Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. N 991

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. N 991

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження туроператорської діяльності

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про туризм", "Про захист прав споживачів".

2. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатами, які провадять туроператорську діяльність, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

туроператорська діяльність - діяльність туристичних операторів з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг щодо виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), "Про туризм".

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять та які мають намір провадити туроператорську діяльність.

5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити туроператорську діяльність, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

6. До заяви про отримання ліцензії додаються такі підтвердні документи:

засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному статтею 15 Закону України "Про туризм";

відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності (додаток 2);

засвідчені керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності;

засвідчена керівником здобувача ліцензії (уповноваженою або довіреною особою) копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі;

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках.

7. Заява про отримання ліцензії на провадження туроператорської діяльності та підтвердні документи подаються до органу ліцензування та приймаються ним відповідно до вимог статті 10 Закону (Закон N 222-VIII) за описом згідно з додатком 3.

8. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 Закону України "Про туризм".

9. Туроператор може провадити також і турагентську діяльність.

Кадрові вимоги до провадження туроператорської діяльності

10. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу фахову освіту, що підтверджується документом про освіту, та стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами у трудовій книжці, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджується документом про освіту.

11. У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами в трудових книжках, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджується документом про освіту.

12. Туроператор повинен оформляти трудові договори з усіма найманими працівниками.

Організаційні вимоги до провадження туроператорської діяльності

13. Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінали документів, копії яких подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов, та документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, відповідно до частини третьої статті 14 Закону (Закон N 222-VIII).

14. Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензіат зобов'язаний зберігати договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів).

15. Ліцензіат зобов'язаний у письмовій формі повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дати набуття таких змін.

16. Ліцензіат зобов'язаний провадити туроператорську діяльність виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях згідно з додатком 2.

17. Ліцензіат зобов'язаний мати власний веб-сайт.

18. Туроператор укладає з туристом договір на туристичне обслуговування в письмовій формі відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про туризм", а у разі укладення його в електронній формі також відповідно до вимог статей 5 та 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

19. У випадку укладення договору на туристичне обслуговування туроператором оформляється та видається туристу платіжний документ (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), що підтверджує внесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг, обумовлених договором з туристом. Якщо турист сплачує вартість туристичних послуг за договором на туристичне обслуговування через банківську установу або з використанням електронних платіжних засобів, оформлення платіжного документа туроператором не здійснюється.

20. Туроператор під час організації туризму оформляє та видає туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

договір на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування.

21. Під час укладання ліцензіатом агентського договору з туристичним агентом на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором, ліцензіат отримує від туристичного агента копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності турагента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) щодо зазначеної посередницької діяльності.

22. Туроператор веде облік виданих туристам договорів обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування (додаток 4).

23. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування (додаток 5).

24. У разі планового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності (ремонт, санітарна обробка місця провадження діяльності тощо) ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування у строк, який не може бути меншим, ніж один місяць з дня такого припинення, про дату та строк припинення такої діяльності, розміщувати цю інформацію на власному веб-сайті та при вході до місця провадження туроператорської діяльності.

25. У разі позапланового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності у зв'язку із виникненням форс-мажорних обставин ліцензіат повинен повідомити про це органу ліцензування у місячний строк з дня настання таких обставин.

26. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність свого керівника, його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи під час проведення органом ліцензування в установленому Законом (Закон N 222-VIII) порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги

27. Місце провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:

мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку із зазначенням повного найменування ліцензіата;

бути забезпеченим оргтехнікою та програмним забезпеченням, засобами телефонного зв'язку, доступом до Інтернету;

при вході до місця провадження туроператорської діяльності має бути розміщено інформацію про режим роботи ліцензіата.

28. Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:

копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами;

відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера ліцензіата та номери їх телефонів (мобільних телефонів у разі наявності), адреси електронної пошти (у разі наявності);

книгу відгуків та пропозицій громадян;

Закон України "Про туризм";

Закон України "Про захист прав споживачів";

ці Ліцензійні умови;

місцезнаходження та номери телефонів Мінекономрозвитку, відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії: __________
                                                                                (повне та скорочене найменування юридичної особи)
_
                                             (прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника юридичної особи)
_
                                                       (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи)

Телефон:        _____      Факс:

Електронна                                                                   Веб-сторінка: _____
адреса            _____ 

Банківські реквізити _______
                                                                                               (поточний рахунок, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 

 

 

 

 


Прошу видати ліцензію на провадження туроператорської діяльності

  виїзний туризм

  в'їзний туризм

  внутрішній туризм

(необхідне відмітити)

та за необхідності ліцензію на паперовому носії

Бажаний спосіб
одержання документів:

(необхідне відмітити)

  нарочно

  поштовим відправленням з описом вкладеного

  в електронному вигляді

Документи надіслати за адресою: ________
_

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

З Ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність даних, зазначених у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додаються до неї, підтверджую.

_
                        (посада)

________
(підпис)


(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ року

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
щодо місць провадження туроператорської діяльності

_________
(найменування здобувача ліцензії/ліцензіата)

Порядковий номер

Місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто / населений пункт, вулиця, будинок, приміщення)

Найменування філії, іншого відокремленого підрозділу (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу (за наявності)

Телефон, факс, електронна адреса філії, іншого відокремленого підрозділу (за наявності)

Реквізити документа, що посвідчує право власності або користування приміщенням, у якому надаються туроператорські послуги (договір, свідоцтво про право власності тощо)

Характеристики приміщення, у якому надаються туроператорські послуги (поверх, площа, кількість кімнат)

Керівник здобувача ліцензії/ліцензіата

________
                                  (посада)

___
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ року

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС ДОКУМЕНТІВ


(найменування здобувача ліцензії)

Порядковий номер

Назва документа

Кількість аркушів

 

 

 

 

Разом

 


                        (посада)


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ року

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 201_ р. N _______
                                                                   (заповнюється органом ліцензування)

_________
(посадова особа органу ліцензування,
яка прийняла
заяву та документи)


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ОБЛІК
виданих туристам договорів обов'язкового страхування

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові страхувальника

Найменування страховика

Номер, дата та строк дії договору страхування (страхового поліса)

____
(посада)

_______
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ року

Додаток 5
до Ліцензійних умов

 

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 


СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
ЗА 20____ РІК

Ліцензіат:

Найменування: _______

Місцезнаходження: ____
_________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,
_________
номер будинку / корпусу, квартири/офісу)

Адреса місця провадження діяльності: __
_________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,
_________
номер будинку / корпусу, квартири/офісу)

Назва виду діяльності: __
(внутрішній, виїзний, в'їзний)

Розділ I. Загальні економічні показники

Найменування показників

Номер рядка

Одиниця виміру*

За звітний період

Середньооблікова кількість штатних працівників

04

осіб

 

       З рядка 04

 

 

 

       мають вищу освіту в сфері туризму

05

осіб

 

       жінки

06

осіб

 

       особи до 30 років

07

осіб

 

Дохід від надання туристичних послуг (без податку на додану вартість, акцизного податку і аналогічних обов'язкових платежів)

08

тис. гривень

 

       у тому числі від екскурсійної діяльності

09

тис. гривень

 

Сума комісійних, агентських та інших винагород

10

тис. гривень

 

Операційні витрати, зроблені суб'єктом туристичної діяльності на надання туристичних послуг (сума рядків з 12 по 16) - усього

11

тис. гривень

 

       у тому числі:

 

 

 

       матеріальні витрати

12

тис. гривень

 

       витрати на оплату праці

13

тис. гривень

 

       відрахування на соціальні заходи

14

тис. гривень

 

       суми нарахованої амортизації

15

тис. гривень

 

       інші операційні витрати

16

тис. гривень

 

Витрати на утримання власних турагентів (з рядка 11)

17

тис. гривень

 

Обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди

18

тис. гривень

 


* Рядки 08 - 18 заповнюються з одним десятковим знаком.

Розділ II. Витрати на послуги сторонніх організацій, що використовуються під час виробництва туристичного продукту*

Назва показників

Номер рядка

Усього

Утому числі послуги

резидентів

нерезидентів

Усього (сума рядків 20, 23, 30 - 35), тис. гривень

19

 

 

 

    у тому числі

 

 

 

 

       на розміщення і проживання

20

 

 

 

       готелі та аналогічні засоби розміщення

21

 

 

 

       приватний сектор

22

 

 

 

       на транспортне обслуговування

23

 

 

 

       залізничний транспорт

24

 

 

 

       повітряний транспорт

25

 

 

 

       водний транспорт

26

 

 

 

       міський транспорт

27

 

 

 

       екскурсійні автобуси

28

 

 

 

       оренда автомобілів

29

 

 

 

       на харчування

30

 

 

 

       на медичне обслуговування

31

 

 

 

       на екскурсійне обслуговування (без транспортних послуг)

32

 

 

 

       на візове обслуговування (включаючи витрати на оформлення поїздки)

33

 

 

 

       на послуги культурно-освітнього, культурно-дозвільного характеру,
       організаціям культури

34

 

 

 

       на інші послуги, що використовуються під час виробництва
       туристичного продукту

35

 

 

 


* Рядки 19 - 35 в усіх графах заповнюються з одним десятковим знаком.

Розділ III. Кількість і вартість проданих туристичних путівок (ваучерів)

Назва показників

Номер
рядка

Кількість туристичних путівок,
одиниць

Вартість туристичних путівок*,
тис. гривень

Кількість туроднів за реалізованими туристичними путівками

Реалізовано туристичних путівок - усього

36

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

іншим організаціям

37

 

 

 

безпосередньо населенню

38

 

 

 

з них

 

 

 

 

громадянам України для подорожі в межах України

39

 

 

 

громадянам України для подорожі за кордон

40

 

 

 

іноземцям для подорожі в межах України

41

 

 

 


* Графа 4 у рядках 36 - 41 заповнюється з одним десятковим знаком.

Розділ IV. Кількість обслугованих туристів (без екскурсантів)

Назва показників

Номер рядка

У тому числі

громадяни України (вибуття)

громадяни інших країн (прибуття)

Кількість обслугованих туристів, усього осіб

42

 

 

у тому числі

 

 

 

подорожуючих у межах території України

43

 

Х

подорожуючих за кордоном

44

 

Х


З рядка 44 - розподіл громадян України за країнами відправлення та з рядка 43 - розподіл іноземців за країнами світу, з яких вони прибули (згідно з Класифікацією країн світу)

Довідково:
число обслугованих екскурсантів (45) _ осіб,
з них іноземні громадяни (46) _ осіб

Розділ V. Розподіл туристів за метою поїздки

Назва показників за метою відвідування

Номер рядка

Кількість туристів, усього (сума граф 4 - 6)

У тому числі

в'їзних (іноземних) туристів

виїзних туристів

внутрішніх туристів

Службовий (діловий)

45

 

 

 

 

Культурно-пізнавальний

46

 

 

 

 

Міський

47

 

 

 

 

Екологічний (зелений)

48

 

 

 

 

Лікувально-оздоровчий (медично-рекреаційний)

49

 

 

 

 

Подієвий

50

 

 

 

 

Спортивний

51

 

 

 

 

Релігійний

52

 

 

 

 

Навчання

53

 

 

 

 

Пригодницький

54

 

 

 

 

Гірський

55

 

 

 

 

Гастрономічний/винний

56

 

 

 

 

Круїзний

57

 

 

 

 

Шопінг

58

 

 

 

 

Інші

59

 

 

 

 

Усього туристів, осіб
(сума рядків 45 - 57)

60

 

 

 

 

Із рядка 59 - діти віком 0 - 17 років

61

 

 

 

 

VI. Одноразовий модуль "Економічні показники суб'єктів туристичної діяльності
за типом послуг та категоріями обслугованих клієнтів"

Розділ А. Дохід від надання послуг за типом послуг

Назва показників

Номер рядка

Сума,
тис. гривень

Дохід від надання туристичних послуг (без податку на додану вартість, акцизного податку і аналогічних обов'язкових платежів), усього
(ряд. 62 + 63 + 66 + 76; ряд. 61= ряд. 08):

61

 

дохід від реалізації власного туристичного продукту (туристичних путівок)

62

 

дохід від реалізації туристичного продукту (туристичних путівок) інших організацій:

63

 

- резидентів

64

 

- нерезидентів

65

 

дохід від надання послуг, запропонованих в індивідуальному порядку, які не включені у туристичні путівки (ряд. 67 + 68 + 69 + 75)

66

 

послуги з розміщення

67

 

ресторанні послуги

68

 

перевезення пасажирів (включаючи трансфери):

69

 

       - залізничним транспортом

70

 

       - автомобільним транспортом

71

 

       - повітряним транспортом

72

 

       - морським і річковим транспортом

73

 

прокат автомобілів без водія

74

 

інші послуги (послуги гідів, розважальні, культурні та інші форми дозвілля, послуги страхування тощо)

75

 

сума комісійних, агентських та інших винагород

76

 

Дохід від інших видів діяльності та послуг

77

 


Розділ Б. Дохід від надання туристичних послуг (без податку на додану вартість, акцизного податку і аналогічних обов'язкових платежів) за категоріями обслугованих клієнтів

Тип клієнтів суб'єктів туристичної діяльності

Номер
рядка

Сума,
тис. гривень

Із ряд. 61 (ряд. 61 = ряд. 78 + 79 + 82 + 85)

 

 

Фізичні особи

78

 

Туроператори:

79

 

       резиденти

80

 

       нерезиденти

81

 

Турагентства

82

 

       резиденти

83

 

       нерезиденти

84

 

Інші підприємства

85

 * Графа "Сума, тис. гривень" у рядках 64 - 85 заповнюється без десяткового знака.

_
                                         (підпис керівника (власника) та/або особи,
                                   відповідальної за достовірність наданої інформації)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

_

____
(Прізвище, ім'я, по батькові)

телефон: __ факс: __________ електронна пошта: _____
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали