ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2011

м. Київ

N 353

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2011 р. за N 956/19694

Про затвердження Інструкції по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Відповідно доКонвенції про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулі 26.06.90, статті 187 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1654 "Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А."

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами, що додається.

2. Внести до Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженого наказом Державної митної служби України від 17.12.2007 N 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за N 1415/14682, зміни (Наказ N 353), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Унести до пункту 3 розділу II Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.03.2000 N 173 (у редакції наказу Держмитслужби від 06.08.2009 N 728), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 250/4471, такі зміни:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При митному оформленні обладнання, що тимчасово ввозиться на митну територію України з метою виконання робіт з обслуговування трубопроводів, якщо виконання цих робіт потребує неодноразового переміщення такого обладнання через митний кордон України, за заявою декларанта митний орган може прийняти рішення про поміщення цих товарів у митний режим тимчасового ввезення та надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів під час дії цього митного режиму.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

В абзаці третьому слова "тимчасове вивезення" замінити словами "тимчасове вивезення (ввезення)".

4. Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.) та Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики (Пашко П. В.) доопрацювати відповідне програмне забезпечення до набрання чинності цим наказом.

6. Начальникам регіональних митниць та митниць довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.

7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Дороховського О. М.

  

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. О. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
28.04.2011 N 353

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2011 р. за N 956/19694

Інструкція по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами

I. Загальні положення

1. Уповноважена посадова особа митного органу заповнює графу H та колонку 7 загального списку обкладинки, відривних документів до неї, графи відповідних невідривних корінців книжки (карнета) А.Т.А.

2. Відривні документи книжки (карнета) А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу відповідно до цієї Інструкції українською мовою.

3. Якщо книжка (карнет) А.Т.А. заповнена асоціацією, що їх видала, українською чи російською мовою, то невідривні корінці документів цієї книжки заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу українською чи російською мовою відповідно. В інших випадках невідривні корінці документів книжки (карнета) А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу відповідно до цієї Інструкції англійською мовою.

4. До колонки 7 загального списку, який міститься на другій сторінці обкладинки книжки (карнета) А.Т.А. та відривних документах до неї, вносяться номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих відповідно до статті 64 Митного кодексу України для ідентифікації товарів, які переміщуються через митний кордон України.

5. Реєстраційний номер формується за такою схемою:

XXXXXXXXX/YYYY/ZZZZZZ,
1                2             3

де: 1 - дев'ятизначний код митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, що затверджується Державною митною службою України;

2 - чотиризначний номер поточного року;

3 - порядковий номер відривного документа книжки А.Т.А. (у порядку зростання протягом поточного року оформлених митним органом відривних документів книжок А.Т.А.

II. Заповнення граф книжки (карнета) А.Т.А. при тимчасовому вивезенні та зворотному ввезенні товарів

(обкладинка та комплект жовтих відривних документів, їх невідривних корінців)

1. Обкладинка

Графа H

Поле "a" "Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, навпроти наступного(их) номера(ів) загального списку" - номери товарів відповідно до загального списку книжки (карнета) А.Т.А., щодо яких митним органом застосовано заходи ідентифікації згідно зі статтею 64 Митного кодексу України;

Поле "b" "Goods examined* / Товари перевірено*" - знак "X" у рамці "Yes/Так", якщо товари оглядалися митним органом, або в рамці "No/Ні", якщо митний огляд товарів не здійснювався;

Поле "c" "Registered under No.* / Зареєстровано під номером*" - реєстраційний номер книжки (карнета) А.Т.А., присвоєний митницею. Цей номер присвоюється митним органом при першому тимчасовому вивезенні товарів за книжкою А.Т.А. та повинен відповідати номеру жовтого відривного документа на тимчасове вивезення ("exportation"), що оформлюється;

Поле "d":

"Customs Office / Митний орган" - митний орган, уповноважена посадова особа якого здійснює митне оформлення товарів, що тимчасово вивозяться;

"Place/Місце" - місцезнаходження митного органу;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - поточна дата у форматі рік/місяць/день;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Жовтий відривний документ на вивезення (exportation)

Графа H

Поле "b" "Final date for duty-free re-importation / Гранична дата безмитного зворотного ввезення" - гранична дата зворотного ввезення товарів у форматі рік/місяць/день;

Поле "c" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей відривний талон має бути переданий до митного органу:*" - найменування й місцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про можливість допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового вивезення;

Поле "d" "Other remarks* / Інші дані*":

верхня частина поля - реєстраційний номер відривного документа на вивезення;

"At/у………Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, через який здійснюється фактичне вивезення товарів за межі України;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - дата у форматі рік/місяць/день фактичного вивезення товару за межі митної території України;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який фактично вивозиться товар за межі митної території України.

3. Жовтий невідривний корінець документа на вивезення ("exportation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)"

Порядкові номери товарів, що тимчасово вивозяться, з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А.

Графа 2 "Final date for duty-free re-importation / Гранична дата безмитного зворотного ввезення"

Гранична дата у форматі рік/місяць/день зворотного ввезення товарів, що відповідає даті, зазначеній у полі "b" графи H жовтого відривного документа на вивезення.

Графа 3 " Other remarks* / Інші дані*"

Реєстраційний номер відривного документа на вивезення книжки (карнета) А.Т.А., що наведений у полі "d" графи H цього документа на вивезення.

Графа 4 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарів за межі України.

Графа 5 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарів за межі України.

Графа 6 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Дата фактичного вивезення товару за межі митної території України у форматі рік/місяць/день.

Графа 7 "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Особистий підпис і відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який товар фактично вивозиться за межі митної території України.

4. Жовтий відривний документ на зворотне ввезення ("reimportation")

Графа H

Поле "b" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей талон має бути переданий до митного органу:*"- найменування й місцезнаходження митного(их) органу(ів), на контролі якого (яких) перебувають товари, що тимчасово вивозилися;

Поле "c":

верхня частина поля "c" "Other remarks* / Інші дані*" - запис "Товар перетнув митний кордон", місце та дата перетину митного кордону. Запис засвідчується особистим підписом і завіряється відбитком штампа "Під митним контролем" уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення;

"Other remarks* / Інші дані*" - реєстраційний номер відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation");

"At/у………Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, на контролі якого перебувають тимчасово вивезені товари;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - поточна дата у форматі рік/місяць/день митного оформлення товарів, що зворотно ввозяться;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

5. Жовтий невідривний корінець документа на зворотне ввезення ("reimportation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведені у загальному списку під номером(ами) / … which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No(s) / тимчасово відправлені згідно з відривним(и) документом(ами) N / … of this Carnet have been re-imported* / цього Карнета, бути зворотно ввезені*"

Порядкові номери товарів, наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А., що зворотно ввозяться.

Реєстраційний номер відривного документа на вивезення книжки (або документів у разі вивезення товарів за декількома відривними документами).

Графа 2 "Other remarks* / Інші дані*"

Реєстраційний номер відривного документа на зворотне ввезення книжки (карнета) А.Т.А., що наведений у графі H цього документа на зворотне ввезення.

Графа 3 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого здійснила митне оформлення товарів, що зворотно ввозяться.

Графа 4 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого здійснила митне оформлення товарів.

Графа 5 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Поточна дата у форматі рік/місяць/день митного оформлення товарів, що зворотно ввозяться.

Графа 6 "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Особистий підпис і відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

III. Заповнення граф книжки (карнета) А.Т.А. при тимчасовому ввезенні та зворотному вивезенні товарів

(комплект білих відривних документів, їх невідривних корінців)

1. Білий відривний документ на ввезення ("importation")

Графа H

Поле "b" "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митниці:*" - гранична дата зворотного вивезення товарів у форматі рік/місяць/день;

Поле "c" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано під N:*" - реєстраційний номер відривного документа на ввезення ("importation");

Поле "d" "Other remarks* / Інші дані*":

"At/у………Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - поточна дата у форматі рік/місяць/день;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення.

2. Білий невідривний корінець документа на ввезення ("importation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)"

Порядкові номери товарів, наведені в колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А., що підлягають тимчасовому ввезенню на митну територію України.

Графа 2 "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митниці:*"

Гранична дата зворотного вивезення товарів у форматі рік/місяць/день, зазначена в полі "b" графи H документа на ввезення ("importation").

Графа 3 "Registered under reference No.:* / Зареєстровано під N:*"

Реєстраційний номер відривного документа на ввезення книжки (карнета) А.Т.А., зазначеного в полі "c" графи H такого документа.

Графа 5 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в митному режимі тимчасового ввезення і на контролі якого перебуватимуть тимчасово ввезені товари.

Графа 6 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, на контролі якого перебуватимуть тимчасово ввезені товари.

Графа 7 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що вважатиметься датою тимчасового ввезення товарів.

Графа 8 "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення.

3. Білий відривний документ на вивезення раніше ввезених товарів ("reexportation")

Графа H

Поле "b" "Action taken in respect of goods produced but not reexported:* / Дії, здійснені стосовно товарів, пред'явлених, але не вивезених" - порядкові номери товарів у загальному списку, які оформлено в інший митний режим; реквізити ВМД, за якими товари оформлено в інший митний режим;

Поле "c" "Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportetion:* / Дії, здійснені стосовно раніше ввезених товарів, НЕ пред'явлених і НЕ призначених для подальшого вивезення" - порядкові номери товарів у загальному списку книжки (карнета) А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслідок конфіскації або дії обставин непереборної сили; причина припинення. Реквізити документа, який є підставою припинення режиму тимчасового ввезення;

Поле "d" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано під N:*" - реєстраційний номер відривного документа книжки (карнета) А.Т.А на вивезення раніше ввезених товарів ("reexportation");

Поле "e" "This voucher must be forwarded to Customs Office at:* / Цей документ має бути переданий до митного органу*" - найменування й місцезнаходження митного органу (митних органів), на контролі якого (яких) перебувають тимчасово ввезені товари;

Поле "f" "Other remarks* / Інші дані*":

"At/у………Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, через який здійснюється зворотне вивезення тимчасово ввезених товарів;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - поточна дата у форматі рік/місяць/день;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки.

4. Білий невідривний корінець документа на вивезення раніше ввезених товарів ("reexportation")

Графа 1

Поле "The goods described in the General List under No(s). / Товари, наведені у загальному списку під номером(ами)" - порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А.;

Поле "which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No(s). … of this Carnet have been re-exported* / тимчасово ввезені згідно з відривним(и) документом(ами) N … цього Карнета, були вивезені" - реєстраційний номер чи номери білих відривних документів на ввезення, за якими ці товари тимчасово ввозилися.

Графа 2 "Action taken in respect of goods produced but not re-exported:* / Дії, здійснені стосовно товарів, пред'явлених, але не вивезених"

Порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А. і реквізити ВМД, зазначені в полі "b" білого відривного документа на зворотне вивезення.

Графа 3 "Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportetion:* / Дії, здійснені стосовно раніше ввезених товарів, не пред'явлених і не призначених для подальшого вивезення*"

Порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслідок конфіскації або дії обставин непереборної сили; причина припинення. Реквізити документа, на підставі якого прийнято рішення про припинення режиму тимчасового ввезення.

Графа 4 "Registered under Reference No.:* / Зареєстровано під N:*"

Реєстраційний номер відривного документа на вивезення раніше ввезених товарів ("reexportation") книжки (карнета) А.Т.А.

Графа 5 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, через який здійснюється зворотне вивезення тимчасово ввезених товарів.

Графа 6 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, через який здійснюється зворотне вивезення тимчасово ввезених товарів.

Графа 7 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Поточна дата у форматі рік/місяць/день.

Графа 8 "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка здійснила митне оформлення товарів.

IV. Заповнення граф при оформленні товарів, що переміщуються транзитом

(комплект блакитних відривних документів, їх невідривних корінців)

1. Блакитні відривні документи на транзит ("transit")

Графа H

Поле "a" "The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at: / Товари, які є предметом вищезазначеної заяви, отримали дозвіл на транзит до митного органу" - найменування митного органу, до якого товари повинні бути доставлені;

Поле "b" "Final date for re-exportation/production to the Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митниці:*" - гранична дата у форматі рік/місяць/день доставки товарів у митний орган, зазначений у полі "a" цього документа;

Поле "c" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано під N:*" - реєстраційний номер книжки (карнета) А.Т.А., що формується відповідно до пункту 20 розділу I цього Порядку;

Поле "d" "Customs seals applied:* / Застосовано митні пломби:*" - відомості про митне забезпечення;

Поле "e" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей документ має бути переданий до митного органу *":

"At/у………Customs Office / Митний орган" верхньої частини - найменування й місцезнаходження митного органу, у якому розпочалося транзитне переміщення товарів;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" графи H - поточна дата у форматі рік/місяць/день;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" графи H - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту;

Поле "g" "Other remarks:* / Інші дані:*"

"At/у………Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, у якому закінчилося транзитне переміщення товарів;

"Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)" - поточна дата у форматі рік/місяць/день;

"Signature and Stamp / Підпис та печатка" - особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Блакитні невідривні корінці документів на транзит книжки (карнета) А.Т.А.

Верхня частина невідривних корінців:

Графа 1

Поле "The goods described in the General List under No(s). / Товари, наведені у загальному списку під номером(ами) графи 1" - порядкові номери товарів з числа наведених у колонці 1 загального списку книжки (карнета) А.Т.А., що переміщуються транзитом;

Поле "have been despatched in transit to the Customs Office at / були відправлені транзитом до митного органу" - найменування митного органу, до якого товари повинні бути доставлені.

Графа 2 "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митниці:*"

Гранична дата у форматі рік/місяць/день доставки товарів у митний орган, зазначений у графі 1 цього корінця.

Графа 3 "Registered under reference No.:* / Зареєстровано під N:*"

Реєстраційний номер книжки (карнета) А.Т.А., наведений у полі "c" графи H документа на транзит ("transit").

Графа 4 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, де розпочинається транзитне переміщення товарів.

Графа 5 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, де розпочинається транзитне переміщення товарів.

Графа 6 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що вважатиметься датою початку транзитного переміщення товарів.

Графа "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу, яка прийняла рішення про допущення товарів до переміщення в митному режимі транзиту.

Нижня частина невідривних корінців:

Графа 2 "Other remarks* / Інші дані*"

Не заповнюється.

Графа 3 "Customs Office / Митний орган"

Найменування митного органу, у якому закінчилося транзитне переміщення товарів.

Графа 4 "Place/Місце"

Місцезнаходження митного органу, де завершується транзитне переміщення товарів.

Графа 5 "Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день)"

Поточна дата у форматі рік/місяць/день, що є датою закінчення транзитного переміщення товарів.

Графа 6 "Signature and Stamp / Підпис та печатка"

Особистий підпис та відбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу.

  

Заступник директора Департаменту
організації митного контролю
та оформлення - начальник
Управління декларування
та митних режимів

І. М. Муратов

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали