МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 грудня 2007 року N 485

Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України

З метою вдосконалення регулювання і організації нормотворчої діяльності структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ у частині підготовки нормативно-правових актів МВС наказую:

1. Затвердити Інструкцію з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України (далі - Інструкція) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам підприємств, установ забезпечення та навчальних закладів МВС, начальникам управлінь територіальних командувань, командирам з'єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України:

2.1. Створити в підпорядкованих підрозділах постійно діючі комісії з перегляду відомчих нормативно-правових актів з метою встановлення їх відповідності законодавчим та іншим нормативно-правовим актам України. Забезпечити виявлення і скасування тих актів, що втратили практичне значення в діяльності Міністерства внутрішніх справ.

2.2. Визначити в підпорядкованих підрозділах працівників, які будуть відповідати за забезпечення нормотворчої діяльності, та внести відповідні зміни до їх функціональних обов'язків.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства:

3.1. Організувати в системі службової підготовки заняття з вивчення особовим складом, зокрема тими працівниками, які відповідатимуть за забезпечення нормотворчої діяльності в підрозділі, вимог Інструкції та прийняття в них заліків.

3.2. Забезпечити неухильне дотримання вимог Інструкції, ужиття заходів щодо поліпшення нормотворчої діяльності та вдосконалення наявного систематизованого обліку законодавчих та відомчих нормативно-правових актів.

4. Вважати такими, що втратили чинність, наказ МВС УРСР від 26.08.91 N 383 та наказ МВС України від 22.05.92 N 285.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В. Є.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра

М. В. Корнієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
18.12.2007 N 485

ІНСТРУКЦІЯ
з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України (далі - Інструкція) визначає єдину систему організації і порядку підготовки проектів нормативно-правових актів у Міністерстві внутрішніх справ України (далі - МВС або Міністерство).

1.2. Нормотворча діяльність у МВС - це напрямок діяльності структурних підрозділів центрального апарату МВС (далі - структурних підрозділів МВС), що здійснюється за встановленою законодавством процедурою з метою підготовки та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

1.3. Правову основу нормотворчої діяльності МВС становлять Конституція України, інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст), МВС та ця Інструкція.

1.4. Нормативно-правовий акт МВС (далі - нормативний акт) - офіційний письмовий документ, який прийнятий МВС як суб'єктом нормотворення згідно з визначеною законодавством процедурою та встановленою формою, спрямований на регулювання суспільних відносин, містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

1.5. Управлінська діяльність у МВС здійснюється шляхом видання розпорядчих документів, вид яких (наказ, розпорядження, вказівка) визначається чинним законодавством, нормативними актами МВС та Інструкцією.

Розпорядчий документ - це акт, що видається МВС у процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань відповідно до своєї компетенції.

Положення, статути, інструкції, правила та настанови затверджуються виключно наказом.

1.6. Підготовка проектів законодавчих актів з питань діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України здійснюється відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регламентують нормотворчу діяльність, та Інструкції.

1.7. Суб'єктами нормотворення у МВС відповідно до вимог відомчих нормативних актів та Інструкції є структурні підрозділи МВС.

Право підписання нормативних актів у МВС має Міністр або особа, яка виконує його обов'язки (далі - Міністр). Міністр підписує нормативні та інші акти з питань, що належать до компетенції МВС.

1.8. МВС видає в разі потреби спільні або за погодженням з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативні акти.

Нормативні акти, видані МВС спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підписуються Міністром.

Спільно прийнятий нормативний акт подається на державну реєстрацію органом, підпис керівника якого стоїть першим.

Нормативні акти, прийняті спільно або за погодженням з іншими органами, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними органами.

1.9. Порядок підготовки та подання нормативних актів МВС на державну реєстрацію до Мін'юсту визначається чинним законодавством та наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів" (зі змінами), зареєстрованим у Мін'юсті 12.04.2005 за N 381/10661.

Подання нормативного акта МВС на державну реєстрацію до Мін'юсту здійснюється структурним підрозділом МВС, який був головним розробником, за участю Правового департаменту.

1.10. Персональну відповідальність за організацію нормотворчої діяльності в структурних підрозділах МВС, своєчасну і якісну підготовку проектів законодавчих та нормативних актів МВС, їх подання на державну реєстрацію до Мін'юсту несуть керівники цих структурних підрозділів, а за стан і ефективність правового регулювання напрямів діяльності структурних підрозділів МВС - перші заступники та заступники Міністра відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків.

1.11. Структурні підрозділи МВС здійснюють систематизований облік відомчих нормативних актів, що регулюють напрями діяльності підрозділу, їх перегляд і приведення у відповідність до єдиного електронного реєстру нормативних актів МВС, узагальнюють практику застосування і виконання нормативних актів та відповідно здійснюють їх удосконалення з метою підвищення ефективності правового регулювання напрямів діяльності органів внутрішніх справ.

Правовий департамент МВС України (далі - Правовий департамент) веде єдиний електронний реєстр нормативних актів МВС з питань діяльності органів внутрішніх справ.

1.12. У разі необхідності наукового дослідження окремих проблем правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ структурні підрозділи МВС у встановленому порядку надсилають до науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів МВС заявки на проведення таких досліджень і розроблення за їх результатами проектів нормативних актів.

1.13. Науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади МВС здійснюють наукові дослідження проблем законодавчого та відомчого правового регулювання і безпосередньо розробляють проекти нормативних актів, які ґрунтуються на результатах таких досліджень, а також беруть участь у підготовці проектів нормативних актів спільно зі структурними підрозділами МВС.

1.14. Координацію нормотворчої діяльності в центральному апараті МВС і відповідний контроль здійснює Правовий департамент.

2. Види нормативних актів МВС

2.1. Міністерством видаються такі нормативні акти: положення, статути, інструкції, правила, настанови.

У разі необхідності можуть видаватися й інші види нормативних актів, які обов'язково затверджуються наказом.

2.2. Нормативний акт у вигляді наказу видається з найбільш важливих питань функціонування органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС і спрямований на забезпечення виконання їх основних завдань і функцій, правове регулювання різних напрямків оперативно-службової діяльності, проходження служби у МВС.

2.3. Нормативні акти, що визначають правові засади організації діяльності структурних підрозділів МВС, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та установ забезпечення МВС, видаються у вигляді положення або статуту.

Положення визначає статус, завдання, функції, права та обов'язки, порядок нормативного регулювання конкретних видів діяльності, що здійснюються структурними підрозділами МВС.

Статут - це звід положень (правил), що визначають основи оперативно-службової діяльності, права й обов'язки працівників (військовослужбовців), загальний порядок проходження служби в структурних підрозділах МВС.

Статут юридичної особи - це звід положень (правил), що визначає правове становище, завдання, функції, структуру, статутний капітал і назву юридичної особи та її місцезнаходження, найменування посади керівника, який її очолює, а також інші необхідні умови діяльності юридичної особи.

2.4. Інструкції і правила регулюють основні види (форми) організаційної, науково-технічної, фінансової, оперативно-службової діяльності структурних підрозділів МВС і порядок її здійснення конкретними працівниками (військовослужбовцями).

Інструкція встановлює порядок застосування актів законодавства та містить норми, що встановлюють, ким, в якому порядку, якими способами, методами і за допомогою яких засобів повинен здійснюватися той чи інший вид діяльності.

Правила встановлюють порядок здійснення окремого виду діяльності, а також визначають норми права загального характеру з метою регулювання поведінки суб'єктів правовідносин у сфері діяльності структурних підрозділів МВС.

2.5. У настанові викладаються норми, що регламентують порядок дій конкретних структурних підрозділів МВС у певній ситуації, спрямованих на реалізацію та виконання відповідних завдань та функцій.

2.6. Не допускається видання нормативних актів МВС для оголошення та (або) введення в дію законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що є нормативними актами прямої дії, а також у вигляді розпоряджень, вказівок, директив, рішень, листів, телеграм та інших подібних документів.

3. Планування нормотворчої діяльності

3.1. Планування нормотворчої діяльності - це діяльність структурних підрозділів МВС, спрямована на організацію нормотворчої діяльності протягом визначеного періоду, що здійснюється шляхом визначення конкретних видів нормативних актів, які передбачається прийняти, виконавців і строків їх підготовки.

3.2. Організаційними підставами для планування та розроблення нормативних актів у МВС є:

3.2.1. Норми законів України, ратифіковані в установленому порядку міжнародні нормативно-правові акти.

3.2.2. Акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.2.3. Плани законопроектної роботи Кабінету Міністрів України.

3.2.4. Доручення Кабінету Міністрів України.

3.2.5. Плани роботи МВС.

3.2.6. Рішення колегій МВС, оперативних нарад при Міністрові, перших заступниках чи заступниках Міністра.

3.2.7. Доручення керівництва МВС.

3.2.8. Пропозиції інших правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади про необхідність розроблення спільних з МВС нормативних актів.

3.3. Підготовка проектів нормативних актів з ініціативи структурних підрозділів МВС здійснюється тільки за вказівкою чи за рішенням керівництва МВС.

3.4. Пропозиції структурних підрозділів МВС до плану підготовки проектів нормативних актів узагальнює Головний штаб МВС України (далі - Головний штаб) за погодженням з Правовим департаментом. У пропозиціях щодо підготовки проектів актів зазначається наступне:

3.4.1. Вид нормативного акта, який пропонується розробити, та його назва.

3.4.2. Обґрунтування необхідності його видання.

3.4.3. Перелік актів, які підлягають повному або частковому скасуванню, зміні або (та) доповненню у зв'язку з виданням нового нормативного акта.

3.4.4. Структурні підрозділи МВС, а також науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади МВС, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які планується залучити до підготовки проекту.

3.4.5. Посадові особи, які відповідають за підготовку проекту.

3.4.6. Строк подання проекту на розгляд керівництва МВС.

4. Організація підготовки проектів нормативних актів

4.1. У структурних підрозділах МВС функції організації нормотворчої діяльності покладаються на визначених для цього працівників. Вони забезпечують:

4.1.1. Вивчення питання щодо необхідності вдосконалення правового регулювання відповідних напрямків діяльності органів внутрішніх справ.

4.1.2. Організацію вивчення практики застосування чинного законодавства та нормативних актів МВС, що стосуються сфери діяльності підрозділу.

4.1.3. Координацію нормотворчої діяльності підрозділу.

4.1.4. Організацію взаємодії з Правовим департаментом, іншими структурними підрозділами МВС, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами МВС з питань нормотворчої діяльності.

4.1.5. Підготовку узагальнених матеріалів з питань нормотворчої діяльності для розгляду керівниками структурних підрозділів МВС.

4.2. Розроблення проекту нормативного акта покладається на структурний підрозділ МВС, до компетенції якого належить організація і здійснення певного виду службової діяльності, методичне керівництво цією діяльністю.

У разі якщо керівництвом Міністерства доручається підготувати проект нормативного акта декільком структурним підрозділам МВС, роботу з його підготовки організовує підрозділ, який у резолюції керівництва МВС вказаний першим, або якому окремо дане відповідне доручення, а також у разі необхідності зазначається строк його підготовки.

Розроблення нормативного акта Правовим департаментом здійснюється виключно за рішенням Міністра або його заступника, який відповідно до своїх функціональних обов'язків здійснює координацію діяльності Правового департаменту та відповідний контроль.

4.3. Для підготовки проектів нормативних актів МВС з найбільш важливих (концептуальних) питань службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, а також актів, що видаються спільно декількома міністерствами чи іншими центральними органами виконавчої влади, розпорядженням керівництва МВС створюється робоча група (комісія) у складі досвідчених кваліфікованих працівників, які на період підготовки проектів у складі робочої групи можуть звільнятися від виконання своїх функціональних обов'язків, а також науковців і представників громадськості (за їх згодою).

До складу робочої групи включаються працівники Правового департаменту.

Керівництво робочою групою (комісією) покладається на одного з керівників структурного підрозділу МВС, який організовує розроблення проекту.

4.4. Про створення робочої групи МВС видається розпорядження МВС, що готується його структурним підрозділом, до повноважень якого належить питання, що є предметом правового регулювання проекту нормативного акта.

При підготовці нормативного акта, який має міжвідомчий характер, слід визначити перелік міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади, на які поширюватиметься дія нормативного акта, та в необхідних випадках визначити форми їх участі в підготовці проекту.

4.5. У розпорядженні Міністерства про створення робочої групи зазначається:

мета створення робочої групи;

вид нормативного акта, що розроблятиметься;

найменування проекту нормативного акта;

керівник робочої групи і його заступник (заступники);

персональний склад робочої групи із зазначенням посади, прізвища, імені й по батькові, спеціального (військового) звання членів робочої групи;

строки подання проекту нормативного акта для обговорення (погодження).

У розпорядженні Міністерства про створення робочої групи можуть відображатися й інші питання, необхідні для організації її діяльності.

4.6. Розпорядження керівництва Міністерства про створення робочої групи з підготовки проекту нормативного акта, який має міжвідомчий характер, із залученням фахівців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягає попередньому погодженню з їх керівниками.

4.7. Строк підготовки проекту нормативного акта на виконання Конституції, ратифікованих Верховною Радою України міжнародних нормативно-правових актів і зобов'язань України відповідно до міжнародних договорів, законів України, актів Президента України чи Кабінету Міністрів України, як правило, не повинен перевищувати один місяць, якщо інше не встановлене вказаними вище актами чи дорученнями.

4.8. Для забезпечення відповідності проекту нормативного акта, що розробляється, Конституції, ратифікованим Верховною Радою України міжнародним нормативно-правовим актам і зобов'язанням України відповідно до міжнародних договорів, основним положенням законодавства Європейського Союзу, законодавчим чи іншим нормативно-правовим актам України до складу робочої групи за погодженням з керівництвом МВС включаються працівники Правового департаменту та Управління міжнародних зв'язків МВС.

Правовий департамент надає необхідну допомогу структурним підрозділам МВС при підготовці проекту нормативного акта та здійснює його правову експертизу.

4.9. До роботи з підготовки проектів нормативних актів можуть також залучатися, у тому числі й на договірній основі, працівники інших органів державної влади.

4.10. Діяльність робочої групи з підготовки проекту нормативного акта відповідно до вимог Інструкції організовує керівник структурного підрозділу МВС, який визначений розпорядженням МВС про створення робочої групи головним розробником (виконавцем) проекту нормативного акта.

4.11. Розробленню проекту нормативного акта передує вивчення відомостей, які містяться в:

міжнародних договорах України;

законодавчих та інших нормативно-правових актах України;

рішеннях про розмежування повноважень між міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади;

ухвалених судових рішеннях;

приписах та поданнях прокуратур;

раніше виданих нормативних актах МВС;

рішеннях колегії МВС чи оперативних нарад при Міністрові, перших заступниках, заступниках Міністра;

доповідях і виступах керівництва Міністерства, керівників структурних підрозділів МВС;

ініціативних пропозиціях начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректорів (керівників) вищих навчальних закладів МВС, керівників підприємств та установ забезпечення, управлінь територіального командування внутрішніх військ МВС;

актах інспекторських і контрольних перевірок територіальних органів та підрозділів внутрішніх справ;

довідках про результати виїздів працівників і військовослужбовців у службові відрядження;

висновках службових розслідувань;

матеріалах щодо узагальнення практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів України, міжвідомчих і відомчих нормативних актів у практичній діяльності структурних підрозділів МВС;

науковій літературі та матеріалах періодичних друкованих видань;

даних соціологічних досліджень;

офіційних статистичних даних;

інших документах та матеріалах, що характеризують стан організації і діяльності структурних підрозділів МВС.

4.12. Під час розроблення нормативного акта МВС головним розробником необхідно здійснити наступне:

4.12.1. Визначити предмет правового регулювання.

4.12.2. Проаналізувати розвиток законодавства України, у разі необхідності міжнародних зобов'язань згідно з міжнародними договорами, наукових підходів (позицій, поглядів, концепцій).

4.12.3. Вивчити громадську думку у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.12.4. Визначити структуру нормативного акта.

4.12.5. Визначити методи правового регулювання.

4.12.6. Отримати пропозиції від заінтересованих органів.

4.12.7. Узгодити вимоги проекту з Конституцією та іншими нормативними актами України.

4.12.8. Погодити проект нормативного акта із заінтересованими структурними підрозділами МВС та в разі необхідності з органами державної влади.

4.13. Підготовці нормативного акта з особливо важливих (концептуальних) питань службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, як правило, передує розроблення проекту його концепції, який містить такі розділи:

визначення предмета і мети нормативного акта;

обґрунтування його основних положень;

передбачувані наслідки застосування;

прогнози соціологічних, кримінологічних та інших досліджень;

фінансово-економічне обґрунтування;

оцінка можливих правових альтернатив і методів правового регулювання у відповідній сфері;

виявлення недоліків діючого предмета правового регулювання і визначення шляхів їх усунення за допомогою видання нового нормативного акта;

визначення заінтересованих структурних підрозділів МВС з подальшим отриманням їх пропозицій.

4.14. Концепція проекту нормативного акта, що розробляється, підлягає погодженню з Правовим департаментом.

4.15. Після розроблення концепції проекту нормативного акта структурним підрозділом МВС (робочою групою), відповідальним за розроблення проекту нормативного акта, розробляються план-проспект і календарний план-графік підготовки проекту нормативного акта.

4.16. У плані-проспекті визначається структура проекту нормативного акта і розкривається основний зміст його принципових положень.

4.17. У календарному плані-графіку визначаються основні етапи роботи з підготовки проекту нормативного акта і його погодження із зацікавленими структурними підрозділами МВС, зазначаються строки їх завершення, відповідальний виконавець та інші керівники (підрозділи), відповідальні за результати роботи з підготовки проекту нормативного акта.

4.18. Проект нормативного акта розглядається керівником структурного підрозділу МВС, що є головним виконавцем, і доопрацьовується з урахуванням його зауважень і пропозицій.

При доопрацюванні проекту нормативного акта враховуються також зауваження і пропозиції структурних підрозділів МВС та інших суб'єктів нормотворення.

4.19. Погоджений (завізований) керівником структурного підрозділу МВС, що є головним виконавцем, проект нормативного акта надається на погодження зацікавленим структурним підрозділам МВС, за необхідності - до територіальних органів та підрозділів внутрішніх справ, а також до науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів МВС для опрацювання.

4.20. При підготовці проекту нормативного акта враховується позиція інших центральних органів виконавчої влади.

Проект, який передбачено затвердити за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, після його підготовки надсилається на офіційне погодження їх керівництву.

4.21. З метою виконання вимог чинного законодавства щодо оприлюднення проектів нормативних актів та з'ясування і врахування громадської думки стосовно його змісту, за рішенням керівництва МВС проект може бути опублікований у друкованих засобах масової інформації та розміщений на веб-сайтах структурних підрозділів МВС в інтернет-мережі або за окремими його положеннями може бути проведено відповідне соціологічне дослідження (опитування населення).

4.22. З метою поглибленого і якісного опрацювання проекту нормативного акта рішенням керівництва МВС його може бути винесено для обговорення на засіданнях учених рад, профспілкових організацій, науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться за участю МВС.

4.23. З метою виключення суперечностей правових норм, що регламентують службову діяльність органів та підрозділів внутрішніх справ, забезпечення відповідності положень проекту нормативного акта вимогам Конституції, ратифікованих Верховною Радою України міжнародних нормативно-правових актів і зобов'язань України відповідно до міжнародних договорів, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, раніше виданих нормативних актів МВС зацікавленими структурними підрозділами МВС проводяться дослідження проекту нормативного акта, включаючи науково-юридичні, міжнародно-правові, фінансово-економічні, лінгвістичні та інші аспекти проекту, за результатами якого готуються висновки щодо якості й обґрунтованості нормативного акта, своєчасності його видання.

4.24. Проекти нормативних актів з особливо важливих (концептуальних) питань службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ виносяться в установленому порядку на розгляд колегії МВС або оперативної наради при Міністрові, перших заступниках, заступниках Міністра.

5. Нормопроектувальна техніка

5.1. Вимоги до розроблення проекту нормативного акта.

5.1.1. У структурі нормативного акта повинен логічно відображатися предмет правового регулювання.

5.1.2. Положення змісту проекту нормативного акта повинні узгоджуватися та не суперечити іншим нормативним актам, чинним у даній сфері, що сприятиме його правильному розумінню і застосуванню.

Проект нормативного акта не повинен дублювати норми права, які містяться в інших нормативно-правових актах та викладені в самому проекті зазначеного акта.

Текст нормативного акта повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження, не повинен містити загальні та абстрактні формулювання типу: "підвищити увагу", "тощо", "і тому подібні". Не допускається також використання в нормативному акті таких скорочених виразів як, наприклад, "і т. д.", "і т. п.", "та ін."

5.1.3. Терміни, що використовуються в проекті нормативного акта, повинні вживатися лише в одному значенні відповідно до термінології, прийнятої в законодавчих та інших нормативно-правих актах України, за винятком випадків, коли самим проектом нормативного акта передбачається зміна раніше прийнятої термінології.

5.1.4. За необхідності використання в проекті нормативного акта маловідомих юридичних, технічних чи інших спеціальних термінів у тексті документа дається їх розгорнуте визначення. Тлумачення таких термінів може бути здійснене в окремому пункті проекту нормативного акта.

5.1.5. Вимоги, які викладені в проекті нормативного акта, мають бути спрямовані на вдосконалення правового регулювання службової діяльності, забезпечення взаємозв'язку та усунення безлічі нормативних актів з одного і того ж предмета правового регулювання.

Для цього при внесенні змін і доповнень у раніше видані нормативні акти в проекті нормативного акта, що розробляється, норми права розташовуються в логічній послідовності, використовується уніфікована термінологія і стиль викладу; замінюються всі застарілі терміни, назви та інші вирази; дається нова рубрикація; виключаються норми, які суперечать виданим нормативним актам, утратили значення, тимчасові норми, строк дії яких закінчився, а також такі, які мають персоніфікований характер.

5.1.6. Кожний пункт проекту нормативного акта повинен містити, як правило, одну правову норму.

Декілька пов'язаних між собою за змістом правових норм доцільно подавати одним пунктом у тих випадках, коли це необхідно для правильності їх розуміння та застосування. Кожний самостійний пункт акта повинен мати закінчену думку.

Викладати правові норми у виносках не допускається.

5.1.7. У разі посилання в нормативному акті на інший нормативний акт необхідно вказувати його вид, повне найменування суб'єкта нормотворення або його офіційне скорочення, зазначене в законодавчих актах, положеннях (статутах), дату прийняття, номер, заголовок, реєстраційний номер, у тому числі присвоєний Мін'юстом під час державної реєстрації, та дату державної реєстрації.

Якщо внесення до нормативного акта змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст акта, доцільно викласти його в новій редакції.

У разі якщо нормативний акт викладено в новій редакції, про це робиться відповідне посилання в проекті нормативного акта на попередній нормативний акт із зазначенням у дужках нової редакції, а заголовок нормативного акта наводиться в новій редакції.

Наприклад:

Додаток 1
до Інструкції з організації провадження та діловодства у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС
22.10.2003 N 1217
(у редакції наказу МВС
від 29.11.2005 N 1083)

При цьому в проект такого нормативного акта включаються як нові, так і чинні норми права, що не потребують унесення змін і доповнень.

5.1.8. Якщо в проекті нормативного акта необхідно навести переліки (осіб, органів, робіт), таблиці, графіки, карти, зразки документів, бланків, схем, вони, як правило, повинні міститися в додатках. У відповідних пунктах проекту нормативного акта робиться посилання на додатки.

5.1.9. Найменування (у тому числі скорочені) організацій та інших об'єктів, що вказуються в проекті нормативного акта, повинні відповідати їх найменуванням, передбаченим статутами та положеннями, що визначають їх правовий статус, рішеннями про їх утворення та іншими актами.

5.1.10. Якщо немає необхідності повністю викладати в новій редакції пункти, які потребують зміни, до їх тексту вносяться уточнення (зокрема, шляхом виключення, доповнення або заміни окремих слів, речень). Можуть бути також викладені в новій редакції окремі частини пунктів, абзаців.

Доповнення, що містять нові правові норми, оформляються, як правило, у вигляді окремих пунктів та абзаців.

5.1.11. При значній (п'ять і більше) кількості нормативних актів, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність чи скасовуються, зміні та (або) доповненню, їх переліки оформляються окремим додатком до проекту нормативного акта.

Основним джерелом виявлення чинних нормативних актів, що підлягають включенню до переліку, використовуються облікові дані, які знаходяться в структурних підрозділах МВС та єдиному електронному реєстрі нормативних актів (базі даних) Правового департаменту.

Перевіряється наявність відміток у текстах зазначених нормативних актів про їх зміну, доповнення, утрату чинності чи скасування за їх примірниками в Департамент документального забезпечення та режиму МВС України (далі - ДДЗР) або в Державному архіві Департаменту інформаційних технологій МВС України. Вивчаються також нормативні акти, на які посилаються в тексті відібраного для включення до переліку нормативного акта.

5.1.12. Нормативні акти в переліках розміщуються в хронологічному порядку за датою їх видання та в порядку зростання їх реєстраційних номерів.

5.1.13. Нормативні акти, видані спільно чи за погодженням з іншими органами державної влади, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними органами державної влади.

5.1.14. У проектах нормативних актів, що не мають відповідного грифа секретності або грифа обмеження доступу, забороняється використовувати інформацію, яка містить відомості, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законодавством України, а також відомості конфіденційного характеру.

5.1.15. Оформлення грифів секретності та обмеженого доступу здійснюється відповідно до вимог нормативних актів, що регламентують секретне діловодство.

5.1.16. Після розроблення проекту нормативного акта безпосередній виконавець зобов'язаний перевірити правильність посилань на раніше видані законодавчі, нормативно-правові акти України та нормативні акти МВС і завізувати проект у нижній частині зворотного боку останнього аркуша проекту.

5.1.17. Перед поданням на підпис (затвердження) Міністрові керівник структурного підрозділу МВС, що є його головним розробником, подає проект нормативного акта на погодження (візування) до структурних підрозділів МВС, до компетенції яких належить реалізація його положень.

5.1.18. Керівник структурного підрозділу, що є головним розробником, несе особисту відповідальність за здійснення контролю за вчасну підготовку та візування (погодження) проекту нормативного акта.

5.2. Вимоги до розроблення проекту наказу МВС, яким затверджуватиметься нормативний акт.

5.2.1. Проект наказу МВС роздруковується на бланку, який повинен мати обов'язкові реквізити відповідно до встановлених вимог та стандартів.

5.2.2. Текст наказу складається з двох частин. У вступній частині (преамбулі) стисло зазначається підстава (компетенція МВС) та обґрунтування прийняття цього акта, у другій - рішення (розпорядження).

У преамбулі забороняється викладати нормативні приписи та дублювати інші структурні одиниці нормативно-правового акта.

5.2.3. У другій частині, як правило, зазначаються питання щодо затвердження певного нормативного акта, кола осіб, на яких поширюється його дія, у разі потреби визначається строк набрання чинності даного нормативного акта або окремого його положення, перелік нормативних актів, що втрачають чинність, чи в які вносяться зміни і доповнення, установлюється контроль за виконанням акта, а також можуть регламентуватись інші питання.

5.2.4. Текст наказу викладається в офіційно-діловому стилі доступно і просто, перевагу необхідно віддавати простим реченням.

5.2.5. Накази, до яких уносяться зміни та доповнення, або які визнаються такими, що втратили чинність чи скасовуються, викладаються в кінці проекту наказу перед пунктом, яким установлюється контроль за виконанням даного нормативного акта.

5.2.6. Контроль за виконанням нормативного акта покладається на керівництво Міністерства відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків, про що зазначається в передостанньому пункті проекту наказу.

5.2.7. Порядок ознайомлення з нормативним актом, як правило, зазначається в останньому пункті проекту наказу.

5.2.8. Наказ підписується Міністром на лицьовому боці останнього аркуша. До складу підпису входять: найменування посади особи, яка підписує документ, підпис (між назвою посади, ініціалами та прізвищем).

5.2.9. Нормативний акт може бути прийнятий спільно кількома суб'єктами нормотворення або одним із них за погодженням з іншими.

5.2.10. Спільні накази викладаються на аркуші, у верхній частині якого розміщується малий Державний Герб України, нижче - на одному рівні найменування суб'єктів нормотворення, що видають нормативний акт.

5.2.11. Спільний наказ датується днем його підписання.

Номер спільного наказу складається з номерів, присвоєних суб'єктами нормотворення, які відокремлюються один від одного правобіжною скісною рискою згідно з послідовністю підписів авторів документа.

5.2.12. Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту документа посадовими особами.

Внутрішнє погодження здійснюється на зворотному боці останнього аркуша документа шляхом візування першими заступниками та (або) заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів МВС, до компетенції яких належать питання, що регламентуються актом, керівником підрозділу, що готує нормативний акт, Головного штабу, Правового департаменту та літредактором. Віза складається із найменування посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує документ.

5.2.13. Зовнішнє погодження здійснюється заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Реквізит "Гриф погодження" розміщується нижче реквізиту "Підпис". Цей реквізит складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), найменування посади особи, яка погоджує документ, та назви установи, особистого підпису, ініціалів, прізвища та дати погодження. Гриф погодження засвідчується печаткою.

5.2.14. У разі коли положення нормативного акта стосуються більш ніж трьох установ, складається "Аркуш погодження".

5.2.15. У разі відсутності посадової особи, яка повинна погодити наказ, документ підписує особа, що виконує його обов'язки.

5.2.16. Додатки до наказів та нормативних актів оформлюються в установленому порядку відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України, державних стандартів та підрозділу 5.3 Інструкції.

5.3. Розроблення проектів нормативних актів та наказів, у тому числі й спільних, у МВС здійснюється відповідно до правил нормопроектування та українського правопису, вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153 (із змінами) (далі - Примірна інструкція), Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, нормативних актів МВС, що регламентують питання оформлення документів у системі МВС, чинних державних стандартів та цієї Інструкції.

6. Погодження проекту нормативного акта

6.1. Погодження нормативного акта як у МВС (посадовими особами, до компетенції яких належать питання, порушені в документі) - внутрішнє, так і за його межами - зовнішнє, здійснюється для узгодження порядку регулювання питань службової діяльності та визначення відповідності його вимог чинному законодавству та іншим нормативно-правовим актам України, раніше виданим нормативним актам МВС.

6.2. Проект нормативного акта повинен бути погоджений із першими заступниками та (або) заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів МВС, до компетенції яких належать питання, що регламентуються актом, керівником підрозділу, який був головним розробником, Головного штабу, Правового департаменту та літредактором.

Погодження проекту нормативного акта відбувається в наступній послідовності:

керівник структурного підрозділу МВС, який розробив нормативний акт;

керівники структурних підрозділів МВС, до компетенції яких належать питання, що регламентуються нормативним актом;

керівник Правового департаменту;

літредактор;

заступники та (або) перші заступники Міністра.

6.3. Поданий на погодження проект нормативного акта МВС візується керівником структурного підрозділу МВС або особою, яка виконує його обов'язки, лише після ознайомлення з ним.

6.4. У разі потреби погодження проекту нормативного акта МВС у п'яти і більше структурних підрозділах МВС, у випадку коли неможливо розташувати внутрішні візи на одному аркуші, візування здійснюється на додатковому (окремому) аркуші, на якому обов'язково зазначається назва нормативного акта.

6.5. Перелік структурних підрозділів МВС, з якими погоджується проект нормативного акта, визначається головним розробником проекту.

6.6. Проект нормативного акта підлягає обов'язковому погодженню структурними підрозділами МВС, а саме з тими:

які вказані в резолюції керівництва Міністерства щодо розроблення проекту нормативного акта, або які були співвиконавцями відповідно до плану Міністерства;

представники яких брали участь у складі робочої групи в розробленні проекту нормативного акта;

на які покладається виконання положень проекту нормативного акта;

до компетенції яких належать питання, що регламентуються проектом нормативного акта.

6.7. У випадку якщо в керівника структурного підрозділу МВС, який візує проект нормативного акта, є принципова незгода з окремими його положеннями (приписами) або з проектом нормативного акта в цілому, зауваження викладаються в письмовій формі та надаються головному розробнику нормативного акта.

Зауваження і пропозиції до проекту нормативного акта обов'язково підписуються керівником структурного підрозділу МВС, який візує проект.

6.8. Строк опрацювання проекту нормативного акта в структурному підрозділі МВС, з яким здійснюється погодження, установлюється відповідно до вимог нормативних актів щодо забезпечення строків виконання документів та контролю в системі МВС.

Після опрацювання проект нормативного акта та відповідні матеріали (аркуш погодження, зауваження і пропозиції) повертаються в структурний підрозділ, що є його головним розробником.

6.9. Структурний підрозділ МВС, що є головним розробником проекту нормативного акта, зобов'язаний розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли від структурних підрозділів у процесі погодження проекту нормативного акта, та прийняти відповідне рішення.

6.10. При врахуванні зауважень і пропозицій, що надійшли від структурних підрозділів МВС, з якими погоджувався проект нормативного акта, доопрацьований проект підлягає повторному погодженню (візуванню) в цих підрозділах.

6.11. У необхідних випадках, передбачених чинним законодавством та (або) відповідним дорученням керівництва Міністерства, після внутрішнього погодження проект нормативного акта надсилається на погодження до інших центральних органів виконавчої влади.

6.12. Проект нормативного акта підлягає погодженню в обов'язковому порядку з міністерствами чи (та) іншими центральними органами виконавчої влади у випадках якщо:

необхідно виконати вимоги законодавчих чи інших нормативно-правових актів України;

є пряме доручення вищого органу (посадовця) про таке погодження;

органи виконавчої влади брали участь у розробленні проекту нормативного акта як співвиконавці;

у проекті нормативного акта врегульовуються питання, що належать до компетенції інших органів виконавчої влади.

6.13. Проект нормативного акта надсилається на погодження до міністерств чи (та) інших центральних органів виконавчої влади із супровідним листом за підписом керівництва Міністерства.

До проекту нормативного акта додається пояснювальна записка (додаток) за підписом Міністра.

У пояснювальній записці зазначається наступне:

підстава та мета розроблення проекту;

результати аналізу проблеми, де наводиться обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначається позиція заінтересованих органів та вказуються заходи, ужиті для врегулювання розбіжностей, якщо проект подано з розбіжностями;

фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття витрат, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта не потребуватиме фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це зазначається окремо в пояснювальній записці.

До пояснювальної записки можуть додаватися довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали для обґрунтування необхідності прийняття акта.

6.14. За потреби створення нових структурних підрозділів МВС, збільшення штатної чисельності існуючих, а також якщо для реалізації заходів, передбачених проектом нормативного акта, потрібне додаткове фінансування або матеріально-технічне забезпечення, керівник структурного підрозділу МВС, що є головним розробником проекту нормативного акта, має право в установленому порядку витребувати необхідну інформацію у відповідному структурному підрозділі МВС з питань фінансового забезпечення та повинен погодити проект нормативного акта в підрозділі, який забезпечує організаційно-штатну роботу.

7. Проведення правової експертизи проекту нормативного акта

7.1. Усі проекти нормативних актів підлягають обов'язковій правовій експертизі та подальшому погодженню (візуванню) в Правовому департаменті з метою оцінки їх якості, обґрунтованості, ефективності і своєчасності прийняття, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків їх дії, перевірки їх відповідності положенням Конституції, ратифікованим Верховною Радою України міжнародним нормативно-правовим актам і зобов'язанням України відповідно до міжнародних договорів, законодавчим та іншим нормативно-правовим актам України.

7.2. Проект нормативного акта, в якому враховано всі зауваження та пропозиції зацікавлених структурних підрозділів МВС, та необхідні інформаційно-аналітичні матеріали надсилаються супровідним листом за підписом керівництва структурного підрозділу МВС, що є його головним розробником, до Правового департаменту для проведення правової експертизи.

У супровідному листі до проекту нормативного акта обов'язково зазначається підстава розроблення цього акта та структурні підрозділи МВС, які його опрацьовували. У необхідних випадках до проекту нормативного акта додаються фінансово-економічні обґрунтування та інші інформаційно-довідкові матеріали.

Проект нормативного акта надсилається в друкованому вигляді і на магнітному носії.

7.3. Якщо поданий до Правового департаменту проект нормативного акта належним чином не оформлений та не розглянутий зацікавленими структурними підрозділами МВС, а також якщо до нього не додаються необхідні документи, Правовий департамент повертає проект нормативного акта до структурного підрозділу МВС, що є його головним розробником, із зазначенням причин, що стали підставою для його повернення.

7.4. Правова експертиза проекту нормативного акта в Правовому департаменті здійснюється шляхом:

визначення компетенції відповідних структурних підрозділів МВС (керівників) щодо видання нормативного акта;

установлення правильності вибору виду нормативного акта;

визначення відповідності проекту нормативного акта вимогам Конституції України, ратифікованим Верховною Радою України міжнародним нормативно-правовим актам і зобов'язанням України відповідно до міжнародних договорів, acquis communautaire (опрацювання нормативного акта з метою встановлення його відповідності законодавству Європейського Союзу), законодавчим та іншим нормативно-правовим актам України, раніше виданим нормативним актам МВС;

перевірки відповідності проекту правилам нормопроектувальної техніки;

прийняття рішення про державну реєстрацію цього акта з урахуванням вимог чинного законодавства;

підготовки висновку до проекту нормативного акта або його візування керівництвом Правового департаменту.

7.6. Правова експертиза проекту нормативного акта проводиться відповідно до вимог нормативних актів з питань забезпечення строків виконання документів та контролю в системі МВС від дня його офіційного надходження до Правового департаменту зі всіма необхідними документами і матеріалами, передбаченими цією Інструкцією.

На вимогу Міністра або заступника Міністра, який за своїми функціональними обов'язками здійснює координацію діяльності Правового департаменту та відповідний контроль, строк опрацювання проекту нормативного акта в Правовому департаменті може бути скорочений у встановленому порядку, але повинен бути достатнім для того, щоб якісно провести його правову експертизу.

7.7. Продовження строку проведення правової експертизи проекту нормативного акта Правовим департаментом в необхідних випадках здійснюється керівництвом Міністерства в установленому порядку, але не більше ніж на один місяць.

7.8. При виявленні положень проекту нормативного акта, що не відповідають Конституції України, ратифікованим Верховною Радою України міжнародним нормативно-правовим актам і зобов'язанням України відповідно до міжнародних договорів, законодавчим та іншим нормативно-правовим актам України, нормативним актам МВС, Правовий департамент повертає проект нормативного акта структурному підрозділу МВС, що є його головним розробником, для доопрацювання.

7.9. Окремі зауваження і пропозиції (як правило, редакційного характеру) можуть бути висловлені в робочому порядку безпосередньо в тексті проекту нормативного акта та повернуто виконавцю під розписку, крім нормативних актів, які надійшли на правову експертизу з грифом секретності або обмеження доступу.

Розписка відповідальної посадової особи про отримання проекту нормативного акта для доопрацювання може бути оформлена окремим документом або на супровідному листі розробника до Правового департаменту.

У розписці про отримання проекту нормативного акта, що повертається без супровідного листа, відображається факт отримання проекту, посада і спеціальне звання особи, що одержала проект, її підпис, ініціали і прізвище, дата отримання проекту. Наприклад:

"Проект наказу МВС України і додатки (усього на 23 аркушах) для доопрацювання отримав.

Начальник відділу ГСУ МВС України
полковник міліції

(підпис)

В. І. Іванов

27.02.2006".

7.10. У разі коли проект нормативного акта має гриф секретності або обмеженого доступу, його відправлення для доопрацювання здійснюється відповідно до правил секретного діловодства.

7.11. Проект нормативного акта, повернутий для доопрацювання під розписку, може бути повторно поданий до Правового департаменту без офіційного супровідного листа. У цьому випадку працівником Правового департаменту робиться на супровідному листі, одержаному при попередньому офіційному надісланні проекту на правову експертизу, відмітка про отримання документа.

Повторно наданий документ опрацьовується в строки, що встановлюються Примірною інструкцією.

7.12. Якщо при доопрацюванні проекту нормативного акта головний розробник не погодився з висловленими Правовим департаментом зауваженнями і пропозиціями та повторно надав проект нормативного акта без урахування зазначених зауважень та пропозицій, Правовий департамент готує мотивований висновок по суті спірного питання.

Цей висновок разом з проектом нормативного акта подається на доповідь керівництву Міністерства керівником структурного підрозділу МВС, який був (головним) розробником, для прийняття рішення відносно видання (підписання, затвердження) проекту нормативного акта або подальшого його доопрацювання.

7.13. Після проведення правової експертизи проекту нормативного акта, урахування всіх зауважень і пропозицій, висловлених Правовим департаментом (унесених при розгляді проекту), на кожному аркуші проекту нормативного акта проставляється спеціальний штамп "ЮС" (далі - спеціальний штамп).

7.14. Спеціальний штамп проставляється на звороті кожного аркуша першого примірника проекту нормативного акта.

7.15. Проштампований спеціальним штампом проект нормативного акта подається відповідальним працівником структурного підрозділу МВС на погодження (візування) керівникові Правового департаменту.

7.16. Погодження (візування) проектів нормативних актів у Правовому департаменті здійснюють керівник цього департаменту або особа, яка виконує його обов'язки.

7.17. На підставі вимог чинного законодавства керівник Правового департаменту приймає рішення щодо подання нормативного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

У випадку необхідності державної реєстрації нормативного акта в Міністерстві юстиції на проекті ставиться штамп "Підлягає державній реєстрації", який завіряється підписом керівника Правового департаменту.

8. Видання нормативного акта

8.1. Подання проекту нормативного акта на підпис або погодження Міністрові здійснюється, як правило, першим заступником або заступником Міністра, який за своїми функціональними обов'язками координує та контролює діяльність структурного підрозділу МВС, що є його головним розробником, або через ДДЗР чи уповноважених на те керівників структурних підрозділів МВС.

8.2. До проекту нормативного акта, який подається на підпис Міністрові, у разі його подання на державну реєстрацію до Мін'юсту додається пояснювальна записка. У необхідних випадках, визначених Інструкцією, до проекту додаються також фінансово-економічне обґрунтування, розрахунки та інші необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

8.3. Після підписання нормативного акта Міністром структурний підрозділ МВС, що є головним розробником, подає нормативний акт разом зі списком для розсилання на реєстрацію до ДДЗР.

8.4. ДДЗР здійснює реєстрацію нормативного акта та в установленому порядку організовує розмноження і розсилання документа за належністю.

При цьому в обов'язковому порядку копія нормативного акта МВС надсилається до Правового департаменту.

Назва, дата та номер виданого нормативного акта вноситься до єдиного електронного реєстру нормативних актів МВС, який ведеться Правовим департаментом.

8.5. Зареєстровані нормативні акти МВС, за винятком нормативних актів, поданих в установленому порядку на державну реєстрацію до Мін'юсту, набувають чинності з моменту їх офіційної реєстрації в ДДЗР, якщо в самому нормативному акті чи в окремих його положеннях не вказаний інший строк.

8.6. Контроль за виконанням нормативних актів покладається на керівництво Міністерства згідно з розподілом функціональних обов'язків, затверджених нормативними актами МВС.

8.7. Після видання нормативного акта структурний підрозділ, що був головним його розробником, інші структурні підрозділи Міністерства та Правовий департамент, у межах своєї компетенції, забезпечують:

організацію виконання вимог виданого нормативного акта;

вивчення практики застосування виданого нормативного акта;

організацію роз'яснювальної роботи з питань застосування виданого нормативного акта;

накопичення і систематизацію інформації про хід його виконання, а також ініціювання питань про внесення в нього відповідних змін, визнання його таким, що втратив чинність, або його скасування.

 

Начальник Правового
департаменту МВС України
полковник міліції

Г. І. Приндюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали