КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2011 року N 22/6238

Про затвердження Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 23, 24 Закону України "Про страховий фонд документації" та рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років.

2.2. Фінансування витрат бюджетних установ на формування страхового фонду документації здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень на відповідний рік, інших підприємств, установ, організацій за рахунок власних коштів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 22/6238

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСТА КИЄВА
на період 2011 - 2015 років

Вступ

Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років (далі - програма) розроблена відповідно до:

Закону України "Про страховий фонд документації України" від 22.03.2001 N 2332-III;

постанови Кабінету Міністрів України рід 13.03.2002 N 320 "Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації";

постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави";

Указу Президента України від 26.06.2008 N 590/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року "Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру";

рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Страховий фонд документації міста Києва має статус регіонального страхового фонду документації і є складовою частиною страхового фонду документації України.

Основним форматом одиниць зберігання документальної інформації є мікрофільми, які представляють масиви зафіксованих на мікрографічній плівці документів страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі підприємств, які мають важливе значення для сталого функціонування держави та міста, об'єкти систем життєзабезпечення населення, потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти культурної та архітектурної спадщини, об'єкти будівництва тощо.

Реалізація програми здійснюється на договірній основі. Загальний обсяг документації, термін її постачання на мікрофільмування та вартість робіт можуть коригуватися при укладанні договорів з постачальниками документації. При цьому, створення страхового фонду документації здійснюється з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.

Мета програми

Створення страхового фонду документації міста Києва здійснюється з метою надійного довгострокового зберігання мікрокопій документів та для забезпечення документами страхового фонду документації Київської міської державної адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб - постачальників документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Завдання і заходи програми

Основними завданнями програми є:

- забезпечення виготовлення документів страхового фонду документації на будови, споруди та інженерні мережі спеціалізованих підприємств та підприємств, установ та організацій міста Києва для проведення відбудовчих робіт під час надзвичайних ситуацій та аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків у разі втрати документації або неможливості її отримання;

- створення страхового фонду документації на пам'ятки культурної та архітектурної спадщини для відтворення їх та документації на них у разі втрати оригіналів, для проведення реставраційних робіт у разі пошкодження оригіналів;

- створення страхового фонду документації на об'єкти, закінчені будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом), відповідно до комплектів проектних робочих рішень для подальшого використання при проведенні будівельних (відбудовчих) або ремонтних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

- розширення кількості суб'єктів системи страхового фонду документації по місту Києву у Державному реєстрі документів страхового фонду документації з метою накопичення та державного обліку документів регіонального страхового фонду документації.

Шляхи реалізації завдань програми, вартість та джерела фінансування

Формування страхового фонду документації міста Києва здійснюється відповідно до довгостроких цільових програм створення СФД. Програма, що розглядається, розрахована на виконання у 2011 - 2015 роках, сформована за методичними рекомендаціями зі створення регіонального страхового фонду документації, розробленими науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії, м. Харків.

За структурою програма складається з окремих розділів, до яких внесені дані щодо постачальників документації, об'єктів, документація на які підлягає мікрофільмуванню, обсягів комплектів документації, орієнтовної вартості послуг, виду документації та термінів поставки її до Північного регіонального центру страхового фонду документації. Останній є відповідальним виконавцем робіт по Київському регіону. Вказані джерела фінансування послуг з підготовки документації та виготовлення документів СФД.

Програма ґрунтується на розрахунках вартості послуг за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту страхового фонду документації МНС України, які діють на час надання послуг з підготовки та виготовлення документів СФД.

Фінансування послуг щодо реалізації програми визначено в цінах станом на 01.11.2010 і здійснюється щорічно за рахунок державного, міського бюджетів та власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Реалізація програми потребує загального обсягу фінансування 1555,0 тис. грн., в тому числі виділення коштів з місцевого бюджету м. Києва у сумі 218,9 тис. грн.

Джерела фінансування

I етап

II етап

III етап

IV етап

2011 - 2012 рр.

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2011 - 2015 рр.

Загальний обсяг документації за програмою: 196860 арк. ф. А4;
загальна вартість створення СФД за програмок: 1554820,95 грн.

в тому числі:
за рахунок коштів державного бюджету:
загальний обсяг документації: 27089 арк. ф. А4;
загальна вартість: 149011,35 грн.

2335

13515,50

8265

46923,05

9042

48980,20

7447

39592,60

за рахунок коштів міського бюджету:
загальний обсяг документації: 42090 арк. ф. А4;
загальна вартість: 21886800 грн.

16682

86746,40

9806

50991,20

13802

71770,40

1800

9360,00

за рахунок коштів підприємств:
загальний обсяг документації: 32681 арк. ф. А4;
загальна вартість: 303441,60 грн.

10233

95011,80

9608

89354,40

6965

64437,90

5875

54637,50

за рахунок коштів підприємств - об'єктів будівництва:
загальний обсяг документації: 95000 арк. ф. А4;
загальна вартість: 883500,00 грн.

39500

367650,00

18500

172050,00

16500

153450,00

20500

190650,00

Строки виконання програми: 2011 - 2015 роки

Етапи ресурсного забезпечення програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, в тому числі:

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

III

IV

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

230,3

332,4

359,4

338,6

294,3

1555,0

бюджет м. Києва

-

86,7

51,0

71,8

9,4

218,9

державний бюджет

-

13,5

46,9

48,9

39,6

148,9

кошти підприємств

44,3

50,8

89,4

64,4

54,6

303,5

кошти підприємств (об'єкти будівництва)

186,0

181,4

172,1

153,5

190,7

883,7

Очікувані результати, ефективність програми

Виконання програми дасть змогу:

- здійснити подальший розвиток системи формування страхового фонду документації міста Києва, основи якого закладені попередніми програмами;

- забезпечити моніторинг формування страхового фонду документації на об'єкти міста Києва, закінчені будівництвом (реконструкцією), з розширенням номенклатури узагальненого переліку підприємств, установ та організацій - суб'єктів системи страхового фонду документації;

- здійснити закладення документації об'єктів міста Києва на зберігання до страхового фонду документації України для подальшого використання при проведенні будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Результативні показники програми

Показники виробничих потужностей:

- кількість штатних одиниць - 37, в тому числі:

виробничого персонала - 25,

невиробничого персонала - 12;

- площа під виробництво - 1175,4 м2.

Показник продукту:

- кількість узгоджених протягом року договорів та обсяг виготовлених документів СФД за об'єктами м. Києва. За попередні роки було укладено:

2008 рік - 35 договорів - 37123 арк. ф. А4;

2009 рік - 25 договорів - 16316 арк. ф. А4;

2010 рік - 30 договорів - 50717 арк. ф. А4.

Показники програми:

I етап

II етап

III етап

IV етап

2011 - 2012 рр.

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

Обсяг документації, арк. ф. А4

Орієнтовна вартість, грн.

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ, БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загальний обсяг: 19390 арк. ф. А4; вартість: 180327,00 грн.

в тому числі: за рахунок коштів підприємств:

7365

68494,50

3800

35340,00

4325

40222,50

3900

36270,00

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ, БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Загальний обсяг: 13559 арк. ф. А4; вартість: 125607,00 грн.

2938

27168,30

5808

54014,40

2838

26056,80

1975

18367,50

в тому числі:

за рахунок коштів державного бюджету (533 арк. ф. А4; вартість 4956,90 грн.)

335

3115,50

-

-

198

1841,40

-

-

за рахунок коштів підприємств (13026 арк. ф. А4; вартість 120650,10 грн.):

2603

24052,80

5808

54014,40

2640

24215,40

1975

18367,50

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Загальний обсяг: 68911 арк. ф. А4; вартість: 365386,95 грн.

18947

99610,90

18071

97914,25

22646

118909,20

9247

48952,60

в тому числі:

за рахунок коштів державного бюджету (26556 арк. ф. А4; вартість 144054,45 грн.):

2000

10400,00

8265

46923,05

8844

47138,80

7447

39592,60

за рахунок коштів міського бюджету (42090 арк. ф. А4; вартість 218868,00 грн.):

16682

86746,40

9806

50991,20

13802

71770,40

1800

9360,00

за рахунок коштів підприємств (265 арк. ф. А4; вартість 2464,50 грн.):

265

2464,50

-

-

-

-

-

-

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Загальний обсяг: 30000 арк. ф. А4; вартість: 279000,00 грн.

13500

125550,00

5500

51150,00

3500

32550,00

7500

69750,00

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Загальний обсяг за розділом: 65000 арк. ф. А4; вартість: 604500,00 грн.

26000

241800,00

13000

120900,00

13000

120900,00

13000

120900,00

Показник ефективності:

- кількість арк. А4 на 1 грн. - 0,13 А4/грн.;

Показник якості:

- відсоток прийняття документів страхового фонду документації з першого пред'явлення - 97,5 %.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію програми здійснює Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке буде забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

ПАСПОРТ
Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

13.03.2002 N 320 постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації"

3.

Розробник програми

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головні управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Північний регіональний центр страхового фонду документації

6.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

6.1

Етапи виконання програми

 

I-й

2011 - 2012 роки

II-й

2013 рік

III-й

2014 рік

IV-й

2015 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет м. Києва Державний бюджет
власні кошти підприємств

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1555,0 тис. грн.

8.1

коштів бюджету м. Києва

218,9 тис. грн.

8.2

коштів державного бюджету

148,9 тис. грн.

8.3

коштів підприємств

303,5 тис грн.

8.4

коштів підприємств (об'єкти будівництва)

883,7 тис грн.

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ,
використаних при розробленні
Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 рр.

АД -

архівна документація

Арх. -

архітектурно-будівельна частина

АК -

акціонерна компанія

АМНУ -

Академія медичних наук України

АТ -

акціонерне товариство

АТЗТ -

акціонерне товариство закритого типу

АТВТ -

акціонерне товариство відкритого типу

АТП -

автотранспортне підприємство

АФ -

акціонерна фірма

ВАТ -

відкрите акціонерне товариство

ВО -

виробниче об'єднання

ДХК -

державна холдингова компанія

ДБК -

домобудівний комбінат

ДНВП -

державне науково-виробниче підприємство

ДП -

державне підприємство

ЖКГ -

житлово-комунальне господарство

ЕМЗ -

електромеханічний завод

ЗАТ -

закрите акціонерне товариство

ЗЗБК -

завод залізобетонних конструкцій

КАШМ -

Київавтошляхміст

КП -

комунальне підприємство

МОЗУ -

Міністерство охорони здоров'я України

НАНУ -

Національна академія наук України

НВО -

науково-виробниче об'єднання

НВЦ -

науково-виробничий центр

НДІ -

науково-дослідний інститут

НПД -

науково-проектна документація

НТЦ -

науково-технічний центр

ОФД -

обліково-фондова документація

ПДБ -

проектна документація будівництва

СП -

спільне підприємство

СУППР -

спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт

СФД -

страховий фонд документації

ТД -

технологічна документація

ТЗП -

торгово-заготівельне підприємство

ТОВ -

товариство з обмеженою відповідальністю

ФД -

фіксаційна документація

ХФЗ -

хіміко-фармацевтичний завод

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

Завдання і заходи Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

N п/п

Назва підприємства, установи, організації

Назва будови, споруди, інженерних мереж, комунікацій

Назва і позначення основних комплектів робочої документації

Вид документації

Загальний обсяг документації (в арк. формату А4)

Термін поставки документації до підприємства СФД (рік)

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, юридична адреса, підпорядкованість)

Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, організації, установи, юридична адреса, підпорядкованість)

Орієнтовна вартість (станом на 01.11.2010), грн.

Підприємство-
виробник документів страхового фонду

Примітка

на об'єкти, будови, споруди, інженерні мережі спеціалізованих підприємств

КК "Київавтодор"

1

Шляхопровід біля станції метро "Осокорки" у Києві

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

580

2011

КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2,
КК "Київавтодор"

КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА

5394,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

2

Шляхопровід біля станції метро "Позняки" у Києві

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

580

2011

- " -

- " -

5394,00

- " -

Кошти підприємства

3

Шляхопровід на перетині вул. Кіквідзе з залізницею станції Київ-Московський у Києві

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

600

2011

- " -

- " -

5580,00

- " -

Кошти підприємства

4

Шляхопровід на Либідській площі у Києві

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

560

2011

- " -

- " -

5208,00

- " -

Кошти підприємства

5

Шляхопровід на перетині просп. Комарова та бульвара Лепсе

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

520

2011

- " -

- " -

4836,00

- " -

Кошти підприємства

6

Шляхопровід на перетині просп. Науки та магістралі безперервного руху

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

600

2012

КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2,
КК "Київавтодор"

КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА

5580,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

7

Шляхопровід на перетині просп. Бажана з дублером Харківського шосе

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

560

2012

- " -

- " -

5208,00

- " -

Кошти підприємства

8

Шляхопровід "Харківський"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

540

2012

- " -

- " -

5022,00

- " -

Кошти підприємства

9

Шляхопровід "Автовокзальний"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

550

2012

- " -

- " -

5115,00

- " -

Кошти підприємства

10

Шляхопровід N 1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

590

2012

- " -

- " -

5487,00

- " -

Кошти підприємства

11

Шляхопровід трамвайний на ст "Вул. Генерала Ватутіна"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

520

2013

- " -

- " -

4836,00

- " -

Кошти підприємства

12

Естакада на магістралі від Наддніпрянського шосе до просп. Науки (з боку мосту ім. Є. Патона) "В"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

720

2013

- " -

- " -

6696,00

- " -

Кошти підприємства

13

Естакада на магістралі від Наддніпрянського шосе до просп. Науки (з боку с. Корчувате) "Н"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

720

2013

КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2,
КК "Київавтодор"

КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА

6696,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

14

Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе па ПМП. Естакада з'їзду N 4 (ПМП-міст ім. Є. Патона)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

640

2013

- " -

- " -

5952,00

- " -

Кошти підприємства

15

Правобережна естакада "В" ПМП (з боку мосту ім. Є. Патона)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

650

2014

- " -

- " -

6045,00

- " -

Кошти підприємства

16

Правобережна естакада "Н" ПМП (з боку с. Корчувате)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

670

2014

- " -

- " -

6231,00

- " -

Кошти підприємства

17

Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. З'їзд N 1 естакади (ПМП с. Корчувате)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

620

2014

- " -

- " -

5766,00

- " -

Кошти підприємства

18

Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада N 1 з'їзду N 2 (міст ім. Є. Патона-ПМП)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

620

2014

- " -

- " -

5766,00

- " -

Кошти підприємства

19

Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада N 2 з'їзду N 2 (міст ім. Є. Патона - ПМП)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

640

2015

КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2,
КК "Київавтодор"

КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА

5952,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

20

Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада з'їзду N 3 (с. Корчувате - ПМП)

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

620

2015

- " -

- " -

5766,00

- " -

Кошти підприємства

21

Шляхопровід тунельного типу біля пасажирської платформи "Зеніт"

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

560

2015

- " -

- " -

5208,00

- " -

Кошти підприємства

22

Шляхопровід на перетині вул. Лугової та Богатирської

Проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

580

2015

- " -

- " -

5394,00

- " -

Кошти підприємства

Разом по КК "Київавтодор":
в тому числі за роками:

ПДБ

13240

 

 

 

123132,00

- " -

Кошти підприємства

2840

2011

26412,00

2840

2012

26412,00

2600

2013

24180,00

2560

2014

23808,00

2400

2015

22320,00

КП "Київпастранс"

23

Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю

Плани, схеми, інженерні мережі

Креслення

ПДБ

650

2011

КП "Київпастранс", вул. Набережне шосе, 2

КП "Київпастранс", вул. Набережне шосе, 2

6045,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

КП "Київський метрополітен"

24

Дільниці, станції, об'єкти КП "Київський метрополітен"

Споруди, інженерні мережі

Робочі креслення, схеми, плани

ПДБ

1000

2012

КП"Київський метрополітен", просп. Перемоги, 35

КП"Київський метрополітен", просп. Перемоги, 35

9300,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

1000

2013

9300,00

1500

2014

13950,00

1500

2015

13950,00

ВАТ "Київспецтранс"

25

Київспецтранс, ВАТ

Головне підприємство, філії NN 1, 2, 3

Генплан та плани територій

ПДБ

65

2014

ВАТ "Київспецтранс", просп. Правди, 85

ВАТ "Київспецтранс", просп. Правди, 85

604,50

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

АТ "Київхліб"

26

Булочно-
кондитерський комбінат, ДП

Споруди та об'єкти

Схеми та плани

ПДБ

35

2011

ДП "Булочно-
кондитерський комбінат", вул. Чорновола, 4

ДП "Булочно-
кондитерський комбінат", вул. Чорновола, 4

325,50

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт (СУППР)

27

СУППР

ДШС, водостоки, підпірні стінки

Паспорти, схеми, креслення

ПДБ

200

2013

СУППР, пров. Інженерний, 10

ВАТ "Київпроект"

1860,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

200

2014

1860,00

Всього за розділом:
в тому числі за роками

ПДБ

19390

 

 

 

180327,00

 

 

ПДБ

3525

2011

32782,50

ПДБ

3840

2012

35712,00

ПДБ

3800

2013

35340,00

ПДБ

4325

2014

40225,50

ПДБ

3900

2015

36270,00

на об'єкти, будови, споруди, інженерні мережі підприємств, установ та організацій

Промислові підприємства

1

Авіант, КАЗ, ДП

Поверхові плани

Схеми, плани

ПДБ

137

2011

Авіант, Київський авіазавод, ДП

Авіант, Київський авіазавод, ДП

1274,10

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

2

Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ

Генплан, проектні рішення

Креслення, схеми

ПДБ

105

2012

Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ, вул. Миру, 17

Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ, вул. Миру, 17

976,50

- " -

Кошти підприємства

3

Будіндустрія, комбінат

Генплан, інженерні мережі

Креслення, схеми

ПДБ

235

2015

Будіндустрія, комбінат, вул. Будіндустрії, 7

Будіндустрія, комбінат, вул. Будіндустрії, 7

2185,50

- " -

Кошти підприємства

4

Електронмаш, ДНВП

Будівлі, споруди, інженерні мережі

Схеми, креслення

ПДБ

405

2014

Електронмаш, ДНВП, вул. Кільцева дорога, 4

Електронмаш, ДНВП, вул. Кільцева дорога, 4

3766,50

- " -

Кошти підприємства

5

Електротехнічний завод, ВАТ

Генплан, інженерні мережі

Проектні рішення, паспорти

ПДБ

205

2013

Електротехнічний завод, ВАТ, вул. Сім'ї Сосніних, 9

Київавіапроект, Діпрозв'язок, ТОВ "Фірма "Технопромгаз"

1906,50

- " -

Кошти підприємства

6

Дельта, ДНВП

Електрозабезпечення

Схеми, плани, креслення

ПДБ

130

2012

Дельта, ДНВП, вул. Ак. Кримського, 27

Дельта, ДНВП, вул. Ак. Кримського, 27

1209,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

7

Завод ЗБК ім. С. Ковальської

Архітектурно-будівельна частина

Проектні рішення, креслення

ПДБ

789

2015

Завод ЗБК ім. С. Ковальської, вул. Будіндустрії, 7

Діпроцивільпромбуд

7337,70

 

Кошти підприємства

8

Інститут механіки НАНУ

Генплан, інженерні мережі

Креслення, схеми

ПДБ

198

2014

Інститут механіки НАНУ, вул. Нестерова, 3

НАН України, вул. Володимирська, 30

1841,40

Північний РЦ СФД

Держбюджет

9

Інститут фізичної хімії ім. Писаржевського НАНУ

Генплан, інженерні мережі

Креслення, схеми

ПДБ

96

2012

Інститут фізичної хімії ім. Писаржевського НАНУ, просп. Науки, 39

Київпроект, АТ, Діпроцивільпромбуд, Київелектромонтаж

892,80

- " -

Держбюджет

10

Квант, ДП НДІ

Корпуси інституту

Плани, розрізи, загальні дані

ПДБ

144

2012

Квант, НДІ, державне підприємство

Квант, НДІ, державне підприємство

1339,20

- " -

Кошти підприємства

11

Київський завод "Радар", ВАТ

Корпуси заводу

Поверхові плани

ПДБ

528

2012

Київський завод "Радар", ВАТ

Київський завод "Радар", ВАТ

4910,40

- " -

Кошти підприємства

390

2013

3627,00

300

2014

2790,00

318

2015

2957,40

12

Київський холодокомбінат N 3, ВАТ

Інженерні мережі

Креслення, плани

ПДБ

500

2011

Київський холодокомбінат N 3, ВАТ, вул. Сагайдака, 114-а

Київський холодокомбінат N 3, ВАТ, вул. Сагайдака, 114-а

4650,00

- " -

Кошти підприємства

13

Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння"

План основних заходів ЦО

Правила, план

АРКД

47

2011

ДП КБАО, вул. В. Гетьмана, 6

ДП КБАО, вул. В. Гетьмана, 6

282,00

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

14

Макаронна фабрика, ВАТ

Генплан, плани

Креслення, плани

ПДБ

50

2011

Макаронна фабрика, ВАТ, вул. Фрунзе, 142

Макаронна фабрика, ВАТ, вул. Фрунзе, 142

465,00

- " -

Кошти підприємства

15

Меридіан ім. С. П. Корольова, ВАТ

Об'єкти та мережі

Креслення, плани

ПДБ

81

2013

Меридіан ім. С. П. Корольова, ВАТ, бульв. Лепсе, 8

Харківський ДПІ, м. Харків

753,30

- " -

Кошти підприємства

АРКД

102

2014

612,00

16

НДІ БК, проектне відділення

Паспорти технічного стану

Креслення, проект

ПДБ

178

2013

НДІ будівельних конструкцій, вул. І. Клименка, 5/2

НДІ будівельних конструкцій, вул. І. Клименка, 5/2

1655,40

- " -

Кошти підприємства

17

Птахофабрика Київська, ВАТ

Об'єкти, інженерні мережі

Креслення

ПДБ

135

2013

Птахофабрика Київська, ВАТ

Птахофабрика Київська, ВАТ

1255,50

- " -

Кошти підприємства

18

Текстемп, ВАТ

Об'єкти, інженерні мережі

Креслення, плани

ПДБ

154

2013

Текстемп, ВАТ, вул. Колекторна, 30

Текстемп, ВАТ, вул. Колекторна, 30

1432,20

- " -

Кошти підприємства

Готелі та готельні комплекси

19

Дружба, Київський туристський готель

Об'єкти, інженерні мережі

Плани, схеми

ПДБ

226

2012

ДП Київський турготель "Дружба", бульв. Дружби народів, 5

ДП Київський турготель "Дружба", бульв. Дружби народів, 5

2101,80

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

Медичні установи

20

Дитяча поліклініка N 1 Дніпровського району

Будинок поліклініки

Паспорт, проектні рішення

ПДБ

65

2012

Дитяча поліклініка N 1 Дніпровського району, просп. П. Тичини, 12

Дитяча поліклініка N 1 Дніпровського району, просп. П. Тичини, 12

604,50

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

21

Дитяча поліклініка N 2 Дарницького району

Будинок поліклініки

Паспорт, проектні рішення

ПДБ

226

2012

Дитяча поліклініка N 2 Дарницького району, вул. Тростянецька, 8-д

Дитяча поліклініка N 2 Дарницького району, вул. Тростянецька, 8-д

2101,80

- " -

Кошти підприємства

22

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 1

Корпуси, очисні споруди

Креслення, схеми, плани

ПДБ

306

2013

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 1, вул. Богатирська, 30

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 1, вул. Богатирська, 30

2845,80

- " -

Кошти підприємства

23

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 2

Корпуси, очисні споруди

Креслення, схеми, плани

ПДБ

378

2013

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 2, вул. А. Навої, 3

Київська міська дитяча клінічна лікарня N 2, вул. А. Навої, 3

3515,40

- " -

Кошти підприємства

336

2014

3124,80

400

2015

3720,00

24

Київська міська лікарня N 1

Інженерні мережі, поверхові плани

Креслення, схеми, плани

ПДБ

233

2015

Київська міська лікарня N 1, Харківське шосе, 121

Медінвестпроект

2166,90

- " -

Кошти підприємства

25

Київська міська клінічна лікарня N 2

Корпуси, відділення лікарні

Креслення, плани

ПДБ

860

2013

Київська міська клінічна лікарня N 2, вул. Краківська, 3

Київська міська клінічна лікарня N 2, вул. Краківська, 3

7998,00

- " -

Кошти підприємства

26

Київська міська клінічна лікарня N 9

Територія та лікувальний корпус

Креслення, плани

ПДБ

23

2012

Київська міська клінічна лікарня N 9, вул. Ризька, 1

Київська міська клінічна лікарня N 9, вул. Ризька, 1

213,90

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

27

Київська міська клінічна лікарня N 17

Корпуси, відділення лікарні

Креслення, плани

ПДБ

411

2013

Київська міська клінічна лікарня N 17, провулок Лабораторний, 14 - 20

Київська міська клінічна лікарня N 17, провулок Лабораторний, 14 - 20

3822,30

- " -

Кошти підприємства

28

Поліклініка N 2 Дніпровського району

Будівля поліклініки

Креслення, плани

ПДБ

90

2011

Поліклініка N 2 Дніпровського району, просп. П. Тичини, 22

Поліклініка N 2 Дніпровського району, просп. П. Тичини, 22

837,00

- " -

Кошти підприємства

29

Поліклініка сімейного типу "Русанівка"

Будівля дорослої поліклініки

Креслення, плани

ПДБ

82

2012

Поліклініка сімейного типу "Русанівка", вул. Ентузіастів, 49

Поліклініка сімейного типу "Русанівка", вул. Ентузіастів, 49

762,60

- " -

Кошти підприємства

30

Поліклініка сімейного типу "Русанівка"

Будівля дитячої поліклініки

Креслення, плани

ПДБ

167

2013

Поліклініка сімейного типу "Русанівка", вул. Ентузіастів, 49

Поліклініка сімейного типу "Русанівка", вул. Ентузіастів, 49

1553,10

- " -

Кошти підприємства

31

Київська міська клінічна лікарня N 18

Корпуси, відділення лікарні

Креслення, плани

ПДБ

795

2013

Київська міська клінічна лікарня N 18, бульвар Т. Шевченка, 17

Київська міська клінічна лікарня N 18, бульвар Т. Шевченка, 17

7393,50

- " -

Кошти підприємства

32

Київський міський пологовий будинок N 3

5-ти поверховий корпус

Креслення, плани

ПДБ

422

2013

Київський міський пологовий будинок N 3, вул. В. Кучера, 7

Київський міський пологовий будинок N 3, вул. В. Кучера, 7

3924,60

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

33

Київський міський пологовий будинок N 7

Об'єкти, інженерні мережі

Креслення, плани

ПДБ

1000

2013

Київський міський пологовий будинок N 7, вул. Предславинська, 9

Київський міський пологовий будинок N 7, вул. Предславинська, 9

9300,00

- " -

Кошти підприємства

1497

2014

13922,10

34

Київський центр спортивної медицини

Будівля поліклініки

Креслення, плани

ПДБ

89

2012

Київський центр спортивної медицини, вул. Тарасівська, 6-а

Київський центр спортивної медицини, вул. Тарасівська, 6-а

827,70

- " -

Кошти підприємства

35

Центральна міська клінічна лікарня

Корпуси та об'єкти

Поверхові плани

ПДБ

326

2013

Центральна міська клінічна лікарня, вул. Шовковична, 39/1

НДІ "Укржитлоремпроект", АТ Медінвестпроект"

3031,80

- " -

Кошти підприємства

Організації торгівлі

36

"Дитячий світ", універмаг

Об'єкти, інженерні мережі

Плани, схеми

ПДБ

93

2011

Універмаг "Дитячий світ", вул. Малишка, 3

Універмаг "Дитячий світ", вул. Малишка, 3

864,90

Північний РЦ СФД

Кошти підприємства

37

Універсам N 12, ВАТ

Споруди та будівлі

Плани, креслення, схеми

ПДБ

68

2011

ВАТ "Універсам N 12", вул. Жолудєва, 4

ВАТ "Універсам N 12", вул. Жолудєва, 4

632,40

- " -

Кошти підприємства

Учбові заклади

38

Київський національний економічний університет

Корпуси та об'єкти

Інвентаризаційні справи, плани

ПДБ

84

2012

Київський національний економічний університет, просп. Перемоги, 54/1

Київський національний економічний університет, просп. Перемоги, 54/1

781,20

Північний РЦ СФД

Держбюджет

39

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Корпуси та об'єкти

Плани, паспорти

ПДБ

155

2012

Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1

Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1

1441,50

- " -

Держбюджет

40

Інші об'єкти

 

 

 

2011 - 2015

Включаються до доповнення за фактичним виконанням

 

 

 

Всього за розділом:
в тому числі за роками:

 

13559

 

 

 

125607,00

 

 

985

2011

9005,40

1953

2012

18162,90

5808

2013

54014,40

2838

2014

26056,80

1975

2015

18367,50

На пам'ятки культурної та архітектурної спадщини

1

Національний музей історії України

Музейні фонди

Книги вступу КВ 40 - КВ 50

ОФД

2000

2012

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2, Міністерство культури і мистецтв

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2, Міністерство культури і мистецтв

10400,00

Північний РЦ СФД

Держбюджет

2000

2013

10400,00

2000

2014

10400,00

2000

2015

10400,00

2

Національний музей Т. Г. Шевченка

Сектор унікальної книги

Унікальні книги, друковані та архівні матеріали

ОФД

2000

2013

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2, Міністерство культури і мистецтв

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2, Міністерство культури і мистецтв

10400,00

Північний РЦ СФД

Держбюджет

3

Національний музей Т. Г. Шевченка

Окремі рубрики фондів

Інвентарні книги

ОФД

2000

2014

Національний музей Т. Г. Шевченка, бульв. Шевченка, 12, м. Київ, 01004, Міністерство культури і мистецтв

Національний музей Т. Г. Шевченка, бульв. Шевченка, 12, м. Київ, 01004, Міністерство культури і мистецтв

10400,00

- " -

- " -

2000

2015

10400,00

4/1

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

Фондова збірка музею Лесі Українки

Книги вступу

ОФД

3974

2012

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97 ГУ культури і мистецтв КМДА

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97
ГУ культури і мистецтв КМДА

20664,80

- " -

Міський бюджет

Інвентарні книги

ОФД

9642

2012

50138,40

Книги науково-допоміжного фонду

ОФД

3066

2012

15943,20

 

 

Разом по фондовій збірці музею Лесі Українки:

ОФД

16682

2012

 

 

86746,40

 

 

4/2

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

Фондова збірка музею Миколи Лисенка

Книги вступу

ОФД

3192

2013

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97 ГУ культури і мистецтв КМДА

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97 ГУ культури і мистецтв КМДА

16598,40

Північний РЦ СФД

Міський бюджет

Інвентарні книги

ОФД

4522

2013

23514,40

Книги науково-допоміжного фонду

ОФД

2092

2013

10878,40

 

 

Разом по фондовій збірці музею Миколи Лисенка:

ОФД

9806

2013

- " -

- " -

50991,20

- " -

- " -

4/3

 

Фондова збірка музею Михайла Старицького

Книги вступу

ОФД

4996

2014

- " -

- " -

25979,20

- " -

- " -

Інвентарні книги

ОФД

8052

2014

41870,40

Книги науково-допоміжного фонду

ОФД

754

2014

3920,80

 

 

Разом по фондовій збірці музею Михайла Старицького:

ОФД

13802

2014

- " -

- " -

71770,40

 

 

4/4

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

Фондова збірка музею Панаса Саксаганського

Книги вступу

ОФД

600

2015

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського. Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97 ГУ культури і мистецтв КМДА

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 97 ГУ культури і мистецтв КМДА

3120,00

Північний РЦ СФД

Міський бюджет

Інвентарні книги

ОФД

1000

2015

5200,00

Книги науково-допоміжного фонду

ОФД

200

2015

1040,00

 

 

Разом по фондовій збірці музею Панаса Саксаганського:

ОФД

1800

2015

 

 

9360,00

 

 

Всього по Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького:

ОФД

42090

 

 

 

218868,00

 

 

5

Національний музей "Чорнобиль"

Основні фонди

Книги надходжень

ОФД

2000

2014

Національний музей "Чорнобиль", пров. Хорива, 1

Національний музей "Чорнобиль", пров. Хорива, 1

10400,00

Північний РЦ СФД

Держбюджет

ОФД

2000

2015

10400,00

6

Музей "Київська фортеця"

Архітектурно-історичні пам'ятки

Паспорти, робочі проекти реконструкції та

ФД

1000

2013

Музей "Київська фортеця", вул. Госпітальна, 24-а

Музей "Київська фортеця", вул. Госпітальна, 24-а

5200,00

- " -

Держбюджет

ФД

844

2014

4338,80

7

Національна опера України (Національний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка)

Будинок театру (мур.), 1891 - 1901 рр. N 196

Робочі креслення і плани, схеми, КС1-С37, АР (1 ё 62)

НПД

2000

2013

Національна опера України, вул. Володимирська, 50

ДІПРОМІСТО БМУ "Укркультмонтаж"

11600,00

Північний РЦ СФД

Держбюджет

НПД

2000

2014

11600,00

НПД

1447

2015

8392,60

8

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Архітектурно-історичні пам'ятки, NN 198, 336, 337, 370, 375

Паспорти, поверхові плани

ПДБ

265

2011

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 58

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 58

2464,50

- " -

Кошти підприємства

9

Музей народної архітектури та побуту України

Архітектурні пам'ятки, всього: 78 одиниць

Проектні рішення з реконструкції пам'яток, паспорти

ФД

1265

2013

Музей народної архітектури та побуту України, м. Київ-26, 03026

Музей народної архітектури та побуту України, м. Київ-26, 03026

9323,05

- " -

Кошти підприємства

Всього за розділом:
в тому числі за роками:

 

68911

 

 

 

365386,95

 

 

265

2011

2464,50

18682

2012

97146,40

18071

2013

97914,25

22646

2014

118909,20

9247

2015

48952,60

 

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
на будови, споруди, інженерні мережі об'єктів цивільного будівництва
підприємство - виробник документів страхового фонду - Північний регіональний центр страхового фонду документації, м. Київ

N
п/п

Назви груп об'єктів за функціональними напрямками

Орієнтовна кількість об'єктів, шт.

Загальний обсяг документації, арк. формату А4

Термін поставки документації до підприємства СФД, роки

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, юридична адреса)

Орієнтовна вартість послуг, станом на 01.11.2010, грн.

Примітка

1

Адміністративно-виробничі, офісні будівлі та приміщення

6

3000

2011 ё 2015

Реквізити постачальника документації визначаються безпосередньо за фактичним об'єктом при виконанні програми

27900,00

 

2

АЗС, СТО, паркінги

3

1500

2011 ё 2015

13950,00

 

3

Банківські установи

2

1000

2011 ё 2015

9300,00

 

4

Готелі та готельні комплекси

5

2500

2011 ё 2015

23250,00

 

5

Житлові будинки з об'єктами соціального призначення

7

3500

2011 ё 2015

32550,00

 

6

Культові споруди

2

1000

2011 ё 2015

9300,00

 

7

Медичні установи

3

1500

2011 ё 2015

13950,00

 

8

Об'єкти життєзабезпечення

3

1500

2011 ё 2015

13950,00

 

9

Об'єкти транспортних зв'язків

2

1000

2011 ё 2015

9300,00

 

10

Організації культури та спорту

4

2000

2011 ё 2015

18600,00

 

11

Торгово-розважальні центри

6

3000

2011 ё 2015

27900,00

 

12

Учбові заклади

5

2500

2011 ё 2015

23250,00

 

13

Інші об'єкти

12

6000

2011 ё 2015

55800,00

 

Всього за розділом:
в тому числі за роками:

60

30000

 

 

279000,00

 

7000

2011

65100,00

6500

2012

60450,00

5500

2013

51150,00

3500

2014

32550,00

7500

2015

69750,00

 

Інформаційні відомості щодо об'єктів цивільного будівництва, що будуються і вводяться в експлуатацію в м. Києві

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта будівництва

Замовник
(землекористувач)

Генпідрядник

Залучення коштів/
стан будівництва

Адміністративний район

1

Банно-оздоровчий комплекс

вул. Алма-Атинська, 60

ТОВ "Міжгалузеве виробничо-комерційне об'єднання "Україна"

 

 

Дніпровський район

2

Житловий будинок з об'єктами соціальної Інфраструктури та паркінгом

перетин вул. Алма-Атинської та пров. Сеноманськото, 60

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дніпровський район

3

Реконструкція СШ N 155

вул. Артема, 5

 

 

 

Шевченківський район

4

Реконструкція СШ N 163

вул. Баумана, 30

 

 

 

Шевченківський район

5

Торговельно-офісний центр

вул. Бережанська, 22

ЗАТ "Фоззі"

 

 

Оболонський район

6

Торговельно-офісний центр

перетин проспектів Броварського та Визволителів

ТОВ "Компанія "Метрополіс"

 

 

Дніпровський район

7

Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями, магазином непродовольчих товарів на першому поверсі

вул. Будівельників, 30

ТОВ "ЮГА-Групп"

 

 

Дніпровський район

8

Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериковського" об'єктів з прибудовою до них концертної зали

вул. Воровського, 2

Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериковського

 

 

Шевченківський район

9

Комплекс будівель житлового та соціально-культурного призначення з вбудованими торговельно-офісними приміщеннями та підземним паркінгом (I черга)

вул. Воскресенська, 7

ТОВ "Максимум"

 

 

Дніпровський район

10

Реконструкції поліклініки

вул. Лайоша Гавро, 26

Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація

 

 

Оболонський район

11

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного та побутового призначення

проспект Генерала Ватутіна

ЗАТ "Дніпровська пристань"

 

 

Дніпровський район

12

Житловий будинок з об'єктами соціально-громадського призначення

вул. Гегелівська, 14

ТОВ "Укрпромметторг"

 

 

Шевченківський район

13

Оздоровчо-розважальні та торговельно-офісні об'єкти, житлові будинки з підземним паркінгом

вул. Горького, 54

ТОВ "Реле-Інвест"

-

Кошти фізичних осіб, кредит "Ощадбанку", власні кошти інвесторів / роботи призупинені

Голосіївський район

14

Житловий будинок з басейном до ЗОШ N 130

вул. Горького, 131

ТОВ "Невірос"

ТОВ "Ідеалбуд"

Кошти фізичних осіб / роботи зупинено

Голосіївський район

15

Житлові будинки з об'єктами соціально-побутової сфери

вул. Глушкова, 6

КНУ ім. Т. Г. Шевченка

ЗАТ "Побутрембут"

Кошти фізичних осіб, кредити "Укрсоцбанку" / роботи зупинено

Голосіївський район

16

База відпочинку "Рапід"

вул. Деснянська

ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід"

ТОВ "СМУ 1 ЗЗБК N 1"

Кошти інвесторів

Деснянський район

17

Центр позашкільної освіти СШ N 28

вул. Житкова, 7-б

 

 

 

Шевченківський район

18

Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення з паркінгом

проспект 40-річчя Жовтня, 60

ТОВ "Екско-плюс"

ТОВ "Основа-Солсіф"

Власні кошти замовника

Голосіївський район

19

Офісно-житловий комплекс, I черга

бульвар Дружби народів, 14 - 16

Генеральна прокуратура України

 

ВАТ "Трест "Південзахідтрансбуд"

Печерський район

20

Готельно-офісний будинок

бульвар Дружби народів, 44 - 46

ВАТ Трест "Київміськбуд-1" ім. Загороднього

 

 

Печерський район

21

Гідровузол

вул. Дяченка, мікрорайон Бортничі

Дарницька райдержадміністрація

СУ-630

Бюджетні кошти

Дарницький район

22

Багатоповерховий навчально-виробничий корпус університету туризму, економіки та права

вул. Г. Жмаченка, 26

Київський університет туризму, економіки та права

 

 

Дніпровський район

23

Житловий будинок з вбудованими торговельно-офісними приміщеннями та підземним паркінгом

вул. П. Запорожця, 26-а

ТОВ "Офпродив"

 

 

Дніпровський район

24

Об'єкти соціально-культурного призначення

проспект Комарова, 22 - 28

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Солом'янський район

25

Центр позашкільної освіти СЗШ N 169

вул. Котовського, 2

 

 

 

Шевченківський район

26

Адмінбудинок із торговельно-офісними приміщеннями

вул. Крайня, 1

ГУ МВС України в м. Києві

ТОВ "Житло-Буд"

 

Деснянський район

27

Торговельно-розважальний центр

вул. Лаврухіна

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

28

Житлові будинки з об'єктами соціального призначення

вул. Леніна, 47 - 59 в мікрорайоні Бортничі

Дарницька райдержадміністрація

ТОВ "Інекон-Сервіс"

Залучені кошти

Дарницький район

29

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи N 47

вул. П. Лумумби, 14/21

Печерська райдержадміністрація

 

 

Печерський район

30

Житловий комплекс з закладами соціально-громадського призначення, нежитловими приміщеннями та паркінгом

вул. І. Мазепи, 11-а, літ. "Б"

ТОВ "К.А.Н. Девелопмент"

 

ТОВ "Вант"

Печерський район

31

Храм

вул. Майорова, 2

РГ Преображення Господнє УПЦ КП

 

 

Оболонський район

32

Реконструкція з розширенням будівлі магазину під торговельний комплекс з концепцією забудови прилеглої території

вул. Малишка, 5

ТОВ "Лекос",
ТОВ "Сад-1"

 

 

Дніпровський район

33

Офісний центр

вул. Машинобудівна, 50

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Солом'янський район

34

Наземний паркінг манежного типу

мікрорайон 20

ВАТ "Домобудівний комбінат N 4"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

35

Центр позашкільної освіти СШ N 61

вул. Мельникова, 39

 

 

 

Шевченківський район

36

Торговельно-розважальний комплекс з сервісними службами

вул. Метрологічна, 19

ТОВ "Метроном"

ІБК "Центробуд"

ТОВ "Метроном"

Голосіївський район

37

Кафедральний собор Української греко-католицької церкви

вул. Микільсько-Слобідська, 5

Релігійне управління Екзархії греко-католицької церкви

 

 

Дніпровський район

38

Офісно-житловий комплекс з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. Милютенка, 28-а

ТОВ "Нові перспективи плюс"

 

Будівництво не розпочато

Деснянський район

39

Комплекс житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури, оздоровчим центром, підземним паркінгом та дошкільним навчальним закладом

вул. Нагірна, 25 - 27

ЗАТ "Слов'янський дім"

ТОВ "Житло-буд"

 

Шевченківський район

40

Реконструкція СШ N 106

вул. Некрасівська, 4

 

 

 

Шевченківський район

41

Реконструкція парку культури і відпочинку

Урочище Наталка, Оболонська набережна

 

 

 

Оболонський район

42

Будівництво блоку "Б" - об'єктів соціально-культурного призначення

проспект Оболонський

 

 

 

Оболонський район

43

Реконструкція магазину

Проспект Оболонський, 35

ФОП Немченко

 

 

Оболонський район

44

Школа, ділянка N 46

мікрорайон 3-А ж/м Оболонь

Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація

 

 

Оболонський район

45

Реконструкція, надбудова та прибудова до школи-інтернату N 8

вул. Олегівська, 42, літ. "А"

УКБ будівництва Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

46

Дитячий садок на 115 місць

вул. Осіння, 33

АТ ХК "Київміськбуд"

БУ N 7 ВАТ "Трест "Київміськбуд-3"

 

Подільський район

47

Реконструкція ресторану під готельно-ресторанний комплекс

вул. Паркова дорога, 4

ДП "Курені"

КДД група

 

Печерський район

48

Житловий квартал з об'єктами соціально-громадського призначення та підземним паркінгом, I черга будівництва

вул. Підвисоцького (територія військового містечка N 2)

ТОВ "Будспецсервіс"

 

 

Печерський район

49

Центр позашкільної освіти СЗШ N 73

проспект Перемоги, 86

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

50

Об'єкт соціально-побутового призначення

Ділянка 19 - 20, ж/м Позняки, мікрорайон 6-а

Дарницька райдержадміністрація

КЖБК

Залучені кошти

Дарницький район

51

Блок побутового обслуговування

Ділянка 21 - 22, ж/м Позняки, мікрорайон 9

Дарницька райдержадміністрація

ТОВ "Квартал-буд"

Залучені кошти / роботи призупинені

Дарницький район

52

Центр позашкільної освіти на території ліцею "Універсам"

вул. Політехнічна, 3-а

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

53

Будівельний супермаркет

вул. Полярна (вул. Майорова - вул. Дегтяренка)

ДП "Завод дитячого харчування "Салюс"

 

 

Оболонський район

54

Храм

вул. Прирічна

РГ на честь Покрови Божої Матері УПЦ

 

 

Оболонський район

55

Будівництво спортивного комплексу на території гімназії N 48

вул. Прорізна, 14

 

 

 

Шевченківський район

56

Паркінг

вул. Райдужна, 25

ТОВ "Магна Люкс"

 

 

Дніпровський район

57

Паркінг та торговельно-розважальний центр з закладами громадського харчування

вул. М. Раскової, 2 (біля ст. м. "Лівобережна")

ТОВ "Столичний берег"

 

 

Дніпровський район

58

Реконструкція нежитлового будинку та будівництво офісно-готельного комплексу з підземною автостоянкою

перетин вул. Різницької та Московської

ТОВ "К.А.Н."

 

 

Печерський район

59

Офісно-житловий комплекс з підземним паркінгом

вул. Саксаганського, 70/16 - вул. Панківська, 14-б

ТОВ "Електротех"

ТОВ "Столична будівельно-інвестиційна компанія"

ТОВ "Електротех"

Голосіївський район

60

Реконструкція школи-інтернату N 23 I - III ступенів та будівництво на її території будинку нового типу для дітей-сиріт

вул. Салютна, 11-а

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

61

Житлово-офісний комплекс

вул. М. Тимошенка, 21

ЗАТ "Київміськбуд-1"

 

 

Оболонський район

62

Адміністративно-житлового комплексу з підземним паркінгом

вул. Туманяна, 15-а

Українська студія телефільмів "Укртелефільм"

ЗАТ ІМК "Інтерінвест сервіс"

 

Дніпровський район

63

III та IV секції житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими і торговими приміщеннями і паркінгом

Харківське шосе, 19

ТОВ "Укоінвестбуд"

 

 

Дніпровський район

64

Інженерно-транспортна інфраструктура

Хутор Редьки

 

 

 

Оболонський район

65

Торговельно-офісний комплекс з об'єктами соціально-громадського призначення та паркінгом

 

ТОВ "Три О"

 

 

Печерський район

66

Комплекс адміністративних будівель (I черга)

вул. Танкова, 4

 

 

 

Печерський район

67

Центр позашкільної освіти СЗШ N 139

пров. Татарський, 1

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

68

Центр позашкільної освіти СШ N 24

вул. О. Теліги, 15

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

69

Реконструкція приміщень (будівлі) РУ ГУ МВС (з влаштуванням житла для працівників) Шевченківського району м. Києва

вул. О. Теліги, 43-б, літ. "А"

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

70

Житловий будинок з підземним паркінгом та об'єктами громадського призначення

вул. М. Тимошенка, 2-а - 2-б

Служба безпеки України

ТОВ "Житло-буд"

 

Оболонський район

71

Адміністративно-офісна будівля

вул. Академіка Туполева, 19

ГУ МВС України в м. Києві

ТОВ "Житло-буд"

 

Святошинський район

72

Житловий будинок з комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими автостоянками

бул. Лесі Українки, 7 - 9 (секція "Е", 1 черга)

ЗАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛБУД"

 

 

Печерський район

73

Житловий будинок з комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими автостоянками

бульвар Лесі Українки, 7 - 9
(II черга)

ЗАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛБУД"

 

 

Печерський район

74

Багатофункціональний офісний центр

бульвар Л. Українки, 26

ТОВ "Оптіма"

 

 

Печерський район

75

Реконструкція СШ N 53

вул. Б. Хмельницького, 16/18

 

 

 

Печерський район

76

Реконструкція з прибудовою та надбудовою гімназії N 153

вул. Чорновола, 37

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

77

Центр позашкільної освіти СШ N 82

вул. Шпака, 4

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

78

Житловий будинок з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним паркінгом

перетин вул. Ю. Шумського та Березняківської

ТОВ "Трансбуд"

 

 

Дніпровський район

79

Центр позашкільної освіти СЗШ N 95

вул. Щербакова, 61-г

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

80

Центр позашкільної освіти СЗШ N 175

вул. Щербакова, 58-а

УКБ Шевченківської РДА

 

 

Шевченківський район

81

Новий навчальний корпус, гуртожиток для аспірантів, житловий будинок та реконструкція існуючих навчальних корпусів

вул. Щорса, 36

КНУ культури та мистецтв

ТОВ "Житло-Буд"

 

Печерський район

82

Група житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури та вбудовано-прибудованими приміщеннями

вул. Щорса, 44

Міністерство оборони України

 

вул. І. Мазепи, 11-а літ. "Б"

Печерський район

 

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
на будови, споруди, інженерні мережі об'єктів житлового будівництва
підприємство - виробник документів страхового фонду - Північний регіональний центр страхового фонду документації, м. Київ

N
п/п

Назви груп об'єктів за функціональними напрямками

Орієнтовна кількість об'єктів, шт.

Загальний обсяг документації, арк. формату А4

Термін поставки документації до підприємства СФД, роки

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, юридична адреса)

Орієнтовна вартість послуг, станом на 01.11.2010, грн.

Примітка

1 ё 75

Житлові будинки, комплекси, мікрорайони

65

65000

2011 ё 2015

Реквізити постачальника документації визначаються безпосередньо за фактичним об'єктом при виконанні програми

604500,00

 

76

Інші об'єкти

 

 

 

- " -

Включаються до доповнення до програми (за потребою)

Всього за розділом:
в тому числі за роками:

13000

2011

 

120900,00

 

13000

2012

120900,00

13000

2013

120900,00

13000

2014

120900,00

13000

2015

120900,00

 

Інформаційні відомості щодо об'єктів житлового будівництва, що будуються і вводяться в експлуатацію в м. Києві

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта будівництва

Замовник
(землекористувач)

Генпідрядник

Залучення коштів/
стан будівництва

Адміністративний район

1

Житловий будинок

вул. Автозаводська, 29-а

ТОВ "БІК "Інтербудінвест"

 

 

Оболонський район

2

Житловий будинок з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями

вул. Алма-Атинська, 109-б

АТ ХК "Київміськбуд"

 

 

Дніпровський район

3

Житловий будинок

перетин вул. Алма-Атинської та пров. Сеноманського

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дніпровський район

4

Житлово-офісний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. А. Барбюса, 37/1

ТОВ "А.В.С."

 

 

Печерський район

5

Житловий будинок з вбудованими та прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. Анрі Барбюса, біля буд. 5-б

ТОВ "Міська будівельльна компанія"

ДП "Інтеграл-Буд" ТзОВ "Фірма "Інтеграл"

 

Печерський район

6

Житловий комплекс

вул. Боженка, 75 - 77, вул. Володимиро-Либідська, 21 - 17 - вул. Антоновича, 118

' ВАТ "Київський механічний завод іграшок ім. Ватутіна"

ЗАТ "Київська будівельна компанія Київбудком"

Кошти фізичних осіб / фінансування припинено

Голосіївський район

7

Житловий комплекс

вул. Васильківська, 31/17 - провул. Коломиївський

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

ТОВ "ВІШКом-буд"

Кошти фізичних осіб / фінансування припинено

Голосіївський район

8

Мікрорайон 2-А. 34-поверхові житлові будинки

проспект Ватутіна, 9

Головне управління внутрішніх військ МВС України

 

Кошти інвесторів / роботи призупинені

Деснянський район

9

Житловий будинок

вул. Лайоша Гавро, 1

КП "Київське інвестиційне агентство"

 

 

Оболонський район

10

Житловий будинок

вул. Зої Гайдай, 10-в

ЗАТ МЖК "Оболоньжитлобуд"

 

 

Оболонський район

11

Житловий будинок з вбудованими приміщеннями

бульвар Я. Гашека, 8-а

Дніпровська РДА, ТОВ "Житлосоцбуд"

 

 

Дніпровський район

12

Житловий будинок

просп. Героїв Сталшграда, 2, 2-б

ЗАТ МЖК "Оболонь", ПП "Метал - Сервіс",

 

 

Оболонський район

13

Житловий будинок

вул. Горького, 74/78

Генеральна прокуратура України

ТОВ "Будівельно-інженірінгове товариство N 37"

ЗАТ "Київміськбуд-1"

Голосіївський район

14

Житловий будинок

вул. Горького, 103

АТХК "Київміськбуд" "МЖК - буд."

"МЖК - буд."

АКБ "Аркада", роботи призупинені

Голосіївський район

15

Житловий будинок

перетин вулиць Димитрова та Анрі Барбюса

Печерська райдержадміністрація

ВАТ "Автомобільна компанія "Укртранс"

 

Печерський район

16

Житловий будинок

вул. Дмитрівська, 80 - 82

КП "Будівництво та реконструкція"

 

 

Шевченківський район

17

Житловий будинок

вул. П. Дегтяренка, 22

Кредитна спілка військовослужбовців України

 

 

Оболонський район

18

Житловий будинок

вул. Драгомирова, 4-б

ТОВ "Сантанна"

 

 

Печерський район

19

Житловий будинок

вул. Велика Китаївська, 57

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Голосіївський район

20

Житловий будинок, II черга

вул. Велика Китаївська, 55 - 57

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

ТОВ "Геос"

Залучені кошти, міський бюджет

Голосіївський район

21

Житловий комплекс (14 будинків)

вул. Ломоносова, 73

КНУ ім. Т. Г. Шевченка

ТОВ "ТММ"

ТОВ "ТММ"

Голосіївський район

22

Житловий будинок

вул. Козацька, 112 - 114

АТ ХК "Київміськбуд"

ВАТ "ДБК "Відрадний"

Кошти фізичних осіб

Голосіївський район

23

Житловий будинок з підземним паркінгом

вул. Каунаська, 2-а

УСНРПБВК "Укрреставрація"

 

 

Дніпровський район

24

Житловий будинок

вул. Кіквідзе, 41 - 43

ТОВ "Гранд ЛУОЛ"

 

 

Печерський район

25

Житловий будинок

вул. Кловський узвіз, 7-а

ДП "Завод "Арсенал"

ТОВ "Житло-буд"

 

Печерський район

26

Житловий будинок

проспект Комарова, 22 - 28

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Солом'янський район

27

Житловий будинок

вул. Краківська, 13-в

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

-

 

Дніпровський район

28

Житловий будинок з підземним паркінгом

перетин вулиць Кутузова та Старонаводницької

Печерська районна у м. Києві рада

ТОВ БІК "Київжитлоінвест"

 

Печерський район

29

Житлові будинки NN 1, 2, 3 з підземними паркінгами

вул. С. Лазо, 4 - 6

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дніпровський район

30

Житлові будинки NN 2, 3

перетин вул. Лебедєва, та Червоноткацької

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дніпровський район

31

Житлові будинки

вул. Лабораторна, 7

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Печерський район

32

Житловий комплекс (14 будинків)

вул. Ломоносова, 73

КНУ ім. Т. Г. Шевченка

ТОВ "ТММ"

ТОВ "ТММ"

Голосіївський район

33

Житлові будинки (1-й пусковий комплекс)

вул. Ломоносова, 73 - 79

ТОВ "Фірма Т.М.М."

ТОВ "ТММ"

 

Голосіївський район

34

Житлові будинки (2-й пусковий комплекс)

вул. Ломоносова, 73 - 79

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Голосіївський район

35

Житлові будинки (3-й пусковий комплекс)

вул. Ломоносова, 73 - 79

ТОВ "Фірма Т.М.М."

 

 

Голосіївський район

36

Житлові будинки

вул. Ломоносова (мікрорайон у межах вул. Ломоносова, Конєва, Вільямса)

ТМО "Лікохолдінг"

БМУ "Ліко-буд"

Кошти фізичних осіб / кредит банку "Укрсоцбанк"

Голосіївський район

37

Житловий будинок N 1

вул. Лохвицька, 1

ТОВ "Еверест плюс"

 

 

Дніпровський район

38

Житловий будинок N 4

вул. Лохвицька, 2

ТОВ "Еверест плюс"

 

 

Дніпровський район

39

Житловий будинок N 5, 6

вул. Лохвицька, 3

ТОВ "Еверест плюс"

 

 

Дніпровський район

40

Житловий комплекс з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. П. Лумумби, 12

ЗАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛБУД"

ЗАТ "Позняки-жилбуд"

 

Печерський район

41

Житловий будинок

пров. Макіївський, 4

ДП "Завод "Генератор"

 

 

Оболонськнй район

42

Житловий будинок з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. Малиновського, 2-а

ГУ МВС України в м. Києві

 

 

Оболонський район

43

Житлові будинки NN 1, 2, 3, 4, 5 з громадськими будівлями

мікрорайон 20

ТОВ "Фіаніт"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

44

Житлові будинки NN 7, 9, 10, 11, 12 з громадськими будівлями

мікрорайон 20

ВАТ "Домобудівний комбінат N 4"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

45

Житлові будинки

мікрорайон 10

АТ ХК "Київміськбуд"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

46

Житлові будинки з об'єктами обслуговування

мікрорайон 11, ділянки 72, 73, 74

АТ ХК "Київміськбуд", ТОВ "МЖК-1"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

47

Житлові будинки NN 3, 4, 11

мікрорайон 26-а, Вигурівщина-Троєщина

Деснянська райдержадміністрація

ТОВ "Соцінвестбуд"

Кошти інвесторів

Деснянський район

48

Житлові будинки NN 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14

мікрорайон 26-а, Вигурівщина-Троєщина

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

Кошти інвесторів, кошти міста

Деснянський район

49

Житловий будинок N 8

мікрорайон 26-а, вул. Лаврухіна

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

50

Житловий будинок

проспект Науки, 80

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Голосіївський район

51

Житловий будинок з підземним паркінгом

вул. Некрасовська, 4

ТОВ "Житло-буд"

 

 

Шевченківський район

52

Житловий будинок

просп. Оболонський, 30

ТОВ БК "Кроун"

 

 

Оболонський район

53

Житловий будинок

просп. Оболонський, 54

Оболонська РДА

 

 

Оболонський район

54

Житловий будинок N 1

ж/м Осокорки-Північні, 2, 3, 4

ТОВ "Укрміськбуд"

БУ N 7 ВАТ "Трест Київміськбуд-3"

 

Дарницький район

55

Житловий будинок N 3

ж/м Осокорки-Північні, 2, 3, 4

ТОВ "Укрміськбуд"

БУ N 7 ВАТ "Трест Київміськбуд-3"

 

Дарницький район

56

Житлові будинки з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними паркінгами

бульвар Перова, 10 - 12

ГУ МВС України в м. Києві

 

 

Дніпровський район

57

Житловий будинок

вул. Прирічна, 3

 

 

 

Оболонський район

58

Житловий будинок

ділянка 85 у 4 мікрорайоні ж/м Позняки

ТОВ "Відродження"

 

Залучені кошти / роботи призупинені

Дарницький район

59

Житловий будинок

ж/м Позняки, ділянка 36

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дарницький район

60

Житловий будинок

вул. Попова, 3/5

КП "Спецжитлофонд"

 

 

Оболонський район

61

Житловий будинок з підземним паркінгом

вул. М. Рибалка, 3-а

МНС України

 

 

Шевченківський район

62

Житловий будинок

проспект 40-річчя Жовтня, 30 - 32

АТ ХК "Київміськбуд"

ВАТ "ВБФ МЖКбуд"

АКБ "Аркада"

Голосіївський район

63

Житлові будинки (2)

проспект 40-річчя Жовтня - пров. Деміївський

ВАТ "Трест Київміськбуд-6"

ВАТ "Трест Київміськбуд -6"

Кошти фізичних осіб / роботи призупинені

Голосіївський район

64

Житловий будинок з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. В. Стуса, 7-а

ГУ МВС України в м. Києві

 

 

Святошинський район

65

Житловий будинок

вул. А. Тарасової

ТОВ "Проект Бюро"

 

 

Шевченківський район

66

Житловий будинок

проспект П. Тичини, 18-б

Київське будівельне підприємство N 3

 

 

Дніпровський район

67

Котеджна забудова

с. Троєщина

Підприємство "Вертикаль" Благодійного фонду "Дзвін надії"

 

Кошти інвесторів

Деснянський район

68

Житловий будинок

вул. Трутенка, 3

ГУ розвідки МО України

ТОВ "УНК"

Роботи призупинені

Голосіївський район

69

Житловий будинок

вул. Туполєва, 18-ж

КП "Будівництво та реконструкція"

 

 

Шевченківський район

70

Житловий будинок

вул. Туполєва, 18-г

КП "Будівництво та реконструкція"

 

 

Шевченківський район

71

Житловий будинок

вул. Тургенєвська, 42 - 44

Служба безпеки України

ТОВ "Житло-буд"

 

Шевченківський район

72

Житловий будинок

перетин вул. Урицького та вул. Стадіонної

 

 

 

Дніпровський район

73

Житловий будинок

вул. Ушакова, 71

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Святошинський район

74

Житловий комплекс з паркінгами

між вулицями Червоноармійською, Предславинською та Ульянових

ТОВ "Ковчег"

 

 

Печерський район

75

Забудова кварталу

проспект Червонозоряний, 150 - 162

ХК"Київміськбуд"

ТОВ "МЖК-1"

АКБ "Аркада"

Голосіївський район

76

Житлові будинки в мікрорайоні на ділянках NN 13, 14

перетин вул. Червоноткацької, вул. Червоногвардійської, вул. Попудренка, вул. Мініна

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

 

 

Дніпровський район

77

Житловий будинок

вул. Шовковична, 39/1-а

ТОВ "Житло-буд"

 

 

Печерський район

78

Житлові будинки з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом

вул. Ю. Шумського, 3-а

ТОВ "Баяна"

 

 

Дніпровський район

79

Житловий будинок

вул. Щорса, 36

Київський національний університет культури і мистецтв

ТОВ "Житлобуд"

 

Печерський район

80

Житловий комплекс з підземним та наземним паркінгом

вул. Щорса, 26-а

ТОВ "Гарант-Н"

 

 

Печерський район

81

Житловий будинок

вул. Ямська, 35

ТОВ "Промбуд"

ЗАТ "МЖК-Оболонь", ТОВ Стренг - центр"

ТОВ "Промбуд"

Голосіївський район

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали