КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року N 602/6838

Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розвитку електронного урядування у місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджетів на 2012 - 2014 роки враховувати фінансування Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки відповідно до вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
10.11.2011 N 602/6838

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ НА 2012 - 2014 РОКИ

Розділи Програми:

- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;

- мета та основні завдання Програми;

- шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, термін виконання Програми;

- координація та контроль за ходом виконання Програми;

- очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності;

- паспорт Програми (додаток 1);

- напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми (додаток 2).

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Електронне урядування наразі є одним з основних засобів для здійснення та досягнення вищої мети державної політики щодо розбудови в Україні інформаційного суспільства.

Електронне урядування (е-урядування) - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Крім цього, наданню в дистанційному режимі комплексу державних послуг для людини та громадянина, суспільства, держави та бізнесу (далі - користувачі).

Всупереч позитивній динаміці розвитку електронних інформаційних ресурсів в місті Києві невирішеними хронічними проблемами залишаються: локальний підхід до їх створення, значне дублювання інформації, несумісність ресурсів та їх систем, складність доступу до інформаційних ресурсів територіальною громадою і користувачами тощо. Крім цього, в місті єдиного телекомунікаційного простору державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування немає. Як наслідок, не сформована єдина інфраструктура міжвідомчого обміну даними в електронній формі і тому відомості в державних інформаційно-аналітичних системах іншим органам місцевої виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для їх використання недоступні. Використання нестандартизованих форматів даних, протоколів обміну і відсутність єдиних класифікаторів, довідників, а також доступу до них обмежують можливість застосування автоматизованих засобів пошуку та аналітичної обробки інформації.

Слід зазначити, що в попередні роки електронне урядування в місті Києві розвивалось хаотично, без урахування потреб розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, єдиного реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем міста Києва, а також інформаційних ресурсів, які циркулюють в цих системах, немає.

Усі ці чинники значно погіршують якість надання регіональних адміністративних послуг у дистанційному режимі за допомогою ІКТ.

Вищезазначене призвело до таких наслідків:

- сучасна телекомунікаційна інфраструктура міста Києва не створена;

- єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору немає;

- оперативності в виконанні покладених завдань державними службовцями (посадовими особами) немає, зокрема у наданні регіональних адміністративних послуг користувачам;

- стан розвитку інформаційного суспільства встановленим вимогам не відповідає.

Розроблення і виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки (далі - Програма) дасть змогу сформувати та впровадити єдину міську політику із розвитку електронного урядування в місті Києві. Зокрема, ця Програма передбачає реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання адміністративних послуг користувачам з одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з державними службовцями (деперсоніфікація).

Електронне урядування є одним з визначальних факторів та каталізатором адміністративної реформи, трансформаційних перетворень в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при їх взаємодії із користувачами.

Мета та основні завдання Програми

Метою впровадження е-урядування в місті Києві є розвиток на регіональному рівні електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади міста для людини та громадянина, громадських організацій та бізнесу. При цьому мова йде не про інформатизацію наявної системи державного управління регіонального рівня, а про використання можливостей ІКТ для переходу до сучасного державного управління із використанням новітніх технологій, орієнтованого на задоволення потреб мешканців міста Києва та гостей столиці України, бізнесу та громадських організацій, що передбачає:

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;

- забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації;

- надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.

Стратегічні завдання з розвитку електронного урядування в місті Києві визначаються загальнонаціональними завданнями, а саме:

- створення регіонального центру електронного урядування "Електронна столиця";

- створення єдиного інформаційного простору міста Києва;

- забезпечення прав людини та громадянина на віддалений доступ до всіх видів публічної інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість;

- залучення людини та громадянина до участі у державних справах регіонального рівня;

- модернізація технологій державного управління регіонального рівня;

- подолання інформаційної нерівності регіону;

- створення умов для надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам у дистанційно інтегрованому вигляді з використанням всесвітньої глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та інших засобів;

- перебудова відносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з людиною та громадянином, бізнесом;

- сприяння розвитку соціальної сфери та сфери економіки;

- системоутворююче законодавче забезпечення.

Шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, термін виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- будівництво центру оброблення даних регіонального центру електронного урядування "Електронна столиця" та створення у його складі міського акредитованого центру сертифікації ключів;

- створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору міста Києва;

- створення єдиного реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем міста Києва;

- створення та розвиток інформаційної інфраструктури системи електронного урядування як складової частини єдиного телекомунікаційного простору міста Києва;

- розвиток і широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- створення системи інформування про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування й надання адміністративних послуг;

- надання електронних адміністративних послуг з використанням центрів (пунктів) надання послуг на основі єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії з фізичними та юридичними особами;

- створення захищеної системи корпоративного електронного документообігу (відповідно до чинного законодавства);

- створення захищеної системи "Електронний архів" (відповідно до чинного законодавства);

- впровадження корпоративної інформаційної системи планування, звітності та контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади;

- впровадження комплексних систем захисту інформації створених інформаційно-телекомунікаційних систем для забезпечення цілісності, спостережності та доступності до інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва (відповідно до чинного законодавства);

- формування нормативно-правової бази, що регламентує порядок і процедури збору, зберігання та надання відомостей, що містяться в регіональних інформаційних системах.

Термін виконання Програми - 2012 - 2014 роки.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 157440,2 тис. грн., у тому числі: 84667,2 тис. грн. на 2012 рік, 49077,0 тис. грн. на 2013 рік, 23696,0 тис. грн. на 2014 рік, але буде визначатись залежно від обсягів щорічного бюджету міста Києва.

Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток електронного урядування, які будуть включатись до бюджету міста Києва на 2012 та наступні роки. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності координатор Програми в установленому порядку вносить пропозиції до постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку про продовження терміну реалізації Програми.

Ресурсне забезпечення Програми:

тис. грн.

Обсяг коштів, які необхідно залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат
на виконання Програми

2012

2013

2014

Обсяг ресурсів, у тому числі:

84667,2

49077,0

23696,0

157440,2

Бюджет міста Києва

84667,2

49077,0

23696,0

157440,2

Кошти інших джерел

 

 

 

 

Кошторисна вартість передбачених завдань Програми складається кожний рік. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

Створення нової інформаційно-аналітичної системи поділяється на такі етапи: дослідно-конструкторські роботи - розробка технічного завдання, методики впровадження тощо; роботи по розробці програмного-забезпечення - програмування; закупівля спецустаткування; розгортання інформаційної системи та інсталяція програмного забезпечення.

Прогнозована вартість дослідно-конструкторських робіт залежить від масштабу проекту і орієнтовно становить 5 - 7 % від загальної вартості проекту. Вартість робіт по розробці програмного забезпечення складається з урахуванням заробітної плати людського ресурсу, вартості платформи, на якій розробляється програмне забезпечення, вартості бази даних, в якій буде зберігатися інформація, враховуючи, що вартість платформ, на базі яких розробляється програмне забезпечення, баз даних та спецустаткування прямо залежить від комерційного курсу долара США. На теперішній час чітку кошторисну вартість робіт на три роки спрогнозувати неможливо. Як приклад, вартість мережевого комутатора у 2007 році по курсу долара 5,4 грн. становила 5400 грн., на сьогодні, враховуючи комерційний курс долара 8,0 грн., вартість такого комутатора становить 8000 грн., тобто різниця - 2600 грн.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сфері електронного урядування.

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Головним розпорядником коштів Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за 1 півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Відповідальний виконавець Програми звітує про хід її виконання за рік на пленарному засіданні Київської міської ради до 25 березня наступного року, що йде за звітним.

Очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності

Очікуваними результатами від виконання Програми є:

Впровадження е-урядування в місті Києві забезпечить якісно новий рівень управління містом, зміцнить довіру до влади та її політики у мешканців міста та гостей столиці, вдосконалить взаємодію між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.

Якісно побудована система електронного урядування прискорить проведення подальших радикальних перетворень в столиці України - місті-герої Києві, насамперед соціальної й економічної реформи; розбудови соціальної інфраструктури спільно із впливовими інституціями громадянського суспільства, зокрема із тих питань, де велике значення мають методи та форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з людиною та громадянином, громадськими організаціями.

Подальше здійснення політики розбудови системи електронного урядування прямо залежить від політико-правового становища суспільства, фінансово-економічних можливостей міста Києва. Зазначені фактори здатні внести суттєві корективи в процес розвитку електронною урядування та темпи проведення реформаторських заходів.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки

Паспорт Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві"

3.

Розробник Програми

Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

Київська міська рада та її структурні підрозділи, Головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва, ТОВ "Майкрософт Україна", компанія "Cisco Україна"

5.

Головний розпорядник коштів Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Київська міська рада та її структурні підрозділи, Головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

8.

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

157440,2 тис. грн., у тому числі:
84667,2 тис. грн. на 2012 рік,
49077,0 тис. грн. на 2013 рік,
23696,0 тис. грн. на 2014 рік

 

Додаток 2
до Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Головний розпорядник коштів / Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у т. ч.:

Очікуваний результат

1.

Створення та розвиток системи інформаційної інфраструктури електронного урядування в місті Києві

Створення центру оброблення даних "Регіональний центр електронного урядування "Електронна столиця" (міський дата-центр)

2012,
2013

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

29500,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 22000,0

II етап:

2013 - 7500,0

Створення центру оброблення даних "Регіональний центр-електронного урядування "Електронна столиця" для забезпечення надійного циркулювання інформаційних ресурсів, обміну інформації та виконання таких робіт:
Розроблення проектно-кошторисної документації.
Реконструкція приміщення міського дата-центру та систем забезпечення життєдіяльності. Впровадження виробництва.
Розгортання основного та резервного центру обміну даними, акредитованого центру сертифікації ключів.
Інтеграція центру оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисервісної корпоративної мережі Київради (Київської міської державної адміністрації).
Створення комплексної системи захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її державної експертизи.
Пусконалагоджувальні роботи.
Дослідна та промислова експлуатація центру

Забезпечення розвитку, супроводження та технічного обслуговування центру оброблення даних "Регіональний центр електронного урядування "Електронна столиця"

2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2000,0

Забезпечення розвитку, супроводження та технічного обслуговування центру оброблення даних "Регіональний центр електронного урядування "Електронна столиця", впровадження нових сервісів міського дата-центру

2

Створення та розвиток системи інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва", забезпечення розвитку ІТС, супроводження та технічного обслуговування

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

12 600,0
у тому числі:

I етап:

2012 - 12000,0

II етап:

2013 - 300,0

III етап:

2014 - 300,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" для оброблення електронних документів у структурних підрозділах Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях та комунальних підприємствах, установах та організаціях, які відносять до сфери їх управління.
Аудит процесів діяльності підрозділів.
Аудит наявних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем підрозділів.
Створення єдиної системи управління якістю та її сертифікація.
Створення системи взаємодії між користувачами системи. Впровадження електронної системи обміну інформацією між користувачами.
Створення системи моніторингу та аналізу показників роботи.
Створення системи аналізу потоків головного документа.
Створення центру обробки (зберігання) даних.
Закупівля спецустаткування.
Розроблення спеціалізованого програмного забезпечення "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" та модулів за усіма галузями регіону.
Розгортання автоматизованих робочих місць у користувачів. Інтеграція ІТС із ІС "Єдина диспетчерська служба", ІАС "Моніторинг освіти міста Києва", ІТС" "Інформаційна довідкова служба Call-центр".
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" та проведення її державної експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація ІТС.
Забезпечення оперативності циркулювання інформаційних ресурсів. Контроль стану виконавчої дисципліни.
Забезпечення розвитку ІТС, супроводження та технічного обслуговування

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний архів міста Києва", супроводження та технічне обслуговування ІТС

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2198,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 2000,0

II етап:

2013 - 99,0

III етап:

2014 - 99.0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний архів міста Києва" в Державному архіві міста Києва та інтеграція цієї системи із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення центру обробки даних.
Розгортання автоматизованих робочих місць у кожного користувача.
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі "Електронний архів міста Києва" та проведення її державної експертизи.
Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація ІТС.
Обмін інформаційними ресурсами.
Переведення паперових носіїв інформації в електронний вид.
Забезпечення оперативності надання послуг населенню, які звертаються до архівної установи

Модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

27000,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 9000,0

II етап:

2013 - 9000,0

III етап:

2014 - 9000,0

Забезпечення депутатів Київської міської ради сучасними інформаційно-телекомунікаційними засобами для роботи в системі "Мобільне робоче місце депутатів, керівників Київської міської ради, керівників її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті державних адміністрацій (АРМ керівника)".
Забезпечення секретаріату Київської міської ради, апарату, структурних підрозділів її виконавчого органу" (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, КП сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережним обладнанням

Створення комплексно-інтегрованої системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту "Портал "КиївАудит"

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

3200,0,
у тому числі:

І етап:

2012 - 1200,0

II етап:

2013 - 1000,0

III етап:

2014 - 1000,0

Створення комплексно-інтегрованої системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту "Портал "КиївАудит".
Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи "Тендер міста Києва", інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення комплексної системи захисту в комплексно-інтегрованій системі внутрішнього фінансового контролю та аудиту "Портал "КиївАудит" та проведення її державної експертизи.
Дослідна експлуатація ІТС.
Промислова експлуатація ІТС.
Супроводження ІТС. Технологічне обслуговування ІТС

Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи прийняття рішень у сфері фінансів

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

1198,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 1000,0

II етап:

2013 - 99,0

III етап:

2014 - 99,0

Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи прийняття рішень у сфері фінансів, інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі прийняття рішень у сфері фінансів та проведення її державної експертизи.
Супроводження ІТС. Технологічне обслуговування ІТС

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Мобільне робоче місце депутатів, керівників Київської міської ради, керівників її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті державних адміністрацій (АРМ керівника)", забезпечення їх супроводження та технічного обслуговування

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2515,2,
у тому числі:

I етап:

2012 - 2317,2

II етап:

2013 - 99,0

III етап:

2014 - 99,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Мобільне робоче місце депутатів, керівників Київської міської ради, керівників її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті державних адміністрацій (АРМ керівника)". Закупівля спецустаткування.
Розроблення спеціалізованого ПЗ "Автоматизоване робоче місце (АРМ) особи, що приймає рішення", "Система адміністрування Веб-Адмін", інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Розробка структури бази даних, модернізація програмних модулів, розроблення робочо-конструкторської документації.
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі "Мобільне робоче місце депутатів, керівників Київської міської ради, керівників її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті державних адміністрацій (АРМ керівника)" та проведення її державної експертизи.
Введення системи у дослідну експлуатацію, введення системи у промислову експлуатацію

Розвиток системи дистанційного навчання та лабораторії інформаційних технологій Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2012

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

150,0

Модернізація системи дистанційного навчання та лабораторії інформаційних технологій Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Розроблення робочо-конструкторської документації. Закупівля спецустаткування.
Закупівля програмного забезпечення.
Впровадження системи у дослідну та промислову експлуатацію.
Забезпечення супроводження ІТС та технічного обслуговування.
Навчання працівників Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних в місті державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва з питань користування інструментарієм електронного урядування

Розвиток муніципальної інформаційно-аналітичної системи "МІАС Екологія м. Києва", забезпечення їх супроводження та технічного обслуговування

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2000,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 1000,0

II етап:

2013 - 500,0

III етап:

2014-500,0

Модернізація муніципальної інформаційно-аналітичної системи "МІАС Екологія м. Києва". Розроблення робочо-конструкторської документації.
Закупівля спецустаткування.
Закупівля програмного забезпечення.
Створення комплексної системи захисту інформації в муніципальній інформаційно-аналітичній системі "МІАС Екологія м. Києва" та проведення її державної експертизи.
Впровадження системи у дослідну та промислову експлуатацію. Забезпечення супроводження ІТС та технічного обслуговування

3

Створення та розвиток системи інформаційного забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва"

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

1279,0
у тому числі:

I етап:

2012 - 1000,0

II етап:

2013 - 180,0

III етап:

2014 - 99,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва", інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Модернізація створеного веб-порталу."
Розроблення дизайну та структури ресурсу.
Розроблення інформаційних систем: "Місцеві державні адміністрації", "Київ інвестиційний".
Інтеграція із регіональним веб-порталом адміністративних послуг, на якому, зокрема, розміщені сервіси з питань отримання житла та земельних ділянок, реєстрації права власності та послуг житлово-експлуатаційних організацій районів та інші. Наповнення інформацією веб-порталу.
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" та проведення її державної експертизи.
Прозорість та відкритість Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, які відносяться до сфери їх управління

Створення, розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи для інформування мешканців міста Києва та гостей столиці про соціальний, економічний, політичний розвиток, події та культурні заходи, забезпечення зворотного зв'язку громадянина із владою

2012,
2013

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

22000,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 10000,0

II етап:

2013 - 12000,0

Створення макету інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблення макету інформаційного кіоску, розроблення робочо-конструкторської документації.
Розроблення часткового технічного завдання на комплексну систему захисту інформації.
Розгортання інформаційно-телекомунікаційної системи в структурних підрозділах Київради, головних управліннях, управліннях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях територіальної громади міста Києва (метрополітен, ЖЕО, заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери, освітні заклади) у кількості 1000 інформаційних кіосків.
Інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та проведення її державної експертизи.
Дослідна експлуатація ІТС. Введення системи в промислову експлуатацію.
Інформування мешканців міста Києва та гостей столиці про соціально-економічний розвиток, події та забезпечення зворотного зв'язку громадянина із владою та супроводження цієї системи

Створення інформаційно-аналітичної системи "Єдиний медичний простір", супроводження та технологічне обслуговування ІТС

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

29500,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 10000,0

II етап:

2013 - 10000,0

III етап:

2014 - 9500,0

Розробка технічного завдання на створення інформаційної системи, використання інформаційних та телемедичних технологій в охороні здоров'я.
Зменшення часу доступу лікарів до історій хвороб пацієнтів. Формалізація інформації про стан імунізації населення регіону, реєстрації нових хвороб.
Закупівля обладнання для 55 медичних закладів міста. Створення інформаційної системи "Електронна картка хворого". Інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-аналітичній системі "Єдиний медичний простір" та проведення її державної експертизи.
Відображення виписаних рецептів в комунальних аптеках.
Послуги із реєстрації відвідування лікарів

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Київ туристичний"

2012,
2013

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

3300,0,
у тому числі:

I етап:

 2012 - 3000,0

II етап:

2013 - 300,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Київ туристичний". Розроблення інформаційних систем "Київ туристичний", "Київ історичний", "Електронна культура" (електронний музей). Розробка технічного завдання. Розробка програмного забезпечення для проекту. Закупівля базового програмного забезпечення та технічних засобів.
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі "Київ туристичний" та проведення її державної експертизи.
Дослідна експлуатація ІТС. Введення системи в промислову експлуатацію

Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи "Генеральний план міста Києва до 2025 року"

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

19000,0,
у тому числі:

I етап:

2012 - 10000,0

II етап:

2013 - 8000,0

III етап:

2014 - 1000,0

Створення АС класів 3 третьої категорії та відкритої. Підключення АС класу 3 третьої категорії до НСКЗ або альтернативної.
Розробка технічного завдання. Розробка програмного забезпечення для проекту "Генеральний план міста Києва до 2025 року".
Закупівля базового програмного забезпечення та технічних засобів.
Створення тематичних картографічних шарів: 3D моделі основних будівель та споруд міста, 3D моделі рельєфу території Києва (М 1:2000), транспортна модель Лівобережжя та Правобережжя в районі Києва, адресний реєстр м. Києва з модулями підтримки.
Розробка закритих інформаційних підсистем: земельний кадастр міста Києва, містобудування, архітектура, транспорт та інфраструктура, інші.
Розробка відкритих підсистем щодо розвитку міста та їх інтеграція із ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва".
Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-аналітичній системі "Генеральний план міста Києва до 2025 року" та проведення її державної експертизи.
Дослідна експлуатація ІТС.
Промислова експлуатація

Програма

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Мета

Захист інформації місцевих органів влади

 

Завдання

Показники

Од. вим.

Впровадження е-урядування в місті Києві задля досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади міста для людини та громадянина, громадських організацій та бізнесу. Використання можливостей ІКТ для переходу до сучасного державного управління із використанням новітніх технологій, орієнтованого на задоволення потреб мешканців міста Києва та гостей столиці України, бізнесу та громадських організацій, що передбачає: підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Здійснення заходів щодо впровадження інформаційно-комп'ютерних систем для переходу до сучасного державного управління із використанням новітніх технологій

Результативні показники

 

Показники продукту:

 

Кількість систем захисту інформації

Од.

Кількість користувачів продукту - 6000

Од.

Показники ефективності:

 

Середні видатки на створення 1 інформаційно-комп'ютерної системи

грн.

Показники якості:

 

Кількість користувачів продукту - 6000

Од.

Динаміка кількості систем захисту інформації у порівнянні з попереднім періодом

0 %

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали