ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 січня 2011 року N 7

Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
 

 
 
В. О. Піщейко
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
17.01.2011 N 7 

Методологічні положення
з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства

I. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають:

- порядок організації, методологію проведення державних статистичних спостережень щодо надходження основних видів продукції тваринництва (худоба та птиця, молоко та молочні продукти) і рослинництва (зернові та олійні культури, цукрові буряки, виноград) на переробні підприємства, надходження зернових і олійних культур на підприємства, що здійснюють їхнє зберігання;

- порядок розробки вищезазначених державних статистичних спостережень і поширення їх результатів;

- принципи формування сукупностей звітних одиниць, які охоплюються державними статистичними спостереженнями за формами N 11-заг (квартальна), N 13-заг (квартальна), N 1-зерно (піврічна, місячна), N 4-заг (місячна) і N 1-виноград (річна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 924 "Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України", від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказів Держкомстату від 16.12.2009 N 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

II. Визначення термінів і основних понять

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Переробне підприємство - юридична особа, її відокремлений підрозділ, які мають власні переробні потужності або їх орендують, та здійснюють перероблення певних видів придбаної (закупленої, давальницької сировини) або власно виробленої сільськогосподарської продукції.

Зберігаюче підприємство - юридична особа, її відокремлений підрозділ, які мають власні потужності або їх орендують для зберігання певних видів сільськогосподарської продукції.

Надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства - отримання переробним підприємством певного виду сільськогосподарської продукції шляхом її закупівлі, на давальницьких засадах або власного виробництва з метою її перероблення.

Категорії господарств - сукупність господарюючих суб'єктів, об'єднаних у групи за певною ознакою. При проведенні державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні та зберігаючі підприємства виділяються такі категорії господарств, що здійснюють поставки сільськогосподарської продукції на перероблення та зберігання: сільськогосподарські підприємства (включаючи фермерські господарства), господарства населення, інші господарські структури.

III. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державних статистичних спостережень

3.1. Мета й основні характеристики державних статистичних спостережень

Метою проведення державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є отримання статистичної інформації про обсяги основних видів сільськогосподарської продукції, що надійшли на переробні підприємства, середні ціни закупівлі та якість сировини, а також про обсяги запасів зернових і олійних культур на підприємствах, що здійснюють їхнє зберігання і перероблення, визначення питомої ваги окремих регіонів у загальному обсязі надходжень, перероблення та зберігання в країні.

Основні принципи організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку інформації про надходження, перероблення основних видів сільськогосподарської продукції та зберігання зернових і олійних культур на підприємствах, що здійснюють їхнє зберігання і перероблення.

Результатом проведення державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження обсягів та динаміки надходження на переробку сільськогосподарської продукції за її видами, категоріями господарств, напрямами надходжень; перероблення та наявності зернових та олійних культур за їхніми видами та групами підприємств, які здійснюють окремо зберігання і окремо перероблення цих культур; визначення якості сільськогосподарської продукції, а саме: середньої ваги худоби, ґатунків молока, видів та класів зернових і олійних культур.

Державні статистичні спостереження щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства мають такі основні характеристики:

· Вид державних статистичних спостережень:

- за ступенем охоплення одиниць: суцільні;

- за часом реєстрації даних: поточні.

· Організаційна форма державних статистичних спостережень: статистична звітність.

· Спосіб державних статистичних спостережень: документальний облік.

· Одиниця державних статистичних спостережень: місцева одиниця за видом економічної діяльності.

· Респондент державних статистичних спостережень: юридична особа, її відокремлений підрозділ, що має власні переробні потужності або їх орендує та здійснює закупівлю та перероблення сільськогосподарської продукції, а також має власні потужності для зберігання зернових і олійних культур або їх орендує.

· Органи, які здійснюють державні статистичні спостереження: Держкомстат, територіальні органи державної статистики.

· Місце проведення державних статистичних спостережень: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь.

· Національні класифікації, що використовуються при проведенні державних статистичних спостережень:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

3.2. Інструментарії та програми державних статистичних спостережень

Державні статистичні спостереження щодо надходження основних видів продукції тваринництва і рослинництва на переробні підприємства та надходження зернових і олійних культур на зберігаючі підприємства здійснюються за формами NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно, 4-заг, 1-виноград на основі інструкцій щодо їх заповнення.

Підставою для заповнення цих форм є приймальні, складські квитанції, прості, подвійні складські свідоцтва та інші первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на переробне чи зберігаюче підприємство.

3.2.1. Державні статистичні спостереження щодо надходження худоби, птиці та молока на переробні підприємства

Державні статистичні спостереження за формами N 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - 20__ року" іN 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень - 20__ року" проводяться на суцільній основі з квартальною періодичністю. Форми звітів поширюються на переробні підприємства-юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від розміру, організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, які мають власні переробні потужності або їх орендують та здійснюють перероблення відповідно худоби, птиці, кролів, молока і молочних продуктів, закуплених, придбаних на давальницьких засадах або власно вироблених переробними підприємствами.

Бланки вищевказаних форм респонденти заповнюють щоквартально зростаючим підсумком із початку року.

Бланк державного статистичного спостереження за формою N 11-заг містить показники, які характеризують обсяги надходження худоби, птиці та кролів на переробні підприємства за видами худоби, напрямами надходжень, категоріями господарств; якість закупленої худоби за її видами та категоріями господарств; суми нарахованих і перерахованих дотацій за видами худоби та категоріями господарств.

Бланк державного статистичного спостереження за формою N 13-заг містить показники, які характеризують обсяги надходження молока та молочних продуктів на переробні підприємства за напрямами надходжень, категоріями господарств; якість закупленого молока за ґатунками та категоріями господарств; суми нарахованих і перерахованих дотацій за категоріями господарств.

3.2.2. Державне статистичне спостереження щодо наявності та надходження зернових і олійних культур

Державне статистичне спостереження за формами N 1-зерно "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" 20__ року" (піврічна, місячна) здійснюється на суцільній основі та поширюється на підприємства - юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від розміру, організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, які мають власні (орендовані) переробні потужності або власні (орендовані) пристосовані для зберігання приміщення, та здійснюють перероблення чи зберігання зернових і олійних культур (крім сільськогосподарських підприємств, які переробляють власно вирощені зернові й олійні культури та подають звіт за формами державного статистичного спостереження N 21-заг (місячна, річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції"). Форму N 1-зерно (місячна) респонденти подають 10 разів на рік (крім звітів станом на перше січня та перше липня, коли подається форма N 1-зерно (піврічна)).

Бланки державного статистичного спостереження за формами N 1-зерно (піврічна, місячна) містять показники, які заповнюються зростаючим підсумком із початку року (крім обсягів наявності, які заповнюються станом на початок звітного місяця) і характеризують обсяги наявності, надходження та переробки зернових і олійних культур. Форма N 1-зерно (піврічна) містить вищезазначену інформацію за розширеним переліком видів та класів зернових і олійних культур і категоріями господарств, а форма N 1-зерно (місячна) - лише за основними видами зернових і олійних культур.

3.2.3. Державне статистичне спостереження щодо надходження цукрових буряків на переробні підприємства

Державне статистичне спостереження за формою N 4-заг "Надходження цукрових буряків за січень - 20__ року" (місячна) здійснюється на суцільній основі із місячною періодичністю та поширюється на переробні підприємства-юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від розміру, організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, які мають власні переробні потужності або їх орендують, та здійснюють перероблення цукрових буряків, закуплених, придбаних на давальницьких засадах або власно вирощених цукровими заводами. Форму N 4-заг респондент подає 4 рази на рік (у січні, жовтні, листопаді та грудні).

Бланк державного статистичного спостереження за формою N 4-заг містить показники, які характеризують обсяги надходження цукрових буряків на переробні підприємства за категоріями господарств та напрямами надходжень, і заповнюються зростаючим підсумком із початку року.

3.2.4. Державне статистичне спостереження щодо переробки винограду на виноматеріали

Державне статистичне спостереження за формою N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року" здійснюється на суцільній основі з річною періодичністюта поширюється на переробні підприємства-юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від розміру, організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, які мають власні переробні потужності або їх орендують та здійснюють перероблення винограду, закупленого, придбаного на давальницьких засадах або власно вирощеного підприємством.

Бланк державного статистичного спостереження за формою N 1-виноград містить показники, які заповнюються раз на рік (за період із 1 грудня попереднього до звітного року до 30 листопада звітного року). Показники бланку характеризують обсяг винограду, що надійшов на переробне підприємство та перероблений на виноматеріали, за сортами винограду та середньою масовою концентрацією цукрів; виробництво виноматеріалів у груповому асортименті виноматеріалів; використання та залишки спирту.

3.3. Процедури проведення та розробки державних статистичних спостережень, поширення їх результатів

Форми державних статистичних спостережень NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно (піврічна, місячна), 4-заг, 1-виноград складають:

- юридичні особи щодо безпосередньо своєї діяльності на відповідній території та окремо щодо кожного з відокремлених підрозділів, не виділених на самостійний баланс і розташованих в іншій області, районі, місті;

- відокремлені підрозділи юридичної особи, що виділені на окремий баланс й розташовані в іншій області, районі, місті, які здійснюють перероблення основних видів сільськогосподарської продукції.

Звіти подають на паперових носіях органу державної статистики за місцем здійснення діяльності у терміни, визначені на бланках форм. Якщо зазначені форми державних статистичних спостережень респондент надсилає як електронні звіти, їх подання органам державної статистики здійснюється відповідно до затвердженого Держкомстатом порядку.

Після отримання цих форм у розрізі респондентів на всіх рівнях обробки органи державної статистики здійснюють аналіз первинних даних, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передачу вивіреної інформації на вищий рівень розробки.

Результати цих державних статистичних спостережень органи державної статистики формують у розрізі:

- на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому;

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому та у розрізі районів;

- на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому, за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

На всіх рівнях розробки результати державного статистичного спостереження за формами N 1-зерно (піврічна, місячна) додатково формуються за групами підприємств, які здійснюють перероблення та зберігання культур, відповідно до локального класифікатора:

Підприємства, що здійснюють перероблення та зберігання культур, - усього (код 00 = 10 + 20)

з них

· підприємства, що здійснюють зберігання (код 10)

· підприємства, що здійснюють перероблення (код 20).

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є:

- експрес-випуски: "Стан сільського господарства", "Переробка винограду на виноматеріали", "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства";

- статистичні бюлетені: щомісячний "Статистичний бюлетень N 1", "Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства", "Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою";

- статистичні збірники: "Україна в цифрах у ____ році", "Статистичний щорічник України", "Сільське господарство України", "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України";

- доповіді "Про соціально-економічне становище України", "Сільське господарство України".

На запити користувачів органи державної статистики статистичну інформацію за формами NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно (піврічна, місячна), 4-заг, 1-виноград можуть надавати у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку та умовах, визначених Держкомстатом. 

IV. Загальна схема й організація робіт із формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень

Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей звітних одиниць є:

- Реєстр статистичних одиниць (РСО);

- Реєстр сільськогосподарських товаровиробників "АГРО";

- перелік респондентів за формами NN 4-заг, 1-виноград, 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" за минулий рік;

- перелік респондентів за формами NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно (місячна), 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" для юридичних осіб станом на 1 листопада звітного року;

- накази Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо розподілу між суб'єктами господарювання обсягів поставки цукру квоти "А" на внутрішній ринок.

Сукупності звітних одиниць за формами NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно (піврічна, місячна), 4-заг, 1-виноград формуються для проведення державних статистичних спостережень у році, наступному за звітним.

До сукупностей звітних одиниць за вищевказаними державними статистичними спостереженнями включають об'єкти, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

N
п/п 

Критерії формування сукупності 

Класифікації 

Ознака критеріїв формування  

1. 

Інституційний сектор економіки 

КІСЕ 

S.11 

2. 

Тип статистичної одиниці 

Довідник типів статистичних одиниць 

місцева одиниця за видом економічної діяльності (7) 

3. 

Організаційно-правова форма господарювання 

КОПФГ 

незалежно від організаційно-правової форми господарювання  

4. 

Вид економічної діяльності 

КВЕД 

основний або другорядний вид діяльності відноситься до секції: 

ф. N 11-заг  

15.11, 15.12 

ф. N 13-заг  

15.51 

ф. N 1-зерно (піврічна, місячна) 

15.41, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.85, 15.91, 15.92, 15.96, 15.97, 51.21, 63.12 

ф. N 4-заг  

15.83 

ф. N 1-виноград  

01.13, 15.93  

5. 

Територіальні одиниці 

КОАТУУ 

відповідно до адміністративно-територіального устрою  

6. 

Розмір підприємства 

Довідник ознак розміру підприємств 

незалежно від розміру 

7. 

Ознака економічної діяльності 

х 

активне 

Формування сукупностей звітних одиниць відбувається відповідно до Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. При цьому за кожним об'єктом у вигляді таблиці відбираються такі реквізити:

1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства;

2) найменування;

3) місцезнаходження;

4) телефон;

5) код території місцезнаходження за КОАТУУ;

6) код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ;

7) код інституційного сектору економіки за КІСЕ;

8) код основного виду економічної діяльності за КВЕД на початок обстеження й ознака його визначення;

9) види економічної діяльності;

10) середня кількість найманих працівників;

11) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг;

12) ознака розміру підприємства;

13) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

14) ознака підприємства, створеного у звітному році.

Після відбору об'єктів за Реєстром статистичних одиниць здійснюється співставлення та відповідне уточнення інформації з Реєстром "АГРО", переліками підприємств за формами NN 11-заг, 13-заг, 1-зерно (місячна), 4-заг, 1-виноград, 1-П (місячна), 1П-НПП (річна), чинним наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо розподілу між суб'єктами господарювання обсягів поставки цукру квоти "А" на внутрішній ринок та формуються сукупності звітних одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державними статистичними спостереженнями щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства.

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо припинення їхньої діяльності, утворення на їх базі нових підприємств тощо департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату приймає рішення щодо доцільності внесення змін до складу визначених сукупностей звітних одиниць.

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) N 2657-XI від 2 жовтня 1992 року.

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

3. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

4. Термінологічний словник / [наук. керівник О. О. Васєчко]. - 1-е вид. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

5. Статистика: підручник / [С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.]; за наук. ред. С. С. Герасименка. - [2-ге вид.]. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали