Про затвердження методики розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах

Наказ міського госпрозрахункового центру "Медицина"
Головного управління охорони здоров'я
Київської міської державної адміністрації
від 20 жовтня 1998 року N 5

Зареєстровано в управлінні юстиції в м. Києві
22 жовтня 1998 р. за N 49/114

На підставі розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 p. N 225 "Про регулювання тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров'я" та від 29.04.98 р. N 959 "Про створення міського госпрозрахункового центру "Медицина" наказую:

1. Затвердити методику розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах.

2. Наказ зареєструвати в управлінні юстиції у Києві та ввести в дію по витіканні десяти днів після його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник міського
госпрозрахункового центру
"Медицина"
 

Л. Л. Васько 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Начальник управління з питань
цінової політики Київської міської
державної адміністрації
 

В. Г. Яструбинський 

Начальник Головного управління
охорони здоров'я Київської міської
державної адміністрації
 

Р. М. Макомела 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міського госпрозрахункового центру "Медицина" Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації
20.10.98 N 5

Зареєстровано
в управлінні юстиції в м. Києві
22 жовтня 1998 р. за N 49/114 

МЕТОДИКА
розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах

I. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ

Правильність і достовірність розрахункових тарифів на медичні послуги залежить від правильності вибору методики розрахунку ціни.

Методики розрахунку відрізняються вибором основної бази, по відношенню до якої ведеться розрахунок непрямих статей витрат при наданні медичної послуги.

За основну базову статтю можна прийняти:

а) площу, яку займають кабінети;

б) кількість відвідувань хворих за певний період;

в) фонд споживання основного персоналу по бюджету і позабюджету за певний період;

г) інші базові статті.

• При виборі основної бази - площі - збільшується недостовірність розрахунку тому, що одна і таж медична послуга може надаватися на різній площі.

• При виборі основної бази - кількості відвідувань хворих за певний період - буде недостовірність розрахунку тому, що кількість хворих може відрізнятися в залежності від різних факторів (погода, епідемія і т. і.)

• Самий прийнятний і достовірний є вибір основної базової статті - фонду споживання основного персоналу по бюджету і позабюджету за попередній рік. Фонд споживання основного персоналу складається з фонду оплати праці, надбавок премій, матеріальної допомоги.

Методика розрахунку цін, в якої базова стаття фонд споживання основного персоналу є найбільш оптимальною і достовірною.

Методика була перевірена і опробувана у медичному закладі і показала достовірність розрахункових витрат з фактичними.

II. МЕТА МЕТОДИКИ

Методика розроблена для розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах.

Методика створена з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичних послуг в умовах госпрозрахунку.

III. НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2. Закони України від 27.03.91 р. N 887-XII, 22.12.94 р. N 318/94-ВР "Про підприємства".

3. Закон України "Про формування Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення".

4. Закон України від 03.04.97 р. N 168/97 ВР "Про податок на додану вартість".

5. Закон України від 26.06.97 р. "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".

6. Постанова Кабінету Міністрів N 1548 від 25.12.96 р. "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських Рад щодо регулювання цін (тарифів)".

7. Постанова Кабінету Міністрів від 17.09.96 р. N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

8. Постанова Кабінету Міністрів від 12.05.97 р. N 449 "Зміни та доповнення до переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. N 90 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.96 р. N 1033 в частині визначення умов оплати праці".

10. Указ Президента України від 18.06.98 р. N 656/98 "Про встановлення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення".

11. Наказ N 358/273 від 18.12.97 р. "Про затвердження Порядку надання платних послуг у державних (комунальних) закладах, установах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та одержання добровільної компенсації від хворих".

12. Наказ N 5 Міністерства охорони здоров'я України від 11.01.97 "Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 N 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення".

13. Типове положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості продукції (робіт та послуг) у промисловості, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. N 473.

14. Інструкція Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.93 р. N 229 "Про порядок обчислення заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення".

15. Порядок справлення збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 03.10.97 р. N 4.

16. Інструкція про порядок обчислення та сплати підприємствами, закладами, організаціями та громадянами страхових внесків в Пенсійний фонд України, а також обліку надходжень і витрачання його коштів, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 06.09.96 р. N 11-1.

17. Порядок збору та використання засобів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 83 від 02.02.93 р.

18. Порядок формування та використання спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення, затверджений наказом Міністерства фінансів N 12-02 та Міністерства економіки N 57-86/37 від 21.02.92 р.


* Нормативна база наведена станом на 01.08.98 р.

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Пакет вихідних даних - сукупність заповнених медичним закладом форм вихідних даних, необхідних для розрахунку вартості медичних послуг.

Фактичні витрати - витрати, що відносять на валові витрати, підтверджені медичним закладом документально.

Базовий рік - рік діяльності підприємства, що приймається за основу в плануванні та статистичному обліку при обчисленні валових витрат.

Прямі витрати - витрати, пов'язані з виконанням послуг одного вигляду, що безпосередньо включають до валових витрат медичної послуги.

Непрямі витрати - витрати, пов'язані з виконанням декількох видів послуг, з діяльністю підприємства в цілому, що включаються до валових витрат за допомогою спеціальних засобів.

Базова стаття - видаткова стаття, що приймається за основу при розрахунку непрямих витрат. В даній методиці за базову статтю прийнято фонд споживання основного персоналу в базовому році.

Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, які здійснюються як компенсація вартості медичних послуг,які використовуються таким платником податку у власній господарчій діяльності.

Планові витрати - інструмент планування, який відображає економічні задачі планування, величину витрат, що передбачаються в плановому періоді на основі аналізу фактичних витрат в базовому році та виявленої потреби на планований період.

Фактичний прибуток - прибуток медичного закладу, підтверджений документально.

Плановий прибуток - прибуток медичного закладу, планований у розрахунковому періоді.

Основний медичний персонал (ОП) - медичний персонал, що безпосередньо виконує медичні послуги.

Інший персонал (ІП) - персонал, що виконує функції управління, організації та обслуговування підприємства, що не зв'язаний безпосередньо з виконанням медичних послуг (працівники адміністрації, адміністративно - господарської частини, бухгалтерії, планово економічного відділу, госпрозрахункового центру).

Фонд споживання основного медичного персоналу (ФСоп) - сума основної заробітної плати та резерву відпусток основного персоналу.

Розрахункові коефіцієнти непрямих витрат - відношення величини непрямих планових статей видатків до базової статті у плановому періоді.

V. ВХІДНІ ДАНІ

Формування пакету вхідних даних є необхідним елементом розрахунку цін на медичні послуги. Вхідними даними є:

• Копія Статуту підприємства;

• Інформація про Замовника (форма 1);

• Перелік послуг, що розраховуються (форма 2);

• Довідка про основні витрати базового року платних послуг (форма 3);

• Перелік матеріалів, які входять в послугу з урахуванням затверджених норм видатку матеріалів (форма 4);

• Маршрутні карти *на виконання послуг, що розраховуються медичним закладом з урахуванням затверджених норм часу (форма 5) або актів хронометражу, оформлених по результатах проведення хронометражу часу надання послуги на 10 пацієнтах з оформленням медичних карток) (форма 6);

Пакет вхідних даних наведено в Додатку N 1 (форма 1 - форма 6).


* - при необхідності.

VI. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для розрахунку вартості медичних послуг необхідно проаналізувати фактичні витрати (прямі та непрямі) медичної установи за базовий рік. Для медичних закладів, розпочавших діяльність, за базові приймаються планові витрати. При оцінці фактичних та планових витрат, при необхідності, включаються статті витрат, відсутні раніше, наприклад, реклама та інші.

На основі фактичних витрат з урахуванням обгрунтованої потреби складаються планові витрати в медичному закладі базового року з урахуванням діючого законодавства на період розрахунку цін.

За базову статтю приймається фонд споживання основного персоналу в базовому році. Вибір даної статті за базову обгрунтовано її головним місцем у складі всіх інших статей витрат.

Визначаються відношення непрямих статей планових витрат до базової статті.

При розрахунку ціни медичної послуги визначається базова стаття розрахункових витрат.

При відомій величині базової статті розрахункових витрат та заданому відношенні непрямих статей витрат до базової визначаються непрямі статті розрахункових витрат.

Прибуток визначається та розглядається як основний показник ефективності діяльності медичного закладу. Якщо величина фактичного прибутку значно перевищує величину запланованого прибутку або послуга є збитковою, то необхідно зробити перерахунок цін.

Списання витрат послуги здійснюється згідно статей калькуляції.

VII. СТРУКТУРА ЦІНИ

Ціна медичної послуги складається з валових витрат та прибутку:

Ц = В + П, де

Ц - ціна на медичну послугу,

В - валові витрати,

П - прибуток,

а також суми ПДВ, що закладається в ціну за ставкою діючого законодавства.

Для визначення валових витрат необхідно визначити суму усіх витрат медичного підприємства на формування та надання послуги у відповідності зі ст. 5 Закону України від 22.05.97 N 283/97-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Структура формування вартості амбулаторно-поліклінічних послуг з урахуванням використання баз даних, необхідних для розрахунку, наведена в Додатку N 2.

Розрахунок вартості стаціонарних медичних послуг (нозологічних одиниць) виробляється з урахуванням стандартів обсягів та якості медичної допомоги хворим.

Валові витрати складаються з прямих та непрямих витрат.

1. Прямі витрати.

До прямих відносяться витрати, пов'язані з виконанням послуг одного вигляду, що безпосередньо включають до валових витрат. При калькуляції виділяються наступні статті прямих витрат:

• Оплата праці основного медичного персоналу;

• Відрахування на обов'язкове соціальне страхування та державні цільові фонди;

• Матеріали;

• Харчування хворих;

• Амортизація медичного та іншого обладнання, що використовується при виконанні медичної послуги (якщо ця стаття видатків враховується в медичному закладі);

• Інші витрати, що можна обчислити прямими розрахунками.

1.1. Стаття "Оплата праці основного медичного персоналу"

Згідно ст. 19 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємства самостійно визначають фонд оплати праці без обмеження його збільшення з боку державних органів. Підприємство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші доходи працівників. Підприємства можуть використувати державні ставки, посадові оклади як орієнтири для диференціювання оплати праці, в залежності від професії, кваліфікації працівників, умов виконання ними робіт.

Витрати на виплату основної заробітної плати медперсоналу, що безпосередньо виконує медичну послугу, визначаються посадовими окладами, надбавками, доплатами у розмірах, встановлених діючим законодавством. Нормативними документами, що визначають порядок обчислення основної заробітної плати, є:

Інструкція Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.93 р. N 229 "Про порядок обчислення заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення";

Наказ N 5 Міністерства охорони здоров'я України від 11.01.97 "Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 N 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення";

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.96 р. N 1033 "Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. N 90 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.96 р. N 1033 в частині визначення умов оплати праці".

Основна заробітна плата медичних працівників, безпосередньо зайнятих наданням послуги, включається до валових витрат виходячи з кваліфікації медичного персоналу, який виконує послугу, та затверджених норм часу.

Резерв на оплату відпусток основного медичного персоналу складає 10 % від основної заробітної плати. Сума основної заробітної плати та резерву відпусток основного персоналу складає фонд споживання основного персоналу.

Дана видаткова стаття є базовою для розрахунку непрямих видатків.

1.2. Стаття "Відрахування на соціальне страхування та державні цільові фонди" включає:

• Відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування (у тому числі збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття - 1,5 %), ставка відрахування 5,5 % від витрат на оплату праці основного медичного персоналу, згідно Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97 р.

• Відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (в Пенсійний фонд), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування, ставка відрахування 32 % від витрат на оплату праці основного медичного персоналу згідно Інструкції про порядок обчислення та сплати підприємствами, закладами, організаціями та громадянами страхових внесків в Пенсійний фонд України", а також обліку надходжень та витрачання його коштів, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 6 вересня 1996 р. N 11-1.

• Відрахування в фонд Чорнобиля згідно Закону України "Про формування Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" та Указу Президента України "Про встановлення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 18.06.98 р. N 656/98, ставка збору 5%.

1.3. Стаття "Матеріали" враховує матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм та т. п., їхня кількісна та вартісна оцінка. Для кількісної оцінки матеріалів використовуються діючі норми видатку матеріалів. За відсутністю затверджених норм розробляються та затверджуються норми видатку матеріалів з урахуванням фактичних витрат (за цінами, підтвердженими накладними, рахунок-фактурами і т. п.). В відповідності з нормами видатку матеріалів та діючими цінами на матеріали, медикаменті та разовий інструментарій встановлюються кошторисні ставки (вартісна оцінка) на одну послугу.

1.4. Стаття "Амортизація медичного та іншого основного обладнання, що використовується при виконанні послуги", вираховується виходячи з їхньої балансової вартості, часу використання його при виконанні тієї або іншій послуги та затверджених норм амортизації.

1.5. Стаття "Інші прямі витрати" включає на підставі відповідних норм та нормативів по статтям матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, що можуть об'єктивно обгрунтувати потребу в засобах.

2. Непрямі витрати, у т. ч. витрати, пов'язані з виконанням кількох видів послуг, з діяльністю підприємства в цілому, та не підлягаючі прямим безпосереднім обчисленням. В даній методиці розрахунок непрямих витрат ведеться відносно базової статті видатків. Визначається відношення непрямих статей планових витрат в базовому році до базової статті витрат.

При відомій величині базової статті розрахункових витрат та певному відношенні інших статей витрат до базової визначаються інші статті розрахункових витрат.

Наприклад, визначимо величину видатків на рекламу (елемент непрямих витрат), які припадають на послугу, що розраховується. Припустимо відомо, що на рекламу обсяг витрат у плановому періоді складе 24000 грн. за рік, фонд споживання основного медичного персоналу (базова стаття) за базовий рік склав 72908,44 грн. (згідно заповненою замовником формі 3 вхідних даних). Виходячи з цього визначимо відношення обсягу витрат на рекламу до фонду споживання основного медичного персоналу за базовий рік: 24000 / 72908,44 = 0,32918, т. ч. на одну гривню фонду споживання основного медичного персоналу припадає 0,32918 гривни реклами. Результат отриманого співвідношення та частини фонду споживання, які припадають на послугу (обчисленої в прямих витратах) складе величину витрат реклами на послугу, що розраховується.

До непрямих витрат відносяться статті:

• Загальновиробничі витрати;

• Загальногосподарські витрати;

• Інші непрямі видатки, що включаються до валових витрат, згідно діючого законодавства.

2.1. Стаття "Загальновиробничі витрати" включає:

• Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом, а саме:

На утримання працівників апарату управління госпрозрахункових кабінетів (оплати завідуючим госпрозрахункових кабінетів та старшим медичним сестрам, нарахування на відповідні доплати, резерв відпусток):

• Витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством;

• Амортизація основних фондів, крім медичного та іншого обладнання, що включене в прямі витрати;

• Витрати на обслуговування по платним медичним послугам:

Проведення поточного ремонту, технічний ремонт та обслуговування основних фондів, в тому числі взятих в тимчасове користування на умовах оперативної оренди (лізинг), за винятком їхньої реконструкції та модернізації;

Забезпечення робітників спеціальним одягом, взуттям, форменим одягом.

• Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів.

2.2. Стаття "Загальногосподарчі витрати" складає:

• Витрати, пов'язані з обслуговуванням медичного закладу:

комунальні витрати (витрати палива та енергії, внутрішнє та зовнішнє освітлення, водопостачання, каналізація та ін.);

витрати на утримання приміщень та територій, витрати по списанню господарських та інших допоміжних матеріалів для утримання в чистоті приміщень та територій (миючі засоби, сода, мастика, щітки, віники і т. і.);

проведення поточного ремонту, технічний огляд та обслуговування основних виробничих фондів загальногосподарського призначення, в тому числі взятих в тимчасове користування на умовах оперативної оренди (лізинг), за винятком їхньої реконструкції та модернізації;

забезпечення правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних норм та інших спеціальних норм, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю медичного закладу у встановленому законодавчому порядку;

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, форменим одягом.

• Витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сторонніх організацій за пожежну та сторожову охорону).

• Витрати, пов'язані з управлінням медичним підприємством:

витрати на оплату праці працівників (включаючи резерв відпусток, відрахувань на державне соціальне страхування та обов'язкові платежі в Пенсійний фонд, Чорнобильський фонд та ін.), по придбанню матеріалів та медикаментів, адміністрації, іншого персоналу адміністративно-господарської частини, бухгалтерії, планово-економічного відділу.

• Транспортні витрати (включається вартість по перевезенню господарських матеріалів, медикаментів, малоцінного інвентарю та ін. як власним транспортом так і транспортом з боку).

• Витрати на службові відрядження в межах норм, передбачених законодавством.

• Витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають в користуванні підприємства на умовах оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм.

• Податки, за винятком передбачених під пунктом 3.1.2 Статті 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг (ставка та об'єкт збору визначається згідно Порядку збору та використання засобів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 83 від 02.02.93 г.), до Державного інноваційного фонду (згідно Порядку формування та використання спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів N 12-02 та Міністерства економіки N 57-86/37 від 21.02.92 г.), а також збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законами України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України.

• Інші витрати, що включають до валових витрат в відповідності з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. N 473.

3. Після визначення прямих та непрямих витрат визначається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від величини валових витрат. Рівень рентабельності задається (регулюється) на підставі постанови Кабінету Міністрів від 25.12.96 г. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

4. В ціну послуги включається величина ПДВ у відповідності з Законом України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. N 168/97-ВР.

Структура ціни наведена в Додатку N 1 (форма 7).

VIII. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЦІНИ

1. Визначити базовий рік для розрахунку (по даним медичного закладу згідно ф. 3).

2. Підготувати вхідні дані для розрахунку:

Провести аналіз даних заповнених вхідних форм даних (ф. 1 - ф. 6).

Взяти видаткові статті базового року як планові показники і заповнити ф. 8 гр. 4.

За відсутністю даних фактичних витрат базового року (наприклад, реклама) запланувати дані видатки та занести в відповідні ф. 8 гр. 4.

3. Визначити розрахункові коефіцієнти (Кн.в.) кожної статті непрямих витрат до базової по формулі:

Кн.в. = Сн. п.в. / ФСоп,

де Сн. п.в. - стаття непрямих планових витрат (ф. 8 гр. 4);

ФСоп - базова стаття - фонд споживання основного персоналу у планованому періоді (ф. 8 гр. 4 п. 4.1).

Заповнити ф. 9 гр. 4 (коефіцієнти непрямих витрат) Додатка N 1:

К.н.в.1.1 = Сн.в. 1.1 / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 4.3 / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

К.н.в.1.2 = Сн.в.1.2 / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 4.4 / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

К.н.в.2.1 ... К.н.в.2.5 = Сн.в.2.1 (... Сн.в.2.5) / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 5.1 (... п. 2.5) / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

К.н.в.2.6 = Сн.в.2.6 / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 1 / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

К.н.в.2.7 = Сн.в.2.7 / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 2 / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

К.н.в.3.1 = Сн.в.3.1 / ФСоп, (ф. 8 гр. 4 п. 6 / ф. 8 гр. 4 п. 4.1);

Коефіцієнти К.н.в.1.3, К.н.в.2, К.н.в.3 заповнюються за наявністю даних замовника по службам, згідно структури медичного закладу.

4. Розрахунок валових витрат.

4.1. Прямі статті видатків:

4.1.1. Зробити розрахунок витрат на виплату основної заробітної плати медперсоналу на підставі чисельного складу, кваліфікації, ученого ступеню, категорії (ф. 5 гр. 4, 5, 6) та часу виконання послуги (ф. 5 гр. 3), згідно формулі:

ЗП оп = ЗП місяць * t / 21 * 7.2 * 60,

де ЗП оп - заробітна плата основного персоналу за час виконання медичної послуги (ф. 10 гр. 8);

ЗП місяць - заробітна плата основного персоналу за місяць (форми 8 гр. 6);

21 - середнє число робочих днів в місяці;

7.2 - тривалість робочого дня в годинах;

60 - число хвилин в годині.

4.1.2. Резерв на оплату відпусток ОП - 10 % від заробітної плати за час виконання послуги (ф. 10 гр. 9).

4.1.3. Визначити Фонд споживання ОП (гр. 8 + гр. 9) ф. 10.

Дані розрахунку оформити розшифровкою (ф. 10 Додатка N 1).

4.1.4. Визначити відрахування на соціальне страхування і до державних цільових фондів згідно діючому законодавству та результатам розрахунку в ф. 10 Додатка N 1:

• відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування вираховується по формулі ФСоп * 0,055 (ф. 10 гр. 10 * 0,055);

• відрахування в Пенсійний фонд по формулі: ФСоп * 0,32 (ф. 10 гр. 10 * 0,32);

• відрахування в Фонд Чорнобиля: ФСоп * 0,05 (ф. 10 гр. 10 * 0,05);

де ФСоп - фонд споживання основного персоналу в планованому періоді.

4.1.5. Визначити матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм та ін., його кількісної та вартісної оцінки (вхідні дані форма 4). Дані за вартістю матеріалів визначаються за накладними замовника (гр. 6 форми 4), а при їх відсутності за прайс-листам на даний матеріал. Розрахунок виконати згідно форми 11 Додатку N 1:

Видаток матеріалу на одну послугу гр. 5 форми 11 визначати згідно затверджених норм;

За відсутністю затверджених норм на матеріал розробити норму видатку даного матеріалу в послузі на підставі експериментальних даних замовника. Норми видатку матеріалів погоджуються керівниками медичного закладу та затверджуються ГУОЗ. Вартість матеріалу заставляється без ПДВ.

4.1.6. Визначити амортизацію медичного та іншого основного обладнання, що використається при виконанні послуги по формулі:

Сб * Nаморт. / (12 * 21 * 7,2 * 60) * t,

де Сб - балансова вартість обладнання (гр. 14 форми 5);

Nаморт. - норма амортизації за рік (гр. 15 форми 5);

12 - кількість місяців в році;

21 - середнє число робочих днів в місяці;

7.2 - тривалість робочого дня в годинах;

60 - число хвилин в годині;

t - час роботи обладнання при виконанні послуги (ф. 5 гр. 12).

Розрахунок оформити по форми 12 Додатка N 1.

4.1.7. Зробити розрахунок інших прямих витрат при їхній наявності.

4.2. Зробити розрахунок статей непрямих видатків (з урахуванням коефіцієнтів, розрахованих в п. 3 (ф. 9 гр. 4):

4.2.1. Визначити загальновиробничі витрати (ф. 13 гр. 10) сума гр. 5, 6, 7, 8, 9 ф. 13:

4.2.1.1. Визначити доплату зав. відділень по формулі (ф. 13 гр. 3):

К.н.в.1.1. * ЗПоп, (ф. 9 гр. 4 п. 2 * ф. 10 гр. 8);

4.2.1.2. Визначити доплату ст. медсестри (ф. 13 гр. 4):

К.н.в.1.2. * ЗПоп, (ф. 9 гр. 4 п. 3 * ф. 10 гр. 8);

4.2.1.3. Визначити Фонд додаткової заробітної плати завідуючого та ст.медсестри Ф дод. (ф. 13 гр. 5) визначається як сума доплати зав. відділенням та доплати ст. медсестри (ф. 13 гр. 3 + ф. 13 гр. 4);

4.2.1.4. Визначити відрахування на соціальне страхування і до державних цільових фондів згідно діючого законодавства:

• Визначити відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування (ф. 13 гр. 6) вираховується по формулі:

Фдод. * 0,055 (ф. 13 гр. 5 * 0,055);

• Визначити відрахування в Пенсійний фонд (ф. 13 гр. 7) по формулі:

Фдод. * 0,32 (ф. 13 гр. 5 * 0,32);

• Визначити відрахування в Фонд Чорнобиля (ф. 13 гр. 8):

Фдод. * 0,05 (ф. 13 гр. 5 * 0,05);

4.2.1.5. Інші загальновиробничі витрати (ф. 13 гр. 9) вираховується по формулі:

К.н.в.1.3. * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 4 * ф. 10 гр. 10);

За даними розрахунку заповнити форму 13 Додатка N 1.

4.2.2. Розрахунок загальногосподарських витрат (ф. 14 гр. 16) сума гр. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ф. 14:

4.2.2.1. Визначити заробітну плату іншого персоналу сума граф 3, 4, 5, 6, 7 ф. 14:

4.2.2.1.1. Адмінуправління (ф. 14 гр. 3):

К.н.в.2.1 * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 6 * ф. 10 гр. 8);

4.2.2.1.2. Адміністративно-господарської частини (ф. 14 гр. 4):

К.н.в.2.2 * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 7 * ф. 10 гр. 8);

4.2.2.1.3. Бухгалтерії (ф. 14 гр. 5):

К.н.в.2.3 * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 8 * ф. 10 гр. 8);

4.2.2.1.4. Планово-економічного відділу (ф. 14 гр. 6):

К.н.в.2.4 * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 9 * ф. 10 гр. 8);

4.2.2.1.5. Госпрозрахункового відділу центру (ф. 14 гр. 7):

К.н.в.2.5 * ЗП оп, (ф. 9 гр. 4 п. 10 * ф. 10 гр. 8);

4.2.2.2. Визначити резерв відпусток ІП згідно формулі:

0,1 * ЗПіп,

де ЗПіп - заробітна плата ІП (ф. 14 гр. 8);

4.2.2.3. Фонд споживання ІП визначається як сума гр. 8, 9 ф. 14;

4.2.2.4. Визначити нарахування на заробітну плату ІП (розрахунок провести згідно гр. 11, 12, 13 ф. 14);

4.2.2.5. Визначити комунальні видатки:

К.н.в.2.6 * ФСоп (ф. 9 гр. 4 п. 11 * ф. 10 гр. 10);

4.2.2.6. Визначити інші витрати:

К.н.в.2.7 * ФСоп (ф. 9 гр. 4 п. 12 * ф. 10 гр. 10);

За даними розрахунку заповнить форму 14 Додатка N 1.

4.2.3. Визначити інші непрямі видатки, які включаються до валових витрат послуги згідно Типовому положенню з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. N 473.

4.3. Визначити валові витрати (сума пп. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3).

5. Визначити прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від величини валових витрат п. 4.3 згідно постанови Кабінету Міністрів N 1548 від 25.12.96 р. "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських Рад щодо регулювання цін (тарифів).

6. Закласти величину ПДВ (за ставкою податку від суми валових витрат пп. 4.3 та прибутку п. 5).

Визначити ціну (проект) на медичну послугу (сума пп. 4.3., п. 5., п. 6.).

7. Розрахунок оформити калькуляційним листом (форма 15 Додатка N 1).

8. Оформити проект прейскуранта (форма 16 Додатка N 1).


* Скорочення ф - форма, гр. - графа, п. - пункт. Форми наведені у Додатка N 1.

 

Додаток N 1

Форма 1 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Повне найменування
медичного закладу (підприємства) ______
__

Ідентифікаційний код
(по ЄДРПОУ) _

Організаційно-правова форма __________
__

Форма фінансування ______
                                                                               (бюджет, госпрозрахунок, за рахунок членських внесків, змішана) 

Розрахунковий рахунок N __
__

Керівник медичного закладу
(підприємства)
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
__

Телефон службовий ________

Головний бухгалтер _______
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
__

Телефон службовий ________

Юридична адреса _________
__

Відповідальний виконавець _
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
__

Телефон службовий ________

Замовник _____

М. П. 

 

Додаток N 1

Форма 2 

ПЕРЕЛІК
медичних послуг, які розраховуються


(найменування медичного закладу)

N
п/п
 

Найменування послуги 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Замовник ______

 

Додаток N 1

Форма 3 

ЗАТВЕРДЖУЮ _________
                                            (керівник мед. закладу) 
"___" 199_ р. 

ДОВІДКА

ОСНОВНІ ВИТРАТИ

за _ рік
базовий
по ______
найменування медичного закладу (підприємства)

Найменування витратних статей 

Сума фактичних витрат базового року (грн.) 

Комунальні видатки (тепло, електроенергія, вода, телефонний зв'язок, вивіз сміття, дезинфекція, газ та ін.) 

  

Інші витрати (поточний ремонт, госпвитрати, прання білизни, інші витрати, т/о медтехніки, запчастини, охорона, деззасоби, відомча передплата, т/о ліфтів, канцтовари, т/о по ліквідації аварій, електротовари, т/о холодильників, т/о касових апаратів, т/о автомашин, страхування водіїв, радіослухання, міжміські переговори) 

  

Сумарна корисна площа (кв. м), 

  

3.1 

в тому числі, що орендується сторонніми організаціями: 

  

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти) в тому числі: 

  

4.1 

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти) за бюджетом 

  

4.2 

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти) по за бюджетом 

  

4.3 

Доплата завідуючим відділень 

  

4.4 

Доплата старшим медсестрам відділень 

  

4.5 

Інші витрати 

  

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін.)
у тому числі: 

  

5.1 

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, ПЕВ, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін.) за бюджетом 

  

5.2 

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, ПЕВ, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін.) поза бюджетом 

  

Видатки на рекламу (плановані на черговий рік) 

  

Замовник _

М. П.

 

Додаток N 1

Форма 4 

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
які використовуються при виконанні медичної послуги

___________
найменування медичного закладу (підприємства)

N
п/п 

Найменування послуги 

Найменування матеріалу 

Од. вим. 

Витрати матеріалу на одну послугу 

Вартість матеріалу (грн.) 

Примітка 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Замовник _____

М. П.

 

Додаток N 1

Форма 5 

МАРШРУТНА КАРТА

на медичну послугу __
яка надається _______
(найменування медзакладу)

N
п/п
 

Найменування процедури, яка входить до складу медичної послуги 

Час проведення процедури (хв.) 

Відомості про основних виконавців процедури 

Матеріали 

Примітки 

Кваліфі-
кація
 

Вчена ступінь 

Категорія 

Наймену-
вання
 

Од. вим. 

Кількість на одну процедуру 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обладнання, що використовується 

Час роботи обладнання при виконанні послуги 

Інв. N 

Балансова вартість 

% річної амортизації 

  

11 

12 

13 

14 

15 

1. 

Пряме використання обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Непряме використання обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Замовник _____

М. П.

 

Додаток N 1

Форма 6 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________
         (посада керівника медичного закладу)
_________
         (П. І. Б.  керівника медичного закладу)
_________
                                     (підпис)
"___" 1998 р. 

АКТ ХРОНОМЕТРАЖУ

Медичної
послуги ________
____

Комісія у складі:

1. __
                                                                                     (Прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

2. __
                                                                                     (Прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

3. __
                                                                                     (Прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Провела хронометраж часу по наданню медичної послуги __
____

За даними хронометражу середній час надання послуги складає __________ хвилин.

__________
                          (підпис члена комісії) 
__________
                          (підпис члена комісії) 
__________
                          (підпис члена комісії) 

 

Додаток N 1

Форма 7 

СТРУКТУРА ЦІНИ

N
п/п 

Найменування статей витрат 

Розрахунок 

Сума (грн.) 

1. 

Заробітна плата основного медперсоналу. 

3 форми 10 

  

2. 

Резерв відпусток основного медперсоналу. 

П. 1 * 0, 1 

  

3. 

Фонд споживання основного медперсоналу (ФСоп). 

П. 1 + П. 2 

  

4. 

Відрахування на соціальне страхування та до державних цільових фондів: 

П. 4.1 + П. 4.2 + П. 4.3 

  

4.1. 

- відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування; 

П. 3 * 0,055 

  

4.2. 

- відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування; 

П. 3 * 0,32 

  

4.3. 

- відрахування до фонду Чорнобиля. 

П. 3 * 0,05 

  

5. 

Матеріали, медикаменти, разовий інструментарій. 

3 форми 11 

  

6. 

Амортизація медичного та іншого основного обладнання, що використовується при виконанні послуги. 

3 форми 12 

  

7. 

Інші прямі витрати. 

  

  

8. 

Загальновиробничі витрати (в тому числі заробітна плата зав. госпрозрахункових кабінетів та ст. медсестер). 

3 форми 13 

  

9. 

Загальногосподарські витрати (в тому числі заробітна плата іншого персоналу: адмінуправління, адміністративно-господарської частини, бухгалтерії, планово-економічного відділу, госпрозрахункового центру; нарахування на заробітну плату та резерв відпусток). 

3 форми 14 

  

10. 

Інші непрямі видатки, що включають до валових витрат, згідно діючого законодавства. 

  

  

11. 

Збір до інноваційного фонду. 

(П. 3 + П. 4 + П. 5 + П. 6 + П. 7 + П. 8 + П. 9 + П. 10) * 1 / (97,8 - 100 * Р / 100 + Р)) 

  

12. 

Збір на ремонт та будівництво доріг. 

П. 3 + П. 4 + П. 5 + П. 6 + П. 7 + П. 8 + П. 9 + П. 10) * 1,2 / (97,8 - 100 * Р / 100 + Р)) 

  

13. 

Валові витрати. 

П. 3 + П. 4 + П. 5 + П. 6 + П. 7 + П. 8 + П. 9 + П. 10 + П. 11 + П. 12 

  

14. 

Прибуток. 

П. 13 * Р / 100 

  

15. 

ПДВ. 

П. 13 + П. 14) * 0,2 

  

16. 

Ціна. 

П. 13 + П. 14 + П. 15 

  

Скорочення:

П - пункт структури ціни;

Р - рівень рентабельності.

 

Додаток N 1

Форма 8 

Планові витрати видаткових статей

N
п/п
 

Найменування видаткових статей 

Вид та позначки витрат (прямі/непрямі) 

Сума планових витрат (грн.) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Комунальні витрати 

НЕПРЯМІ Сн.в.2.6. 

  

  

2 

Інші витрати 

НЕПРЯМІ Сн.в.2.7. 

  

  

3 

Сумарна корисна площа (кв. м), 

  

  

  

3.1 

в тому числі що орендується сторонніми організаціями: 

  

  

  

4 

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти)
у тому числі: 

ПРЯМІ (БАЗОВІ) Фсоп 

  

  

4.1 

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти) за бюджетом 

  

  

  

4.2 

Фонд споживання основного медперсоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти) поза бюджетом 

  

  

  

4.3 

Доплата завідуючим відділень 

НЕПРЯМІ Сн.в.1.1. 

  

  

4.4 

Доплата старшим медсестрам відділень 

НЕПРЯМІ Сн.в.1.2. 

  

  

5 

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін.)
у тому числі: 

НЕПРЯМІ Сн.в.2.1 ... Сн.в.2.5. 

  

  

5.1 

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, ПЕВ, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін.) за бюджетом 

НЕПРЯМІ 

  

  

5.2 

Фонд споживання іншого персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, АГЧ, інші, у т. ч. вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики та ін) поза бюджетом 

НЕПРЯМІ 

  

  

6 

Видатки на рекламу (плановані на черговий рік) 

НЕПРЯМІ Сн.в.3.1. 

  

  

 

Додаток N 1

Форма 9 

Коефіцієнти непрямих витрат

N
п/п
 

Позначка коефіцієнту 

Стаття непрямих витрат (см. форму 8 гр. 2.3) 

Коефіцієнти непрямих витрат 

1 

2 

3 

4 

  

Загальновиробничі витрати: 

  

К.н.в. 1.1 

Доплата завідуючим відділень 

  

К.н.в. 1.2 

Доплата старшим медсестрам відділень 

  

К.н.в. 1.3 

Інші витрати 

  

  

... 

  

  

К.н.в. 2. 

Загальногосподарські витрати: 

  

К.н.в. 2.1 

Заробітна плата ІП: адмінуправління 

  

К.н.в. 2.2 

Заробітна плата ІП: адміністративно-господарської частини 

  

К.н.в. 2.3 

Заробітна плата ІП: бухгалтерії 

  

К.н.в. 2.4 

Заробітна плата ІП: планово-економічного відділу 

  

10 

К.н.в. 2.5 

Заробітна плата ІП: госпрозрахункового центру 

  

11 

К.н.в. 2.6 

Комунальні витрати 

  

12 

К.н.в. 2.7 

Інші витрати 

  

  

... 

  

  

13 

К.н.в. 3 

Інші непрямі витрати: 

  

14 

К.н.в. 3.1 

Реклама 

  

 

Додаток N 1

Форма 10 

Розрахунок витрат за статтею "Заробітна плата основного медичного персоналу"

Код послуги 

Найменування послуги 

Кваліфікація
(Форма 5 гр. 4) 

Учений ступінь
(Форма 5 гр. 5) 

Категорія
(Форма 5 гр. 6) 

Заробітна плата (грн./міс.) 

Час виконання послуги t, хвл.
(Форма 5 гр. 3) 

Зар. плата за час виконання послуги
(гр. 6 * гр. 7) / (21 * 7,2 * 60) 

Резерв на оплату відпусток основного персоналу
(гр. 8 * 0,1) 

Фонд споживання основного персоналу
(гр. 8 + гр. 9) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 11 

Розрахунок витрат за статтею "Матеріали"

Код послуги 

Найменування послуги 

Найменування матеріалу
(Форма 4 гр. 3) 

Одиниця виміру
(Форма 4 гр. 4) 

Видаток матеріалу на одну послугу
(Форма 4 гр. 5) 

Вартість без ПДВ (грн.) 

Сума (грн.)
(гр. 5 * гр. 6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 12 

Амортизацйні відрахування (прямі витрати)

N
п/п
 

Код послуги 

Найменування обладнання
(форми 5 гр. 11)
 

Норма амортизації (за рік), %
(форми 5 гр. 15) 

Норма амортизації (за хвл.), %
(гр. 4 / 12 * 21 * 7,2 * 60) 

Балансова вартість обладнання (грн.)
(форми 5 гр. 14) 

Час роботи обладнання при виконанні послуги (хвл.)
(форми 5 гр. 12)
 

Величина амортизаційних відрахувань
(гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
 

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 13 

Розрахунок статті "Загальновиробничі витрати"

N
п/п
 

Код послуги 

Доплата зав. відділенням
(К.н.в.1.1 форми 9 * форма 10 гр. 8)
 

Доплата ст. мед. сестрі відділення
(К.н.в.1.2 форм 9 * форми 10 гр. 8)
 

Фонд дод. зар. плати зав. та ст. медсестри
(гр. 3 + гр. 4)
 

Відраху-
вання на соціальне страхування 5.5 %
(гр. 5 * 0,055)
 

Відраху-
вання до Пенсійного фонду 32 %
(гр. 5 * 0,32)
 

Відраху-
вання до Фонду Чорнобиля 5 %
(гр. 5 * 0,05)
 

Інші витрати (К.н.в. 1.3 ... n форми 9 * форма 10 гр. 10) 

Разом загально-
виробничих витрат
(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 14 

Розрахунок статті "Загальногосподарські витрати"

N
п/п
 

Код послуги 

Заробітна плата ІП: адмінуп-
равління
(К.н.в. 2.1 форми 9* форми 10 гр. 8)
 

Заробітна плата ІП: адмініст-
ративно-
господарської частини (К.н.в. 2.2 форми 9* форми 10 гр. 8)
 

Заробітна плата ІП: бухгалтерії
(К.н.в 2.3 форми 9* форми 10 гр. 8)
 

Заробітна плата ІП: планово-
еконо-
мічного відділу
(К.н.в. 2.4 форми 9* форми 10 гр. 8)
 

Заробітна плата ІП: госпрозра-
хункового центру
(К.н.в. 2.5 форми 9*форми 10 гр. 8)
 

Разом заробітна плата ІП
(гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)
 

Фонд резерву відпусток ІП
(гр. 8 * 0,1)
 

Фонд спожи-
вання ІП
(гр. 3 + гр. 9)
 

Відраху-
вання на соціальне страху-
вання 5.5 %
(гр. 10 * 0,055)
 

Відраху-
вання до Пенсійного Фонду 32 %
(гр. 10 * 0,32)
 

Відраху-
вання до Фонду Чорнобиля 5 % (гр. 10 * 0,05)
 

Кому-
нальні видатки
(К.н.в. 2.6 форми 9* форми 10 гр. 10)
 

Інші витрати
(К.н.в. 2.7 форми 9* форми 10 гр. 10)
 

Разом загально-
господарчі витрати
(гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 15

Аркуш 1  

Калькуляційний лист

КОД ПОСЛУГИ 

ПРЯМІ ВИТРАТИ 

  

НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ 

МАТЕРІАЛИ 

ІТОГО 

Заробітна плата ОП за час виконання послуги (грн.) (форми 10 гр. 8) 

Резерв на оплату відпусток ОП 10 % (форми 10 гр. 9) 

Фонд споживання ОП (форми 10 гр. 10) 

Відрахування до Фонду Чорнобиля (5 %) (гр. 4 * 0,05) 

Відрахування на соціальне страхування (5,5 %) (гр. 4 * 0,055) 

Відрахування до Пенсійного фонду (32 %) (гр. 4 * 0,32) 

Матеріали (форми 11 гр. 6) 

Ітого прямі витрати (сума граф 2 - 8) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 15

Аркуш 2 

Калькуляційний лист

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРЧІ ВИТРАТИ 

Доплата завідуюч. відділенням (форми 13 гр. 3) 

Доплата ст. м/с відділення (форми 13 гр. 4) 

Фонд додаткової зарплати зав. та ст. м/с (форми 13 гр. 5) 

Відраху-
вання до Фонду Чорнобиля (5 %) (форми 13 гр. 8) 

Відраху-
вання на соціальне страхування (5,5 %) (форми 13 гр. 6) 

Відрахування до Пенсійного фонду (32 %) (форми 13 гр. 7) 

Інші витрати (форми 13 гр. 9) 

ІТОГО ЗАГАЛЬНО-
ВИРОБНИЧІ
ВИТРАТИ (сума граф 10 - 16) 

Заробітна плата ІП: адмінуп-
равління (форми 14 гр. 3) 

Заробітна плата ІП: адмініст-
ративно-
господарскої частини (форми 14 гр. 4) 

Заробітна плата ІП: бухгалтерии (форми 14 гр. 5) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 15

Аркуш 3 

Калькуляційний лист

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ 

ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРЧІ ВИТРАТИ 

Заробітна плата ІП: планово-
економічного відділу (форми 14 гр. 6) 

Заробітна плата ІП: госпрозра- хункового центру (форми 14 гр. 7) 

Ітого заробітна плата ІП (сума граф 18 - 22) 

Фонд резерву відпусток ІП (форми 14 гр. 9) 

Фонд споживання ІП (форми 14 гр. 10) 

Відрахування до Фонду Чорнобиля (5 %) (форми 14 гр. 13) 

Відрахування на соціальне страхування (5,5 %) (форми 14 гр. 11) 

Відрахування до Пенсійного фонду (32 %) (форми 14 гр. 12) 

Комунальні витрати (форми 14 гр. 11) 

ІНШІ ВИТРАТИ (форми 14 гр. 15) 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 15

Аркуш 4 

Калькуляційний лист

  

ІТОГО ВИТРАТИ
(гр. 9 + гр. 17 + гр. 32) 

ВІДРАХУВАННЯ В ОБЛАВТОДОР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД

ВАЛОВІ ВИТРАТИ 

ПРИБУТОК
(гр. 36 * Р / 100) 

ЦІНА 

ПДВ 

ЦІНА З ПДВ
(гр. 38 + гр. 39) 

ІНШІ 

ІТОГО 

Витрати на рекламу (К.н.з.3.1 форми 9* форми 9 гр. 10) 

ІТОГО ЗАГАЛЬНО-
ГОСПОДАРЧІ ВИТРАТИ ТА ІНШІ (сума граф 23 - 31) 

Відрахування на розвиток доріг (1,2 * гр. 33 / (97,8 - 100 * Р / (100 + Р))) 

Відраху-
вання в інноваційний фонд (1 * гр. 33 / (97,8 - 100 * Р / (100 + Р))) 

(гр. 33 + гр. 34 + гр. 35) 

(гр. 36 + гр. 37) 

(гр. 38 * 0,2) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток N 1

Форма 16

Аркуш 1  

КОД ПОСЛУГИ 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ 

ОД. ВИМ. 

ЦІНА 

ПДВ 

ЦІНА З ПДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали