МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 вересня 2011 року N 488

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 року N 836 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання" (Постанова N 836) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
09.09.2011 N 488

Методичні рекомендації
щодо розроблення бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів

1. Сфера застосування

1.1. Методичні рекомендації щодо розроблення бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів (далі - Рекомендації), визначають порядок розробки бізнес-планів з технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів (далі - торфодобувне підприємство), за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2011 рік за програмою "Технічне переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, в тому числі через здешевлення кредитів, отриманих у 2010 - 2011 роках, а також фінансування програми реновації гірничошахтного обладнання, в тому числі технічне переоснащення брикетних заводів та технологічного обладнання".

1.2. Методичні рекомендації використовуються при розробленні бізнес-планів торфодобувними підприємствами державної форми власності, у тому числі господарськими товариствами, 100 відсотків акцій яких належать державі, крім суб'єктів господарювання, стосовно яких порушено справу про банкрутство, або яких визнано в установленому порядку банкрутами, або які перебувають у стадії припинення.

2. Порядок розроблення

2.1. Бізнес-план технічного переоснащення торфодобувних підприємств розробляється за формою згідно з додатком та має передбачати рентабельність вкладених коштів, забезпечення збалансованості фінансових результатів роботи (доходів та витрат), окупність проекту у термін його нормативної експлуатації.

2.2. Бізнес-плани затверджуються керівником торфодобувного підприємства та погоджуються генеральним директором Державного концерну "Укрторф".

2.3. Бізнес-планом з технічного переоснащення передбачається впровадження обладнання, необхідного для забезпечення ефективної роботи торфодобувного підприємства.

2.4. Бізнес-планом визначаються очікувані реальні показники господарської діяльності підприємства за результатами технічного переоснащення. Вартісні показники інвестиційного проекту розраховуються з використанням орієнтовних цін обладнання, ресурсів і тарифів на оплату послуг.

3. Структура бізнес-плану та його розроблення

3.1. Бізнес-план має містити:

3.1.1. Титульний лист з грифами затвердження, погодження, назвою плану, місцем та датою розроблення.

3.1.2. Зміст бізнес-плану.

3.1.3. Резюме

Цей розділ містить дані, що дають уявлення про план у цілому:

- його мету;

- перелік основних споживачів продукції;

- обсяг виробництва продукції;

- прогнозований обсяг продажу;

- прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства (після сплати податків до бюджету);

- термін реалізації плану;

- обсяг та джерело фінансування;

- строк окупності;

- коротку характеристику підприємства (назва підприємства, юридична адреса, код ЄДРПОУ, основні види діяльності);

- вартість основних фондів: на 01.01.2011 - млн. гривень;

- обсяг продажу: за 2010 рік - млн. грн., в тому числі експорт - млн. гривень;

- балансовий прибуток: за 2010 р. - млн. гривень;

- зростання виробництва: в 2010 р. порівняно з 2009 р. склало ___ %;

- чисельність основного персоналу: ___ чоловік;

- статутний капітал: млн. гривень.

3.1.4. Чинники інвестиційної привабливості

У цьому розділі наводиться:

- забезпеченість ресурсами;

- ринки збуту, цінова політика;

- наявність положень та свідоцтв ЄДРПОУ;

- рівень платоспроможності тощо.

3.1.5. Загальна характеристика підприємства

У цьому розділі надається інформація з виробничої потужності, промислових запасів та основних напрямків виробничої діяльності, технології видобутку, сезонності, технології виробництва брикетів та пелетів, транспорту. Крім того, зазначаються дані про:

- фінансово-економічний стан підприємства на 01.01.2011

- структуру управління;

- кадровий склад управління підприємством;

- географічне та територіальне розташування підприємства (площа промислового майданчику, вигідність розташування);

- основні виробничі фонди (вартість, перелік виробництв, цехів, наявність основних споруд та обладнання, виробнича потужність);

- основні види продукції;

- обсяг виробництва основних видів продукції;

- характеристика фінансового стану підприємства (для характеристики фінансового стану підприємства наводиться згрупований аналітичний баланс за 2009 - 2010 роки та показники платоспроможності підприємства).

- показники платоспроможності підприємства, які характеризуються системою коефіцієнтів, обчислених на підставі аналітичного балансу, а саме:

Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів:

I + II + III гр. активу
IV гр. активу

Співвідношення власних і позикових засобів:

IV гр. пасиву
I + II + III гр. пасиву

Коефіцієнт маневреності власних засобів - Км:

(III + IV гр. пасиву) - IV гр. активу
IV гр. пасиву

Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості:

II гр. активу
II гр. пасиву

Коефіцієнт загальної ліквідності - Кзл:

I + II + III гр. активу
I + II гр. пасиву

Коефіцієнт ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) - Кл:

I + II гр. активу
I + II гр. пасиву

Коефіцієнт термінової ліквідності - Ктл:

I гр. активу
I гр. пасиву

Коефіцієнт автономії - Ка:

IV гр. активу
Підсумок балансу

Коефіцієнт покриття інвестицій - Кі:

II + III + IV гр. пасиву
Підсумок балансу

- аналіз ринків збуту і перспективи їх розвитку.

3.1.6. Маркетинг і збут продукції

У цьому розділі описується:

- продукція підприємства, її найменування, призначення, область використання, можливість експорту або заміщення імпорту;

- конкурентоспроможність продукції;

- основні споживачі продукції;

- стан і тенденції розвитку ринку;

- конкуренція на внутрішніх та зовнішніх ринках;

- запланований обсяг продажу на внутрішніх та зовнішніх ринках;

- канали збуту;

- обсяг експорту;

- аналіз рівня експортних цін.

3.1.7. Характеристика плану інвестування

У розділі наводиться інформація про:

- актуальність плану (необхідність реалізації бізнес-плану, очікуванні обсяги випуску торфопродукції в результаті реалізації бізнес-плану, соціально-економічні наслідки);

- умови фінансування (орієнтована вартість обладнання);

- ефективність плану, яка характеризується терміном відшкодування капітальних вкладень приростом отриманого чистого прибутку;

- визначення внутрішньої норми рентабельності.

3.1.8. Висновки та пропозиції

У цьому розділі зазначається висновок щодо інвестиційної привабливості плану та розрахунок економічної ефективності проекту:

- ефективність бізнес-плану (NPV);

- внутрішня норма рентабельності (IRR);

- термін відшкодування витрат;

- висновок щодо інвестиційної привабливості плану.

 

Директор Департаменту з питань
нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості
та альтернативних видів палива

І. Кирюшин

 

Додаток
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
09.09.2011 N 488

ПОГОДЖУЮ
Генеральний директор ДК "Укрторф"

"___" _ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного підприємства

           (підпис)                  (П. І. Б.)
"___" 20__ р.

Бізнес-план
технічного переоснащення

____
(найменування підприємства, його відокремленого підрозділу)

____
(місто)

__________
(рік)

1. Зміст

2. Резюме

3 Чинники інвестиційної привабливості

3.3.1. Чинники виробництва.

3.3.2. Ринкові чинники.

3.3.3. Правові чинники.

3.3.4. Чинники господарської і фінансової привабливості.

4 Загальна характеристика підприємства

4.1 Фінансово-економічний стан підприємства на 01.01.2011:

Фінансово-економічний стан підприємства на 01.01.2011 (тис. грн.)

Таблиця N 1

АКТИВИ

Оборотні активи

 

Необоротні активи

 

Разом:

 

ПАСИВИ

 

Поточні зобов'язання

 

Довгострокові зобов'язання

 

Власний капітал

 

Забезпечення наступних витрат та платежів

 

Разом:

 

БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК/ЗБИТОК ЗА 2010 РІК

 

4.2. Структура управління.

4.3. Кадровий склад управління підприємством:

Кадровий склад управління

Таблиця N 2

П. І. Б. керівників

Рік народження

Посада

Освіта

Досвід роботи

 

 

 

 

 

4.4. Місцезнаходження.

4.5. Основні виробничі фонди.

4.6. Основна продукція.

4.7. Обсяг виробництва основних видів продукції.

Виробництва основних видів продукції (тис. тонн)

Таблиця N 3

Найменування

2008 р.

2009 р.

2010 р.

план 2011 р.

Видобуток торфу, всього

 

 

 

 

- фрезерного паливного торфу

 

 

 

 

- кускового торфу

 

 

 

 

- торфу для сільського господарства

 

 

 

 

Виробництво торфобрикетів

 

 

 

 

4.8. Характеристика фінансового стану підприємства:

4.8.1. Склад аналітичного балансу.

Склад аналітичного балансу (тис. грн.)

Таблиця N 4

Статті активу

Статті пасиву

 

Сума

 

Сума

 

2009 р.

2010 р.

 

2009 р.

2010 р.

I група Високоліквідні активи (грошові кошти, короткострокові вкладення)

 

 

I група Пасиви короткострокові (короткострокові кредити та позикові кошти)

 

 

II група Середньоліквідні активи (дебіторська заборгованість)

 

 

II група Пасиви середньострокові (кредиторська заборгованість)

 

 

III група Низьколіквідні активи (запаси та витрати)

 

 

III група Пасиви довгострокові (довгострокові кредити та позики)

 

 

IV група Активи, які складно реалізувати (основні засоби)

 

 

IV група Постійні пасиви (власні та прирівняні до них засоби)

 

 

Разом активів:

 

 

Разом пасивів:

 

 

4.8.2. Показники платоспроможності.

У зведеному вигляді показники платоспроможності підприємства характеризуються такими даними:

Показники платоспроможності підприємства

Таблиця N 5

Найменування показників

Попередній до планового рік 2010 р.

Плановий рік 2011 р.

Нормативне значення

Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів

 

 

1:1

Співвідношення власних і позикових засобів

 

 

2:1

Коефіцієнт маневреності власних засобів

 

 

-

Співвідношення дебіт. і кредит. заборгованості

 

 

> 2

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

не < 1

Коефіцієнт ліквідності (проміжний Коефіцієнт покриття)

 

 

0.5 - 1.0

Коефіцієнт термінової ліквідності

 

 

близько до 1

Коефіцієнт автономії

 

 

> 0.5

Коефіцієнт покриття інвестицій

 

 

0.85 - 0.9

4.9. Аналіз ринків збуту і перспективи їх розвитку.

5. Маркетинг і збут продукції

5.1. Опис продукції.

Основні види продукції

Таблиця N 6

Найменування

Ступінь розкладу, %

Зольність, %

Умовна вологість, %

Теплотворна здатність, Ккал

pH сольове

Фрезерний паливний торф

 

 

 

 

 

Кусковий торф

 

 

 

 

 

Торф для сільського господарства

 

 

 

 

 

Торфобрикети

 

 

 

 

 

5.2. Конкурентоспроможність продукції.

5.3. Споживачі.

5.4. Стан і тенденції розвитку ринку.

5.5. Конкуренція.

5.6. Обсяги збуту.

Канали збуту

Таблиця N 7

КАНАЛИ ЗБУТУ

ОБ'ЄМ РЕАЛІЗАЦІЇ
(у % до загального обсягу виробництва)

Бюджет

 

Сільське господарство

 

Населення

 

Металургійна промисловість

 

Експорт

 

Інші

 

5.7. Обсяг експорту

Експорт основних видів продукції

Таблиця N 8

Найменування

2009 р.

2010 р.

2011 р. план

тис. тонн

тис. $

тис. тонн

тис. $

тис. тонн

тис. $

Реалізація торфу всього, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

- фрезерного паливного торфу, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

- кускового торфу, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

- торфу для сільського господарства, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

Реалізація торфобрикетів, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

5.8. Аналіз рівня експортних цін

Поточний рівень експортних цін на 2011 рік (у дол. США за 1 т)

Таблиця N 9

Найменування

1 Країна

2 Країна

3 Країна

Реалізація торфу всього, тис. $

 

 

 

- фрезерного паливного торфу, тис. $

 

 

 

- кускового торфу, тис. $

 

 

 

- торфу для сільського господарства, тис. $

 

 

 

Реалізація торфобрикетів, тис. $

 

 

 

6. Характеристика плану інвестування

6.1. Актуальність плану

Прогнозований обсяг очікуваного випуску торфопродукції в результаті реалізації бізнес-плану

Таблиця N 10

Найменування

до тех. переоснащення

після тех. переоснащення

переоснащення +/- приросту, тис. грн. (к. 7 - к. 4)

 

Об'єм
(тис. тонн)

Ціна
(грн. за 1 тонну)

Сума
(тис. грн.)

Об'єм
(тис. тонн)

Ціна
(грн. за 1 тонну)

Сума
(тис. грн.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Фрезерний паливний торф

 

 

 

 

 

 

 

Кусковий торф

 

 

 

 

 

 

 

Торф для сільського господарства

 

 

 

 

 

 

 

Торфобрикети

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Умови фінансування

Орієнтовна вартість обладнання

Таблиця N 11

Найменування

Кількість, шт.

Вартість одиниці обладнання згідно цін виробників на 01.01.2011 року, тис. грн.

Фінансування всього, тис. грн.

В тому числі:

Всього

за рахунок власних коштів

за рахунок бюджетних коштів

1

2

3

4

5

6

7

торфозбиральний комплекс МТФ- 44/ МТЗ-82

 

 

 

 

 

 

вагони ТСВ-6А

 

 

 

 

 

 

трактор гусеничний торф'яної модифікації ДТ- 75ДТХС4

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

6.3. Ефективність плану

Ефективність плану характеризується терміном відшкодування капітальних вкладень приростом отриманого чистого прибутку.

Показники ефективності (тис. грн.)

Таблиця N 12

Найменування показників

Роки експлуатації обладнання

 

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Вартість товарної продукції

 

 

 

 

 

Витрати на виробництво продукції

 

 

 

 

 

Балансовий прибуток

 

 

 

 

 

Податок на прибуток (30 %)

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування (%)

 

 

 

 

 

РАЗОМ: чистий прибуток і амортизація

 

 

 

 

 

Приріст чистого прибутку з амортизацією

 

 

 

 

 

Чистий дохід за наростаючим підсумком

 

 

 

 

 

Термін відшкодування витрат (років)

роки з моменту початку експлуатації

Термін відшкодування витрат по роках дорівнює чистій сумі капіталовкладення, діленій на середньорічний приріст коштів у зв'язку з наданою інвестицією. Таким чином, термін відшкодування коштів розраховується як відношення капітальних інвестицій у торфовидобувне обладнання до середньорічного приросту чистого доходу (чистий дохід за наростаючим підсумком розділити на роки нормативної експлуатації).

6.4. Визначення внутрішньої норми рентабельності

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності плану виконано методом дисконтування різночасних чистих доходів, отриманих за період життєдіяльності продукту, за умови, що сумарний наведений чистий дохід дорівнюватиме нулю. При цьому, як період життєдіяльності продукту приймається період експлуатації - кількість років.

Загальна тривалість розрахункового періоду - років.

Прогноз руху грошових коштів від реалізації бізнес-плану

Таблиця N 13

Найменування показників

Роки експлуатації обладнання

 

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Надходження (1.1)

 

 

 

 

 

1.1. Надходження від реалізації

 

 

 

 

 

2. Платежі (2.1 + 2.2)

 

 

 

 

 

2.1. Придбання основних засобів за бізнес-планом

 

 

 

 

 

2.2. Платежі за поточною діяльністю (матеріали, зарплата, податки та інше)

 

 

 

 

 

- матеріали

 

 

 

 

 

- заробітна плата з нарахуваннями

 

 

 

 

 

- податки

 

 

 

 

 

- інше

 

 

 

 

 

- адміністративні витрати

 

 

 

 

 

- витрати на збут

 

 

 

 

 

2.3. Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

2.4. Погашення відсотків по кредиту

 

 

 

 

 

2.5. Погашення кредиту

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік (1 - 2)

 

 

 

 

 

Прогноз руху грошових коштів розраховується без урахування амортизації.

Кумулятивна ставка дисконтування дорівнює ___ % (___ % депозиту в комерційних банках та прогнозу інфляції ___ %).

За наявності кредитів, залучених у попередні роки, їх погашення визначається виходячи з даних про використання позикових (залучених) коштів для технічного переоснащення та простого відтворення виробництва підприємства. Слід мати на увазі, що залучення кредитів у плановий та наступний за плановим роки може передбачатися лише в тому разі, коли підприємство буде мати прибуток, достатній для їх погашення. Плата за кредит (залучені кошти) визначається виходячи з договірної процентної ставки та сум (залишку) кредиту (залучених коштів) згідно з графіком їх погашення.

(тис. грн.)

Періоди

Чистий грошовий потік,
тис. грн.

Коефіцієнт дисконтування

Наведений чистий грошовий потік, тис. грн.
(к. 2 * к. 3 = к. 4)

1

2

3

4

Роки нормальної експлуатації

1

 

 

 

-------------

 

 

 

5

 

 

 

Ефективність бізнес-плану (NPV)

 

Внутрішня норма рентабельності (IRR) розраховується в EXEL за формулою ВСД (чистий грошовий потік за 1 рік + чистий грошовий потік за 2 роки + ... + чистий грошовий потік за 5 років).

Коефіцієнт рентабельності продажів (відношення чистого прибутку до обсягу продажів в %) становить: %, проти % до реалізації плану.

Коефіцієнт загальної рентабельності (відношення балансового прибутку до собівартості продукції в %) становить %, проти % до реалізації проекту.

7. Висновок та пропозиції

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали