ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 липня 2011 року N 113

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками

Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" та з метою вдосконалення діяльності служби судових розпорядників, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів розмістити текст цього наказу та Методичних рекомендацій на офіційному веб-порталі судова влада України.

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати текст цього наказу та Методичні рекомендації до Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів загальної юрисдикції та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати текст цього наказу та Методичні рекомендації до місцевих судів загальної юрисдикції.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Балаклицького І. І.

 

Голова

Р. Кирилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
18.07.2011 N 113

Методичні рекомендації
щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками

1. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), іншим процесуальним законодавством України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

1.2. Методичні рекомендації передбачають порядок складання старшими судовими розпорядниками (судовими розпорядниками) протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 1853 КУпАП (Прояв неповаги до суду), а також роз'яснюють порядок обліку протоколів.

1.3. Протокол не складається в разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1853 КУпАП, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

1.4. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

1.5 Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення (ч. 1 ст. 1853 КУпАП розглядається протягом доби, ч. 2 ст. 1853 КУпАП в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання її судом).

2. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

2.1. У разі вчинення особою правопорушення, передбаченого статтею 1853 КУпАП, судовим розпорядником складається протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, державною мовою.

2.3. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

2.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.5. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинене особою правопорушення.

2.6. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: число, місяць, рік і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол.

2.7. У розділі відомостей протоколу про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, зазначається:

- пункт 1 - повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові;

- пункт 2 - число, місяць і рік народження, а також місце народження;

- пункт 3 - громадянство;

- пункт 4 - найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не працює, то про це робиться відмітка у пункті 4;

- пункт 5 - середньомісячний заробіток або інші доходи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

- пункт 6 - кількість осіб, які знаходяться на утриманні особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, включаючи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не мають власних доходів, тощо;

- пункт 7 - фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення;

- пункт 8 - місце реєстрації згідно з паспортними даними чи даними адресного бюро;

- пункт 9 - якщо особа притягається до адміністративної відповідальності повторно протягом року, зазначається: число, місяць і рік вчинення попереднього правопорушення, повна назва органу, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення (попередження, штраф (на яку суму), адміністративний арешт (кількість діб) тощо);

- пункт 10 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення, дата видачі і найменування органу, що його видав, або номер оператора, який здійснював перевірку особи за картотекою адресного бюро.

2.8. При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік, час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.9. У випадках, передбачених КУпАП, до протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, із зазначенням адреси їх місця проживання та скріплення їх підписами.

2.10. Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду суду або громадянину, в протоколі зазначається прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, адреса місця його проживання або назва суду, їх місцезнаходження, ставиться підпис потерпілого або представника суду і вказується розмір заподіяної правопорушенням шкоди.

2.11. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі, а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.12. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

2.13. Для обліку протоколів заводиться відповідний журнал (додаток 2), який прошнуровується, нумерується та скріплюється печаткою відповідного суду. У кожному суді порядковий номер протоколу розпочинається з N 0001.

 

Додаток 1

ПРОТОКОЛ N 000     
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ за ч. ___ ст. ___ КУпАП

"___" 201__ р.

____
(найменування населеного пункту)

Старшим судовим розпорядником (судовим розпорядником) _________
_
                                      (найменування суду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_
складено цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________

2. Дата та місце народження

3. Громадянство ___________

4. Місце роботи і посада ____

5. Місячний заробіток 6. На утриманні осіб ___________

7. Місце проживання _______

8. Місце реєстрації ________

9. Чи піддавався(лася) протягом року адміністративному стягненню __
                                                                                                                                                                                          (дата,
_
_
                                                                                    яким органом, за що, вид стягнення)

10. Особа правопорушника засвідчується _
                                                                                                              (вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)
_

_
                                                            (дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)
_
_
_
_
_
_

Вчинив(ла) правопорушення, передбачене ч. ___ ст. ___ КУпАП

СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1.

_, адреса _
_ підпис

2.

_, адреса _
_ підпис

ПОТЕРПІЛІ

1.

_, адреса _
_ підпис

2.

_, адреса _
_ підпис

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода _______ (сума в гривнях)

Гр. _ роз'яснено його (її) права та обов'язки,
передбачені ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться о "___" годині "___" хвилин "___" 201__ р. в кімнаті N ___ приміщення ___________ суду.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _

"___" 201    р.

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГУЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_
                             (у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення або
_
                                     підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_
_
_
_
_

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _________

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

Підпис свідків

1. _____

 

2. _____

ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ

_
_

До протоколу додається ____
_
                                      (пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків,
_
                                                              речові докази, матеріали аудіо та відеозапису судового засідання і т. д.)
_
_
_

Підпис посадової особи, яка склала протокол ________

Примірник протоколу отримав ________
                                                                                       (підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

 

Додаток 2

(ТИТУЛЬНА СТОРІНКА)

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

_
(найменування суду)

 

Почато "___" 201__ р.

 

Закінчено "___" 201__ р.

Графи, які заповнюються в журналі

N п/п

Дата реєстрації

Номер складеного протоколу

Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника

Дата вчинення правопорушника та його коротка суть

1

2

3

4

5

6

Прізвище та ініціали посадової особи,яка розглядала адмінматеріали

Дата розгляду адмінматеріалу, прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номера справи, де зберігаються адмінматеріали після виконання постанови або куди вони направлені.
Дата, найменування суду

7

8

9

10

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали