ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

від 7 жовтня 2011 року N 22

Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

З метою ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на створення та розповсюдження національних фільмів, та в межах повноважень, визначених Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 404/2011 (Указ N 404/2011), наказую:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно, що додаються.

2. Довести наказ до відома суб'єктів господарювання, що мають намір отримати державне замовлення на виробництво національних фільмів, забезпечивши розміщення цього наказу в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті www.dergkino.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Копилова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
07.10.2011 N 22

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

1. Загальні положення

1.1. Цими методичними рекомендаціями щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно (далі за текстом Методичні рекомендації), визначається процедура підготовки, подання та розгляд документів для узгодження процедури державних закупівель, укладання і виконання договорів, подання звітності та здачі готової продукції.

1.2. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Господарського, Цивільного кодексів України, законів України "Про кінематографію", "Про поставки продукції для державних потреб", Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, ратифікованої із заявою Законом N 1140-VI від 18.03.2009, постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. N 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі".

1.3. Метою Методичних рекомендацій є планування, ефективне та раціональне використання коштів на здійснення державного замовлення в галузі кінематографії, які передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік.

1.4. Державне замовлення на виробництво національних фільмів надається Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно) суб'єктам кінематографії України на підставі Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (Наказ N 741/1/16-11) (далі - Програма), яка складається на конкурсній основі у порядку, визначеному Міністерством культури України.

1.5. У зв'язку з необхідністю захисту авторських прав та специфікою кіновиробництва, єдиною процедурою визначення суб'єкта кінематографії на виконання державного замовлення національного фільму є процедура закупівлі в одного учасника.

2. Документи, що надаються Держкіно після включення кінопроекту до Програми (Наказ N 741/1/16-11)

2.1. Заявка на участь у процедурі закупівлі послуг з виробництва фільму (назва) (подається у довільній формі на власному бланку (за наявності), за підписом керівника) з додатками:

- аудиторський висновок про фінансовий стан виробника та достовірність фінансової звітності та розрахунку суми чистих активів на останню дату балансу (державним студіям - фінансову звітність, складену на останню звітну дату та завірену підписом посадових осіб підприємства) - 1 прим.;

- довідка з Державної податкової інспекції за місцем реєстрації про відсутність податкової заборгованості з виплати платежів до бюджету (термін її отримання не повинен перевищувати тридцяти днів) - 1 прим.;

- довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати (подається на власному бланку (за наявності) за підписом керівника та бухгалтера (за наявності), завірена печаткою);

- інформація про наявність досвіду роботи в галузі (подається фільмографія виробника на власному бланку (за наявності), за підписом керівника, завірена печаткою) - 1 прим.;

- виписка з банку про середньорічні обороти і залишки коштів на поточному рахунку виробника чи виписка з поточного рахунку для новоствореного виробника, отримана не раніше ніж за 3 місяці до подання (для підтвердження платоспроможності за умови фінансування за рахунок власних коштів) - 1 прим.;

- гарантія забезпечення здійснення платежів з інших джерел - 1 прим.;

- належним чином засвідчені копії Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію підприємства - 1 прим.;

- проект Державного контракту на виробництво фільму, підписаний керівниками підприємств, які є сторонами контракту - 1 прим.;

- проект орієнтовного ліміту витрат та виробничо-економічні показники на виробництво кінофільму, затверджений керівником підприємства та підписаний головним бухгалтером - 1 прим.;

- належним чином засвідчена копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір - 1 прим.;

- оригінал (або нотаріально засвідчена копія) договору, що підтверджує наявність авторських прав, - 1 прим. та 1 ксерокопія;

- копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника та головного бухгалтера підприємства, наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства - 1 прим.;

- перелік осіб, які мають повноваження підписувати документи, що подаються для отримання державної фінансової підтримки, а також зразки їх підписів, належним чином засвідчені - 1 прим.;

- протокол зборів засновників підприємства про надання керівнику підприємства права підписання договорів на суму, більшу від 500 тисяч гривень - 1 прим.;

- договори страхування, договори поруки та інші документи, які підтверджують забезпечення виконання договору про виробництво фільму - 1 прим.;

- копія Свідоцтва про внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів - 1 прим.

2.2. Держкіно має право вимагати від виконавця (продюсера), а виконавець (продюсер) зобов'язаний надати на її вимогу експертний висновок незалежних спеціалізованих установ (підприємств) про правильність розрахунків, наведених у кошторисі, а також висновок щодо застосування в кошторисі звичайних цін. Оплата послуг, що надаються вказаними установами (підприємствами), здійснюється за рахунок продюсера.

Перелічені документи подаються в швидкозшивачі.

2.3. Документи, що подаються до Держкіно, підписують особи, які займають передбачені штатним розписом посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків.

У разі, якщо документи потребують затвердження, їх затверджує керівник юридичної особи.

2.4. У разі, якщо документи згідно пп. 3.1 і 3.2 вже надавалися Держкіно для участі в конкурсному відборі і незмінність цих документів є незаперечною, - їх додаткове надання не потрібно.

2.5. При розгляді заявки та доданих документів учасник процедури закупівлі повинен підтвердити свою правосуб'єктність, а також повноваження осіб, які підписують документи, що подаються до Держкіно.

2.6. З метою отримання достатньої впевненості у фінансовій та виробничій спроможності підприємства - учасника процедури закупівлі - Держкіно має право отримати від учасників та одержувачів державного замовлення, а останні повинні надати їй інформацію про показники фінансово-господарської діяльності.

2.7. Показники виробничої та господарської діяльності, які рекомендовано мати учаснику:

- досвід професійної кінематографічної діяльності;

- здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень статуту;

- наявність працівників відповідної кваліфікації;

- наявність свідоцтва про внесення до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

- відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України та відсутність невиконаних зобов'язань за раніше укладеними із замовником державними контрактами;

- значення основних статей кошторису на виробництво фільму:

а) витрати на заробітну плату - в межах 40 (сорока) відсотків загальної суми кошторису для ігрових фільмів, 65 (шістдесяти п'яти) відсотків - для анімаційних та 30 (тридцяти) відсотків - для всіх інших;

б) накладні (загальностудійні) витрати (для суб'єктів недержавного сектору) - в межах 10 відсотків до прямих витрат.

2.8. У разі виникнення у Держкіно сумнівів стосовно спроможності виконання учасником умов Договору про закупівлю, учасник має надати додаткові гарантії, визначені пп. 5.1 - 5.2 цих Методичних рекомендацій та законодавством.

3. Процедура закупівлі в одного учасника

3.1. Закупівля у одного учасника та визначення об'єкту державного замовлення в галузі кінематографії - процедура, відповідно до якої Держкіно (замовник) укладає договір про закупівлю із суб'єктом кінематографії, який володіє майновими правами інтелектуальної власності на літературний сценарій, після проведення з ним переговорів за умови, що кінопроект пройшов конкурсний відбір (мистецький конкурс) та включений до Програми (Наказ N 741/1/16-11).

3.2. Предметом закупівлі є роботи чи послуги, пов'язані з виробництвом національного фільму, в т. ч. фільму, створеного в рамках Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

3.3. Для участі в процедурі закупівлі та з метою захисту авторських прав суб'єкт кінематографії виконавець (продюсер) повинен надати Держкіно засвідчену належним чином копію Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (далі - Свідоцтво) та авторський договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності на використання літературного сценарію, який укладається між автором літературного сценарію та суб'єктом кінематографії виконавцем (продюсером).

3.4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із законодавством у сфері державних закупівель.

4. Державний контракт на виробництво фільму (договір про закупівлю)

4.1. Договір про закупівлю (далі - Договір) - письмовий правочин між Держкіно та переможцем процедури закупівлі, який передбачає виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з виробництвом фільму (додаток 1).

4.2. Договір укладається у письмовій формі відповідно до положень законодавства України.

4.3. Зміст Договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань як погоджених сторонами, так і тих, що приймаються ними як обов'язкові згідно чинного законодавства.

4.4. При укладанні Договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну, термін виробництва фільму та строк дії Договору, які є істотними умовами Договору.

4.5. Умови про предмет у Договорі повинні визначати:

- найменування продукції (назву фільму та ім'я автора сценарію і режисера-постановника);

- характеристики продукції (робіт, послуг): вид, жанр, хронометраж (кількість хвилин екранного часу, формат кадру, формат запису фонограми).

4.6. Вимоги до якості продукції визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 Господарського кодексу України, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

4.7. Строком дії Договору є час, упродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього Договору. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

4.8. Істотні умови Договору (предмет, ціна та строк дії Договору) не повинні змінюватися після підписання Договору, крім випадку зменшення ціни та інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.9. Крім істотних умов, Договір про закупівлю повинен містити такі положення:

- інформацію щодо включення виробництва фільму до Програми (Наказ N 741/1/16-11) на відповідний період, в якому планується здійснити виробництво фільму;

- гарантії щодо прав авторів, твори яких увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору (фільму);

- права і обов'язки сторін;

- порядок і умови фінансування;

- майнові права на фільм і умови використання фільму;

- відповідальність сторін;

- інші положення.

4.10. З метою отримання додаткових гарантій щодо виконання договору Замовник має право включити до тексту договору пункти, які містять способи забезпечення виконання договору.

4.11. Підписання Договору відбувається на території замовника (Держкіно). Особи, уповноважені підписувати Договір від імені виконавця (продюсера), повинні мати при собі документ, що посвідчує особу або належним чином оформлене доручення.

5. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5.1. Забезпечення виконання Договору - надання учасником процедури закупівлі Держкіно гарантій щодо виконання ним вимог Договору, включаючи будь-які способи забезпечення, відповідно до законодавства України, як банківські гарантії, застава майна, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити й векселі та ін.

5.2. З метою забезпечення виконання Договору та компенсації можливих збитків, нанесених державі в особі Держкіно в результаті невиконання або неналежного виконання Договору, виконавець може застрахувати на користь замовника ризики невиконання (неналежного виконання) з вини виконавця державного замовлення за Договором.

5.3. Виконавець повинен надати замовнику одне з наведених у пунктах 5.1 - 5.2 забезпечень.

6. Виконання договорів та подання звітності

6.1. Виконавець (продюсер) організовує та забезпечує виконання повного комплексу робіт з виробництва фільму на підставі погоджених замовником календарно-постановочного плану та генерального кошторису (до його складення - орієнтовного ліміту витрат).

6.2. При виборі підприємств-підрядників на виконання послуг з виробництва фільму виконавець за рівних умов надає перевагу державним підприємствам - суб'єктам кінематографічної діяльності. Стимулювання та захист вітчизняного виробника (резидента) товарів, робіт і послуг - виконавця державного замовлення - здійснюються згідно чинного законодавства України. Виконавець не допускає необґрунтованого завищення вартості матеріалів, робіт, послуг у процесі виконання договорів.

6.3. Виконавець (продюсер) несе відповідальність згідно чинного законодавства України за виконання умов договору.

Виконавець (продюсер) несе матеріальну відповідальність за залучення коштів з інших джерел на виробництво фільму у відповідності до вимог укладеного Договору.

Виконавець несе відповідальність за достовірність розрахунків, наданих в кошторисі на виробництво фільму; достовірність звітів про фактичне використання коштів, отриманих на виробництво фільму.

6.4. Відповідальність за нецільове використання коштів замовника, передбачених для забезпечення виконання державного замовлення, несуть відповідні посадові особи виконавця (продюсера) згідно чинного законодавства України.

6.5. Виконавець здійснює окремий облік витрат на виробництво фільму, а також облік фінансових вкладень сторін у виробництво фільму.

Виконавець зобов'язаний вести бухгалтерський облік з дотриманням вимог:

- Методичних рекомендацій з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 р. N 1238/0/16-07;

- Методичних рекомендацій з обліку об'єктів сценічно-постановочних засобів на підприємствах кіновиробництва, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 02.11.2007 р. N 1381/0/16-07;

- Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів кіновиробництва, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 02.04.2008 р. N 353/0/16-08.10.9. Виконавець щомісяця надає замовнику довідку про вартість виконаних підрядних робіт, наданих послуг зі створення фільму за формою встановленого зразку та в терміни, наведені в поясненні щодо її заповнення.

6.6. Після закінчення кожного відповідного технологічного періоду або етапу виробництва фільму, а також у разі одержання авансових платежів і незавершення технологічного періоду або етапу протягом шести місяців, виконавець (продюсер) додає акт та звіт про фактичне використання коштів замовника та співпродюсера. Звіт про використання коштів підписується відповідальними особами виконавця та затверджується продюсером (керівником продюсерської компанії). Достовірність звіту (окрім періоду режисерської розробки) підтверджується незалежною аудиторською фірмою. Державні кіностудії мають право не подавати таке підтвердження.

6.7. Виконавець (продюсер) забезпечує збереження і цільове використання сценічно-постановочних засобів, реквізиту та іншого обладнання - матеріальних цінностей, необхідних для виробництва фільму, створених або придбаних відповідно до кошторису.

6.8. Виконавець (продюсер) виготовляє комплект вихідних фільмових матеріалів (додаток N 2) згідно з вимогами діючої нормативно-технічної документації та стандартами якості та комплект обов'язкових інформаційно-довідкових матеріалів фільму (додаток N 3) і передає їх на постійне зберігання до Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", про що складається відповідний акт, оригінал якого надається замовнику.

6.9. Завершений виробництвом Фільм здається замовнику за актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) (додаток N 4).

 

Голова Державного агентства
України з питань кіно

К. О. Копилова

 

Додаток 1
до методичних рекомендацій щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

Примірна форма державного контракту на виробництво національного фільму на умовах державного замовлення

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ НА ВИРОБНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ "__" НА УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Реєстр N ___ від "___" 201_ р.

м. Київ

"___" 201_ р.

______, в особі Голови _, що діє на підставі
Положення (в подальшому - Замовник), з однієї сторони, та ___, в особі
директора _, що діє на підставі __________ (в подальшому - Продюсер-Виконавець), з другої сторони, надалі разом за текстом визначаються як Сторони, беручи до уваги, що:

- виконання послуг за цим Державним контрактом на виробництво національного фільму (надалі - Контракт) є державним замовленням;

- створений на умовах цього Контракту Фільм, є аудіовізуальним твором мистецтва, який охороняється Законом України "Про авторське право і суміжні права";

- на момент укладення Контракту Продюсер-Виконавець у відповідності до авторського договору з автором сценарію отримав майнові права інтелектуальної власності на сценарій на весь термін дії авторських прав на сценарій та на Фільм у цілому;

- Замовник у відповідності до процедур державних закупівель, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель" N 2289-VI від 01.06.2010, в редакції, дійсній на момент підписання цього Контракту, прийняв пропозицію Продюсера-Виконавця про виробництво фільму "" на умовах дольової участі в фінансуванні фільму та розподілу майнових прав на його використання,

Сторони уклали цей Контракт на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати послуги з виробництва (як в предметі закупівлі) національного фільму:

назва: "" (назва робоча), надалі "Фільм".

автор сценарію: П. І. Б.;

режисер: П. І. Б.

вид: ;

жанр: _;

кількість серій: _;

метраж: ;

хронометраж (хвилин екранного часу): ;

носій: ;

формат кадру: ;

формат запису фонограми:;

мова фонограми: українська;

мова написів: ;

в порядку і на умовах, визначених цим Контрактом.

2. СТРОК ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬМУ

2.1. Строки виробництва Фільму визначаються календарно-постановочним планом (до його складення - виробничо-економічними показниками), затвердженими Продюсером-Виконавцем та погодженими Замовником.

2.1.1. Строк запуску Фільму у виробництво не пізніше .

2.1.2. Строк здачі комплекту вихідних матеріалів Фільму до ДП "Національний центр Олександра Довженка" - 201_ року.

2.1.3. Строк надання Замовнику акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) не пізніше "___" 20__ року.

3. ЦІНА КОНТРАКТУ

3.1. Замовник здійснює оплату послуг з виробництва Фільму в розмірі ___ грн. без ПДВ, що є ціною Контракту та складає ___ % кошторисної вартості виробництва Фільму.

3.2. Вартість послуг з виробництва Фільму визначена згідно з Генеральним кошторисом (до його складення - орієнтовним лімітом витрат), затвердженим Продюсером-Виконавцем та погодженим Замовником.

3.3. Обсяги надання послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Ціна Контракту може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Продюсер-Виконавець гарантує забезпечення фінансування виробництва Фільму з інших джерел і його завершення в передбачені цим Контрактом терміни.

3.5. Продюсер-Виконавець зобов'язаний надати Замовнику засвідчені належним чином копії гарантійних листів або інших підтверджуючих документів із зазначенням відповідних сум фінансування фільму та відсоткового співвідношення та укласти відповідну Угоду, між Продюсер-Виконавцем та співпродюсерами (які не є Сторонами цього Контракту, яка підтверджує позабюджетне фінансування Фільму), та надати належним чином засвідчену копію цієї Угоди Замовнику не пізніше дати початку підготовчого періоду.

3.6. У разі зміни умов Угоди, зазначеної в п. 3.5 цього Контракту, Продюсер-Виконавець зобов'язується надати Замовнику належним чином засвідчену копію відповідної додаткової угоди протягом 7 (семи) днів з дня укладення цієї додаткової угоди.

3.7. Угода про виробництво Фільму між Продюсером-Виконавцем та співпродюсерами не повинна містити положення, які погіршують або обмежують права та інтереси Замовника, визначені законодавством України та цим Контрактом.

3.8. У разі визнання Угоди між Продюсером-Виконавцем та співпродюсерами недійсною у судовому порядку за будь-яких підстав, Продюсер-Виконавець зобов'язується у місячний термін повідомити Замовника та знайти іншого співпродюсера в термін не більше 6 (шести) місяців, що відповідає вимогам Замовника, або вкласти у виробництво Фільму власні грошові кошти.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює оплату послуг з виробництва Фільму в розмірі, передбаченому п. 3.1 цього Контракту за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів" (КПКВ 1806020) в сумі без ПДВ (з розбивкою по роках, якщо фільм перехідний).

4.2. Оплата здійснюється Замовником по періодах (етапах) виробництва на підставі календарно-постановочного плану, рахунків, наказів про запуск Фільму у відповідний період (етап), актів про закінчення відповідних періодів (або проміжних) та звітів про фактичне використання коштів, отриманих від Продюсера-Виконавця. В разі відсутності зазначених документів Замовник має право зупинити оплату виробництва Фільму.

4.3. Перерахування коштів здійснюється Замовником в такому порядку:

4.3.1. при запуску у період режисерської розробки - попередня оплата у розмірі 70 % кошторисної вартості періоду в сумі ___. Остаточний розрахунок за період сплачується Замовником після надання акта про закінчення періоду режисерської розробки та звіту про фактичне використання коштів, в сумі не більше ніж затверджено орієнтовним лімітом витрат;

4.3.2. при запуску у підготовчий період - попередня оплата у розмірі 70 % кошторисної вартості підготовчого періоду в сумі ___. Остаточний розрахунок за підготовчий період сплачується Замовником після надання акта про закінчення підготовчого періоду та звіту про фактичне використання коштів на роботи підготовчого періоду, в сумі не більше ніж затверджено орієнтовним лімітом витрат;

4.3.3. при запуску у знімальний період - попередня оплата в розмірі 70 % кошторисної вартості знімального періоду в сумі ___. Остаточний розрахунок за знімальний період здійснюється Замовником після надання акта про закінчення знімального періоду та звіту про фактичне використання коштів за роботи знімального періоду, в сумі не більше ніж затверджено генеральним кошторисом.

4.3.4. при запуску у монтажно-тонувальний період - попередня оплата в розмірі 70 % кошторисної вартості монтажно-тонувального періоду в сумі ___. Після надання Замовнику акта про приймання вихідних матеріалів, обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму на постійне зберігання до Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" та після здачі Фільму Замовнику за актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється остаточний розрахунок з Продюсером-Виконавцем. Оплата здійснюється по фактичних витратах, враховуючи попередні виплати в сумі не більше ніж визначено генеральним кошторисом на виробництво Фільму та обумовлену цим Контрактом.

4.4. Оплата послуг з виробництва Фільму, що переходять на 20__ рік, здійснюється Замовником за додатковою угодою, яка визначає порядок перерахування грошових коштів в межах призначень державного бюджету на 20__ рік.

4.5. Суми в кошторисних і розрахункових документах за цим Контрактом зазначаються в гривнях.

4.6. Термін, на який перераховується попередня оплата Замовником на виконання робіт відповідного технологічного періоду (етапу) виробництва Фільму не може перевищувати шести місяців від дати платежу.

4.7. Продюсер-Виконавець протягом шести місяців з дня надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок, підтверджує їх використання згідно з актом про закінчення відповідного технологічного періоду (етапу) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

4.8. Акти (проміжні) про часткове виконання робіт відповідного технологічного періоду (етапу) та звіти про використання коштів, отриманих Продюсером-Виконавцем у 2011 році в якості попередньої оплати, надаються Замовнику протягом шести місяців від дати отримання коштів, але не пізніше 31 грудня 2011 року (пункт стосується контрактів, підписаних в поточному році).

4.9. Замовник не несе жодних зобов'язань з оплати послуг з виробництва Фільму, крім передбачених цим Контрактом.

5. ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМУ

5.1 Виробництво Фільму здійснюється на підставі сценарію, режисерського сценарію, календарно-постановочного плану та генерального кошторису (до його складення орієнтовного ліміту витрат) на виробництво Фільму.

5.2 Зміна назви Фільму може бути здійснена тільки за письмовою згодою Сторін, але не пізніше, ніж за два тижні до здачі вихідних матеріалів Фільму до ДП "Національний центр Олександра Довженка".

5.3. В рамках виконання цього Контракту Продюсер-Виконавець виготовляє комплект вихідних матеріалів Фільму згідно з додатком N 1, який є невід'ємною частиною даного Контракту.

5.4. Під час виробництва Фільму Продюсер-Виконавець згідно з додатком N 2 до Контракту виготовляє комплект обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів та передає їх до ДП "Національний центр Олександра Довженка" разом з комплектом вихідних матеріалів Фільму.

5.5. Виготовлення та здача комплекту вихідних матеріалів та обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму підтверджується актом ДП "Національний центр Олександра Довженка". Зазначений акт (оригінал) Продюсер-Виконавець надає Замовнику.

5.6. Завершений виробництвом Фільм повинен відповідати вимогам, що передбачені цим Контрактом.

5.7. Завершений виробництвом Фільм здається Замовнику за актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) разом з копією Фільму на DVD.

6. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ФІЛЬМ

6.1. Продюсер-Виконавець гарантує, що на умовах авторського договору з автором оригінального сценарію набув майнові права інтелектуальної власності на весь термін дії авторського права на сценарій та на Фільм у цілому на всю територію земної кулі.

6.2. Продюсер-Виконавець зобов'язаний укласти авторські договори з режисером-постановником, оператором-постановником, художником-постановником, композитором та отримати майнові права інтелектуальної власності від зазначених авторів на весь термін дії авторського права на результати їх творчої діяльності в процесі створення Фільму та на Фільм у цілому на територію земної кулі.

6.3. Майнові права інтелектуальної власності на Фільм належатимуть спільно Замовнику, Продюсеру-Виконавцю та співпродюсерам пропорційно їх фактичних внесків у виробництво Фільму згідно з Угодою про залучення коштів на виробництво фільму, зазначеною в п. 3.7 Контракту. Про що на кожній копії фільму відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та розміру частки майнових прав на фільм проставляється знак охорони авторського права, з урахуванням того, що особа яка має більшу частку майнових прав на фільм може бути зазначена в вищому рядку по відношенню до особи з меншою часткою майнових прав на фільм:

© Державне агентство України з питань кіно, рік першого випуску Фільм

© , рік першого випуску Фільму

І т. д.

Кожний напис здійснюється в один рядок.

6.4. Крім того, в разі необхідності зазначення інших осіб, які забезпечили оплату послуг з виробництва Фільму та є власниками майнових прав інтелектуальної власності на Фільм, Сторони додатково погоджують напис знаку захисту авторських прав на Фільм (копірайт).

6.5. Умови і порядок використання майнових прав інтелектуальної власності на Фільм, на території земної кулі, на весь строк дії прав інтелектуальної власності на Фільм регулюються Ліцензійним договором між Сторонами. Умови Ліцензійного договору визначаються з урахуванням дольової фінансової участі Сторін.

6.6. Сторони дійшли згоди, що з метою ефективного доведення Фільму до глядача та враховуючи необхідність проведення узгодженої політики розповсюдження та демонстрування фільму спільного виробництва, Продюсер-Виконавець має пріоритетне право на отримання у тимчасове використання частки майнових прав інтелектуальної власності Замовника.

6.7. Права на некомерційне використання Фільму (прем'єрні разові покази, участь у фестивалях, днях культури України в інших державах, показ Фільму в урядових і неурядових організаціях, творчих спілках, кінематографічних учбових закладах тощо) належатимуть Замовнику та Продюсеру-Виконавцю спільно. Використання цих прав на території держав СНД та інших країнах світу - здійснюється спільно за попереднім письмовим узгодженням між Сторонами.

6.8. Замовник та Продюсер-Виконавець мають право подавати інформацію про Фільм в друкованих виданнях, сприяти здійсненню рекламної кампанії та просуванню Фільму до глядача.

6.9. Вихідні матеріали Фільму, фільмокопії, відеокасети, диски, виготовлені в рамках виконання цього Контракту, та обов'язковий комплект довідково-інформаційних матеріалів зберігаються в ДП "Національний центр Олександра Довженка" та є спільною власністю Замовника та Продюсера-Виконавця.

6.10. Продюсер-Виконавець має право вільного і безоплатного доступу до матеріалів Фільму, які зберігаються в ДП "Національний центр Олександра Довженка". Видача матеріалів Фільму, що зберігаються в ДП "Національний центр Олександра Довженка" третій стороні здійснюється за письмовим погодженням Сторін.

6.11. Вихідні матеріали Фільму можуть бути використанні виключно для виготовлення проміжних фільмових матеріалів з метою тиражування Фільму.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Не порушувати особисті немайнові права авторів Фільму та використовувати передані йому майнові права інтелектуальної власності на твори, що увійдуть складовими частинами до Фільму, способами, передбаченими відповідними авторськими договорами;

7.1.2. Підписати акт про закінчення відповідного технологічного періоду (етапу) виробництва Фільму протягом п'яти робочих днів, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) по Фільму в цілому - протягом семи робочих днів;

7.1.3. Здійснювати оплату послуг з виробництва Фільму в обсягах і порядку, передбачених цим Контрактом.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Отримувати інформацію про хід виробництва Фільму та переглядати відзнятий робочий матеріал Фільму на стадії знімального періоду. Перегляд робочого матеріалу здійснюється в присутності Продюсера-Виконавця.

7.2.2. Відмовитись повністю або частково від оплати Фільму, якщо він не відповідає вимогам щодо якості, передбачених Контрактом.

7.2.3. Достроково розірвати цей Контракт відповідно до чинного законодавства у разі невиконання Продюсером-Виконавцем своїх зобов'язань та повідомити про таке рішення у строк 15 календарних днів.

7.2.4. У випадку уточнення річних показників Державного бюджету Замовник має право коригувати обсяги бюджетних призначень на оплату послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом. При цьому зобов'язання Замовника виникають тільки після надходження коштів на здійснення закупівель на його реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби.

7.2.5. Повернути рахунки та інші фінансові документи без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення.

7.3. Продюсер-Виконавець зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити придбання майнових прав інтелектуальної власності авторів, чиї твори увійдуть складовою частиною до Фільму, згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права" з метою створення Фільму та подальшого його використання будь-яким незабороненим законодавством України способом протягом всього періоду дії авторського права на Фільм на території земної кулі.

7.3.2. До закінчення підготовчого періоду надати Замовнику засвідчені в установленому порядку копії договорів з режисером-постановником, оператором-постановником, художником-постановником за винятком договору з композитором, копія якого надається протягом 5 (п'яти) днів з дня його укладення.

7.3.3. Визнавати та не порушувати особисті немайнові права, отримані та/або придбані майнові права інтелектуальної власності авторів, визначених ст. 14, 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", чиї твори увійшли чи увійдуть складовою частиною до Фільму

7.3.4. У разі виникнення претензій з боку авторів Фільму та їх правонаступників, Продюсер-Виконавець самостійно за свій рахунок зобов'язується врегулювати їх таким чином, щоб забезпечити безперешкодне використання Фільму.

7.3.5. Організувати та забезпечити повний комплекс робіт (послуг) з виробництва Фільму на підставі цього Контракту і додатків до нього, які є невід'ємними частинами Контракту, а також забезпечити відповідність Фільму на будь-якому етапі його виробництва умовам національного (в т. ч. для фільмів спільного виробництва).

7.3.6. Протягом трьох днів з моменту відповідної події письмово інформувати Замовника про надзвичайні обставини, що мали місце в процесі виробництва Фільму, зміни у складі авторів Фільму, та інші ситуації, що можуть вплинути на хід його виробництва.

7.3.7. Протягом трьох днів після закінчення періоду режисерської розробки (або підготовчого періоду для неігрового кіно) надати Замовнику затверджений режисерський сценарій, підписаний режисером-постановником, оператором-постановником та керівником знімальної групи.

7.3.8. За 5 робочих днів до закінчення знімального періоду Фільму надати Замовнику генеральний кошторис на виробництво фільму.

7.3.9. Протягом п'яти робочих днів після початку ліквідаційного періоду надати Замовнику копію Фільму (DVD) для перегляду.

7.3.10. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати акта ДП "Національний центр Олександра Довженка", надати Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та звіт про фактичне використання коштів на виробництво Фільму.

7.3.11. При виборі підприємств-підрядників на виконання послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом надати перевагу державним підприємствам - суб'єктам кінематографічної діяльності. Не допускати необґрунтованого завищення вартості матеріалів, робіт, послуг у процесі виконання договорів.

7.3.12. Не допускати спрямування коштів Замовника на придбання основних засобів в процесі виробництва Фільму - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів (крім сценічно-постановочних засобів).

7.3.13. Нести відповідальність за цільове використання коштів, достовірність розрахунків в генеральному кошторисі (до його складання - орієнтовний ліміт витрат) на виробництво Фільму, достовірність звітів про використання коштів, отриманих на оплату відповідних технологічних періодів (етапів) виробництва та в цілому на виробництво Фільму.

7.3.14. Забезпечувати збереження і цільове використання сценічно-постановочних засобів, реквізиту та іншого обладнання (далі по тексту - матеріальні цінності), необхідного для виробництва Фільму, створеного та/або придбаного за рахунок коштів, отриманих від Замовника.

7.3.15. В межах витрат, передбачених генеральним кошторисом (до його складення - орієнтовним лімітом витрат) на виробництво Фільму, відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації щодо якості, виготовити комплект вихідних матеріалів Фільму та обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів.

7.3.16. Після закінчення відповідного періоду (етапу) протягом п'яти робочих днів надати Замовнику акт про закінчення відповідного періоду (або етапу), звіт про використання коштів Замовника, наказ про запуск фільму у наступний період. Звіти про використання коштів Замовника на підготовчий період (включаючи період розробки режисерського сценарію), знімальний період та Фільм в цілому мають бути підтверджені незалежним аудитом (пункт для недержавних студій).

7.3.17. В актах, зазначених у п. 7.3.16 Продюсер-Виконавець зазначає розмір коштів, залучених Продюсерами-Виконавцями (співпродюсерами) у виробництво та надає відповідний звіт фактичних витрат, завірений відповідними підписами та печаткою (при наявності). Підтвердження коштів, витрачених Продюсерами-Виконавцями (співпродюсерами) на фільм в цілому надається Продюсером-Виконавцем Замовнику у вигляді аудиторського висновку разом з актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

7.3.18. Не передавати права та обов'язки, передбачені цим Контрактом, третім особам і не змінювати самостійно основні характеристики фільму, зазначені в п. 1.1 цього Контракту, без письмової згоди Замовника.

7.3.19. До підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) укласти з Замовником Договір про спільне використання результатів творчої діяльності авторів Фільму та їх майнових права інтелектуальної власності на Фільм (далі - Договір по спільне використання прав) протягом всього періоду дії майнових прав інтелектуальної власності на Фільм на території будь-якої країни світу. Договір про спільне використання прав між Замовником і Продюсером-Виконавцем буде невід'ємною частиною даного Контракту.

7.3.20. На умовах Договору про спільне використання прав безоплатно передати Замовнику майнові права на використання результатів творчої діяльності авторів Фільму та їх майнові права інтелектуальної власності на Фільм для спільного із Продюсером-Виконавцем їх використання з метою виконання умов цього Контракту і безперешкодного використання Фільму.

7.3.21. У початкових титрах Фільму зазначити інформацію про те, що Фільм знятий за державної підтримки Державного агентства України з питань кіно. Така інформація подається окремим кадром у початкових титрах хронометражем не менше 4 (чотирьох) секунд.

7.3.22. Згадувати про державну підтримку Державного агентства України з питань кіно у всіх рекламних акціях, спрямованих на просування Фільму, у друкованій продукції, що виготовляється в рамках просування Фільму, на обкладинках аудіо-та відео носіїв із записом Фільму, виступах та інтерв'ю представників Продюсера-Виконавця, присвячених Фільму, на радіо і телебаченні, на кінофестивалях та іншими доступними засобами інформації та реклами Фільму.

7.3.23. Продюсер-Виконавець при виробництві Фільму несе відповідальність відповідно до законодавства України за: пропаганду війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; фільми порнографічного характеру

7.4. Продюсер-Виконавець має право:

7.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати оплату від Замовника за надані послуги та виконані роботи технологічних періодів (етапів) виробництва Фільму.

7.4.2. Достроково завершувати роботи технологічних періодів та виробництва Фільму в цілому та письмово узгоджувати з Замовником нові строки виробництва.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Контрактом.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Продюсера-Виконавця з нього стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

8.3. У разі отримання попередньої оплати та порушення строків виконання зобов'язань, визначених пп. 4.6 - 4.7 цього Контракту, крім сплати штрафних санкцій, зазначених у пункті 8.2, Продюсер-Виконавець повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

8.4. За порушення взятих на себе зобов'язань щодо якості (комплектності) вихідних матеріалів Фільму з власної вини Продюсера-Виконавця з нього стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) робіт, послуг.

8.5. У разі невиконання або неналежного виконання Продюсером-Виконавцем пунктів 7.3.21, та 7.3.22, а також у разі відмови подати на ознайомлення виробничу та іншу документацію, що має відношення до виробництва фільму, Замовник має право призупинити подальше фінансування виробництва фільму до надання Продюсер-Виконавцем всієї необхідної документації. Крім того, Продюсер-Виконавець сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 2 (двох) % від вартості послуг, зазначених у п. 3.1 цього Контракту.

8.6. В разі припинення виробництва Фільму з власної вини Продюсера-Виконавця, останній протягом 30 календарних днів від дати припинення виробництва Фільму відшкодовує Замовнику отримані від нього кошти.

8.7. В разі припинення виробництва Фільму за погодженням обох Сторін, здійснені витрати з виробництва Фільму підтверджуються Продюсером-Виконавцем документально та відшкодовуються Замовником.

8.8. Якщо в процесі виробництва Фільм перестане відповідати умовам цього Контракту, вимогам національного фільму, визначеним Закону України "Про кінематографію" або положенням Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво Продюсер-Виконавець зобов'язується привести зобов'язання у відповідність з умовами, визначеними п. 1.1 цього Контракту, в термін, узгоджений Сторонами.

8.9. У разі невиконання п. 8.8 Контракту, Замовник має право розірвати Контракт в установленому законом порядку. В такому випадку Продюсер-Виконавець зобов'язаний повернути перераховані Замовником грошові кошти, а також сплатити проценти за користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на день повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього Контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати неустойок, передбачених цим Контрактом.

8.10. У разі якщо Продюсер-Виконавець представляє Замовнику неправдиву та/або недостовірну інформацію (факт неправдивої та/або недостовірної інформації підтверджується судом), Замовник має право розірвати Контракт в установленому законом порядку. Продюсер-Виконавець зобов'язується повернути Замовнику грошові кошти, перераховані Продюсеру-Виконавцю на день розірвання цього Контракту, а також сплатити проценти за кожний день користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на момент повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього Контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати інших неустойок, передбачених цим Контрактом.

8.11. У разі не виконання Продюсером-Виконавцем зобов'язань, передбачених пунктами 3.4 - 3.8 цього Контракту, Замовник має право розірвати Контракт в установленому законом порядку. Продюсер-Виконавець зобов'язується повернути Замовнику грошові кошти, перераховані Продюсеру-Виконавцю на день розірвання цього Контракту, а також сплатити проценти за користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на момент повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього Контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати неустойок, передбачених цим Контрактом.

8.12. Невиконання умов цього Контракту Продюсером-Виконавцем в будь-якому випадку дає Замовнику право призупинити фінансування фільму до усунення відповідних недоліків Продюсером-Виконавцем.

8.13. Сплата неустойок не звільняє Сторони від виконання прямих зобов'язань за цим Контрактом.

8.14. Замовник не несе відповідальності по зобов'язаннях Продюсера-Виконавця перед третіми особами та за авторськими договорами, укладеними Продюсером-Виконавцем з авторами Фільму та третіми особами.

8.15. Договори, що відносяться до виробництва Фільму, які Продюсер-Виконавець укладає з третіми особами в процесі виробництва Фільму, не повинні суперечити умовам цього Контракту та погіршувати інтереси Замовника.

8.16. В іншому випадку Продюсер-Виконавець повинен відшкодувати Замовнику заподіяні збитки, включаючи втрачену вигоду, а також нести іншу відповідальність, передбачену цим Контрактом.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне невиконання зобов'язань за цим Контрактом, у разі виникнення обставин непереборної сили.

9.2. Під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні надзвичайні обставини, політичні або економічні зміни, які виникли та існують незалежно від волі Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, страйки, війни, масові заворушення), які безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами зобов'язань, але які не були і не могли бути передбачені на момент підписання цього Контракту.

9.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за цим Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом. Уповноважений орган визначається в залежності від конкретної обставини непереборної сили.

9.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Контракт або узгодити умови щодо подовження дії Контракту після завершення обставин непереборної сили.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в претензійному порядку.

10.3. У разі відмови у задоволенні претензії, або не отримання відповіді на претензію, або одержання відповіді поза строком, Сторона, що направила претензію має право передати спір на вирішення Господарського суду м. Києва.

11. РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

11.1. Розірвання та припинення Контракту відбувається відповідно до положень цього Контракту та відповідно до чинного законодавства.

11.2. У разі розірвання Контракту за згодою Сторін Сторони зобов'язані врегулювати всі питання, пов'язані із розрахунками, до моменту розірвання цього Контракту.

12. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ

12.1. Контракт набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31 грудня 20__ року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12.2. Строк дії Контракту щодо зобов'язань Сторін в частині використання прав майнової інтелектуальної власності на Фільм визначаються на строк дії авторського права на Фільм згідно з чинним законодавством України.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У випадку реорганізації (припинення діяльності) будь-якої із Сторін цього Контракту питання про правонаступництво вирішуються окремою угодою між ними.

13.2. Інформація, що відноситься до виконання Продюсером-Виконавцем цього Контракту, не може розглядатися стосовно Замовника як конфіденційна.

13.3. Всі зміни і доповнення до Контракту можуть бути вчинені тільки за письмовою згодою Сторін і будуть невід'ємною частиною цього Контракту.

13.4. Цей Контракт укладається і підписується у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу. Замовнику передаються 2 (два) примірника Контракту, Продюсеру-Виконавцю - 1 (один) примірник.

13.5. Кількість сторінок Контракту - ___ (прописом).

14. ДОДАТКИ ДО КОНТРАКТУ

14.1. Додатки на момент підписання Контракту:

- Додаток N 1 - Комплект вихідних матеріалів;

- Додаток N 2 - Комплект обов'язкових інформаційно-довідкових матеріалів Фільму (обов'язково з монтажними листами);

- Орієнтовний ліміт витрат на виробництво Фільму;

- Авторський Договір з автором сценарію.

14.2. Додатки в ході виконання Контракту:

- Авторський Договір з режисером-постановником;

- Авторський Договір з оператором-постановником;

- Авторський Договір з художником-постановником;

- Авторський Договір з композитором;

- Календарно-постановочний план;

- Генеральний кошторис на виробництво Фільму;

- Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності Замовнику у спільне використання.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

Продюсер-Виконавець

Голова Державної агентства України з питань кіно

К. Копилова

Директор
 

 

Додаток 2
до методичних рекомендацій щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

ПРИМІРНИЙ КОМПЛЕКТ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ,
що здається до ДП "Національний центр Олександра Довженка"

1) Негатив зображення.

2) Еталонна копія.

3) 3 позитивні копії.

4) DCDM - Цифровий Майстер Дистрибуції (цифровий майстер для дистрибуції на жорсткому диску).

5) Майстер КДМ (майстер ключ до цифрової копії).

6) DCP - 1 копія (цифрова фільмокопія).

7) Монофонічний оригінал перезапису.

8) Негатив фонограми перезапису.

9) Зведена монофонічна фонограма музики і шумів (для неігрових фільмів з синхронними репліками).

10) Монофонічна фонограма опцій (синхронних реплік, іншомовних реплік, чистого акомпанементу до вокальних номерів).

11) Стереофонічний оригінал перезапису (для фільмів зі стереозвуком).

12) Зведена стереофонічна фонограма музики і шумів (для фільмів зі стереозвуком).

13) Світловий паспорт і записи до нього.

14) Установчі ролики (для кольорових фільмів).

15) Негатив фона надписів (здається при зйомці написів на ігровому фоні).

16) Установчий ролик фона надписів і запису до нього (здається при зйомці написів на ігровому фоні).

17) Запис цифровий інтермедіейт на жорсткому диску.

18) DVD - 10 шт.

19) Betacam - SP - 2 шт.

20) Метраж на довідка.

21) Музична довідка.

22) Монтажні аркуші (2 прим. друковані, 1 - в електронному вигляді).

 

Додаток 3
До методичних рекомендацій щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

ПРИМІРНИЙ КОМПЛЕКТ
обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму

1) Комплект фотовідбитків:

- кадри з фільму та робочі моменти зйомок - 24 шт. на CD;

- кольорові відбитки-по 3 відбитки розміром 18 х 24 з кожного фотонегативу.

2) Інформаційно-довідкові дані по Фільму:

- вихідні дані із зазначенням "Продюсера-Виконавця", виду і жанру Фільму, метражу, тривалості демонстрування Фільму (хвилин), мови оригіналу;

- анотація з викладенням сюжету Фільму, часу і місця зйомок;

- склад основної творчої групи (повні імена авторів, учасників зйомочної групи);

- короткі дані про авторів сценарію, режисера-постановника, оператора-постановника, художника-постановника, композитора, акторів виконавців головних і других ролей.

 

Додаток 4
д методичних рекомендацій щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно

Примірний АКТ
здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за Державним контрактом

"________"
реєстр N ___ від "___" 20__ року

м. Київ

"___" 20__ року

Державне агентство України з питань кіно, надалі "Замовник" в особі Голови, що діє на підставі Положення з однієї сторони і , надалі "Продюсер-Виконавець", в особі _, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, підписали цей акт про наступне:

1. "ПРОДЮСЕР-ВИКОНАВЕЦЬ" повністю виконав зобов'язання щодо надання послуг з виробництва фільму _____ (назва)

- вид: _______;

- жанр: ______;

- кількість серій: ___________;

- метраж: ;

- хронометраж (хвилин екранного часу): ________;

- носій: __;

- формат кадру: ___;

- формат запису фонограми: __;

- мова фонограми: українська;

- мова написів: ___;

на підставі та відповідно до вищевказаного Контракту та генерального кошторису до нього.

Фільм представлений замовнику "___" __________ 20 ___ року.

Прийнятий студією "___" __________ 20 ___ року.

Виробництво

Автор сценарію

Автор дикторського тексту

Режисер-постановник

Оператор

Художник

Композитор

Музичний оформлювач

Звукооператор

Диктор

Директор картини

Продюсер

2. За Державним контрактом від N ___ фактична вартість виконаних робіт (наданих послуг) склала _ (сума цифрами і прописом) грн., що становить ___ % загальної вартості послуг з виробництва Фільму; за рахунок інших джерел _________ (сума цифрами і прописом) грн., що становить ___ % загальної вартості послуг з виробництва Фільму.

Найменування робіт (періоди, етапи)

Вартість наданих послуг,що складає ціну Контракту
(в грн.)

Найменування Продюсера-Виконавця (організацій - спів продюсерів)

Обсяг фінансування
(в грн.)

Номери і дати актів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На дату підписання цього акта "Замовник" розрахувався з "Продюсером-Виконавцем" (сума цифрами і прописом) грн.

Замовником була виплачена "Продюсеру-Виконавцю" попередня оплата в сумі (сума цифрами і прописом) грн.

4. Підлягає до сплати "Продюсеру-Виконавцю" за виконані роботи (надані послуги) на підставі цього акта _ (сума цифрами і прописом) грн.

5. Сторони претензій одна до одної не мають.

6. Акт складено в 3-х примірниках, ідентичних за своїм змістом, один примірник у "Продюсера-Виконавця", два - у "Замовника". Кожен примірник має однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

"Замовник"

Державне агентство України з питань кіно

"Продюсер-Виконавець"

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

"Замовник"

"Продюсер-Виконавець"

ПІДПИСИ СТОРІН

"Замовник"

Голова Державного агентства України з питань кіно

К. О. Копилова

"___" 20__ р.

"Продюсер-Виконавець"

 
 

"___" 20__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали