МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2011 року N 705

Про затвердження Інструкції з проведення експерименту щодо підпорядкування підрозділів НДЕКЦ при УМВС України на залізницях

З метою оптимізації діяльності підрозділів Експертної служби МВС України, підвищення рівня техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ під час проведення дізнання, досудового і судового слідства та оперативно-розшукових заходів, організації підготовки, перепідготовки експертних кадрів, навчання в системі службової підготовки в рамках проведення експерименту щодо підпорядкування підрозділів НДЕКЦ при УМВС України на залізницях наказую:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з проведення експерименту щодо підпорядкування підрозділів НДЕКЦ при УМВС України на залізницях, що додається.

1.2. Склад наглядової комісії з контролю за ходом та якістю проведення експерименту, що додається.

2. Начальнику ДНДЕКЦ МВС України генерал-лейтенантові міліції Красюку І. П. забезпечити:

2.1. Щоквартальний розгляд стану діяльності з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів з прийняттям відповідних рішень щодо покращання роботи з порушеного питання.

2.2. За результатами проведеної роботи надати керівництву МВС обґрунтовані пропозиції стосовно доцільності подальшого функціонування експертних підрозділів НДЕКЦ при УМВС України на залізницях.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях на період проведення експерименту забезпечити безумовне виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П. та ДНДЕКЦ (Красюк І. П).

Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
27.09.2011 N 705

Інструкція
з проведення експерименту щодо підпорядкування підрозділів НДЕКЦ при УМВС України на залізницях

1. Загальні положення

1.1. Інструкція визначає порядок проведення експерименту щодо підпорядкування підрозділів НДЕКЦ при УМВС на залізницях з підрозділами НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів (далі - Інструкція) та здійснення контролю за станом цієї роботи.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжвідомчих та відомчих нормативно-правових актів МВС.

2. Основні завдання та функції взаємодії

Основним завданням взаємодії НДЕКЦ в областях та на залізницях є підвищення рівня техніко-криміналістичного і судово-експертного забезпечення їх діяльності із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів шляхом:

- ефективного використання консолідованих матеріально-технічних ресурсів експертних підрозділів з проведення експертних досліджень;

- створення умов для систематичного обміну інформацією з використанням баз даних криміналістичного обліку експертних підрозділів, які функціонують у межах певного адміністративного територіального утворення;

- оптимального розподілу навантаження та раціонального використання кадрового потенціалу на працівників експертних підрозділів, що дислокуються в межах однієї територіально-адміністративної одиниці з метою підвищення ефективності виконання експертиз і досліджень;

- залучення фахівців експертних підрозділів певного регіону для участі у оглядах місць подій, інших слідчих діях та оперативно-розшукових заходах в якості спеціалістів;

- розвитку актуальних напрямів досліджень, підвищення професійного рівня та навчання фахівців.

3. Рівні взаємодії

3.1. Організація взаємодії структурних підрозділів та служб ГУМВС, УМВС в областях, УМВС на залізницях та НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в областях та на залізницях (далі - НДЕКЦ в областях, НДЕКЦ на залізницях) здійснюється на двох рівнях:

- перший рівень передбачає взаємодію між ГУМВС, УМВС в областях та УМВС на залізницях, у тому числі НДЕКЦ в областях та на залізницях;

- другий рівень передбачає взаємодію між МРВ та ЛВ, у тому числі секторів та груп підрозділів з техніко-криміналістичного забезпечення роботи міськрайвідділів (далі - ТКЗР МРВ) та секторів підрозділів з техніко-криміналістичного забезпечення роботи лінійних відділів (далі - ТКЗР ЛВ).

3.2. Взаємодія здійснюється в обсязі та порядку, передбаченому цією Інструкцією, на підставі відповідних письмових завдань.

4. Організація взаємодії

4.1. Кадрове забезпечення, функціональне підпорядкування, фінансове та матеріально-технічне забезпечення

4.1.1. На період проведення експерименту НДЕКЦ при УМВС на залізницях та їх структурні підрозділи підпорядковуються НДЕКЦ областей за місцем їх дислокації, згідно схеми (додаток 1).

4.1.2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення НДЕКЦ на залізницях здійснюється у відповідності до раніше встановленого порядку.

4.1.3. Начальники НДЕКЦ в областях на період експерименту:

4.1.3.1. У разі потреби забезпечують використання матеріально-технічної бази за окремими напрямами досліджень НДЕКЦ в областях або на залізницях, у тому числі ЛВ та МРВ.

4.1.3.2. Забезпечують інформування керівників слідчих підрозділів МРВ ГУМВС, УМВС областей, органів прокуратури, податкової міліції та голів районних та міських судів щодо можливостей виконання певних видів експертних досліджень на базі підрозділів НДЕКЦ на залізницях.

4.1.3.3. За погодженням з ДНДЕКЦ МВС вживають інші заходи, які не передбачені цією Інструкцією, направлені на покращення стану взаємодії між експертними підрозділами, підвищення рівня судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів.

4.1.3.4. Забезпечують проведення функціональної підготовки працівників НДЕКЦ на залізницях, яка здійснюється на базі підрозділів НДЕКЦ в областях. До наказу з організації службової підготовки на 2011 - 2012 навчальний рік до списку навчальних груп за напрямами діяльності, включаються експерти НДЕКЦ на залізницях.

4.2. Організація участі працівників НДЕКЦ при УМВС на залізницях у проведенні оглядів місць подій, інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів

4.2.1. Організація участі працівників НДЕКЦ при УМВС на залізницях як спеціалістів у проведенні оглядів місць подій (далі - ОМП), інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (далі - СД та ОРЗ) здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів МВС.

4.2.2. Начальники НДЕКЦ в областях за завданнями керівників слідчих підрозділів ГУМВС, УМВС в областях, на залізницях або МРЛО направляють працівників НДЕКЦ або його структурних підрозділів до участі у проведенні оглядів місць подій, що проводяться на території обслуговування НДЕКЦ областей та залізниць, з урахуванням наявних можливостей та більш ефективного використання кадрового потенціалу, можуть направляти працівників НДЕКЦ в областях та на залізницях, відповідно до схеми закріплення (додаток 2).

4.2.3. У разі залучення працівників НДЕКЦ на залізницях до участі в ОМП, СД або ОРЗ, вони інформують про це керівника територіального підрозділу НДЕКЦ в областях, за місцем дислокації, або керівництво НДЕКЦ в областях.

4.2.4. Після закінчення чергування працівники НДЕКЦ на залізницях, які брали участь в ОМП, про результати своєї роботи доповідають в установленому порядку керівництву НДЕКЦ на залізницях та керівникам територіальних підрозділів НДЕКЦ в областях, за місцем дислокації, які у свою чергу доповідають керівництву НДЕКЦ в областях.

4.3. Проведення експертиз та досліджень

4.3.1. Організація проведення експертиз і досліджень та облік об'єктів, що надаються на дослідження, здійснюється у відповідності до вимог законодавчих актів України та нормативних документів МВС.

4.3.2. Керівництво НДЕКЦ в областях та їх структурних підрозділів, визначається з наявним технічним обладнанням експертних підрозділів на залізницях придатним для використання при проведенні експертних досліджень, відповідністю умов розміщення лабораторій існуючим вимогам та кількістю видів експертних досліджень, що можуть проводитися їх працівниками.

4.3.3. Під час проведення експерименту, з урахуванням наявних можливостей кожного з експертних підрозділів на залізницях, з метою оптимізації навантаження, ефективного використання наявного кадрового та технічного потенціалу, керівники НДЕКЦ в областях та їх структурних підрозділів, мають право організовувати проведення експертиз та досліджень працівниками НДЕКЦ на залізницях, за місцем їх дислокації, забезпечивши при цьому належні умови зберігання об'єктів дослідження та їх облік.

4.3.4. Керівництво НДЕКЦ на залізницях, працівники підрозділів з ТКЗР ЛВ НДЕКЦ на залізницях щоденно інформують керівництво НДЕКЦ в областях та територіального підрозділу НДЕКЦ в областях, за місцем дислокації, про кількість призначених та виконаних експертиз і досліджень.

4.4. Забезпечення функціонування криміналістичних обліків

4.4.1. Організація функціонування криміналістичного обліку здійснюється у відповідності до вимог законодавчих актів України та нормативних документів МВС.

4.4.2. Під час проведення експерименту з підрозділів ТКЗР ЛВ на залізницях об'єкти, що підлягають вміщенню до криміналістичного обліку направляються для перевірки та постановки на відповідний облік до НДЕКЦ на залізницях та НДЕКЦ в областях, де вони територіально дислокуються.

4.4.3. Перелік об'єктів, що підлягають направленню до НДЕКЦ в областях, визначається окремо по кожному підрозділу і погоджується начальником НДЕКЦ в області.

4.4.4. Начальники НДЕКЦ в областях забезпечують вміщення об'єктів (слідів, дактилокарт тощо), що надходять з підрозділів ТКЗР ЛВ до відповідних обліків, організовують проведення за ними перевірок та направлення їх до колекцій (обліків) вищого рівня.

4.5. Контроль за роботою

4.5.1. Начальниками НДЕКЦ в областях:

4.5.1.1. Здійснюється контроль за станом діяльності підрозділів НДЕКЦ на залізницях, у тому числі за результативністю та ефективністю ОМП, СД, ОРЗ; якістю та повнотою проведення експертних досліджень; формуванням статистичної звітності про результати роботи.

4.5.1.2. Надається методична та інша допомога в організації роботи.

4.5.1.3. Проводяться перевірки організації роботи цих підрозділів, за результатами яких надаються ґрунтовні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та контролюють хід їх усунення.

4.5.1.4. Можуть вноситись пропозиції керівництву НДЕКЦ на залізницях щодо заохочення, у тому числі встановлення розміру щомісячного преміювання, або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників НДЕКЦ на залізницях, комплектування вакантних посад та їх перерозподілу.

4.5.2. Начальниками НДЕКЦ та працівниками підрозділів з ТКЗР ЛВ НДЕКЦ на залізницях до 3 числа наступного місяця надається інформація керівництву НДЕКЦ в областях, за місцем дислокації, про обсяги виконаної роботи у продовж попереднього місяця.

4.5.3. Начальниками НДЕКЦ на залізницях, щомісячно до 5 числа наступного місяця надається до ДНДЕКЦ МВС довідку про обсяги виконаної роботи для територіальних підрозділів ОВС, прокуратури, суду тощо, згідно розділів 4, 5, 6, 7 та 9 "Звіту про результати службової діяльності НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті", затвердженого наказом МВС України від 15.07.2011 N 411.

 

Начальник ДНДЕКЦ МВС України
генерал-лейтенант міліції

І. П. Красюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали