ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 квітня 2011 року N 88

Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
11.04.2011 N 88

Методологічні положення
з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва визначають порядок організації та методологію проведення державних статистичних спостережень з цього питання.

I. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають:

- поняття та критерії підприємства, яке займається виробництвом продукції рослинництва;

- порядок організації, методологію проведення державних статистичних спостережень із питань статистики рослинництва;

- порядок розробки вищезазначених державних статистичних спостережень і поширення їх результатів;

- принципи формування сукупностей звітних одиниць, які охоплюються державними статистичними спостереженнями за формами N 4-сг (річна), N 29-сг (річна), N 29-сг (меліорація) (річна), N 37-сг (місячна), N 9-б-сг (річна) і N 4-сільрада (річна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказу Держкомстату, Мінагрополітики і Держкомзему від 26.04.2000 N 127/53/48 "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" та наказів Держкомстату від 16.12.2009 N 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

II. Визначення термінів та основних понять

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва, - підприємство (юридична особа, її відокремлений підрозділ), яке незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання відповідає нижченаведеним критеріям:

1) основний вид діяльності за КВЕД відноситься до секції A, в т. ч. один із видів діяльності (основний або другорядний) відноситься до коду 01.1 цієї секції, незалежно від наявної у власності та користуванні площі сільськогосподарських угідь;

2) основний вид діяльності за КВЕД не відноситься до секції A, але один із другорядних видів діяльності відноситься до коду 01.1 і має у володінні та користуванні понад 1 га сільськогосподарських угідь. Якщо площа угідь менше зазначеної, то підприємство не вважаютьпідприємством, яке займається виробництвом продукції рослинництва.

Розмір підприємства, яке займається виробництвом продукції рослинництва, - статистичний критерій, який установлюється на підставі наявної у власності та користуванні площі сільськогосподарських угідь. Підприємства, які мають у власності та користуванні більше 100 га сільськогосподарських угідь, визнають великими та середніми підприємствами. Підприємства, які згідно з чинним законодавством відносять до малих підприємств та/або в яких площа сільськогосподарських угідь у власності та користуванні менше вищевказаної (незалежно від основного чи другорядного виду діяльності), вважають малими підприємствами, які займаються виробництвом продукції рослинництва.

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована у встановленому законодавством порядку.

Відокремлений підрозділ юридичної особи - філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Господарства населення (домогосподарства) -сукупність осіб (або одна особа), які спільно проживають в одному житловому приміщені (його частині), ведуть спільне господарство, мають спільні витрати на утримання житла, харчування тощо. Як категорія включають фізичних осіб -суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом продукції рослинництва.

Категорії господарств - сукупність господарюючих суб'єктів, об'єднаних у групи за певною ознакою. При проведенні державних статистичних спостережень щодо стану рослинництва виділяють такі категорії господарств: сільськогосподарські підприємства (включаючи фермерські господарства) та господарства населення (домогосподарства).

Основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності статистичної одиниці, на який припадає найбільший внесок у додану вартість. Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів та надання послуг.

Ідентифікаційні показники - ідентифікаційний код суб'єкта відповідно до реєстрації юридичних та неюридичних осіб в ЄДРПОУ.

Класифікаційні показники - реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями.

Рік звітний - це календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому формуються сукупності звітних одиниць.

Рік минулий - це календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року.

Визначення основних понять та порядок розрахунку основних показників зі статистики рослинництва наведено у Методиці проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств та Методиці проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затверджених наказом Держкомстату від 02.08.2005 р. N 225, із змінами від 18.11.2010 N 467 (Наказ N 467) (далі - відповідно Методики [4] і [5]).

III. Методологічні та практичні етапи організації та проведення ДЕРЖАВНИХ статистичних спостережень

3.1. Мета й основні характеристики державних статистичних спостережень

Метою проведення державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва є отримання статистичної інформації щодо розмірів посівних та зібраних площ, обсягів виробництва, урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях/на меліорованих землях; розмірів площ посіву озимих культур під урожай наступного року та площ, на яких проводилися інші польові роботи; кількості внесених мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури, розмірів удобрених площ; площ, на яких проводилось вапнування і гіпсування ґрунтів, вносилися засоби захисту рослин тощо.

Основні принципи організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечує співставну динаміку вищевказаної інформації.

У показниках державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва враховано міжнародні вимоги до статистичної інформації з питань землеробства, іригації земель, застосування мінеральних добрив, зокрема постанов Ради (ЄЕС) N 837/90 і N 357/79, а також постанови Ради (ЄС) N 296/2003 щодо статистичної інформації про виробництво зернових та інших культур, винограду, плодів, ягід.

Результатами проведення державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва є первинна й узагальнена інформація, яка використовується для відстеження обсягів та динаміки розмірів посівних та зібраних площ, обсягів виробництва, урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях/на меліорованих землях; розмірів площ посіву озимих культур під урожай наступного року та площ, на яких проводилися інші польові роботи; кількості внесених мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури тощо.

Інформація державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва використовується для визначення індексу виробництва продукції рослинництва та сільськогосподарської продукції у цілому, фондів споживання основних видів продукції рослинництва та рівня їх споживання однією особою, проведення групувань сільськогосподарських підприємств за площами, валовими зборами й урожайністю основних сільськогосподарських культур.

Державні статистичні спостереження зі статистики рослинництва мають такі основні характеристики:

Характеристики державних статистичних спостережень

Назви державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва та форми, за якими вони здійснюються:

"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду"
(фф. NN 37-сг, 4-сг, 29-сг, 29-сг меліорація)

"Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур"
(ф. N 9-б-сг)

"Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах"
(ф. N 4-сільрада)

Вид державного статистичного спостереження:
за ступенем охоплення одиниць

комбіноване
(суцільне/несуцільне основного масиву)

несуцільне основного масиву

суцільне

за часом реєстрації даних

поточне

Організаційна форма державного статистичного спостереження:

статистична звітність

Спосіб проведення державного статистичного спостереження:

документальний облік

Одиниця державного статистичного спостереження:

місцева одиниця за видом економічної діяльності (МОВЕД)

підприємство

Респондент державного статистичного спостереження:

юридична особа, її відокремлений підрозділ, які займаються вирощуванням продукції рослинництва

сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти

Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:

Держкомстат, територіальні органи державної статистики

Місце проведення державного статистичного спостереження:

Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь

Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;
КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;
КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

3.2. Інструментарії, програми, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державних статистичних спостережень

3.2.1. Інструментарії та програми державних статистичних спостережень

А. Державне статистичне спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду характеризує хід польових робіт у звітному році від весняної сівби до закінчення збирання врожаю. Інструментарієм для його проведення є форми N 37-сг (місячна), N 4-сг, N 29-сг і N 29-сг (меліорація), які складають на підставі інструкцій щодо їх заповнення.

Форму N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт" із щомісячною періодичністю (під час проведення робіт у квітні - листопаді) подають тільки великі та середні підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва. Також до кола респондентів уключають окремі підприємства, які мають суттєвий вплив на обсяги виробництва в регіоні окремих видів продукції рослинництва, незалежно від їх розміру (наприклад, вузькоспеціалізовані підприємства, тепличні комплекси тощо), що дає можливість відслідковувати переважну частину обсягу виробництва продукції рослинництва в усіх аграрних підприємствах.

Бланк форми N 37-сг (місячна) складається із чотирьох розділів, дані яких респондент заповнює зростаючим підсумком із початку проведення відповідних робіт:

у квітні - червні щодо сівби ярих культур:

· посівні площі за видами ярих сільськогосподарських культур під урожай поточного року;

· площі загибелі озимих культур та їх пересів ярими культурами;

· унесення добрив за видами під посів ярих культур та підживлення озимих, удобрена ними площа;

у липні - листопаді щодо збирання врожаю та посіву озимих культур:

· зібрані площі сільськогосподарських культур за їх основними видами;

· виробництво сільськогосподарських культур за їх основними видами (у початковій оприбуткованій вазі);

· трансформація посівних площ сільськогосподарських культур за їх основними видами;

· проведення інших польових робіт (оранка під пари, зяблевий обробіток ґрунту тощо);

· площа посіву озимих культур за їх видами під урожай наступного року;

· унесення добрив за видами, удобрена ними площа під посів озимих культур.

Крім того, на підставі бланка за формою N 37-сг двічі у період збирання врожаю здійснюють вибіркове обстеження урожайності сільськогосподарських культур у малих підприємствах, які займаються виробництвом продукції рослинництва, порядок проведення якого визначений Методикою [5].

Державне статистичне спостереження за формами N 4-сг, N 29-сг, у т. ч. на меліорованих землях за ф. N 29-сг (меліорація), здійснюють на суцільній основі із річною періодичністю і поширюють на всі підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва.

ФормуN 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" респонденти складають за підсумками весняної сівби (у червні) і її показники характеризують площі посівів озимих та ярих сільськогосподарських культур за їх видами під урожай звітного року, площу загибелі та пересіву, а також площу сільськогосподарських угідь у користуванні (включаючи орендовану).

Бланк форми N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року" містить чотири розділи з інформацією щодо уточнених розмірів площ та обсягів виробництва продукції рослинництва у звітному році:

- розділ 1 "Сільськогосподарські культури" містить інформацію щодо посівних і зібраних площ, валових зборів у розрізі сільськогосподарських культур, за видами посівів (основні, повторні, міжрядні), видами ваги (початково оприбуткована, вага після доробки), а також вирощування овочів у закритому ґрунті;

- розділ 2 "Сади, ягідники, виноградники та інші багаторічні насадження" характеризує площі та валовий збір багаторічних насаджень за їх видами та віком;

- розділ 3 "Вирощування посадкового матеріалу та квітково-декоративних культур" містить показники щодо вирощування саджанців плодових і декоративних культур, квіткової розсади, квітів у горщиках та на зріз, квіткового посадкового матеріалу тощо;

- розділ 4 "Стан меліорованих сільськогосподарських угідь" характеризує розміри площ зрошуваних, у т. ч. що поливалися, та/або осушених сільськогосподарських угідь, що знаходяться у користуванні підприємства.

Крім того, бланк форми N 29-сг містить інформацію щодо посіву озимих культур під урожай наступного за звітним року, яка характеризує площі озимини за культурами та метою господарського використання посівів (на зерно, зелений корм).

Підприємства, які заповнили у формі N 29-сг розділ 4 і займалися у звітному році вирощуванням сільськогосподарських культур на политих зрошуваних та/або осушених землях, одночасно складають і форму/форми N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року". Бланк форми N 29-сг (меліорація) містить два розділи, показники яких тотожні з показниками розділів 1 і 2 (за коротким переліком культур) форми N 29-сг, а також розділ щодо вирощування та збирання врожаю плодоягідних культур, який респондент заповнює тільки при складанні звіту на политих зрошуваних землях.

Б. Розміри посівних площ за видами сільськогосподарських культур у домашніх господарствах спостерігають за формою N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року" на підставі інструкції щодо її заповнення. Форму із річною періодичністю (за підсумками весняної сівби) подають сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти, за своїм місцезнаходженням.

В. Державне статистичне спостереження щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур органи державної статистики здійснюють за формою N 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року" раз на рік (станом на 1 грудня) на підставі інструкції щодо її заповнення. Форму подають великі та середні підприємства, які займалися виробництвом продукції рослинництва. Бланк форми N 9-б-сг містить показники щодо кількості внесених мінеральних та органічних добрив і розмірів площі (за видами сільськогосподарських культур), на яку їх було внесено.

3.2.2. Процедури проведення та розробки державних статистичних спостережень, поширення їх результатів

ФормиNN 37-сг, 4-сг,29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються виробництвом продукції рослинництва, відповідно до визначеного підпунктом 3.2.1 цих Методологічних положень розміру підприємств, які займаються виробництвом продукції рослинництва, подають на паперових носіях органу державної статистики за місцем здійснення своєї виробничої діяльності у терміни, визначені на бланках форм.

Якщо юридична особа має у своєму складі відокремлені підрозділи, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, то відокремлені підрозділи подають форми відповідним органам державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності.

Подання форм NN 37-сг, 4-сг, 29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг органам державної статистики як електронних звітів респондент здійснює відповідно до затвердженого Держкомстатом порядку.

На всіх рівнях обробки після отримання у розрізі респондентів форм NN 4-сг, 29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг органи державної статистики здійснюють їх аналіз, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, перевірку логічних і арифметичних контролів (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передають вивірену інформацію на вищий рівень розробки.

Ураховуючи поточний характер інформації за формою N 37-сг, її передача на державний рівень здійснюється у зведеному по регіону вигляді (при передбаченій постановкою задачі можливості підняття на державний рівень бази звітів у розрізі респондентів).

На відміну від усіх інших державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва, узагальнення інформації за формою N 4-сільрада органи державної статистики здійснюють на районному рівні та враховують ці дані у розрахунках показників форми N 4-сг у частині визначення розмірів площ посіву сільськогосподарських культур у господарствах населення.

На регіональному рівні органи державної статистики розраховують усі поточні показники щодо посівних та зібраних площ, обсягів виробництва сільськогосподарських культур у малих підприємствах; поточні та річні показники у господарствах населення, які передають на державний рівень одночасно із інформацією за відповідними формамиу рамках діючих комплексів електронної обробки статистичної інформації.

Розрахунки відповідно до Методик [4] і [5] охоплюють такі показники і розрізи розробки:

1. За формою N 37-сг стосовно малих підприємств, які займаються вирощуванням продукції рослинництва, і господарств населення органи державної статистики проводять щомісячні розрахунки основних показників (площі, валові збори сільськогосподарських культур) у цілому за регіоном. Джерелами для розрахунків по малих підприємствах є інформація щодо посівних площ і вибіркових обстежень урожайності сільськогосподарських культур у цих підприємствах, щомісячна звітність великих та середніх підприємств; по господарствах населення - дані перепису посівних площ, погосподарського обліку та вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості за формами N 01-СГН і N 02-СГН.

Показники форми N 37-сг, що характеризують унесення добрив, трансформацію площ окремих культур та хід проведення інших польових робіт, на малі підприємства та господарства населення не розповсюджують, оскільки їх головним чином використовують для характеристики відносних показників (частки площі, що залишилася до збирання або загинула; внесення добрив на один гектар основних видів сільськогосподарських культур, частки удобреної площі тощо), а не явищ та їх динаміки у цілому.

2. За всіма показниками форми N 4-сг (крім площі сільськогосподарських угідь у власності та користуванні, яку обліковують тільки у сільськогосподарських підприємств) визначають розміри площ посівів у господарствах населення. Для визначення посівних площ у господарствах населення у сільській місцевості використовують інформацію державного статистичного спостереження за формою N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року". На підставі отриманої зведеної інформації про посіви у розрізі сільськогосподарських культур під урожай поточного року в домогосподарствах у сільській місцевості, а також даних перепису посівних площ, погосподарського обліку та вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості за формами N 01-СГН і N 02-СГН, адміністративної звітності Державного агентства земельних ресурсів України органи державної статистики здійснюють розрахунки розмірів посівних площ сільськогосподарських культур у домогосподарствах міських населених пунктів та в господарствах населення у цілому.

3. У формі N 29-сг розрахунки щодо площ і збору врожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень у господарствах населення органи державної статистики проводять за всіма показниками розділів 1 і 2 (у розділах 3 і "Довідково" такі розрахунки поширюють лише на окремі показники).

За показниками розділу 4 форми N 29-сг і всіма показниками форми N 29-сг (меліорація) органи державної статистикирозрахунки по господарствах населення не проводять.

Оскільки показники форми N 9-б-сг головним чином використовують для характеристики середніх та відносних показників (обсяг унесених мінеральних і органічних добрив на один гектар площі основних видів сільськогосподарських культур, частка удобреної площі тощо), розповсюдження показників, визначених бланком, на малі підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва, та господарства населення органи державної статистики не проводять.

Загальні схеми подання та розробки державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва наведено додатках 1 і 3.

Результати державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва за формами NN 37-сг, 4-сг, 29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг формують у розрізі:

- на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому, за організаційно-правовими формами господарювання (річна) та база даних у розрізі підприємств;

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому, за категоріями розробки, за організаційно-правовими формами господарювання (річна), у розрізі районів та за підприємствами (місячна; річна; у вигляді групувань за окремими показниками);

- на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому; за регіонами (Автономна Республіка Крим (включаючи м. Севастополь), області (м. Київ уключається у Київську область); за організаційно-правовими формами господарювання; за підприємствами (річна; у вигляді групувань за окремими показниками); за категоріями розробки за локальним класифікатором:

Категорії розробки, порядок їх формування

Форми

N 37-сг, місячна

N 4-сг, річна

N 29-сг, річна

N 29-сг (меліорація), річна

N 9-б-сг, річна

Усі категорії господарств (01 = 02 + 12)

Ц

Ц

Ц

Ц

 

Сільськогосподарські підприємства - всього (02 = 03 + 04)

Ц

Ц

Ц

Ц

Державні сільськогосподарські підприємства (03)

 

Ц

Ц

Ц

Ц

Недержавні сільськогосподарські підприємства (04 = 05 + 06 + 07 + 08 + 09)

Ц

Ц

Ц

Ц

Господарські товариства (05)

Ц

Ц

Ц

Ц

Сільськогосподарські кооперативи (06)

Ц

Ц

Ц

Ц

Приватні підприємства (07)

Ц

Ц

Ц

Ц

Фермерські господарства (08)

Ц

Ц

Ц

Ц

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства (09)

Ц

Ц

Ц

Ц

Великі та середні сільськогосподарські підприємства, які складають оперативну звітність (10, із коду 02)

Ц

Ц

Ц

 

Ц

Малі підприємства, які не складають оперативну звітність (11, із коду 02)

ураховуються у розрахунках

Ц

Ц

 

Господарства населення (12 = 13 + 14)

Ц

Ц

Ц

Ц

домогосподарства у сільській місцевості (13)

ураховуються у розрахунках

домогосподарства у міських населених пунктах (14)

За результатами розробки даних за формами NN 37-сг, 4-сг, 29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг на підставі первинних звітів підприємств у розрізі районів, регіонів органи державної статистики формують архів та часові ряди даних, які зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на програмне забезпечення відповідних державних статистичних спостережень.

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями зі статистики рослинництва є:

• експрес-випуски "Стан сільського господарства"; "Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 20__ році (попередні дані)", "Посівні площі озимих культур під урожай наступного року", "Посівні площі ярих культур в Україні";

доповіді: "Про соціально-економічне становище України", "Сільське господарство України";

• статистичні бюлетені: "Соціально-економічний розвиток України"; "Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України", "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", "Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт";

• статистичні збірники: "Україна в цифрах у ____ році", "Україна ___", "Регіони України", "Рослинництво України", "Сільське господарство України", "Статистичний щорічник України";

• таблиці для веб-сайту Держкомстату та запитальників міжнародних статистичних організацій.

На запити користувачів органи державної статистики надають інформацію за формами NN 37-сг, 4-сг, 29-сг, 29-сг (меліорація), 9-б-сг у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку та умовах, визначених Держкомстатом.

IV. Загальна схема й організація робіт із формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень

4.1. Формування сукупностей звітних одиниць для проведення державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва у звітному році органи державної статистики здійснюють на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей звітних одиниць є:

• Реєстр "АГРО";

• Реєстр статистичних одиниць (РСО);

• Реєстр місцевих рад, яким підпорядковані сільські населені пункти;

• перелік респондентів за формою N 29-сг (річна) станом на 1 грудня року, попереднього звітному;

• перелік респондентів за формою N 4-сг (річна) за звітний рік.

Загальну схему формування сукупностей звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за формами N 4-сг (річна), N 29-сг (річна), N 29-сг (меліорація) (річна) і N 37-сг (місячна) та державного статистичного спостереження щодо внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів за формою N 9-б-сг (річна) наведено в додатку 2.

4.2. У генеральну сукупність звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва включаються об'єкти, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

N
п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11 "Нефінансові корпорації"

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

місцева одиниця за видом економічної діяльності

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

незалежно від організаційно-правової форм господарювання

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

основний або другорядний вид діяльності відноситься до групи 01.1 (секція A)

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Ознака економічної діяльності

х

активне

Формування генеральної сукупності звітних одиниць відбувається за інформацією Реєстру "АГРО", при цьому за кожним об'єктом у вигляді таблиці відбираються такі реквізити:

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

2. Код території за КОАТУУ.

3. Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ.

4. Назва підприємства.

5. Адреса фактичного місця діяльності.

6. Місцезнаходження (юридична адреса).

7. Телефон.

8. Ознака економічної активності.

9. Код основного виду економічної діяльності за КВЕД.

10. Коди другорядних видів економічної діяльності за КВЕД.

11. Площа сільськогосподарських угідь - усього, га.

На підставі даних Реєстру статистичних одиниць (РСО) уточнюється перелік місцевих одиниць, які займаються виробництвом продукції рослинництва.

Після відбору об'єктів за реєстрами "АГРО" і РСО органи державної статистики здійснюють співставлення та відповідне уточнення інформації із фактичними переліками підприємств за формою N 29-сг (річна) станом на 1 грудня року, попереднього звітному, та формують сукупність звітних одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням зі статистики рослинництва за формами N 4-сг і N 29-сг (з урахуванням визначення підприємства, яке займається виробництвом продукції рослинництва).

IV.3. Сукупність звітних одиниць для проведення державного статистичного спостереження за формою N 29-сг (меліорація) формується на підставі сукупності, яка сформована для форми N 29-сг з урахуванням ознаки щодо наявності у підприємства политих зрошуваних та/або осушених сільськогосподарських угідь, а саме: якщо за формою N 29-сг (річна) наведено інформацію за рядком 2452, то підприємство подає форму N 29-сг (меліорація)на политих зрошуваних землях, а якщо рядок 2453 - на осушених землях.

IV.4. Метою формування сукупності звітних одиниць (основного масиву) за формою N 37-сг (місячна) є визначення за спеціальними критеріями частини генеральної сукупності звітних одиниць, спостереження за якими дозволить отримати репрезентативну та надійну інформацію щодо досліджуваних характеристик генеральної сукупності.

Сукупність звітних одиниць (основного масиву) за формою N 37-сг (місячна) встановлюється на базі визначеної сукупності звітних одиниць за формою N 29-сг і повністю відповідає її ідентифікаційним та класифікаційним ознакам, за винятком розміру підприємства (відбираються тільки великі та середні підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва). Сукупність звітних одиниць (основного масиву) за формою N 37-сг (місячна) у липні - листопаді може бути уточнена за інформацією форми N 4-сг.

Крім того, сформовану сукупність доповнюють респондентами, площа в обробітку яких є менше визначеної, але які є єдиними виробниками певного виду продукції в регіоні або мають суттєвий вплив на показники регіону (наприклад, тепличні підприємства тощо).

При формуванні сукупності звітних одиниць (основного масиву) за формою N 37-сг (місячна) по кожному регіону охоплення річних обсягів виробництва основних видів продукції рослинництва повинно становити не менше 80 %. Якщо сформована сукупність звітних одиниць (основного масиву) не забезпечує встановленого обсягу охоплення, до неї підключаються окремі малі підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва і мають в обробітку менше 100 гектарів. Для відбору таких малих підприємств їх ранжують за площею сільськогосподарських угідь (від більшої до меншої).

IV.5. Сукупність звітних одиниць (основного масиву) державного статистичного спостереження щодо внесення мінеральних органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів за формою N 9-б-сг (річна) формується на базі визначеної сукупності звітних одиниць за формою N 29-сг (відбираються тільки великі та середні підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва) і узгоджується з сукупністю, сформованою для форми N 37-сг (місячна).

IV.6. Фактичний список респондентів за формою N 4-сг є основою для проведення вибіркового обстеження урожайності сільськогосподарських культур у малих підприємствах. Матеріали цього обстеження органи державної статистики використовують для здійснення поточних розрахунків показників площ та валових зборів сільськогосподарських культур.

Вибіркове обстеження врожайності сільськогосподарських культур у малих підприємствах органи державної статистики проводять двічі у період збирання врожаю: наприкінці серпня (для використання даних у розрахунках на початок вересня) та наприкінці жовтня (для розрахунків на початок листопада). Терміни обстеження визначено за оптимальними строками дозрівання сільськогосподарських культур для всіх регіонів країни. Але, ураховуючи специфіку розташування окремого регіону за агрокліматичними зонами, ця робота може бути проведена в інші терміни.

Вибіркове обстеження урожайності сільськогосподарських культур у малих підприємствах проводять із використанням бланка форми N 37-сг за переліком культур розділу I. "Сівба ярих та збирання врожаю сільськогосподарських культур"; для розробки отриманої інформації використовується програмне забезпечення за формою N 37-сг.

Детально організація робіт, порядок визначення обсягу та формування вибіркової сукупності, проведення розповсюдження результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність малих підприємств, оцінка якості результатів обстеження викладено в Методиці [5].

IV.7. Ідентифікаційні та класифікаційні ознаки сукупності звітних одиниць для проведення статистичного спостереження щодо розмірів посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах за формою N 4-сільрада (річна) відповідають таким характеристикам:

N
п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.14 "Домашні господарства"

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

підприємство

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

420

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

відносяться до секції L та мають коди діяльності 75.11.4 та 75.11.5

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Додатково:

Реєстр "АГРО" у частині місцевих рад, яким підпорядковані сільські населені пункти

Сукупності звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва узгоджуються із сукупностями за іншими державними статистичними спостереженнями, зокрема з питань реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами.

Сформовану сукупність звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва розсилають територіальним органам державної статистики в електронному вигляді. Територіальні органи державної статистики опрацьовують отриману сукупність звітних одиниць, доповнюють її відсутніми реквізитами (адреси, поштові індекси тощо) та уточнену повертають на державний рівень у встановлені терміни.

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо припинення їхньої діяльності, утворення на їх базі нових підприємств тощо департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату приймає рішення щодо доцільності внесення змін до складу визначених сукупностей звітних одиниць, особливо за формою N 37-сг (місячна).

При цьому при розгляді змін дотримуються такі підходи:

- у разі реструктуризації сільськогосподарського підприємства або передачі землі в оренду тощо всі ресурси, за якими проводили облік продукції до здійснення зазначених операцій, слід залишити у сукупності звітних одиниць (основного масиву) за формою N 37-сг (місячна). Дані щодо обсягів виробництва продукції рослинництва у таких підприємствах (без розподілу виробництва продукції до реструктуризації) залишаються в базі даних протягом усього звітного року;

- новостворені підприємства, які утворилися у звітному році на базі звітних одиниць (основного масиву) шляхом їх реорганізації (поділу підприємства на декілька, виділу в нове, злиття підприємств у одне тощо), включаються до сукупності звітних одиниць за умови дозволу Держкомстату. Включення інших новостворених сільськогосподарських підприємств розглядається лише за умови, що результати їх діяльності мають суттєві обсяги для регіону;

- ліквідовані сільськогосподарські підприємства, підприємства-банкрути,а також підприємства, які припинили (тимчасово або повністю) свою діяльність із будь-яких інших причин, залишаються у сукупності звітних одиниць із відповідною відміткою, а обсяги виробленої ними продукції - у базі даних протягом усього звітного року.

 

Департамент статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища

 

 

Додаток 1

Загальна схема подання та розробки державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва
(крім форми N 4-сільрада)

  

 

Додаток 2

Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва
(крім форми N 4-сільрада)

 

 

Додаток 3

Загальна схема подання, розробки та критеріїв формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо розмірів посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах за формою N 4-сільрада

  

 

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII.

2. Наказ Держкомстату, Мінагрополітики і Держкомзему від 26.04.2000 N 127/53/48 "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України".

3. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, затверджене наказом Держкомстату від 16.12.2009 N 481.

4. Методика проведення річних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затверджена наказом Держкомстату від 02.08.2005 N 225 (із змінами від 18.11.2010 N 467 (Наказ N 467)).

5. Методика проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затверджена наказом Держкомстату від 02.08.2005 N 225 (із змінами від 18.11.2010 N 467 (Наказ N 467)).

6. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату від 29.12.2009 N 498.

7. Термінологічний словник / наук. керівник О. О. Васєчко - 1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

8. Збірник статистичних вимог. - Євростат, 2009.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали