АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2012

м. Київ

N 98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 квітня 2012 р. за N 488/20801

Про затвердження Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1828, Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за N 1005/6196, та з метою удосконалення порядку видачі документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Медичного управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Медичного управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

Р. О. Моісеєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
12.03.2012 N 98

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 квітня 2012 р. за N 488/20801

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у зв'язку із захворюванням, доглядом за хворим членом сім'ї, вагітністю і пологами.

У цій Інструкції під захворюванням слід розуміти також травмування, поранення та каліцтво.

Під закладами охорони здоров'я Держспецзв'язку в цій Інструкції слід розуміти поліклініку Медичного управління Держспецзв'язку, амбулаторію Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", амбулаторії регіональних органів і територіальних підрозділів Держспецзв'язку.

1.2. Документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, є довідка про тимчасову непрацездатність особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (додаток 1) (далі - довідка про тимчасову непрацездатність), що є підставою для звільнення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку від виконання службових обов'язків через тимчасову непрацездатність.

1.3. Довідка про тимчасову непрацездатність видається лікарями (фельдшерами) закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку, в яких особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку перебувають на медичному обслуговуванні, при пред'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного.

1.4. Видача довідки про тимчасову непрацездатність лікуючим лікарем (фельдшером) і продовження терміну довідки про тимчасову непрацездатність лікуючим лікарем здійснюються тільки після огляду хворого, про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

1.5. У разі втрати довідки про тимчасову непрацездатність за рішенням лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) закладу охорони здоров'я, в якому її видано, видається нова довідка про тимчасову непрацездатність з позначкою "дублікат", на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась.

II. Порядок видачі довідки про тимчасову непрацездатність у разі захворювання та травми

2.1. Довідка про тимчасову непрацездатність у разі захворювання чи травми видається на весь період тимчасової непрацездатності, до її відновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією.

2.2. Лікар закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку має право особисто видавати довідку про тимчасову непрацездатність терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням її залежно від тяжкості захворювання до 10 календарних днів.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, довідка про тимчасову непрацездатність продовжується лікуючим лікарем спільно із начальником (керівником) закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку терміном до 30 днів, а надалі - ЛКК закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку, до якого прикріплена для медичного обслуговування особа рядового і начальницького складу Держспецзв'язку або іншим закладом охорони здоров'я, після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше строку, встановленого для направлення з метою проведення медико-соціальної експертизи.

2.3. Записи у довідках, що засвідчують тимчасову непрацездатність, виконуються уповноваженими особами в частині, що їх стосується.

2.4. У випадках надання медичної допомоги особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку в інших закладах охорони здоров'я документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за N 1005/6196.

2.5. В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад, у разі важких травм або туберкульозу, періодичність оглядів ЛКК з продовженням довідки про тимчасову непрацездатність може бути не рідше ніж 1 раз на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

2.6. У закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку, штатним розписом яких передбачено тільки одну посаду лікаря, довідка про тимчасову непрацездатність може видаватися особисто одним лікарем у порядку, передбаченому пунктом 2.1 цього розділу, з правом продовження до 14 днів та наступним направленням хворого до ЛКК іншого закладу охорони здоров'я, у разі його подальшої тимчасової непрацездатності.

2.7. У закладах охорони здоров'я, де посада лікаря не передбачена штатом (або не укомплектована), фельдшер має право видавати довідку про тимчасову непрацездатність особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на строк не більше 3 діб з урахуванням характеру захворювання та ступеня важкості його перебігу з подальшим направленням хворого до лікаря іншого закладу охорони здоров'я, у разі збереження тимчасової непрацездатності.

2.8. При перебігу хвороби середнього або важкого ступеня тяжкості, травмах, які потребують лікарської допомоги, інших невідкладних станах, що загрожують життю, фельдшер зобов'язаний вжити екстрених заходів щодо негайної госпіталізації хворого.

2.9. Черговий фельдшер має право усунути від виконання службових обов'язків особу рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за станом здоров'я у вечірньо-нічний час несення служби та вихідні і святкові дні із заповненням довідки, форма якої наведена у додатку 2 до цієї Інструкції, на підставі якої хворий звертається до лікаря, який надає довідку про тимчасову непрацездатність.

2.10. Первинний і заключний діагнози, а також шифр МКХ-10 у довідці про тимчасову непрацездатність зазначаються виключно за згодою хворого.

2.11. Довідка про тимчасову непрацездатність видається особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку в день встановлення непрацездатності.

2.12. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними після завершення робочого дня, довідка про тимчасову непрацездатність може видаватися, за їх згодою з наступного календарного дня.

2.13. Довідка про тимчасову непрацездатність засвідчується підписом (підписами) лікаря (лікарів) чи фельдшера, завіряється печатками лікаря (лікарів) і закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку та реєструється в журналі реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність (додаток 3).

2.14. Особам, не визнаним тимчасово непрацездатними, лікарем (фельдшером) закладу охорони здоров'я видається довідка довільної форми з позначкою про час звернення до закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку.

2.15. Тимчасово непрацездатним особам, направленим на консультацію, обстеження, лікування до інших закладів охорони здоров'я за межі дислокації підрозділу, довідка про тимчасову непрацездатність видається на необхідну кількість днів.

2.16. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають на лікуванні у зв'язку із захворюванням, отриманим під час виконання службових обов'язків, довідка про тимчасову непрацездатність видається до дня, коли вони розпочнуть виконання обов'язків за посадою або будуть звільнені зі служби у Держспецзв'язку за висновком органу військово-лікарської експертизи.

2.17. У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням, що підтверджується медичним оглядом для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння, видається довідка про тимчасову непрацездатність з обов'язковим зазначенням в ній та в медичній карті амбулаторного хворого про перебування хворого у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння.

2.18. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на довідку про тимчасову непрацездатність згідно з рішенням ЛКК закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку у разі:

гострих захворювань і травм;

загострення хронічних захворювань;

вагітності та пологів;

оперативних втручань при невідкладних станах;

лікування згідно з рішенням комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову та засвідчених в нотаріальному порядку документів, що підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

2.19. З метою належного обліку, аналізу тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, видані іншими закладами охорони здоров'я, реєструються та обліковуються в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку.

2.20. Час безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли нормативно-правовими актами передбачено більший строк перебування на лікуванні за деякими захворюваннями.

2.21. Довідка про тимчасову непрацездатність у зв'язку з доглядом за хворим членом сім'ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років і дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною, видається відповідно до розділу 3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за N 1005/6196.

2.22. Звільнення жінок із числа осіб рядового та начальницького складу Держспецзв'язку від виконання службових обов'язків у зв'язку з вагітністю і пологами здійснюється відповідно до розділу 6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за N 1005/6196.

 

Начальник Медичного управління
Держспецзв'язку

І. М. Шупяцький

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування закладу охорони здоров'я

Первинна довідка
Продовження довідки N ____
(відповідне підкреслити)

Довідка N ______
про тимчасову непрацездатність особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку

Видана ______ лікарем ____
                                (дата)                                                                 (спеціальність)

Прізвище _______ Ім'я ________ По батькові __________

Медична карта амбулаторного хворого N _________ Підрозділ _______

Спеціальне звання ___________

Звільнений від служби

  

Допустити до виконання службових обов'язків з ___________

Місце
печатки
закладу охорони
здоров'я

Причина звільнення від служби _____
 

Перебував у стаціонарі з __ по ____
 

Заключні висновки: працездатний - 1; продовжує хворіти - 2;
 визнаний інвалідом ___ гр. - 3; ___ гр. - 4; ___ гр. - 5; помер - 6.

Зворотний бік довідки про тимчасову непрацездатність
особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку

Пам'ятка
для особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку у випадку отримання довідки про тимчасову непрацездатність

Особа, яка одержала довідку про тимчасову непрацездатність, зобов'язана виконувати призначений їй лікарем режим і з'являтися на прийом до лікаря у визначений ним строк.

Довідка про тимчасову непрацездатність без номера, штампа і печатки закладу охорони здоров'я недійсна.

Особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку звільняється від виконання службових обов'язків на підставі довідки про тимчасову непрацездатність.

Після відновлення працездатності особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зобов'язана прибути на службу в зазначений у довідці про тимчасову непрацездатність строк.

В день виходу на службу після одужання довідка про тимчасову непрацездатність надається безпосередньому начальнику.

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування закладу охорони здоров'я

Довідка N ________

Видана __________
                                                                              (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
______
в тому, що він (вона) з "___" 20__ року за станом здоров'я звільнений(а) від виконання службових обов'язків

Діагноз __________
_____

Рекомендовано:
"___" 20____ р. звернутися до лікаря _________
                                                                                                                                                                (спеціальність)
_____
                                                                                                    (інші рекомендації)

Черговий фельдшер

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров'я Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

 

Журнал реєстрації
довідок про тимчасову непрацездатність

 

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N з/п

N довідки про тимчасову непрацездатність

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Підрозділ, в якому проходить службу хворий

Діагноз заключний

Звільнення від служби

Всього число днів непрацездатності

Відмітка про направлення хворого в інший заклад охорони здоров'я

П. І. Б. лікаря, який надав звільнення

первинна

продовження

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали