МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2012

м. Київ

N 160


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 559/20872

Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" та з метою вдосконалення порядку надання доповідей про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Накази Міністра оборони України від 15 грудня 2005 року N 748 "Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, події, порушення військової дисципліни у Збройних Силах України" (зі змінами) та від 17 грудня 2001 року N 416 "Про організацію роботи щодо порядку обліку корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з ним, і надання звітів щодо виконання вимог законодавства України про боротьбу з корупцією" (зі змінами) скасувати.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
22.03.2012 N 160

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 559/20872


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання доповідей та донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству оборони України, та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - державні підприємства).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

адміністративне корупційне правопорушення - умисне діяння (бездіяння), що містить ознаки корупції, вчинене військовими посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також особами, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за яке законом установлено, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

донесення - інформація щодо злочину, події, адміністративного корупційного правопорушення, надана в усній або письмовій формі до відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

доповідь - інформація щодо злочину, події, адміністративного корупційного правопорушення, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику;

злочин - передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину;

подія - випадок, що стався із військовослужбовцями або працівниками.

працівник - фізична особа, яка працює на умовах трудового договору, державний службовець Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства оборони України.

II. Порядок надання доповідей та донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення та вжиті заходи щодо усунення причин та умов їх скоєння

2.1. За своєчасність та об'єктивність надання доповідей про злочини, порушені кримінальні справи, адміністративні корупційні правопорушення, вчинені військовослужбовцями або працівниками (під час виконання службових обов'язків або перебування останніх на території військової частини, державного підприємства), та події, що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України, державних підприємствах, відповідають командири військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - командири військових частин) та керівники державних підприємств.

2.2. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України відповідають за дотримання строків надання доповідей та донесень, повноту та об'єктивність проведення розслідувань за фактами правопорушень та адекватність вжитих попереджувальних заходів.

Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України або державних підприємств, що перебувають у сфері їх управління, порушують клопотання перед Міністром оборони України щодо проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, які своїми діями або бездіяльністю сприяли скоєнню злочинів.

2.3. Командири військових частин та керівники державних підприємств про кожний виявлений факт ненадання інформації про злочин, адміністративне корупційне правопорушення надають письмові доповіді за підпорядкованістю, вказуючи заходи, які здійснюються з метою встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Одночасно надається інформація відповідному начальнику органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України щодо фактів ненадання інформації про злочин, адміністративне корупційне правопорушення письмово протягом доби надають інформацію начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, вказуючи заходи дисциплінарного впливу, що застосовані або плануються до застосування щодо осіб, які не надали цю інформацію.

2.4. Доповіді та донесення про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення надаються командирами військових частин їх прямим начальникам за підпорядкованістю (керівники державних підприємств - керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та надають інформацію начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Військової служби правопорядку), у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство:

негайно (протягом 15 хвилин) після отримання інформації про злочин, подію, адміністративне корупційне правопорушення - усно (за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Інструкції);

про обставини вчинення злочину, події (за формою, визначеною в додатку 2 до цієї Інструкції), адміністративного корупційного правопорушення (за формою, визначеною в додатку 3 до цієї Інструкції) - письмово протягом одного робочого дня з моменту надання усної доповіді про злочин, подію чи корупційне правопорушення;

про вжиті заходи щодо усунення причин та умов скоєного злочину, події, адміністративного корупційного правопорушення - письмово протягом одного робочого дня після завершення службового розслідування (за формою, визначеною в додатку 4 до цієї Інструкції);

про результати розгляду кримінальних справ у суді - письмово, до 7 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.5. Командири військових частин, керівники державних підприємств про злочини, події, адміністративне корупційне правопорушення негайно (протягом 15 хвилин після отримання інформації) по лінії оперативних чергових або особисто повідомляють оперативного чергового за підпорядкованістю, чергового заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина або державне підприємство.

2.6. Оперативний черговий (черговий частини) при отриманні інформації про надзвичайну ситуацію або подію протягом 15 хвилин уточнює її місце, обставини та зміст, час і дату виникнення, наслідки та інформацію про людей, що загинули. З'ясовує попередні висновки про причини події, завдані збитки та орієнтовні заходи, які необхідно вжити для ліквідації наслідків події та ті, які необхідно провести для недопущення повторних випадків, доповідає черговому заступнику начальника Головного командного центру Збройних Сил України, оперативному черговому за підпорядкованістю та командиру військової частини (за формою, визначеною в додатку 5 до цієї Інструкції).

До події слід відносити:

загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців та працівників (за висновками медичного огляду). У подальшому обліковується за висновками судово-медичної експертизи;

заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян) або інші тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян);

катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;

падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет;

пожежі на території військових частин та державних підприємств, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

масові харчові отруєння, інфекційні захворювання (10 і більше осіб протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

стихійні лиха чи вплив сил природи, внаслідок яких нанесено збитків, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян;

дорожньо-транспортні пригоди, якщо стан хоча б одного з постраждалих тяжкий (за висновками медичних працівників), а також у разі тяжких наслідків. У подальшому обліковується за висновками судово-медичної експертизи;

порушення правил екологічної безпеки, які спричинили екологічне забруднення значних територій чи інші тяжкі наслідки; витоки хімічних, отруйних речовин з військових об'єктів, що призвели до зараження особового складу, населення або місцевості;

напади сторонніх осіб на варту та вартових;

проникнення сторонніх осіб на військові об'єкти, яке призвело до заволодіння зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами;

випадки застосування (використання) військовослужбовцями та працівниками зброї (у тому числі правомірні) під час виконання службових обов'язків.

До прибуття командира (у неробочий час) оперативний черговий організує заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або події, продовжує вести збір та уточнення інформації.

Письмові доповіді про наслідки надзвичайної ситуації або події надаються по лінії оперативно-чергової служби черговому заступнику начальника Головного командного центру Збройних Сил України через одну, чотири та вісім годин з моменту надання усної доповіді.

За своєчасність та об'єктивність надання доповідей про надзвичайні ситуації та події черговому заступнику начальника Головного командного центру Збройних Сил України відповідають посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби.

2.7. Про вжиті командувачами видів Збройних Сил України, командирами (начальниками) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України, командирами військових частин та керівниками державних підприємств заходи, прийняті рішення щодо реагування на злочини, події, адміністративне корупційне правопорушення, із зазначенням номерів та дат виданих наказів, протягом доби доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

2.8. У разі коли у військових частинах, на державних підприємствах під час перевірок комісіями стану охорони державної таємниці виявлені факти витоку секретної інформації, а також факти, які свідчать про можливий витік секретної інформації, про них інформуються органи Служби безпеки України, військові частини вищого рівня, а також орган Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство, та протягом 24 годин з моменту виявлення таких фактів зазначеним органам подають письмове повідомлення. У разі виявлення порушень режиму секретності, які можуть призвести до витоку секретної інформації, командири військових частин вживають невідкладних заходів для їх усунення.

Командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України, командири військових частин та керівники державних підприємств де проводилася перевірка, у разі зупинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, інформує військову частину вищого рівня, замовника робіт та орган Служби безпеки України.

У разі виявлення факту витоку секретної інформації командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України, командири військових частин та керівники державних підприємств після попереднього з'ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляють у письмовій формі (первинне повідомлення) орган Служби безпеки України, військову частину вищого рівня, замовника секретних робіт, а також орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

Первинне повідомлення не може бути затримане через збирання будь-яких додаткових даних про порушення.

За фактами витоку секретної інформації, а також у зв'язку з виявленими під час перевірок загрозами витоку секретної інформації призначається службове розслідування, з метою проведення якого не пізніше наступного дня після виявлення таких фактів наказом командувача виду Збройних Сил України, командира (начальника) органу військового управління та з'єднання Збройних Сил України, командира військової частини та керівника державного підприємства призначається комісія з проведення службового розслідування.

Строк службового розслідування не повинен перевищувати 30 днів. Якщо за цей час не вдалося установити місцезнаходження втраченого матеріального носія секретної інформації, осіб, причетних до витоку секретної інформації, всебічно з'ясувати інші обставини, пов'язані з такими порушеннями, строк службового розслідування командиром військової частини може бути продовжений, але не більше ніж на 15 днів.

Про кінцеві (підсумкові) результати службового розслідування командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України, командири військових частин, керівники державних підприємств у десятиденний строк письмово інформують орган Служби безпеки України, військову частину вищого рівня, замовника секретних робіт, а також орган Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

2.9. Начальник органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України протягом одного робочого дня повідомляє командирів військових частин, керівників державних підприємств про злочини, адміністративні корупційні правопорушення та події, вчинені їх підлеглими, а також направляє письмове повідомлення командиру військової частини (керівнику державного підприємства) про порушення кримінальної справи або її закриття, складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення.

2.10. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України надають доповіді за підпорядкованістю Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про:

загибель військовослужбовців (працівників під час виконання останніми посадових обов'язків), злочини, пов'язані із розкраданням зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки, - усно (протягом 15 хвилин) та письмово - протягом доби, з моменту надання усної доповіді;

уточнені обставини всіх злочинів, подій, адміністративних корупційних правопорушень та прийняті рішення - письмово протягом п'яти діб;

вжиті заходи щодо усунення причин та умов скоєного злочину, події, адміністративного корупційного правопорушення - письмово протягом одного робочого дня після завершення службового розслідування;

результати розгляду кримінальних справ в суді - письмово, до 7 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Про всі випадки загибелі військовослужбовців під час виконання службових обов'язків невідкладно інформують Прем'єр-міністра України.

2.11. Оперативним черговим Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надаються довідки:

Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями про злочини та події, обліковані за добу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щоденно;

черговому заступнику начальника Головного командного центру Збройних Сил України про злочини та події, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щоденно і щотижнево (до 16.00 п'ятниці).

2.12. Черговий заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил України доповідає усно начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про злочини і події (у неробочий час тільки у разі, коли необхідне втручання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України).

2.13. Про всі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортні пригоди у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не є порушенями військової дисципліни, злочинами, адміністративними корупційними правопорушеннями та подіями і не обліковуються за військовими частинами, командири військових частин повідомляють орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться військова частина, які враховуються у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальних управліннях Військової служби правопорядку для подальшого відстеження ситуації.

2.14. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління Збройних Сил України надають до 7 числа щомісячно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України зведення про злочини та події, порушені кримінальні справи (за формою, визначеною в додатку 6 до цієї Інструкції) та доповіді про злочини та події, порушені кримінальні справи (за формою, визначеною в додатку 7 до цієї Інструкції).

2.14.1. Командири військових частин (керівники державних підприємств) щомісячно письмово надають інформацію за визначеною формою (додаток 8 до цієї Інструкції) з наростаючим підсумком до органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, в зоні діяльності якого знаходиться військова частина (державне підприємство), та за підпорядкованістю до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.14.2. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з'єднань Збройних Сил України надають до 7 числа щомісячно до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України з наростаючим підсумком звіт за формою (додаток 8 до цієї Інструкції) та письмову доповідь про виконані заходи щодо запобігання і протидії корупції.

2.14.3. Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щоквартально доповідає Міністру оборони України про виконання у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України заходів щодо запобігання та протидії корупції.

2.15. Оперативні чергові (чергові) військових медичних закладів негайно (протягом 15 хвилин) інформують оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокований медичний заклад, про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців.

Оперативний черговий Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України інформує оперативного чергового Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України про постраждалих військовослужбовців.

2.16. Про порушення військової дисципліни, скоєні підлеглими, командири, від командира роти (батареї) до командира військової частини включно, доповідають прямим начальникам за підпорядкованістю щотижнево та щомісячно.

2.17. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), невихід без поважних причин на службу, нез'явлення з відрядження, з відпустки, з лікувального закладу, у разі призначення або переведення командири військових частин повідомляють начальника відповідного органу Військової служби правопорядку усно протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення, і протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової військової служби, його нез'явлення вчасно зі звільнення в розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, нез'явлення з відрядження, відпустки або лікувального закладу командири військових частин повідомляють начальника відповідного органу Військової служби правопорядку усно (протягом 15 хвилин) і протягом дванадцяти годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

2.18. Черговий заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил України після отримання інформації про надзвичайну ситуацію або подію негайно доповідає усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі:

державної зради;

конфліктних ситуацій та інцидентів на державному кордоні України (порушення воєнними літальними апаратами, кораблями державного кордону; обстріли із-за державного кордону територій, об'єктів, осіб; масове порушення правопорядку на державному кордоні; зосередження озброєних угруповань поблизу кордону; насильницькі дії проти прикордонників та представників інших контрольних служб України);

диверсії, терористичного акту, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об'єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США;

захоплення або спроби захоплення громадян України, плавучих засобів, літальних апаратів, іншої воєнної техніки та озброєння;

невиконання бойового завдання;

залишення військової частини зі зброєю;

напад на варту і вартових, проникнення на військові об'єкти та заволодіння зброєю;

застосування військовослужбовцями, кораблями (катерами), літаками (вертольотами) зброї, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, внаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей;

отримання тяжких тілесних ушкоджень, обмороження третього та четвертого ступенів (10 і більше осіб);

викрадення (замаху на викрадення) та втрати зброї, бойових припасів, вибухових та отруйних речовин, навмисного виведення з ладу зброї та військової техніки;

втрата секретних документів або інших носіїв таємної інформації; розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, спроби агентурного проникнення до органів військового управління, факти та ознаки шпигунства;

несанкціонованого пуску ракет, падіння ракет, бомб, снарядів, мін, безпілотних літальних апаратів поза межами полігонів (визначених районів), зіткнення, падіння воєнних літаків (вертольотів);

катастроф та аварій, пов'язаних з використанням зброї та воєнної техніки, техногенних або природних катастроф та аварії на військових об'єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

витоків хімічних отруйних речовин з воєнних об'єктів, що призвели до зараження місцевості, особового складу чи населення;

масові (10 і більше осіб), протягом короткого часу, інфекційні захворювання, харчові отруєння, поодинокі захворювання на холеру, віспу, чуму.

2.18.1. За своєчасність та об'єктивність надання доповідей Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністру України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо надзвичайних ситуацій та подій відповідає начальник Головного командного центру Збройних Сил України.

2.18.2. Строки та форма доповідей Міністра оборони України Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністру України надаються відповідно до вимог, визначених в Указі Президента України від 8 липня 2002 року N 624.

III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення

3.1. Загальний збір, узагальнення та аналіз інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення за Міністерство оборони України та Збройні Сили України здійснюються Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України; за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації Міністерства оборони України - структурами з виховної та соціально-психологічної роботи, а за їх відсутності - особами, призначеними наказами відповідних керівників.

3.2. Злочини, не обліковані у військових прокуратурах усіх рівнів, але зареєстровані в органах внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України, у судах та інших правоохоронних органах, обліковуються відповідно до переліків правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (додаток 9 до цієї Інструкції).

3.3. Злочини та події обліковуються за місцем (військовою частиною, підприємством) їх скоєння.

3.3.1. Злочини та події, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування, обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців (за винятком виконання завдань у складі штатного підрозділу), іншими категоріями військовослужбовців та працівниками - за місцем проходження служби (роботи).

3.3.2. Злочини та події, скоєні військовослужбовцями, які вибули до нового місця служби, але не прибули до нього, - обліковуються за попереднім місцем служби.

3.3.3. Злочини та події, скоєні у неробочий час військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проживають на території військових частин, - обліковуються як скоєні не під час виконання обов'язків військової служби.

3.3.4. Злочини та події, вчинені громадянами після призову на військову службу, але до прибуття у військову частину, обліковуються за військовою частиною призначення - під час слідування з представником цієї військової частини, за військкоматом, який призвав на службу, - під час слідування з представником військкомату або самостійному слідуванні. Аналогічним чином обліковуються злочини та події, скоєні військовослужбовцями під час слідування у дисциплінарний батальйон та гауптвахту.

3.3.5. Злочин, скоєний військовослужбовцем протягом тривалого часу у декількох військових частинах, обліковується за останнім місцем скоєння.

3.3.6. Під час передачі військової частини (державного підприємства) у інше підпорядкування облік злочинів та подій передається разом з військовою частиною (державним підприємством).

3.3.7. У разі розформування військової частини облік злочинів та подій передається за правонаступництвом.

3.3.8. У разі скоєння однією особою кількох злочинів, кожний злочин обліковується окремо.

3.3.9. У разі скоєння злочину чи події двома та більше військовослужбовцями різних військових частин, злочин обліковується за особою, яка визнана організатором, або за старшинством.

3.4. Інформація щодо злочинів та подій, скоєних військовослужбовцями та працівниками, ведеться в Журналі обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій (додаток 10 до цієї Інструкції).

3.4.1. Інформація щодо адміністративного корупційного правопорушення обліковується в Книзі обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень (додаток 11 до цієї Інструкції) в день виявлення правопорушення.

3.4.2. Після надходження у військову частину, державне підприємство рішення суду про притягнення посадових осіб до відповідальності та у разі виявлення необлікованих адміністративних корупційних правопорушень відповідні дані вносяться до Книги обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень в день виявлення правопорушення.

3.5. Виключення з обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій, облікованих за військовою частиною, державним підприємством, здійснюється на підставі:

письмового повідомлення військового прокурора чи співробітника органу, який проводив розслідування;

виправдувального вироку суду (за відсутності події злочину, за відсутності у діянні складу злочину, за відсутності скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше, як за його скаргою, у зв'язку з тим, що особа на час учинення суспільно небезпечного діяння перебувала у неосудному стані).

3.6. Зареєстровані злочини залишаються на обліку у разі, коли кримінальна справа закрита щодо померлого, внаслідок акта амністії, у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обставин, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дієвим каяттям, внаслідок звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, з передачею особи на поруки.

3.7. Уточнення обліку злочинів здійснюється на підставі відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив розслідування.

3.8. Під час оцінки стану військової дисципліни враховуються тільки правопорушення, скоєні під час виконання обов'язків військової служби, при цьому кримінальні справи порушені командирами військових частин враховуються окремо.

3.9. Про зняття з обліку злочину, події, адміністративного корупційного правопорушення командир військової частини (керівник державного підприємства) протягом доби доповідає прямому начальнику за підпорядкованістю (керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, у сфері якого знаходиться підприємство) та повідомляє начальника органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина (державне підприємство).

3.10. Командири військових частин та їх заступники з виховної роботи щомісячно проводять звірку з військовими прокуратурами гарнізонів щодо обліку злочинів, подій, адміністративних корупційних правопорушень.

3.10.1. Начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісячно проводять з військовими прокуратурами гарнізонів, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами звірку обліку злочинів, подій, адміністративних корупційних правопорушень.

3.10.2. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які мають військові частини безпосереднього підпорядкування, структури з виховної та соціально-психологічної роботи органів військового управління, з'єднань з метою контролю об'єктивності доповідей про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, наданих підлеглими, щомісячно організовують звірку облікових даних про скоєні злочини, корупційні правопорушення і події з військовими прокуратурами регіонів та військовою прокуратурою Військово-Морських Сил.

3.10.3. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) - військовий комендант (місто Київ) та начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісячно організовують звірку обліку даних про скоєні злочини, події, адміністративні корупційні правопорушення та судові рішення з військовими прокуратурами регіонів, військовою прокуратурою Військово-Морських Сил, обласними інформаційними центрами Міністерства внутрішніх справ України у зонах відповідальності та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України відповідно до наказу Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби України та Державної судової адміністрації України від 05 серпня 2011 року N 83/519/311/763/483/122 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень".

3.10.4. Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісячно проводить з Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України або з іншим правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у Збройних Силах України, та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку злочинів, подій, адміністративних корупційних правопорушень відповідно до наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства оборони України від 29 серпня 2007 року N 53/491 "Про координацію діяльності органів військової прокуратури і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

3.11. Згідно з Переліком порушень військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни (додаток 12 до цієї Інструкції), порушення підлягають облікуванню в Журналі обліку грубих порушень військової дисципліни, учинених військовослужбовцями, у підрозділах (додатки 13 до цієї Інструкції) та Журналі обліку грубих порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями у підрозділах та військових частинах (додатки 14 до цієї Інструкції).

3.12. Ведення обліку службового переміщення осіб, на яких накладені дисциплінарні стягнення у зв'язку з вчиненням ними злочинів (подій), покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальників штабів видів Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України, начальника Озброєння Збройних Сил України, начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, командувачів оперативних командувань, начальників територіальних управлінь, командирів з'єднань.

Узагальнення даних щодо звільнення, службового переміщення осіб, щодо яких є звинувачений вирок суду, накладені дисциплінарні стягнення у зв'язку з вчиненням ними злочинів, подій, корупційних правопорушень, покладається:

за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України з частинами безпосереднього підпорядкування - на Департамент кадрової політики Міністерства оборони України;

за Збройні Сили України - на Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ДОПОВІДЬ
про злочин (подію), який скоєно (що трапився), порушення кримінальної справи

________
(вид Збройних Сил України, дійсне найменування військової частини, пункт дислокації)

1. Короткий зміст правопорушення, дата і час скоєння, обставини, місце скоєння: планові заняття, добовий наряд (варта), парк, склад, розташування частини (у підрозділі), поза частиною.

2. Ким виявлено правопорушення.

3. Заподіяний матеріальний збиток, загибель, поранення людей.

4. Демографічні данні учасників.

5. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові командира військової частини.

6. Номери телефонів для уточнення інформації.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ДОПОВІДЬ
про злочин (подію), який скоєно (що трапився), порушення кримінальної справи

______
(вид Збройних Сил України, дійсне найменування військової частини, пункт дислокації)

1. Короткий зміст правопорушення, дата і час скоєння, місце скоєння: планові заняття, добовий наряд (варта), парк, склад, розташування частини (у підрозділі), поза частиною тощо, хто був присутній при скоєнні правопорушення (співучасники, свідки, сторонні особи), що передувало події (злочину) наслідки події (злочину) - травми, загибель, матеріальні та моральні збитки.

2. Де, ким коли і за яким номером зареєстрована подія, злочин, (районний відділ МВС України, підрозділ Військової служби правопорядку тощо).

3. Короткі демографічні данні на кожного учасника правопорушення і потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан.

4. Хто проводить розслідування, строки його проведення.

5. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові безпосередніх начальників.

6. Номери телефонів для уточнення інформації.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


(Зразок)

ДОВІДКА
про військовослужбовця (державного службовця, працівника Збройних Сил України)
__________,
(військова частина, дислокація, підпорядкованість)
щодо якого складено протокол про скоєння адміністративного корупційного правопорушення

1. Дата складання протоколу.

2. Орган, який склав протокол.

3. Посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої складено протокол про скоєння адміністративного корупційного правопорушення.

4. Дата скоєння правопорушення.

5. Статті Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), за якими складено протокол.

6. Стислий зміст правопорушення.

7. Прийняте рішення стосовно правопорушника.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ДОПОВІДЬ
про злочин (подію), який скоєно (що трапився), порушення кримінальної справи

________
(вид Збройних Сил України, дійсне найменування військової частини, пункт дислокації)

1. Що скоєно (зміст правопорушення).

2. Коли скоєно (дата і час).

3. Місце скоєння планові заняття, добовий наряд (варта), парк, склад, розташування частини (у підрозділі), поза частиною тощо.

4. Хто був присутній при скоєнні правопорушення (співучасники, свідки, сторонні особи).

5. Ким виявлено правопорушення.

6. Що передувало події (злочину), причини правопорушення.

7. Наслідки події (злочину) - травми, загибель, матеріальні та моральні збитки.

8. Хто проводив розслідування, його результати, що зроблено для поглибленого вивчення попередніх шести пунктів, які заходи плануються додатково.

9. Де, ким коли і за яким номером зареєстрована подія, злочин, (районний відділ МВС України, підрозділ Військової служби правопорядку тощо).

10. Ким, коли і які правові рішення прийняті (порушено кримінальну справу, відмовлено у порушенні кримінальної справи).

11. Короткі демографічні данні на кожного учасника правопорушення і потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан.

12. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові безпосередніх начальників.

13. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові командира військової частини.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ДОПОВІДЬ
про надзвичайні ситуації та події

1. Стислий зміст надзвичайної ситуації або події (далі - подія), що відбулася (відбувається).

2. Час і дата події.

3. Місце події (точне місцезнаходження).

4. Відкрите найменування військового підрозділу (об'єкту), причетного до події (із зазначенням підпорядкування, з інформацією про відповідних командирів і начальників, їх телефонами).

5. Наслідки події (жертви, пораненні, травмовані, матеріальні збитки).

6. Інформація про людей, що загинули (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, їх близькі родичі тощо).

7. Попередні висновки про причини події, завдані збитки, орієнтовні заходи та розрахунки ресурсних потреб для ліквідації наслідків, події і заходи щодо запобігання повторним випадкам.

8. Джерело інформації.

9. Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка надала інформацію.

10. Телефони для уточнення інформації.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


Зведення
про злочини та події, порушені кримінальні справи, які обліковані

____за місяців 20__ року
(структурний підрозділ Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, вид Збройних Сил України, орган військового управління)


N
з/п

Види злочинів і подій

Вид Збройних Сил України

З'єднання

Частини безпосереднього підпорядкування

20__

20__

20__

20__

20__

20__

Правопорушення, які скоєні під час виконання обов'язків військової служби

1

Всього правопорушень

 

 

 

 

 

 

У тому числі: злочинів

 

 

 

 

 

 

                        подій

 

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт правопорушень на 1000 чоловік

 

 

 

 

 

 

3

Порушення статутних правил взаємовідносин

 

 

 

 

 

 

4

Ухилення від військової служби

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти населення

 

 

 

 

 

 

6

Порушення статутних правил несення служби

 

 

 

 

 

 

7

Викрадення державного майна, коштів

 

 

 

 

 

 

8

Розкрадання зброї, боєприпасів, вибухових речовин

 

 

 

 

 

 

9

Зловживання владою, перевищення службових повноважень

 

 

 

 

 

 

10

Самогубства

 

 

 

 

 

 

11

Загинуло військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

12

Викрадено одиниць зброї

 

 

 

 

 

 

 

з них не розшукано одиниць зброї

 

 

 

 

 

 

Правопорушення, які скоєні поза умовами військової служби

13

Всього правопорушень, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

злочини

 

 

 

 

 

 

14

Загинуло військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

15

Загальна кількість правопорушень

 

 

 

 

 

 

16

Загальна кількість загиблих

 

 

 

 

 

 


Підпис командувача (командира, начальника)

Примітка: Зведення подаються у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ДОПОВІДЬ
про злочини (події), які скоєні (що трапились), порушення кримінальних справ

___
(вид Збройних Сил України, дійсне найменування з'єднання, військової частини)

1. Короткий зміст правопорушення (дата скоєння, місце скоєння, наслідки події (злочину), матеріальні збитки).

2. Дата порушення кримінальної справи, назва правоохоронного органу, який її порушив.

3. Короткі демографічні данні на кожного учасника правопорушення і потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан.

Підпис командира (начальника, керівника підприємства, установи)

Примітка:

1. Данні надаються за кожне правопорушення обліковане протягом місяця.

2. Додатком подавати данні про засуджених осіб. При цьому вказувати коли, яким судом, стислі обставини скоєння злочину, статтю Кримінального кодексу України та вирок суду.

3. У разі припинення кримінальної справи за реабілітуючими мотивами раніше облікований злочин вилучається з обліку, про що вказується в примітці до донесення з обов'язковим наданням копії відповідної постанови слідчого, прокурора або суду.


 

Додаток 8
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


(Зразок)

ДОВІДКА
щодо військовослужбовців (працівників)
______,
(найменування військової частини, установи, підприємства)
щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення
за ___ року

N
з/п

Посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Військова частина

Дата скоєння правопо-
рушення

Дата складання протоколу, орган, що склав протокол, стаття Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), за якою складено протокол

Стислий зміст провопо-
рушення

Дата засідання суду, постанова суду, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою притягнуто до відповідальності

Закрито провад-
ження у справі, підстава

Нанесено матеріальну шкоду

Відшко-
довано

Реагування командира (начальника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

Додаток 9
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ПЕРЕЛІК N 1
правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання службових обов'язків військовослужбовцями, які виявлені командирами (начальниками) військових частин.

Кримінальні справи, порушені командирами військових частин за ознаками злочинів, що скоєні військовослужбовцями у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

ПЕРЕЛІК N 2
правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання службових обов'язків військовослужбовцями, крім виявлених командирами (начальниками) військових частин.

Порушені кримінальні справи або злочини (крім визначених у Переліку N 1), скоєні у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України військовослужбовцями під час виконання службових обов'язків;

події, що сталися з військовослужбовцями у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України:

на території військової частини (крім випадків проживання військовослужбовців у житлових приміщеннях на території військової частини);

під час проведення навчань, бойових походів, польових виходів, маршів;

під час відряджень протягом робочого часу.

ПЕРЕЛІК N 3
правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України військовослужбовцями не під час виконання обов'язків військової служби.

Випадки загибелі військовослужбовців Збройних Сил України або цивільних осіб з вини військовослужбовців (не під час виконання обов'язків військової служби);

порушені кримінальні справи або злочини, скоєні військовослужбовцями Збройних Сил України під час відпусток, відпочинку тощо, а також події, що сталися внаслідок стихійного лиха, злочинних дій цивільних осіб, під час захисту громадського порядку, честі та гідності громадян, інші нещасні випадки з військовослужбовцями, не пов'язані з виконанням ними обов'язків військової служби.

ПЕРЕЛІК N 4
правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України працівниками під час виконання посадових обов'язків.

Порушені кримінальні справи або злочини, скоєні у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання посадових обов'язків працівниками (або під час їх перебування на території військової частини, підприємства);

події, що сталися у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання посадових обов'язків працівниками (або під час їх перебування на території військової частини, підприємства).

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(для службового користування після заповнення)


(Зразок)

ЖУРНАЛ
обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій

_
(найменування з'єднання, військової частини, установи, військового навчального закладу, підприємства, організації)


N
з/п

Хто доповів, дата і номер доповіді

Дата, час і стислий зміст злочину, події (у якому підрозділі, військовій частині скоєно, місце, обставини, учасники, причини)

Наслідки злочину або події (загибель людей, втрати у військовій техніці, розміри матеріального збитку)

Коли і яке прийнято рішення командиром (начальником), зроблено доповідь по команді, повідомлено військового прокурора, порушено кримінальну справу

Прийняте рішення

Кількість

злочинів

подій

1

2

3

4

5

6

7

8


 

Додаток 11
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


(Зразок)


КНИГА
обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень

_
(найменування військової частини, установи, підприємства)


N
з/п

Військове звання прізвище, ім'я та по батькові особи, яка скоїла правопорушення

Дата складання протоколу. На підставі матеріалів якого органу складено протокол

Пункт, частина і стаття Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), на підставі якої складено протокол

Характер правопорушення, причини і умови, що сприяли його скоєнню, наслідки, вжиті заходи

Судове рішення (дата, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою притягнуто до відповідальності або закрито провадження у справі, службові обмеження)

Рішення суду щодо позовних вимог

Розмір матеріальних збитків, завданих державі та їх відшкодування

Рішення командира стосовно винних осіб (дата та номер наказу)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

Додаток 12
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


ПЕРЕЛІК
порушень військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни

1. Самовільне залишення військової частини або місця військової служби військовослужбовцем, нез'явлення його вчасно (без поважних причин) на військову службу (до трьох діб): зі звільнення з розташування військової частини, призначення або переведення до іншого місця служби, з відрядження, відпустки або лікувального закладу.

2. Вживання спиртних напоїв у службовий час, перебування на військовій службі в нетверезому стані.

3. Вживання наркотичних речовин, перебування на військовій службі під впливом наркотичних або токсичних речовин.

4. Порушення громадського порядку або перебування в громадських місцях у нетверезому стані у військовій формі одягу у позаслужбовий час.

5. Порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків.

6. Порушення правил безпеки, що не створило загрозу загибелі людей чи не спричинило інших тяжких наслідків або не заподіяло шкоди здоров'ю потерпілого.

7. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що не містить у собі складу злочину.

8. Невихід офіцера, сержантів та солдатів військової служби за контрактом, на службу та самовільне залишення місця служби без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня.

 

Додаток 13
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


(Зразок)

ЖУРНАЛ
обліку грубих порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями

_
(найменування військової частини, установи)


Підрозділ

Військове звання, прізвище, ініціали, стисла характеристика військовослужбовця

Дата скоєння

Характер порушення

Вжиті заходи

1

2

3

4

5


 

Додаток 14
до Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(для службового користування після заповнення)


(Зразок)


ЖУРНАЛ
обліку грубих порушень військової дисципліни, учинених військовослужбовцями

_
(найменування військової частини, установи)


Види грубих порушень військової дисципліни

січень

лютий

березень

за 1 квартал

квітень

травень

червень

за 2 квартал

липень

серпень

вересень

за 3 квартал

жовтень

листопад

грудень

за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всього:
у тому числі окремо щодо кожного виду грубих порушень військової дисципліни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брали участь у скоєнні грубих порушень військової дисципліни:
офіцери
прапорщики (мічмани)
військово-
службовці військової служби за контрактом
сержанти (старшини)
солдати (матроси)
Всього за підрозділ (військову частину)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали