МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2012 року N 152

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт у Міненерговугілля, на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля

З метою запровадження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року N 1471, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт у Міненерговугілля, на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, організувати вивчення Методичних рекомендацій та забезпечити дотримання їх вимог при оформленні документів для проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго України від 16 серпня 2002 року N 486 "Про затвердження та введення в дію Правил надання допуску та здійснення доступу до особливих робіт на підприємствах Міністерства палива та енергетики України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
06.03.2012 N 152

Методичні рекомендації
щодо надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт у Міненерговугілля, на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації щодо надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт у Міненерговугілля, на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля (далі - Методичні рекомендації), розроблено відповідно до вимог законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.97 N 1471 (далі - Порядок проведення спеціальної перевірки), та наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 29.12.2009 N 181 "Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 98/17393.

1.2. Надання допуску до виконання особливих робіт - складова частина організаційних заходів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, яка є однією з умов досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні, яка передбачає:

- отримання в письмовій формі згоди фізичної особи на проведення спеціальної перевірки відомостей про себе відповідно до статей 64, 65 та 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

- оформлення документів для проведення спеціальної перевірки, допуску та здійснення доступу до виконання особливих робіт в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цими Методичними рекомендаціями.

1.3. Методичні рекомендації можуть застосовуватися керівниками та посадовими особами центрального апарату Міненерговугілля, підприємствами, організаціями та установами (далі - підприємства), що належать до сфери його управління, в тому числі юридичними особами, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії.

У цих Методичних рекомендаціях визначення і терміни вживаються у такому значенні:

допуск до виконання особливих робіт - оформлений, відповідно до вимог законодавства України, дозвіл на роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

особливі роботи - усі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців таких робіт;

спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких, згідно із законодавством, приймається рішення про надання допуску до таких робіт;

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених законодавством, нормами, правилами та стандартами з питань ядерної і радіаційної безпеки та фізичного захисту.

2. Категорії особливих робіт

2.1. Категорії особливих робіт установлено Порядком проведення спеціальної перевірки з урахуванням категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів. Відповідно до зазначеного вище установлюється перша, друга або третя категорія особливих робіт; для джерел іонізуючого випромінювання першої та другої категорії - відповідно друга та третя категорія таких особливих робіт:

- ознайомлення з інформацією про фізичний захист з обмеженим доступом;

- конструювання та проектування ядерних установок;

- проектування конкретних систем фізичного захисту;

- державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою та фізичним захистом;

- проведення перевірки стану фізичного захисту;

- відомчий контроль за фізичним захистом;

- створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту;

- охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

- використання, зберігання, перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

- поводження з радіоактивними відходами;

- монтаж, налагодження, експлуатаційне використання, поточне утримання та ремонт основного обладнання ядерних установок, особливо важливих технічних елементів ядерних об'єктів, інженерних і технічних засобів охорони;

- роботи, які неможливо виконати без доступу до місць, де діють обмеження.

2.2. З урахуванням зон обмеження доступу до ядерних установок з ядерними матеріалами і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, встановлюються такі категорії особливих робіт:

перша - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах з правом доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

друга - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах без права доступу до місць розташування особливо важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

третя - виконання робіт у захищених зонах.

2.3. Без урахування зон обмеження доступу встановлюються такі категорії особливих робіт:

перша - керівництво підприємством, установою, організацією, де виконуються особливі роботи;

друга - роботи, пов'язані з оформленням документів для проведення спеціальної перевірки та надання допуску до виконання особливих робіт;

третя - інші роботи, виконання яких потребує доступу до конфіденційної інформації, а також виконання проектних робіт з фізичного захисту.

2.4. Категорії допусків мають відповідати категоріям особливих робіт.

3. Організація діяльності щодо надання допусків до особливих робіт

3.1. Доступ до документів, в яких міститься інформація про фізичну особу, щодо якої проводиться спеціальна перевірка, відповідно до вимог чинного законодавства, обмежено.

3.2. Для організації діяльності щодо надання допусків до виконання особливих робіт керівникові підприємства необхідно видати накази:

- про призначення посадової особи (осіб), яка (які) відповідає за роботу з оформлення документів для проведення спеціальної перевірки та надання допуску до виконання особливих робіт і яка (які) повинна мати допуск до особливих робіт II категорії;

- про організацію у складі підрозділу, що забезпечує фізичний захист, дільниці з надання допусків до виконання особливих робіт (із розрахунку: одна спеціально призначена посадова особа на 500 (п'ятсот) працівників, яким необхідно оформити допуски протягом одного року);

- щодо створення комісії зі складання переліку посад працівників підприємства, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт (далі - перелік посад), у складі провідних фахівців з особливих робіт, керівників підрозділу кадрового забезпечення, та, в разі необхідності, фахівців інших сфер діяльності підприємства;

- про затвердження переліку посад.

4. Порядок складання переліку посад

4.1. Перелік посад складається у трьох примірниках і уточнюється комісією виходячи із штатного розпису, про що складається протокол, який погоджується членами комісії.

4.2. Кожен примірник переліку посад підписується головою комісії, затверджується керівником підприємства, який на той час повинен мати допуск до виконання особливих робіт I категорії, скріплюється печаткою підприємства з наданням йому реєстраційного номера.

4.3. У разі виконання працівниками підприємства особливих робіт на інших підприємствах перелік посад погоджується керівниками інших підприємств.

4.4. Три примірники переліку посад разом з копією наказу про допуск до виконання особливих робіт керівника підприємства надсилаються для погодження до Держатомрегулювання.

4.5. Один примірник погодженого переліку посад залишається у Держатомрегулювання, а два - повертаються підприємству.

4.6. Другий примірник погодженого переліку посад підприємство надсилає до відповідного структурного підрозділу Центрального управління СБУ або регіональних органів СБУ, що є підставою для надання підприємством до органів СБУ матеріалів щодо проведення спеціальної перевірки фізичних осіб, посади яких зазначені у переліку посад, та для укладення договорів з установами фельдзв'язку на пересилання матеріалів спеціальної перевірки.

4.7. У разі зміни категорії особливих робіт, назви, структури та місцезнаходження підприємства, а також доповнення переліку посад новими посадами складається додатковий перелік відповідно до вимог, визначених у пунктах 4.1 - 4.6 Методичних рекомендацій.

Додаткові посади та назви підрозділів вносяться за порядковими номерами, що продовжують перелік посад. У супровідному листі до додаткового переліку посад зазначаються підстави для внесення відповідних змін.

4.8. Третій примірник переліку посад зберігається на дільниці з оформлення допусків до виконання особливих робіт.

5. Порядок надання допуску до виконання особливих робіт

5.1. Допуск до виконання особливих робіт надається з урахуванням необхідності доступу фізичної особи до відповідної категорії особливих робіт за умови виконання нею службової, виробничої, наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання.

5.2. Фізичні особи можуть бути прийняті на роботу, що передбачена переліком посад, лише за умови позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки і отримання відповідного допуску до виконання особливих робіт.

5.3. Наявність допуску до виконання особливих робіт у керівника підприємства є необхідною умовою для одержання встановлених дозволів (ліцензій), участі в тендерах на здійснення діяльності у сфері використання ядерної та радіаційної безпеки.

5.4. У разі надходження результатів спеціальної перевірки керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа оформлює документи на надання фізичній особі допуску відповідної категорії.

5.5. Фізична особа, яка має допуск до виконання особливих робіт вищої категорії, може бути допущена до виконання робіт нижчої категорії без проведення додаткової спеціальної перевірки.

5.6. Установлення нижчої категорії допуску здійснюється згідно з наказом керівника підприємства. Спеціально призначена посадова особа зазначає в обліковій картці фізичної особи номер і дату наказу та нову категорію допуску.

5.7. Керівникам підприємств державної чи комунальної форми власності допуск надається після спеціальної перевірки, документи для проведення якої оформляються органами, до сфери управління яких належать підприємства. Допуск надається згідно з наказами керівників зазначених органів. Копії наказів надсилаються до Державної інспекції ядерного регулювання України і відповідного підприємства.

5.8. Керівникам підприємств приватної форми власності, що провадять свою діяльність на умовах найму згідно з договорами про виконання особливих робіт, допуск може надаватися після проходження ними спеціальної перевірки за відповідними наказами керівників підприємств, з якими укладаються такі договори. Копії цих наказів надсилаються на адресу Державної інспекції ядерного регулювання України та підприємств приватної форми власності. Документи для проведення спеціальної перевірки працівників підприємств приватної форми власності оформляються керівниками цих підприємств.

5.9. Керівникам підприємств приватної форми власності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск до виконання особливих робіт надається Державною інспекцією ядерного регулювання України після проведення спеціальної перевірки. Документи для проведення спеціальної перевірки оформлюються керівниками цих підприємств.

5.10. Керівникам і працівникам підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, для яких не визначена категорія особливих робіт, допуск не надається.

5.11. Допуск до виконання особливих робіт у радіоактивно забрудненій зоні обмеження доступу надається фізичним особам у разі:

- проходження медичного обстеження;

- ознайомлення із специфікою роботи в межах зазначеної зони;

- наявності необхідних засобів індивідуального захисту;

- проходження індивідуального дозиметричного контролю.

5.12. Студентам вищих і середніх навчальних закладів допуск до виконання особливих робіт на підприємствах Міненерговугілля надається в установленому порядку, коли доступ до місць, де запроваджено обмеження, передбачено навчальними планами, планами підготовки дипломних робіт та/або планами проходження практики.

5.13. Дозвіл на доступ фізичних осіб, відряджених на підприємство для виконання особливих робіт, приймає керівник підприємства, на яке відряджено працівників, за умови наявності у них допуску до виконання особливих робіт. Фізична особа пред'являє групі прийому відряджених осіб посвідчення відрядженого із записом: "Має допуск до особливих робіт ____ категорії від "___" 20__ р. Наказ N ___", засвідчений підписом спеціально призначеної посадової особи та печаткою. Для групи відряджених такий запис вчиняється на окремому аркуші із зазначенням паспортних даних членів групи, який засвідчується підписом керівника підприємства та скріплюється печаткою юридичної особи, що їх відрядила. Зміни до списку вносяться шляхом його заміни.

Фізичні особи, які не мають допуску до особливих робіт, можуть перебувати у місцях, де виконуються особливі роботи, тільки з дозволу керівника підприємства або уповноваженої ним особи (осіб) і у супроводі визначених керівником підприємства посадових осіб, що мають допуск відповідної категорії та можуть забезпечити контроль за діями цих осіб.

6. Порядок оформлення документів для проведення спеціальної перевірки

6.1. Керівник підприємства або спеціально призначена посадова особа оформлює необхідні документи фізичної особи для проведення спеціальної перевірки за формами, затвердженими наказом Держатомрегулювання України від 29 грудня 2009 року N 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 98/17393.

6.2. Перед початком оформлення документів керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа:

- проводить співбесіду з фізичною особою, якій оформляється допуск до виконання особливих робіт, з метою попереднього з'ясування відсутності або наявності обставин, визначених у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", за яких може бути відмовлено в наданні допуску до особливих робіт;

- доводить до відома цієї фізичної особи вимоги статей 65, 66 вищенаведеного Закону України, які викладені у листі ознайомлення щодо вимог законодавства з питань допуску до виконання особливих робіт (далі - лист ознайомлення), і отримує від неї письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (пункт 17 Порядку проведення спеціальної перевірки);

- перевіряє правильність заповнення фізичною особою двох примірників анкети та звіряє їх дані з відповідними документами (паспорт, військовий квиток, трудова книжка), наявність медичної довідки про відсутність наркотичної, алкогольної залежності і психічних захворювань та отримує від неї 3 фотокартки 4 х 6.

6.3. Керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа оформлює в установленому порядку:

- лист ознайомлення та документи для проведення спеціальної перевірки;

- бланки карток перевірки, в яких зазначаються відомості про фізичну особу та її близьких родичів - батьків, дружину (чоловіка), рідних братів, сестер, дітей віком старше 16 років (по одному примірнику на кожного, крім померлих). Якщо фізична особа або близькі родичі змінювали прізвище, картка складається на кожне прізвище окремо;

- облікову картку фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт, що призначена для викладення скорочених відомостей про фізичну особу, висновку спеціальної перевірки, а також зазначення дати і номеру наказу про надання і скасування допуску до виконання особливих робіт та розміщення фотокартки цієї особи;

- бланк картки результатів перевірки;

- реєструє облікову картку у журналі реєстрації облікових карток.

6.4. Керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа готує та надсилає до Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу запит, підготовлений спеціально призначеною посадовою особою або підписаний керівником підприємства із зазначенням:

- прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи, реквізитів переліку (номер та дата наказу про погодження, порядковий номер посади), кількісного номеру посади (якщо однакових посад декілька), категорії особливих робіт, до виконання яких оформлюється допуск, а також інших відомостей про фізичну особу, які можуть враховуватися під час прийняття рішення про надання допуску;

- заповнену анкету фізичної особи з фотокарткою (4 х 6);

- заповнену облікову картку з фотокарткою (4 х 6), підписану спеціально призначеною посадовою особою та завірену печаткою;

- заповнені картки перевірок на фізичну особу, якій оформляється допуск, та на її близьких родичів;

- заповнену картку результатів перевірки.

6.5. Якщо заміщення посад, передбачених переліком посад, здійснюється на конкурсних засадах, підприємство, що оголосило конкурс, надсилає до центральних або регіональних органів СБУ матеріали для спеціальної перевірки на усіх осіб, які беруть участь у конкурсі. У запитах повідомляється, що оформлення здійснюється на конкурсних засадах.

6.6. Спеціальна перевірка з надання допуску до виконання особливих робіт, незалежно від категорії робіт і допуску, проводиться не довше ніж два місяці від дня надходження запиту.

6.7. Строки дії допусків становлять для:

першої категорії - 5 років;

другої категорії - 10 років;

третьої категорії - 15 років.

6.8. Спеціально призначена посадова особа після отримання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки:

- оформлює наказ про надання фізичній особі встановленої категорії допуску до виконання особливих робіт. Копію наказу передає до кадрової служби;

- вчиняє відповідний запис в обліковій картці із зазначенням категорії допуску, дати та номеру наказу про надання допуску та засвідчує його підписом і печаткою;

- доводить до відома фізичної особи під розпис в листі ознайомлення інформацію про обов'язки;

- вчиняє запис у направленні кадрової служби "Має право допуску до особливих робіт", підписує і повертає направлення фізичній особі для передачі його кадровій службі;

- вчиняє запис на зворотному боці картки про результати перевірки, зазначає номер та дату наказу про надання фізичній особі встановленої категорії допуску до особливих робіт, засвідчує своїм підписом та печаткою і надсилає до центрального чи регіонального органу СБУ.

6.9. Наказ про надання допуску до особливих робіт видається не пізніше ніж через п'ять днів після надходження позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки.

6.10. У разі звільнення фізичної особи з підприємства спеціально призначена особа вчинює запис в обліковій картці "Допуск до виконання особливих робіт скасовано у зв'язку із звільненням згідно з наказом (номер та дата)" і засвідчує підписом і печаткою.

7. Відмова в наданні допуску до роботи або анулювання допуску

7.1. Обставини, на підставі яких допуск до роботи не може бути надано або раніше наданий допуск анулюється, визначено статтею 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

7.2. Допуск до роботи не може бути надано або раніше наданий допуск фізичній особі анулюється:

- при наданні фізичною особою недостовірних відомостей про себе, а також відмови надати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки цих відомостей, які в установленому порядку визнано необхідними для отримання допуску;

- у разі виявлення в ході спеціальної перевірки факту участі фізичної особи у протиправній діяльності органів іноземних держав та іноземних організацій або об'єднань громадян, яка не підлягає легалізації відповідно до законодавства або заборонена у встановленому порядку;

- у разі відмови взяти на себе зобов'язання щодо виконання в установленому порядку вимог обмеження допуску до особливих робіт (ст. 65 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку");

- у разі наявності судимості, яка визнана у встановленому порядку несумісною із зайняттям відповідної посади;

- перебування під слідством;

- у разі звільнення з попереднього місця роботи за порушення трудової дисципліни;

- у разі офіційного попередження про недопустимість погроз вчинення злочину;

- у разі виникнення обставин (психічних захворювань або наркотичної залежності), що можуть завдати шкоди забезпеченню безпеки у сфері використання ядерної енергії протягом 3-х місяців з часу отримання таких відомостей;

- у разі письмового звернення фізичної особи щодо відмови від допуску (анулюється протягом 3-х днів з моменту звернення);

- у разі коли фізична особа не повідомляє посадових осіб, які надали їй допуск до виконання особливих робіт, про виникнення обставин, що перешкоджають виконанню взятих нею обов'язків у зв'язку з наданням допуску до особливих робіт або за яких цей допуск не надається.

7.3. Після отримання від Служби безпеки України негативного висновку за результатами проведення спеціальної перевірки із зазначенням обставин, на підставі яких згідно із законодавством прийнято рішення про відмову у наданні допуску, спеціально призначена особа доводить його до відома керівництва підприємства.

7.4. Підприємство може повторно надсилати запит до СБУ щодо проведення спеціальної перевірки відомостей про фізичну особу, яка за результатами спеціальної перевірки отримала негативний висновок, тільки за умови усунення або зміни обставин, на підставі яких прийнято рішення про відмову в наданні допуску до виконання особливих робіт, з обов'язковим обґрунтуванням повторного подання.

7.5. Негативний висновок зберігається в картотеці протягом п'яти років і знищується в установленому порядку.

7.6. Рішення про анулювання допуску фізичної особи до виконання особливих робіт приймає керівник підприємства на підставі службової записки, складеної спеціально призначеною посадовою особою, де зазначаються підстави прийняття такого рішення, після проведення співбесіди з фізичною особою, про що видається наказ та інформуються органи СБУ. В обліковій картці вчиняється запис "Допуск анульовано", зазначається дата й номер наказу. Запис засвідчується підписом спеціально призначеної посадової особи та скріплюється печаткою.

7.7. У разі закінчення терміну дії допуску до виконання особливих робіт та відсутності потреби для подальшого виконання особливих робіт дія наданого допуску припиняється без прийняття рішення про його анулювання, про що в обліковій картці вчиняється відповідний запис.

7.8. Фізичній особі у п'ятиденний строк підприємством надсилається у письмовій формі повідомлення про рішення щодо анулювання допуску.

Рішення про анулювання допуску до особливих робіт фізична особа має право оскаржити в судовому порядку в установлений термін.

7.9. Звільнення фізичної особи, допуск якої анульовано, здійснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

8. Особливості надання допуску іноземцям та/або особам без громадянства

8.1. Умови надання допуску іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження, визначено статтею 11 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".

8.2. Оформлення та надання іноземцям та/або особам без громадянства допуску відповідної категорії здійснюється підприємством, що залучає зазначених осіб до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об'єкта, на якому згідно з міжнародним договором виконуються такі роботи, у порядку, передбаченому для надання допуску фізичним особам (пункт 28 Порядку проведення спеціальної перевірки).

8.3. Іноземці та/або особи без громадянства, яким оформляється допуск, заповнюють анкети власноруч рідною мовою з доданням офіційного аутентичного перекладу українською мовою.

8.4. Строк дії допуску незалежно від категорії для іноземців та/або осіб без громадянства не може перевищувати одного року.

8.5. У разі надання негативного висновку за результатами спеціальної перевірки іноземця та/або особи без громадянства Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган повідомляє підприємство, яке надіслало запит на проведення такої перевірки. Зазначене підприємство після надходження негативного висновку повідомляє підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства, про неможливість виконання ними особливих робіт у зв'язку з прийняттям рішення про відмову в наданні допуску.

8.6. У разі анулювання допуску іноземцю та/або особі без громадянства підприємство, яке надало такий допуск, письмово повідомляє у п'ятиденний строк підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства.

8.7. Дія цих Методичних рекомендацій не поширюється на інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які відповідно до законодавства України провадять інспектування на ядерних установках та підприємствах.

8.8. Підприємство, що залучає іноземців та/або осіб без громадянства до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об'єкта, на якому згідно з міжнародним договором виконуються такі роботи, веде облік осіб, які порушили режим, а також тих, яким анульовано допуск.

8.9. Зведені відомості про кількість осіб, які порушили режим, підприємство зазначає у щорічному звіті про стан роботи з оформлення допусків та надає його Держатомрегулювання.

9. Порядок переоформлення допуску до особливих робіт

9.1. Випадки переоформлення допуску визначено пунктом 30 Порядку проведення спеціальної перевірки.

9.2. Переоформлення допуску до виконання особливих робіт здійснюється у випадку:

- закінчення строку дії допуску до особливих робіт за необхідності подальшого виконання особливих робіт (продовження строку дії допуску);

- необхідності у підвищенні категорії допуску у зв'язку з виробничою (службовою) потребою виконання особливих робіт вищої категорії.

9.3. У разі зміни відомостей про фізичну особу (прізвища, імені, по батькові, місця реєстрації іноземців та/або осіб без громадянства) переоформлення допуску не здійснюється. В обліковій картці, на підставі відповідних документів, здійснюються відповідні виправлення, що засвідчуються підписом і печаткою спеціально призначеної посадової особи.

9.4. Переоформлення допуску до особливих робіт здійснюється в установленому порядку, передбаченому для його надання, із внесенням відповідного запису в облікову картку (нова облікова картка у цьому випадку не заводиться).

9.5. Допуск не переоформлюється у разі, якщо фізична особа переводиться у межах одного підприємства на іншу посаду з такою ж категорією допуску за умови, що нова посада зазначена у переліку посад.

9.6. Підрозділ кадрового забезпечення підприємства зобов'язаний протягом 3-х робочих днів інформувати спеціально призначену особу про зміни в анкетних даних фізичних осіб, яким надано допуск до виконання особливих робіт.

10. Зберігання документів

10.1. Усі документи, що стосуються оформлення, переоформлення та анулювання допуску, реєструються та зберігаються у приміщенні дільниці з оформлення допусків до особливих робіт.

10.2. Анкета, облікова картка з позитивним висновком спеціальної перевірки та лист ознайомлення зберігаються упродовж часу роботи на даному підприємстві фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт.

У разі звільнення фізичної особи з роботи ці документи зберігаються протягом одного року з моменту її звільнення, після чого вони знищуються із складанням відповідного акта.

10.3. Облікова картка та лист ознайомлення фізичної особи, яка звільнилася з роботи не більш як один рік тому, пересилаються на запит керівника підприємства, який має намір доручити виконання особливих робіт цій фізичній особі.

10.4. У разі закінчення місця для запису в обліковій картці, оформлюється нова облікова картка з реєструванням її в журналі реєстрації за новим номером. Нова облікова картка зберігається разом з попередньою обліковою карткою.

10.5. Зберігання інших документів (справ, журналів) здійснюється у терміни, встановлені Переліком типових документів.

10.6. Знищення документів з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів.

11. Звітність

11.1. Звіт про стан виконання роботи з оформлення допусків підприємства подають відповідно до пункту 32 Порядку проведення спеціальної перевірки за формою, встановленою наказом Держатомрегулювання України від 29 грудня 2009 року N 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 98/17393.

 

Директор Департаменту промислової
безпеки, охорони праці, цивільного
та фізичного захисту, трудової
та соціальної політики

О. Онищенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали