ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2011 року N  16

Про затвердження Методологічних положень з розрахунку індексу нових замовлень у переробній промисловості

Відповідно до статей 8, 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення з розрахунку індексу нових замовлень у переробній промисловості (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
 

В. О. Піщейко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
26.01.2011 N 16 

Методологічні положення
з розрахунку індексу нових замовлень у переробній промисловості

Передмова

Методологічні положення з розрахунку індексу нових замовлень у переробній промисловості підготовлені в межах виконання загальної роботи Держкомстату з адаптації міжнародних рекомендацій і стандартів у галузі статистики промисловості та на виконання заходів Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 1413-р, з метою забезпечення методологічних передумов для запровадження в статистичну практику індексу нових замовлень у переробній промисловості.

У ході розробки методологічних положень було враховано досвід французьких експертів, отриманий у рамках співпраці за проектом "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень" (Угода N 4729/18 на консультаційні послуги), який здійснювався за підтримки Світового банку.

Ці положення є першим варіантом формування вітчизняного підходу до визначення індексу нових замовлень, який у процесі його впровадження у статистичну практику буде уточнюватись і доповнюватись.

Методологічні положення призначені для використання у практичній діяльності органами державної статистики та іншими користувачами статистичної інформації.

Методологічні положення підготовлені фахівцями департаменту статистики виробництва Держкомстату.

Методологічні положення схвалені на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату 17.12.2010 р.

1. Основні визначення і терміни

При визначенні індексу нових замовлень у переробній промисловості використовують такі скорочення та термінологію.

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

Базисний рік - рік, дані якого вибрані за основу для порівняння.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) - обсяг реалізації від промислової діяльності, який визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Надходження нових замовлень - це вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової продукції (з власної (придбаної) або давальницької сировини) та на виконання послуг промислового характеру.

Індекс нових замовлень - показник, що відображає зміни попиту на товари та послуги, слугуючи оцінкою майбутнього виробництва.

Індекс цін (дефлятор) - індекс цін виробників промислової продукції використовується для перерахунку нових замовлень у фактичних цінах у ціни базисного року ().

2. Загальні положення

Індекс нових замовлень уключено до переліку показників, які відносяться до короткострокової статистики промисловості (постанова Ради ЄС N 1165/98 від 19.05.98 стосовно короткострокової статистики (далі - Постанова)).

Індекс нових замовлень дає можливість простежити тенденцію одержання замовлень від замовників (внутрішніх та іноземних). Якщо індекс промислового виробництва характеризує тенденцію зміни обсягів випуску продукції та вказує на тенденцію розвитку доданої вартості, то індекс нових замовлень дозволяє прогнозувати, хоча б і на короткий період, майбутнє виробництво та майбутній оборот. Отримані замовлення впливають спочатку на виробництво, а потім на оборот, оскільки є першим показником того, що має відбутися в найближчому майбутньому.

Крім прогнозування майбутнього виробництва й обороту галузей, що виконують замовлення, показник нових замовлень також забезпечує інформацією про майбутній розвиток галузей, для яких виконують замовлення. Наприклад, при значній кількості надходжень замовлень у виробництво текстильного устатковання збільшується випуск зазначеного устатковання і відповідно обсяг реалізації у цій галузі. Очевидно, введення в дію нового устатковання призведе до зростання випуску продукції в текстильній промисловості.

Індекс нових замовлень є прогнозним показником, що характеризує економічний цикл. За своєю суттю він є випереджувальним індикатором у системі показників кон'юнктури, яка включає індекси промислової продукції, реалізації та нових замовлень на продукцію.

Індекс нових замовлень розраховують у цілому по переробній промисловості України та за видами діяльності.

3. Визначення показника надходжень нових замовлень

Замовлення, які були враховані в певному звітному місяці - це вартість укладених у цьому місяці договорів або угод у письмовій формі (укладених шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, через факсимільний та електронний зв'язок або іншим способом).

З вартості замовлень виключають:

• непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний збір тощо);

• зниження ціни, пільги і знижки, якщо їх надають у момент оформлення замовлення;

• вартість упаковки, яка підлягає поверненню після доставки;

• продаж основних засобів підприємства.

До вартості прийнятих замовлень включають:

• усі інші витрати, такі як пакування і транспортування, що переходять до замовника, навіть якщо вони виділені в рахунку окремо;

• обсяг продажу зі складу за умови, якщо надходження замовлення й відпуск продукції збігаються в часі.

Також не належать до надходження замовлень:

• замовлення на непромислову продукцію (товари, послуги);

• замовлення на поставку придбаних виробів без додаткової обробки (перепродаж);

• замовлення на поставку відходів промислового виробництва;

• замовлення на поставку товарів і надання послуг у межах одного й того ж самого підприємства.

Замовлення, які надійшли у звітному місяці, але були відмінені в іншому (більш пізньому), не вираховують із обсягу замовлень звітного місяця, коли вони були отримані, а також із обсягу замовлень місяця, коли відбулась відміна.

4. Джерела інформації

• Для розрахунку індексу нових замовлень передбачено використання показника "обсяг замовлень на виробництво промислової продукції, що надійшов за місяць (без ПДВ та акцизного збору)" за видами діяльності переробної промисловості (секція D за КВЕД), який відстежується в щомісячному державному статистичному спостереженні за формою N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води".

Означеним спостереженням охоплені підприємства (відокремлені підрозділи), що забезпечують понад 80 % від загального обсягу реалізованої продукції.

У звіті за формою N 1-ПЕ дані щодо обсягу замовлень відображають на рівні класу або групи КВЕД.

• У якості вагової структури при розрахунку індексу нових замовлень використовують дані за показником "обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (без ПДВ, акцизу)" за видами діяльності переробної промисловості за базисний рік. Показник відстежується у статистичному спостереженні за формою N 1-підприємництво (річна, коротка-річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства".

• Дані щодо обсягу замовлень у фактичних цінах коригують на індекс цін виробників до середньомісячного значення базисного року за видами діяльності переробної промисловості. Індекс цін (дефлятор) розраховують за даними статистичного спостереження за формою N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції".

5. Види діяльності, охоплені індексом нових замовлень

Згідно із Постановою в промисловості розрахунок індексу нових замовлень здійснюють за такими видами діяльності, які, як правило, працюють на замовлення:

текстильне виробництво (розділ 17 КВЕД);

• виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (розділ 18 КВЕД);

• виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них (розділ 21 КВЕД);

• хімічне виробництво (розділ 24 КВЕД);

• металургійне виробництво (розділ 27 КВЕД);

• виробництво готових металевих виробів (розділ 28 КВЕД);

• виробництво машин та устатковання (розділ 29 за КВЕД);

• виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин (розділ 30 КВЕД);

• виробництво електричних машин та устатковання (розділ 31 КВЕД);

• виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (розділ 32 КВЕД);

• виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників (розділ 33 КВЕД);

• виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів (розділ 34 КВЕД);

• виробництво інших транспортних засобів (розділ 35 КВЕД).

Щоб визначити, чи працює одиниця, що належить до конкретної галузі на замовлення, можна проаналізувати графіки динамічних рядів індексів обороту і замовлень: якщо графіки збігаються або мають лише невеликі відмінності, замовлення в кожному місяці дорівнюють обороту, отже, одиниця працює відповідно до свого робочого плану і не залежить від замовлень. 

У відповідності з вимогами Постанови одиницею спостереження за показником замовлень є одиниця виду економічної діяльності.

6. Порядок розрахунку індексу нових замовлень

6.1. Базова формула для розрахунку індексу нових замовлень за своєю суттю є індексом Ласпейреса. Індекс за місяць t до базисного року визначають як співвідношення обсягу замовлень на продукцію за певний місяць у цінах базисного року до середньомісячного обсягу замовлень базисного року у фактичних цінах:

  

  

(1) 

де   - місячний обсяг нових замовлень у поточному році в цінах базисного року;

p - ціна одиниці продукції;

b - базисний рік;

t - звітний місяць поточного року;

j - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції КВЕД);  j = 1, …, J;

J - кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД);

  - середньомісячний обсяг нових замовлень базисного року.

Розрахунок індексу будують на даних про обсяг нових замовлень на продукцію у фактичних цінах і подальшим коригуванням на індекс цін (дефлятор) за видами діяльності та поетапним зважуванням індексу на частку обсягу реалізованої промислової продукції кожного виду діяльності.

6.2. Будувати індекс починають на рівні найнижчого виду економічної діяльності (рівень класу або групи КВЕД):

  

  

(2) 

де -  індекс нових замовлень j-го класу (групи КВЕД) місяця t до середньомісячного значення базисного року;

k - одиниця спостереження за видом діяльності; k = 1, …, K;

K - кількість одиниць спостереження;

  - обсяг нових замовлень у місяці t у фактичних цінах;

 - середньомісячний обсяг нових замовлень базисного року;

  - індекс цін виробників  j-го класу (групи) місяця t до середньомісячного значення базисного року.

Аналогічним є розрахунок індексів для кожного з місяців звітного і попереднього років, наприклад, за попередній звітному місяць t - 1.

6.3. Наступний етап - це розрахунок агрегованого індексу нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та по переробній промисловості в цілому як середньозваженої величини з індексів нижчого за КВЕД рівня:

  

  

(3) 

де It/b -  агрегований індекс нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та переробної промисловості в цілому;

j - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції КВЕД);  j = 1, …, J;

J - кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД);

  - індекс нових замовлень  j-го класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) місяця t до середньомісячного значення базисного року;

 Tj,b -обсяг реалізованої промислової продукції (обороту)  j-ого класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) в базисному році.

6.4. Розрахунок індексу за звітний місяць до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року або будь-якого місяця в межах базисного періоду (похідних індексів) здійснюють шляхом співвідношення індексів до середньомісячного значення базисного року за порівнювані періоди.

Індекс за місяць звітного року до попереднього місяця звітного року (It/t-1) визначають за формулою:

  

  

(4) 

Індекс за місяць звітного року до відповідного місяця попереднього року (Іt/l) визначають за формулою:

  

  

(5) 

де t - звітний місяць;

l - відповідний місяць попереднього року;

Індекс за будь-який період (2 місяців і більше) визначають як співвідношення суми відповідних помісячних індексів до середньомісячного значення базисного року, що складають обрані періоди.

Список використаних джерел

1. Статистика: Підручник // С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. С. С. Герасименка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

2. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. (NACE, Rev. 1.1 - 2002) ДК-009:2005. Київ: Держспоживстандарт України, 2005.

3. Методология краткосрочной статистики предприятий. Описание и основные принципы. Третье издание, Люксембург. Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, 2006, ISBN 92-79-01295-9, ISSN 17-25-0099.

4. Методологія короткострокової статистики підприємств. Супровідна документація. Люксембург. Офіс офіційних публікацій Європейського співтовариства, 2006, ISSN 17-25-0099, ISBN 92-79-01296-7.

5. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції і розрахунку індексу цін виробників, затверджені наказом Держкомстату України від 03.04.2001 р. N 177.

 

Додатки 

Таблиця 1

Обсяг надходжень нових замовлень на виробництво промислової продукції за видами діяльності в хімічному виробництві у 2009 році

(у цінах базисного року)

(млн. грн.)

Найменування виду діяльності за КВЕД 

Код за КВЕД 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Середньомісячний обсяг надходжень нових замовлень за базисний (2007) рік 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Виробництво основної хімічної продукції 

24,1 

957,2 

825,1 

1112,7 

859,3 

1579,7 

625,2 

632,9 

674,2 

1515,5 

802,8 

1479,6 

1833,8 

1840,6 

Виробництво агрохімічної продукції 

24,2 

1,0 

1,9 

28,7 

20,2 

18,9 

20,5 

1,7 

20,1 

8,6 

4,3 

2,7 

2,2 

0,7 

Виробництво лаків та фарб 

24,3 

26,4 

29,2 

43,9 

75,0 

70,0 

74,2 

78,8 

68,4 

60,7 

43,1 

32,5 

24,9 

80,5 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

24,41 

6,0 

10,2 

4,5 

3,3 

5,3 

6,3 

7,6 

7,6 

7,0 

7,7 

10,6 

8,2 

9,6 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

24,42 

154,3 

226,8 

256,5 

213,9 

209,3 

209,9 

217,0 

209,6 

253,4 

272,5 

326,1 

289,7 

220,4 

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

24,5 

92,0 

110,9 

96,3 

90,1 

94,2 

113,6 

130,3 

129,1 

140,9 

152,2 

112,4 

111,7 

108,6 

Виробництво іншої хімічної продукції 

24,6 

169,5 

84,7 

93,7 

58,7 

54,7 

73,9 

67,5 

62,5 

80,0 

57,8 

89,4 

151,8 

100,5 

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

24,7 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,1 

0,7 

0,7 

0,8 

0,6 

17,0 

Примітка. Наведено дані щодо обсягу надходжень нових замовлень за видами діяльності нижчого рівня, скореговані на індекси цін (дефлятори).

Таблиця 2

Розрахунок індексу нових замовлень до середньомісячного значення базисного (2007) року за видами діяльності в хімічному виробництві у 2009 році

Найменування виду діяльності за КВЕД 

Код за КВЕД 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Обсяг реалізованої промислової продукції за базисний (2007) рік 

у % 

млн. грн. 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Хімічне виробництво 

24 

61,5 

56,9 

74,0 

60,4 

87,1 

53,7 

52,2 

55,3 

88,7 

60,1 

87,6 

102,0 

31020,1 

з нього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виробництво основної хімічної продукції 

24,1 

52,0 

44,8 

60,5 

46,7 

85,8 

34,0 

34,4 

36,6 

82,3 

43,6 

80,4 

99,6 

21673,0

Виробництво агрохімічної продукції 

24,2 

142,9 

271,4 

4100,0 

2885,7 

2700,0 

2928,6 

242,9 

2871,4 

1228,6 

614,3 

385,7 

314,3 

35,5

Виробництво лаків та фарб 

24,3 

32,8 

36,3 

54,5 

93,2 

87,0 

92,2 

97,9 

85,0 

75,4 

53,5 

40,4 

30,9 

1685,9 

Фармацевтичне виробництво 

24,4 

69,5 

103,1 

111,3 

92,5 

92,1 

93,0 

97,1 

93,9 

111,9 

120,4 

145,3 

128,0 

3765,5 

з нього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

24,41 

62,5 

106,3 

46,9 

34,4 

55,2 

65,6 

79,2 

79,2 

72,9 

80,2 

110,4 

85,4 

275,5

виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

24,42 

70,0 

102,9 

116,4 

97,1 

95,0 

95,2 

98,5 

95,1 

115,0 

123,6 

148,0 

131,4 

3490,0 

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

24,5 

84,7 

102,1 

88,7 

83,0 

86,7 

104,6 

120,0 

118,9 

129,7 

140,1 

103,5 

102,9 

1769,7 

Виробництво іншої хімічної продукції 

24,6 

168,7 

84,3 

93,2 

58,4 

54,4 

73,5 

67,2 

62,2 

79,6 

57,5 

89,0 

151,0 

1825,4 

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

24,7 

0,6 

1,2 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

1,8 

0,6 

4,1 

4,1 

4,7 

3,5 

265,1 

Примітка. На нижчому рівні (клас або група КВЕД) - результат ділення даних граф 1 - 12 на графу 13 у таблиці 1; на вищому рівні (група, розділ КВЕД) - результат процедури зважування.

Таблиця 3

Приклад розрахунку індексу нових замовлень до попереднього місяця за видами діяльності в хімічному виробництві у 2009 році

(відсотків)

 

Код за КВЕД 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Хімічне виробництво 

24 

51,5 

92,5 

130,0 

81,6 

144,2 

61,7 

97,2 

105,9 

160,3 

67,7 

145,8 

116,4 

з нього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виробництво основної хімічної продукції 

24,1 

39,2 

86,2 

135,0 

77,2 

183,7 

39,6 

101,2 

106,4 

224,9 

53,0 

184,4 

123,9 

Виробництво агрохімічної продукції 

24,2 

166,7 

189,9 

1510,7 

70,4 

93,6 

108,5 

8,3 

1182,1 

42,8 

50,0 

62,8 

81,5 

Виробництво лаків та фарб 

24,3 

103,8 

110,7 

150,1 

171,0 

93,3 

106,0 

106,2 

86,8 

88,7 

71,0 

75,5 

76,5 

Фармацевтичне виробництво 

24,4 

55,7 

148,3 

108,0 

83,1 

99,6 

101,0 

104,4 

96,7 

119,2 

107,6 

120,7 

88,1 

з нього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

24,41 

84,5 

170,1 

44,1 

73,3 

160,5 

118,8 

120,7 

100,0 

92,0 

110,0 

137,7 

77,4 

виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

24,42 

54,4 

147,0 

113,1 

83,4 

97,8 

100,2 

103,5 

96,5 

120,9 

107,5 

119,7 

88,8 

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

24,5 

76,5 

120,5 

86,9 

93,6 

104,5 

120,6 

114,7 

99,1 

109,1 

108,0 

73,9 

99,4 

Виробництво іншої хімічної продукції 

24,6 

294,4 

50,0 

110,6 

62,7 

93,2 

135,4 

91,4 

92,6 

128,0 

72,2 

154,8 

169,7 

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

24,7 

1,6 

200,0 

50,0 

100,0 

100,0 

100,0 

300,0 

33,3 

683,3 

100,0 

114,6 

74,5 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали