КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2011 року N 841/7077

Про затвердження міської цільової програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою забезпечення інформування громадян на належному рівні про діяльність місцевих органів влади через сприяння діяльності комунальних засобів масової інформації Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний" згідно з додатком.

2. Визначити Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію міської цільової програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний".

3. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання міської цільової програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний" в межах обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки по галузі "Засоби масової інформації".

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно подавати Київській міській раді звіт про виконання міської цільової програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.12.2011 N 841/7077

Міська цільова програма на 2011 - 2015 роки
"Київ інформаційний"

ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови Київської міської державної адміністрації від 10 грудня 2010 року N 49508

3.

Розробник Програми

Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник Програми

Комунальні засоби масової інформації

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "РГ "Вечірній Київ", КП "РГ "Хрещатик", КП "РГ "Українська столиця", ТОВ "РЖ "Київ", головні управління, управління, відділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації, підприємства, установи, організації різних форм власності, інформаційні агенції

7.

Термін реалізації Програми

2011 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для дострокових програм)

2011 - 2012 роки
2013 - 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет, власні надходження комунальних засобів масової інформації

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

282075,8 тис. грн.

9.1.

Кошти бюджету м. Києва

196037,8 тис. грн.

9.2.

Власні надходження комунальних засобів масової інформації

86038,0 тис. грн.

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Міська цільова програма на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний" (далі - Програма) спрямована на покращення умов реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади, підвищення рівня взаємодії міської влади з засобами масової інформації та громадськістю.

Необхідність прийняття цієї Програми обумовлена:

- низьким рівнем ефективності участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку міста Києва;

- неналежним матеріально-технічним станом місцевих комунальних засобів масової інформації;

- необхідністю підтримки книговидання;

- необхідністю вдосконалення діяльності офіційного веб-порталу Київської міської влади;

- недостатнім розвитком системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістських кадрів для засобів масової інформації (далі - ЗМІ).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Мета Програми

Метою Програми на 2011 - 2015 роки є забезпечення інформування громадян про діяльність місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримки місцевого книговидання та модернізації офіційного веб-порталу Київської міської державної адміністрації.

Шляхи і способи розв'язання проблем, прогнозні обсяги і джерела фінансування

Шляхи розв'язання проблеми:

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про діяльність органів місцевої влади та місцевого самоврядування;

- створення сприятливих умов розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку міста Києва;

- забезпечення виконання угод щодо подання інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні, радіо та у періодичних друкованих виданнях;

- забезпечення фінансової підтримки діяльності телебачення, радіомовлення та друкованих періодичних видань;

- забезпечення ефективної діяльності офіційного веб-порталу Київської міської державної адміністрації, реалізації заходів та моніторингу в галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями;

- зміцнення матеріально-технічного стану місцевих комунальних ЗМІ та послідовне вирішення виробничих, соціальних та матеріальних проблем;

- забезпечення підтримки місцевого книговидання;

- підвищення професійної підготовки рівня журналістів шляхом удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації журналістських кадрів для ЗМІ.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми:

- обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

196037,8

49733,0

33160,9

35216,8

37792,0

40135,1

Власні надходження

86038,0

12992,0

16308,0

17545,0

18906,0

20287,0

Усього:

282075,8

62725,0

49468,9

52761,8

56698,0

60422,1

Строки та етапи виконання Програми

Строк реалізації Програми: 2011 - 2015 роки.

Етапи виконання Програми:

I етап - 2011 - 2012 роки,

II етап - 2013 - 2015 роки.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють:

Відповідальний виконавець Програми Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Відповідальний виконавець Програми щороку надає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за І півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікувані результати

Усього

у тому числі:

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ I. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.

Співпраця з електронними засобами масової інформації різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2011 - 2015

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

Місцевий бюджет

135146,3

39114,0

21703,0

23048,6

24869,4

26411,3

Покращення поінформованості населення щодо діяльності Київської міської влади; забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-
технічного стану місцевого комунального телебачення та радіомовлення

Інші джерела

58292,0

7970,0

10850,0

11923,0

13123,0

14426,0

1.2. Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Київська міська рада та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Управління преси та інформації

Разом

193438,3

47084,0

32553,0

34971,6

37992,4

40837,3

1.3. Забезпечення поповнення статутного фонду КП КМР "ТК "Київ"

Управління преси та інформації

1.4. Створення соціально значущих теле- та радіопрограм для подальшої трансляції телерадіоорганізаціями різних форм власності та засновниками яких є Київська міська рада та її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація)

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.5. Оприлюднення проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.6. Висвітлення офіційних заходів, розміщення інтерв'ю, коментарів керівництва Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проведення "прямих ліній", "круглих столів", прес-конференцій та брифінгів

Управління преси та інформації, головні управління, управління виконавчого органу КМР (КМДА),КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.7. Проведення інформаційно-
роз'яснювальної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо здійснення реформ у стратегічних галузях міста

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.8. Інформаційно-
роз'яснювальний супровід створення та реалізації проекту "Стратегія розвитку Києва до 2025 року"

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.9. Інформаційно-
роз'яснювальний супровід впровадження програмно-цільового методу формування бюджету в місті Києві

Управління преси та інформації, КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

Розділ II. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)

2.

Співпраця з друкованими засобами масової інформації різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

2.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві

2011 - 2015

Управління преси та інформації, друковані комунальні засоби масової інформації

Місцевий бюджет

48391,0

8439,0

9105,7

9670,2

10269,7

10906,4

Покращення поінформованості населення щодо діяльності Київської міської влади; забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-
технічного стану місцевих комунальних друкованих періодичних видань

Інші джерела

27746,0

5022,0

5458,0

5622,0

5783,0

5861,0

2.2. Підтримка друкованих комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Київська міська рада та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Управління преси та інформації

Разом

76137,0

13461,0

14563,7

15292,2

16052,7

16767,4

2.3. Оприлюднення проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради

Управління преси та інформації, друковані комунальні засоби масової інформації

2.4. Висвітлення офіційних заходів, розміщення інтерв'ю, коментарів керівництва Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), висвітлення проведення "прямих ліній", "круглих столів", прес-конференцій та брифінгів

Управління преси та інформації, друковані комунальні засоби масової інформації

2.5. Проведення інформаційно-
роз'яснювальної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо здійснення реформ у стратегічних галузях міста, надання відповідних інформаційних матеріалів

Управління преси та інформації, головні управління, управління виконавчого органу КМР (КМДА)

2.6. Інформаційно-
роз'яснювальний супровід створення та реалізації проекту "Стратегія розвитку Києва до 2025 року"

Управління преси та інформації, головні управління, управління виконавчого органу КМР (КМДА), друковані комунальні засоби масової інформації

2.7. Інформаційно-
роз'яснювальний супровід впровадження програмно-цільового методу формування бюджету у місті Києві

Управління преси та інформації, друковані комунальні засоби масової інформації

Розділ III. Видавнича справа

3.

Видання та друк книжкової, поліграфічної та іншої продукції

3.1. Друк книжкової продукції вітчизняних авторів, поліграфічної та іншої продукції на замовлення Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств міста

2011 - 2015

Управління преси та інформації

Місцевий бюджет

2293,5

400

431,6

458,3

486,7

516,9

Підтримка вітчизняного книговидання

3.2. Видання інформаційних бюлетенів про поточну діяльність Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

Управління преси та інформації

3.3. Замовлення розробки оригінал-макетів книжкової продукції

Управління преси та інформації

3.4. Висвітлення виконання рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Управління преси та інформації

3.5. Вживання заходів щодо укомплектування вітчизняною книжковою продукцією масових та шкільних бібліотек міста Києва

Управління преси та інформації, головні управління, управління виконавчого органу КМР (КМДА)

3.6. Безкоштовне розповсюдження надрукованої книжкової та поліграфічної продукції

Управління преси та інформації, установи, організації різних форм власності

3.7. Забезпечення співпраці з Головною редакцією Зводу пам'яток історії та культури України при видавництві "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана

Управління преси та інформації

Розділ IV. Офіційний веб-портал Київської міської влади та вирішення питань організаційного характеру

4.

Підтримка офіційного веб-порталу Київської міської державної адміністрації

4.1. Забезпечення підтримки, хостінгу (розміщення та техобслуговування, модернізації офіційного веб-порталу Київської міської влади)

2011 - 2015

Управління преси та інформації

Місцевий бюджет

10207,0

1780,0

1920,6

2039,7

2166,2

2300,5

Покращення поінформованості населення щодо діяльності Київської міської влади; удосконалення діяльності офіційного веб-порталу Київської міської державної адміністрації;
підвищення рівня ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку столиці

4.2. Забезпечення розробки додаткових розділів (сторінок) офіційного веб-порталу Київської міської влади іміджевого характеру

Управління преси та інформації

4.3. Проведення опитувань на офіційному веб-порталі Київської міської влади

Управління преси та інформації

4.4. Проведення обговорень, "круглих столів" (Інтернет-конференцій), консультацій з метою налагодження співпраці між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), засобами масової інформації та громадою міста

Управління преси та інформації

5.

Моніторинг засобів масової інформації та Інтернет-ресурсів, вирішення питань організаційного характеру

5.1. Забезпечення проведення та замовлення моніторингу ЗМІ та Інтернет-ресурсів

2011 - 2015

Управління преси та інформації

 

 

 

 

 

 

 

Покращення поінформованості та зосередження уваги керівництва Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо вирішення нагальних питань у житті столиці; збереження традиції відзначення святкових заходів з нагоди професійних свят

5.2. Забезпечення підтримки проведення святкових заходів з нагоди професійних свят:
• Дня журналіста України,
• Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку,
• Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження,
• проведення конкурсів на кращого журналіста

Управління преси та інформації

5.3. Забезпечення співпраці з інформаційними агенціями

Управління преси та інформації

5.4. Забезпечення участі комунальних засобів масової інформації міста Києва у прес-конференціях, семінарах, конкурсах, фестивалях

Управління преси та інформації

Динаміка основних показників для м. Києва по галузі "Засоби масової інформації"

Показники

2011

2012

2013

2014

2015

Забезпечення фінансової підтримки діяльності засобів масової інформації теле- та радіомовлення та виконання угод щодо інформування про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації теле- та радіомовлення

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість установ - всього, од., у тому числі:

2

2

2

2

2

- радіостанцій

1

1

1

1

1

- телекомпаній

1

1

1

1

1

Кількість ставок - всього, од., у тому числі:

298

240

240

240

240

- керівників

30

25

25

25

25

- журналістів

80

81

81

81

81

- інших

188

134

134

134

134

Показники продукту

 

 

 

 

 

Доходи - всього, тис. грн., у тому числі:

7970,0

10850,0

11923,0

13123,0

14426,0

- радіостанцій

560,0

620,0

660,0

745,0

810,0

- телекомпаній

7410,0

10230,0

11263,0

12378,0

13616,0

Обсяг продукту, год., у тому числі:

17424

17424

17424

17424

17424

- телепродукту

8664

8664

8664

8664

8664

- радіопродукту

8760

8760

8760

8760

8760

Обсяг власного продукту, год., у тому числі:

14114

14114

14114

14114

14114

- телепродукту

5354

5354

5354

5354

5354

- радіопродукту

8760

8760

8760

8760

8760

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні видатки на одиницю телепродукту, грн./год.

2576,6

3087,88

3325,35

3614,04

3892,42

Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн./год.

407,81

461,05

489,82

532,27

567,42

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка обсягу продукту, %, у тому числі:

100

100

100

100

100

- телепродукту

100

100

100

100

100

- радіопродукту

100

100

100

100

100

Динаміка обсягу власного продукту, %, у тому числі:

100

100

100

100

100

- телепродукту

100

100

100

100

100

- радіопродукту

100

100

100

100

100

Забезпечення фінансової підтримки періодичних видань та виконання угод щодо інформування про діяльність місцевих органів влади періодичними друкованими виданнями

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість періодичних друкованих видань - всього, од., у тому числі:

3

3

3

3

3

- газет

2

2

2

2

2

- журналів

1

1

1

1

1

Кількість ставок - всього, од., у тому числі:

172

99

99

99

99

- редакційний персонал

141

81

81

81

81

- інші

31

18

18

18

18

Показники продукту

 

 

 

 

 

Доходи - всього, тис. грн., у тому числі:

5022,0

5458,0

5622,0

5783,0

5861,0

- газет

4952,0

5383,0

5542,0

5698,0

5771,0

- журналів

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Кількість номерів - всього, од., у тому числі:

425

269

270

271

272

- газет

417

260

260

260

260

- журналів

8

9

10

11

12

Тираж річний - всього, од., у тому числі:

3244000

4689000

4950000

5211000

5472000

- газет

3236000

4680000

4940000

5200000

5460000

- журналів

8000

9000

10000

11000

12000

Тираж разовий - всього, од., у тому числі:

15500

31000

33000

35000

37000

- газет

14500

30000

32000

34000

36000

- журналів

1000

1000

1000

1000

1000

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні видатки на одиницю тиражу - всього, грн., у тому числі:

 

 

 

 

 

- газет

3,75

2,80

2,79

2,77

2,76

- журналів

59,75

57,24

54,75

52,86

51,44

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього, %, у тому числі:

 

 

 

 

 

- газет

119,6

144,6

105,5

105,3

105

- журналів

100,0

112,5

111,1

110

109,1

Забезпечення підтримки місцевого книговидавництва

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість угод з видавництвами, од.

4

6

6

6

6

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість книговидань - всього, од., у тому числі:

4

6

6

6

6

- брошури

-

2

2

2

2

Тираж книговидань - всього, од., у тому числі:

4000

26000

26000

26000

26000

- брошури

-

22000

22000

22000

22000

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні видатки на одне видання - всього, грн., у тому числі:

69411,75

71933,33

76383,33

81116,67

86150,00

- брошури

-

71933,33

76383,33

81116,67

86150,00

Середні видатки на одиницю тиражу - всього, грн., у тому числі:

69,41

71,93

76,38

81,12

86,15

- брошури

-

71,93

76,38

81,12

86,15

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом - всього, %, у тому числі:

400

300

100

100

100

- брошури

-

200

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього, %, у тому числі:

400

300

100

100

100

- брошури

-

200

100

100

100

Забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації, реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість веб-порталів, од.

1

1

1

1

1

Обсяги видатків на проведення заходів, тис. грн.

200

220,0

240,0

260,0

280,0

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість відвідувань порталу за рік, од.

1819200

1919200

2019200

2119200

2219200

Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.

11

300

310

320

330

Кількість заходів - всього, од.

2

2

2

2

2

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість відвідувань порталу, од.

4984

5258

5532

5806

6080

Вартість щоденного моніторингу ЗМІ, грн.

297,00

1972,60

1972,60

1972,60

1972,60

Середні видатки на проведення одного заходу, грн.

100000,0

110000,0

120000,0

130000,0

140000,0

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка кількості відвідувань порталу у порівнянні з попереднім періодом, %

100

105

105

105

105

Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з попереднім періодом, %

100

2727

103

103

103

Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

100

100

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали