КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року N 601/6837

Про затвердження Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указу Президента України від 27.09.99 N 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення конфіденційності, цілісності, спостережності та доступності інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів на 2012 - 2014 роки враховувати фінансування Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки відповідно до вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
10.11.2011 N 601/6837

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
З ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МІСТІ КИЄВІ НА 2012 - 2014 РОКИ

Розділи програми:

- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;

- мета та основні завдання Програми;

- шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, термін виконання Програми;

- координація та контроль за ходом виконання Програми;

- очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності;

- паспорт Програми (додаток 1);

- напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми (додаток 2).

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Структурні підрозділи Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, для виконання завдань, які покладені на них, створюють об'єкти інформаційної діяльності. На об'єктах інформаційної діяльності циркулює інформація, яка відповідно до пункту 4 Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373, підлягає захисту: відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація), інформація з обмеженим доступом та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Однак, при створенні об'єктів інформаційної діяльності вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указу Президента України від 27.09.99 N 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", а також Державних стандартів України ДСТУ 3396.0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення", ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт" та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-2-96 "Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва", інших нормативних та нормативно-правових документів сфери ТЗІ не враховуються.

Як наслідок, нині експлуатується велика кількість об'єктів територіальної громади міста Києва, на яких комплексні системи захисту інформації не впроваджені та які вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту інформації не відповідають.

Вищезазначене призвело до таких наслідків:

- відсутність єдиної політики безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста;

- канали витоку інформаційних ресурсів із об'єктів інформаційної діяльності в повній мірі не закриті;

- комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (інформаційно-телекомунікаційних системах) класу "1", "2" та "3" в у достатній мірі не впроваджені;

- заходи з технічного захисту мовної інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де циркулює інформація з обмеженим доступом, в достатній мірі не впроваджені;

- розпорядники інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва вимог нормативно-правових актів системи технічного захисту інформації не знають та мають низький рівень професійної підготовки;

- недотримання законодавства у сфері захисту інформації.

Розроблення і виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки (далі - Програма) дасть змогу сформувати та впровадити єдину міську політику із технічного захисту інформації, закрити можливі канали витоку інформації, створивши надійну систему захисту інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва, та забезпечити їх конфіденційність, цілісність, доступність та спостережність.

Мета та основні завдання Програми

Метою впровадження заходів технічного захисту інформації в місті Києві є приведення стану захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, що експлуатуються в структурних підрозділах Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у відповідність до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом або комерційної таємниці для недопущення нанесення матеріального і морального збитку фізичним або юридичним особам, а також обмеження прав громадян на доступ до інформаційних ресурсів міста.

Стратегічні завдання з впровадження заходів технічного захисту в місті Києві:

- сформувати єдину політику безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста;

- закрити канали витоку інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

- впровадити заходи технічного захисту інформації з обмеженим доступом та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (зокрема, службової інформації підрозділів Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), персональних даних тощо), яка збирається, накопичується та обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та (або) циркулює на об'єктах інформаційної діяльності;

- впровадити заходи технічного захисту службової інформації, що належить державі або необхідність захисту якої визначено законодавством, зокрема, інформації, що має гриф обмеження доступу "Для службового користування", та інформації про фізичних осіб (персональні дані), яка збирається, накопичується та обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та (або) циркулює на об'єктах інформаційної діяльності;

- впровадити заходи щодо технічного захисту відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах, або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація), зокрема, інформації про діяльність підрозділів, яка розміщується на офіційному веб-сайті Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), від модифікації, блокування та спотворення;

- впровадити систему підготовки осіб, які безпосередньо відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, та підвищення їхньої кваліфікації.

Шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, термін виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- сформувати політику безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста;

- модернізувати систему захисту міських інформаційних ресурсів;

- забезпечити впровадження заходів із технічного захисту інформації при створенні комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах (інформаційно-телекомунікаційних системах) класів "1", "2" та "3" для потреб органів міської влади;

- впровадити заходи з технічного захисту мовної інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де циркулює інформація з обмеженим доступом;

- забезпечити створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах (інформаційно-телекомунікаційних системах) класу "1", "2" та "3";

- забезпечити впровадження заходів щодо забезпечення захисту інформації при підключенні органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади до мережі глобальної всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет;

- забезпечити організацію контролю стану ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності;

- забезпечити інформаційну безпеку та врахування вимог чинних нормативних документів у галузі ТЗІ при виконанні завдань програми інформатизації міста Києва, створенні, модернізації програмно-технічних комплексів, інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних, в яких оброблюється інформація, вимогу щодо захисту якої встановлено законодавством;

- здійснити заходи щодо забезпечення антивірусного захисту інформації;

- проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації;

- провести навчання відповідальних за захист інформації в структурних підрозділах Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних адміністраціях.

Термін виконання Програми - 2012 - 2014 роки.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 36164,2 тис. грн., у тому числі: 21527,4 тис. грн. на 2012 рік, 7838,4 тис. грн. на 2013 рік, 6798,4 тис. грн. на 2014 рік, але буде визначатись залежно від обсягів щорічного бюджету міста Києва.

Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів щорічного бюджету міста Києва. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності координатор Програми вносить пропозиції до постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку про продовження терміну реалізації Програми, про внесення нових завдань до Програми або інших змін.

Ресурсне забезпечення Програми:

тис. грн.

Обсяг коштів, які необхідно залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2012

2013

2014

Обсяг ресурсів,
у тому числі:

21527,4

7838,4

6798,4

36164,2

Бюджет міста Києва

21527,4

7838,4

6798,4

36164,2

Кошти інших джерел

 

 

 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сфері захисту інформації.

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Головним розпорядником коштів Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Відповідальний виконавець Програми звітує про хід її виконання за рік на пленарному засіданні Київської міської ради до 25 березня наступного року, що йде за звітним.

Очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності

Очікуваними результатами від виконання Програми є:

Створення надійної системи захисту інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва, яка забезпечить їх цілісність, конфіденційність, спостережність та доступність. Крім цього, із реалізацією Програми буде створена ефективна система протидії зловмисникам, зокрема, буде сформована єдина політика щодо безпеки інформаційних ресурсів та закриті можливі канали витоку інформації.

Працівники, які безпосередньо відповідають за захист інформаційних ресурсів на об'єктах інформаційної діяльності в Київській міській раді та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях, пройдуть навчання та отримають сертифікати встановленого зразка.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012- 2014 роки

Паспорт Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві"

3.

Розробник Програми

Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

Київська міська рада та її структурні підрозділи, Головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5.

Головний розпорядник коштів Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Київська міська рада та її структурні підрозділи, Головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

8.

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього:

36164,2 тис. грн., у тому числі:
21527,4 тис. грн. на 2012 рік,
7838,4 тис. грн. на 2013 рік,
6798,4 тис. грн. на 2014 рік

 

Додаток 2
до Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Головний розпорядник коштів/
Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень,
у тому числі:

Очікуваний результат

1.

Заходи щодо технічного захисту інформації, що становить державну таємницю, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та (або) циркулює на об'єктах інформаційної діяльності

Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

1249,8, у тому числі:
I етап:
2012 - 416,6
II етап:
2013 - 416,6
III етап:
2014 - 416,6

Створення комплексних систем захисту інформації в 25 автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в Київраді, КМДА, РДА та КП. Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно-розпорядчих документів. Розгортання системи гарантованого знищення інформації. Впровадження захищеної технології оброблення інформації з обмеженим доступом

Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації та визначений Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України

Бюджет м. Києва

249,9, у тому числі:
I етап:
2012 - 83,3
II етап:
2013 - 83,3
III етап:
2014 - 83,3

Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації в 25 автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП

Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації

Бюджет м. Києва

450,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 150,0
II етап:
2013 - 150,0
III етап:
2014 - 150,0

Проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 25 автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП. Отримання паспорту на експлуатацію АС

Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП та супроводження системи

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

40,5, у тому числі:
I етап:
2012 - 13,5
II етап:
2013 - 13,5
III етап:
2014 - 13,5

Забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в автоматизованих системах класу "1" від несанкціонованої модифікації, перетворення, редагування або знищення

Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА та КП, в яких обговорюється інформація з обмеженим доступом

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації

Бюджет м. Києва

4455,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 1485,0
II етап:
2013 - 1485,0
III етап:
2014 - 1485,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка обговорюється в категорованих приміщеннях (кабінетах керівництва Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), райдержадміністраціях, режимно-секретних органах)

Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації

Бюджет м. Києва

5832,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 1944,0
II етап:
2013 - 1944,0
III етап:
2014 - 1944,0

Забезпечення функціонування впроваджених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА відповідно до вимог стандартів нормативно-правових документів сфери ТЗІ

Проведення чергових атестацій комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА

2013, 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації

Бюджет м. Києва

2800,0, у тому числі:
I етап:
2013 - 800,0
II етап:
2014 - 2000,0

Проведення чергових атестацій створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА

Створення умов для провадження господарської діяльності у сферах технічного та криптографічного захисту, з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю, комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2012

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації

Бюджет м. Києва

2600,0

Створення умов для провадження господарської діяльності у сферах технічного та криптографічного захисту, з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю, комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Впровадження системи контролю на базі автоматизованого комплексу радіомоніторингу і пошуку закладних пристроїв, виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ. Закупівля комплексу автоматизованого радіомоніторингу і пошуку закладних пристроїв, виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ. Отримання відповідних ліцензій на пошук закладок. Радіомоніторинг і пошук закладних пристроїв, виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ

Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності

2012

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії

Бюджет м. Києва

128,0

Навчання працівників Київської міської ради та її структурних підрозділів, Головних управлінь, управлінь, райдержадміністрацій, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Отримання сертифікатів

2

Заходи щодо технічного захисту службової інформації або інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством, зокрема, інформації, що має гриф обмеження доступу "Для службового користування", та інформації про фізичних осіб (персональні дані), яка збирається, накопичується та обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та (або) циркулює на об'єктах інформаційної діяльності

Розгортання абонентських пунктів спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Адміністрації Президента України, забезпечення їх супроводження та технічного обслуговування

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2198,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 2000,0
II етап:
2013 - 99,0
III етап:
2014 - 99,0

Розгортання абонентських пунктів спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Адміністрації Президента України в районних в місті Києві державних адміністраціях, забезпечення їх розвитку та супроводження.
Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

Створення інформаційних систем 1 класу 4 категорії у структурних підрозділах Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

2012
2013

Апарат ВО КМР (КМДА)/ визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

2600,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 2100,0
II етап:
2013 - 500,0

Створення інформаційних систем 1 класу 4 категорії у загальних відділах Київради, апарату та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях для оброблення інформації, що має гриф обмеження доступу "Для службового користування". Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційних системах 1 класу 4 категорії та проведення її державної експертизи

Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, якій наданий гриф обмеження доступу "Для службового користування", в Київраді, КМДА, РДА та КП та супроводження систем

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

120,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 40,0
II етап:
2013 - 40,0
III етап:
2014 - 40,0

Впровадження системи антивірусного захисту" автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, якій наданий гриф обмеження доступу "Для службового користування", Київради, КМДА, РДА та КП і супроводження систем

3.

Заходи щодо технічного захисту відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкритої інформації про діяльність суб'єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передасться телекомунікаційними мережами, зокрема інформації про діяльність підрозділів, яка розміщується на офіційному веб-сайті, від блокування та спотворення

Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "3" (основний та резервний центральний вузол мультисервісної корпоративної мережі Київради (КМДА)

2012

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

300,0

Створення комплексної системи захисту інформації на основному та резервному центральному вузлі мультисервісної корпоративної мережі Київради (КМДА). Забезпечення захисту інформації. Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Впровадження захищеної технології оброблення інформації.
Створення міжмережевого екрану доступу

Створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем структурних підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, їх супроводження та підтримання в актуалізованому стані

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

12300,0, у тому числі:
I етап:
2012 - 10000,0
II етап:
2013 - 2000,0
III етап:
2014 - 300,0

Проведення аудиту інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва. Розроблення робочо-конструкторської документації, часткового технічного завдання на комплексну систему захисту інформації центрального рівня та об'єктового рівня. Створення захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи "Реєстр інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва".
Створення єдиної бази даних про наявні міські інформаційні ресурси. Інтеграція ІТС із ІТС "Єдиний інформаційний простір міста Києва".
Створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем та проведення їх державної експертизи.
Дослідна експлуатація ІТС. Промислова експлуатація ІТС. Супроводження ІТС та підтримання в актуалізованому стані

Проведення державної експертизи комплексних систем автоматизованих систем класу "3" (основний та резервний центральний вузол мультисервісної корпоративної мережі Київради (КМДА)

2013

Апарат ВО КМР (КМДА) / суб'єкт господарської діяльності, який має відповідні ліцензії у сфері технічного захисту інформації та визначений Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації

Бюджет м. Києва

40,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "3" (основний та резервний центральний вузол мультисервісної корпоративної мережі Київради (КМДА)

Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих систем класу "3" (мультисервісна корпоративна мережа Київради (КМДА)

2012 - 2014

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Бюджет м. Києва

801,0 у тому числі:
I етап:
2012 - 267,0
II етап:
2013 - 267,0
III етап:
2014 - 267,0

Забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в автоматизованих системах класу "3", від несанкціонованої модифікації, перетворення, редагування або знищення на 4500 шт.

Програма

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Мета

Захист інформації місцевих органів влади

 

Завдання

Показники

Од. вим.

Приведення стану захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, що експлуатуються в структурних підрозділах Київської міської ради та її виконавчому органі (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, які відносяться до сфери управління Київської міської державної адміністрації, у т. ч. АС класу "1" (категорії NN 2, 3 та 4). АС класу "3" у відповідність до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та забезпечення цілісності, конфіденційності, спостережності та доступності інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва, яка обробляється на об'єктах інформаційної діяльності

Здійснення заходів щодо захисту інформації місцевих органів виконавчої влади

Результативні показники

 

Показники продукту:

 

Кількість систем захисту інформації

Од.

Кількість користувачів продукту - 4500

Од.

Показники ефективності:

Од.

Середні видатки на створення 1 системи захисту інформації

грн.

Показники якості:

 

Кількість користувачів продукту - 4500

Од.

Динаміка кількості систем захисту інформації у порівнянні з попереднім періодом

0 %

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали