МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

НАКАЗ

від 19 січня 1976 року N 1/5

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Наказ N 4/5)наказами (Наказ N 35/5) Міністра юстиції Української РСР від 11 березня 1980 року N 4/5 (Наказ N 4/5), від 31 жовтня 1985 року N 35/5 (Наказ N 35/5)

На виконання Закону Української РСР "Про державний нотаріат" та з метою покращання нотаріального обслуговування громадян виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих та ввести її в дію з 1 жовтня 1976 року.

2. Начальникам відділів юстиції облвиконкомів організувати на місцях глибоке вивчення Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих з службовими особами виконавчих комітетів, на яких за рішенням виконавчого комітету відповідної Ради депутатів трудящих покладено вчинення нотаріальних дій, а також з державними нотаріусами і народними суддями.

3. З введенням в дію цієї Інструкції вважати такою, що втратила силу, Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, районних, селищних і сільських Рад депутатів трудящих, затверджену постановою Президії Верховного Суду Української РСР від 12 лютого 1965 року.

 

Міністр

В. Г. Зайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра юстиції УРСР
19.01.76 N 1/5

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ВИКОНАВЧИМИ КОМІТЕТАМИ МІСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, СІЛЬСЬКИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У відповідності зі статтею 14 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" у населених пунктах, де немає державних нотаріальних контор, виконавчі комітети міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують заповіти;

2) посвідчують інші угоди (договори, довіреності та ін.), крім договорів про надання у безстрокове користування земельних ділянок для спорудження індивідуальних жилих будинків і угод, які стосуються майна, що знаходиться за кордоном, або прав, які мають бути здійснені за кордоном;

3) вживають заходів до охорони спадкового майна;

4) накладають заборони відчуження жилого будинку;

5) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

6) засвідчують справжність підпису на документах;

7) передають заяви громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5).

(підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

2. Нотаріальні дії у виконавчих комітетах міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих вчиняють голова, заступник голови або секретар виконавчого комітету, на яких за рішенням виконавчого комітету, відповідної Ради депутатів трудящих покладено вчинення нотаріальних дій.

3. У відповідності зі статтею 6 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" службові особи виконавчих комітетів міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих, які вчиняють нотаріальні дії1, керуються в своїй діяльності законами СРСР і Української РСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, наказами та інструкціями Міністерства юстиції СРСР і Міністерства юстиції Української РСР, а також актами, що видаються іншими органами державної влади і органами державного управління в межах їх компетенції.


1 Надалі службові особи виконавчих комітетів міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих, які вчиняють нотаріальні дії, будуть іменуватися "службові особи виконавчих комітетів".

При вчиненні нотаріальних дій службові особи, які вчиняють нотаріальні дії, застосовують у встановлених випадках і законодавство інших союзних республік.

4. Службові особи виконавчих комітетів зобов'язані додержувати таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

Довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються тільки громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5), за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

На вимогу суду, прокуратури, органів слідства і дізнання довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються в зв'язку з кримінальними або цивільними справами, які знаходяться в їх провадженні. Довідки і документи видаються службовою особою виконавчого комітету лише на письмову вимогу вказаних органів.

Довідки про заповіти (про наявність заповіту, його зміст та ін.) видаються тільки після смерті заповідача, при поданні свідоцтва про його смерть особам і органам, переліченим в абзацах другому та третьому цього пункту, а також спадкоємцям за законом.

Правила про додержання таємниці нотаріальних дій поширюються також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

Службові особи виконавчих комітетів, а також особи, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, винні в порушенні таємниці вчинюваних нотаріальних дій, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

5. Службові особи виконавчих комітетів зобов'язані сприяти громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5) у здійсненні їх прав і захисті інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій з тим, щоб юридична необізнаність та інші подібні обставини не могли бути використані їм на шкоду.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

У необхідних випадках службові особи виконавчих комітетів на прохання громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, повинні складати проекти угод (договорів, довіреностей, заповітів та ін.) і заяв, виготовляти копії документів і виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

6. У відповідності зі статтею 9 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" нотаріальне діловодство у виконавчих комітетах міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих Української РСР ведеться українською мовою.

Коли особа, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів повинні бути перекладені їй службовою особою виконавчого комітету або перекладачем, відомим службовій особі, яка вчиняє нотаріальну дію, про що зазначається в посвідчувальному написі.

Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не володіє мовою, якою складено документ, вона підписується тією мовою, якою володіє.

Розділ II
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

7. Нотаріальні дії можуть вчинятися в будь-якому виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих на всій території Української РСР, за винятком випадків, передбачених пунктами 15, 43, 67, 84, 95 цієї Інструкції, та інших випадків, коли згідно з законодавством Союзу РСР або Української РСР нотаріальна дія повинна бути вчинена у виконавчому комітеті певної Ради депутатів трудящих.

8. Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні виконавчого комітету міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих. В окремих випадках, коли громадяни, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій, з поважних причин (хвороба, інвалідність, старість та ін.) не можуть з'явитися в приміщення виконавчого комітету міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням виконавчого комітету, то в посвідчувальному написі на документі і в реєстрі нотаріальних дій вказується місце вчинення нотаріальної дії (вдома, в лікарні тощо) з зазначенням адреси, а також причина цього (наприклад: заповіт посвідчено в зв'язку з хворобою заповідача вдома за адресою: селище Жовтневе, вул. Шкільна, буд. 3, кв. 8).

9. Нотаріальні дії вчиняються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів і сплати державної пошлини.

Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено при необхідності витребування додаткових відомостей або документів від службових осіб державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) або направлення документів на експертизу, а також у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 37 цієї Інструкції.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

У разі одержання від суду повідомлення про надходження заяви заінтересованої особи, що оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено також за заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, на строк не більше десяти днів. Якщо за цей строк від суду не буде одержано повідомлення про надходження заяви, нотаріальна дія повинна бути вчинена.

При посвідченні заповіту ці правила, за винятком випадку, передбаченого абзацом 2 пункту 37 цієї Інструкції, не застосовуються.

10. При вчиненні нотаріальних дій службові особи виконавчих комітетів установлюють особу громадян, їх представників або представників державних установ, підприємств і організацій, колгоспів та інших кооперативних і громадських організацій, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

Особа радянських громадян встановлюється на підставі паспорта, а радянських громадян, що проживають у сільських населених пунктах, де раніш паспорти не видавались, до їх одержання - на підставі довідок установленої форми, які видаються виконавчими комітетами селищних, сільських Рад депутатів трудящих.

Особа неповнолітніх, які не досягли 16 років, установлюється на підставі записів про них в паспортах батьків (усиновителів) або за свідоцтвом про народження.

Особа військовослужбовців установлюється на підставі посвідчення особи або військового квитка, які видаються командуванням військових частин або військових установ.

Особа радянських громадян, які постійно проживають за кордоном, а прибули на тимчасове проживання в СРСР, встановлюється на підставі їх загальногромадянських закордонних паспортів.

Особа іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають на території СРСР, встановлюється на підставі виду на проживання в СРСР або національного паспорта з відміткою про реєстрацію в органах внутрішніх справ.

Особа громадян, що звертаються за засвідченням вірності копій документів або виписок з них, може бути встановлена також на підставі посвідчення, виданого установою, підприємством, організацією за місцем їх роботи.

У випадках, коли за громадянина, який внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може підписати угоду, заяву або інший документ, підписується інший громадянин, службова особа виконавчого комітету встановлює особу громадянина, що бере участь у нотаріальній дії, і особу громадянина, який підписався за нього.

11. При посвідченні угод (договорів, довіреностей, заповітів та ін.) і вчиненні деяких інших нотаріальних дій (наприклад, при засвідченні справжності підпису на документах) у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, службова особа виконавчого комітету перевіряє справжність підписів учасників угод та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

12. При посвідченні угод з'ясовується дієздатність громадян і перевіряється правоздатність юридичних осіб, які беруть участь в угодах. У разі укладення угоди представником перевіряються його повноваження.

13. Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються в присутності службової особи виконавчого комітету. Якщо угоду, заяву або інший документ підписано у відсутності зазначеної службової особи, той, хто підписався, повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Службова особа виконавчого комітету може не вимагати кожного разу явки відомих їй службових осіб державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), коли у неї є зразки підписів цих службових осіб, одержані при їх особистому зверненні, і справжність підписів не викликає сумніву.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати угоду, заяву або інший документ, за його дорученням у його присутності і в присутності службової особи виконавчого комітету угоду, заяву або інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії, не міг підписати документ власноручно, зазначається у посвідчувальному написі. Заповіт не може підписувати особа, на користь якої його зроблено.

Якщо громадянин, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії, неписьменний або сліпий, службова особа виконавчого комітету, крім того, зобов'язана прочитати йому текст документа і зробити про це на документі відмітку. Наприклад: "За неписьменного заповідача за його дорученням у його присутності заповіт, який йому прочитано, підписав громадянин Петров Іван Іванович, що проживає в місті Таращі Київської області по вул. Шевченка, 41-а". Якщо сліпий громадянин письменний, він сам підписує документ.

Якщо глухий, німий або глухонімий громадянин, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії, письменний, він сам прочитує документ і власноручно підписує його. Якщо такий громадянин неписьменний, при вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня письменна особа, яка може порозумітися з ним і посвідчити своїм підписом, що зміст угоди, заяви чи іншого документа відповідає волі глухого, німого або глухонімого громадянина, який бере участь у цій нотаріальній дії.

14. У відповідності зі статтею 21 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" службові особи виконавчих комітетів вправі витребувати від державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) відомості і документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Відповідні відомості і документи повинні бути подані в строк, вказаний службовою особою виконавчого комітету. Цей строк не може перевищувати одного місяця.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

15. У відповідності зі статтею 22 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" службові особи виконавчих комітетів не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені своїх чоловіка або дружини, їхніх і своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я і від імені працівників даного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих. Службові особи виконавчих комітетів міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих не вправі вчиняти нотаріальні дії також на ім'я і від імені даного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються у виконавчому комітеті будь-якої іншої міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в будь-якій державній нотаріальній конторі.

Нотаріальні дії, які згідно з законодавством Союзу РСР або Української РСР повинні бути вчинені у виконавчому комітеті певної Ради депутатів трудящих, вчиняються в зазначених випадках виконавчим комітетом іншої міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих, визначеним виконавчим комітетом вищестоящої Ради депутатів трудящих.

Нотаріальні дії, вчинені з порушенням установлених у цьому пункті правил, є недійсними.

16. Службові особи виконавчих комітетів не приймають для вчинення нотаріальних дій документів, що мають дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем, або такі, що мають підчистки.

Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є на документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом службової особи і печаткою державної установи, підприємства, організації, колгоспу, іншої кооперативної та іншої громадської організації (Наказ N 4/5), що видали документи. При цьому такі виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб усе помилково написане, а потім закреслене чи виправлене, можна було прочитати так, як воно спочатку було написане.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, в яких не можна прочитати все в них написане в первісному начертанні, як, наприклад, документи, залиті чорнилом, стерті та ін.

Не приймаються також документи, викладені на кількох окремих аркушах, якщо вони не пронумеровані, не прошнуровані і кількість прошнурованих аркушів не завірена підписом службової особи та печаткою державної установи, підприємства і організації, колгоспу, іншої кооперативної та іншої громадської організації (Наказ N 4/5), що видали документи.

(абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

17. Тексти нотаріально посвідчуваних угод, засвідчуваних копій документів і виписок з них, повинні бути написані ясно і чітко; числа і строки, які відносяться до змісту посвідчуваних угод, мають бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без скорочень і з зазначенням адрес їх органів, а в необхідних випадках - номера поточного (розрахункового) рахунку і відділення банку. Прізвища, імена та по батькові громадян, у тому числі представників, які беруть участь у нотаріальних діях, повинні бути написані в документі повністю з зазначенням місця їх проживання.

Не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця у нотаріально оформлюваному документі прокреслюються, дописки (приписки) і виправлення повинні бути застережені службовою особою виконавчого комітету перед підписом учасників угод та інших осіб, які підписали угоду, заяву та ін., і повторені в кінці посвідчувального напису. При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб все помилково написане, а потім закреслене, можна було прочитати в первісному тексті. Наприклад, якщо в тексті заповіту виправлено слова "предмети звичайної домашньої обстановки і вжитку" на слова "жилий будинок", то слід виправлення застерегти так:

закреслені слова "предмети звичайної домашньої обстановки і вжитку" не читати, написаному "жилий будинок" вірити. Це виправлення повинно бути підписане заповідачем (або іншою особою, яка на прохання заповідача підписала заповіт) в присутності службової особи виконавчого комітету і повторені в кінці посвідчувального напису перед підписом вказаної службової особи. Якщо виправлення зроблені в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії (наприклад, копія документа), вони повинні бути застережені і підписані лише службовою особою виконавчого комітету в кінці посвідчувального напису.

Якщо документ, що підлягає посвідченню або засвідченню, викладений неправильно чи неграмотно, службова особа виконавчого комітету пропонує особі, що звернулася, виправити його або скласти новий. На прохання особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, документ може бути складений службовою особою виконавчого комітету зі стягненням державної пошлини у встановленому розмірі (за складання проекту документа).

У випадках, коли документи, що посвідчуються, видаються або засвідчуються, викладені на кількох окремих аркушах, вони мають бути прошнуровані, а аркуші їх пронумеровані, про що повинен бути зроблений відповідний запис і завірений підписом службової особи виконавчого комітету з прикладенням гербової печатки відповідного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих. Наприклад, "пронумеровано і прошнуровано п'ять аркушів". Підпис і гербова печатка виконавчого комітету.

18. Нотаріальне посвідчення угод, засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах здійснюються шляхом вчинення посвідчувальних написів на відповідних документах за формами, затвердженими Міністерством юстиції СРСР, які підписуються службовою особою виконавчого комітету з прикладенням гербової печатки виконавчого комітету Ради депутатів трудящих (додатки N 4 - 26).

Текст посвідчувального напису може бути віддрукований на друкарській машинці або написаний чорнилом від руки ясно, чітко, без підчисток, вільні місця повинні бути прокреслені, дописки та інші виправлення - застережені.

Для вчинення посвідчувальних написів можуть застосовуватися штампи з текстом відповідного напису.

Посвідчувальний напис на документі (договорі, довіреності, заповіті та ін.) вміщується після підпису громадян на тій же сторінці чи на звороті документа або на окремому аркуші. В тих випадках, коли посвідчувальний напис вчиняється на окремому аркуші, а також коли зміст посвідчувального чи засвідчувального документа викладено на кількох аркушах, усі аркуші мають бути пронумеровані і прошнуровані, про що робиться відповідний запис, який завіряється підписом службової особи, що вчиняє нотаріальні дії, і скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

Якщо посвідчувальний напис не вміщається на відповідному документі, він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа аркуші паперу. У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш з посвідчувальним написом прошнуровуються і пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом службової особи виконавчого комітету з прикладенням гербової печатки відповідного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

Для викладення посвідчувального напису чи його продовження допускається також підклейка аркуша паперу з прикладенням гербової печатки виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, частина відбитку якої повинна знаходитися на підклеєному аркуші.

Прикріплення і підклейка аркушів паперу для посвідчувального напису про засвідчення вірності копії документа, а також для напису на дублікаті документа не допускається.

Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії документа, як правило, слід робити на звороті документа. При викладенні посвідчувального напису на звороті нотаріально оформлюваного документа потрібно на лицьовій стороні документа, під кінцем тексту, почати з місця знаходження виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, закінчивши його на звороті, перед початком посвідчувального напису. Наприклад: "сел. Олек-", а на звороті "сандрівка".

19. Всі нотаріальні дії, які вчиняються службовими особами виконавчих комітетів, реєструються в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій по формі, затвердженій Міністерством юстиції СРСР (додаток N 1). Кожній нотаріальній дії присвоюється окремий порядковий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі, позначається в документах, що видаються службовою особою виконавчого комітету, і в посвідчувальних написах.

У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записується: порядковий номер нотаріальної дії; дата Її вчинення, причому дата запису до реєстру повинна відповідати даті вчинення нотаріальної дії; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) і місце проживання осіб, для яких вчинено нотаріальну дію, або їх представників/при реєстрації посвідчених угод на підтвердження дієздатності учасників угод вказується також рік їх народження/ (Наказ N 4/5); документ, який посвідчує особу, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії; зміст нотаріальної дії; сума стягненої державної пошлини - окремо за вчинення нотаріальної дії і за надання технічних послуг. Якщо особу, що подала документи, звільнено (Наказ N 4/5) від державної пошлини, зазначається: "Від стягнення державної пошлини звільнено". (Вказується також підстава звільнення). У відповідній графі особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, розписується про одержання посвідченого або засвідченого для неї документа. При цьому, якщо особу, що одержує документ, від сплати державної пошлини звільнено, то перед розписом вона повинна зазначити, що документ одержано безплатно. (Наказ N 4/5)

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Нумерація в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій з початку кожного календарного року ведеться з першого номера.

Реєстри повинні бути прошнуровані, аркуші їх пронумеровані. Кількість аркушів повинна бути завірена підписом службової особи виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих з прикладенням гербової печатки цього виконавчого комітету.

Запис нотаріальної дії в реєстрі провадиться службовою особою виконавчого комітету чорнилом (або кульковою ручкою) і тільки після того, як посвідчувальний напис чи документ, що видається нею, підписаний. Запис олівцем і підчистки в реєстрі не допускаються, вільні місця повинні бути прокреслені, а зроблені виправлення - застережені за підписом службової особи виконавчого комітету.

20. Службові особи виконавчих комітетів видають виписки з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за письмовою заявою громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії, а також за письмовою вимогою суду, прокуратури, органів слідства і дізнання в зв'язку з кримінальними або цивільними справами, які знаходяться в їх провадженні (додаток N 28).

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Виписки з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій про заповіт видаються тільки після смерті заповідача.

Виписка з реєстру для реєстрації нотаріальних дій завіряється службовою особою виконавчого комітету з прикладенням гербової печатки виконавчого комітету відповідної Ради депутатів трудящих.

21. Примірники всіх нотаріально посвідчених угод, повідомлень установ банку, госпрозрахункових підприємств і організацій з написом про накладення заборони відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників зберігаються в наряді (справі), який заводиться кожного року.

На кожний вид зазначених угод або документів можуть бути заведені окремі наряди.

22. Документи, на підставі яких вчинено нотаріальні дії, приєднуються до примірників угод, актів опису спадкового майна та ін., які залишаються у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, і підшиваються в наряд (справу).

Оригінали документів (наприклад: свідоцтва про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а у виконавчих комітетах Рад депутатів трудящих залишаються їх копії. Копії подаються заінтересованими особами або на їх прохання виготовляються службовою особою виконавчого комітету. Копії вказаних документів завіряються службовою особою виконавчого комітету, про що робиться напис: "З оригіналом згідно" і вказується дата, посада службової особи, проставляється підпис, які скріплюються гербовою печаткою виконавчого комітету Ради народних депутатів (Наказ N 4/5). Державна пошлина при цьому стягується лише за виготовлення копії, якщо її виготовлено службовою особою виконавчого комітету. Про стягнення державної пошлини зазначається в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за тим же номером, за яким зареєстровано нотаріальну дію, для вчинення якої виготовлено копію. На копії робиться відмітка про номер реєстру, за яким зареєстровано цю нотаріальну дію.

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Документи, що посвідчують особу громадян, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, їх представників або представників державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), повертаються особам, що подали їх, без залишення копій, але в реєстрі записується найменування документа, його номер, дата видачі і найменування установи, яка видала документ.

(абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Не залишаються у виконавчих комітетах Рад депутатів трудящих такі документи або їх копії:

1) статути юридичних осіб або положення про них, а також документи про повноваження їх представників (крім довіреностей, які видаються на укладення конкретних договорів), - при по свідченні договорів і довіреностей від імені і на ім'я юридичних осіб;

2) документи, які встановлюють право особистої власності громадян на жилий будинок (частину будинку) або квартиру в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників (свідоцтво про право власності на будинок, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя та ін.) - при посвідченні угод про відчуження власником частини належного йому жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників; коли власники мають один спільний правовстановлюючий документ на будинок (частину будинку) або квартиру і один з них відчужує належну йому частку (чи частку від частки), а також при посвідченні договорів про відчуження не закінчених будівництвом будинків (частин будинків). При посвідченні таких угод про відчуження на правовстановлюючих документах, що повертаються відчужувачам, робиться напис про зміст посвідченого договору, наприклад: "Продано (подаровано) 1/5 частину цього будинку за договором, посвідченим 17 липня 1975 року, за N 121", дата, підпис службової особи виконавчого комітету, який скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету Ради депутатів трудящих;

3) технічні паспорти на легкі мотоцикли (без колясок), моторолери, що підлягають реєстрації в державній автоінспекції, суднові свідоцтва або квитки на катери, моточовни та квитанції про сплату збору, який стягується, у випадку нотаріального посвідчення, за бажанням сторін, угод про відчуження зазначених мототранснортних засобів.

Про наявність зазначених документів робиться відмітка в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій або на примірнику угоди (при посвідченні угоди), який залишається у виконавчому комітеті, одночасно з реєстрацією в реєстрі нотаріальної дії, для вчинення якої вимагався один з таких документів, після чого вони повертаються особі, що подала їх. Відмітка, в якій зазначається назва документа, на чиє ім'я, ким і коли він виданий та за яким номером, підписується службовою особою виконавчого комітету з проставленням дати.

23. У разі втрати документа, посвідченого або виданого службовою особою виконавчого комітету, за письмовою заявою громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), за дорученням або щодо яких вчинялись нотаріальні дії, видається дублікат втраченого документа.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям лише після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис за формою, затвердженою Міністерством юстиції СРСР (додаток N 27). Крім того, про видачу дубліката службова особа виконавчого комітету робить відмітку на примірнику документа, який зберігається в наряді (справі) виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

24. Службові особи виконавчих комітетів, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення законності громадянами або окремими службовими особами, повідомляють про це для вжиття необхідних заходів відповідні установи, підприємства, організації або прокурора.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, службові особи виконавчих комітетів вправі затримати цей документ і надіслати його на експертизу.

Про надіслання документа на експертизу службова особа виконавчого комітету виносить постанову, в якій зазначається:

дата винесення постанови;

прізвище, ініціали службової особи, яка винесла постанову, і найменування виконавчого комітету;

найменування документа, дата його видачі, ким та на чиє ім'я він виданий;

ким (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) поданий документ для вчинення нотаріальної дії;

обставини, які викликали необхідність надіслання документа на експертизу;

куди (якій експертній установі) надсилається документ для провадження експертизи;

питання, поставлені на вирішення експертизи.

Якщо службова особа виконавчого комітету виявить, що внаслідок допущеної помилки вчинена нотаріальна дія є неправильною, вона зобов'язана довести про це до відома прокурора для вжиття в установленому порядку заходів до скасування цієї нотаріальної дії. Про зроблене прокурору подання службова особа доводить до відома виконавчого комітету районної гади народних депутатів. (Наказ N 4/5)

(пункт 24 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

25. Службові особи виконавчих комітетів:

відмовляють у вчиненні нотаріальної дії, якщо вчинення такої дії суперечить законові (якщо дія не підлягає вчиненню нотаріальним органом або підлягає вчиненню в іншому нотаріальному органі; якщо з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або особа, яка хоч і дієздатна, але знаходиться в даний момент у такому стані, що не розуміє значення своїх дій чи не може керувати ними; якщо угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у її статуті чи положенні; якщо угода, що укладається, не відповідає вимогам закону або укладається з метою завідомо суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства та ін.);

не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

26. Службові особи виконавчих комітетів на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинні викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити, що заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії, вправі подати на це скаргу в районний (міський) народний суд за місцем знаходження виконавчого комітету міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих. Ця скарга розглядається в порядку, передбаченому статтями 285 - 288 Цивільного процесуального кодексу УРСР.

Спір про право, обгрунтований на вчиненій нотаріальній дії, що виник між заінтересованими особами, розглядається судом або арбітражем відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР. (Наказ N 4/5)

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Скарги на дії службових осіб виконавчих комітетів, які не стосуються суті вчинюваних ними нотаріальних дій (порушення строків вчинення нотаріальних дій, недодержання встановлених годин прийому, нетактовна поведінка і т. п.), розглядаються в адміністративному порядку виконавчим комітетом вищестоящої Ради депутатів трудящих.

27. За вчинення нотаріальних дій, а також за складання проектів угод /договорів, довіреностей, заповітів/, заяв та інших документів, виготовлення копій документів, виписок з них, видачу дублікатів виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів, так само як і державними нотаріальними конторами, з заінтересованих осіб стягується за єдиними ставками державна пошлина у відповідності з чинною Інструкцією Міністерства фінансів СРСР. (Наказ N 4/5)

Звільнення заінтересованих осіб від сплати державної пошлини провадиться за підставами, передбаченими чинною Інструкцією Міністерства фінансів СРСР та іншими актами, виданими з цього питання. (Наказ N 4/5)

(пункт 27 у редакції наказу Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

28. У відповідності зі статтею 33 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" при виїзді службової особи виконавчого комітету міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих для вчинення нотаріальних дій заінтересовані особи відшкодовують фактичні транспортні витрати.

Розділ III
ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

ГЛАВА I
Посвідчення угод

Загальні правила посвідчення угод

29. Службові особи виконавчих комітетів посвідчують угоди, для яких законодавством встановлено обов'язкову нотаріальну форму.

Відповідно до діючого законодавства обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають такі угоди:

1) договори про відчуження (купівля-продаж, міна, дарування) жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників незалежно від суми договору (статті 227, 242, 244 Цивільного кодексу УРСР);

2) договори довічного утримання (стаття 426 Цивільного кодексу УРСР);

3) договори застави жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників (частина друга статті 184 Цивільного кодексу УРСР);

4) договори дарування на суму понад 500 крб., а при даруванні валютних цінностей - на суму понад 50 крб. (Наказ N 4/5) (частина перша статті 244 Цивільного кодексу УРСР).

Договори дарування громадянами майна, крім жилих будинків, державним, кооперативним або громадським організаціям укладаються в простій письмовій формі і нотаріального посвідчення не потребують (частина друга і третя статті 244 Цивільного кодексу УРСР);

(підпункт 4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

5) заповіти (стаття 541 Цивільного кодексу УРСР);

6) довіреності на укладання угод, що потребують нотаріальної форми, а також на вчинення дій щодо державних, кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), за винятком випадків, коли законом або спеціальними правилами допущена інша форма довіреності (стаття 65 Цивільного кодексу УРСР);

(підпункт 6 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

7) довіреності, що видаються в порядку передоручення (стаття 68 Цивільного кодексу УРСР).

За бажанням сторін посвідчуються й інші угоди, для яких законодавством не встановлено обов'язкової нотаріальної форми, як, наприклад, договори учасників спільної часткової власності про порядок користування спільним жилим будинком, квартирою в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, про порядок користування земельною ділянкою, договори позики, договори про відчуження легких мотоциклів (без колясок), моторолерів, катерів, моторних човнів та ін. (Зразки договору дарування мотоцикла і договору позики див. додатки NN 41 - 42).

30. Не підлягають посвідченню угоди, які не відповідають вимогам закону чи укладаються з метою, суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства, зокрема:

1) купівля-продаж, заповіт, дарування, оренда та інші угоди, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності на землю;

2) договори про відчуження тимчасових, а також нежилих будівель (сараїв, гаражів та ін.), крім відчуження їх на знос.

31. Договори, довіреності, заповіти та інші документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються службовій особі виконавчого комітету не менше, ніж у двох примірниках, один з яких залишається в справах виконавчого комітету міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих.

Всі примірники підписуються учасниками угоди. Посвідчувальний напис також викладається на всіх примірниках. За бажанням учасників угоди кожному з них видається по одному примірнику.

32. Службові особи виконавчих комітетів зобов'язані роз'яснити сторонам зміст і значення поданих ними проектів угод і перевіряти, чи відповідає їх зміст вимогам закону та дійсним намірам сторін.

33. Угоди про відчуження або заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється.

Такі документи приймаються лише при наявності на них запису про реєстрацію.

Угоди про дарування валютних цінностей між громадянами, які знаходяться на території СРСР, не допускаються, за винятком дарування другому з подружжя, дітям, батькам, онукам, діду, бабці, рідним братам і сестрам. (Наказ N 4/5)

(пункт 33 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Дарування таких цінностей в інших випадках допускається лише з дозволу Міністерства фінансів СРСР /абзаци перший та другий пункту "а" частини першої статті 2 Указу Президії Верховної Рада СРСР від 30 листопада 1976 року "Про угоди з валютними цінностями на території СРСР"/. (Наказ N 4/5)

(пункт 33 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

34. Угоди про відчуження майна, яке оподатковується податком, а також угоди про розірвання таких договорів після реєстрації їх у відповідних органах можуть бути посвідченні при умові подання доказів про сплату податків (звільнення від сплати податку), або при згоді відповідних органів і набувача про перевід нарахованого податку на набувача. (Наказ N 35/5)

(абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

При нотаріальному посвідченні зазначених угод повинна бути подана довідка фінансового органу про відсутність заборгованості по податках, а також довідка інспекції державного страхування про відсутність заборгованості по обов'язковому страхуванню. (Наказ N 35/5)

(абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

Довідки про сплату податків дійсні на протязі місяця. Якщо в довідці вказано, що податки сплачено за квартал чи за весь рік, - довідка дійсна на протязі цього періоду. (Наказ N 35/5)

(абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

35. Угоди про відчуження або заставу спільного майна подружжя, які потребують обов'язкового нотаріального посвідчення, можуть бути посвідчені лише при наявності згоди другого з подружжя, висловленої у письмовій формі, та з додержанням інших правил, викладених у пункті 50 цієї Інструкції.

36. Угоди про відчуження майна колгоспного (одноосібного селянського) двору можуть бути посвідчені лише при наявності згоди всіх членів колгоспного (одноосібного селянського) двору, які досягли 16 років, висловленої у письмовій формі стосовно до правил, викладених в абзацах 2 і 3 пункту 50 цієї Інструкції, а при наявності в складі двору осіб від 15 до 16 років та осіб, визнаних у судовому порядку обмежено дієздатними, крім того, - згоди їх батьків (усиновителів) або піклувальників. За неповнолітніх, які не досягли 15 років, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними, діють їх батьки (усиновителі) або опікун.

Органи опіки і піклування питання про свою згоду на відчуження майна, належного колгоспному (одноосібному селянському) двору, до складу якого входять особи віком до 16 років, а також недієздатні та обмежено дієздатні, вирішують шляхом прийняття відповідного рішення.

37. При з'ясуванні дієздатності учасників угоди службова особа виконавчого комітету вимагає документ (див. абзаци 3 - 8 пункту 10 цієї Інструкції), в якому зазначено вік учасника угоди.

Якщо у службової особи виконавчого комітету є підстави припустити, що хто-небудь з учасників угоди внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, чи внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, а рішення суду про визнання громадянина недієздатним або обмежено дієздатним немає, службова особа виконавчого комітету відкладає посвідчення угоди.

У необхідних випадках виконавчий комітет Ради депутатів трудящих на підставі ст. 256 Цивільного процесуального кодексу УРСР може звернутись до суду з заявою про визнання громадянина недієздатним чи обмежено дієздатним. У цьому разі питання про можливість посвідчення угоди вирішується службовою особою виконавчого комітету в залежності від результату вирішення справи судом.

38. Угоди від імені неповнолітніх, які не досягли 15 років, а також від імені громадян, визнаних у судовому порядку недієздатними, можуть зчинятись лише їх законними представниками: батьками, усиновителями чи опікунами (статті 14 і 16 Цивільного кодексу УРСР).

Угоди від імені неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а так само від імені осіб, визнаних у судовому порядку обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за згодою батьків, усиновителів чи піклувальників (статті 13 і 15 Цивільного кодексу УРСР).

Справжність підпису батьків, усиновителів або піклувальників на заяві про їх згоду на посвідчення угод від імені неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а також від імені осіб, визнаних у судовому порядку обмежено дієздатними, повинна бути засвідчена органом чи службовою особою, що вчиняють нотаріальні дії (Наказ N 35/5) або організацією, в якій працює чи навчається заявник, житлово-експлуатаційною організацією (Наказ N 35/5), правлінням житлово-будівельного кооперативу за місцем його проживання або адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного (Наказ N 35/5) закладу, в якому він перебуває на лікуванні. Засвідчення справжності підпису не потрібне, якщо батьки, усиновителі або піклувальники прийдуть до виконавчого комітету Ради депутатів трудящих і особисто подадуть службовій особі заяву про згоду на посвідчення угоди. У цьому випадку службова особа виконавчого комітету встановлює особу заявника, перевіряє справжність його підпису, про що робить відмітку на заяві і вказує назву документа, його номер, дату видачі і назву установи, що видала документ, який стверджує особу. Заява про згоду на посвідчення угоди може бути викладена на звороті примірника угоди, що залишається в наряді (справі) виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, або на окремому аркуші.

(абзац третій пункту 38 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

39. Службові особи виконавчих комітетів вимагають попередній дозвіл органу опіки і піклування (рішення на право опікуна укладати, а піклувальника - давати згоду на укладення угод від імені підопічного), якщо вони виходять за межі побутових (звичайних угод по домашньому господарству і управлінню майном). Зокрема, попередній дозвіл органу опіки і піклування вимагається для укладення договорів, що потребують нотаріального посвідчення і спеціальної реєстрації, відмови від належних підопічному майнових прав, поділу майна, поділу або обміну жилої площі і відчуження майна, для видачі письмових зобов'язань тощо. Цей орган може вказати, на які саме потреби повинні бути використані суми, одержані від дозволених угод.

Опікун і піклувальник, їх дружини і близькі родичі не вправі укладати угоди з підопічними, а також не вправі представляти осіб, які перебувають у них під опікою і піклуванням, при укладенні угод або веденні судових оправ між підопічним і дружиною опікуна чи піклувальника та їх близькими родичами.

Опікун і піклувальник не вправі здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою (стаття 146 Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР).

Ці правила поширюються і на угоди, що укладаються батьками (усиновителями) як опікунами чи піклувальниками своїх неповнолітніх дітей.

У випадках, коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку, громадянин, який не досяг вісімнадцятирічного віку, набуває дієздатності в повному обсягу з моменту одруження (стаття 11 Цивільного кодексу УРСР).

40. Якщо в угоді беруть участь юридичні особи, то перевіряється їх правоздатність. При перевірці правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угоді, службові особи виконавчих комітетів зобов'язані ознайомитись з статутом юридичної особи або положенням про неї і перевірити, чи відповідають дії, які вчиняються, правам, наданим юридичній особі статутом або положенням.

При посвідченні угоди, в якій однією з сторін є колгосп, перевіряється, чи зареєстровано статут даного колгоспу у виконавчому комітеті районної, міської Ради депутатів трудящих.

41. У випадку укладення угоди представником юридичної особи перевіряються його повноваження. Повноваження представника повинні бути підтверджені виданою на його ім'я письмовою довіреністю.

Службові особи виконавчих комітетів не вимагають довіреності на вчинення угод та інших дій від керівників юридичних осіб, яким згідно зі статутом або положенням надано право укладати угоди. У цих випадках витребується лише документ, що підтверджує їх службовий стан.

Якщо керівництво юридичною особою здійснюється виборним колегіальним органом, повинна бути витребувана постанова про обрання службових осіб і про розподіл між ними обов'язків.

42. Угода сторін про розірвання нотаріально посвідченого договору про відчуження майна може бути оформлена шляхом складення окремого документа, який приєднується до договору, що зберігається у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих (додаток N 38), або викладена на самому договорі. Угода підписується сторонами і посвідчується службовою особою виконавчого комітету. На всіх інших примірниках договору за підписом службової особи виконавчого комітету і з прикладенням гербової печатки виконавчого комітету Ради депутатів трудящих робиться відмітка про розірвання договору, в якій зазначається номер за реєстром та дата посвідчення угоди про розірвання. Відмітка про розірвання договору про відчуження майна також робиться в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній книзі до нього.

При посвідченні угод про розірвання договорів про відчуження майна, які потребують обов'язкового нотаріального посвідчення, службова особа виконавчого комітету перевіряє згоду другого з подружжя обох сторін, а договорів про відчуження майна колгоспного (одноосібного селянського) двору - всіх його членів, з додержанням вимог, викладених у пункті 36 цієї Інструкції. Якщо посвідчується угода про розірвання договору про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, перевіряється також відсутність заборони відчуження або арешту.

Якщо угода про розірвання договору про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири посвідчується після реєстрації договору відчуження у виконавчому комітеті районної, міської або селищної Ради депутатів трудящих (бюро технічної інвентаризації), службова особа виконавчого комітету вимагає довідку-характеристику бюро технічної інвентаризації та довідку відповідних органів про відсутність заборгованості по податках і страхових платежах. Коли такий договір, що розривається, зареєстровано у виконавчому комітеті сільської (селищної) Ради депутатів трудящих, відсутність заборони відчуження або арешту, а також відсутність заборгованості по податках і страхових платежах перевіряється за даними, які є в цьому виконавчому комітеті.

У випадку одержання рішення суду про визнання договору про відчуження майна недійсним, службова особа виконавчого комітету, зробивши про це відмітку на примірнику договору, який зберігається в наряді (справі) виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, приєднує до нього це рішення, а також робить відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній книзі до нього і при можливості на всіх інших примірниках договору.

Відчужувачу майна на його вимогу повертається правовстановлюючий документ (або його дублікат), який є у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих і до складання договору про відчуження майна, що розривається, знаходився у відчужувача.

При розірванні зазначених договорів раніш стягнута державна пошлина за їх посвідчення сторонам не повертається.

Про розірвання договору про відчуження майна, що підлягає реєстрації, службова особа виконавчого комітету повідомляє відповідний орган, який займається реєстрацією, якщо такий договір до його розірвання був цим органом зареєстрований.

Договір про відчуження майна, яке знаходиться на спеціальному обліку (жилий будинок та ін.), а також угода про розірвання такого договору, якщо він був зареєстрований у відповідному органі, повинні бути подані для реєстрації за місцем обліку цього майна, про що службова особа виконавчого комітету зазначає у посвідчувальному написі і роз'яснює сторонам.

Органу, який провадить відповідний облік (реєстрацію) майна, крім угоди про розірвання договору про відчуження майна, для перереєстрації подається правовстановлюючий документ, на підставі якого був посвідчений договір про відчуження, або виданий службовою особою виконавчого комітету дублікат цього правовстановлюючого документа.

Посвідчення договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників

43. Посвідчення договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників провадиться за місцем знаходження жилого будинку.

44. При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири з будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників службові особи виконавчих комітетів вимагають подання документів, які підтверджують право власності на них у осіб, що відчужують.

Право особистої власності громадян на жилий будинок (частину будинку) або квартиру в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників може бути підтверджено, зокрема, одним з таких правовстановлюючих документів:

нотаріально посвідченим договором про надання у безстрокове користування земельної ділянки для спорудження індивідуального жилого будинку (договором про право забудови, складеним до 26 серпня 1948 року), договором про надання житлово-будівельному колективу індивідуальних забудовників земельної ділянки для будівництва жилого будинку; (Наказ N 4/5)

(абзац третій пункту 44 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

нотаріально посвідченим (або засвідченим комунальним органом за час 1931 - 1936 рр.) договором купівлі-продажу, довічного утримання, дарування, міни;

свідоцтво про придбання жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників з прилюдних торгів;

свідоцтвом про право особистої власності на будинок (частину будинку);

актом про денаціоналізацію (демуніципалізацію) будинку;

свідоцтвом про право на спадщину;

свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя;

копією рішення суду, яке вступило в законну силу, що підтверджує право власності на будинок;

договором про поділ будинку;

рішенням товариського суду про поділ будинку між подружжям або про поділ будинку колгоспного двору;

іншими документами про право особистої власності на жилий будинок (частину будинку), квартиру в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, які ввійшли до Переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких провадиться реєстрація будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР, доданого до Інструкції про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР, затвердженої Міністерством комунального господарства УРСР 31 січня 1966 року та погодженої з Верховним Судом УРСР 15 січня 1966 року.

На перелічених документах повинна бути відмітка про реєстрацію їх у виконавчому комітеті місцевої Ради депутатів трудящих (бюро технічної інвентаризації).

Крім правовстановлюючого документа на будинок (частину будинку) або квартиру в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, що відчужуються, службова особа виконавчого комітету вимагає довідку-характеристику бюро технічної інвентаризації (у тих випадках, коли інвентаризація була проведена); оформлену у відповідності з Інструкцією про порядок видачі довідок-характеристик на жилі будинки /домоволодіння/ для подання в державні нотаріальні контори, затвердженою Міністерством житлово-комунального господарства УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР 7 жовтня 1977 року. Строк дії довідки-характеристики 3 місяці (Наказ N 4/5).

(абзац п'ятнадцятий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

45. При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку), який знаходиться в сільському населеному пункті, подається один з передбачених у пункті 44 цієї Інструкції документів, що підтверджують право власності відчужувача на жилий будинок (частину будинку). При відсутності такого документа до договору додається довідка виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих, в якій, крім підтвердження належності жилого будинку (частини будинку) відчужувачу на підставі запису в погосподарській книзі, повинно бути також зазначено: дані про склад будинку; розмір загальної жилої площі і розмір земельної ділянки, а також де розташований будинок - на землі державного фонду, чи на землі, закріпленій за колгоспом, радгоспом або іншим сільськогосподарським підприємством, організацією, установою; страхову оцінку будинку; кому належить відчужуваний будинок - колгоспному (одноосібному селянському) двору чи господарству робітника (службовця). Якщо відчужуваний будинок є майном колгоспного (одноосібного селянського) двору, в довідці повинні бути перелічені всі члени двору з зазначенням числа, місяця і року їх народження, а якщо належить господарству робітника (службовця) і відчужувачем є учасник спільної часткової власності, в довідці повинні бути перелічені всі її учасники.

В такій довідці можуть бути також зазначені дані про відсутність заборгованості по податках та страхових платежах, відсутність заборони відчуження та інші дані, які вимагаються відповідно до загальних правил посвідчення угод про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників (додатки NN 32, 33).

Якщо право власності відчужувача на жилий будинок (частину будинку) згідно з реєстрацією в погосподарській книзі виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих підтверджується одним з правовстановлюючих документів, передбачених у пункті 44 цієї Інструкції, службова особа виконавчого комітету при посвідченні договору про відчуження жилого будинку (частини будинку) вимагає подання цього документа і, крім цього, до договору також додається вищезазначена довідка виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих.

46. Договір про відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування) жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників може бути посвідчений при умові, щоб внаслідок цього відчуження відповідно до статті 101 Цивільного кодексу УРСР у набувача, його дружини, що проживає з ним спільно, та їх неповнолітніх дітей на праві особистої власності одному з них або у їх спільній власності не виявилося більше одного жилого будинку (частини будинку) або однієї квартири.

Наявність на праві особистої власності в одного або кількох громадян, з числа зазначених вище, частини жилого будинку не позбавляє права інших з цих громадян набути другу частину (частини) цього ж будинку. Проте в багатоквартирному будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників подружжя, що проживає спільно, та їх неповнолітні діти можуть мати лише одну квартиру.

Граничний розмір жилого будинку або його частини /частин/, квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, що набувається, не повинен перевищувати вісімдесяти квадратних метрів жилої площі / (Наказ N 35/5)стаття 102 Цивільного кодексу УРСР/. (Наказ N 35/5)

Договір про відчуження жилого будинку /частини будинку/, квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників розміром жилої площі більше 80 кв. метрів може бути посвідчений лише при наявності рішення виконавчого комітету районної, міської Ради народних депутатів, яким набувачу, що має велику сім'ю або право на додаткову жилу площу, дозволяється придбати цей будинок /частину будинку/, квартиру. При цьому жила площа будинку /частини будинку/, квартири не повинна перевищувати розміру, визначеного для даної сім'ї за нормою жилої площі, встановленою (Наказ N 35/5) Житловим кодексом Української РСР, а у відповідних випадках - також розміру належної додаткової жилої площі. (Наказ N 35/5)

(абзац третій пункту 46 у редакції наказуМіністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5, у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий вважати відповідно п'ятим, шостим, сьомим, восьмим) (Наказ N 35/5)

При посвідченні договору про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників відповідно до статті 226 Цивільного кодексу УРСР повинна бути також додержана умова, щоб від імені відчужувача, його дружини, що проживає спільно з ним, і їх неповнолітніх дітей не провадилось відчуження більш як одного будинку (або частини його), квартири протягом трьох років, за винятком відчуження будинків, придбаних через шлюб або спадкування. Відчуження громадянином жилого будинку більше одного разу протягом трьох років допускається також при наявності поважної причини з особливого в кожному разі дозволу виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих. На підтвердження дозволу про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири до спливу трирічного строку відчужувач повинен подати службовій особі виконавчого комітету рішення виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих.

Відчуження одного жилого будинку (частини будинку) по частинах на протязі трирічного строку не виключається.

Договір про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників на ім'я набувача або його дружини, що спільно з ним проживає, і їх неповнолітніх дітей, якщо в одного з них є в особистій власності жилий будинок (частина будинку), квартира, може бути посвідчений, коли це необхідно для задоволення потреб сім'ї набувача в житлі, на підставі рішення виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих.

В договорі про відчуження такого жилого будинку (частини будинку), квартири повинно бути зазначено, що набувач зобов'язаний протягом року провести відчуження першого жилого будинку (частини будинку), квартири. Річний строк рахується з дня посвідчення договору про відчуження.

Не може бути предметом договору відчуження непридатний для проживання жилий будинок /або частина його/, за винятком випадків відчуження будинку на знос або відчуження частини будинку співвласнику. (Наказ N 35/5)

(пункт 46 доповнено абзацом згідно з наказомМіністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

При відчуженні жилого будинку /або частини його/ не дозволяється таке їх дроблення, при якому предметом договору відчуження є незначна частина жилого будинку /частини будинку/, що не може бути виражена у вигляді відокремленого жилого приміщення, за винятком відчуження її співвласнику. (Наказ N 35/5)

(пункт 46 доповнено абзацом згідно з наказомМіністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

47. При посвідченні договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників службові особи виконавчих комітетів перевіряють відсутність заборони відчуження або арешту.

Про відсутність заборони відчуження або арешту службова особа виконавчого комітету повинна зробити відмітку на примірнику договору про відчуження, що залишається у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих.

При наявності заборони договір про відчуження будинку (частини будинку), квартири, обтяжених боргом, може бути посвідчений лише при згоді кредитора і набувача на перевід боргу на набувача будинку, а при наявності арешту - лише після його зняття.

У випадку переводу боргу на набувача службова особа виконавчого комітету вимагає подання довідки, виданої кредитором. Така довідка дійсна протягом 3 місяців з дня видачі.

48. При посвідченні договорів про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників витребуються докази про сплату податку і страхових платежів. (Пункт 34 цієї Інструкції).

49. При посвідченні угоди про відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, належних неповнолітньому, а також особам, визнаним недієздатними або обмежено дієздатними, службова особа виконавчого комітету керується пунктами 37 - 39 цієї Інструкції.

50. Договори про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, які набуті після реєстрації шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя, можуть бути посвідчені лише при наявності письмової згоди другого з подружжя на відчуження будинку (частини будинку), квартири.

Справжність підпису на заяві другого з подружжя про згоду на відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири, коли він особисто не може з'явитися до виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, який вчиняє нотаріальну дію, повинна бути засвідчена або в нотаріальному порядку (державною нотаріальною конторою, виконавчим комітетом місцевої Ради депутатів трудящих), або організацією, в якій другий з подружжя працює або навчається, житлово-експлуатаційною конторою (управлінням будинками), правлінням житлово-будівельного кооперативу, де другий з подружжя проживає, чи адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він знаходиться на лікуванні.

Засвідчення справжності підпису другого з подружжя не потрібне, якщо він прийде до виконавчого комітету і особисто подасть службовій особі, яка вчиняє нотаріальну дію, заяву про згоду на відчуження. У цьому випадку службова особа виконавчого комітету встановлює особу, що подала заяву, і перевіряє справжність її підпису, про що робить на заяві напис: "Особу заявника встановлено". Якщо в заяві відчужувача вказується, що він не одружений чи інше, то робиться такий напис: "Цей факт перевірено", зазначається найменування документа, на підставі якого встановлено особу чи перевірено факт, який підтверджується, номер документа, дата видачі та найменування установи, яка видала документ. У тому разі, коли така заява викладена на примірнику угоди, який залишається у виконавчому комітеті, такий напис робиться на цій угоді після підпису заявника і підписується службовою особою виконавчого комітету та проставляється дата.

Договір про відчуження будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників може бути посвідчений без витребування згоди другого з подружжя, якщо з правовстановлюючого документа і свідоцтва про шлюб чи інших документів видно, що будинок (квартира) є не спільною, а особистою власністю одного з подружжя (набутий до шлюбу, шляхом спадкування, дарування або раніш проведено поділ будинку, набутого під час шлюбу). Про перевірку цієї обставини службова особа виконавчого комітету робить відмітку на примірнику договору, що залишається у виконавчому комітеті, з посиланням на реквізити відповідних документів, якщо останні не приєднуються до договору.

Договір про відчуження будинку (частини будинку) або квартири може бути посвідчений без згоди другого з подружжя також у випадках, коли останній не проживає за місцем знаходження будинку і місце його проживання невідоме. На ствердження цієї обставини повинна бути подана копія рішення суду, яке вступило в законну силу, про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім.

У тому випадку, коли з правовстановлюючого документа, виданого на жилий будинок (частину будинку), що знаходиться у населеному пункті, який раніше відносився до сільської місцевості, неможливо встановити час і підстави його придбання, а другий з подружжя ухиляється від дачі письмової згоди на відчуження жилого будинку (частини будинку) тим з подружжя, на ім'я якого зареєстровано будинок (частину будинку), то останнім йому може бути передано, в порядку статті 66 Закону Української РСР "Про державний нотаріат", заяву з пропозицією з'явитися у виконавчий комітет місцевої Ради депутатів трудящих для дачі згоди чи заперечення на відчуження жилого будинку (частини будинку). Якщо другий з подружжя не з'явиться у виконавчий комітет у визначений строк і не надішле протягом одного місяця після одержання заяви своїх заперечень, службова особа виконавчого комітету може посвідчити від імені того з подружжя, за яким по правовстановлюючому документу значиться жилий будинок (частина будинку), договір про відчуження будинку (частини будинку).

Якщо особа, яка відчужує будинок (частину будинку), квартиру подасть письмову заяву про відсутність у нього дружини (неодружений, вдівець), службова особа виконавчого комітету доводить це до відома другого учасника угоди, який на доказ того, що ця обставина йому відома, підписується на заяві. Вказана заява повинна виходити особисто від особи, яка відчужує будинок, а у випадку вчинення угоди через представника - від представника, якщо відчужувач надав йому право при оформленні угоди подавати від його імені різні заяви.

51. Договір про продаж одним з учасників спільної часткової власності належної йому частини жилого будинку сторонній особі може бути посвідчений службовою особою виконавчого комітету при умові подання в письмовій формі доказів про те, що іншим учасникам спільної часткової власності (у тому числі громадянам, які мають жилу площу розміром 80 (Наказ N 35/5) кв. метрів і більше або володіють на праві особистої власності іншим жилим будинком (частиною іншого будинку), який разом з тим, що продається, знаходяться на одній земельній ділянці (домоволодіння), а також установам, підприємствам і організаціям відомо про продаж, що має відбутися, про ціну та інші умови, на яких продається частина будинку, та що учасники спільної часткової власності відмовляються від здійснення права привілеєвої купівлі (стаття 114 Цивільного кодексу УРСР).

(абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

Доказом відмови учасника спільної часткової власності від привілеєвої купівлі є його заява, викладена на окремому аркуші.

Справжність підпису на заяві учасників спільної часткової власності повинна бути засвідчена органом, який вчиняє нотаріальні дії, або організацією, в якій вони працюють чи навчаються, житлово-експлуатаційною організацією (Наказ N 35/5), правлінням житлово-будівельного кооперативу за місцем їх проживання або адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного (Наказ N 35/5) закладу, в якому вони перебувають на лікуванні.

(абзац третій пункту 51 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

Засвідчення справжності підпису не вимагається, якщо. учасники спільної часткової власності особисто з'являться до виконавчого комітету і подадуть заяву про відмову від права привілеєвої купівлі. В цьому разі службова особа виконавчого комітету встановлює особу, перевіряє справжність підпису заявників і робить про це відмітку на заяві, вказуючи найменування документа, його номер, дату видачі та найменування установи, яка видала документ, що посвідчує особу заявника. Така заява може бути викладена і на звороті примірника договору купівлі-продажу, що залишається в наряді (справі) виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

Вказаний договір може бути посвідчений і в тому разі, якщо учасники спільної часткової власності не здійснять права привілеєвої купівлі протягом одного місяця з дня одержання ними або вручення їм письмового повідомлення про намір, ціну і умови продажу частини жилого будинку, переданого продавцем через виконавчий комітет Ради депутатів трудящих в порядку статті 66 Закону Української РСР "Про державний нотаріат".

Заява учасника спільної часткової власності про відмову від права привілеєвої купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який на протязі одного місяця з дня одержання повідомлення про намір і умови продажу іншим учасником спільної часткової власності належної йому частини будинку не здійснив свого права на привілеєву купівлю, дійсні протягом трьох місяців. Строк цей рахується з дня подачі заяви про відмову або з дня наступного за останнім днем зазначеного місячного строку.

Договір купівлі-продажу частини будинку сторонній особі може бути посвідчений також у випадку, коли інші учасники спільної часткової власності не проживають за місцем знаходження будинку і адреса їх невідома, а також у разі повернення нотаріального повідомлення, не врученого учаснику спільної часткової власності з цих причин або при відмові його прийняти.

На підтвердження цих обставин витребується відповідно документ довідкового бюро (адресного столу) про відсутність відомостей про місце проживання учасника спільної часткової власності чи відмітка органу зв'язку на зворотному повідомленні про його відмову прийняти нотаріальне повідомлення.

При посвідченні договорів дарування, міни, довічного утримання, відчуженні частини будинку, виділеної за рішенням суду, а також у випадку продажу частини будинку з прилюдних торгів правила привілеєвої купівлі не застосовуються. (Наказ N 35/5)

(абзац дев'ятий пункту 51 у редакції наказуМіністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

52. Договір про відчуження одного з кількох жилих будинків, належних одній особі на праві особистої власності або кільком особам на праві спільної часткової власності, які знаходяться на одній земельній ділянці, може бути посвідчений лише після виділу виконавчим комітетом відповідної Ради депутатів трудящих частини земельної ділянки в натурі з відчужуваним жилим будинком, що знаходиться на ній, під окремим номером по вулиці, провулку та ін., який оформляється шляхом винесення про це відповідного рішення. Якщо такий виділ земельної ділянки неможливий, то службова особа виконавчого комітету посвідчує договір про відчуження певної частки в праві спільної власності на жилий будинок в цілому.

53. В тексті договору про відчуження частки жилого будинку вказуються арифметичні частки (1/2, 1/3 і т. д.), а не конкретні частини будинку.

Однак на бажання сторін поряд з арифметичними частками жилого будинку в окремому пункті договору про відчуження частини жилого будинку може бути визначено порядок користування відособленими приміщеннями (квартирами, поверхами, кімнатами тощо) у відповідності з вказаними частками, а також порядок користування земельною ділянкою.

В договорі про відчуження одним з учасників спільної часткової власності належної йому частки жилого будинку порядок користування конкретними частинами його може бути вказаний лише при наявності відповідної угоди між учасниками спільної часткової власності про порядок користування будинком або за їх письмовою згодою чи при наявності судового рішення про порядок користування конкретними частинами будинку чи земельною ділянкою.

Про відчуження частки будинку робиться відмітка на документі, який встановлює право особистої власності на будинок.

Угода про порядок користування спільним жилим будинком між учасниками спільної часткової власності з зазначенням конкретних частин будинку (квартири, кімнат, поверхів та ін.), а також про порядок користування земельною ділянкою, крім того, може бути оформлена шляхом складення самостійного документа, який є невід'ємною частиною правовстановлюючого документа (додаток N 39).

Така угода може бути укладена між усіма учасниками спільної часткової власності або між кількома з них. В останньому випадку необхідна письмова згода всіх учасників спільної часткової власності на порядок користування конкретними частинами.

Не може бути встановлено такий порядок користування жилим будинком, при якому учаснику спільної часткової власності виділяються в користування тільки непридатні для проживання або підсобні приміщення /підвал, коридор, комора тощо/. (Наказ N 35/5)

(пункт 53 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5, у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно восьмим, дев'ятим) (Наказ N 35/5)

При посвідченні угод про порядок користування спільним жилим будинком вимагається правовстановлюючий документ і довідка-характеристика бюро технічної інвентаризації, якщо угода посвідчується самостійно без посвідчення договору про відчуження частини будинку. Після огляду правовстановлюючого документа він повертається власникові, а в тексті угоди зазначається найменування документа, номер та дата його видачі, а також найменування установи, що його видала.

Виконавчий комітет сільської (селищної) Ради депутатів трудящих при посвідченні таких угод перевіряє належність жилого будинку (частини будинку) учасникам спільної часткової власності за даними, які є в цьому виконавчому комітеті, і зазначає в тексті угоди про його належність зазначеним учасникам угоди.

54. При посвідченні договору про відчуження частки з спільній власності на будинок службова особа виконавчого комітету роз'яснює особі, яка набуває частку, що, коли учасники спільної часткової власності на цей будинок за згодою між собою встановили порядок користування відособленими приміщеннями будинку відповідно до частки кожного і така угода нотаріально посвідчена і зареєстрована у виконавчому комітеті місцевої Ради депутатів трудящих (бюро технічної інвентаризації), то вона обов'язкова і для особи, яка згодом придбає частку в спільній власності на цей будинок (стаття 118 Цивільного кодексу УРСР).

55. Якщо жилий будинок, що відчужується, є власністю колгоспного (одноосібного селянського) двору, договір про його відчуження може бути посвідчений службовою особою виконавчого комітету при наявності письмової згоди на відчуження будинку всіх членів двору, які досягли 16 років, а якщо в складі двору є особи, які не досягли 16 років, а також недієздатні та обмежено дієздатні, - при наявності згоди органу опіки і піклування з додержанням вимог, викладених у пунктах 36 і 39 цієї Інструкції.

При посвідченні договору про відчуження жилого будинку, що раніше належав колгоспному двору того колгоспу, який перетворено в радгосп, службова особа виконавчого комітету вимагає письмову згоду на відчуження всіх інших членів колишнього колгоспного двору. Це правило діє протягом 3-х років з дня перетворення колгоспу в радгосп.

56. При посвідченні договору про відчуження жилого будинку, який знаходиться в місті чи селищі на земельній ділянці, одержаній відчужувачем на пільгових умовах за нормами, що перевищують діючі, за набувачем жилого будинку рішенням виконавчого комітету Ради депутатів трудящих може бути закріплена в користування земельна ділянка в розмірі, встановленому статтями 88, 102 Земельного кодексу УРСР.

У випадку, коли жилий будинок, що відчужується, розташований на землі, закріпленій за колгоспом, радгоспом чи іншим державним сільськогосподарським підприємством, організацією, установою, договір про його відчуження посвідчується службовою особою виконавчого комітету за умови наявності їх письмової згоди (вимагається рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених, рішення (розпорядження) адміністрації радгоспу чи іншого відповідного сільськогосподарського підприємства, організації, установи) про збереження за набувачем будинку повністю або частково в користування присадибної земельної ділянки з визначенням її розміру, за винятком випадків відчуження будинків на знос чи перенесення. Якщо присадибна земельна ділянка надається в користування робітникам, службовцям, пенсіонерам та інвалідам, які проживають у сільській місцевості, рішення загальних зборів членів колгоспу (зборів уповноважених) або адміністрації радгоспу, підприємства, організації, установи повинно бути затверджено відповідним виконавчим комітетом сільської Ради депутатів трудящих (стаття 70 Земельного кодексу УРСР).

При посвідченні договорів про відчуження жилих будинків (частин будинків), розташованих у межах міста або селища міського типу (Наказ N 4/5) на землі, закріпленій за колгоспом, радгоспом або іншим сільськогосподарським підприємством, організацією і установою, також вимагається вищезазначене рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених чи рішення (розпорядження) зазначених підприємств, організацій, установ.

(абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

57. При посвідченні договору про відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування) жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників відчужувачу і набувачу службовою особою виконавчого комітету роз'яснюється зміст статей 101 і 226 Цивільного кодексу УРСР, про що зазначається в тексті договору. (Зразок договору купівлі-продажу жилого будинку див. додаток N 34).

В тексті договору довічного утримання повинно бути зазначено, що зміст статей 425 - 429 Цивільного кодексу УРСР сторонам роз'яснено.

У посвідчувальному написі на договорі про відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників зазначається, що договір повинен бути поданий для реєстрації у виконавчий комітет місцевої Ради депутатів трудящих (або в бюро технічної інвентаризації).

58. До договорів міни будинків або їх частин, квартир в будинках житлово-будівельних колективів індивідуальних забудовників застосовуються загальні правила посвідчення договорів купівлі-продажу жилих будинків (частин будинку), квартир, за винятком правила, викладеного в пункті 51 цієї Інструкції.

59. Договори купівлі-продажу будинків, належних громадянам на праві особистої власності, у випадку придбання їх державними установами і підприємствами, нотаріально посвідчуються за умови, якщо жилий будинок купується за рахунок капіталовкладень, що виділяються їм на набуття будівель, за ціну, що не перевищує страхової оцінки будинку по обов'язковому окладному страхуванню, та при наявності відповідного дозволу на набуття ними жилих будинків, який повинен виходити від республіканських і союзно-республіканських міністерств або відомств союзних республік, а також облвиконкомів.

Договори про купівлю вказаних будинків кооперативними /крім колгоспів/ та іншими громадськими організаціями (Наказ N 4/5) нотаріально посвідчуються, якщо продажна ціна їх не перевищує інвентаризаційної оцінки будинку, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена, - страхової оцінки.

(абзац другий пункту 59 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Посвідчення договорів про відчуження будинків (частин будинків), будівництво яких не закінчено, а також договорів про відчуження жилих будинків на знос

60. Договір про відчуження жилого будинку (частини будинку), будівництво якого не закінчено, посвідчується службовою особою виконавчого комітету при наявності рішення виконавчого комітету районної, міської, селищної Ради депутатів трудящих про згоду на таке відчуження, з додержанням тих же правил і витребуванням тих же документів, що і при посвідченні договору про відчуження будинку, закінченого будівництвом, крім довідки-характеристики бюро технічної інвентаризації, але замість правовстановлюючого документа вимагається договір про надання у безстрокове користування земельної ділянки для спорудження індивідуального жилого будинку, який приєднується до примірника договору про відчуження, що видається набувачу будинку, будівництво якого не закінчено, і є його невід'ємною частиною.

Відомості про вартість будівельних робіт і матеріалів, а також про процент готовності будинку, будівництво якого не закінчено, містяться в довідці комунального органу, яка обов'язково подається при посвідченні договору про відчуження жилого будинку (частини будинку), будівництво якого не закінчено. При наявності цих даних в рішенні виконавчого комітету районної; міської, селищної Ради депутатів трудящих про згоду на відчуження будинку (частини будинку), будівництво якого не закінчено, така довідка не потрібна.

В тексті договору перед підписом сторін окремим пунктом зазначається, що всі обов'язки, зв'язані з будівництвом будинку, приймає на себе набувач.

61. При посвідченні, за бажанням сторін, договору про відчуження жилого будинку на знос службова особа виконавчого комітету вимагає, крім документів, які подаються при посвідченні договору про відчуження жилого будинку з залишенням на місці, рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів трудящих про дозвіл на знос будинку.

При посвідченні договору про відчуження на знос жилого будинку, який знаходиться в сільському населеному пункті, рішення загальних зборів членів колгоспу (зборів уповноважених), письмова згода адміністрації радгоспу або іншого сільськогосподарського підприємства, організації, установи про збереження за набувачем будинку присадибної земельної ділянки не вимагається. (Зразок договору купівлі-продажу будинку на знос див. додаток N 35).

Посвідчення договорів довічного утримання

62. Договори довічного утримання посвідчуються з додержанням загальних правил посвідчення договорів купівлі-продажу жилих будинків (частин будинків), квартир в будинках житлово-будівельних колективів індивідуальних забудовників, за винятком правила, викладеного в пункті 51 цієї Інструкції. (Зразок договору довічного утримання див. додаток N 36).

Крім того, при посвідченні вказаних договорів службова особа виконавчого комітету повинна перевірити документ, чи є відчужувач жилого будинку (частини будинку) або квартири непрацездатною особою (за віком або за станом здоров'я), про що зазначається в тексті договору.

На примірнику договору довічного утримання, що залишається у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, робиться відмітка, в якій зазначаються реквізити документа, що підтверджує непрацездатність відчужувача.

Відчужувачем жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників за договором довічного утримання не може бути неповнолітня особа.

63. В тексті договору довічного утримання обов'язково зазначається, що набувач жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, у власність якого переходить будинок (частина будинку) або квартира, зобов'язується взамін цього надавати відчужувачеві довічне матеріальне забезпечення в натурі - у вигляді житла, харчування, догляду і необхідної допомоги та визначається грошова оцінка матеріального забезпечення, яка встановлюється за згодою сторін.

64. При посвідченні договору довічного утримання службова особа виконавчого комітету накладає заборону відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири, про що робить напис на договорі і повідомляє про це державну нотаріальну контору, що обслуговує район, на території якого знаходиться даний виконавчий комітет (Наказ N 4/5).

(пункт 64 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

65. У разі смерті набувача за договором довічного утримання, при відсутності у нього спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання, службова особа виконавчого комітету за письмовою заявою відчужувача анулює цей договір, про що на всіх примірниках його робиться відповідний напис з посиланням на статтю 429 Цивільного кодексу УРСР. Факт смерті набувача підтверджується свідоцтвом про смерть.

Відчужувачу жилого будинку повертається приєднаний до примірника договору довічного утримання первісний документ про право власності (або його дублікат) на будинок, який зберігається в справах виконавчого комітету Ради депутатів трудящих. Разом з листом службової особи виконавчого комітету про анулювання договору довічного утримання цей правовстановлюючий документ (або дублікат) подається відчужувачем для перереєстрації його у відповідному виконавчому комітеті місцевої Ради депутатів трудящих (бюро технічної інвентаризації).

Розірвання договору довічного утримання за згодою сторін оформляється службовою особою виконавчого комітету за правилами, викладеними в пункті 42 цієї Інструкції.

66. Відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників набувачем за життя відчужувача не допускається.

Посвідчення договорів застави жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників

67. Договори застави жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників посвідчуються службовими особами виконавчих комітетів за місцем знаходження жилого будинку.

68. При нотаріальному посвідченні договору застави жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників службова особа виконавчого комітету перевіряє належність їх заставодавцю (особі, яка заставляє жилий будинок, частину будинку або квартиру), відсутність заборони відчуження або арешту. Якщо договір посвідчується у виконавчому комітеті міської або селищної Ради депутатів трудящих, то при цьому витребуються довідка-характеристика бюро технічної інвентаризації і довідки фінансового органу та органу страхування про відсутність заборгованості по податках і страхових платежах (по обов'язковому окладному страхуванню), які нараховані на будинок.

Якщо договір застави вчиняється в зв'язку з посвідченням договору купівлі-продажу жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників з розстрочкою платежу і у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих є зазначені документи, вдруге вони не вимагаються. (Зразок договору застави жилого будинку див. додаток N 37).

Службова особа виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих перевіряє належність заставодавцю жилого будинку (частини будинку), що заставляється, та відсутність заборони відчуження, заборгованості по податках і страхових платежах за даними, які є в цьому виконавчому комітеті.

Згода другого з подружжя на заставу вимагається, коли жилий будинок (частина будинку), квартира належать їм на праві спільної сумісної власності.

69. При посвідченні договору застави жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників службова особа виконавчого комітету одночасно накладає заборону відчуження будинку (частини будинку) або квартири, що заставляється, і повідомляє про це державну нотаріальну контору, яка обслуговує район, на території якого знаходиться даний виконавчий комітет. Накладення заборони відчуження провадиться за правилами, які викладені в пунктах 95 - 98 цієї Інструкції.

Посвідчення договорів найму жилих приміщень

70. При посвідченні, за бажанням сторін, договору найму жилих приміщень у будинках, належних громадянам на праві особистої власності, службова особа виконавчого комітету міської, селищної Ради депутатів трудящих вимагає довідку-характеристику бюро технічної інвентаризації і для огляду - правовстановлюючий документ про належність наймодавцю жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників і зазначає про це в тексті договору, а правовстановлюючий документ повертає наймодавцю.

Службова особа виконавчого-комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих при посвідченні договору найму жилих приміщень у будинках, належних громадянам на праві особистої власності або колгоспному (одноосібному селянському) двору, перевіряє їх належність наймодавцям за даними, які є в цьому виконавчому комітеті, і зазначає про це в тексті договору.

Службова особа виконавчого комітету зобов'язана слідкувати за тим, щоб плата за користування жилим приміщенням /квартирна плата/ за договором найму, яка визначається за погодженням сторін, не перевищувала граничних ставок, установлених для цих будинків Радою Міністрів УРСР. (Наказ N 35/5)

Сума договору /для вирахування державної пошлини/ складається з квартирної плати і плати за комунальні послуги, яка береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами / (Наказ N 35/5)стаття 162 Житлового кодексу УРСР/. (Наказ N 35/5)

Службова особа виконавчого комітету зобов'язана роз'яснити сторонам зміст (Наказ N 35/5) ст. 168 Житлового кодексу УРСР, про що зазначається в тексті договору. /Зразок договору найму жилого приміщення див. додаток N 40/. (Наказ N 35/5)

(абзац третій пункту 70 у редакції наказуМіністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

701. Предметом договору найму в будинку /в частині будинку/, який належить громадянину на праві особистої власності, може бути як ізольоване, так і неізольоване жиле приміщення /кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним входом/, а також частина кімнати. Не можуть бути самостійним предметом договору найму приміщення, непридатні для проживання /підвали тощо/, а також підсобні приміщення /кухня, коридор, комора та ін./. (Наказ N 35/5)

Жиле приміщення здається наймачеві на визначений строк або без зазначення строку / (Наказ N 35/5)ст. 159 Житлового кодексу УРСР/. (Наказ N 35/5)

(Інструкцію доповнено пунктом 701 згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

Посвідчення довіреностей

71. Службові особи виконавчих комітетів посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї або на ім'я кількох осіб.

В тексті довіреності повинні бути повністю зазначені місце і словами дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи) і місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника (особи, на ім'я якої видано довіреність) і довірителя (особи, яка видала довіреність), а в належних випадках і посада, яку вони займають. У довіреності на ім'я адвокатів зазначається місце роботи адвокатів (юридична консультація).

Строк дії довіреності зазначається прописом і не може перевищувати трьох років.

Якщо строк дії в довіреності не вказаний, вона зберігає силу протягом одного року з дня її посвідчення. (Зразки довіреностей див. додатки N 43 - 46).

Довіреність, в якій не зазначена дата її посвідчення, недійсна.

72. При посвідченні довіреності від імені юридичної особи службова особа виконавчого комітету додержується правил, викладених у пунктах 40, 41 цієї Інструкції.

73. Довіреності від імені неповнолітніх, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, службова особа виконавчого комітету посвідчує, додержуючись вимог, викладених у пунктах 37 - 39 цієї Інструкції.

74. При посвідченні довіреності на ведення справи в суді службова особа виконавчого комітету роз'яснює, що уповноважена особа буде вправі вчиняти дії, перелічені в статті 115 Цивільного процесуального кодексу УРСР, при умові, що вони спеціально обумовлені в цій довіреності. (Зразок довіреності див. додаток N 46).

75. Повноваження за нотаріально посвідченими довіреностями можна передавати телеграфом.

Телеграма-довіреність складається з тексту самої довіреності і посвідчувального напису з розшифрованим підписом службової особи виконавчого комітету і гербової печатки виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

Довіреність, передана телеграфом, має силу оригіналу.

76. Довіреність, яка видається в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню при поданні основної довіреності, в якій застережено право передоручення, або при поданні доказів того, що представник (повірений) по основній довіреності примушений до цього силою обставин і це необхідно для охорони інтересів особи, яка видала довіреність (тяжка хвороба представника, стихійне лихо, в зв'язку з чим представник не може виконати доручення, і т. п.). Довіреність в порядку передоручення не повинна містити в собі більше прав, ніж надано за основною довіреністю.

Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана (стаття 68 Цивільного кодексу УРСР).

В довіреності, виданій в порядку передоручення, повинно бути вказано час і місце посвідчення основної довіреності, ім'я, по батькові, прізвище та місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження, а в належних випадках і їх службовий стан.

На основній довіреності робиться відмітка про передоручення, в якій зазначається, на чиє ім'я, коли і за яким номером по реєстру для реєстрації нотаріальних дій зроблено передоручення. Копія основної довіреності приєднується до примірника довіреності, виданої в порядку передоручення, який залишається у відповідному виконавчому комітеті Радії депутатів трудящих. При наступному посвідченні довіреності в порядку передоручення, копія основної довіреності не залишається. У цих випадках основна довіреність вимагається лише для огляду.

Посвідчення заповітів

77. Службові особи виконавчих комітетів посвідчують заповіти дієздатних громадян, складені відповідно до вимог статей 541, 543 Цивільного кодексу УРСР і особисто подані ними службовій особі виконавчого комітету. (Зразки заповітів див. додатки N 47 - 49).

Посвідчення заповітів через представників, а також одного заповіту від імені кількох осіб не допускається.

Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі з зазначенням місця і часу його укладення і підписаний особисто заповідачем (стаття 541 Цивільного кодексу УРСР).

Якщо заповідач внаслідок фізичних вад, хвороби або з будь-яких інших причин не може особисто підписати заповіт, за його дорученням він може бути підписаний іншою особою за правилами, викладеними в пункті 13 цієї Інструкції. (Зразок заповіту див. додаток N 49).

Особа, на користь якої заповідається майно, не вправі бути присутньою при складанні заповіту і підписувати його за заповідача.

Службова особа виконавчого комітету не може також підписувати його за заповідача.

78. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається, а також доказів родинних зв'язків з особами, яким він заповідає майно.

79. Заповіт повинен бути складений так, щоб розпорядження заповідача не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

Службова особа виконавчого комітету при посвідченні заповіту повинна роз'яснити заповідачу зміст статей 534 - 535 Цивільного кодексу УРСР про те, що заповідач може заповідати усе майно або частину його (не виключаючи предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку) одній або кільком особам, як тим, що входять, так і тим, що не входять до кола спадкоємців за законом, а також державі або окремим державним, кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5), може у заповіті позбавити права спадкоємства одного, кількох або всіх спадкоємців за законом. Однак, коли на момент його смерті будуть живі неповнолітні або непрацездатні діти його (в тому числі усиновлені), непрацездатні дружина, батьки (усиновителі), а також утриманці його, які були на утриманні заповідача не менше одного року до його смерті, вони, незалежно від змісту заповіту, успадковують не менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом (обов'язкова частка). При визначенні розміру обов'язкової частки враховується і вартість спадкового майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку.

(абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Про те, що заповідачу роз'яснено зміст статті 535 Цивільного кодексу УРСР, повинно бути зазначено в заповіті перед його підписом. Якщо ж предметом заповіту є тільки вклад в державній трудовій ощадній касі або Державному банку СРСР, зміст статті 535 Цивільного кодексу УРСР заповідачу не роз'яснюється, оскільки при наявності заповіту вклад не входить до складу спадкового майна.

Членам колгоспного (одноосібного селянського) двору роз'яснюється зміст статті 563 Цивільного кодексу УРСР, згідно з якою в разі смерті члена колгоспного (одноосібного селянського) двору спадкоємство в майні двору не відкривається. Лише маймо, яке належить члену двору на праві особистої власності (наприклад, швейна машина, велосипед, радіоприймач, носильні речі тощо), після його смерті переходить до спадкоємців за законом чи за заповітом на загальних підставах спадкування.

Якщо після смерті члена колгоспного (одноосібного селянського) двору інших членів двору не залишається, тобто коли він на момент смерті був останнім і єдиним членом цього двору, до майна двору застосовуються загальні правила спадкування.

80. Службова особа виконавчого комітету перевіряє, чи не містить заповіт розпоряджень, які суперечать законові.

За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність, а не у тимчасове користування. Проте заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить жилий будинок (частина будинку), зобов'язання надати іншій особі право довічного користування цим будинком або певною його частиною (стаття 539 Цивільного кодексу УРСР).

Заповідач може покласти на спадкоємця за заповітом виконання будь-якого зобов'язання (заповідальний відказ) на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів) з додержанням вимог статті 538 Цивільного кодексу УРСР. Відказоодержувачами можуть бути як ті, що входять, так і ті, що не входять до числа спадкоємців за законом.

До заповіту може бути включено також розпорядження і немайнового характеру: про порядок проведення похорону заповідача, бажання про призначення опіки над неповнолітніми та інші розпорядження або побажання, що не суперечать законові, моральним принципам радянського суспільства і правилам соціалістичного співжиття.

Заповідач може покласти на спадкоємця виконання певних дій, спрямованих на здійснення будь-якої загальнокорисної мети.

В заповіті заповідач може на випадок, якщо вказаний в заповіті спадкоємець помре раніше заповідача або не прийме спадщини, вказати іншого спадкоємця (підпризначення спадкоємця). (Стаття 536 Цивільного кодексу УРСР). (Зразок заповіту див. додаток N 49).

81. Заповідач вправі в будь-який час змінити або скасувати зроблений ним заповіт, склавши новий заповіт.

Заповідач може скасувати або змінити заповіт, подавши про це заяву до виконавчого комітету місцевої Ради депутатів трудящих, в якому було посвідчено заповіт.

У випадку одержання службовою особою виконавчого комітету заяви про скасування чи зміну заповіту, так само як і одержання нового заповіту, який відміняє чи змінює раніш посвідчений заповіт, службова особа виконавчого комітету робить про це відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в алфавітній книзі, яка обов'язково повинна вестись для обліку заповітів, посвідчених службовою особою виконавчого комітету, і відповідний напис на примірнику заповіту, який зберігається у виконавчому комітеті відповідної Ради депутатів трудящих.

Якщо заповідач подасть примірник заповіту, який знаходиться у нього, то відповідний напис про скасування чи зміну заповіту робиться і на цьому примірнику, після чого він разом з заявою (якщо заповіт скасовано заявою) приєднується до примірника, який зберігається у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих.

Справжність підпису на заяві про скасування чи зміну заповіту повинна бути нотаріально засвідчена.

Якщо заповіт, який скасовується чи змінюється, посвідчений в іншому виконавчому комітеті місцевої Ради депутатів трудящих (в державній нотаріальній конторі), то заява про скасування чи зміну його направляється заповідачем або службовою особою виконавчого комітету у виконавчий комітет місцевої Ради депутатів трудящих (державну нотаріальну контору), який посвідчив заповіт.

82. У разі втрати заповіту, за письмовою заявою заповідача або за письмовою заявою спадкоємців тільки після смерті заповідача, службова особа виконавчого комітету, в якому було посвідчено заповіт, може видати дублікат заповіту.

ГЛАВА II
Вжиття заходів до охорони спадкового майна

83. Службові особи виконавчих комітетів доводять до відома державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), учбових закладів, де померлі працювали або навчалися, органів внутрішніх справ та житлово-експлуатаційних організацій (Наказ N 35/5), правління житлово-будівельних кооперативів за місцем проживання померлих, а також громадян, що є власниками жилих будинків, у яких проживали померлі, про те, що згідно зі статтею 41 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" вони зобов'язані повідомляти виконавчі комітети міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих про наявність майна, яке залишилося після померлих, і відомі їм дані про місце перебування гаданих спадкоємців.

(пункт 83 із змінами, внесеними згідно з  (Наказ N 4/5)наказами (Наказ N 35/5)
 Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5 (Наказ N 4/5), (Наказ N 35/5)
 від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

84. Службові особи виконавчих комітетів за місцем відкриття спадщини в населених пунктах, де немає державної нотаріальної контори, вживають заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах держави, спадкоємців, відказоодержувачів або кредиторів. Ці заходи вживаються ними або безпосередньо, або, шляхом доручення виконавчим комітетам відповідних Рад депутатів трудящих за місцем знаходження спадкового майна. Зокрема, якщо майно спадкодавця або його частина знаходиться не в місці відкриття спадщини, службова особа виконавчого комітету за місцем відкриття спадщини надсилає службовій особі виконавчого комітету за місцем знаходження, спадкового майна доручення про вжиття заходів до його охорони.

За повідомленням громадян, державних установ, підприємств або організацій заходи до охорони спадкового майна можуть вживатися також службовими особами виконавчих комітетів за місцем знаходження цього майна з повідомленням про вжиті заходи державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Якщо до виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів надійшло письмове повідомлення від підприємства, установи, організації або громадянина про наявність майна, яке має історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність1, що залишилось після смерті одиноких громадян і заповідане особам, які не входять в коло спадкоємців за законом, службова особа виконавчого комітету зобов'язана вжити всіх передбачених законодавством про нотаріат заходів для опису цього майна. (Наказ N 35/5)

(пункт 84 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

У випадку відмови спадкоємців за заповітом пред'явити це майно для опису, службова особа виконавчого комітету роз'яснює їм зміст (Наказ N 35/5) ст. 552 Цивільного кодексу УРСР, складає акт про відмову пред'явити для опису маймо і в той же день направляє про це повідомлення органам прокуратури. (Наказ N 35/5)

1. Див. (Наказ N 35/5) Закон СРСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" /Відомості Верховної Ради СРСР, 1976 р., N 44, ст. 628/. (Наказ N 35/5)

(пункт 84 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

85. Місцем відкриття спадщини визнається останнє постійне місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме, - місце знаходження майна або його основної частини.

Після смерті військовослужбовців строкової служби, а також студентів, які навчалися в технікумах і вузах, що знаходяться поза постійним місцем їх проживання, місцем відкриття спадщини визнається те місце, де вони постійно проживали до призову на строкову військову службу або до вступу у відповідний учбовий заклад.

86. Повідомлення громадян, організацій та доручення про вжиття заходів до охорони спадкового майна реєструються в книзі обліку заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна.

87. Заходи до охорони спадкового майна службовою особою виконавчого комітету вживаються в день надходження до виконавчого комітету Ради депутатів трудящих заяви або доручення про вжиття заходів до охорони спадкового майна.

88. Для охорони спадкового майна службові особи виконавчих комітетів провадять опис майна і передають його на зберігання спадкоємцям або іншим особам, яких вони призначають.

Опис спадкового майна провадиться при участі заінтересованих осіб, які зажадали взяти участь в описі, і не менше 2-х понятих.

В акті опису повинні бути вказані дата надходження заяви (повідомлення) або доручення про вжиття заходів до охорони спадкового майна, дата провадження опису, прізвища, імена та по батькові і адреси осіб, які беруть участь в описі, прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, час його смерті і місце знаходження майна, яке описується, було опечатано чи ні приміщення; до явки службової особи виконавчого комітету і ким, чи де пошкоджена пломба або печатка, докладна характеристика (назва, розмір, номер, рік випуску, фабрично-заводська марка, колір, сорт та ін.) і оцінка кожного з перелічених у ньому предметів та процент їх зносу. Оцінка описаних предметів провадиться за державними роздрібними цінами (з урахуванням процента їх зносу), а предметів, на які немає роздрібних цін, - за висновком досвідчених осіб. У випадку, коли спадкоємці не згодні з оцінкою, вони вправі запросити спеціаліста-оцінника. Оплата праці спеціаліста провадиться спадкоємцями. Жилі будинки оцінюються за інвентаризаційною оцінкою, а в місцевості, де інвентаризація не проведена, - за страховою оцінкою (обов'язкове окладне страхування).

На кожній сторінці акта підводиться підсумок кількості речей (предметів) та їх вартості, а після закінчення опису - загальний підсумок кількості речей (предметів) і їх вартості.

До акта опису включається все майно, яке знаходиться на квартирі померлого. Заяви сусідів та інших осіб про належність їм окремих речей записуються в акт опису, а заінтересованим особам роз'яснюється порядок звернення до суду з позовом про виключення цього майна з опису.

Якщо провадження опису майна переривається (перерва на обід, закінчення робочого дня і т. п.) або триває кілька днів, приміщення кожного разу опечатується службовою особою виконавчого комітету. В акті робиться запис про причини і час припинення опису та його поновлення, а також про стан пломб і печаток при наступному відкриванні приміщення.

В кінці акта перед підписом особи, якій передано майно на зберігання, вказується її прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, найменування документа, який посвідчує особу, його номер, дата видачі, найменування установи, яка видала документ, місце проживання цієї особи.

Службові особи виконавчих комітетів попереджають опікуна й інших осіб, яким передано на зберігання спадкове майно, про кримінальну відповідальність за статтею 182 Кримінального кодексу УРСР у разі розтрати або утаювання його, а також про матеріальну відповідальність за заподіяні збитки, про що від них відбирається підписка. Підписка може бути викладена на акті опису спадкового майна, згідно з яким воно передається на зберігання.

Акт опису складається не менш як у трьох примірниках, один з яких видається особі, яка прийняла майно на зберігання, примірник надсилається до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Один примірник залишається у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих і підшивається в наряд (справу).

Акт опису підписується службовою особою виконавчого комітету, заінтересованими особами, понятими і особою, яка прийняла майно на зберігання. (Зразок акта опису спадкового майна див. додаток N 50).

Якщо вжиття заходів до охорони спадкового майна стає неможливим (спадкоємці або інші особи, які проживали з спадкодавцем, заперечують проти опису, не подають майно до опису або майно вивезено і т. п.), службова особа виконавчого комітету складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб, а в необхідних випадках - фінансовий орган або прокурора.

89. Грошові суми, які залишилися після померлого, здаються за окремим описом не пізніше наступного після проведення опису дня в установи Державного банку СРСР на депозитний рахунок державної нотаріальної контори.

Золото, срібло, платина та метали платинової групи в монетах, злитках і сирому вигляді, іноземна валюта і виписані в іноземній валюті платіжні документи (векселі, чеки, перекази тощо), іноземні фондові цінності (акції, облігації, купони до них і т. п.), вироби з дорогоцінних металів, а також дорогоцінні камені і перли не пізніше наступного дня за окремим описом здаються в установи Державного банку СРСР на зберігання.

Цінності на суму менше 50 крб. залишаються в особи, якій передано на зберігання інше спадкове майно. (Наказ N 4/5)

(абзац третій пункту 89 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

У виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих ведеться книга обліку цінностей, в якій реєструються зазначені вище цінності.

Зброя та вибухові речовини, які виявилися у складі спадкового майна померлого, здаються органам міліції за окремим описом. (Наказ N 4/5)

(абзац п'ятий пункту 89 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Якщо в складі описаного майна виявляться цінні рукописи, літературні праці, листи, які мають історичне або наукове значення, ці документи включаються в окремі описи і здаються на відповідальне зберігання спадкоємцям або відповідним організаціям. У випадку необхідності, наприклад, при відсутності спадкоємців, службова особа виконавчого комітету опечатує документи або сховище з документами і цінними речами.

90. При виключенні спадкового майна з акта опису на останньому робиться спеціальний напис, в якому за підписом службової особи виконавчого комітету, а також інших осіб, що підписали акт опису, дається перелік виключених предметів. Цей напис скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

91. Якщо під час опису спадкового майна виявляться речі, які в зв'язку зі зносом не являють ніякої цінності, службова особа виконавчого комітету за згодою спадкоємців або фінансового органу, коли опис провадиться без участі спадкоємців, не включає їх до акта опису, а за окремим описом передає для знищення або на заготівельну базу утильсировини.

Коли серед спадкового майна виявляться харчові продукти, службова особа виконавчого комітету передає їх присутнім спадкоємцям, а у випадку відсутності спадкоємців - відповідним організаціям для реалізації. Передача провадиться за окремим актом, який підписує, крім службової особи виконавчого комітету та понятих, також спадкоємець або працівник тієї організації, якій передано продукти.

92. Якщо в складі спадщини є майно, що потребує управління (жилий будинок тощо), а також у разі пред'явлення позову кредиторами спадкодавця до прийняття спадщини, в населених пунктах, де немає державної нотаріальної контори, виконавчий комітет відповідної міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих призначає над зазначеним майном опікуна.

93. Опікун та інші особи, яким передано на зберігання спадкове майно, якщо вони не є спадкоємцями, вправі одержати за його зберігання винагороду, яка визначається у встановленому порядку. Такі особи також мають право на відшкодування необхідних витрат по зберіганню і управлінню спадковим майном, наприклад, наймання сторожів, утримання приміщення для зберігання майна, годівля тварин, перевезення майна тощо, за відрахуванням фактично одержаної вигоди від використання цього майна.

Винагорода і витрати на охорону спадкового майна сплачуються спадкоємцями, які прийняли спадщину, а коли спадщина переходить по праву спадкоємства державі - відповідним фінансовим органом.

94. Акт опису спадкового майна та окремі описи, які складаються під час прийняття заходів охорони спадкового майна, реєструються в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під окремими номерами.

Державна пошлина за вжиті заходи по охороні спадкового майна стягується державним нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину.

Охорона спадкового майна триває до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо його не прийнято - до закінчення строків, передбачених статтею 549 Цивільного кодексу УРСР.

Заходи охорони спадкового майна припиняє державний нотаріус або службова особа виконавчого комітету місцевої Ради депутатів трудящих, які вживали їх. Якщо місце відкриття спадщини і місце вжиття заходів до охорони спадкового майна різні, про припинення охорони спадкового майна попередньо повідомляється державний нотаріус за місцем відкриття спадщини.

ГЛАВА III
Накладення заборони відчуження жилого будинку

95. Службова особа виконавчого комітету за місцем знаходження жилого будинку накладає заборону відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників:

1) за повідомленням установи банку, госпрозрахункового підприємства, організації про видачу громадянину позички на будівництво, капітальний ремонт і купівлю жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників;

2) при посвідченні договору довічного утримання або договору застави жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників;

3) в усіх інших випадках, передбачених законом.

96. Накладення заборони провадиться шляхом напису про це за встановленою формою на повідомленні установи банку, госпрозрахункового підприємства або організації про видачу позички. Примірник повідомлення з написом службової особи виконавчого комітету про накладення заборони повертається до відповідної установи банку, госпрозрахункового підприємства (організації), яке видало позичку, примірник надсилається державній нотаріальній конторі для обліку заборон відчуження та контролю і примірник повідомлення залишається у виконавчому комітеті, яким накладено заборону відчуження, і підшивається до наряду (справи). (Форма N 62, див. додаток N 29).

Накладення заборони за договорами довічного утримання та застави жилого будинку (частини будинку) або квартири провадиться шляхом напису про це на договорі. (Форма N 63, див. додаток N 30). Про накладення заборони за цими договорами виконавчий комітет місцевої Ради депутатів трудящих повідомляє державну нотаріальну контору, що обслуговує територію даного виконавчого комітету.

97. Накладення заборон реєструється в реєстрі для реєстрації заборон, накладених і знятих. У цьому ж реєстрі реєструються повідомлення судових і слідчих органів про накладення арешту на жилий будинок.

У реєстрі для реєстрації заборон також реєструються і повідомлення державного нотаріуса про накладення заборон відчуження будинку (частини будинку), квартири, що знаходяться на території, підпорядкованій даному виконавчому комітету Ради депутатів трудящих.

У виконавчому комітеті місцевої Ради депутатів трудящих ведеться алфавітна книга обліку заборон і арештів.

98. Службова особа виконавчого комітету, одержавши повідомлення установи банку, госпрозрахункового підприємства, організації про погашення позички, повідомлення про припинення договору застави, а також припинення чи розірвання договору довічного утримання, знімає заборону відчуження жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників.

Заборона відчуження жилого будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників знімається після розірвання договору довічного утримання чи після смерті відчужувача або набувача будинку (частини будинку), квартири, за винятком випадку, коли обов'язки за договором довічного утримання переходять до спадкоємців померлого набувача будинку (частини будинку), квартири.

Про зняття заборони робиться відмітка в реєстрі для реєстрації заборон і в алфавітній книзі.

Одержавши повідомлення судових чи слідчих органів про зняття арешту, службова особа виконавчого комітету робить відмітку в реєстрі для реєстрації заборон і в алфавітній книзі.

Про зняття заборони відчуження будинку (частини будинку), квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників службова особа виконавчого комітету в письмовій формі повідомляє державну нотаріальну контору, що обслуговує територію даного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих. (Зразок форми повідомлення див. додаток N 31).

ГЛАВА IV
Засвідчення вірності копій документів і виписок з них

99. Службові особи виконавчих комітетів засвідчують вірність копій документів, виданих державними установами, підприємствами і організаціями, колгоспами, іншими кооперативними та іншими громадськими організаціями (Наказ N 4/5), а також громадянами, за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

(пункт 99 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

100. Вірність копій документа, виданого громадянином, може бути засвідчена в тих випадках, коли справжність підпису громадянина на оригіналі цього документа засвідчена нотаріальним органом або організацією, в якій працює чи навчається громадянин, житлово-експлуатаційною організацією (Наказ N 35/5), правлінням житлово-будівельного кооперативу за місцем його проживання або адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного (Наказ N 35/5) закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

(пункт 100 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

101. Копія документа, яка засвідчується, звіряється з оригіналом документа.

У копії дослівно повторюється зміст оригіналу документа.

102. Забороняється засвідчувати вірність копій паспорта, документа, які його заміняють, партійного, профспілкового, комсомольського, військового квитків, депутатського посвідчення, службових посвідчень, також інших документів, знімання копій з яких не допускається. (Наказ N 35/5)

(абзац перший пункту 102 у редакції наказу Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

Службові особи виконавчих комітетів не можуть засвідчувати вірність копій документів про закінчення вищих і середніх учбових закладів та середніх шкіл; документів, які викладені іноземною мовою, копій актів вищих органів державної влади і державного управління Союзу РСР, союзних і автономних республік, які стосуються особистих прав та інтересів громадян, - статутів і положень господарських, кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5), копій з копій документів: (у тому числі вироків, рішень і ухвал судових органів).

(абзац другий пункту 102 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

103. Вірність виписки може бути засвідчена лише у тому випадку, коли її зроблено з документа (наприклад, з рішення правління чи загальних зборів колгоспу, що стосується даного громадянина), в якому міститься рішення кількох окремих, не зв'язаних між собою питань, і в ній відтворено повний текст частини документа з певного питання.

Засвідчення вірності виписки з документа здійснюється за тими ж правилами, що і засвідчення вірності копії.

ГЛАВА V
Засвідчення справжності підпису на документах

104. Службова особа виконавчого комітету засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові, не має характеру угоди та не містить у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

На договорі, заповіті, довіреності або іншому документі, в якому викладається зміст угоди, може бути засвідчена лише справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не могла підписатись власноручно внаслідок фізичних вад, хвороби або з інших причин. У цьому випадку службова особа виконавчого комітету встановлює особу учасника угоди і особи, яка підписалась за нього.

В посвідчувальному написі про засвідчення справжності підпису зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписалася, а також причина, з якої заявник не міг власноручно підписатися.

105. Засвідчуючи справжність підпису, службова особа виконавчого комітету не посвідчує фактів, викладених у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

106. Службова особа виконавчого комітету не може засвідчувати справжність підпису громадян на документах (заявах і посвідченнях), що стверджують обставини і факти, які вправі встановлювати тільки відповідні державні органи та службові особи, як наприклад, факт і час народження, шлюбу, смерті, віку, право власності певної особи на майно та ін.

Ці обставини стверджуються відповідними документами, які видаються державними органами (наприклад, свідоцтвами органів загсу і т. п.).

Службова особа виконавчого комітету не може засвідчувати справжність підпису громадян на рахунках і розписках, виданих іншим громадянам, а також представникам державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) про одержання грошей за продані цим громадянам, установам, підприємствам і організаціям, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5) продукти або товари.

(абзац третій пункту 106 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

107. При засвідченні зразків підписів службових осіб державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) на картках, які подаються в установи Держбанку і Будбанку, службова особа виконавчого комітету перевіряє справжність їх підпису і повноваження на право підпису, а якщо їх підпис їй не відомий, то вимагає особистої явки (абзац 2 пункту 13 цієї Інструкції).

(абзац перший пункту 107 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

На підтвердження повноважень службовій особі виконавчого комітету повинні бути подані: наказ про призначення чи протокол про обрання службової особи, статут (положення) юридичної особи, затверджений в установленому порядку, або довіреність на ім'я керівника, яка видана йому вищестоящою організацією. На картці повинен бути відображений зразок відбитка печатки цієї організації. Якщо організація печатки не має, то службовій особі виконавчого комітету повинен бути поданий відповідний документ (довідка, видана вищестоящою по відношенню до власника рахунку організацією, та ін.), що підтверджує цю обставину.

ГЛАВА VI
Передача заяв громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5)

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

108. Службова особа виконавчого комітету приймає від громадян, державних установ, підприємств і організацій, колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій (Наказ N 4/5) заяви для передачі їх Іншим громадянам, державним установам, підприємствам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям (Наказ N 4/5).

(абзац перший пункту 108 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

Заяви приймаються за умови, що вони не суперечать закону та не містять відомостей, які порочать честь і гідність людини.

Заява подається у виконавчий комітет Ради депутатів трудящих не менше, ніж у двох примірниках, з яких один примірник пересилається поштою рекомендованим листом з зворотним повідомленням або передається безпосередньо особисто адресату під розписку, а другий примірник залишається в справах виконавчого комітету Ради депутатів трудящих з відміткою про час одержання.

Витрати, пов'язані з поштовою пересилкою заяв, оплачуються заявниками.

109. На прохання особи, яка подала заяву, службова особа виконавчого комітету видає свідоцтво про передачу заяви, яке, як і передача самої заяви, реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Державна пошлина стягується як за передачу заяви, так і за видачу свідоцтва.

В свідоцтво включаються відомості про час одержання заяви виконавчим комітетом відповідної Ради депутатів трудящих, про її зміст і час надіслання особі, яка вказана в заяві.

На прохання особи, яка подала заяву, в свідоцтві може бути вказано час вручення заяви адресату або про його відмову прийняти заяву чи неможливість вручити заяву адресату, з зазначенням причин, текстуальний зміст відповіді на заяву, якщо таку дано, і час її одержання, або про те, що відповіді до зазначеного в заяві строку не надійшло. (Форму свідоцтва про передачу заяви див. додаток N 3).

ДОДАТКИ

1. Форма реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

2. Форма реєстру для реєстрації заборон (арештів) відчуження жилих будинків (частин будинку), квартири.

3. Форма свідоцтва про передачу заяви.

4. Форми посвідчувальних написів.

5. Зразки форм повідомлення про зняття заборони відчуження і довідок виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих про право власності відчужувача на жилий будинок (частину будинку).

6. Зразки нотаріальних документів.

7. Зразок акта опису спадкового майна.

 

Додаток N 1

Форма N 1

РЕЄСТР
для реєстрації нотаріальних дій виконавчого комітету (найменування міської, селищної сільської) Ради депутатів трудящих ______ району ____ області на ____ рік

Номер нотарі-
альної дії

Дата вчинення нотарі-
альної дії

Найменування і місце проживання осіб, для яких вчинено нотаріальну дію, або їх представників

Документ, що посвідчує особу, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії

Зміст нотаріальної дії

Стягнуто державної пошлини або відмітка про звільнення від сплати пошлини

Розписка про одержання нотаріально оформленого документа

за вчинення нотаріальної дії

за техпослуги

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

03.01.

Іванов Петро Іванович, 1928 р. народження1), Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, вул. Леніна, 15-а

Довідка Богданівської сільради Броварського р-ну Київської обл. від 15.12.73 р. N 245

Складено і посвідчено договір купівлі-продажу жилого будинку за 3000 крб.

90 крб.

2 крб. 50 коп.

92 крб. 50 коп.

 

квитанція N 1 від 03.01.76 р.

Кравченко Остап Федорович, 1930 р. народження, м. Чернігів, вул. Леніна, 37/23, кв. 1

Паспорт УП-ВД N 540648, вид. відділом міліції м. Чернігова 17.08.58 р.

2

03.01.

Карпенко Іван Іванович, 1905 р. народження, Київська обл., Броварський р-н, село Залісся

Довідка Богданівської сільради Броварського р-ну Київської обл. від 10.07.74 р. N 250

Посвідчено довіреність на одержання пенсії

Від сплати державної пошлини звільнено. Наказ МФ УРСР N 111 від 11.11.67 р.

 

3

03.01.

Він же

- " -

Складено та посвідчено заповіт

1 крб.

1 крб.

2 крб.

 

квитанція N 2 від 03.01.76 р.

4

05.01.

Петренко Степан Трохимович, Київська обл., Броварський р-н, село Залісся

Довідка Богданівської сільради Броварського р-ну Київської обл. від 02.12.75 р. N 301

Виготовлено та засвідчено 2 копії на 1 сторінці кожна свідоцтва про його народження 25.01.29 р.2), вид. бюро загсу Броварського р-ну Київської обл. 01.03.29 р. ЯЖ N 345401

40 (Наказ N 4/5) коп.

60 коп.


1 крб. (Наказ N 4/5)

 

квитанція N 3 від 05.01.76 р.


1) Рік народження вказується при посвідченні угод на підтвердження перевірки дієздатності учасників угод.

2) При засвідченні вірності копії свідоцтва про народження вказується час народження особи, на ім'я якої воно видано, а при засвідченні вірності копії свідоцтва про смерть - час смерті тощо.

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 2

Форма N 2

РЕЄСТР
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих __ району ___ області для реєстрації заборон відчуження жилих будинків (частин будинків) і квартир у будинках житлово-будівельних колективів індивідуальних забудовників, а також арештів, накладених на будинки судовими та слідчими органами на ____ рік

Номер нотаріальної дії

Найменування банку, підприємства, організації, що видали позичку. Дата повідомлення. Найменування судового або слідчого органу, яким накладено арешт. Дата ухвали (постанови) про арешт

Дата одержання повідомлення або постанови про арешт.
Дата посвідчення договору застави або довічного утримання

Дата накладення заборони

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала позичку або заставила чи набула за договором довічного утримання жилий будинок (частину будинку), квартиру. Прізвище, ім'я, по батькові власника будинку (частини будинку), квартири, на які накладено арешт. Місцезнаходження будинку

Дата направлення, повідомлення державній нотаріальній конторі про накладення заборони

Дата і номер повідомлення про погашення позички. Дата припинення договору застави або припинення чи розірвання договору довічного утримання. Дата постанови про зняття арешту

Дата направлення державній нотаріальній конторі повідомлення про зняття заборони

Стягнуто державної пошлини або відмітка про звільнення від сплати державної пошлини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 3

Форма N 20

Свідоцтво про передачу заяви

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ____
__________
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, _________ виконавчого
                                                   (прізвище, ініціали, посада службової особи)
комітету __ Ради депутатів
                                                          (найменування міської, селищної, сільської)
трудящих району області, на підставі статті 66 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" посвідчую, що мною "___" 19__ року передано
__________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування організації, яким
________ заяву _________
             передано заяву)                                                         (прізвище, ім'я, по батькові громадянина
__________
                                                                 або найменування організації, які подали заяву)

Заява містить в собі _____
                                                                                               (вказується короткий зміст заяви)
__________
__________

Особу громадянина (представника), який подав заяву, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 4

Форма N 21

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному громадянами

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                                  (прізвище ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.


Примітка. Якщо посвідчується договір відчуження майна (легких мотоциклів (без колясок), моторолерів, моточовнів, катерів тощо), яке підлягає спеціальній реєстрації, то в посвідчувальному написі вказується, що його належність особі, яка відчужує, перевірено, а також про необхідність реєстрації договору у відповідних органах.

 

Додаток N 5

Форма N 23

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному громадянами за участю представника1


1 За цією формою складається напис на договорі, в якому діють договірний представник (по довіреності), законний представник неповнолітнього до 15 років або недієздатної особи (батьки, усиновителі, опікун).

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
___ виконавчого комітету
                                      (прізвище, ініціали, посада службової особи)
(найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих ___ району ____ області.

Договір підписано в моїй присутності. Особу тих, хто підписав договір, установлено, їх дієздатність, а також повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 6

Форма N 24

Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітнього (від 15 до 18 років), який діє за згодою батьків (усиновителів, піклувальника)

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                               (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано гр. (прізвище, ім'я, по батькові) і неповнолітнім (прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження), який діє за згодою (батька, матері, усиновителя, піклувальника, прізвище, ім'я, по батькові) в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено. Особу гр. (батька, матері, усиновителя, піклувальника, прізвище, ініціали) встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 7

Форма N 25

Посвідчувальний напис на договорі за участю особи, яка не може власноручно підписатись внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                                 (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано в моїй присутності. Особу сторін, а також особу гр. (прізвище, ім'я, по батькові того, хто підписався), який підписав договір за дорученням гр. (прізвище, ім'я, по батькові того, хто доручив підписати договір), у зв'язку з його (причина, через яку особа не може власноручно підписати), установлено. Дієздатність сторін перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 8

Форма N 26

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження жилого будинку, укладеному громадянами

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                              (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, їх дієздатність перевірено, а також належність гр. (прізвище, ім'я, по батькові) жилого будинку, що відчужується, перевірено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих за місцем знаходження жилого будинку.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 9

Форма N 27

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження жилого будинку за участю юридичної особи

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                                 (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу тих, хто підписав договір, установлено, їх дієздатність, а також правоздатність (найменування юридичної особи), повноваження її представника і належність жилого будинку, що відчужується (найменування особи, що відчужує будинок), перевірено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих за місцем знаходження жилого будинку.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 10

Форма N 28

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження жилого будинку за участю представника

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                               (прізвище, ініціали, посада службової особи)

виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано в моїй присутності. Особу тих, хто підписав договір, установлено, їх дієздатність, а також повноваження представника і належність гр. (прізвище, ім'я, по батькові) жилого будинку, що відчужується, перевірено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих за місцем знаходження жилого будинку.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 11

Форма N 29

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження жилого будинку за участю особи, яка не може власноручно підписатись внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                              (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано в моїй присутності. Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність гр. (прізвище, ім'я, по батькові) жилого будинку, що відчужується, перевірено. Особу гр. (прізвище, ім'я, по батькові того, хто підписався), який підписав договір за дорученням гр. (прізвище, ім'я, по батькові того, хто доручив підписати договір), у зв'язку з його (причина, через яку особа не може власноручно підписати), установлено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради депутатів трудящих за місцем, знаходження жилого будинку.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатна, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 12

Форма N 30

Посвідчувальний напис на договорі за участю особи, що не знає мови, якою викладено договір, з усним перекладом їй тексту договору службовою особою виконавчого комітету

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                               (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

При цьому свідчу вірність усного перекладу тексту договору з (назва мови, з якої перекладається текст) мови на (назва мови, на яку перекладається текст) мову.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 13

Форма N 31

Посвідчувальний напис на договорі за участю особи, що не знає мови, якою складено договір, з усним перекладом їй тексту договору перекладачем

"___" 19__ року цей договір посвідчено мною,
__________
                                                                (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

Підпис того, хто усно переклав текст договору з (назва мови, з якої перекладається текст) мови на (назва мови, на яку перекладається текст) мову зроблено відомим мені перекладачем (прізвище, ім'я, по батькові), справжність підпису якого засвідчую.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 14

Форма N 32

Посвідчувальний напис на угоді1)

"___" 19__ року цю угоду посвідчено мною,
__________
                                                              (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Угоду підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.


1) За цією формою робиться напис, зокрема, на угодах про розірвання договору та ін.

Примітка. Договір про відчуження майна, яке знаходиться на спеціальному обліку (жилий будинок тощо), а також угода про розірвання такого договору, якщо він був зареєстрований у відповідному органі, повинні бути подані для реєстрації за місцем обліку цього майна, про що зазначається в посвідчувальному написі і роз'яснюється сторонам.

 

Додаток N 15

Форма N 36

Посвідчувальний напис на довіреності, виданій громадянином

"___" 19__ року ця довіреність посвідчена мною,
__________
                                                                (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Довіреність підписана гр. (прізвище, ім'я, по батькові довірителя) в моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 16

Форма N 37

Посвідчувальний напис на довіреності, виданій громадянином у порядку передоручення

"___" 19__ року ця довіреність посвідчена мною,
__________
                                                                  (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Довіреність підписана від імені гр. (прізвище, ім'я, по батькові довірителя) його представником гр. (прізвище, ім'я, по батькові представника), що діє по довіреності, в моїй присутності. Особу, що підписалась, установлено, дієздатність і повноваження її перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 17

Форма N 38

Посвідчувальний напис на довіреності, виданій юридичною особою, яка діє на підставі статуту або положення

"___" 19__ року ця довіреність посвідчена мною,
__________
                                                              (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Довіреність вчинена від імені (найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи), який підписав її в моїй присутності. Правоздатність (найменування юридичної особи) і повноваження її представника перевірено. Особу, що підписала довіреність, установлено, дієздатність її перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 18

Форма N 39

Посвідчувальний напис на довіреності, виданій юридичною особою в порядку передоручення

"___" 19__ року ця довіреність посвідчена мною,
__________
                                                                (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Довіреність підписана від імені (найменування юридичної особи) її представником гр. (прізвище, ім'я, по батькові представника), що діє по довіреності, в моїй присутності. Особу, яка підписалась, установлено, дієздатність і повноваження її перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 19

Форма N 44

Посвідчувальний напис на телеграмі-довіреності

Посвідчено (найменування) виконавчим комітетом "___" 19__ року, реєстр N (посада службової особи, прізвище, підпис).

Гербова печатка.

 

Додаток N 20

Форма N 34

Посвідчувальний напис на заповіті

"___" 19__ року цей заповіт посвідчено мною,
__________
                                                                  (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

Заповіт підписаний гр. (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) в моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.


Примітка. Якщо особа, на яку покладено виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то в посвідчувальному написі слід також зазначити: "Особу виконавця заповіту (прізвище, ім'я, по батькові) встановлено".

 

Додаток N 21

Форма N 35

Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може власноручно підписатись внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин

"___" 19__ року цей заповіт посвідчено мною,
__________
                                                               (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області.

У зв'язку (причина, через яку заповідач не може власноручно підписатись) гр-на (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) за його дорученням та в моїй присутності заповіт підписано гр. (прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписалась).

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.

Особу, що підписала заповіт, установлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 22

Форма N 45

Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії документа

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                           (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                        посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу вірність цієї копії з оригіналом документа. В останньому підчисток, дописок, закреслених слів та інших незастережених виправлень або будь-яких особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 23

Форма N 46

Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з документа

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                             (прізвище, ініціали,
___ виконавчого комітету(найменування
                                            посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу вірність цієї виписки з (найменування документа). В останньому підчисток, дописок, закреслених слів та інших незастережених виправлень або будь-яких особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 24

Форма N 49

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                          (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                             посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу справжність підпису гр. (прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала документ), який зроблено в моїй присутності. Особу, що підписала документ, установлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 25

Форма N 51

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                        (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                            посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу справжність підпису (посада, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові представника), який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 26

Форма N 53

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису громадянина, що підписався за того, хто не може підписатися внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                       (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                         посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу справжність підпису гр. (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписалась), який підписався за гр. (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої документ підписаний іншою особою), за його дорученням у зв'язку (причина, через яку той, хто доручив, не може підписатися власноручно). Особу гр. (прізвище особи, що підписалася) і гр. (прізвище особи, за дорученням якої документ підписаний іншою особою) установлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 27

Форма N 60

Посвідчувальний напис на дублікаті (договору, заповіту, довіреності)

"___" 19__ року мною, __
                                                                                                                                  (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                           посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, цей дублікат (договору, заповіту, довіреності) замість втраченого(ої) видано (прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування організації, яким видано дублікат).

(Договір, заповіт, довіреність) посвідчено __________
                                                                                                                            (посада службової особи)
виконавчого комітету названої Ради депутатів трудящих "___" 19__ року і зареєстровано в реєстрі за N

Примірник (договору, заповіту, довіреності) зберігається в справах виконавчого комітету.

Особу гр. (прізвище, ініціали особи, що одержала дублікат) установлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.


Примітка. Якщо дублікат витребується організацією, то замість слів "Особу гр. установлено" вказується: "Повноваження представника (найменування організації) перевірено". У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту також після слова "установлено" дописується: "Факт смерті заповідача перевірено".

 

Додаток N 28

Форма N 61

Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з реєстру

"___" 19__ року я, ______
                                                                                                                          (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                          посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, свідчу вірність цієї виписки з реєстру для реєстрації нотаріальних дій виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області за 19__ рік, книга N реєстр N

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 29

Форма N 62

Заборона відчуження жилого будинку в зв'язку з видачею позички на його будівництво, купівлю або капітальний ремонт

ЗАБОРОНА

"___" 19__ року мною, __
                                                                                                                                 (прізвище, ініціали
__ виконавчого комітету (найменування
                                           посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, на підставі статті 54 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" і повідомлення ________
                                                                                                                                                                                            (назва банку,
__ від N про
                                          підприємства, організації)
видачу гр. (прізвище, ім'я, по батькові, який одержав позичку) позички для будівництва (купівлі, капітального ремонту) жилого будинку (квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників) в сумі крб., накладається заборона відчуження будинку (квартири), розташованого (вказується адреса будинку або місцезнаходження земельної ділянки, яка надана для будівництва), до повного погашення позички.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 30

Форма N 63

Заборона відчуження жилого будинку в зв'язку з договором застави або договором довічного утримання1)

ЗАБОРОНА

"___" 19__ року мною, __
                                                                                                                              (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету (найменування
                                          посада службової особи)
міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області на підставі статті 54 Закону Української РСР "Про державний нотаріат", у зв'язку з посвідченням цього договору застави (договору довічного утримання), накладається заборона відчуження вказаного в договорі застави (довічного утримання) жилого будинку, належного гр. (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка заставила будинок чи яка набула його по договору довічного утримання), до повного припинення договору застави (припинення або розірвання договору довічного утримання).

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.


1) Заборона викладається на договорах застави і довічного утримання.

 

Додаток N 31

Зразок форми

Повідомлення про зняття заборони відчуження жилого будинку

Виконавчий комітет (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області повідомляє, що на підставі статті 55 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" накладену "___" 19__ року за реєстром N заборону відчуження жилого будинку, який належить гр. (прізвище, ім'я, по батькові), що знаходиться (вказується адреса будинку), знято "___" 19__ року, в зв'язку з погашенням позички (припиненням договору застави, договору довічного утримання або його розірванням).

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 32

Зразок форми

Кутовий штамп виконавчого комітету

ДОВІДКА
про право власності колгоспного (одноосібного селянського) двору на жилий будинок, яка видається в зв'язку з відчуженням будинку або його частини

Видано цю довідку голові колгоспного (чи одноосібного селянського) двору гр-ну
_ в тому, що:
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

1. Згідно з записом в погосподарській книзі виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих за N за цим двором значиться жилий будинок (або частина його), що знаходиться в селі району області.

Коротка характеристика будинку (дерев'яний, цегляний, критий залізом або шифером, загальний розмір жилої площі).

До цього будинку примикають такі господарські будівлі:
__________
                                                                                             (назва будівель)

2. Всі будівлі, розташовані на землі, закріпленій за колгоспом, площею кв. метрів, належать колгоспному (чи одноосібному селянському) двору.

3. Рішенням загальних зборів членів колгоспу _______
                                                                                                                                          (найменування
____ (зборів уповноважених) за N від "___" 19__ року
            колгоспу)
набувачу будинку (прізвище, ім'я, по батькові набувача та чи є він членом колгоспу чи ні)1 надається в користування присадибна земельна ділянка, на якій знаходиться жилий будинок, розміром кв. метрів.

4. Заборгованості по податках та по страхових платежах за 19__ рік немає.

5. Страхова оцінка будинку становить крб.

6. Відсутність заборони відчуження будинку перевірено.

7. Колгоспний (чи одноосібний селянський) двір складається з _____
                                                                                                                                   (перелічити, з кого саме складається колгоспний,
                                                                                                                                    чи одноосібний селянський двір, та вказати день,
                                                                                                                                       місяць і рік народження кожного члена двору)

8. Члени двору, зазначені нижче, дали згоду на відчуження цього будинку:

1.

4.

2.

5.

3.

6.


(власноручні підписи членів двору, які досягли 16 років)


1) Якщо присадибна земельна ділянка надається в користування робітникам, службовцям, пенсіонерам та інвалідам, які проживають у сільських населених пунктах, рішення загальних зборів членів колгоспу (зборів уповноважених) повинно бути затверджено виконавчим комітетом сільської Ради депутатів трудящих.

9. Виконком сільської (селищної) Ради депутатів трудящих дає згоду на відчуження будинку від імені неповнолітніх, які не досягли 16 років, недієздатних та обмежено дієздатних членів двору:

1. ______ народження року

2. ______ народження року

3. ______ народження року

4. ______ народження року

(перелічити неповнолітніх, які не досягли 16 років, недієздатних та обмежено дієздатних членів двору)

10. Учаснику(ам) спільної часткової власності (якщо такі є) (прізвище, ім'я, по батькові їх) відомо про продаж, про ціну крб. та інші умови, на яких продається частина будинку. Від права привілеєвої купівлі частини будинку він (вони) відмовляються.

Їх власноручні підписи:

Голова виконкому
(найменування сільської, селищної)
Ради депутатів трудящих

 
 
підпис
(прізвище, ініціали)

Секретар

Гербова печатка

 
підпис
(прізвище, ініціали)

Голова колгоспу (найменування колгоспу)

Печатка

підпис
(прізвище, ініціали)


 

 

Додаток N 30

Зразок форми

Кутовий штамп
виконавчого комітету

ДОВІДКА
про право особистої власності робітника або службовця на жилий будинок, що видається в зв'язку з відчуженням будинку або його частини

Видано цю довідку гр. (прізвище, ім'я, по батькові) в тому, що:

1. Згідно з записом в погосподарській книзі виконавчого комітету сільської (селищної) Ради депутатів трудящих за N йому (їй) належить на праві особистої власності жилий будинок (або частина будинку), який розташований на земельній ділянці ________
__________
                                     (держфонду або на землі, закріпленій за колгоспом, радгоспом чи іншим
                                  державним сільськогосподарським підприємством, організацією, установою)
розміром кв. метрів і знаходиться в селі району області.

Коротка характеристика будинку (дерев'яний, цегляний, критий залізом або шифером, загальний розмір жилої площі).

2. До будинку примикають такі господарські будівлі:
__________
                                                                            (назва господарських будівель)

3. Страхова оцінка цього будинку становить крб.

4. Заборгованості по податках та страхових платежах, нарахованих на зазначений будинок, за 19__ рік немає.

5. Відсутність заборони відчуження будинку перевірено.

6. Дружина продавця _ дає
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
свою згоду на продаж цього будинку __
                                                                                                                 (власноручний підпис дружини)

7. Учаснику(ам) спільної часткової власності (якщо такі є) (прізвище, ім'я, по батькові їх) відомо про продаж, що має відбутися, про ціну _______ крб. та інші умови, на яких продається частина будинку. Від права привілеєвої купівлі частини будинку він (вони) відмовляються.

Їх власноручні підписи:

8. Рішенням загальних зборів членів колгоспу _______
                                                                                                                                          (найменування
__ (зборів уповноважених) або адміністрації радгоспу
                                       колгоспу)
_ за N від "___" 19__ року
                        (найменування радгоспу)
набувачу будинку ______
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові набувача та чи є він членом колгоспу чи ні)1)
надається в користування присадибна земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, розміром кв. м.


1) Якщо присадибна земельна ділянка надається в користування робітникам, службовцям, пенсіонерам та інвалідам, які проживають у сільських населених пунктах, рішення загальних зборів членів колгоспу (зборів уповноважених) або адміністрації радгоспу чи іншого сільськогосподарського підприємства, організації, установи повинно бути затверджено виконавчим комітетом сільської Ради депутатів трудящих.

Примітка. Пункт 8 заповнюється лише в тому разі, коли будинок розташований на землі, закріпленій за колгоспом, радгоспом чи іншим державним сільськогосподарським підприємством, організацією, установою. В цьому випадку наприкінці довідки ставиться підпис голови колгоспу, директора радгоспу чи керівника іншої відповідної сільськогосподарської організації.

Голова виконкому
(найменування сільської, селищної)
Ради депутатів трудящих

 
 
підпис
(прізвище, ініціали)

Секретар

Гербова печатка

 
підпис
(прізвище, ініціали

Голова колгоспу

Печатка

підпис
(прізвище, ініціали)


 

 

Додаток N 34

Зразок

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУДИНКУ

Село Новоселівка Оріхівського району Запорізької області, п'ятнадцятого червня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Іващенко Іван Петрович, житель с. Новоселівка Оріхівського району Запорізької області, з однієї сторони, і Коваленко Денис Юхимович, житель с. Новоселівка, з другої сторони, уклали цей договір про таке:


1. Гр. Іващенко Іван Петрович продав, а гр. Коваленко Денис Юхимович купив жилий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Новоселівка і розташований на присадибній земельній ділянці присадибних земель колгоспу ім. Ілліча. (Наказ N 4/5)

На присадибній земельній ділянці розташовані один жилий будинок, критий залізом, загальною жилою площею 30 кв. метрів і такі надвірні споруди: літня кухня, один дерев'яний сарай, льох та цегляний гараж. (Наказ N 4/5)


1) Розмір присадибної земельної ділянки вказується у договорах про відчуження жилих будинків /частин будинків/ лише в тих випадках, коли вони розташовані на землях, що не входять до складу землекористування колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій. (Наказ N 4/5)

На зазначеній присадибній земельній ділянці розташований один цегляний будинок, критий залізом, загальною жилою площею 50 кв. метрів з надвірними будівлями.

2. Цей жилий будинок належить продавцю Іващенку Івану Петровичу на підставі запису в погосподарській книзі виконавчого комітету Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих за N , що підтверджується довідкою цього виконавчого комітету від "___" 19__ року за N 1).


1) Якщо належність будинку (частини будинку) підтверджується одним з документів, зазначених у пункті 44 Інструкції, наприклад, свідоцтвом про право на спадщину, то в тексті договору зазначається: "Цей будинок належить продавцю Іващенку Івану Петровичу на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого Оріхівською державною нотаріальною конторою "___" 19__ року за реєстром N та зареєстрованого в погосподарській книзі виконавчого комітету Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих за N".

3. Продаж цей вчинено за дві тисячі (2000) карбованців, які я, покупець Коваленко Д. Ю., сплатив продавцю Іващенку І. П. повністю при підписанні цього договору2).


2) У випадку, коли жилий будинок або його частина набувається з розстрочкою платежу, то в договорі вказується, що розрахунок провадиться в строки: одну тисячу (1000) крб. покупець сплачує при підписанні цього договору, а на другу тисячу (1000) крб. одночасно складається договір застави жилого будинку або його частини, наприклад, з уплатою сімсот (700) крб. 5 серпня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року і триста (300) крб. - 5 листопада цього ж року (див. додаток N 37).

4. Страхова оцінка будинку дев'ятсот карбованців.

5. Продавець свідчить, що вказаний будинок до цього часу нікому іншому не проданий, не подарований, не заставлений, в спорі і під забороною не перебуває.

6. Всі витрати за складення та оформлення цього договору платить покупець Коваленко Д. Ю.

7. Зміст ст. ст. 101 і 226 Цивільного кодексу УРСР сторонам роз'яснено.

8. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих, а решта примірників видається сторонам.

Підписи: продавець Іващенко
                 покупець Коваленко

15 червня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                            (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету Новоселівської
                                           посада службової особи)
сільської Ради депутатів трудящих Оріхівського району Запорізької області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність гр. Іващенку Івану Петровичу жилого будинку, що відчужується, перевірено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих.

Зареєстровано в реєстрі за N 48.

Стягнуто державної пошлини: шістдесят крб. за посвідчення договору та два крб. 50 коп. за складення проекту договору.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 35

Зразок

ДОГОВІР
купівлі-продажу будинку на знос

Село Верба Дубнівського району Ровенської області, дев'ятого липня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Тимошенко Семен Петрович, житель села Верба Дубнівського району Ровенської області, і Гаврилюк Степан Семенович, житель цього ж села, уклали між собою цей договір про таке:

1. Я, Тимошенко Семен Петрович, продав Гаврилюку Степану Семеновичу на знос будинок, належний колгоспному двору, що знаходиться в селі Верба.

2. Цей будинок належить відчужувачу на підставі запису в негосподарській книзі виконавчого комітету Вербської сільської Ради депутатів трудящих за N , що підтверджується довідкою цього виконавчого комітету від "___" 19__ року за N .

3. Продаж цей вчинено за п'ятсот (500) крб., які я, Тимошенко С. П., одержав від покупця Гаврилюка С. С. повністю при підписанні цього договору.

4. Страхова оцінка будинку двісті карбованців.

5. Я, Гаврилюк С. С., зобов'язуюсь знести будинок і звільнити земельну ділянку до першого вересня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

6. Зазначений у договорі будинок до цього часу нікому іншому не проданий, не подарований, не заставлений, в спорі і під забороною не перебуває.

7. Всі витрати за складення та оформлення цього договору сторонами оплачуються порівну.

8. Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Вербської сільської Ради депутатів трудящих, а решта примірників видаються Тимошенку С. П. і Гаврилюку С. С.

Підписи: Тимошенко
                 Гаврилюк

9 липня 1975 року цей договір посвідчено мною, ____
                                                                                                                                        (прізвище, ініціали,
______ виконавчого комітету Вербської
                                                посада службової особи)
сільської Ради депутатів трудящих Дубнівського району Ровенської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності.

Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність колгоспному двору будинку, що відчужується, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення договору - п'ятнадцять крб. (Наказ N 4/5) та за складення проекту договору - 2 крб. 50 коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 35 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 36

Зразок

ДОГОВІР
довічного утримання

Село Снітин Лубенського району Полтавської області, десятого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Іванов Олександр Степанович, житель с. Снітина Лубенського району Полтавської області, непрацездатний за віком (за станом здоров'я), з однієї сторони, і Соколов Степан Петрович, житель цього ж села, з другої сторони, уклали цей договір про таке:


1. Я, Іванов Олександр Степанович, передав у власність Соколова Степана Петровича належний мені на праві особистої власності жилий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Снітині по вул. Леніна під номером три і розташований на присадибній земельній ділянці присадибних земель радгоспу ім. XXIV з'їзду КПРС. (Наказ N 4/5)

На присадибній земельній ділянці розташовані один жилий будинок, позначений у плані літерою "А", критий шифером, загальною жилою площею 35 кв. метрів і такі надвірні споруди: два дерев'яних сараї, позначені у плані літерами "Б" і "В", один з яких, що під літерою "В" - з льохом, та колодязь, позначений літерою "Г". (Наказ N 4/5)

2. Цей будинок належить Іванову О. С. на підставі договору дарування, посвідченого виконавчим комітетом Снітинської сільської Ради депутатів трудящих "___" 19__ року за реєстром N та зареєстрованого в погосподарській книзі цього виконавчого комітету за N .

3. Ціна будинку, що відчужується, визначена сторонами в одну тисячу вісімсот (1800) крб.

Страхова оцінка будинку складає дев'ятсот (900) крб.

4. Соколов С. П. зобов'язується: а) зберегти в безоплатне довічне користування Іванова О. С. одну кімнату розміром десять квадратних метрів; б) повністю утримувати Іванова О. С., надаючи йому необхідне харчування, одяг, і забезпечити належний догляд за ним та необхідну допомогу.

Вартість харчування, одягу, догляду і необхідної допомоги визначається сторонами в розмірі тридцяти карбованців на місяць.

5. Будинок, що передається, до цього часу нікому іншому не проданий, не подарований, не заставлений, в спорі і під забороною не перебуває.

Всі недоїмки по податках, зборах і обов'язковому страхуванню будинку, які числяться за Івановим О. С., сплачуються Соколовим С. П.

6. Всі витрати за складання та оформлення цього договору платить Соколов С. П.

7. Зміст статей 425 - 429 Цивільного кодексу УРСР сторонам роз'яснено.

8. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Снітинської сільської Ради депутатів трудящих, а решта примірників видається сторонам.

Підписи: Іванов
                Соколов

10 грудня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                            (прізвище, ініціали,
___ виконавчого комітету
                                                                посада службової особи)
Снітинської сільської Ради депутатів трудящих Лубенського району Полтавської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності.

Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність гр. Іванову Олександру Степановичу жилого будинку, що передається, перевірено.

У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу УРСР цей договір підлягає реєстрації у виконавчому комітеті Снітинської сільської Ради депутатів трудящих.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: п'ятдесят чотири крб. за посвідчення договору та два карбованці 50 коп. за складення проекту договору.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 36 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 37

Зразок

ДОГОВІР
застави жилого будинку1)


1) За цією формою вчиняється договір застави в зв'язку з посвідченням договору купівлі-продажу жилого будинку (частини будинку) або квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників з розстрочкою платежу (див. додаток N 34).

Село Новоселівка Оріхівського району Запорізької області п'ятнадцятого червня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Іващенко Іван Петрович, житель с. Новоселівки Оріхівського району Запорізької області, і Коваленко Денис Юхимович, житель с. Новоселівки, уклали цей договір про таке:

1. При розрахунку з Іващенком І. П. за договором купівлі-продажу жилого дому, нотаріально посвідченим виконавчим комітетом Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих Оріхівського району Запорізької області п'ятнадцятого червня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року, за реєстром N 48 я, Коваленко Денис Юхимович, залишився винен Іващенку Івану Петровичу одну тисячу (1000) крб. Цю суму я зобов'язуюсь сплатити в два строки: сімсот (700) крб. п'ятого серпня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року і триста (300) крб. 5 листопада цього ж року.

2. На забезпечення своєчасної сплати вказаних грошей я, Коваленко Денис Юхимович, заставив Іващенку Івану Петровичу належний мені жилий будинок, що знаходиться в с. Новоселівці, набутий мною за зазначеним вище договором купівлі-продажу.

3. Заставлений будинок оцінюється сторонами в дві тисячі (2000) крб.

4. Витрати по вчиненню цього договору сплачує Коваленко Д. Ю.

5. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається Іващенку І. П.

Підписи: Іващенко
                Коваленко

15 червня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                                  (прізвище,
___ виконавчого комітету
                                                    ініціали, посада службової особи)
Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих Оріхівського району Запорізької області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність жилого будинку гр. Коваленку Денису Юхимовичу перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення договору шістдесят крб. (Наказ N 4/5) та за складення проекту договору два крб. 50 коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 37 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 38

Зразок

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Село Новоселівка Оріхівського району Запорізької області, десятого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Іващенко Іван Петрович, житель с. Новоселівки Оріхівського району Запорізької області, і Коваленко Денис Юхимович, житель с. Новоселівки, уклали цю угоду про таке:

1. Договір купівлі-продажу, посвідчений виконавчим комітетом Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих Оріхівського району Запорізької області п'ятнадцятого червня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року за реєстром N 48 і зареєстрований в погосподарській книзі цього виконавчого комітету за N , за яким я, Іващенко І. П., продав, а я, Коваленко Д. Ю., купив жилий будинок, що знаходиться в селі Новоселівці, цією угодою розриваємо.

2. Витрати за складення угоди сторони сплачують порівну.

Підписи: Іващенко
                Коваленко

10 грудня 1975 року цю угоду посвідчено мною, ____
                                                                                                                                           (прізвище, ініціали,
__ виконавчого комітету Новоселівської
                                          посада службової особи)
сільської Ради депутатів трудящих Оріхівського району Запорізької області.

Угоду підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

Договір про відчуження жилого будинку і ця угода повинні бути подані для реєстрації у виконавчий комітет Новоселівської сільської Ради депутатів трудящих.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: два крб. 50 коп. (Наказ N 4/5) за посвідчення угоди та два крб. 50 коп. за складення проекту угоди.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 38 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 39

Зразок

ДОГОВІР
учасників спільної часткової власності на жилий будинок про встановлення порядку користування конкретними частинами будинку

Село Богданівка Яготинського району Київської області, дванадцятого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані Мельниченко Григорій Іванович, житель с. Богданівки Яготинського району Київської області, з однієї сторони, і Головченко Тарас Микитович, житель цього ж села, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

Володіючи в рівних частках будинком, що знаходиться в селі Богданівці і належить нам на праві особистої власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого виконавчим комітетом Богданівської сільської Ради депутатів трудящих 15 серпня 1975 року за реєстром N ________ та зареєстрованого в погосподарській книзі цього виконавчого комітету за N ________, ми встановлюємо такий порядок користування цим будинком:

1. В користування Мельниченка Григорія Івановича переходить частина будинку з двох кімнат, які знаходяться з правого боку від входу в будинок, а в користування Головченка Тараса Микитовича переходить частина будинку з однієї кімнати з лівого боку від входу в будинок.

Кухнею власники будинку користуються спільно.

2. Кожний власник користується фруктовими деревами, що примикають до тієї частини будинку, яка знаходиться в його користуванні.

3. Очистка двору, помийної ями, спільної убиральні провадиться обома учасниками спільної часткової власності на однакових підставах.

Податки, страхові платежі та інші затрати співвласники оплачують порівну.

4. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, а решта примірників видається сторонам.

Підписи: Мельниченко
                Головченко

12 грудня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                                       (прізвище,
___ виконавчого комітету
                                                   ініціали, посада службової особи)
Богданівської сільської Ради депутатів трудящих Яготинського району Київської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, їх дієздатність, а також належність їм будинку перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини два крб. 50 коп. (Наказ N 4/5)

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 39 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 40

Зразок

ДОГОВІР
найму жилого приміщення

Село Снітин Лубенського району Полтавської області, четвертого серпня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Гурченко Данило Іванович, житель села Снітина Лубенського району Полтавської області, і Кириченко Микола Петрович, проживаючий в м. Полтаві, по вул. Гоголя, N 12-а, кв. 1, уклали цей договір про таке:

1. Я, Гурченко Данило Іванович, здав гр. Кириченку Миколі Петровичу в найом кімнату жилою площею шістнадцять (16) кв. метрів у будинку, який знаходиться в селі Снітині та належить мені на праві особистої власності, що підтверджується записом у погосподарській книзі виконавчого комітету Снітинської сільської Ради депутатів трудящих за N

2. Кімната здається в найом строком на три роки з п'ятого серпня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року по п'яте серпня тисяча дев'ятсот сімдесят восьмого року.

3. Наймач зобов'язаний утримувати кімнату в чистоті і справності та провадити за свій рахунок поточний ремонт, а також додержувати чистоти і порядку в місцях загального користування.

4. Кімната здається гр. Кириченку М. П. для проживання з сім'єю. Йому забороняється використовувати її для інших потреб та здавати в піднайом.

5. Після закінчення строку договору гр. Кириченко М. П. зобов'язаний здати кімнату в справному стані.

6. Сума договору визначається в ... (Наказ N 35/5)

7. Витрати за складення і оформлення цього договору сторони сплачують порівну.

8. Зміст ст. 168 Житлового кодексу УРСР сторонам роз'яснено.

9. Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Снітинської сільської Ради депутатів трудящих, а решта примірників видається сторонам.

Підписи: Гурченко
                Кириченко

4 серпня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                              (прізвище,
____ виконавчого комітету
                                                       ініціали, посада службової особи)
Снітинської сільської Ради депутатів трудящих Лубенського району Полтавської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено. Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення договору 2 крб. 70 коп. та за складення проекту договору - 2 крб. 50 коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 40 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

 

Додаток N 41

Зразок

ДОГОВІР
дарування мотоцикла (без коляски)

Село Богданівка Яготинського району Київської області, другого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Іванов Віктор Петрович, житель села Богданівки Яготинського району Київської області, і Іванов Василь Вікторович, житель цього ж села, уклали цей договір про таке:

1. Я, Іванов В. П., подарував своєму синові Іванову В. В. належний мені мотоцикл "Ява" (без коляски), рік випуску заводом 1965, N шасі 13555, N двигуна 8258, державний номерний знак ЯЕ 16-38.

2. Зазначений мотоцикл (без коляски) належить мені, Іванову В. П., на підставі технічного паспорта, виданого Державтоінспекцією Яготинського району від 18 грудня 1965 р. N ЯЕ 007535.

3. Я, Іванов В. В., прийняв у дар зазначений мотоцикл.

4. Сторони договору оцінюють вищезгаданий мотоцикл в триста (300) крб.

5. До укладення цього договору подарований мотоцикл нікому іншому не проданий, не подарований, не заставлений, в спорі і під забороною не перебуває.

6. Витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує обдарований.

7. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається Іванову В. В.

Підписи: Іванов В. П.
                Іванов В. В.

2 грудня 1975 року цей договір посвідчено мною, ____
                                                                                                                                                   (прізвище
___ виконавчого комітету
                                                  ініціали, посада службової особи)
Богданівської сільської Ради депутатів трудящих Яготинського району Київської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності.

Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено, а також належність гр. Іванову Віктору Петровичу мотоцикла (без коляски), що відчужується, перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації в органах державної автоінспекції.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини три крб.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 42

Зразок

Договір позики

Село Богданівка Яготинського району Київської області, дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Ми, нижчепідписані: Головченко Петро Іванович, проживаючий в с. Богданівки Яготинського району Київської області, і Семенов Іван Іванович, проживаючий в селі Богданівці, уклали цей договір про таке:

1. Я, Семенов Іван Іванович, позичив у Головченка Петра Івановича три тисячі (3000) крб. строком до першого жовтня тисяча дев'ятсот сімдесят шостого року без нарахування процентів.

2. Платіж повинен бути проведений в селі Богданівці.

3. Я, Семенов І. І., вправі сплатити позичені гроші, а я, Головченко П. І., зобов'язаний прийняти платіж і раніше вказаного строку.

4. Якщо я, Семенов І. І., не сплачу позичені мною гроші до зазначеного вище строку, то Головченко П. І. вправі пред'явити цей договір до стягнення.

5. Витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує Семенов Іван Іванович.

6. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається Головченку Петру Івановичу.

Підписи: Семенов
                Головченко

9 грудня 1975 року цей договір посвідчено мною, ___
                                                                                                                                                   (прізвище,
____ виконавчого комітету
                                                    ініціали, посада службової особи)
Богданівської сільської Ради депутатів трудящих Яготинського району Київської області.

Договір підписано сторонами в моїй присутності.

Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення договору дев'яносто крб. (Наказ N 4/5) та за складення проекту договору - 2 крб. 50 коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 42 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 43

Зразок

ДОВІРЕНІСТЬ
на управління майном (загальна)

Село Базар Народицького району Житомирської області, дванадцятого серпня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, нижчепідписаний, Барановський Василь Степанович, житель села Базара Народицького р-ну Житомирської області, проживаючий по вул. Радянській, N 2, цією довіреністю уповноважую гр. Тепленка Романа Федоровича, що проживає в с. Базарі по вул. Радянській, N 11, керувати і розпоряджатись моїм майном, у чому б воно не полягало і де б воно не знаходилось, укладати всі дозволені законом угоди по управлінню та розпорядженню майном: купувати, продавати, дарувати, приймати в дар, обмінювати, заставляти, братії в заставу будівлі та інше майно, провадити розрахунки по укладених угодах; приймати спадщину або відмовлятися від неї; одержувати належне мені майно, гроші (вклади), цінні папери, а також документи від усіх осіб, установ, підприємств, організацій, у тому числі з відділень банку і ощадних кас, поштових відділень та телеграфу на всіх підставах;. одержувати поштову, телеграфну і всякого роду кореспонденцію, у тому числі грошову і посилочну, вести від мого імені справи в усіх державних установах, кооперативних і громадських організаціях, а також вести мої справи у всіх судових установах зі всіма правами, які надані законом позивачу,. відповідачу, третій особі та потерпілому, у тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі /передоручення/, (Наказ N 4/5) оскарження рішення Суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.

Довіреність видано строком на три роки з правом передоручення (або без права передоручення).

Підпис: Барановський

12 серпня 1975 року ця довіреність посвідчена мною, _
                                                                                                                                                     (прізвище,
___ виконавчого комітету
                                                   ініціали, посада службової особи)
Базарської сільської Ради депутатів трудящих Народицького району Житомирської області.

Довіреність підписана гр. Барановським Василем Степановичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення довіреності - два крб. (Наказ N 4/5) та за складення проекту довіреності - п'ятдесят коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 43 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 44

Зразок

ДОВІРЕНІСТЬ
на одержання аліментів

Село Містки Сватівського району Ворошиловградської області, першого липня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Кащенко Ганна Миколаївна, проживаюча в с. Містки Сватівського району Ворошиловградської області, уповноважую гр. Милкіна Миколу Івановича, що проживає в с. Містки, одержувати належні мені гроші на утримання малолітнього сина Кащенка Віктора Миколайовича, згідно з поштовими переказами за серпень, вересень, жовтень і листопад місяці тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року, в одержанні грошей за мене розписуватись і виконувати всі дії, зв'язані з цим дорученням.

Підпис: Кащенко

1 липня 1975 року ця довіреність посвідчена мною, __
                                                                                                                                                 (прізвище,
____ виконавчого комітету
                                                      ініціали, посада службової особи)
Містківської сільської Ради депутатів трудящих Сватівського району Ворошиловградської області.

Довіреність підписана гр. Кащенко Ганною Миколаївною в моїй присутності. Особу її установлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення довіреності - 50 коп. та за складання проекту довіреності - 50 коп. (Наказ N 35/5)

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 44 із змінами, внесеними згідно з  (Наказ N 4/5)наказами (Наказ N 35/5) Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5 (Наказ N 4/5), (Наказ N 35/5)
 від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

 

Додаток N 45

Зразок

ДОВІРЕНІСТЬ
на одержання пенсії

Село Чистопіль П'ятихатського району Дніпропетровської області, першого липня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Крилов Іван Петрович, проживаючий в с. Чистополі П'ятихатського району Дніпропетровської області, уповноважую гр. Іванова Сергія Івановича, що проживає в с. Чистополі, одержувати у П'ятихатському поштовому відділенні належну мені пенсію в сумі п'ятдесят карбованців за серпень, вересень, жовтень тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року, в одержанні за мене грошей розписуватись і виконувати всі дії, зв'язані з цим дорученням.

Підпис: Крилов

1 липня 1975 року ця довіреність посвідчена мною, __
                                                                                                                                                (прізвище,
___ виконавчого комітету
                                                  ініціали, посада службової особи)
Чистопільської сільської Ради депутатів трудящих П'ятихатського району Дніпропетровської області.

Довіреність підписана гр. Криловим Іваном Петровичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Від сплати державної пошлини звільнено (пенсія).

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 46

Зразок

ДОВІРЕНІСТЬ
на ведення справи в суді

Село Витязівка Бобринецького району Кіровоградської області, десятого вересня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Борисенко Борис Борисович, проживаючий в с. Витязівці Бобринецького району Кіровоградської області, уповноважую гр. Петренка Петра Петровича, що проживає в с. Витязівці, вести мою цивільну справу про стягнення з громадянина Федоренка Федора Федоровича двохсот карбованців у всіх судових установах, з усіма правами, що надаються стороні в судовому процесі, в тому числі з правом закінчення справи миром, відмови повністю або частково від позовних вимог, зміни предмета позову, оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.

Довіреність дійсна до тридцять першого грудня тисяча дев'ятсот сімдесят шостого року.

Підпис: Борисенко

10 вересня 1975 року ця довіреність посвідчена мною,
                                                                                                                                                       (прізвище,
____ виконавчого комітету
                                                      ініціали, посада службової особи)
Витязівської сільської Ради депутатів трудящих Бобринецького району Кіровоградської області.

Довіреність підписана гр. Борисенком Борисом Борисовичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: за посвідчення довіреності - 50 коп. (Наказ N 4/5) та за складення проекту довіреності - 50 коп.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

(додаток N 46 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 11.03.80 р. N 4/5) (Наказ N 4/5)

 

Додаток N 47

Зразок

ЗАПОВІТ

Село Требухів Броварського району Київської області, дев'ятого жовтня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Коломийченко Андрій Васильович, проживаючий в с. Требухові Броварського району Київської області, на випадок своєї смерті роблю таке заповітне розпорядження:

все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що мені буде належати на день смерті і на що я за законом матиму право, заповідаю Коломийченку Захару Андрійовичу.

Зміст статті 535 Цивільного кодексу УРСР мені роз'яснено.

Цей заповіт складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Требухівської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається заповідачу Коломийченку Андрію Васильовичу.

Підпис: Коломийченко

9 жовтня 1975 року заповіт посвідчено мною, _______
                                                                                                                                    (прізвище, ініціали,
___ виконавчого комітету
                                                           посада службової особи)
Требухівської сільської Ради депутатів трудящих Броварського району Київської області.

Заповіт підписаний гр. Коломийченком Андрієм Васильовичем в моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини 1 крб.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 48

Зразок

ЗАПОВІТ

Село Ставки Фастівського району Київської області, десятого жовтня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Захарченко Василь Петрович, проживаючий в с. Ставки Фастівського району Київської області, на випадок своєї смерті роблю таке заповітне розпорядження:

одну другу частину належного мені будинку (зазначити адресу) заповідаю Симоненко Галині Василівні, одну четверту частину цього ж будинку і вклади, які знаходяться в ощадкасах, заповідаю Захарченку Івану Васильовичу, а одну четверту частину цього будинку і предмети звичайної домашньої обстановки і вжитку заповідаю Захарченку Дмитру Васильовичу.

Зміст статті 535 Цивільного кодексу УРСР мені роз'яснено.

Цей заповіт складеною в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Ставківської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається заповідачу Захарченку Василю Петровичу.

Підпис: Захарченко

10 жовтня 1975 року цей заповіт посвідчено мною, ___
                                                                                                                                                 (прізвище,
____ виконавчого комітету
                                                      ініціали, посада службової особи)
Ставківської сільської Ради депутатів трудящих Фастівського району Київської області.

Заповіт підписаний гр. Захарченком Василем Петровичем у моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини 1 крб.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 49

Зразок

ЗАПОВІТ

Село Ставки Фастівського району Київської області, десятого жовтня тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.

Я, Іванов Петро Петрович, проживаючий в с. Ставки Фастівського району Київської області, на випадок своєї смерті роблю таке заповітне розпорядження:

1. Належний мені на праві особистої власності жилий будинок (зазначити адресу) заповідаю Федорову Івану Івановичу.

2. Якщо Федоров Іван Іванович помре раніше відкриття спадщини або не прийме її, зазначений у пункті першому цього заповіту жилий будинок я заповідаю Коломийченку Миколі Івановичу.

Зміст статті 535 Цивільного кодексу УРСР мені роз'яснено.

Цей заповіт складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах виконавчого комітету Ставківської сільської Ради депутатів трудящих, а другий - видається заповідачу Іванову Петру Петровичу.

За неписьменного заповідача за його дорученням в його присутності заповіт, який йому прочитано, підписав громадянин Петров Іван Петрович, що проживає в селі Ставки Фастівського району Київської області.

Підпис: Петров

10 жовтня 1975 року цей заповіт посвідчено мною, __
                                                                                                                                                 (прізвище,
___ виконавчого комітету
                                                  ініціали, посада службової особи)
Ставківської сільської Ради депутатів, трудящих Фастівського району Київської області.

У зв'язку з неписьменністю гр-на Іванова Петра Петровича за його дорученням та в моїй присутності заповіт підписано гр. Петровим Іваном Петровичем.

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.

Особу, що підписала заповіт, установлено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто державної пошлини: 1 крб. за посвідчення заповіту та 1 крб. за складення проекту заповіту.

Гербова печатка, посада службової особи, підпис.

 

Додаток N 50

Зразок

АКТ
опису спадкового майна

"___" 19__ року ________
                                                                                                                  (місце складення акта)
Я, ________
                                                                  (прізвище, ініціали, посада службової особи)
виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області, діючи на підставі статті 42 Закону Української РСР "Про державний нотаріат" і за дорученням виконавчого комітету (найменування міської, селищної, сільської) Ради депутатів трудящих району області від (дата доручення), за участю понятих (прізвища, імена, по батькові, їх адреси) та спадкоємців (чи інших заінтересованих осіб) (прізвища, імена, по батькові, їх адреси), склав опис майна, яке знаходиться (місцезнаходження майна), що залишилось після смерті гр. (прізвище, ім'я, по батькові та адреса померлого), який помер (дата смерті).

Приміщення, де знаходиться майно, що описується, до початку опису (було чи не було опечатано, чи не пошкоджено пломбу або печатку, якщо приміщення було опечатано).

NN п/п

Найменування майна з докладною характеристикою кожного предмета (речей)

Кількість

Оцінка кожного предмета

Примітка

1.

Годинник чоловічий, з жовтого металу, марки "Победа", N 284785

1

110 крб.

 

2.

Пальто жіноче з синього драпу, з каракульовим чорним коміром, нове

1

150 крб.

 

3.

Велосипед чоловічий, марки "Украйна", який був у користуванні, знос 10 %

1

40 крб.

 

 

Разом

3

300 крб. (триста)

 

Зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за N

Цей акт складений в ___ примірниках.

Підписи службової особи виконавчого комітету та осіб, які брали участь у складенні акта опису:

     1. _

     2. _

     3. _

     4. _

     5. _

Цінності, зазначені в описі за NN (вказати, які саме предмети), вилучені для передачі їх на зберігання до (назва установи Держбанку чи ощадкаси).

Підписи службової особи виконавчого комітету та осіб, які брали участь у складенні акта опису:

     1. _

     2. _

     3. _

     4. _

     5. _

Гербова печатка

Зазначене в цьому акті опису майно, за винятком вилучених цінностей, прийняв на відповідальне зберігання (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження та адреса особи, якій передано майно на зберігання), особу якого встановлено (вказати найменування документа, який посвідчує особу, його номер, дату видачі, найменування установи, що видала документ).

Про кримінальну відповідальність за статтею 182 Кримінального кодексу УРСР у разі розтрати або утаювання переданого мені, (прізвище, ім'я, по батькові), на зберігання манна згідно з цим актом опису, а також про матеріальну відповідальність за заподіяні збитки, мене попереджено "___" 19__ року.

Підпис особи, яка прийняла майно на зберігання.

Дата.

  (Наказ N 35/5)

Додаток N 51 (Наказ N 35/5)

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ (Наказ N 35/5)

Прізвище, ім'я, по батькові заповідача (Наказ N 35/5)

Дата посвідчення заповіту (Наказ N 35/5)

Номер за реєстром (Наказ N 35/5)

Відмітка про скасування заповіту (Наказ N 35/5)

1 (Наказ N 35/5)

2 (Наказ N 35/5)

3 (Наказ N 35/5)

4 (Наказ N 35/5)

  (Наказ N 35/5)

АБВГ (Наказ N 35/5)

(Інструкцію доповнено додатком N 51 згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

  (Наказ N 35/5)

Додаток N 52 (Наказ N 35/5)

КНИГА ОБЛІКУ ЗАЯВ ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА (Наказ N 35/5)

NN пп (Наказ N 35/5)

Число, місяць та рік надходження заяви (Наказ N 35/5)

Від кого надійшла заява (Наказ N 35/5)

Прізвище, ім'я, по батькові померлого (Наказ N 35/5)

Місце знаходження спадкового майна (Наказ N 35/5)

Число, місяць і рік вжиття заходів до охорони спадкового майна (Наказ N 35/5)

Оцінка спадкового майна (Наказ N 35/5)

Число, місяць і рік видачі свідоцтва про право на спадщину (Наказ N 35/5)

Примітки (Наказ N 35/5)

1 (Наказ N 35/5)

2 (Наказ N 35/5)

3 (Наказ N 35/5)

4 (Наказ N 35/5)

5 (Наказ N 35/5)

6 (Наказ N 35/5)

7 (Наказ N 35/5)

8 (Наказ N 35/5)

9 (Наказ N 35/5)

(Інструкцію доповнено додатком N 52 згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

  (Наказ N 35/5)

Додаток N 53 (Наказ N 35/5)

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ ТА АРЕШТІВ, НАКЛАДЕНИХ НА ЖИЛІ БУДИНКИ (Наказ N 35/5)

Прізвище, ім'я та по батькові власника будинку (Наказ N 35/5)

Номер за реєстром (Наказ N 35/5)

Відмітка про зняття заборони або арешту (Наказ N 35/5)

1 (Наказ N 35/5)

2 (Наказ N 35/5)

3 (Наказ N 35/5)

  (Наказ N 35/5)

АБВГ (Наказ N 35/5)

(Інструкцію доповнено додатком N 53 згідно з наказом Міністра юстиції Української РСР від 31.10.85 р. N 35/5) (Наказ N 35/5)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали