НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2011 року N 2981

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Рішення втратило чинність(згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 8 лютого 2012 року N 115) (Рішення N 115)

На виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМ України N 731 від 28.12.92, а також Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 34/5 від 12.04.2005, керуючись статтею 17 та частиною 1 статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 15.12.2010 N 1877 (Інструкція N 1877) "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги".

3. Відділу зв'язків із ЗМІ та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради.

4. Поінформувати Міністерство юстиції України про вжиті Національною радою заходи.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
28.12.2011 N 2981

Інструкція про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює загальні правила проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (далі - ліцензіатів) (далі - Інструкція).

1.2. Інструкція визначає порядок організації та проведення перевірок, оформлення результатів перевірки ліцензіатів, права та обов'язки уповноважених осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

II. Визначення термінів

2.1. У цій Інструкції вживаються такі терміни:

акт перевірки - службовий документ, який засвідчує факт проведення перевірки діяльності ліцензіата та стан виконання ліцензіатом вимог законодавства;

заява - письмове звернення громадян (телеглядачів, радіослухачів), оформлене відповідно до Закону України "Про звернення громадян", про порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог чинного законодавства;

припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога Національної ради ліцензіату щодо усунення порушень вимог чинного законодавства та умов ліцензії. Припис не передбачає застосування санкцій до ліцензіата.

III. Організація перевірок

3.1. Національна рада здійснює наглядові повноваження шляхом проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіатів.

3.2. Планові перевірки здійснюються відповідно до річного або квартального плану проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги який затверджується рішенням Національної ради до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

3.3. Підставами для здійснення позапланових перевірок є:

а) подання ліцензіатом письмової заяви до Національної ради про здійснення позапланової перевірки за його бажанням;

б) якщо Національною радою на виконання наглядових повноважень, передбачених статтею 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", виявлено ознаки порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії;

в) перевірка виконання ліцензіатом рішень, приписів або інших розпорядчих документів Національної ради щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведених перевірок;

г) заява фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства;

ґ) результати розгляду питань про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії згідно з підпунктом "б)" частини першої статті 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Під час позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання (факти), необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань (фактів) у посвідченні на проведення перевірки.

3.4. Планові та позапланові перевірки здійснюються за рішенням Національної ради. У рішеннях Національної ради про проведення позапланової перевірки вказується найменування ліцензіата щодо якого буде проводитися перевірка та предмет перевірки.

3.5. На підставі цього рішення видається наказ голови Національної ради або особи яка виконує його обов'язки про призначення перевірки

3.6. На підставі рішення та наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки яке підписується головою Національної ради або особою, яка виконує його обов'язки, і засвідчується печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

а) найменування ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

б) номер і дата рішення Національної ради, на виконання якого здійснюється перевірка;

в) номер і дата наказу голови Національної ради або особи яка виконує його обов'язки про призначення перевірки;

г) перелік уповноважених на здійснення перевірки осіб із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

ґ) дата початку та дата закінчення перевірки;

д) тип перевірки (планова, позапланова);

е) предмет та підстави для здійснення перевірки;

є) інформація щодо здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і строк здійснення);

ж) місцезнаходження ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

3.7. Перевірки проводяться у робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за місцезнаходженням чи на території діяльності ліцензіата уповноваженими особами Національної ради у зазначені в посвідченні на проведення перевірки терміни.

3.8. У разі потреби до проведення перевірки ліцензіата можуть бути залучені представники органів державного нагляду. Така перевірка проводиться за спільним рішенням цих органів.

3.9. Посвідчення на право проведення перевірки ліцензіата реєструється в журналі обліку із зазначенням номера, дати та прізвища керівника, який підписав розпорядчий документ. Аркуші журналу обліку мають бути пронумеровані, журнал прошнурований та скріплений печаткою загального відділу Національної ради.

3.10. Журнал обліку ведеться і зберігається загальним відділом Національної ради відповідно до Положення про загальний відділ та зведеної номенклатури справ Національної ради.

3.11. Про проведення перевірок Національна рада повідомляє ліцензіата письмово рекомендованим листом чи телефонограмою за фактичним місцезнаходженням ліцензіата (у разі якщо Національна рада не володіє такою інформацією, за юридичною адресою ліцензіата) або шляхом безпосереднього вручення письмового повідомлення працівником Національної ради особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення планової перевірки та за п'ять днів до дати початку проведення позапланової перевірки.

Повідомлення повинно містити:

а) дату початку та дату закінчення перевірки;

б) найменування ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

в) найменування органу, що здійснює перевірку;

г) тип перевірки (планова, позапланова);

ґ) номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого здійснюється перевірка.

3.12. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення планових та позапланових перевірок не допускається.

3.13. Відмова ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства, за винятком підстав, зазначених у підпункті "д" пункту 5.1 цієї Інструкції, є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту "г" частини п'ятої статті 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", про що складається відповідний акт (додаток 1).

IV. Права та обов'язки уповноважених осіб Національної ради, які здійснюють перевірки

4.1. Уповноважені особи Національної ради, які здійснюють перевірки ліцензіата, мають право:

а) вимагати від ліцензіата припинення дій, які перешкоджають уповноваженим особам Національної ради здійснювати перевірку;

б) одержувати від ліцензіата пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки.

4.2. Уповноважені особи Національної ради, які здійснюють перевірки діяльності ліцензіатів, зобов'язані:

а) повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених цією Інструкцією та чинним законодавством;

б) дотримуватись ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

в) не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності ліцензіатів під час здійснення перевірки;

г) забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ліцензіата, що стала доступною уповноваженим особам у процесі здійснення перевірки;

ґ) ознайомити керівника ліцензіата або його уповноваженого представника з результатами перевірки в строки передбачені законодавством.

V. Права та обов'язки ліцензіатів під час проведення перевірок

5.1. Керівник або уповноважений представник ліцензіата, що підлягає перевірці, має право:

а) вимагати від уповноважених осіб Національної ради, що здійснюють перевірку, додержання вимог законодавства;

б) перевіряти наявність в уповноважених осіб Національної ради службового посвідчення, що засвідчує посадову особу, та одержувати копії посвідчення на проведення планової чи позапланової перевірки;

в) бути присутнім під час здійснення перевірки;

г) одержувати та знайомитися з актом перевірки;

ґ) надавати у письмовій формі свої пояснення, зауваження чи заперечення до акта перевірки;

д) не допускати уповноважених осіб Національної ради до здійснення перевірки у разі неодержання повідомлення про проведення перевірки та/або якщо вони не пред'явили належним чином оформлене посвідчення на право проведення перевірки і службове посвідчення.

5.2. Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час проведення перевірки зобов'язаний:

а) допускати уповноважених осіб Національної ради для проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки передбачених чинним законодавством;

б) надавати, уповноваженим особам Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки;

в) одержувати примірник акта за результатами проведеної перевірки

VI. Порядок проведення перевірок ліцензіатів

6.1. Перед початком проведення планової чи позапланової перевірки уповноважені особи Національної ради зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або його уповноваженому представнику посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати йому копію посвідчення на проведення перевірки.

6.2. За результатами планової чи позапланової перевірки складається акт перевірки (додатки 2, 3, 4, 5).

6.3. Керівник або уповноважений представник ліцензіата засвідчує ознайомлення з актом перевірки своїм підписом та печаткою ліцензіата на акті із зазначенням дати ознайомлення. У разі ознайомлення з актом перевірки уповноваженого представника ліцензіата за довіреністю, копія довіреності додається до акта. Якщо він не погоджується з актом він підписує акт із зауваженнями. У разі відмови від ознайомлення з актом перевірки уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис.

VII. Порядок оформлення Акта перевірки

7.1. Акт перевірки складається у двох примірниках і підписується в останній день перевірки уповноваженими особами Національної ради, які здійснювали перевірку, та керівником або уповноваженим представником ліцензіата. Один примірник акта вручається керівнику або уповноваженому представнику ліцензіата, а другий - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки.

7.2. В акті перевірки фіксуються:

а) дата складання акта;

б) тип перевірки (планова, позапланова);

в) посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка здійснила перевірку;

г) найменування ліцензіата, щодо діяльності якого здійснювалася перевірка;

ґ) предмет та підстави, що стали причиною призначення перевірки;

д) документи, які були надані ліцензіатом для ознайомлення (або їх відсутність);

е) результати перевірки.

7.3. Якщо на момент здійснення позапланової перевірки виявлені порушення ліцензіатом усунені, про це робиться окремий запис в акті перевірки.

7.4. Кожний Акт перевірки має свій власний номер та дату.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

АКТ
щодо неможливості здійснення перевірки телерадіоорганізації, провайдера програмної послуги

м.

"___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, _
                                                                                                             (посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_
_
_
_
на виконання рішення Національної ради від "___" 201_ року N ___ та наказу голови (виконуючого обов'язки голови) Національної ради N ___ від "___" 201_ року мали здійснити в період з "___" по "___" 201_ року __________
                                                                                                                                                                 (тип перевірки)
перевірку діяльності ________
                                                                                                                 (найменування ліцензіата)
_
ліцензія НР N від "___" ____ року, канал (частота) ______
місцезнаходження _________
_
                                                                                         (адреса фактичного місця перевірки)
у зв'язку з ____
                                                                                                        (підстави перевірки)
_

Стосовно: ____
                                                                      (предмет перевірки, факти, що потребують перевірки)
_
_
_

Обставини, які унеможливили здійснення перевірки

_
_
_
_
_

Уповноважені особи
Національної ради:

 


 

Додаток 2
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

АКТ N ___
планової перевірки дотримання телерадіоорганізацією законодавства України

м.

"___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, _
                                                                                                    (посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_
_
_
_,
на виконання рішення Національної ради від "___" 201_ року N ___ та наказу голови (виконуючого обов'язки голови) Національної ради N ___ від "___" 201_ року здійснили в період з "___" по "___" 201_ року, планову перевірку діяльності
_
                                                                                      (найменування ліцензіата)
_
ліцензія НР N від "___" ____ року, канал (частота) _____
місцезнаходження _________
_
                                                                                         (адреса фактичного місця перевірки)
за участю керівника, засновника (співзасновника), уповноваженої особи
_
_
у зв'язку з ____
                                                                                                              (підстави перевірки)
_

Стосовно: ____
                                                                                                             (предмет перевірки)
_
_
_

Перелік наданих ліцензіатом документів (або їх відсутність) _________
_
_
_
_
_

Результати перевірки

Перевірку здійснили:

 

Ознайомились:


 

 

М. П.

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

АКТ N ___
позапланової перевірки дотримання телерадіоорганізацією законодавства України

м.

"___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, _
                                                                                                        (посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_
_
_,

на виконання рішення Національної ради від "___" 201_ року N ___ та наказу голови (виконуючого обов'язки голови) Національної ради N ___ від "___" 201_ року здійснили в період з "___" по "___" 201_ року, позапланову перевірку діяльності
_
                                                                                          (найменування ліцензіата)
ліцензія НР N від "___" ____ року, канал (частота) _____
місцезнаходження _________
_
                                                                                           (адреса фактичного місця перевірки)
за участю керівника, засновника (співзасновника), уповноваженої особи
_
_
у зв'язку з ____
                                                                                                              (підстави перевірки)
_

Стосовно: ____
                                                                     (предмет перевірки, факти, що потребують перевірки)
_
_
_
_

Перелік наданих ліцензіатом документів (або їх відсутність) _________
_
_
_
_

Результати перевірки

Перевірку здійснили:

 

Ознайомились:


 

 

М. П.

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

АКТ N
планової перевірки дотримання провайдером програмної послуги законодавства України

м.

"___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, _
                                                                                                         (посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_
_
_
_
на виконання рішення Національної ради від "___" 201_ року N ___ та наказу голови (виконуючого обов'язки голови) Національної ради N ___ від "___" 201_ року здійснили в період з "___" по "___" 201_ року, планову перевірку діяльності
_
                                                                                              (найменування ліцензіата)
_
ліцензія НР N від "___" ____ року, місцезнаходження __
_
_
                                                                                    (адреса фактичного місця перевірки)
за участю керівника, засновника (співзасновника), уповноваженої особи ___________
_
_
у зв'язку з ____
                                                                                                    (підстави перевірки)
_

Стосовно: ____
                                                                                                    (предмет перевірки)
_
_
_

Перелік наданих ліцензіатом документів (або їх відсутність) _________
_
_
_
_
_

Результати перевірки

 

За ліцензією

Фактично

Ресурс багатоканальної мережі

 

 

Загальна кількість програм для ретрансляції

 

 

Кількість програм універсальної програмної послуги

 

 

Кількість програм програмної послуги,
із них вітчизняних програм

 

 

 

 

_
(відомості про територію розповсюдження, кількість абонентів, наявність типової угоди між
_
ліцензіатом і абонентом, універсальну програмну послугу, оператора зв'язку, якість ретрансляції,
_
наявність угод на право ретрансляції програм, дозволів на експлуатацію передавача тощо, а також
_
вказати ознаки порушення умов ліцензії і чинного законодавства, невиконання рішень Національної
_
ради щодо переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про
_
транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується відповідно до
_
частин 1, 2 статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення")
_
_
_
_
_
_
_

До акта додаються документи (матеріали):
_
_
_
_

Перевірку здійснили:

 

Ознайомились:


 

 

М. П.

 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

АКТ N ___
позапланової перевірки дотримання провайдером програмної послуги законодавства України

м.

"___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, _
                                                                                                     (посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_
_
_,
на виконання рішення Національної ради від "___" 201_ року N ___ та наказу голови (виконуючого обов'язки голови) Національної ради N ___ від "___" 201_ року здійснили в період з "___" по "___" 201_ року, позапланову перевірку діяльності
_
                                                                                           (найменування ліцензіата)
_
ліцензія НР N від "___" ____ року, місцезнаходження __
_
_
                                                                                (адреса фактичного місця перевірки)
за участю керівника, засновника (співзасновника), уповноваженої особи
_
_
у зв'язку з ____
                                                                                                         (підстави перевірки)
_

Стосовно: ____
                                                                               (предмет перевірки, факти, що потребують перевірки)
_
_
_
_
_

Перелік наданих ліцензіатом документів (або їх відсутність) _________
_
_
_
_
_

Результати перевірки

Перевірку здійснили:

 

Ознайомились:


 

 

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали