МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2011 року N 73

Про затвердження Методичних рекомендацій здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні

З метою запровадження систематичного дослідження умов ведення бізнесу в Україні, підготовки рекомендацій щодо їх поліпшення та усунення проблем, що перешкоджають успішному веденню підприємницької діяльності, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні, що додаються.

2. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва використовувати Методичні рекомендації для проведення щорічного дослідження стану умов ведення бізнесу в Україні.

Узагальнені результати опитування суб'єктів малого та середнього підприємництва щодо стану регуляторного середовища використовувати для здійснення аналізу його ефективності, проведення моніторингу з метою виявлення недоліків, які створюють проблеми для підприємництва, і підготовки рекомендацій щодо їх урегулювання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 25.02.2008 N 58 "Про затвердження Методичних рекомендацій дослідження стану бізнес-клімату в Україні".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.10.2011 N 73

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою запровадження щорічного дослідження, оцінки і моніторингу підприємницького середовища в Україні.

Завданням дослідження є вивчення стану підприємницького середовища, основних тенденцій його розвитку, а також визначення адміністративних перешкод для ведення бізнесу, підготовка рекомендацій щодо їх усунення.

1.2. Об'єктом дослідження є певні сфери регулювання умов ведення бізнесу в Україні.

1.3. Суб'єктами дослідження - респондентами є представники суб'єктів малого та середнього підприємництва в різних регіонах України.

1.4. Метод дослідження - опитування представників суб'єктів малого та середнього підприємництва за їх місцезнаходженням методом індивідуальних інтерв'ю.

2. Сфери дослідження умов ведення бізнесу в Україні

2.1. При визначенні умов ведення бізнесу в Україні пропонується охопити такі індикатори регулювання підприємницької діяльності:

оцінка реєстраційних процедур (до складу рейтингу входять оцінка простоти і зрозумілості реєстраційних процедур; оцінка роботи "єдиних реєстраційних офісів"; кількість процедур, документів і днів, необхідних для реєстрації; витрати на здійснення реєстрації; оцінка розміру статутного капіталу);

оцінка системи перевірок (до складу рейтингу входять оцінка ефективності Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; частота перевірок та їх тривалість; витрати, понесені у зв'язку з перевірками; втрати робочого часу у зв'язку з проведенням перевірок; органи контролю, які найчастіше перевіряють, та дотримання ними норм законодавства під час перевірок; ефективність перевірок;

оцінка дозвільної системи (ефективність і прозорість дозвільної системи, ефективність роботи дозвільних центрів; кількість дозвільних документів, які необхідно отримати для започаткування діяльності, та кількість інших документів, які необхідно надати для отримання того чи іншого дозвільного документа; терміни отримання дозвільних документів; витрати на отримання дозвільних документів);

оцінка системи оподаткування (загальна оцінка чинної системи оподаткування, процедур розрахунку окремих податків і зборів (обов'язкових платежів), кількість платежів за минулий рік, витрати часу на їх сплату, сукупний податок у відсотку до валового доходу, відношення до спрощеної системи оподаткування);

оцінка технічного регулювання (загальна оцінка процедур сертифікації продукції; проблеми, які виникають при проведенні сертифікації; відношення суб'єктів підприємницької діяльності до обов'язкової сертифікації; обсяг продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації).

3. Методологія дослідження умов ведення бізнесу в Україні в цілому та в регіонах

Первинний збір інформації проводиться шляхом індивідуальних опитувань підприємців - представників суб'єктів малого та середнього підприємництва в різних регіонах України. Під час опитування респонденти відповідають на низку питань, які стосуються їх діяльності, відповідно до спеціальної анкети, що наведена в додатку 1.

Анкета містить сукупність індикаторних питань, кожне з яких безпосередньо пов'язане з відповідним індикатором регулювання підприємницької діяльності, і передбачає відстежити зв'язок між індикаторами й об'єктивними статистичними показниками розвитку підприємництва.

Оцінка умов ведення бізнесу в Україні в цілому буде здійснюватися на підставі узагальнення й експертизи даних, отриманих за результатами опитування.

Для вирішення завдань дослідження на підставі даних Держстату формується вибірка підприємств у всіх регіонах станом на 15 грудня року, що передує року дослідження.

Співвідношення підприємств у вибірці за сферами діяльності, формами власності повинно бути репрезентативним і відображати загальнодержавну структуру.

Опитування рекомендується проводити серед підприємств, які здійснюють діяльність у таких галузях (сферах) економіки, які є найбільш поширеними для суб'єктів малого і середнього підприємництва, а саме: промисловість; будівництво; діяльність транспорту та зв'язку; торгівля; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; фінансова діяльність.

Віднесення до певної галузі (сфери) економіки суб'єктів малого та середнього підприємництва здійснюється за основним видом їх діяльності.

Вибірку підприємств для дослідження необхідно здійснювати за такими критеріями:

активні (діючі) підприємства (крім державних);

чисельність працівників (малі підприємства - до 50 осіб, середні підприємства - до 250 осіб);

організаційно-правова форма;

сфери економіки;

географічне місцезнаходження підприємства.

Респондентами є керівники підприємств (власники та наймані менеджери). Такий вибір обумовлено тим, що саме ця категорія респондентів унаслідок свого статусу і повноважень вирішує (як правило, особисто) більшість проблем, які розглядаються у дослідженні. Водночас зазначена група респондентів характеризується стійкою однорідністю ознак соціальної групової приналежності:

установками, мотивами, цінностями, стратегіями тощо.

З огляду на викладене їх точка зору і відповіді представлятимуть по суті групову, консолідовану оцінку, що дасть можливість отримати коректні показники при опитуванні.

Крім того, для отримання більш широкого уявлення про ситуацію в певній сфері регуляторного середовища під час опитування можуть бути використані також індикаторні питання, які оцінюють окремі аспекти регуляторного середовища як:

позитивні (так);

негативні (ні).

Це питання, які стосуються ефективності законодавчої бази загальних умов ведення бізнесу у сфері підприємницького середовища; оцінки діяльності окремих органів контролю і нагляду, дотримання ними вимог законодавства під час перевірок, оцінки результативності перевірок; оцінки процесу отримання дозвільних документів і роботи дозвільних центрів тощо.

Таке дослідження передбачає оцінку респондентами того чи іншого індикатора, який не може бути розрахований у числовому значенні.

Результати такого дослідження повинні розглядатися як такі, що дають можливість розширити характеристику того чи іншого індикатора певної сфери регуляторного середовища.

Перелік питань такого індикативного дослідження наведено в додатку 2.

Обчислення й узагальнення інформації за переліком питань індикативного дослідження здійснюється відповідно до додатка 3.

Щодо кожного з таких питань обчислюється інтегральний індекс, рівень якого буде свідчити про ефективність того чи іншого регулятора.

Інтегральний індекс - це середнє арифметичне різниці позитивних і негативних оцінок плюс 100 з кожного індикативного питання, що обчислюється за формулою:

 

n

 

 

е 

(P - N + 100)n

 

i = 1

 

Iінт. = 

__________,

 

n

де Iінт. - інтегральний індекс;

P - позитивні оцінки з індикативного питання у відсотках до загального числа респондентів;

N - негативні оцінки з індикативного питання у відсотках до загального числа респондентів;

n - кількість змінних, які використовуються для обчислення індексу.

Значення інтегрального індексу вище 100 означає, що ситуація із зазначеного питання в країні (за оцінкою респондентів) швидше сприятлива, нижче 100 - швидше несприятлива.

Звітним періодом для проведення дослідження умов ведення бізнесу в Україні є календарний рік.

На підставі узагальнених результатів опитування суб'єктів малого та середнього підприємництва й отриманої від них додаткової інформації щодо регуляторного середовища здійснюється аналіз його ефективності і визначаються недоліки, які створюють проблеми для підприємництва.

Результати узагальненого аналізу отриманої інформації опрацьовуються в тематичних фокус-групах, у роботі яких беруть участь експерти (представники відповідних центральних органів виконавчої влади, які здійснюють регулювання підприємницької діяльності), громадські організації та підприємці.

За наслідками проведеної роботи готуються рекомендації щодо врегулювання або усунення виявлених проблем, які створюють перешкоди для ведення бізнесу.

Щорічні дослідження використовуються для проведення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні.

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики - начальник 
відділу розвитку підприємництва

І. А. Волков

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні

АНКЕТА
для оцінки умов ведення бізнесу в регіонах України суб'єктами малого та середнього підприємництва

Код регіону

Код населеного пункту

Дата опитування

П. І. Б., хто проводить інтерв'ю

Характеристика малого та середнього підприємства

Чисельність зайнятих на Вашому підприємстві, осіб

Організаційно-правова форма Вашого підприємства:

товариство з обмеженою відповідальністю

відкрите акціонерне товариство

закрите акціонерне товариство

підприємець без створення юридичної особи

виробничий кооператив

інша (яка саме)

Рік створення

Блок питань для оцінки ефективності реєстраційних процедур

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Процедури, які Ви здійснили при реєстрації підприємства, усього,

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

процедури, які необхідно здійснити до державної реєстрації

- " -

 

 

процедури, які необхідно здійснити після державної реєстрації

- " -

 

2

Витрати часу для проведення реєстрації підприємства, усього,

днів

 

 

у тому числі:

 

 

 

на відвідування "єдиного реєстраційного центру" або державного реєстратора

- " -

 

 

на взяття на облік у податкових органах, органах статистики та соціальних фондах

днів

 

 

для отримання дозволу на виготовлення печатки

- " -

 

 

на відкриття банківського рахунку

- " -

 

3

Повна сума витрат на здійснення реєстраційних процедур, усього,

гривень

 

 

у тому числі:

 

 

 

офіційні

- " -

 

 

неофіційні

- " -

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Під процедурою слід розуміти взаємовідносини засновників підприємства із зовнішніми сторонами (державними закладами, юристами, аудиторами, нотаріусами) при проведенні державної реєстрації, а також після реєстрації, виконання яких передбачено законодавством, і тільки ті процедури, які є обов'язковими для всіх підприємств і не пов'язані з виключною специфікою окремих підприємств. Якщо для державної реєстрації використовувалися послуги посередницьких фірм, укажіть це (пункт 1).

Час, який витрачено на проведення державної реєстрації, обчислюється кількістю днів, що необхідні для виконання певної реєстраційної процедури, яка вважається завершеною з моменту отримання певного документа (свідоцтво про державну реєстрацію, номер платника податків тощо). Не враховується час, який витрачається на ознайомлення із законодавством з питань реєстрації (пункт 2).

Витрати враховують усі офіційні, передбачені законодавством платежі і збори, а також неофіційні (пункт 3).

Блок питань для оцінки ефективності діяльності органів контролю і нагляду

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Перевірки (планові та позапланові), які були проведені на Вашому підприємстві у минулому році, усього,

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами

- " -

 

 

санітарно-епідеміологічною службою

кількість

 

 

пожежною службою

- " -

 

 

іншими органами контролю

- " -

 

2

Повторні перевірки у минулому році, усього,

- " -

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами

- " -

 

 

санітарно-епідеміологічною службою

- " -

 

 

пожежною службою

- " -

 

 

іншими органами контролю

- " -

 

3

Загальна тривалість перевірок на Вашому підприємстві у минулому році,

днів

 

 

у тому числі:

 

 

 

планових

- " -

 

 

позапланових

- " -

 

4

Втрати, які понесло Ваше підприємство у зв'язку з проведенням перевірок у минулому році

гривень

 

5

Втрати робочого часу у зв'язку з проведенням перевірок у минулому році

годин

 

6

Сума штрафів, сплачених підприємством у минулому році за наслідками перевірок

тис. гривень

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Сума втрат, які понесло Ваше підприємство у зв'язку з проведенням перевірок (пункт 4), обчислюється сумою втраченого прибутку.

До втрат робочого часу включається робочий час, який витрачено працівниками відділу для надання і підготовки документів, а також надання роз'яснень представникам органів контролю і нагляду (пункт 5).

Блок питань щодо ефективності дозвільної системи

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Дозвільні документи, які Вам необхідно було отримати для започаткування діяльності, усього

кількість

 

2

Інші документи, які необхідно надати для отримання дозвільної документації, усього

- " -

 

3

Органи виконавчої влади і організації, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних та інших документів, усього

кількість

 

4

Витрати часу, усього:

 

 

 

на отримання дозвільних документів

годин

 

 

на підготовку й отримання інших документів, необхідних для отримання дозвільних документів

- " -

 

5

Витрати:

 

 

 

плата за дозвільні документи

гривень

 

 

витрати, пов'язані з отриманням дозвільних документів

- " -

 

6

Дозвільні документи, які Ви отримали від місцевих органів виконавчої влади, усього

кількість

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

При наданні відповідей на питання 3, 4 (абзац третій), 5 (абзац третій) враховується весь перелік документів (довідки, погодження, експертиза, висновки, час на очікування рішення), а також органів, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних документів, та витрати, пов'язані з отриманням дозвільних та інших документів.

Блок питань щодо системи оподаткування

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальна кількість платежів за минулий рік

кількість

 

2

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов'язкових платежів)

годин

 

3

Сукупний податок у відсотках до валового доходу

відсотків

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Для відповіді на питання щодо загальної кількості платежів (пункт 1) враховуються всі податки, збори (обов'язкові платежі), які сплачувались у минулому році, з урахуванням періодичності їх сплати.

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) (пункт 2) включають витрати на підготовку і подання податкової декларації і час, пов'язаний безпосередньо із сплатою будь-якого податкового платежу.

Блок питань щодо системи технічного регулювання

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальний обсяг продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації

тис. гривень

 

 

у відсотках до загального обсягу продукції

відсотків

 

2

Середні витрати часу на отримання одного обов'язкового сертифіката відповідності

днів

 

3

Кількість документів, які необхідно подати для отримання сертифіката

кількість

 

4

Витрати на отримання сертифіката

гривень

 

5

Витрати, пов'язані з технічним наглядом за сертифікованою продукцією

- " -

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Відповідь на питання 2 стосовно витрат часу на отримання сертифіката включає весь час з моменту звернення до отримання сертифіката.

Витрати на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (пункт 5) передбачають витрати на здійснення періодичного контролю з боку органів із сертифікації.

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики - начальник
відділу розвитку підприємництва

І. А. Волков

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні

ПЕРЕЛІК
індикаторних питань, які оцінюють загальну ефективність умов ведення бізнесу

N
з/п

Питання

Варіанти відповідей

позитивні

негативні

Загальна оцінка

1

Оцініть умови для ведення малого і середнього бізнесу на сьогодні:

 

 

 

1. Дуже добрі

 

 

 

2. Добрі

 

 

 

3. Погані

 

 

 

4. Дуже погані

 

 

2

Оцініть фінансово-економічний стан Вашого підприємства:

 

 

 

1. Дуже добрий

 

 

 

2. Добрий

 

 

 

3. Поганий

 

 

 

4. Дуже поганий

 

 

3

Ваша оцінка стану різних видів підтримки підприємництва:

 

 

 

1. Дуже добре

 

 

 

2. Добре

 

 

 

3. Погано

 

 

 

4. Дуже погано

 

 

4

Оцініть доступність кредитних ресурсів:

 

 

 

1. Дуже добре

 

 

 

2. Добре

 

 

 

3. Погано

 

 

 

4. Дуже погано

 

 

5

Оцініть достатність інфраструктури підтримки підприємництва:

 

 

 

1. Дуже добре

 

 

 

2. Добре

 

 

 

3. Погано

 

 

 

4. Дуже погано

 

 

6

Оцініть комфортність ведення бізнесу:

 

 

 

1. Дуже добре

 

 

 

2. Добре

 

 

 

3. Погано

 

 

 

4. Дуже погано

 

 

7

У якій сфері найчастіше виникають конфліктні ситуації:

 

 

 

відносини з партнерами (у тому числі платіжні)

 

 

 

претензії покупців (споживачів)

 

 

 

відносини з кредиторами

 

 

 

відносини з банками

 

 

 

майнові спори

 

 

 

інтелектуальна власність

 

 

 

місцеве оподаткування

 

 

 

державне оподаткування

 

 

 

трудові відносини

 

 

 

ліцензування діяльності

 

 

 

сертифікація продукції

 

 

Оцінка реєстраційних процедур

8

Ваша оцінка реєстраційних процедур:

 

 

 

1. Нормальні (прозорі, зрозумілі)

 

 

 

2. Складні і потребують удосконалення

 

 

 

3. Дуже погані

 

 

9

Що, на Вашу думку, є проблемним при заснуванні бізнесу:

 

 

 

1. Термін реєстрації

 

 

 

2. Кількість документів, необхідних для реєстрації

 

 

 

3. Вартість реєстраційних процедур

 

 

 

4. Розмір статутного капіталу (для ТОВ)

 

 

 

5. Отримання дозвільної документації

 

 

 

6. Недостатня підготовка державних реєстраторів

 

 

 

7. Технічне забезпечення на місцях

 

 

 

8. Інше

 

 

10

Ваша оцінка процедури припинення державної реєстрації підприємства:

 

 

 

1. Нормальні (прозорі, зрозумілі)

 

 

 

2. Складні і потребують удосконалення

 

 

11

Ваша оцінка розміру статутного капіталу, необхідного для створення ТОВ:

 

 

 

1. Необтяжливий

 

 

 

2. Великий і потребує зменшення

 

 

Контроль і нагляд

12

Ваша думка щодо ефективності норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності":

 

 

 

1. Ефективні, зменшиться кількість перевірок

 

 

 

2. Неефективні, потребують удосконалення

 

 

13

Укажіть, що при проведенні перевірок було обтяжливим:

 

 

 

1. Відсутність попередження про проведення перевірки

 

 

 

2. Складність процедури перевірки

 

 

 

3. Значна кількість документів, що вимагаються

 

 

 

4. Довготривалий термін перевірки

 

 

 

5. Частота перевірок

 

 

14

Ваша думка щодо мети та наслідків перевірок на Вашому підприємстві:

 

 

 

1. Упередження порушень

 

 

 

2. Покарання

 

 

15

Ваша думка щодо вимог органів державного нагляду (контролю):

 

 

 

1. Зрозумілі

 

 

 

2. Застарілі

 

 

 

3. Бюрократичні

 

 

 

4. Складні та/або дорогі для їх виконання

 

 

Дозвільна система

16

Процес отримання дозвільних документів:

 

 

 

1. Простий

 

 

 

2. Складний

 

 

 

3. Дуже складний

 

 

17

Вплив роботи дозвільних центрів на процес отримання дозвільних документів:

 

 

 

1. Спростили

 

 

 

2. Спростили, але не усунули складність процесу

 

 

18

Кількість дозволів, які необхідно отримати:

 

 

 

1. Зменшилась

 

 

 

2. Збільшилась

 

 

19

Необхідність здійснення неофіційних платежів:

 

 

 

1. Була

 

 

 

2. Не була

 

 

Система оподаткування

20

Система оподаткування:

 

 

 

1. Прозора і проста

 

 

 

2. Складна і потребує вдосконалення

 

 

21

Процедура розрахунку сум податків (ПДВ, податку на прибуток, нарахувань на заробітну плату):

 

 

 

1. Зрозуміла (прозора)

 

 

 

2. Складна

 

 

22

Ваша думка щодо спрощеної системи оподаткування:

 

 

 

1. Ефективна

 

 

 

2. Потребує вдосконалення

 

 

23

Проблеми оподаткування:

 

 

 

1. Нестабільність законодавства

 

 

 

2. Високий рівень податкового навантаження

 

 

24

Ваше ставлення до преференцій, які надаються окремим галузям (суб'єктам малого та середнього підприємництва):

 

 

 

1. Доцільно надавати

 

 

 

2. Податки повинні платити всі

 

 

25

Ваша оцінка стану елементів податкової системи:

 

 

 

загальна організація роботи податкових органів 

 

 

 

частота змін та коректувань в оподаткуванні

 

 

 

частота податкових перевірок

 

 

 

оспорювання рішень податкових органів

 

 

 

чіткість формулювань у документах

 

 

 

бюрократія податкових органів

 

 

 

корупція податкових органів

 

 

 

некомпетентність співробітників податкових органів

 

 

26

Ваша оцінка стану різних видів підтримки підприємництва:

 

 

 

фінансова

 

 

 

інформаційна

 

 

 

консалтингова

 

 

 

професійна освіта, підготовка кадрів

 

 

 

надання і захист інтересів підприємництва

 

 

 

посередництво

 

 

 

бізнес-інкубатори, технопарки

 

 

27

Ваша оцінка важливості видів підтримки підприємництва:

 

 

 

забезпечення доступу до отримання місцевих, регіональних державних замовлень

 

 

 

підтримка у конкуренції на ринку (допомога в отриманні інформації, організації ділових контактів)

 

 

 

відстрочення за платежами у бюджет

 

 

 

надання податкових пільг

 

 

 

створення нових підприємств з використанням механізму франчайзингу

 

 

 

розширення можливостей доступу до позабюджетних фінансових ресурсів (гарантії, упровадження механізмів взаємних гарантій)

 

 

 

створення системи зниження витрат при підготовці та реалізації проектів (створення спеціалізованих банків, страхування, система компенсацій кредиторам, система компенсації витрат на участь у ярмарках, виставках тощо)

 

 

 

створення системи інтегральної фінансово-майнової підтримки малого бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційні центри, промзони малого бізнесу тощо) інвестиційна підтримка проектів

 

 

 

лізинг обладнання

 

 

 

формування фонду нежилих приміщень для використання малими підприємствами пільгове кредитування (у тому числі з фондів підтримки малого підприємництва)

 

 

Система технічного регулювання

28

Процедури обов'язкової сертифікації:

 

 

 

1. Прості, зрозумілі

 

 

 

2. Неоднозначні і складні

 

 

29

Яку процедуру сертифікації Ви проводили у минулому році:

 

 

 

1. Обов'язкову

 

 

 

2. Обов'язкову та добровільну

 

 

 

3. Добровільну

 

 

 

2. Неоднозначні і складні

 

 

29

Яку процедуру сертифікації Ви проводили у минулому році:

 

 

 

1. Обов'язкову

 

 

 

2. Обов'язкову та добровільну

 

 

 

3. Добровільну

 

 

30

Що з перерахованого викликало найбільші проблеми під час обов'язкової сертифікації:

 

 

 

1. Недостатність інформації про процедури

 

 

 

2. Обов'язкова сертифікація

 

 

 

3. Складність процедур і незрозумілість вимог

 

 

 

4. Необхідність отримання декількох сертифікатів (на готову продукцію, на комплектуючі)

 

 

 

5. Тривалий процес отримання сертифікатів

 

 

 

6. Значний перелік документів, які необхідно подати для отримання сертифіката

 

 

 

7. Часті зміни порядку (вимог) сертифікації

 

 

 

8. Необґрунтованість відмови у видачі сертифіката

 

 

31

Необхідність здійснення неофіційних платежів у процесі сертифікації:

 

 

 

1. Була

 

 

 

2. Не була

 

 

32

Чи задоволені Ви технічним рівнем стандартів, якими користуєтесь?

 

 

Примітка. При проведенні інтерв'ю респондент надає лише один варіант відповіді.

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики - начальник
відділу розвитку підприємництва

І. А. Волков

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій здійснення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні

Інтегральний індекс умов ведення бізнесу в Україні

N
з/п

Найменування індикатора

Номер питання в анкеті
(додаток 2)

Номер відповідей, що враховуються як

Інтегральний індекс

позитивні

негативні

1

Загальна оцінка умов ведення бізнесу на поточний момент

1

1; 2

3; 4

 

2

1; 2

3; 4

 

3

1; 2

3; 4

 

4

1; 2

3; 4

 

5

1; 2

3; 4

 

6

1; 2

3; 4

 

2

Оцінка реєстраційних процедур

8

1

2; 3

 

10

1

2

 

11

1

2

 

3

Оцінка процедур державного нагляду (контролю)

12

1

2

 

14

1

2

 

15

1

2; 3; 4

 

4

Оцінка дозвільної системи

16

1

2; 3

 

17

1

2

 

18

1

2

 

19

2

1

 

5

Оцінка загальної системи оподаткування

20

1

2

 

21

1

2

 

22

1

2

 

6

Оцінка системи технічного регулювання

28

1

2

 

29

3

1

 

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики - начальник
відділу розвитку підприємництва

І. А. Волков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали