МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2011

м. Київ

N 1213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1215/19953

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Податкова декларація), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 N 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за N 397/19135.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Захарченко В. Ю.):

4.1. У тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації.

4.2. Доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

  

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємства

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча

 

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

08 ТП

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)

09 ПЗ

 

Ставка податку на прибуток у відсотках

10

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

14

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)

16

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

18

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

20 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)

22

 

Самостійне виправлення помилок3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

23

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

24

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

25

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

26

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3 %)

27

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

28

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

29

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

30

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

31

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3 %)

32

 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно допункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на

 

арк.

Наявність додатків6

ІД

СБ

ЦП

ІВ

АМ

ВО4

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АВ

ВП5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник платника податку,

 

 

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______
(ініціали та прізвище)

__
(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер,

 

 

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______
(ініціали та прізвище)

__
(підпис)

Дата подання Податкової декларації
"___" 20__ року

 

 


1 Заповнюється за бажанням платника податку.

2 Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

4 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

5 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

6 У відповідних клітинках проставляється позначка "х", крім клітинок під літерами "ВП", "ПН" та "СБ", у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

  

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Інші доходи

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.28)

03

 

Дивіденди, отриманні від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

03.1

 

Проценти

03.2

 

Роялті

03.3

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.4

 

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.5

 

Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

03.6

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.8

 

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.9

 

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.10

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.10.1

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.11 СБ

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.12

 

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13

 

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15

 

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України

03.16

 

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.17

 

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.18

 

Позитивне значення курсових різниць

03.19

 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

03.20 ЦП

 

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)

03.21 ЦП

 

Суми страхового відшкодування

03.22

 

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном

03.23

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.24

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.25

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

03.26

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

03.27

 

Інші доходи

03.28

 

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток СБ
до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Показники коригування

Код рядка

Сума

1

2

3

Коригування суми доходів (+, -)

03.11

 

Коригування суми витрат (+, -)

06.4.24

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

П

 

Коригування здійснюється у зв'язку:
з невиконанням умов договору від "___" 20__ року, N _____, укладеного з:


                   (найменування юридичної особи (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ
                                                                                    (для юридичної особи))
___________
                                     (місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи - місце проживання))

___________,

в якому платник податку є

Продавцем

 


Покупцем

 


потрібне позначити

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:
___________
___________
___________
___________
таких документів:
___________
___________
___________
___________
___________

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ЦП
до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Таблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі (сума позитивних значень рядків 1 - 6)

03.20

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами,
у тому числі:                                                                  (рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3)

1

 

доходи звітного (податкового) періоду

1.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

1.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

1.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                 (рядок 2.1 - рядок 2.2 - рядок 2.3)

2

 

доходи звітного (податкового) періоду

2.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

2.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

2.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                 (рядок 3.1 - рядок 3.2 - рядок 3.3)

3

 

доходи звітного (податкового) періоду

3.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

3.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

3.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),
у тому числі:                                                                 (рядок 4.1 - рядок 4.2 - рядок 4.3)

4

 

доходи звітного (податкового) періоду

4.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

4.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

4.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
у тому числі:                                                                 (рядок 5.1 - рядок 5.2 - рядок 5.3)

5

 

доходи звітного (податкового) періоду

5.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

5.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

5.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                 (рядок 6.1 - рядок 6.2 - рядок 6.3)

6

 

доходи звітного (податкового) періоду

6.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

6.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

6.3

 

Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (позитивне значення (рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

03.21

 

Збиток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (від'ємне значення (рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

1

 

доходи звітного (податкового) періоду

2

 

витрати звітного (податкового) періоду

3

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

4

 

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток АМ
до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

у тому числі

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.20111

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно допункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення

Первісна вартість свердловини

Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік
(графа 2 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 4 в межах

графи 3)

1

2

3

4

5

Свердловина

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Х

Разом

 

 

 


1 Значення графи 5 таблиці 1 заноситься до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ВО
до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

 

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Код рядка

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус

Витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця
(графа 3 х 0,85)

у тому числі, що включаються до

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інших витрат

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

06.4.37

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків 1 - n графи 6)

х

х

 

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток АВ
до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів1

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, у тому числі:

1

 

Сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

Сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

1.2

 

Сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.3

 

Сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю

1.4

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

 

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)

3

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1- рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 1.4 - рядок 2 - рядок 3)

4

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок 10 Податкової декларації / 100), у тому числі:

5

 

сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься в рядок 20 Податкової декларації)

5.1

 


1 Рядки 1,1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком, починаючи з 01.04.2011.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.39)

06.4

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.4.1

 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

06.4.2

 

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.4.3

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.4.4

 

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

06.4.5

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

06.4.6

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

06.4.7

 

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

06.4.8

 

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

06.4.9

 

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

06.4.10

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

06.4.11

 

Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.12

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

06.4.13

 

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно допунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів

06.4.14

 

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті1

06.4.15

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.16

 

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

06.4.17

 

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями

06.4.18

 

Витрати на операції оренди/лізингу

06.4.19

 

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно допункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.20

 

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

06.4.21

 

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

06.4.22

 

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта

06.4.23

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

06.4.24 СБ

 

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

06.4.25

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

06.4.26

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011

06.4.27 АМ

 

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

06.4.28

 

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

06.4.29

 

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

06.4.30

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:

06.4.31

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

06.4.31.1

 

Нараховані роялті, в тому числі:

06.4.32

 

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.32.1

 

Витрати на консалтинг, в тому числі:

06.4.33

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.33.1

 

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.4.34

 

Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

06.4.35

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

06.4.36

 

Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

06.4.37 ВО

 

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.38

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

06.4.39

 


1 Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ТП
до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (А4 + Б4 + В4 + Г4) (+,-)

08

 

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)

12

 

Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

А1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1

А2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

А3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1

А3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3)

А4

 

Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період

А5

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (А4 х рядок 10 Податкової декларації/100 - А5))

А

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Б1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1

Б2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:

Б3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1

Б3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3)

Б4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Б5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (Б4 х рядок 10 Податкової декларації/100 - Б5))

Б

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

В1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1

В2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі:

В3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1

В3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2 - В3)

В4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період

В5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (В4 х рядок 10 Податкової декларації/100 - В5))

В

 

Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг

Г1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1

Г2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі:

Г3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1

Г3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3)

Г4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Г5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг, зменшений на вартість торгових патентів

(позитивне значення (Г4 х рядок 10 Податкової декларації/100 - Г5))

Г

 


1 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ПЗ
до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

  

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому числі1:

09

 

на підставі "А" (рядок А1 - рядок А2 - рядок А3)

09.1

 

Доходи, які не оподатковуються на підставі "А"

А1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності "А"

А2

 

Інші витрати, які відносяться до діяльності "А"

А3

 

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава

Норма Податкового кодексу України

Підпункт (частина)

Пункт

Стаття

А1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Підставу "А" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ЗП
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

 

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку
(рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6)

13

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

13.1

 

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в звітному (податковому) періоді

13.3

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13.4

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації за наступний звітний (податковий) період)

13.5.2

 

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції

13.6

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Підрозділи платника податку

Код рядка

Сума витрат

Питома вага
(графа 3/графа 3 рядка А)

Нарахована сума податку1
(графа 5 рядка А х графа 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

А

 

Х

 

Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:

13.22

 

 

 

відокремлений підрозділ

13.2.1

 

 

 

відокремлений підрозділ3

13.2.2

 

 

 


1 У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.

2 Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.

3 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ПН
до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


 

 

Повне найменування нерезидента
_____
_____
_____

Місцезнаходження нерезидента
_____
_____
_____
_____

 

Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
_
_
_

 

Код країни (за Класифікатором держав світу)

 

 

 

Код нерезидента в країні резиденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу1

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України2

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором3

Сума податку
(графа 3 х графу 4 / 100 або графа 5 / 100)4

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

10

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

11

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями5

16

 

___6

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

17

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

18

 

Х

Х

Х

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

19

 

20

 

 

Всього

20

 

Х

Х

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х___6: 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

16

Х

Х

Х

 

 


1 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

2 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

3 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Податкового кодексу України):
_
.

4 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

5 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток (рядок 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства).

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток ВП
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

08 ТП

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)

09 ПЗ

 

Ставка податку на прибуток у відсотках

10

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

14

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)

16

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

18

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

20 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)

22

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 23 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

23

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 23 х 5 %) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

24

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 25 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

25

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

26

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 28 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

28

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 х 5 %) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

29

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 30 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

30

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (ються) (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 31 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))

31

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

М. П.

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали