МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

НАКАЗ

від 18 березня 2011 року N 83

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, з метою забезпечення якісного і своєчасного складання консолідованої квартальної фінансової звітності Мінагрополітики за результатами роботи у 2011 році та подання її до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики відповідно до наказу Мінагрополітики від 02.06.2008 N 345 "Про перелік державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України", забезпечити подання до Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В. М.) квартальної фінансової звітності у порядку, обсязі, за встановленими формами та у визначені терміни відповідно до Методичних рекомендацій.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики, які координують діяльність державних підприємств відповідно до наказу Мінагрополітики від 08.07.2009 N 470 "Про повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України", забезпечити своєчасне подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами до Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи.

4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи забезпечити:

4.1. Своєчасне та якісне прийняття квартальної фінансової звітності у 2011 році від державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

4.2. Консолідацію та аналіз фінансової звітності Мінагрополітики у 2011 році, подання її щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу до Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419.

4.3. Опублікування наказу на офіційному сайті міністерства та довести його до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Тригубенка С. М.

 

Перший заступник Міністра 

М. Д. Безуглий 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
18.03.2011 N 83 

Методичні рекомендації
щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать
до сфери управління Мінагрополітики

Загальні положення

Керівнику державного підприємства, що належить до сфери управління Мінагрополітики (далі - підприємство), рекомендується забезпечити умови для своєчасного складання квартальної фінансової звітності у 2011 році в обсязі і за формами, затвердженими відповідними наказами Міністерства фінансів України, державного органу статистики, та згідно з вимогами, визначеними цими Методичними рекомендаціями.

До Мінагрополітики звіт подається особисто головним бухгалтером підприємства, заступником головного бухгалтера або керівником підприємства (за відсутності посади головного бухгалтера).

Датою подання звітності до Мінагрополітики вважається день фактичного надання її до відділу методології та звітності державних підприємств Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи.

Звіт подається у друкованому вигляді в окремій папці по обхідному листу, а також в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Електронний варіант форм звіту знаходиться на офіційному сайті Мінагрополітики на сторінці "Економіка", у розділі "Бухгалтерський облік".

При складанні квартальної фінансової звітності слід звернути увагу на заповнення всіх реквізитів, передбачених формами звітності (повна і чітка назва підприємства, територія, форма власності, орган державного управління, галузь і вид діяльності, повна адреса, коди і т. п.).

На звіті, крім юридичної адреси, необхідно вказати адресу фактичного місцерозташування підприємства та телефон головного бухгалтера.

Звіт повинен бути підписаний керівником підприємства, головним бухгалтером та завірений печаткою підприємства.

Подання квартальної фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника підприємства, в якому зазначається перелік форм фінансової та статистичної звітності та додатків до них.

При поданні квартального фінансового звіту не в повному обсязі та з порушенням термінів звіт буде вважатися таким, що не прийнятий.

Квартальний фінансовий звіт у 2011 році складається відповідно до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності з урахуванням змін, що відбулися протягом звітного періоду, а саме: наказу Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25 (Наказ N 25) (набирає чинності з 1 квітня 2011 року) та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

Всі господарські операції, які відбувались на підприємстві протягом звітного періоду, мають бути відображені у бухгалтерському обліку із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185, або спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580.

Всі форми квартальної фінансової звітності складаються у тисячах гривень без десяткових знаків (крім суб'єктів господарювання, що звітують за спрощеною системою (форми N 1-м (Наказ N 25), N 2-м (Наказ N 25) таN 1-мс (Наказ N 25), N 2-мс (Наказ N 25)).

Підприємства, що знаходяться в стадії ліквідації, реорганізації, складають і подають звітність до Мінагрополітики до зняття їх з обліку в органах статистики за місцезнаходженням.

Підприємства подають звітність до Мінагрополітики відповідно до графіка подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики (додаток 1).

Склад квартальної фінансової звітності

У 2011 році підприємства складають та подають квартальну фінансову звітність у такому складі:

1. За загальною системою:

- Баланс (форма N 1) - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 2 "Баланс", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87;

- Звіт про фінансові результати (форма N 2) - П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

2. За спрощеною системою:

- Баланс (форма N 1-м) - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39;

- Звіт про фінансові результати (форма N 2-м) - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39.

До уваги бухгалтерів державних підприємств системи Мінагрополітики, що звітують за спрощеною системою:

З 1 квітня 2011 року у П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25 (Наказ N 25) будуть внесені зміни, відповідно до яких зміниться форма фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі "Балансу" (ф. N 1-м) і "Звіту про фінансові результати (ф. N 2-м)", а також буде введено нову форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі "Балансу" (ф. N 1-мс) і"Звіту про фінансові результати" (ф. N 2-мс) та порядок заповнення його статей.

Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Нові звітні форми для суб'єктів малого підприємництва будуть опубліковані на офіційному сайті Мінагрополітики з 1 квітня 2011 року на сторінці "Економіка", у розділі "Бухгалтерський облік".

До суб'єктів, що складають спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, відносяться юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Відповідно до зазначеної статті Податкового кодексу України на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, в яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 Податкового кодексу України.

Дія зазначеного пункту Податкового кодексу України не поширюється на суб'єктів господарювання, які:

1) утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

- діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України;

- виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

- виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);

- діяльність з обміну валют;

- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

- операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005);

- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);

- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

- охоронну діяльність;

- зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

- виробництво продукції на давальницькій сировині;

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).

До квартального фінансового звіту у 2011 році підприємства обов'язково подають наступні форми державних статистичних спостережень:

- форму N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затверджену наказом Держкомстату України від 28.07.2010 N 307;

- форму N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджену наказом Держкомстату України від 28.07.2010 N 307;

- форму N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", затверджену наказом Держкомстату України від 06.08.2009 N 301. З 1 квітня 2011 року вступить у дію нова форма N 1-підприємниство, затверджена наказом Держкомстату України від 30.08.2010 N 365.

Крім того, до квартального фінансового звіту обов'язково додаються копії всіх форм державних статистичних спостережень, які надаються підприємством до місцевих органів статистики.

Також до квартального фінансового звіту підприємства обов'язково додають:

- пояснювальну записку до звіту за відповідний звітний період (додаток 2);

- загальну інформацію про суб'єкт господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 3);

- некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 4);

- показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 5);

- показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 6);

- довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 7);

- дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості додаток 8);

- реєстри простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей.

У разі зміни кількості підприємств, що увійшли до зведених звітів асоціацій, корпорацій, об'єднань тощо, у пояснювальній записці необхідно викласти причини таких змін із зазначенням номерів і дат наказів, постанов та інших пояснюючих документів.

До зведених звітів додаються звіти щодо кожного підприємства в повному обсязі.

Зведені звіти подаються до Мінагрополітики за такими видами діяльності:

- сільськогосподарське виробництво;

- промисловість;

- будівництво;

- виробничо-технічне обслуговування;

- виробничо-технічне обслуговування (машинно-технологічні станції);

- торгівля та громадське харчування;

- заготівля;

- лісове господарство.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
 

В. М. Гаврилюк 

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

ГРАФІК
подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики

N з/п 

Назва підприємства, установи, організації 

Дата 
подання звітності 

за I квартал 2011 року 

за I півріччя 2011 року 

за 9 місяців 2011 року 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 

Головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, до яких звітують державні підприємства, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

22.04 

22.07 

21.10 

2. 

Державний концерн "НВАО "Масандра" 

25.04 

25.07 

24.10 

3. 

ДП "Центр інформаційно-аналітичного забезпечення та прогнозування розвитку аграрних навчальних закладів "Агроосвіта" 

26.04 

26.07 

25.10 

4. 

Корпорація "Тваринпром" 

18.04 

18.07 

17.10 

5. 

Асоціація "Укрсіль" 

26.04 

26.07 

25.10 

6. 

Укрплемоб'єднання 

27.04 

27.07 

26.10 

7. 

Корпорація "Український Шовк" 

25.04 

25.07 

24.10 

8. 

Асоціація "Укрветсанзавод" 

28.04 

28.07 

27.10 

9. 

Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" 

29.04 

29.07 

28.10 

10. 

ДП "Укрспирт" 

29.04 

29.07 

28.10 

11. 

ДАК "Хліб України" 

26.04 

26.07 

25.10 

12. 

ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України" 

26.04 

26.07 

25.10 

13. 

ДП "Конярство України" 

21.04 

21.07 

20.10 

14. 

Спеціалізовані контрольно-насіннєві лабораторії по цукрових буряках, льононасіннєві станції, фумігаційні загони 

19.04 

19.07 

19.10 

15. 

Оптові ринки, воєнізовані служби з активних впливів на гідрометеорологічні процеси, виробничо-технічні центри стандартизації і метрології (облагростандарти) 

18.04 

18.07 

18.10 

16. 

Машинно-технологічні станції, пересувні механізовані колони, залізничні під'їзні колії 

19.04 

19.07 

19.10 

17. 

Науково-дослідні установи, заклади з підвищення кваліфікації, проектні організації 

13 - 18.04 

13 - 18.07 

13 - 18.10 

18. 

Виноробні, цукрові заводи, заводи продтоварів, кар'єри 

18 - 21.04 

18 - 21.07 

17 - 20.10 

19. 

Лісогосподарські підприємства 

11 - 15.04 

11 - 15.07 

10 - 14.10 

20. 

Сільськогосподарські підприємства 

11 - 15.04 

11 - 15.07 

10 - 14.10 

21. 

Інші державні комерційні підприємства, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

11 - 20.04 

11 - 20.07 

10 - 20.10 

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
 

В. М. Гаврилюк 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ЗА ________ 2011 РОКУ

1. Інформація про підприємство

Коротко розкривається інформація про організаційно-правову форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис основної діяльності підприємства (відповідно до установчих документів та довідки з Державного реєстру підприємств та організацій України, яка видається, уповноваженим органом зі статистики).

Розкривається структура підприємства (якщо є філії, відділи, інші відокремлені підрозділи - вказується місцезнаходження, основний вид діяльності по коленому такому структурному підрозділу).

Наводиться інформація щодо розпорядчого документа про облікову політику підприємства (номер та дата затвердження розпорядчого документа і дата погодження з Мінагрополітики).

При зміні статутного капіталу підприємства вказуються причини цих змін (із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень уповноваженого органу управління).

2. Виробнича діяльність підприємства

Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність земельних ділянок, урожайність, обсяги виробництва основних видів продукції тощо). Крім того, детально розкривається інформація про витрати на незавершене виробництво.

Виробничі показники порівнюються з плановими та аналогічними показниками попереднього звітного періоду. Розкриваються причини значних відхилень показників.

3. Дохід

Детально розшифровується інформація про доходи підприємства (розшифровується кожен дохідний рядок форми N 2 "Звіт про фінансові результати").

Вказуються причини зростання або зменшення доходів підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.

4. Витрати

Детально розшифровується інформація про витрати підприємства (розшифровується кожен витратний рядок форми N 2 "Звіт про фінансові результати"). Розкриваються елементи операційних витрат.

Вказуються причини зростання або зменшення витрат підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.

5. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов'язково вказується сума простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

Перелік дебіторів і кредиторів наводиться за формою:

N з/п 

Назва підприємства, установи, організації 

Сума заборгованості, грн. 

За що виникла заборгованість 

Дата виникнення заборгованості 

Примітки 

Обов'язково розкривається склад іншої заборгованості (ряд. 210, 470, 610 форми N 1 "Баланс").

У разі зростання заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

Крім того, наводиться інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості за формою:

N з/п 

Назва прийнятих заходів 

Результати прийнятих заходів 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

6. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

7. Фінансові результати

Підприємства, що спрацювали прибутково, вказують напрямки використання прибутку.

Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у майбутньому.

8. Праця і заробітна плата

Розкривається інформація про чисельність працівників підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці тощо. Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати порівняно з попереднім роком.

Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та вказують шляхи її погашення.

9. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

Вказуються, суми капітальних інвестицій.

Розкривається інформація про незавершене будівництво, оновлення (у тому числі придбання) та вибуття (у тому числі реалізацію) основних засобів і нематеріальних активів.

Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних інвестицій порівняно з попереднім роком та плановими показниками.

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери, розкривають інформацію про витрати на утримання цих об'єктів, наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів, проблемні питання тощо.

11. Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її виникнення та заходи, спрямовані на її погашення.

12. Інше

Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. Крім того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але є обов'язковою для розкриття, за вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

13. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Розкриваються основні проблемні питання діяльності підприємства та наводяться заходи, що розробляються керівництвом та спрямовані на успішну роботу у звітному періоді.

Керівник ____

 
Головний бухгалтер ________

 
М. П. 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Загальна інформація
про суб'єкт господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики
________
(назва державного підприємства повністю)

за _________ 2011 року

N з/п 

Повне найменування підприємства 

Код за ЄДРПОУ 

Загальна кількість підприємств, одиниць 

всього 

в тому числі: 

працюючі підприємства (П) 

з них: 

непрацюючі підприємства (Н/П)* 

з них: 

підприємства - банкрути (стадії банкрутства**) 

у стані реорганізації, ліквідації за рішенням органу 

підприємства - банкрути (стадії банкрутства**) 

у стані реорганізації, ліквідації за рішенням органу 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження (адреса) суб'єкта господарювання 

Контактний телефон (вказати код території) 

Статус підприємства (позначення)*** 

Розмір земельної ділянки щодо суб'єкта господарювання (загальна, га) 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника 

Призначення керівника за конкурсом (так/ні) 

Код території (КОАТУУ) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Н/П - непрацюючі підприємства - підприємства, які у звітному періоді не здійснювали фінансово-господарську діяльність.

** РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація.

*** С - стратегічно важливі підприємства; СМ - стратегічно важливі підприємства-монополісти; М - підприємства-монополісти; 50 - природні монополісти, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень; ЕН - потенційно екологічно небезпечні підприємства; НЕП - підприємства, що не підлягають приватизації; МУ - містоутворюючі підприємства, МП - малі підприємства.
                
Керівник __ / _________
                        (П. І. Б.)                  (підпис) 

                
Головний бухгалтер __ / _________
                                           (П. І. Б.)                  (підпис) 

М. П. 

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики

___________
(назва державного підприємства повністю)

за _________ 2011 року

Код ЄДРПОУ _

N з/п 

Повне найменування підприємства 

Середньооблікова кількість
штатних працівників, осіб 

Середньомісячна
заробітна плата*, грн. 

Сума заборгованості із
заробітної плати, тис. грн. 

Витрати на соціальні
заходи. тис. грн. 

за звітний
період (форма N 1-ПВ (термінова, місячна) рядок 1040, графа 2) 

за попередній
період (форма N 1-ПВ (термінова, місячна) рядок 1040, графа 2) 

різниця показників (графа 3 - графа 4) 

за звітний
період (форма N 1-ПВ (термінова, місячна) рядок 1070, графа 2/рядок 1040, графа 2) 

за попередній
 період (форма N 1-ПВ (термінова, місячна) рядок 1070, графа 2/рядок 1040, графа 2) 

різниця показників (графа 6 - графа 7) 

за звітний
 період (форма N 1-ПВ (термінова, місячна) рядок 2010, графа 1) 

за попередній
період (форма N 1-ПВ (термінова-
місячна) рядок 2010, графа 1 

різниця показників (графа 9 - графа 10) 

за звітний період (форма N 2 рядок 250, графа 3) 

за попередній період (форма N 2 рядок 250, графа 4) 

різниця показників (графа 12 - графа 13) 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У рядках "Усього" наводиться загальне значення фонду оплати праці усіх підприємств суб'єкту управління, поділеного на середньооблікову кількість, штатних працівників усіх підприємств. При складанні квартальної звітності сума ділиться: на 3, на 6, на 9 та річної - на 12. Розрахунки здійснюються у гривнях. Малими підприємствами наводяться дані із форм N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка) (річна).

Керівник __ / _________
                        (П. І. Б.)                  (підпис) 

                
Головний бухгалтер __ / _________
                                           (П. І. Б.)                  (підпис) 

М. П. 

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Показники стану активів та інвестиційно-інновадійної діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики

_______
(назва державного підприємства повністю)
за ________ 2011 року

Код ЄДРПОУ ______

тис. грн.

N з/п 

Повне найменування підприємства 

Вартість активів 

Первісна вартість основних засобів 

Знос основних засобів 

Власний капітал 

Оборотні активи 

 

  

на початок звітного року (форма N 1, рядок 280, графа 3) 

на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 280, графа 4) 

на початок звітного року (форма N 1, рядок 031, графа 3) 

на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 031, графа 4) 

на початок звітного року
(форма N 1, рядок 032, графа 3) 

на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 032, графа 4) 

на початок звітного року (форма N 1, рядок 380, графа 3) 

на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 380, графа 4) 

на початок звітного року (форма N 1, рядок 260, графа 3) 

на кінець звітного період) (форма N 1, рядок 260, графа 4) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 480, графа 4) 

Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду (форма N 1, рядок 620, графа 4) 

Кредиторська заборгованість 

усього 

з неї прострочена 

на початок звітного періоду (форма N 1, сума рядків 510 - 610, графа 3) 

на кінець звітного періоду 

на початок звітного періоду 

на кінець звітного періоду 

усього (форма N 1, сума рядків 510 - 610, графа 4) 

в тому числі: 

усього 

в тому числі: 

  

заборгованість перед державним бюджетом 

заборгованість перед Пенсійний фондом 

заборгованість перед державним бюджетом 

заборгованість перед Пенсійний фондом 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість 

Витрати на технологічні інновації 

усього 

з неї прострочена 

на початок звітного періоду (форма N 1, сума рядків 150 - 210, графа 3) 

в т. ч. з
бюджетом 

на кінець звітного періоду (форма N 1, сума рядків 150 - 210, графа 4) 

в т. ч. з бюджетом 

на початок звітного періоду 

в т. ч. з
бюджетом 

на кінець звітного періоду 

в т. ч. з
бюджетом 

за звітний рік (форма 1-підприємництво (річна), рядок 710, гр. 1) 

за попередній рік (форма 1-підприємництво (річна), рядок 710, 0 гр. 1) 

різниця показників (графа 31 - графа 32) 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30

31 

32 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Керівник ____ / ___________
М. П.                 (П.І.Б.)                      (підпис) 

Головний бухгалтер __ / _________
                                           (П. І. Б.)                  (підпис) 

 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики

___________
(назва державного підприємства повністю)
за __________ 2011 року

Код ЄДРПОУ ______

N з/п 

Повне найменування підприємства 

Рентабельність активів, форма N 2, рядок 220 (225) х 100/(форма N 1, рядок 280, графа 3 + форма N 1, рядок 280, графа 4)/2), (відсотків) 

Рентабельність діяльності, форма N 2, рядок 220 (225) х 100/форма N 2, рядок 035, (відсотків) 

Коефіцієнт фінансової стійкості, форма N 1, рядок 380, графа 4/(форма N 1, рядок 480, графа 4 + форма N 1, рядок 620, графа 4) 

Коефіцієнт покриття, форма N 1, рядок 260, графа 4/форма N 1, рядок 620, графа 4 

Коефіцієнт загальної ліквідності, форма N 1, рядок 260/ (форма N 1, рядок 480 + рядок 620) 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, форма N 1, графа 4, рядок 230 + рядок 240/форма N 1, рядок 620, графа 4 

Коефіцієнт забезпечення власними коштами, форма N 1, графа 4 (рядок 260 - рядок 620)/форма N 1, рядок 260, графа 4 

СтуПІНЬ ЗНОС}1

основних засобів, форма N 1, рядок 032 х 100/форма N 1, рядок 031. (відсотків) 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник __ / _________
                        
(П. І. Б.)                  (підпис) 

                
Головний бухгалтер __ / _________
                                         
 (П. І. Б.)                  (підпис) 

М. П. 

 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінагрополітики

_______
(назва державного підприємства повністю)
за 2011 року

Код ЄДРПОУ _________

тис. грн.

N з/п 

Повне найменування підприємства 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Валовий прибуток (збиток) 

за звітний період (форма N 2, рядок 010, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 010, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 035, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 035, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 040, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 040, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 4) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 

Чистий прибуток (збиток) 

Використання чистого прибутку на розвиток виробництва 

Частина чистого прибутку, що перераховується до державного бюджету 

Капітальні інвестиції 

за звітний період (форма N 2, рядок 170(175), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 170 (175), графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 4) 

за звітний період 

за попередній період 

план (рядок 028 (028/1 або 028/2) фінансового плану підприємства) 

факт (рядок 028 (028/1 або 028/2) фінансового плану підприємства) 

відсоток виконання фінансового плану (графа 18 х 100/графа 17) 

план (таблиця 2, рядок 001 фінансового плану підприємства) 

факт (таблиця 2, рядок 001 фінансового плану підприємства) 

відсоток виконання фінансового плану (графа 21 х 100/графа 20) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів підприємства з I кварталу по звітний).

Керівник __ / _________
                        (П. І. Б.)                  (підпис) 

                
Головний бухгалтер __ / _________
                                           (П. І. Б.)                  (підпис) 

М. П. 

  

Додаток 8
до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності у 2011 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської заборгованостей по державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики
______
(назва державного підприємства повністю)

Код ЄДРПОУ ____

тис. грн.

N з/п 

Зміст 

Код 

Станом на 

Відхилення у 

  

  

рядка 

01.01.2011 

01.04.2011 

відсотках 

  

  

  

всього 

у т. ч. прострочена 

всього 

у т. ч. прострочена 

всього 

у т. ч. прострочена 

1. 

Дебіторська заборгованість - всього 

10 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

1.1. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

11 

  

  

  

  

  

  

1.2. 

Поточна дебіторська заборгованість, усього 

12 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

векселі одержані 

13 

  

  

  

  

  

  

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) 

14 

  

  

  

  

  

  

за розрахунками з бюджетом 

15 

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- по ПДВ 

16 

  

  

  

  

  

  

  

- по розрахунках із місцевими бюджетами усіх рівнів 

17 

  

  

  

  

  

  

по розрахунках із Пенсійним фондом України 

18 

  

  

  

  

  

  

за виданими авансами 

19 

  

  

  

  

  

  

з нарахованих доходів 

20 

  

  

  

  

  

  

із внутрішніх розрахунків 

21 

  

  

  

  

  

  

інша поточна дебіторська заборгованість 

22 

  

  

  

  

  

  

2. 

Кредиторська заборгованість - всього 

30 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1. 

Довгострокова кредиторська заборгованість 

31 

  

  

  

  

  

  

  

з неї: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- довгострокові кредити банків 

32 

  

  

  

  

  

  

2.2. 

Поточна кредиторська заборгованість 

33 

  

  

  

  

  

  

  

| тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

короткострокові кредити банків 

34 

  

  

  

  

  

  

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

35 

  

  

  

  

  

  

векселі видані 

36 

  

  

  

  

  

  

кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги 

37 

  

  

  

  

  

  

  

за розрахунками з одержаних авансів 

38 

  

  

  

  

  

  

за розрахунками з бюджетом 

39 

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- по платежах та зборах до місцевих бюджетів усіх рівнів 

40 

  

  

  

  

  

  

за розрахунками з позабюджетних платежів 

41 

  

  

  

  

  

  

зі страхування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- по внесках до Пенсійного фонду України 

43 

  

  

  

  

  

  

за розрахунками з оплати праці 

44 

  

  

  

  

  

  

з учасниками 

45 

  

  

  

  

  

  

із внутрішніх розрахунків 

46 

  

  

  

  

  

  

  

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 

47 

  

  

  

  

  

  

інші поточні зобов'язання 

48 

  

  

  

  

  

  

Керівник 

__
         (підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

__
          (підпис) 

________
(П. І. Б.) 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали