Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2018

м. Київ

N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 404/31856

Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704) (зі змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 30 листопада 2015 року N 731 "Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Наказ N 731), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2015 року за N 1579/28024 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Чаузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
13 березня 2018 року N 151

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 404/31856

ІНСТРУКЦІЯ
про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення та виплат компенсаційного характеру військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року N 463 (Положення N 463/2015), постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей", від 15 червня 1994 року N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704).

2. Грошове забезпечення військовослужбовців Держспецзв'язку (далі - військовослужбовці) визначається залежно від посади, військового звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов військової служби.

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

3. Розміри посадових окладів за посадами, окладів за військовими званнями, щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців встановлюються відповідно до вимог законодавства.

4. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

займана посада - посада, визначена у штатних розписах, на яку призначено військовослужбовця;

місце військової служби - Адміністрація Держспецзв'язку, її територіальний орган, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділ урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальний підрозділ, заклад, установа чи організація Держспецзв'язку, які входять до структури Держспецзв'язку, або їх відокремлений підрозділ, де проходить військову службу військовослужбовець;

місячне грошове забезпечення - посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення, встановлені військовослужбовцю відповідно до вимог цієї Інструкції на певну дату;

начальник - начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку; начальник структурного підрозділу територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіального підрозділу, закладу, установи і організації Держспецзв'язку; заступник начальника підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, заступники Голови Держспецзв'язку (для начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку); заступники начальника Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку (для начальників підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку);

підвищення посадового окладу - встановлення посадового окладу військовослужбовця відповідно до вимог цієї Інструкції з урахуванням розміру підвищення;

підрозділи Держспецзв'язку - територіальні органи Адміністрації Держспецзв'язку, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв'язку;

члени сім'ї військовослужбовця - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I або II групи або інвалідами I групи, непрацездатні батьки, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням військовослужбовця.

5. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується військовослужбовцям, які:

призначені на посади в Адміністрацію Держспецзв'язку (далі - Адміністрація) або підрозділи Держспецзв'язку;

зараховані у розпорядження Голови Держспецзв'язку або начальників підрозділів Держспецзв'язку.

6. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем військової служби в межах асигнувань, затверджених кошторисом Адміністрації та підрозділів Держспецзв'язку на грошове забезпечення військовослужбовців.

У разі зарахування Головою Держспецзв'язку військовослужбовців у розпорядження в наказі про зарахування їх у розпорядження може окремо визначатися підрозділ Держспецзв'язку (або Адміністрація), який здійснюватиме виплату грошового забезпечення цим військовослужбовцям.

7. У разі виплати військовослужбовцю грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо за бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або військовослужбовця-жінки, що має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, наказом підрозділу Держспецзв'язку (в Адміністрації - наказом Голови Держспецзв'язку) їй встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, грошове забезпечення виплачується пропорційно службовому часу, протягом якого військовослужбовець-жінка виконувала службові обов'язки. Зазначене поширюється також на батьків із числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

8. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку (святкові, вихідні та неробочі дні) грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

9. У разі виникнення у військовослужбовця права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням вказаних змін з дня набуття військовослужбовцем такого права.

10. Звернення військовослужбовців щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються в установленому законодавством порядку.

11. Грошове забезпечення, виплачене військовослужбовцю несвоєчасно або виплачене йому у меншому розмірі ніж належить, виплачується за весь період, що передував даті звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого військовослужбовець має право на нього.

Якщо періоди військової служби (служби), що не були внесені до особових справ, будуть документально підтверджені, грошове забезпечення в нових розмірах виплачується військовослужбовцю з дня отримання підрозділом кадрової роботи або особою, на яку покладено виконання завдань з питань кадрової роботи (далі - підрозділ кадрової роботи), відповідних документів, що підтверджують не враховані раніше періоди військової служби (служби).

12. Індексація грошового забезпечення військовослужбовців проводиться в порядку та розмірах, установлених законодавством.

13. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць.

Якщо початок або кінець встановленого строку виплати грошового забезпечення збігається з вихідними, святковими або неробочими днями, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення на день раніше або пізніше встановленого строку.

14. Військовослужбовцям, які вибувають у службові відрядження (відпустки), якщо вони повертаються до місця військової служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, в тому числі за наступний місяць, на підставі відповідного рапорту військовослужбовця. Належне грошове забезпечення у разі вибуття у службове відрядження (відпустку) може бути виплачене не раніше як за 10 днів до дня вибуття у відрядження (відпустку), але не пізніше дня вибуття у відрядження (відпустку), не враховуючи дні відпочинку (святкові, вихідні та неробочі дні).

15. Військовослужбовцям за час перебування у службових відрядженнях виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття у службове відрядження.

Військовослужбовцям, у яких у період перебування у службових відрядженнях відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

16. У разі прийняття на військову службу до Держспецзв'язку грошове забезпечення військовослужбовцю нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення з військової служби грошове забезпечення військовослужбовцю виплачується по день виключення зі списків особового складу Держспецзв'язку включно.

У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, вказаного в наказі по особовому складу. Якщо в наказі по особовому складу дату призначення на посаду не зазначено, грошове забезпечення виплачується з дня видання цього наказу. При цьому розрахунок грошового забезпечення за попереднім місцем військової служби здійснюється по день звільнення з посади включно.

17. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, виплата грошового забезпечення здійснюється у розмірах та за нормами згідно із законодавством.

18. Невикористані залишки підзвітних сум, а також не повернені в установлений строк аванси утримуються з військовослужбовців повністю у разі наступних виплат грошового забезпечення на підставі відповідного наказу.

При цьому під час кожної виплати грошового забезпечення військовослужбовцю загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - 50 відсотків грошового забезпечення, що належить до виплати.

У разі відрахування з грошового забезпечення за кількома виконавчими документами за військовослужбовцем у будь-якому разі має бути збережено 50 відсотків грошового забезпечення.

Обмеження, встановлені абзацами другим і третім цього пункту, не поширюються на відрахування з грошового забезпечення під час стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань з грошового забезпечення не може перевищувати 70 відсотків.

II. Оклади грошового забезпечення

1. Оклади за військовим званням

1. Військовослужбовцям виплачуються оклади за військовим званням відповідно до Схеми тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, зазначеної у додатку 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704) (далі - Постанова N 704).

2. Військовослужбовцям, яким військове звання присвоєно одночасно з прийняттям на військову службу в Держспецзв'язку, оклади за військовими званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

3. У разі присвоєння військового звання під час проходження військової служби в Держспецзв'язку оклад за військовим званням військовослужбовцю виплачується з дня, зазначеного в наказі про присвоєння відповідного військового звання, а якщо дату не зазначено, - з дня видання такого наказу.

2. Посадові оклади

1. Посадові оклади військовослужбовців виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах, визначених схемами тарифних розрядів за посадами військовослужбовців, які затверджує Адміністрація Держспецзв'язку, згідно із додатками 1 (Постанова N 704), 7 до Постанови N 704 (Постанова N 704).

2. Розміри посадових окладів військовослужбовцям установлюються наказом по особовому складу.

3. У разі призначення в установленому порядку прапорщиків та старших прапорщиків на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, посадові оклади вказаним військовослужбовцям виплачуються за займаними посадами.

4. У разі покладення на військовослужбовця згідно з наказом по особовому складу тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою посадовий оклад виплачується цій особі за такою посадою на строк тимчасового виконання обов'язків з урахуванням вимог цієї Інструкції.

5. У разі призначення у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів військовослужбовців із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до третьої категорії, на посади з меншими посадовими окладами на нових посадах їм зберігаються вищі посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року, про що зазначається в наказах по особовому складу.

Військовослужбовцю, який отримує збережений посадовий оклад, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення обчислюються від збереженого посадового окладу.

3. Підвищення посадових окладів

1. У разі проходження військовослужбовцем військової служби на території населеного пункту, якому надано статус гірського, його посадовий оклад підвищується в порядку та розмірі, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" (із змінами).

2. Підвищення посадового окладу військовослужбовцю, який проходить військову службу на території населеного пункту, якому надано статус гірського, виплачується щомісяця з дня призначення на посаду чи покладення тимчасового виконання обов'язків за відповідною посадою на підставі наказу по особовому складу.

3. Військовослужбовцю, який отримує підвищений посадовий оклад, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення обчислюються від посадового окладу з урахуванням підвищення.

III. Додаткові види грошового забезпечення

1. Надбавка за вислугу років

1. Військовослужбовцям за вислугу років щомісяця виплачується надбавка до їх посадового окладу та окладу за військовим званням у таких розмірах:

від 1 до 5 років - 25 відсотків;

від 5 до 10 років - 30 відсотків;

від 10 до 15 років - 35 відсотків;

від 15 до 20 років - 40 відсотків;

від 20 до 25 років - 45 відсотків;

25 років і більше - 50 відсотків.

Початком виплати чи збільшення розміру вказаної надбавки є день досягнення військовослужбовцем встановленого строку вислуги років.

2. Виплата надбавки за вислугу років військовослужбовцям здійснюється на підставі висновків про обчислення вислуги років для виплати процентної надбавки за вислугу років, яка обчислюється підрозділами кадрової роботи за матеріалами особової справи військовослужбовця.

Висновки про результати обчислення вислуги років складаються на дату призначення військовослужбовця на посаду в Адміністрацію (підрозділ Держспецзв'язку) у двох примірниках і затверджуються начальниками підрозділів Держспецзв'язку, в Адміністрації - начальником (заступником начальника) підрозділу кадрової роботи. Перший примірник висновку передається до фінансового підрозділу, а другий долучається до особової справи військовослужбовця. Факт ознайомлення з висновком військовослужбовець повинен засвідчити підписом.

3. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років військовослужбовцям здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 23 листопада 2017 року N 638 (Наказ N 638), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 року за N 1509/31377.

4. У разі переміщення військовослужбовця по службі до Адміністрації (іншого підрозділу Держспецзв'язку) для виплати зазначеної надбавки за новим місцем військової служби складається новий висновок у порядку, встановленому пунктом 2 цієї глави.

2. Надбавка за особливості проходження служби

1. Військовослужбовцям у межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, установлюється надбавка за особливості проходження служби у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Порядок та умови виплати такої надбавки визначає Голова Держспецзв'язку залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов'язків за посадою.

2. Розмір надбавки за особливості проходження служби установлюється військовослужбовцям індивідуально наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

У рапорті обов'язково обґрунтовується клопотання про встановлення військовослужбовцю вказаної надбавки залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов'язків за посадою відповідно до вимог пункту 1 цієї глави. Зазначені рапорти погоджуються з фінансовим підрозділом Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку в частині дотримання фонду грошового забезпечення.

3. Надбавка за особливості проходження служби виплачується військовослужбовцю в установленому розмірі щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня покладення тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків надбавка за особливості проходження служби переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

5. У разі змін якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов'язків розмір надбавки за особливості проходження служби змінюється наказом по особовому складу, який готується на підставі рапорту начальника. У рапорті обов'язково зазначаються конкретні причини, що стали підставою для цього.

6. У разі недостатності фонду грошового забезпечення розмір встановленої надбавки за особливості проходження служби переглядається в порядку, визначеному для її встановлення.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

2. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), на час виконання робіт начальниками закладів та установ Держспецзв'язку встановлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - від 70 до 100 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - від 30 до 70 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - від 10 до 30 відсотків.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється військовослужбовцям за займаною посадою наказом по особовому складу відповідно до затверджених начальниками підрозділів Держспецзв'язку (в Адміністрації - Головою Держспецзв'язку) номенклатур посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, на підставі рапортів начальників, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

У рапорті зазначаються реквізити та номер пункту номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, дата призначення військовослужбовця на посаду, реквізити наказу про призначення на посаду, дата надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації та реквізити наказу про надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими працює військовослужбовець, розмір надбавки до посадового окладу та дата її встановлення.

4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується військовослужбовцю щомісяця з дня призначення на посаду, яку внесено до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, але не раніше дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації.

5. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

6. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня припинення доступу до матеріальних носіїв секретної інформації;

з дня, наступного за днем закінчення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт;

з дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації з нижчим ступенем секретності.

Виплата вказаної надбавки поновлюється у порядку її встановлення.

4. Надбавка за кваліфікацію

1. Військовослужбовцям, що займають посади, передбачені номенклатурою посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, затвердженою Адміністрацією, та мають клас, виплачується надбавка за кваліфікацію до посадового окладу в таких розмірах:

другий клас - 3 відсотки;

перший клас - 5 відсотків;

майстер - 7 відсотків.

2. Надбавка за кваліфікацію військовослужбовцям встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів наказу про присвоєння (підтвердження, пониження) військовослужбовцю відповідної класної кваліфікації, реквізитів і пункту номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, а також розміру надбавки та періоду, на який вона встановлюється.

У наказі про встановлення зазначеної надбавки зазначаються клас, який має військовослужбовець, дата присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

3. Надбавка за кваліфікацію виплачується військовослужбовцям згідно із займаними посадами щомісяця з дня призначення на посаду, яку внесено до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, але не раніше дня присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків надбавка за кваліфікацію переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 2, 3 цієї глави.

5. Виплата надбавки за кваліфікацію припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня видання наказу про позбавлення (пониження) класної кваліфікації.

Виплата зазначеної надбавки також припиняється у разі виключення посади, яку займає військовослужбовець, з номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, на підставі наказу по особовому складу, який готується за рапортом начальника, із зазначенням реквізитів наказу про внесення змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація (або наказу про втрату її чинності), та дати припинення виплати надбавки за кваліфікацію.

Поновлення виплати надбавки за кваліфікацію, а також збільшення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

5. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

1. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах, підрозділах-стаціонарах та мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія - 7 відсотків;

перша кваліфікаційна категорія - 9 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія - 11 відсотків.

2. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах), провізорам, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія - 3 відсотки;

перша кваліфікаційна категорія - 5 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія - 7 відсотків.

3. Надбавка за кваліфікаційну категорію встановлюється військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу, які займають посади за спеціальністю, за якою присвоюється кваліфікаційна категорія, наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів посвідчення про присвоєння військовослужбовцю медичного чи фармацевтичного складу відповідної категорії та дати закінчення встановленого строку чергової атестації.

У наказі по особовому складу зазначаються кваліфікаційна категорія, присвоєна військовослужбовцю медичного чи фармацевтичного складу, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

4. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу за займаними посадами щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, а якщо дата не вказується, - з дня видання цього наказу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду.

5. У разі призначення військовослужбовця медичного чи фармацевтичного складу на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків надбавка за кваліфікаційну категорію переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

6. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію припиняється з дня закінчення встановленого строку чергової атестації.

Поновлення виплати надбавки за кваліфікаційну категорію, а також підвищення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

6. Доплата за науковий ступінь

1. Військовослужбовцям щомісяця виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, у розмірі 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2. Доплата за науковий ступінь військовослужбовцям встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

Військовослужбовцям, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання службових обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дня прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про видачу відповідного диплома.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності військовослужбовця на займаній посаді визначає начальник.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків доплата за науковий ступінь переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

7. Доплата за вчене звання

1. Військовослужбовцям, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання, щомісяця виплачується доплата за вчене звання:

доцента (старшого наукового співробітника) - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

професора - у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2. Доплата за вчене звання військовослужбовцям встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою діяльністю.

Військовослужбовцям, які займають посади, пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, і які одержали вчене звання у період виконання службових обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється з дати прийняття рішення атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України щодо затвердження відповідно до законодавства рішення вчених рад про присвоєння вчених звань.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків доплата за вчене звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

8. Надбавка за почесні звання

1. Військовослужбовцям, які мають почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР, якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, щомісяця виплачується надбавка за почесні звання "заслужений" або "народний" у розмірі 10 і 15 відсотків посадового окладу відповідно.

2. Надбавка за почесне звання військовослужбовцям встановлюється за займаними посадами наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали почесне звання, вказана надбавка встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням.

У разі присудження почесного звання в період виконання службових обов'язків за посадою, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, вказана надбавка встановлюється військовослужбовцю з дня присвоєння йому почесного звання.

Відповідність почесного звання профілю діяльності військовослужбовця на займаній посаді визначає начальник.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків надбавка за почесне звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

9. Надбавка за спортивні звання

1. Військовослужбовцям, які мають спортивні звання та займають посади, профіль діяльності за якими збігається зі спортивним званням, щомісяця виплачується надбавка до посадового окладу у таких розмірах:

"Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту", "Майстер спорту міжнародного класу" - 10 відсотків;

"Майстер спорту" - 5 відсотків.

За наявності двох і більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2. Надбавка за спортивне звання військовослужбовцю встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапорту начальника, до якого додаються копія посвідчення про наявність у військовослужбовця спортивного звання.

Вказана надбавка військовослужбовцям встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається зі спортивним званням, але не раніше дня подання відповідного посвідчення.

3. Відповідність спортивного звання профілю діяльності військовослужбовця на займаній посаді визначає начальник.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов'язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

10. Преміювання

1. Преміювання військовослужбовців здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

2. Пропозиції щодо преміювання кожного військовослужбовця начальникам підрозділів Держспецзв'язку (в Адміністрації - Голові Держспецзв'язку) надають начальники у межах щомісячного фонду преміювання.

Преміювання військовослужбовців, зарахованих у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.

3. Військовослужбовці можуть позбавлятися премії за невиконання або неналежне виконання ними службових обов'язків, порушення військовослужбовцями військової дисципліни.

При цьому позбавлення премії військовослужбовців здійснюється за місяць, у якому вони допустили порушення, визначені у цьому пункті, а у разі проведення службового розслідування - за місяць, у якому підтверджено факт правопорушення. Якщо порушення виявлено (або за результатами службового розслідування підтверджено факт порушення) після виплати премії, позбавлення премії проводиться у наступному місяці.

4. Премія не виплачується за останній місяць проходження військової служби в Держспецзв'язку військовослужбовцям, які звільняються з військової служби з підстав, визначених у пунктах "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої, підпунктах "в", "г", "е" пункту 1 та підпункту "в" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

5. Виплата премії військовослужбовцям та позбавлення їх премії здійснюються за наказами по особовому складу. Накази видаються на підставі рапортів начальників, погоджених з фінансовим підрозділом у частині дотримання фонду преміювання.

У рапортах з клопотанням про позбавлення премії військовослужбовців зазначаються конкретні причини, що стали підставою для цього.

6. Премія військовослужбовцям виплачується щомісяця за поточний місяць в строки, визначені пунктом 13 розділу I цієї Інструкції.

7. За рішенням Голови Держспецзв'язку преміювання військовослужбовців може здійснюватися напередодні державних і професійних свят, а також за підсумками роботи у межах фонду преміювання, утвореного за рахунок економії фонду грошового забезпечення на відповідну дату. При цьому до наказу про виплату премії включаються всі військовослужбовці, про преміювання яких прийнято рішення, та зазначається конкретний розмір премії.

8. Під час виплат, розмір яких розраховується, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовця, премія обчислюється у розмірі, який щороку встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення на поточний рік.

11. Допомога для оздоровлення

1. Військовослужбовцям один раз на календарний рік у разі вибуття у щорічну основну відпустку (її частину) надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення на день вибуття у таку відпустку.

2. Виплата допомоги для оздоровлення здійснюється за рапортом військовослужбовця про надання щорічної основної відпустки (її частини) та допомоги для оздоровлення на підставі наказу про відпустки.

Зазначені рапорти попередньо погоджуються з фінансовим підрозділом.

3. Допомога для оздоровлення виплачується військовослужбовцю не раніше як за 10 днів до вибуття у щорічну основну відпустку (її частину), але не пізніше дня вибуття у таку відпустку.

4. Особам, які проходили військову службу (службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку, допомога для оздоровлення в році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати такої допомоги у цьому році за попереднім місцем військової служби (служби).

12. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

1. Військовослужбовцям один раз на календарний рік може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день видання наказу про її виплату.

Граничний розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на відповідний рік встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення.

2. Для отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовець подає мотивований рапорт, в якому зазначається її розмір, на ім'я начальника підрозділу Держспецзв'язку, а начальник підрозділу Держспецзв'язку та військовослужбовець, який проходить службу в Адміністрації (з клопотанням начальника структурного підрозділу Адміністрації), - на ім'я Голови Держспецзв'язку (начальники підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку - на ім'я начальника Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку).

Зазначений рапорт попередньо погоджується з фінансовим підрозділом.

Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі наказу по особовому складу, в якому зазначається її розмір.

3. Особам, які проходили військову службу (службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати такої матеріальної допомоги у цьому році за попереднім місцем військової служби (служби).

13. Одноразова грошова допомога після укладання військовослужбовцями першого контракту

1. Військовослужбовцям після укладання ними першого контракту виплачується одноразова грошова допомога у таких розмірах:

особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року;

особам сержантського і старшинського складу - дев'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року;

особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року.

2. Право на отримання вказаної одноразової грошової допомоги набувають військовослужбовці, які вперше вступають на військову службу (без урахування строкової служби) та уклали такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб рядового складу;

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб офіцерського складу.

При цьому особам, які проходили службу на посадах осіб рядового і начальницького складу, прийнятим на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку, одноразова грошова допомога після укладання першого контракту не виплачується.

Право на отримання військовослужбовцями із числа курсантів зазначеної одноразової грошової допомоги настає після укладання ними першого контракту про проходження військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб офіцерського складу та призначення на відповідну посаду до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку.

3. Виплата одноразової грошової допомоги після укладання військовослужбовцями першого контракту здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення відповідно до наказу по особовому складу щодо призначення на посаду, в якому зазначається розмір такої виплати.

4. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби з підстав, визначених у пунктах "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої, підпунктах "в", "г", "е" пункту 1 та підпункту "в" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", до закінчення строку військової служби за першим контрактом одноразова грошова допомога після укладання військовослужбовцями першого контракту підлягає утриманню з військовослужбовця в сумі, обчисленій пропорційно часу в повних календарних місяцях, який залишився до закінчення такого контракту, про що зазначається в наказі про виключення зі списків особового складу Держспецзв'язку.

IV. Виплата грошового забезпечення

1. Виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами

1. Військовослужбовцям, на яких відповідним наказом по особовому складу покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, за якими передбачено виплату посадових окладів у більших розмірах, ніж за займаною посадою, встановлюються посадові оклади за посадами, за якими вони тимчасово виконують обов'язки, про що зазначається в наказі.

2. Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, виплачуються посадові оклади за займаними посадами.

3. Військовослужбовцям, які є заступниками начальників, незалежно від їх посадових інструкцій на період тимчасового виконання обов'язків за посадами начальників посадові оклади виплачуються з дотриманням таких умов:

у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами начальників на час тимчасового виконання обов'язків виплачуються посадові оклади, які були встановлені за займаними посадами;

у разі тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами начальників або за невакантною посадою, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або по догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, або якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), - не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А", - не більше ніж до досягнення нею вісімнадцятирічного віку (далі - відпустки по догляду за дитиною), на час тимчасового виконання обов'язків встановлюються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

4. Виплата надбавки за вислугу років та інших щомісячних і додаткових видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за період тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою здійснюється з урахуванням фактично отримуваного окладу.

5. Після закінчення строку тимчасового виконання обов'язків грошове забезпечення військовослужбовцю виплачується у розмірах, установлених за займаною посадою.

2. Виплата грошового забезпечення за час перебування у розпорядженні

1. Військовослужбовцям, які були зараховані у розпорядження відповідно до підпунктів 5 (Положення N 463/2015), 7 пункту 82 Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Положення N 463/2015), затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року N 463 (із змінами) (далі - Положення N 463), з дня їх зарахування у розпорядження виплачуються: посадовий оклад за останньою посадою, яку вони займали до відрядження, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення можуть встановлюватися таким військовослужбовцям залежно від виконуваних ними обов'язків військової служби та покладених на них завдань.

2. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідно до підпунктів 6 (Положення N 463/2015), 9 (Положення N 463/2015), 11 пункту 82 Положення N 463 (Положення N 463/2015), грошове забезпечення виплачується у порядку, визначеному главою 6 цього розділу.

3. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників з інших підстав, виплачуються: посадовий оклад відповідно до займаної посади на день, що передував дню зарахування військовослужбовця у розпорядження, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення можуть встановлюватися таким військовослужбовцям залежно від виконуваних ними обов'язків військової служби та покладених на них завдань.

4. Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, у разі зарахування у розпорядження відповідних начальників грошове забезпечення виплачується за займаною посадою у порядку, встановленому цією главою.

5. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, яким під час перебування у розпорядженні присвоєно військове звання та у яких відбулася зміна вислуги років, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого у них виникло право на нові розміри.

3. Виплата грошового забезпечення за час відпусток

1. За час відпусток, які згідно із законодавством надаються військовослужбовцям із збереженням грошового забезпечення, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття у такі відпустки.

2. Військовослужбовцям, у яких у період перебування у відпустках відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

3. Військовослужбовцям за весь період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується грошове забезпечення, яке обчислюється сумарно, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого на день, що передував дню вибуття у таку відпустку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 10 розділу III цієї Інструкції.

У разі народження наступної дитини під час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, грошове забезпечення за час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується в розмірі, установленому на день, що передує дню вибуття у відпустку по догляду за дитиною.

4. Військовослужбовцям за час перебування у відпустках по догляду за дитиною з дня, з якого вони перебувають у таких відпустках, грошове забезпечення не виплачується.

Військовослужбовцям, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачуються у році, в якому вони приступили до виконання службових обов'язків за посадами.

5. У рік звільнення військовослужбовців, які звільняються з військової служби після закінчення строку контракту, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічних (основної та додаткової) відпусток та додаткових відпусток військовослужбовцям, які мають дітей, їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цих відпусток.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічні основну та додаткову відпустки, крім осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовців.

Кількість невикористаних днів відпустки, за які проводиться грошова компенсація, а також кількість днів, за які необхідно здійснити відрахування, зазначається у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку.

Грошова компенсація та відрахування проводяться виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого на день виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 10 розділу III цієї Інструкції. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на кількість календарних днів у місяці виключення зі списків.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводиться.

4. Виплата грошового забезпечення за час перебування на лікуванні

1. Військовослужбовцям за весь час безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття на лікування, але не більше ніж чотири місяці з дня вибуття з Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Виплата грошового забезпечення припиняється на підставі наказу по особовому складу.

У такому самому порядку виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям за час догляду за хворими членами сім'ї і через карантин, на який вони звільняються від виконання службових обов'язків на підставі листків тимчасової непрацездатності (довідок), виданих закладами охорони здоров'я.

2. Якщо у період перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я або у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою у військовослужбовця відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

5. Виплата грошового забезпечення у разі загибелі (смерті) військовослужбовця або визнання його безвісно відсутнім, оголошення померлим

1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, в якому він загинув (помер). При цьому виплата премії здійснюється по день виключення зі списків особового складу Держспецзв'язку включно.

Грошове забезпечення військовослужбовця, визнаного судом безвісно відсутнім або оголошеного померлим, виплачується після надходження до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку відповідного рішення суду, в якому буде встановлено день, коли військовослужбовця визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим, до цього дня включно.

Нараховане грошове забезпечення виплачується членам сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям військовослужбовця.

2. Членам сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення та здійснюються виплати компенсаційного характеру, право на які у військовослужбовця виникло включно до дня його загибелі (смерті) або до дня визнання його судом безвісно відсутнім, оголошення померлим.

3. Виплати, зазначені у пунктах 1, 2 цієї глави, здійснюються на підставі відповідних наказів за умови подання членами сім'ї:

письмової заяви кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання грошового забезпечення, а у разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату такого грошового забезпечення;

копії свідоцтва про смерть (рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим);

копії свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошового забезпечення батькам загиблого (померлого) або визнаного безвісно відсутнім, оголошеного померлим;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування) повнолітніх членів сім'ї;

довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації у паспорті);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії свідоцтва про шлюб (за наявності);

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Зазначені виплати здійснюються рівними частинами усім особам, які мають право на їх одержання. У разі письмової відмови однієї з осіб від грошової виплати її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання.

6. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків, відстороненим від виконання службових повноважень на посаді, відстороненим від посади, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом

1. Військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України або відстороненим від виконання службових повноважень на посаді у зв'язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з дня, наступного після усунення від виконання службових обов'язків або відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, за період, протягом якого вони не виконували службових обов'язків чи службових повноважень на посаді, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків чи відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися чи провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, закривається у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, за період, протягом якого вони не виконували службових обов'язків або службових повноважень на посаді, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які були встановлені військовослужбовцям на день усунення їх від виконання службових обов'язків чи відсторонення від виконання службових повноважень на посаді та які вони не отримували у зв'язку з таким усуненням чи відстороненням. Якщо під час такого усунення від виконання службових обов'язків або відсторонення від виконання службових повноважень на посаді відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI), з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони були відсторонені від посад, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування відсторонення від посад військовослужбовцям поновлюється виплата видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони приступили до виконання службових обов'язків за посадою. При цьому за період, протягом якого військовослужбовці були відсторонені від посад, види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право, не виплачуються.

3. Військовослужбовцям (у тому числі відстороненим від посад), щодо яких у кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом.

Якщо відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) ухвалою слідчого судді чи суду до військовослужбовця застосовано інший запобіжний захід кримінального провадження, такому військовослужбовцю з дня прибуття його до Адміністрації або підрозділу Держспецзв'язку грошове забезпечення виплачується відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

7. Виплата грошового забезпечення курсантам, слухачам, аспірантам (ад'юнктам), докторантам

1. Курсантам навчальних закладів Держспецзв'язку з дня зарахування на навчання виплачуються посадові оклади залежно від курсу навчання у розмірах, визначених відповідно до додатка 13 до Постанови N 704 (Постанова N 704). При цьому курсантам із числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, посадові оклади встановлюються за останніми посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених цим додатком.

2. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються на підставі документів, що підтверджують факт позбавлення батьківського піклування.

3. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у період навчання, виплачуються після подання до навчального закладу Держспецзв'язку відповідних копій документів з першого числа місяця, наступного за тим, у якому вони залишилися без батьків.

4. Курсантам навчальних закладів Держспецзв'язку з числа осіб, які під час вступу на навчання мають військове звання рядового, сержантського чи старшинського складу, виплачуються оклади за військовим званням з дня зарахування на навчання.

Курсантам навчальних закладів Держспецзв'язку з числа осіб, які до зарахування на навчання не перебували на службі, оклади за військовими званнями виплачуються з дня присвоєння їм військового звання офіцерського складу після закінчення навчального закладу Держспецзв'язку.

5. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання), які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії оцінки "добре" і "відмінно", посадові оклади підвищуються:

для тих, які отримали тільки оцінки "відмінно", - на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали оцінки "добре" і "відмінно", - на 25 відсотків посадового окладу.

Таке підвищення проводиться на підставі наказу по особовому складу начальника навчального закладу Держспецзв'язку з першого числа місяця, наступного за останнім днем екзаменаційної сесії семестру, по останнє число місяця наступної екзаменаційної сесії.

6. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів Держспецзв'язку, які призначені за стройовим розподілом на посади чи допущені до виконання обов'язків за вакантними посадами, виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

головного сержанта взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

головного старшини курсу, командира взводу - 20 відсотків посадового окладу.

Зазначені надбавки виплачуються курсантам щомісяця на підставі наказу по особовому складу начальника навчального закладу Держспецзв'язку з дня призначення на відповідну посаду.

Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу про:

звільнення курсантів з посад, за якими передбачено виплату такої надбавки;

присвоєння військового звання офіцерського складу;

відрахування курсантів із навчального закладу Держспецзв'язку.

7. Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

8. Військовослужбовцям із числа осіб офіцерського складу, які зараховані на навчання до навчальних закладів Держспецзв'язку, а також особам, які зараховані на військову службу (навчання) за контрактом безпосередньо із запасу та призначені на посади слухачів, за період навчання виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до наказу про призначення з установленням посадового окладу за посадою "слухач", окладу за військовим званням та інших додаткових видів грошового забезпечення.

9. Слухачам і курсантам навчальних закладів Держспецзв'язку за час перебування у відпустках, на військовому стажуванні або практиці виплачується грошове забезпечення, яке вони одержували під час навчання.

10. Курсантам, відрахованим із навчальних закладів Держспецзв'язку, грошове забезпечення виплачується по день виключення їх зі списків особового складу Держспецзв'язку включно.

11. Особам офіцерського складу із числа колишніх курсантів і слухачів, яких після закінчення навчальних закладів Держспецзв'язку до призначення на посади зараховано у розпорядження начальників цих закладів, грошове забезпечення виплачується у розмірах, визначених схемами тарифних розрядів за посадами військовослужбовців, які затверджує Адміністрація Держспецзв'язку, згідно із додатками 1 (Постанова N 704), 7 до Постанови N 704 (Постанова N 704), за посадою "офіцер" у територіальному органі Адміністрації Держспецзв'язку, але не менше розміру посадового окладу, встановленого їм на день, що передує дню зарахування у розпорядження, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років.

Премія особам офіцерського складу із числа колишніх слухачів розраховується з урахуванням вимог пункту 2 глави 10 розділу III цієї Інструкції.

12. Випускникам навчальних закладів Держспецзв'язку виплачується допомога для оздоровлення в порядку, передбаченому главою 11 розділу III цієї Інструкції.

13. Військовослужбовцям, зарахованим до аспірантур (ад'юнктур) і докторантур навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв'язку, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за посадою аспіранта (ад'юнкта), докторанта, але не нижче посадового окладу, який їм було встановлено перед зарахуванням до аспірантур (ад'юнктур) і докторантур. При цьому розмір посадового окладу має бути не вище:

зарахованим до докторантур - окладу начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) військовослужбовця призначено, або начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) його прикріплено згідно з наказом;

зарахованим до аспірантур (ад'юнктур) - окладу заступника начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) військовослужбовця призначено, або заступника начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) його прикріплено згідно з наказом.

14. Додаткові види грошового забезпечення слухачів, аспірантів (ад'юнктів), докторантів навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв'язку виплачуються у розмірах і на умовах, установлених цією Інструкцією.

V. Виплати компенсаційного характеру

1. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби

1. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та порядку, встановлених пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (із змінами) (далі - Постанова N 393).

2. Одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби виплачується військовослужбовцю Адміністрацією чи підрозділом Держспецзв'язку, з якого його було звільнено з військової служби, на підставі наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку, в якому зазначається її розмір у відсотках до місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

3. Сума одноразової грошової допомоги при звільненні визначається виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого військовослужбовцю на день виключення його зі списків особового складу Держспецзв'язку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 10 розділу III цієї Інструкції.

2. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію

1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується на умовах, визначених пунктом 11 Постанови N 393.

2. Виплата щомісячної грошової допомоги особам, які звільнені з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, здійснюється за місцем військової служби, з якого особу було звільнено.

Наказ про призначення зазначеної щомісячної грошової допомоги готується на підставі заяви особи, звільненої з військової служби.

3. Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється щомісяця в строки, встановлені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особисто отримувачу або на його рахунок в установі банку.

3. Виплати у разі переїзду на нове місце військової служби

1. У разі переїзду військовослужбовців на нове місце військової служби до іншого населеного пункту у зв'язку з призначенням на військову посаду (за винятком випадків, коли військовослужбовця зараховано до навчального закладу Держспецзв'язку зі строком навчання менше ніж шість місяців) або у зв'язку з передислокацією підрозділу Держспецзв'язку, в якому військовослужбовці проходять військову службу, їм виплачується:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

добові у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (із змінами) за кожний день перебування в дорозі (далі - добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом з ним.

2. Розмір підйомної допомоги обчислюється виходячи з місячного грошового забезпечення, установленого військовослужбовцю за новим місцем військової служби на день призначення на посаду або на день прибуття до нового місця дислокації підрозділу Держспецзв'язку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 10 розділу III цієї Інструкції.

3. Виплата військовослужбовцям підйомної допомоги та добових здійснюється за новим місцем військової служби на підставі наказу по особовому складу. Наказ видається на підставі рапорту військовослужбовця, в якому зазначаються реквізити наказу про призначення його на відповідну посаду, дата призначення на посаду, дата вибуття з попереднього місця військової служби та прибуття до нового місця військової служби (до нового місця дислокації підрозділу Держспецзв'язку).

Військовослужбовцям, які на день прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення цих військовослужбовців на посади за новим місцем військової служби в цьому населеному пункті.

4. Підйомна допомога та добові у разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім'ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації їх місця проживання у відповідному населеному пункті за місцем військової служби військовослужбовця на підставі наказу по особовому складу. Наказ видається на підставі рапорту військовослужбовця, в якому зазначаються дата вибуття членів сім'ї із населеного пункту, де проходив військову службу військовослужбовець, та дата прибуття до нового місця військової служби військовослужбовця, що мають збігатися з відповідними датами, зазначеними у проїзних документах (за наявності). Для виплати підйомної допомоги та добових на членів сім'ї військовослужбовця, які переїжджають разом з ним на нове місце військової служби військовослужбовця до іншого населеного пункту, до рапорту також додають:

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування) повнолітніх членів сім'ї військовослужбовця;

довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї військовослужбовця (у разі відсутності такої інформації у паспорті);

копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї військовослужбовця;

довідку підрозділу кадрової роботи про склад сім'ї військовослужбовця.

Якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем їх військової служби, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за їх бажанням).

5. Військовослужбовцям, яких зараховано до навчальних закладів Держспецзв'язку, строк навчання в яких становить понад шість місяців, підйомна допомога та добові виплачуються після закінчення навчання за умови призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв'язку, що дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, з яких їх було зараховано на навчання до навчальних закладів Держспецзв'язку.

6. Підйомна допомога та добові на умовах і в розмірах, установлених пунктом 1 цієї глави, та у порядку, визначеному цим розділом, виплачуються військовослужбовцям також у разі переведення їх для подальшого проходження військової служби до Держспецзв'язку із Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також після закінчення навчальних закладів цих органів.

7. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби у Держспецзв'язку після відрядження до державних органів, установ і організацій, підйомна допомога та добові виплачуються після призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв'язку, що дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті державні органи, установи, організації, до яких вони були відряджені.

8. Військовослужбовцям, які прибули із довгострокових відряджень, підйомна допомога виплачується після призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв'язку, що дислоковані в інших населених пунктах, ніж місце військової служби, з якого їх було направлено у довгострокові відрядження.

4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців

1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців (далі - одноразова грошова допомога) здійснюється відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (із змінами) (далі - Порядок N 975).

2. Підрозділ Держспецзв'язку (в Адміністрації - структурний підрозділ Адміністрації), в якому військовослужбовець проходить (проходив) військову службу, на підставі отриманих документів готує висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, який має містити:

прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), що звернулася (звернулися) за виплатою одноразової грошової допомоги;

інформацію про підстави, відповідно до яких особа звернулася за виплатою одноразової грошової допомоги;

посаду, яку військовослужбовець займає (займав), дату і номер наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та виключення його зі списків особового складу Держспецзв'язку (у разі звільнення з військової служби);

відомості про те, що загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця не є наслідками вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення, вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

висновок про можливість виплати або підстави відмови у виплаті одноразової грошової допомоги;

розмір одноразової грошової допомоги з посиланням на відповідний пункт Порядку N 975.

Зазначений висновок підписує начальник підрозділу Держспецзв'язку (в Адміністрації - начальник структурного підрозділу, в якому військовослужбовець проходить (проходив) військову службу), в межах компетенції - начальники підрозділу кадрової роботи, фінансового, юридичного підрозділів і підрозділу охорони праці або особи, на яких покладено виконання відповідних завдань. Висновок скріплюється печаткою.

3. На підставі висновку та документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, Адміністрація у місячний строк приймає рішення про призначення або про відмову у призначенні одноразової допомоги, про що видає відповідний наказ, який разом з документами надсилає підрозділу Держспецзв'язку для видання наказу про виплату такої допомоги або у разі відмови - для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

4. Виплату одноразової грошової допомоги здійснює фінансовий підрозділ Адміністрації чи підрозділ Держспецзв'язку шляхом її перерахування на рахунок в установі банку, зазначений особою, що звернулася за виплатою, або через касу Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку.

VI. Порядок використання грошових атестатів

1. Грошовий атестат, форму якого наведено в додатку до цієї Інструкції, видається військовослужбовцю в усіх випадках переміщення по службі до іншого підрозділу Держспецзв'язку чи Адміністрації (у тому числі у разі направлення до навчальних закладів на навчання), переведення його для проходження військової служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту, у разі відрядження до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі, у разі звільнення в запас або відставку з правом на пенсію.

Якщо грошовий атестат за будь-яких обставин під час вибуття не було видано, фінансовий підрозділ зобов'язаний протягом 14 календарних днів надіслати цей документ до нового місця служби військовослужбовця.

2. Грошовий атестат видається власнику атестата, про що в журналі реєстрації зазначається:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я, по батькові, займана посада і військове звання;

куди вибув військовослужбовець;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті має бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність даних, зазначених у ньому.

3. Грошові атестати заповнюються розбірливо, підписуються начальником підрозділу Держспецзв'язку або уповноваженою ним особою, начальником фінансового підрозділу (в Адміністрації - начальником фінансового підрозділу та особою, яка заповнила атестат) та скріплюються гербовою печаткою. Не допускаються заповнення грошових атестатів олівцем і виправлення.

Грошові атестати без підпису або печатки, з виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймаються.

4. Після зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення фінансовий підрозділ повинен надіслати до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку, який видав грошовий атестат, підтвердження до грошового атестата.

Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий атестат, після отримання підтвердження до грошового атестата робить відмітку про його отримання у журналі реєстрації.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв'язку

В. В. Коберник

 

Додаток
до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу VI)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ____

Виданий ____,
засвідчує, що _
                                                               (військове звання)
_
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
забезпечений грошовим забезпеченням по "___" ___________ 20__ р.

1. Посадовий оклад (збережений / за штатною посадою) ____/_____ грн

Підвищено посадовий оклад на ____ % _______ грн

2. Оклад за військовим званням _______ грн

3. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %

4. Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
1) ____ ____ %
2) ____ ____ %
3) ____ ____ %
4) ____ ____ %
5) ____ ____ %
6) ____ ____ %

5. Премія у розмірі ____ % за 20__ р.

6. Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так/ні):
1) допомога для оздоровлення ___
2) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань ___

Військовослужбовець перебуває у розпорядженні
з "___" ___________ 20__ р., підстава _____

Інші відомості
_
_

Атестат видано у зв'язку з __
_

М. П.
"___" 20__ р.

Підписи ________
               ________


Дані, зазначені в грошовому атестаті, є правильними

 

Підпис _________


ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДО ГРОШОВОГО АТЕСТАТА N ____

Надсилається ___________
                                                             (підрозділ, що видав атестат)

                                                       (підрозділ, що отримав атестат)

Підтверджуємо, що ______
                                                                        (військове звання)

                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
пред'явлено грошовий атестат N ____ від "___" 20__ р., відповідно до якого він забезпечений грошовим забезпеченням по "___" 20__ р.
1. Посадовий оклад (збережений / за штатною посадою) ____/____ грн

Підвищено посадовий оклад на ___ % ______ грн

2. Оклад за військовим званням _______ грн

3. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %

4. Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
1) ___ ____ %
2) ___ ____ %
3) ___ ____ %
4) ___ ____ %
5) ___ ____ %
6) ___ ____ %

5. Премія у розмірі ____ % 20__ р.

6. Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так/ні):
1) допомога для оздоровлення ____
2) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань ___

Інші відомості ___________

М. П.
"___" 20__ р.

Підписи ________
               ________

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали