МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 січня 2011 року N 50

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС

З метою належної реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, забезпечення організації та удосконалення правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС (далі - органи і підрозділи МНС), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А. Ю.

 

Міністр 

В. Балога 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
18.01.2011 N 50 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС

1. Методичні рекомендації щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС (далі - органи і підрозділи МНС) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.96 N 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації", Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого наказом МНС від 28.12.2009 N 891, Положення про порядок організації та проведення перевірок правової роботи в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого наказом МНС від 30.12.2009 N 906, Примірного положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в системі МНС, затвердженого наказом МНС від 29.06.2010 N 504, Порядку ведення договірної роботи в системі МНС, затвердженого наказом МНС від 29.06.2010 N 510, з метою надання правової допомоги, сприяння ефективній діяльності та вдосконаленню роботи юридичних служб органів і підрозділів МНС.

2. Основним завданням юридичної служби органів і підрозділів МНС є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування органами і підрозділами МНС нормативно-правових актів та інших документів, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органів і підрозділів МНС у судах.

3. Організація правової роботи спрямована на:

забезпечення дотримання принципів законності та верховенства права у всіх сферах діяльності;

забезпечення виконання договірних зобов'язань;

економію та раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

зниження непродуктивних витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють;

забезпечення захисту і відновлення порушених майнових прав та законних інтересів відповідного органу чи підрозділу МНС.

4. До правової роботи відносяться:

погодження (візування), реєстрація договорів та інших документів, що видаються органом чи підрозділом МНС;

організація претензійно-позовної роботи та здійснення контролю за її проведенням;

захист прав та законних інтересів органів і підрозділів МНС відповідно до компетенції у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів; 

проведення правового навчання працівників та осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів МНС, надання юридичних консультацій та допомоги працівникам інших структурних підрозділів;

ведення індивідуальної номенклатури справ;

розгляд, аналіз, узагальнення результатів правової роботи, складання та подання відповідних звітів до юридичної служби Міністерства;

забезпечення контролю за виконанням судових рішень, взаємодія з органами виконавчої служби та проведення щомісячної взаємної звірки виконавчих документів, що знаходяться на виконанні;

відповідно до компетенції, розгляд звернень громадян, депутатських запитів та звернень;

складання щоквартальних планів роботи юридичної служби, планів правового навчання працівників та осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних органів чи підрозділів МНС;

інші питання, що не суперечать чинному законодавству.

5. Методичне керівництво правовою роботою органів і підрозділів МНС здійснюється шляхом перевірок стану правової роботи та подання пропозицій щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органів і підрозділів МНС, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів, а також підвищення кваліфікації працівників юридичної служби органу чи підрозділу МНС.

6. У своїй діяльності юридична служба органів і підрозділів МНС керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, ратифікованими Україною, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040, актами МНС, положенням (статутом) органу чи підрозділу МНС, іншими нормативно-правовими актами.

7. Юридична служба органів і підрозділів МНС утворюється як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (управління, відділ, сектор), або вводиться посада юрисконсульта відповідної категорії (далі - юридична служба).

8. Юридична служба органів і підрозділів МНС підпорядковується безпосередньо керівнику органу чи підрозділу МНС.

Порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами органів і підрозділів МНС визначається керівником органу чи підрозділу МНС.

9. На посаду керівника юридичної служби органу чи підрозділу МНС призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як три роки.

10. Претендент на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) органу чи підрозділу МНС проходить погодження в юридичній службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Міністерство) згідно з наказом МНС від 30.12.2009 N 907.

11. Видання нормативного акта, а також подання проекту такого акта керівнику органу чи підрозділу МНС для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

Працівники юридичної служби несуть відповідальність за відповідність чинному законодавству завізованих ними проектів документів правового характеру, порушення порядку пред'явлення і розгляду претензій та позовів.

12. Юридична служба органів і підрозділів МНС постійно співпрацює з юридичною службою Міністерства, отримує методичну допомогу, консультації та роз'яснення з правових питань, що належать до компетенції Міністерства, тощо.

Орган чи підрозділ МНС з метою підвищення професійного рівня працівників юридичної служби може подавати пропозиції юридичній службі Міністерства щодо рекомендованої тематики семінарів, що регулярно проводяться для працівників юридичних служб органів і підрозділів МНС.

13. Орган чи підрозділ МНС зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби органу чи підрозділу МНС, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

14. Юридична служба органу чи підрозділу МНС відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує правильне застосування і виконання нормативно-правових актів та інших документів в органах чи підрозділах МНС, подає керівнику органу чи підрозділу МНС пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю органу чи підрозділу МНС;

розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності органу чи підрозділу МНС;

проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами органу чи підрозділу МНС, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

проводить в межах компетенції разом із структурними підрозділами органу чи підрозділу МНС роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує керівника органу чи підрозділу МНС про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу чи підрозділу МНС в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;

організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в органах та підрозділах МНС порядку пред'явлення і розгляду претензій;

сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

подає керівникові органу чи підрозділу МНС пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності органу чи підрозділу МНС, висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна;

розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності органу чи підрозділу МНС та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу органу чи підрозділу МНС під час вирішення виробничих та соціальних питань;

разом із заінтересованими структурними підрозділами органу чи підрозділу МНС бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці;

надає правову допомогу працівникам органу чи підрозділу МНС, які потребують соціального захисту;

забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників та осіб рядового і начальницького складу органу чи підрозділу МНС, подає пропозиції керівникові щодо поновлення порушених прав;

веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників та осіб рядового і начальницького складу органу чи підрозділу МНС, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг.

15. Юридична служба органу чи підрозділу МНС має право:

перевіряти дотримання законності працівниками та особами рядового і начальницького складу органу чи підрозділу МНС;

одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу чи підрозділу МНС необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

залучати за згодою керівника органу чи підрозділу МНС спеціалістів з метою підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

інформувати керівника органу чи підрозділу МНС про покладення на юридичну службу обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами органу чи підрозділу МНС матеріалів на вимогу юридичної служби.

16. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність із законодавством проектів актів, наказів, розпоряджень органу чи підрозділу МНС та інших документів є обов'язковими для розгляду керівником органу чи підрозділу МНС та його структурними підрозділами.

17. У юридичній службі повинні знаходитись наступні документи:

положення про юридичну службу та копії положень інших структурних підрозділів, затверджених керівником органу чи підрозділу МНС;

інструкція з діловодства (копія);

штатний розпис (копія);

номенклатура справ;

посадові інструкції працівників юридичної служби;

план роботи юридичної служби;

план правового навчання;

журнал обліку претензій та позовних заяв;

журнал реєстрації виконавчих документів, що знаходяться на виконанні в органах державної виконавчої служби;

аналітично-інформаційні матеріали щодо роботи юридичної служби;

матеріали претензійно-позовної роботи та інші документи правового характеру, якими може користуватися юридична служба в своїй роботі;

акти законодавства України та джерела їх офіційного оприлюднення.

18. Робота із забезпечення збереження державної власності та зниження дебіторської і кредиторської заборгованості полягає у:

вивченні матеріалів ревізій, інвентаризацій та надання згідно з ними висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат;

розгляді матеріалів про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності органів і підрозділів МНС та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

прийнятті участі у розробці та здійснені організаційно-правових заходів, спрямованих на зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, ліквідацію невиробничих витрат, покращення фінансово-господарських показників та контроль за їх здійсненням;

взятті участі в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки та нерухоме майно;

здійсненні заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників інших структурних підрозділів;

вивчення законодавства, яке регулює питання збереження державної власності;

здійсненні інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

19. З метою забезпечення узагальнення та подання у встановлені строки Міністерству юстиції інформації щодо складу та структури юридичної служби органів і підрозділів МНС, фахового та освітнього рівня працівників юридичної служби, а також з метою координації правової роботи органів і підрозділів МНС, здійснення методичного керівництва орган чи підрозділ МНС здійснює постійне звітування Міністерству через юридичну службу Міністерства з наступних питань:

щокварталу (до 20 числа останнього місяця) подає інформацію про стан претензійно-позовної роботи органу чи підрозділу МНС за встановленою формою згідно з додатком 1;

до двадцятого червня та двадцятого грудня поточного року подає інформацію про структуру та склад юридичної служби та стан правової роботи за встановленою формою згідно з додатком 2.

 

Начальник Управління
юридичного забезпечення
 

Р. Р. Поворозник 

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи в головних управліннях МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС 

ІНФОРМАЦІЯ
про претензійну роботу органу чи підрозділу МНС

__________
(назва підприємства, установи, організації)

N
з/п 

Сторони претензійних вимог 

Предмет претензії (короткий зміст претензійних вимог) 

Сума претензії 

Результат розгляду претензії 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про позовну роботу органу чи підрозділу МНС

__________
(назва підприємства, установи, організації)

N
з/п 

Назва суду, в якому розглядається справа, та номер справи 

Предмет позову (сторони та короткий зміст позовних вимог) 

Стадія розгляду справи 

Результат розгляду справи 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи в головних управліннях МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан правової роботи в
_
(назва підприємства, установи, організації)
за __________ 20__ р.

Проведено перевірок стану правової роботи на підвідомчих підприємствах галузі 

У ході перевірок виявлено порушень чинного законодавства 

Надано роз'яснень щодо застосування чинного законодавства 

Підготовлено методичних рекомендацій 

Позовна робота 

Структура та склад працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 

кількість судових справ, що знаходяться в провадженні на цей час 

кількість остаточних рішень, винесених на користь підрозділу 

кількість остаточних рішень, винесених не на користь підрозділу 

кількість підприємств 

штатна чисельність працівників юридичних служб 

фактично працівників юридичних служб 

кількість вакантних посад 

про працю 

інших 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про склад юридичної служби
___
(назва підприємства, установи, організації)
станом на 20__ р.

N
з/п 

Назва юридичної служби
(вказати підрозділи) 

Кількість працівників за штатом (із зазначенням посад) 

Фактично працює (повністю П. І. Б.) 

Службовий телефон 

Освіта 

Стаж роботи за фахом 

Стаж роботи в цій юридичній службі 

Вакансії (кількість, назва) 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали