КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2011 року 1005/7241

Про затвердження Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

Згідно з пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення", з метою створення необхідних умов для набуття громадянами міста Києва необхідного рівня правових знань і навичок їх використання, підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, формування у громадян поваги до права Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів м. Києва, які є виконавцями Програми, передбачати видатки на її реалізацію при формуванні бюджетних запитів на відповідні роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київради
29.12.2011 N 1005/7241

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА 2012 - 2016 РОКИ

Розділи Програми:

- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;

- мета та основні завдання Програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми;

- перелік завдань і заходів Програми та результативні показники;

- координація та контроль за ходом виконання Програми;

- паспорт Програми (додаток 1);

- напрями діяльності та заходи Програми (додаток 2);

- ресурсне забезпечення Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2011 - 2015 роки (додаток 3).

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення міста Києва.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:

- постійного та поетапного підвищення рівня правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств громадян України;

- невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право;

- створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій з питань правової освіти населення міста Києва в межах Програми та на виконання її заходів здійснюватиме Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що створена як консультативно-дорадчий орган та затверджена розпорядженням Київського міського голови від 27.12.95 N 373 (у редакції розпорядження від 15.10.2009 N 1191).

Мета Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- підвищення рівня правової підготовки населення;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- широкого інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 1425000 гривень.

 Термін реалізації Програми - 2012 - 2016 роки.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання:

- підвищувати рівень правових знань населення міста Києва та методичне забезпечення діяльності Київської міської та районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, розробляти і видавати методичні посібники, рекомендації, буклети, інформаційні листи тощо з актуальних правових питань;

- проводити навчально-методичні семінари, курси для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів міста Києва із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права;

- проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів міста Києва із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів;

- проводити тематичні семінари для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

- забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій міста Києва з актуальних проблем законодавства України;

- проводити міські огляди-конкурси на кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста Києва;

- організувати видання посібників, методичної літератури з правової освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; сприяти комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів;

- забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

- з метою систематичного поширення серед населення правових знань проводити Тижні правових знань.

Реалізація Програми сприятиме:

- підвищенню рівня правових знань населення міста Києва;

- створенню належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- висвітленню в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

- випуску методичних посібників для учнівської та студентської молоді з актуальних правових питань;

- проведенню різноманітних правоосвітніх заходів;

- проведенню Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань;

- проведенню тематичних семінарів для голів, заступників голів та секретарів районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

- проведенню семінарів для юрисконсультів, спеціалістів підприємств, установ, організацій міста Києва;

- проведенню міських оглядів-конкурсів з правової освіти населення.

Показники оцінки ефективності виконання Програми

I. Кількісні показники виконання Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника

Всього за Програмою

Значення показника по роках

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1. Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство

1.1. Кількість навчальних теле- та радіопередач, які надаватимуть населенню регіону правову інформацію про права, свободи та обов'язки громадян

10

2

2

2

2

2

1.2. Кількість виданих методичних посібників, рекомендацій, тематичних дайджестів

50

10

10

10

10

10

1.3. Кількість засідань Київської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

15

3

3

3

3

3

1.4. Кількість виступів у ЗМІ

500

100

100

100

100

100

2. Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки

2.1. Кількість тижнів правових знань

10

2

2

2

2

2

2.2. Кількість проведених на базі Київського міського Центру роботи з жінками інформаційних заходів з питань правової освіти населення

25

5

5

5

5

5

2.3. Кількість виданої методичної літератури з правової освіти для навчальних закладів

100

20

20

20

20

20

3. Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін

3.1. Кількість міських Декад, Місячників правових знань

10

2

2

2

2

2

3.2. Кількість олімпіад, лекцій, бесід, вікторин, конкурсів на краще володіння правовими знаннями

250

50

50

50

50

50

3.3. Кількість правових лекторіїв та кінолекторіїв

50

10

10

10

10

10

3.4. Кількість лекцій, бесід на базі Медико-оздоровчого соціально-реабілітаційного центру та міського притулку для неповнолітніх

100

20

20

20

20

20

3.5. Кількість лекцій, бесід, спрямованих на запобігання правопорушенням з молоддю загальноосвітніх та професійно-технічних начальних закладів міста

250

50

50

50

50

50

3.6. Кількість оглядів-конкурсів на кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста

10

2

2

2

2

2

3.7. Кількість семінарів з юрисконсультами підприємств, установ, організацій з актуальних проблем законодавства України

15

3

3

3

3

3

3.8. Кількість тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

10

2

2

2

2

2

II. Якісні показники виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- підвищення рівня правової освіти населення міста Києва;

- поліпшення професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів правових дисциплін, розширення їх правового світогляду, застосування нових методів викладання та впровадження новітніх форм роботи;

- проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

- висвітлення у засобах масової інформації актуальних правових питань, роз'яснення актів законодавства та практики їх застосування;

- набуття широкими верствами населення навичок у застосуванні правових знань, підвищення правової обізнаності громадян, запобігання вчиненню правопорушень;

- проведення серед учнів олімпіад, вікторин, інших змагань на краще засвоєння правових знань;

- підвищення рівня правової обізнаності населення міста, вдосконалення рівня правових знань;

- вдосконалення системи правової освіти населення міста.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює відповідальний виконавець - управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

Паспорт
Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення"

3.

Розробник Програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

4.

Співрозробники Програми

Головне управління юстиції у м. Києві

5.

Відповідальні виконавці Програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);  Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Головне управління юстиції у м. Києві, Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА), Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Головне Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві, Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

8.

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет м. Києва

 9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

285,0 тис. грн. - на 2012 рік;
285,0 тис. грн. - на 2013 рік;
285,0 тис. грн. - на 2014 рік;
285,0 тис. грн. - на 2015 рік;
285,0 тис. грн. - на 2016 рік;

 

 

всього 1425,0 тис. грн.

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство

1.1. Забезпечення систематичного інформування населення у засобах масової інформації про правову політику держави, стан законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод людини, зміни в законодавстві. Створення навчальних теле-, радіопередач, які надаватимуть населенню інформацію про права, свободи, обов'язки громадян з роз'ясненням відповідних актів законодавства і практики їх застосування. Залучення до участі в цих передачах керівників місцевих органів виконавчої влади, вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права

2012 - 2016 роки

Управління преси та інформації, управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції, ГУ юстиції у м. Києві, ГУМВС України в м. Києві

Бюджет м. Києва

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Формування у населення столиці поваги до права, правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подолання правового нігілізму

1.2. Сприяння самоосвіті широких верств населення з питань держави та права, утвердження правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті шляхом випуску тематичних довідників, методичних посібників, рекомендацій, тематичних дайджестів з актуальних правових питань

2012 - 2016 роки

Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, ГУ юстиції у м. Києві, Служба у справах дітей КМДА, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КМДА

Бюджет м. Києва

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації, підвищення рівня самоосвіти широких верств населення регіону

1.3. Проведення засідань Київської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

2012 - 2016 роки

Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, ГУ юстиції в м. Києві

Бюджет м. Києва

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Підвищення рівня правової обізнаності, інформованості громадян, подолання проблем у правовій сфері за допомогою консолідації зусиль органів виконавчої влади

2.

Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки

2.1. Організація правоосвітних заходів у рамках Всеукраїнських тижнів правових знань та проведення міських Тижнів правових знань з метою виховання у громадян, молодого покоління поваги до закону і прав людини, підвищення правової культури мешканців столиці

2012 - 2016 роки

Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, ГУ юстиції в м. Києві, Служба у справах дітей КМДА, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КМДА

Бюджет м. Києва

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Організація правоосвітних заходів у рамках Всеукраїнських тижнів правових знань та проведення міських Тижнів правових знань з метою виховання у громадян

2.2. Організація на базі Київського міського Центру роботи з жінками інформаційних заходів з питань правової освіти населення, формування правової культури та створення умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов'язки

2012 - 2016 роки

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці КМДА

Фінансування не потребує

 -

 -

 -

Проведення на базі Київського міського Центру роботи з жінками та районних центрів у справах сім'ї та жінок інформаційних заходів з питань правової освіти населення

2.3. Забезпечення видання збірників, методичних посібників, методичної літератури з правової освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів освіти; сприяння комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів

2012 - 2016 роки

Головне управління освіти і науки КМДА

Бюджет м. Києва

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Випуск збірників методичних посібників, методичної літератури з правової освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів освіти

3.

Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін

3.1. Забезпечення проведення Декад, Місячників правових знань, олімпіад, лекцій, бесід, вікторин на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатних закладів, дітей-вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей міста Києва, молоді професійно-технічних та вищих навчальних закладів міста із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів

2012 - 2016 роки

ГУ освіти і науки, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції КМДА, Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка

Бюджет м. Києва

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Проведення Декад, Місячників правових знань, правоосвітніх заходів

3.2. Забезпечення роботи правових лекторіїв із залученням фахівців-практиків у галузі права та кінолекторіїв для учнівської та студентської молоді міста

2012 - 2016 роки

ГУ культури КМДА

Бюджет м. Києва

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Забезпечення роботи правових лекторіїв та кінолекторіїв для учнівської та студентської молоді міста

3.3. Забезпечення проведення лекцій, бесід на базі Медико-оздоровчого соціально-реабілітаційного центру та міського притулку для неповнолітніх з метою розвитку правової освіти та виховання неповнолітніх у дусі поваги до закону і прав людини

2012 - 2016 роки

Служба у справах дітей КМДА

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Проведення лекцій, бесід на базі Медико-оздоровчого соціально-реабілітаційного центру та міського притулку для неповнолітніх

3.4. Забезпечення проведення лекцій, бесід, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень з молоддю загальноосвітніх та професійно-технічних начальних закладів міста

2012 - 2016 роки

ГУМВС України в м. Києві, управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції КМДА, Служба у справах дітей КМДА, ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту КМДА, ГУ освіти і науки КМДА, ГУ юстиції у м. Києві

Фінансування не потребує

 -

 -

 -

 -

Проведення лекцій та бесід, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень молоддю загальноосвітніх та професійно-технічних начальних закладів міста

3.5. Удосконалення професійної підготовки, підвищення кваліфікації викладачів правових дисциплін, пошук нових методів викладання та впровадження новітніх форм роботи

2012 - 2016 роки

ГУ освіти і науки КМДА, Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка, ГУ юстиції у м. Києві

Фінансування не потребує

 -

 -

 -

 -

Поліпшення професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів правових дисциплін, розширення їх правового світогляду, застосування нових методів викладання та впровадження новітніх форм роботи

3.6. Забезпечення проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста

2012 - 2016 роки

ГУ освіти і науки КМДА, Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка

Бюджет м. Києва

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста

3.7. Забезпечення функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій з актуальних проблем законодавства України

2012 - 2016 роки

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій КМДА, ГУ юстиції м. Києві

Бюджет м. Києва

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Проведення семінарів з юрисконсультами підприємств, установ, організацій з актуальних проблем законодавства України

3.8. Забезпечення проведення тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних міжвідомчих кординаційно-методичних рад з правової освіти населення

2012 - 2016 роки

Київська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, ГУ юстиції у м. Києві

Фінансування не потребує

 -

 -

 -

Проведення тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

3.9. Забезпечення обов'язкового надання державним службовцям під час їх перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, відповідних актів законодавства

2012 - 2016 роки

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій КМДА

Фінансування не потребує

 -

 -

 -

 -

Забезпечення надання державним службовцям під час їх перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, відповідних актів законодавства

4.

Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації

4.1. Забезпечити надання кваліфікованої безоплатної первинної правової допомоги населенню через громадські приймальні при Головному та районних управліннях юстиції м. Києва

2012 - 2016 роки

ГУ юстиції у м. Києві, районні управління юстиції міста Києва, управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції (в межах наданих повноважень)

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Надання через правові громадські приймальні безоплатної первинної правової допомоги населенню

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

1425000

Бюджет м. Києва

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

1425000

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали