КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року N 781/1785

Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 824/7060) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки згідно з додатком.

2. Встановити, що Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним виконавцем міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки.

3. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету міста Києва на відповідний рік.

5. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.12.2016 N 781/1785

Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

п. 2 Протоколу доручень N 25, напрацьованих під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 28 липня 2015 року

3.

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва

7.

Строк виконання Програми

2017 - 2019 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн

Всього

у тому числі за роками

9407268,1

2017

2018

2019

2900928,1

3124449,9

3381890,1

 

у тому числі:

 

 

 

 

9.1.

коштів державного бюджету

 

 

 

 

9.2.

коштів бюджету м. Києва

9406368,1

2900628,1

3124149,9

3381590,1

9.3.

коштів інших джерел (кошти благодійних організацій)

900,0

300,0

300,0

300,0

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Аналіз динаміки основних показників здоров'я та захворюваності жителів міста Києва за 2012 - 2016 (поточний період) роки зумовив напрацювання актуальних заходів, які є необхідними для закріплення позитивних тенденцій в системі організації медичної допомоги міста Києва, а також для покращення здоров'я населення столиці та оптимізації системи медичного обслуговування в місті Києві.

За останнє десятиріччя природний приріст населення міста Києва мав тенденцію до позитивного зростання, але з 2012 року відбулося деяке уповільнення (2012 рік - +2,2; 2013 рік - +1,9; 2014 рік - +1,5; 2015 рік - 1,8). У 2015 році тривалість життя киян становила 74 роки: 69,2 - серед чоловіків та 77,9 - серед жінок, що є чи не найкращим показником по Україні (середньоукраїнський показник відповідно: 71,4, у т. ч. чоловіки - 66,3, жінки - 76,4), водночас показник має тенденцію до погіршення (2012 рік - 74,1, у т. ч. чоловіки - 69,9, жінки - 77,9; 2013 рік - 74,4, у т. ч. чоловіки - 70,1, жінки - 78,2; 2014 рік - 73,7 у т. ч. чоловіки - 69,3; жінки - 77,9).

Протягом останніх років показник смертності населення має тенденцію до зростання - станом на 01.01.2016 1047,6 випадки на 100 тисяч населення (2012 рік - 986,4; 2013 рік - 994,7, 2014 рік - 1057,2), але є значно нижчим, ніж в середньому по Україні (2015 рік - 1476,2). Відмічено стабілізацію з незначним коливанням показників смертності від: хвороб системи кровообігу (2012 рік - 632,3; 2013 рік - 673,6; 2014 рік - 678,5; 2015 рік - 675,1), цукрового діабету (2012 рік - 4,8; 2013 рік - 3,4; 2014 рік - 4,7; 2015 рік - 4,6), цереброваскулярних хвороб (2012 рік - 112,1; 2013 рік - 114,8; 2014 рік - 117,3; 2015 рік - 117,1), травм та нещасних випадків, отруєнь (2012 рік - 54,17; 2013 рік - 47,40; 2014 рік - 62,07; 2015 рік - 54,7).

У структурі смертності населення м. Києва протягом останнього десятиріччя та за підсумками 2015 року на першому місці залишаються хвороби системи кровообігу (64,4 %) на другому - злоякісні новоутворення (17,6 %), на третьому - травми та отруєння (5,9 %), така ж тенденція в цілому в Україні (67,3 %, 13,3 % та 6,3 % відповідно).

Зберігається високою поширеність серцево-судинної патології (2012 рік - 7420,6 на 10 тисяч дорослого населення; 2013 рік - 7241,2; 2014 рік - 7383,2; 2015 рік - 7367,5), хоча відмічається зниження рівня первинної інвалідності при хворобах системи кровообігу серед дорослого населення - на 17,5 % порівняно з 2012 роком. Саме тому профілактика і лікування хвороб системи кровообігу як першопричини первинної інвалідності і передчасної смертності дорослого населення є одним з пріоритетних напрямків в системі охорони здоров'я столиці.

Стабільними, з невеликим коливанням, є показники захворюваності онкологічними захворюваннями (2012 рік - 364,8 на 100 тисяч населення; 2013 рік - 378,3; 2014 рік - 372,4; 2015 рік - 371,8) та хворобами крові і кровотворних органів (2012 рік - 226,1 на 100 тисяч населення; 2013 рік - 210,0; 2014 рік - 197,8; 2015 рік - 198,0).

Динаміка онкозахворюваності серед киян протягом останніх трьох років дещо уповільнилась, порівняно з 2012 роком рівень виявлення нових випадків в 2015 році зменшився на 2,1 % за рахунок недосконалості профілактичної складової. Викликає занепокоєння той факт, що питома вага занедбаних форм серед вперше виявленої онкологічної патології залишається достатньо високою (12,6 % - 2015 рік;13,0 % - в 2014 році, 10,3 % - в 2013 році; 9,96 % - в 2012 році).

Враховуючи викладене, надзвичайно важливим є забезпечення населення столиці лікарськими засобами та медичними виробами не лише в рамках виконання чинних відповідних загальнодержавних та державних цільових програм, а й на виконання і інших нормативно-правових актів, якими передбачено гарантоване забезпечення ліками, в т. ч. за кошти місцевих бюджетів, пацієнтів з визначеними захворюваннями. Адже, за даними досліджень, основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги є не проблеми в організації системи медичного обслуговування, а занадто висока вартість лікарських засобів та медичних виробів, у т. ч. відсутність на рівні держави затвердженого механізму відшкодування їх вартості.

Зважаючи на викладене, розроблені напрями та заходи міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки (далі - Програма) в кінцевому висновку спрямовані на зміцнення і охорону здоров'я жителів міста Києва, зниження розповсюдженості і зменшення захворювань, зниження показників смертності та інвалідизації.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів міста Києва незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я киян протягом усього їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідизацією.

Необхідність розроблення зумовлена:

завданнями держави щодо забезпечення конституційного права кожного громадянина України на охорону здоров'я;

необхідністю забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони здоров'я міста Києва, що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм;

актуальністю встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі;

новою структурною організацією діяльності закладів охорони здоров'я, що передбачає розмежування медичної допомоги за видами на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію, та стратегічним розвитком галузі охорони здоров'я на державному рівні.

Крім того, розроблення Програми зумовлено необхідністю реалізації оперативних цілей, завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) по сектору "Охорона здоров'я та спорт" для забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві, а саме:

приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб;

розвиток первинної та вторинної медичної допомоги;

підтримка незахищених та малозабезпечених верств населення та створення місцевих механізмів забезпечення доступності медикаментів;

поширення можливостей для своєчасного виявлення захворювань;

вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

інформатизація сектора охорони здоров'я.

Нині, враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів щодо охорони здоров'я киян стає особливо актуальним.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації системи охорони здоров'я столиці в рамках законодавства України, забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами тощо.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 9407268,1 тис. грн, у тому числі:

2900928,1 тис. грн на 2017 рік,

3124449,9 тис. грн на 2018 рік,

3381890,1 тис. грн на 2019 рік.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 1).

Строки виконання Програми - 2017 - 2019 роки.

5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки додаються (додаток 2).

Основними завданнями Програми є:

досягнення рівноправності жителів міста Києва у питаннях охорони здоров'я;

створення у місті Києві системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

формування здорового способу життя киян;

забезпечення медичної підтримки здорового початку життя киян;

збереження здоров'я киян у похилому віці, подовження активного довголіття;

скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;

забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного фізичного середовища у місті Києві;

покращення питань керівництва і забезпечення якості первинної медичної допомоги тощо;

забезпечення функціонування лікарень інтенсивного лікування в рамках цілісної системи екстреної медичної допомоги;

модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом впровадження інвестицій та державно-приватного партнерства.

Виконання Програми дасть можливість:

1. Покращити демографічну ситуацію в місті:

збільшити показники середньої тривалості життя мешканців столиці на 1 рік;

знизити рівень малюкової смертності на 7 % щорічно.

2. Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:

модернізувати систему охорони здоров'я відповідно до законодавства України, забезпечити функціонування на вторинному рівні лікарень інтенсивного лікування, лікарень планового лікування, центрів реабілітації та хоспісів, оптимізувати діяльність закладів охорони здоров'я третинної медичної допомоги, подальший розвиток екстреної медичної допомоги;

довести забезпеченість хоспісними ліжками відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (1 ліжко на 10000 населення);

збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями, щороку на 7 - 10 відсотків, на засадах сімейної медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги - щороку на 5 - 7 відсотків;

створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

збільшити питому вагу чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медичної допомоги, до 60 відсотків;

досягти нормативу забезпеченості амбулаторіями загальної практики - сімейної медицини до 1 на 10 тис. населення з метою наближення первинної медичної допомоги до пацієнта;

забезпечити населення послугами сімейної медицини на рівні 75 %.

3. Підвищити якість надання медичної допомоги:

покращити забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, лікарськими засобами та медичними виробами;

покращити виявлення захворювань на ранніх стадіях та знизити рівень смертності населення у працездатному віці на 3 %;

знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу на 5 %;

зменшити летальність в стаціонарах від гострого інфаркту міокарда та від інсульту на 10 %;

знизити смертність від злоякісних новоутворень на 4 %;

знизити показник онкозанедбаності на 15 %;

знизити рівень захворюваності на туберкульоз на 15 %;

зменшити первинний вихід хворих на інвалідність на 7 %.

4. Посилити кадровий потенціал медичної галузі:

забезпечити укомплектованість кадрами посад лікарів на рівні 100 %.

5. Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони здоров'я в умовах єдиного медичного простору:

поліпшити інформаційне забезпечення закладів охорони здоров'я міста.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту інформацію про стан виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2900928,1

3124449,9

3381890,1

9407268,1

Державний бюджет

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

2900628,1

3124149,9

3381590,1

9406368,1

Кошти інших джерел

300,0

300,0

300,0

900,0

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки

N з/п

Найменування завдання

Перелік заходів

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

Всього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Міська цільова комплексна програма "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки

Всього:

9407268,1

2900928,1

3124449,9

3381890,1

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

9406368,1

2900628,1

3124149,9

3381590,1

 

 

 

 

Інші кошти

900,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

А

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги

443267,7

93205,3

147760,6

202301,8

 

 

 

 

1.

Центри первинної медико-санітарної допомоги

404227,0

80845,4

134742,3

188639,3

 

 

 

 

 

1.1. Впровадження автономізації закладів охорони здоров'я

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров'я), управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ РДА)

Без фінансування

 

 

 

 

Перехід до нових принципів та методів фінансування, що базуються на оплаті конкретних результатів діяльності кожного конкретного медичного закладу

75 %

90 %

100 %

1.2. Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в столиці

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Без фінансування

 

 

 

 

Задоволення до 80 % попиту громадян на медичну допомогу на рівні первинної медико-санітарної допомоги

65 %

75 %

80 %

1.3. Введення програми управління бронхіальною астмою на рівні ПМСД з реімбурсацією 100 % від ціни відшкодування особам, які перебувають на обліку

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

58704,4

11740,9

19568,1

27395,4

показник затрат, тис. грн

11740,9

19568,1

27395,4

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпеченню)

17587

17587

17587

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,67

1,11

1,56

показник якості, показник зниження госпіталізації та викликів невідкладної медичної допомоги, %

25 %

27 %

30 %

1.4. Введення програми управління хронічними обструктивними захворюваннями легень з відшкодуванням підліткам, відшкодуваннями пенсіонерам і особам у працездатному віці

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

16500,6

3300,1

5500,2

7700,3

показник затрат, тис. грн

3300,1

5500,2

7700,3

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпечення)

9763

9763

9763

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,34

0,56

0,79

показник якості, показник зниження госпіталізації та викликів невідкладної медичної допомоги, %

25 %

57 %

30 %

1.5. Введення програми управління артеріальною гіпертензією на рівні первинної медико-санітарної допомоги з реімбурсацією в розмірі 50 % пенсіонерам і особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

108896,2

21779,24

36298,73

50818,23

показник затрат, тис. грн

21779,2

36298,7

50818,2

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпечення)

463870

463870

463870

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,05

0,08

0,11

показник якості, показник зниження гострого інфаркту міокарда, %

5 %

7 %

10 %

1.6. Введення програми управління стенокардією на рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 50 %

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

172901,8

34580,35

57633,92

80687,49

показник затрат, тис. грн

34580,4

57633,9

80687,5

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпечення)

145564

145564

145564

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,24

0,40

0,55

показник якості, показник зниження приступів та викликів екстреної медичної допомоги, %

5 %

7 %

10 %

1.7. Введення програми управління діабетом 2 типу на рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 100 % дітям, 50 % пенсіонерам і 50 % особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

36445,3

7289,06

12148,43

17007,80

показник затрат, тис. грн

7289,1

12148,4

17007,8

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпеченню)

78534,0

78534,0

78534,0

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,09

0,15

0,22

показник якості, показник зниження ускладнень, %

5 %

7 %

10 %

1.8. Введення програми управління виразковою хворобою шлунку і 12-ти палої кишки на рівні ПМСД з реімбурсацією лікарських засобів у розмірі 100 % дітям, 50 % пенсіонерам і 50 % особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування

2017-2020

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

9640,6

1928,11

3213,52

4498,93

показник затрат, тис. грн

1928,1

3213,5

4498,9

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпеченню)

52221,0

52221,0

62221,0

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,037

0,062

0,072

показник якості, показник зниження загострень захворювань та оперативних втручань, %

10 %

20 %

30 %

1.9. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

1138,2

227,64

379,41

531,17

показник затрат, тис. грн

227,6

379,4

531,2

показник продукту (кількість осіб, що підлягають забезпеченню)

29100

29100

29100

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,008

0,013

0,018

показник якості, показник зниження вроджених аномалій, %

30 %

35 %

40 %

2.

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

39040,7

12359,9

13018,2

13662,5

 

 

 

 

 

2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2055,8

681,0

690,9

683,9

показник затрат, тис. грн

681,0

690,9

683,9

показник продукту (кількість осіб, що підлягають вакцинації: медичні працівники)

2416

2420

2425

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,282

0,285

0,282

показник якості, показник зниження захворювання на гепатит, %

10 %

30 %

40 %

2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1962,6

653,2

654,4

655,0

показник затрат, тис. грн

653,2

654,4

655

показник продукту (кількість доз з розрахунку на медичних працівників та дітей з будинків дитини)

4318

4325

4330

показник ефективності, витрати на одну вакцинацію, тис. грн

0,1513

0,1513

0,1513

показник якості, динаміка середнього розміру допомоги, %

100 %

100 %

100 %

2.3. Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення екстреної імунопрофілактики проти дифтерії, правця, сказу за епідемічними показаннями серед дитячого та дорослого населення

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

9191,9

2892,7

3063,7

3235,5

показник затрат, тис. грн

2892,7

3063,7

3235,5

показник продукту (кількість доз з розрахунку на кількість пацієнтів що підлягають вакцинації)

44090,0

44090,0

44090,0

показник ефективності, витрати на одну дозу, тис. грн

0,066

0,069

0,073

показник якості, динаміка середнього розміру допомоги, %

100 %

100 %

100 %

2.4. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

25607,8

8058,8

8535,1

9013,9

показник затрат, тис. грн

8058,8

8535,1

9013,9

показник продукту (кількість дітей від 4 до 14 років)

322352

322352

322352

показник ефективності, витрати на одну дозу, тис. грн

0,025

0,026

0,028

показник якості, динаміка середнього розміру охоплення, %

98 %

98 %

98 %

2.5. Забезпечення закупівлі вакцини проти пневмококової інфекції для щеплення дітей групи ризику за станом здоров'я

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

222,6

74,2

74,2

74,2

показник затрат, тис. грн

74,2

74,2

74,2

показник продукту (кількість дітей, що підлягають щепленню)

50

50

50

показник ефективності, показник витрат на дитину, тис. грн

1,484

1,484

1,484

показник якості, динаміка охоплення вакцинацією, %

100 %

100 %

100 %

Б.

Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

8212654,6

2562755,9

2725388,0

2924510,6

 

 

 

 

I.

Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ

593997,8

186649,6

197431,1

209917,1

 

 

 

 

1.

Раннє виявлення онкологічних захворювань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Запровадження скринінгових програм в роботі закладів охорони здоров'я з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема шийки матки, молочної залози, та інших локалізацій, використання електронних систем цитологічних обстежень

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Без фінансування

 

 

 

 

Раннє виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень

 

 

 

2.

Ендокринологічні захворювання

510286,9

163652,1

169834,1

176800,7

 

 

 

 

 

2.1. Цукровий діабет

500551,9

160545,1

166589,1

173417,7

 

 

 

 

 

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

43083,7

12670,0

14145,9

16267,8

показник затрат, тис. грн

12670,0

14145,9

16267,8

показник продукту (кількість хворих, які потребують забезпечення)

12798

13182

13578

показник ефективності, середній обсяг витрат на одного хворого, тис. грн

0,99

1,07

1,20

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів, %

100 %

100 %

100 %

2.1.2. Забезпечення гарантовано і безперебійно хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

419783,9

135810,6

139885,5

144087,8

показник затрат, тис. грн

135810,6

139885,5

144087,8

показник продукту (кількість хворих)

12798

13182

13578

показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн

10,6

10,6

10,6

показник якості, динаміка охоплення хворих інсулінами, 100 %

100 %

100 %

100 %

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

19556,0

6359,5

6515,5

6681,0

показник затрат, тис. грн

6359,5

6515,5

6681,0

показник продукту (кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет)

25438

26062

26724

показник ефективності, орієнтовна вартість одного дослідження, тис. грн

0,25

0,25

0,25

показник якості, динаміка охоплення дослідженнями, 100 %

100 %

100 %

100 %

2.1.4. Забезпечення витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для вимірювання мікроальбумінурії та визначення креатинину крові

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

18128,3

5705,0

6042,2

6381,1

показник затрат, тис. грн

5705,0

6042,2

6381,1

показник продукту, кількість досліджень

90837

95379

100148

показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн

0,063

0,063

0,064

показник якості, динаміка охоплення дослідженням, 100 %

100 %

100 %

100 %

2.1.5. Проведення ранньої діагностики та профілактики цукрового діабету 2-го типу

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

9735,0

3107,0

3245,0

3383,0

 

 

 

 

 

2.2.1. Забезпечення безкоштовно препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

9735,0

3107,0

3245,0

3383,0

показник затрат, тис. грн

3107,0

3245,0

3383,0

показник продукту (кількість дітей, хворих на нанізм)

150

156

163

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

20,71

20,80

20,75

показник якості, динаміка охоплення препаратами, 100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги

83710,9

22997,5

27597,0

33116,4

 

 

 

 

 

3.1. Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів, та хворих з нефротичним синдромом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

83710,9

22997,5

27597,0

33116,4

показник затрат, тис. грн

22998,0

27597,0

33116,4

показник продукту (кількість хворих)

125

150

180

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

183,98

183,98

183,98

показник якості, динаміка охоплення імуносупресорною терапією, 100 %

100 %

100 %

100 %

II.

Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛ)

38276,9

12045,8

12757,7

13473,4

 

 

 

 

1.

Лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

 

38276,9

12045,8

12757,7

13473,4

 

 

 

 

 

1.2. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу у хворих на гострий коронарний синдром

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3890,0

1224,2

1296,6

1369,3

показник затрат, тис. грн

1224,2

1296,6

1369,3

показник продукту (кількість хворих, що потребують тромболізису)

350

350

350

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

3,50

3,70

3,91

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів тромболізисом, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.3. Забезпечення хворих високого ризику кардіологічних та інфарктних відділень закладів охорони здоров'я ефективними засобами профілактики тромбоемболічних ускладнень

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

13889,7

4371,1

4629,4

4889,1

показник затрат, тис. грн

4371,1

4629,4

4889,1

показник продукту (кількість пацієнтів)

5160

5160

5160

показник ефективності, витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн

0,85

0,90

0,95

показник якості, динаміка охоплення тромболітичною терапією пацієнтів, %

100 %

100 %

100 %

1.4. Забезпечення хворих інфарктних та кардіологічних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними антиаритмічними засобами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1394,0

438,7

464,6

490,7

показник затрат, тис. грн

438,7

464,6

490,7

показник продукту (кількість хворих із складними порушеннями ритму)

2619

2619

2619

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,17

0,18

0,19

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів антиаритмічними препаратами, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.5. Забезпечення хворих інфарктних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними засобами лікування кардіогенного шоку різноманітного походження

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

7372,4

2320,1

2457,2

2595,1

показник затрат, тис. грн

2320,1

2457,2

2595,1

показник продукту (кількість пацієнтів)

300

300

300

показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн

7,73

8,19

8,65

показник якості, динаміка середнього охоплення лікуванням, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.6. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для стабілізації інфарктзалежної атеросклеротичної бляшки у хворих на гострий коронарний синдром

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

402,0

126,5

134,0

141,5

показник затрат, тис. грн

126,5

134

141,5

показник продукту (кількість пацієнтів)

6000

6000

6000

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,021

0,022

0,024

показник якості, динаміка забезпечення лікування, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.7. Передбачити видатки на проведення тромболізису та нейропротекції в судинних центрах для лікування хворих на мозковий інсульт

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

11328,8

3565,2

3775,9

3987,7

показник затрат, тис. грн

3565,2

3775,9

3987,7

показник продукту (кількість пацієнтів)

150

150

150

показник ефективності, вартість лікування на одного хворого, тис. грн

23,77

25,17

26,58

показник якості, динаміка охоплення хворих тромболізисом

100 %

100 %

100 %

1.8. Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я за принципом "Чиста медицина - безпечна медицина"

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Лікарні планового лікування (ЛПЛ)

3244945,9

1002545,4

1077191,7

1165208,7

 

 

 

 

1.

Розвиток нефрологічної допомоги

658049,4

183090,8

216237,2

258721,3

 

 

 

 

 

1.1. Впровадження методу прижиттєвої пункційної біопсії нирки у Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні N 3

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

915,2

288,0

305,0

322,1

показник затрат, тис. грн

288,0

305,0

322,1

показник продукту (кількість процедур)

120

120

120

показник ефективності, витрати однієї процедури, тис. грн

2,40

2,54

2,68

показник якості, динаміка охоплення діагностикою

100 %

100 %

100 %

1.2. Забезпечення закупівлі виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у дітей та дорослих

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

544911,0

149701,0

179641,0

215569,0

показник затрат, тис. грн

149701,0

179641,0

215569,0

показник продукту (кількість пацієнтів)

553

663

795

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

270,71

270,95

271,16

показник якості, динаміка забезпечення лікуванням, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.3. Забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіологічний розчин, шприци, перев'язувальний матеріал, антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти гепатиту В)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

61596,2

17038,0

20318,2

24240,0

показник затрат, тис. грн

17038,0

20318,2

24240,0

показник продукту (кількість пацієнтів)

434

510

605

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

39,26

39,84

40,07

показник якості, динаміка охоплення пацієнтів, 100 %

100 %

100 %

100 %

1.4. Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

33309,1

9592,1

11031,0

12686,0

показник затрат, тис. грн

9592,1

11031

12686

показник продукту (кількість пацієнтів, що знаходяться на замісній терапії)

470

540

620

показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн

20,41

20,43

20,46

показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів препаратами еритропоетину, %

100 %

100 %

100 %

1.5. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

5716,2

1576,8

1892,2

2247,2

показник затрат, тис. грн

1576,8

1892,2

2247,2

показник продукту (кількість пацієнтів)

553

663

785

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

2,851

2,854

2,863

показник якості, динаміка охоплення лікуванням одного пацієнта, %

100 %

100 %

100 %

1.6. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів (загальноклінічні аналізи, біохімічні аналізи, контроль електролітів крові, на сироватковий феритин, трансферин та паратгормон в сироватці крові пацієнтів, які лікуються замісною підтримувальною терапією)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

9253,1

2546,3

3049,8

3657,0

показник затрат, тис. грн

2546,3

3049,8

3657,0

показник продукту (кількість пацієнтів)

553

663

795

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

4,6

4,6

4,6

показник якості, динаміка охоплення обстеженням, %

100 %

100 %

100 %

1.7. Забезпечення закупівлі лабораторних аналізаторів крові та сечі для лабораторії Київського міського науково-практичного центру нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні N 3

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2348,6

2348,6

 

 

показник затрат, тис. грн

2318,6

 

 

показник продукту (кількість аналізаторів)

5

 

 

показник ефективності, вартість одного аналізатора, тис. грн

463,72

 

 

показник якості, забезпеченість аналізаторами, %

100 %

 

 

2.

Розвиток ендокринологічної допомоги

4367,0

1374,3

1455,5

1537,2

 

 

 

 

 

2.1. Забезпечення закладів охорони здоров'я реактивами, тест - системами та витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобіну, мікроальбумінурії та постійного моніторингу глюкози в крові

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1182,4

372,1

394,1

416,2

показник затрат, тис. грн

372,1

394,1

416,2

показник продукту (дослідження)

3121

3312

3500

показник ефективності, витрати на одне дослідження, тис. грн

0,12

0,12

0,12

показник якості, динаміка охоплення обстеженням пацієнтів, що підлягають, %

100 %

100 %

100 %

2.2. Забезпечення закупівлі реактивів для визначення статевих гормонів

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

324,8

102,2

108,2

114,3

показник затрат, тис. грн

102,2

108,2

114,3

показник продукту (кількість громадян, що підлягають обстеженню)

1136

1202

1270

показник ефективності, витрати на одне обстеження, тис. грн

0,09

0,09

0,09

показник якості, обсяг охоплення обстеженням пацієнтів, що підлягають, %

100 %

100 %

100 %

2.3. Закупівля реактивів та тест - систем для обстеження хворих з тиреоїдною патологією

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2859,9

900,0

953,2

1006,7

показник затрат, тис. грн

900,0

953,2

1006,7

показник продукту (кількість пацієнтів, що підлягають обстеженню)

10000

10050

10100

показник ефективності, вартість одного обстеження, тис. грн

0,09

0,09

0,10

показник якості, рівень охоплення обстеженням пацієнтів та забезпечення реактивами, %

100 %

100 %

100 %

2.4. Проведення профілактики йододефіциту у вагітних жінок та дітей м. Києва

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Розвиток неврологічної допомоги

182445,0

56881,8

62043,9

63519,3

 

 

 

 

 

3.1. Розсіяний склероз

159923,7

49792,2

54503,0

55628,5

 

 

 

 

 

3.1.1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

158587,7

49376,2

54063,0

55148,5

показник затрат, тис. грн

49376,2

54063,0

55148,5

показник продукту (кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії)

1822

1996

2035

показник ефективності, вартість на одного пацієнта, тис. грн

27,1

27,1

27,1

показник якості, рівень забезпечення лікуванням, %

100 %

100 %

100 %

3.1.2. Забезпечення проведення діагностичних обстежень хворих на розсіяний склероз

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1336,0

416,0

440,0

480,0

показник затрат, тис. грн

416

440

480

показник продукту (кількість хворих)

520

550

600

показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн

0,8

0,8

0,8

показник якості, рівень забезпечення обстеженням хворих, %

100 %

100 %

100 %

3.2. Медична допомога дітям з ДЦП

3805,8

1199,8

1303,0

1303,0

 

 

 

 

 

3.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3805,8

1199,8

1303,0

1303,0

показник затрат, тис. грн

1199,8

1303,0

1303,0

показник продукту (кількість хворих із спастичною формою ДЦП)

235

235

235

показник ефективності, витрати на одну хвору дитину, тис. грн

5,11

5,54

5,54

показник якості, рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП, %

100 %

100 %

100 %

3.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію

10731,8

3377,3

3576,9

3777,6

 

 

 

 

 

3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

10731,8

3377,3

3576,9

3777,6

показник затрат, тис. грн

3377,3

3576,9

3777,6

показник продукту (кількість хворих з резистентною формою епілепсії)

571

571

571

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

5,91

6,26

6,62

показник якості, рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками, %

100 %

100 %

100 %

3.4. Медична допомога дітям, хворим на аутизм

7983,8

2512,5

2661,0

2810,3

 

 

 

 

 

3.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей міста Києва, хворих на аутизм

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

7983,8

2512,5

2661,0

2810,3

показник затрат, тис. грн

2512,5

2661,0

2810,3

показник продукту (кількість хворих на аутизм, що підлягають лікуванню)

450

450

450

показник ефективності, вартість лікування на одного хворого, тис. грн

5,58

5,91

6,25

показник якості, рівень забезпечення хворих на аутизм дітей ліками, %

100 %

100 %

100 %

 

Онкологічна служба

2021460,6

642488,3

670320,6

708651,7

 

 

 

 

4

4.1. Удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих

1903888,8

605488,3

631133,9

667266,6

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр

Бюджет міста Києва

1884288,8

592988,3

628033,9

663266,6

показник затрат, тис. грн

592988,3

628033,9

663266,6

показник продукту (кількість пацієнтів)

4500

4500

4500

показник ефективності, вартість лікування одного пацієнта, тис. грн

131,78

139,56

147,39

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, ліками, %

100 %

100 %

100 %

4.1.2. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр

Бюджет міста Києва

19600,0

12500,0

3100,0

4000,0

показник затрат, тис. грн

12500,0

3100,0

4000,0

показник продукту (кількість процедур)

9600

2200

2500

показник ефективності, орієнтовна вартість однієї процедури, тис. грн

1,3

1,4

1,6

показник якості, рівень забезпечення процедурами пацієнтів, що потребують, %

100 %

100 %

100 %

4.2. Удосконалення діагностики та лікування онкологічно хворих дітей

31776,2

10000,0

10591,0

11185,2

 

 

 

 

 

4.2.1. Забезпечення дітей, хворих на онкологічні захворювання, лікарськими засобами та виробами медичного призначення

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр

Бюджет міста Києва

31776,2

10000,0

10591,0

11185,2

показник затрат, тис. грн

10000,0

10591,0

11185,2

показник продукту (кількість хворих)

30

30

30

показник ефективності, вартість лікування для одного пацієнта, тис. грн

333,33

353,03

372,84

показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками та виробами медичного призначення, %

100 %

100 %

100 %

4.3. Забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру

85795,6

27000,0

28595,7

30199,9

 

 

 

 

 

4.3.1. Забезпечення джерелами іонізуючого випромінювання, засобами радіологічної безпеки, витратними матеріалами та сервісного обслуговування високотехнологічного обладнання

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

85795,6

27000,0

28595,7

30199,9

показник затрат, тис. грн

27000,0

28595,7

30199,9

показник продукту (кількість обстежень)

5500

5500

5500

показник ефективності, вартість одного обстеження, тис. грн

4,91

5,20

5,49

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують обстеження, %

100 %

100 %

100 %

5.

Розвиток офтальмохірургії

234349,2

73750,0

78108,6

82490,5

 

 

 

 

 

5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

215760,1

67900,0

71912,9

75947,2

показник затрат, тис. грн

67900,0

71912,9

75947,2

показник продукту (кількість хворих)

11000

11000

11000

показник ефективності, вартість витратних матеріалів з розрахунку на одного пацієнта, тис. грн

6,17

6,54

6,90

показник якості, рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають оперативному лікуванню, %

100 %

100 %

100 %

5.2. Забезпечення закупівлі інгібіторів ангіогенезу для лікування вікових макулярних дегенерацій

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

18589,1

5850,0

6195,7

6543,3

показник затрат, тис. грн

5850,0

6195,7

6543,3

показник продукту (кількість пацієнтів)

450

450

450

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

13,0

13,77

14,54

показник якості, рівень забезпечення ліками пацієнтів, що потребують лікування, %

100 %

100 %

100 %

6.

Адаптація стомованих хворих

7206,8

2268,0

2402,0

2536,8

 

 

 

 

 

6.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

7206,8

2268,0

2402,0

2536,8

показник затрат, тис. грн

2268,0

2402,0

2536,8

показник продукту (кількість пацієнтів)

361

361

361

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

6,28

6,65

7,03

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення засобами догляду за стомою, %

100 %

100 %

100 %

7.

Ендопротезування суглобів

87050,8

27395,0

29014,0

30641,7

 

 

 

 

 

7.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

87050,8

27395,0

29014,0

30641,7

показник затрат, тис. грн

27395,0

29014,0

30641,7

показник продукту (кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року)

838

838

838

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

32,69

34,62

36,57

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, %

100 %

100 %

100 %

8.

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

50017,1

15297,2

17609,8

17110,2

 

 

 

 

 

8.1. Закупівля обладнання для лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів

2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1408,5

 

1408,5

 

показник затрат, тис. грн

 

1408,5

 

показник продукту (кількість аналізаторів)

 

2

 

показник ефективності, вартість одного аналізатора

 

704,25

 

показник якості, забезпечення обладнанням лабораторій для діагностики вірусних гепатитів, %

 

100 %

 

8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

47598,1

14979,2

15864,5

16754,5

показник затрат, тис. грн

14979,2

15864,5

16754,5

показник продукту (кількість пацієнтів, що підлягають спецлікуванню)

700

700

700

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

21,40

22,66

23,93

показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

8.3. Забезпечення інфекційної безпеки медичних працівників шляхом закупівлі засобів особистого захисту (протичумний костюм тип 1 та тип 2) та встановлення душових кабін з циркулюючим душем (на базі інфекційних відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Київської міської клінічної лікарні N 4 та Київської міської клінічної лікарні N 9)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

120,7

38,0

40,2

42,5

показник затрат, тис. грн

38,0

40,2

42,5

показник продукту (кількість костюмів)

120

120

120

показник ефективності, вартість одного костюма, тис. грн

0,32

0,34

0,35

показник якості

100 %

100 %

100 %

8.4. Закупівля швидких тест-систем для проведення діагностики грипу

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

889,7

280,0

296,5

313,2

показник затрат, тис. грн

280,0

296,5

313,2

показник продукту (кількість наборів)

1500

1500

1500

показник ефективності, вартість однієї системи

0,19

0,20

0,21

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують обстеження, %

100 %

100 %

100 %

IV.

Орфанні захворювання

3830334,6

1200116,8

1274136,4

1356081,4

 

 

 

 

1.

Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

800359,2

251362,9

264596,0

284400,3

 

 

 

 

 

1.1. Муковісцидоз

193597,2

60808,0

64516,3

68272,9

 

 

 

 

 

1.1.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

184301,7

58000,0

61427,8

64873,9

показник затрат, тис. грн

58000,0

61427,8

64873,9

показник продукту, кількість пацієнтів

52

55

58

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

1115,38

1116,87

1118,52

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

9295,5

2808,0

3088,5

3399,0

показник затрат, тис. грн

2808,0

3088,5

3399,0

показник продукту, кількість хворих

52

55

58

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

54,0

56,15

58,60

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами, %

100 %

100 %

100 %

1.2. Фенілкетонурія

104110,7

35500,0

32804,6

35806,1

 

 

 

 

 

1.2.1. Проводити закупівлю за бюджетні кошти наборів реактивів для масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

15290,7

4812,0

5096,4

5382,3

показник затрат, тис. грн

4812,0

5096,4

5382,3

показник продукту, кількість новонароджених

33000

33000

33000

показник ефективності, витрати на одного новонародженого, тис. грн

0,146

0,154

0,163

показник якості, рівень забезпечення новонароджених, що підлягають обстеженню, %

100 %

100 %

100 %

1.2.2. Проводити закупівлю за бюджетні кошти наборів реактивів для повторного скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

130,3

41,0

43,4

45,9

показник затрат, тис. грн

41,0

43,4

45,9

показник продукту

120

120,0

120

показник ефективності

0,34

0,36

0,38

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.2.3. Проводити закупівлю за бюджетні кошти реактивів для обстеження на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, первинні імунодефіцити, муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит та коагулопатії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3644,7

1147,0

1214,8

1282,9

показник затрат, тис. грн

1147

1214,8

1282,9

показник продукту (кількість досліджень)

3000

3000,0

3000

показник ефективності

0,38

0,40

0,43

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.2.4. Закупівля обладнання для забезпечення обстеження на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, первинні імунодефіцити, муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит та коагулопатії

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

6500,0

6500,0

 

 

показник затрат, тис. грн

6500,0

 

 

показник продукту (лабораторне обладнання одиниці)

9

 

 

показник ефективності

722,22

 

 

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

 

 

1.2.5. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію згідно з існуючим реєстром

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

78545,0

23000,0

26450,0

29095,0

показник затрат, тис. грн

23000,0

26450,0

29095,0

показник продукту

120

120,0

120

показник ефективності

191,67

220,42

242,46

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.3. Хвороба Гоше

249335,1

75350,1

82850,0

91135,0

 

 

 

 

 

1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Гоше

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

249335,1

75350,1

82850,0

91135,0

показник затрат, тис. грн

75350,0

82850,0

91135,0

показник продукту, кількість пацієнтів

9

9

9

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

8372,2

9205,6

10126,1

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.4. Діабет нецукровий

10093,3

3165,0

3360,0

3568,4

 

 

 

 

 

1.4.1. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратом десмопресин (50 % для інтраназального введення та 50 % для перорального введення) та мінірин

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

8949,4

2805,0

2978,7

3165,7

показник затрат, тис. грн

2805,0

2978,7

3165,7

показник продукту, кількість пацієнтів

210

223

237

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

13,36

13,36

13,36

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.4.2. Забезпечення дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратом десмопресин (40 % для інтраназального введення та 60 % для перорального введення) та мінірин

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

1143,9

360,0

381,3

402,7

показник затрат, тис. грн

360,0

381,3

402,7

показник продукту, кількість пацієнтів

23

23

23

показник ефективності, витрати на одного пацієнта для забезпечення лікарськими засобами

15,65

16,58

17,51

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.5. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

793,4

246,9

263,3

283,2

 

 

 

 

 

1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

282,4

86,1

93,0

103,3

показник затрат, тис. грн

86,1

93,0

103,3

показник продукту, кількість хворих

25

27

30

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

3,44

3,44

3,44

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.5.2. Забезпечити лікарськими засобами дітей з гігантизмом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

511,0

160,8

170,3

179,9

показник затрат, тис. грн

160,8

170,3

179,9

показник продукту, кількість хворих

3

3

3

показник ефективності, витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн

53,60

56,77

59,97

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.6. Передчасне статеве дозрівання центрального походження

1372,4

431,9

457,4

483,1

 

 

 

 

 

1.6.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропин-рилизинг гормона

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

1372,4

431,9

457,4

483,1

показник затрат, тис. грн

431,9

457,4

483,1

показник продукту, кількість пацієнтів

13

13

13

показник ефективності, витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн

33,22

35,18

37,16

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.7. Мукополісахарідоз

221251,0

69628,0

73743,0

77880,0

 

 

 

 

 

1.7.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з мукополісахаридозом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

221251,0

69628,0

73743,0

77880,0

показник затрат, тис. грн

69628,0

73743,0

77880,0

показник продукту, кількість хворих

4

4

4

показник ефективності, вартість лікування одного хворого, тис. грн

17407,0

18435,8

19470,0

показник якості, рівень забезпечення, пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.8. Тирозинемія

19806,1

6233,0

6601,4

6971,7

 

 

 

 

 

1.8.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з тирозинемією

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

19806,1

6233,0

6601,4

6971,7

показник затрат, тис. грн

6233,0

6601,0

6971,7

показник продукту, кількість хворих дітей

1

1

1

показник ефективності, вартість лікування одного пацієнта, тис. грн

6233,0

6601,0

6971,7

показник якості, рівень забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

2.

Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

1559549,3

487930,1

519544,7

552074,5

 

 

 

 

 

2.1. Коагулопатії

1550699,2

485507,5

516655,0

548536,7

 

 

 

 

 

2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

198600,0

60000,0

66000,0

72600,0

показник затрат, тис. грн

60000,0

66000,0

72600,0

показник продукту, кількість дітей

62

62

62

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

967,74

1064,52

1170,97

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %

100 %

100 %

100 %

 

2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1352099,2

425507,5

450655,0

475936,7

показник затрат, тис. грн

425507,5

450655,0

475936,7

показник продукту, кількість пацієнтів

246

246

246,0

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

1729,7

1831,9

1934,7

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

2.2. Вроджені імунодефіцити

8850,1

2422,6

2889,7

3537,8

 

 

 

 

 

2.2.1. Забезпечення антибактеріальними та протигрибковими препаратами груп резерву для проведення терапії дітям з первинними імунодефіцитами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

232,0

73,0

77,3

81,7

показник затрат, тис. грн

73

77,3

81,7

показник продукту, кількість хворих

7

7

7

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

10,43

11,04

11,67

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

2.2.2. Забезпечення препаратами довенних імуноглобулінів для проведення замісної терапії дітям з первинними імунодефіцитами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

3040,0

940,0

1000,0

1100,0

показник затрат, тис. грн

940,0

1000,0

1100,0

показник продукту, кількість пацієнтів

3

3

3

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

313,33

333,33

366,67

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, %

100 %

100 %

100 %

2.2.3. Забезпечення препаратами довенних імуноглобулінів для проведення замісної терапії дорослим з первинними імунодефіцитами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

5578,1

1409,6

1812,4

2356,1

показник затрат, тис. грн

1409,6

1812,4

2356,1

показник продукту, кількість хворих

7

9

11

показник ефективності, витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн

201,37

201,38

214,19

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

3.

Рідкісні хвороби нервової системи

1132,8

356,5

377,6

398,8

 

 

 

 

 

3.1. Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів

1132,8

356,5

377,6

398,8

 

 

 

 

 

3.1.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

1132,8

356,5

377,6

398,8

показник затрат, тис. грн

356,5

377,6

398,8

показник продукту, кількість пацієнтів

347

349

351

показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн

1,03

1,08

1,14

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

35 %

40 %

55 %

4.

Рідкісні хвороби системи кровообігу

30695,8

9660,0

10230,9

10804,9

 

 

 

 

 

4.1. Легенева гіпертензія

30695,8

9660,0

10230,9

10804,9

 

 

 

 

 

4.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

30695,8

9660,0

10230,9

10804,9

показник затрат, тис. грн

9660,0

10230,9

10804,9

показник продукту, кількість хворих

13

13

13

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

743,08

786,99

831,15

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

5.

Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

8508,0

2836,0

2836,0

2836,0

 

 

 

 

6.

5.1. Бульозний епідермоліз

8508,0

2836,0

2836,0

2836,0

 

 

 

 

 

5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

8508,0

2836,0

2836,0

2836,0

показник затрат, тис. грн

2836,0

2836,0

2836,0

показник продукту, кількість пацієнтів

9

9

9

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

315,1

315,1

315,1

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

60529,9

16969,0

20076,7

23484,2

 

 

 

 

6.1. Системний червоний вовчак

3197,4

1042,2

1065,8

1089,4

 

 

 

 

 

6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення дорослих, хворих на системний червоний вовчак

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

2897,4

952,2

965,8

979,4

показник затрат, тис. грн

952,2

965,8

979,4

показник продукту, кількість пацієнтів

15

15

15

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

63,48

64,39

65,29

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

 

6.1.2. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на системний червоний вовчак

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

300,0

90,0

100,0

110,0

показник затрат, тис. грн

90,0

100,0

110,0

показник продукту, кількість хворих дітей

12

12,0

12,0

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

7,5

8,3

9,2

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

6.2. Анкілозивний спондиліт, псоріатична артропатія, ревматоїдний артрит

16200,0

3600,0

5400,0

7200,0

 

 

 

 

 

6.2.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на анкілозивний спондиліт, псоріатичну артропатію та ревматоїдний артрит

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

16200,0

3600,0

5400,0

7200,0

показник затрат, тис. грн

3600,0

5400,0

7200,0

показник продукту, кількість пацієнтів

10

10

10

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

360,0

540,0

720,0

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

6.3. Ювенільний ревматоїдний артрит

40791,3

12228,0

13497,3

15066,0

 

 

 

 

 

6.3.1. Забезпечити закупівлю препаратів базисної та імунної терапії для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, з урахуванням закупівель за кошти державного бюджету

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

40791,3

12228,0

13497,3

15066,0

показник затрат, тис. грн

12228,0

13497,3

15066,0

показник продукту, кількість пацієнтів

44

44

44

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

277,91

306,76

342,41

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

6.4. Дерматополіміозит

101,2

28,8

33,6

38,8

 

 

 

 

 

6.4.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на дерматополіміозит

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

101,2

28,8

33,6

38,8

показник затрат, тис. грн

28,8

33,6

38,8

показник продукту, кількість пацієнтів

3

3

3

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

9,6

11,2

12,9

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

6.5. Склеродермія

240,0

70,0

80,0

90,0

 

 

 

 

 

6.5.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на склеродермію

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

240,0

70,0

80,0

90,0

показник затрат, тис. грн

70,0

80,0

90,0

показник продукту, кількість пацієнтів

3

3

3

показник ефективності, витрати на одного пацієнта

23,3

26,7

30,0

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

7.

Рідкісні новоутворення

1368739,8

430744,3

456201,3

481794,2

 

 

 

 

 

7. Забезпечення хіміопрератами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1368739,8

430744,3

456201,3

481794,2

показник затрат, тис. грн

430744,3

456201,3

481794,2

показник продукту, кількість пацієнтів

3000

3000

3000

показник ефективності, витрати на одного пацієнта

143,58

152,07

160,60

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

8.

Допомога ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції

819,8

258,0

273,2

288,6

 

 

 

 

 

Забезпечити трикратне надання безкоштовних продовольчих наборів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги), Дня визволення України від фашистських загарбників та Дня визволення Києва інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у комунальних закладах охорони здоров'я міста Києва

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

819,8

258,0

273,2

288,6

показник затрат, тис. грн

258,0

273,2

288,6

показник продукту, кількість ветеранів, що потребують забезпечення продуктовими наборами в закладах охорони здоров'я

770

770

770

показник ефективності, вартість одного набору, тис. грн

0,34

0,35

0,37

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

V.

Розвиток стоматологічної допомоги

17824,5

5097,3

6298,8

6428,4

 

 

 

 

1.

Забезпечення зубним протезуванням пільгових верств населення, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

10365,7

2750,0

3812,8

3803,0

показник затрат, тис. грн

2750,0

3812,8

3803,0

показник продукту, кількість пільгової групи населення, що підлягає зубопротезуванню

8000

5000

4000

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,34

0,76

0,95

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

8 %

12 %

15 %

2.

Забезпечити зубним протезуванням учасників бойових дій антитерористичної операції в повному обсязі на основі сучасних технологій

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

597,4

188,0

199,1

210,3

показник затрат, тис. грн

188

199,1

210,3

показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають зубному протезуванню

20

20

20

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

9,40

9,96

10,52

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

25 %

50 %

75 %

3.

Профілактика стоматологічних захворювань (герметизація фісур) у дітей

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

5338,4

1680,0

1779,3

1879,1

показник затрат, тис. грн

1680,0

1779,3

1879,1

показник продукту, кількість дітей

16000

16000

16000

показник ефективності, витрати на одну дитину, тис. грн

0,105

0,111

0,117

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

4.

Забезпечення функціонування пункту невідкладної стоматологічної допомоги міста Києва на вулиці Драйзера, 19

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1523,0

479,3

507,6

536,1

показник затрат, тис. грн

479,3

507,6

536,1

показник продукту, кількість пацієнтів, що потребують надання невідкладної (ургентної) стоматологічної допомоги (цілодобовий режим)

3550

3550

3550

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,135

0,143

0,151

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

VI.

Розвиток трансплантології

148088,7

55475,1

49193,5

43420,1

 

 

 

 

1.

Оснащення Київського центру трансплантації кісткового мозку медичним, лабораторним, діагностичним та іншим обладнанням

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

39364,2

22627,6

13061,5

3675,1

показник затрат, тис. грн

22364,2

13061,5

3675,1

показник продукту (кількість обладнання)

1

1

1

показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн

22364,2

13061,5

3675,1

показник якості, рівень забезпечення діагностичним обладнанням, %

100 %

100 %

100 %

2.

Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих із застосуванням сучасних медичних технологій, а також їх лабораторно-діагностичний та медикаментозний супровід у посттрансплантаційному періоді (закупівля медикаментів, лабораторних реактивів, витратних матеріалів)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

108724,5

32847,5

36132,0

39745,0

показник затрат, тис. грн

32847,5

36132,0

39745,0

показник продукту (на 100 трансплантацій)

100

100

100

показник ефективності, витрати на одну трансплантацію, тис. грн

328,48

361,32

397,45

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують трансплантації, %

100 %

100 %

100 %

VII.

Розвиток служби крові

227702,3

68022,9

69799,2

89880,2

 

 

 

 

1.

Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів в місті Києві на Кеll - належність

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1315,0

290,0

425,0

600,0

показник затрат, тис. грн

290,0

425,0

600,0

показник продукту (кількість донацій)

38671

56364

79315

показник ефективності, витрати на одну донацію, тис. грн

0,0075

0,0075

0,0076

показник якості, динаміка забезпечення обстеження донорів (кожної донації), %

100 %

100 %

100 %

2.

Оснащення необхідним обладнанням Київського міського центру крові та відділення трансфузіології для створення Єдиного донорського та координаційного медичного центру з метою забезпечення обміном інформацією між закладами охорони здоров'я

2017 - 2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

375,0

200,0

175,0

 

показник затрат, тис. грн

200,0

175,0

 

показник продукту (закупівля оргтехніки)

11

6

 

показник ефективності, середня вартість одиниці

18,18

29,17

 

показник якості, динаміка забезпеченості оргтехнікою Київського міського центру крові, %

100 %

100 %

 

3.

Оснащення Київського міського центру крові авторефрижераторами для транспортування замороженої донорської плазми

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

450,0

450,0

 

 

показник затрат, тис. грн

450,0

 

 

показник продукту, кількість рефрижераторів

1

 

 

показник ефективності, вартість рефрижератора, тис. грн

450,0

 

 

показник якості, забезпечення збереження отриманих донацій та своєчасне транспортування донорської плазми, %

100 %

 

 

4.

Оснащення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології новітнім уніфікованим обладнанням для заготівлі, переробки, обстеження, проведення контролю якості та зберігання зразків донорської крові та її компонентів

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

50484,0

16176,0

16951,0

17357,0

показник затрат, тис. грн

16176,0

16951,0

17357,0

показник продукту (кількість аналізаторів)

99

91

92

показник ефективності, вартість одного аналізатора

163,39

186,27

188,66

показник якості, рівень забезпечення процесу збереження заготовленої крові та кровозамінників, %

100 %

100 %

100 %

5.

Забезпечення Київського міського центру крові обладнанням, витратними матеріалами та високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, ants HBcort IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

68337,4

18468,4

21969,0

27900,0

показник затрат, тис. грн

18468,4

21969,0

27900,0

показник продукту (кількість донацій)

38671

56364

91315

показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн

0,48

0,39

0,31

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

6.

Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим обладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

16117,0

5000,0

4169,0

6948,0

показник затрат, тис. грн

5000,0

4169,0

6948,0

показник продукту (кількість донацій)

7000

10000

15200

показник ефективності, витрати на одну донацію, тис. грн

0,71

0,42

0,46

показник якості, забезпеченість витратними матеріалами та обладнанням від потреби, %

50 %

65 %

70 %

7.

Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

24904,9

6335,4

8329,8

10239,7

показник затрат, тис. грн

6335,4

8329,8

10239,7

показник продукту (кількість донацій)

35511

43294

51425

показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн

0,178

0,192

0,199

показник якості, забезпечення від потреби тарою, %

100 %

100 %

100 %

8.

Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням та витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

37891,0

6441,0

11082,0

20368,0

показник затрат, тис. грн

6441,0

11082,0

20368,0

показник продукту (кількість донацій)

3160

4070

5890

показник ефективності, вартість аналізатора, тис. грн

2,04

2,72

3,46

показник якості, динаміка забезпечення обстежень, %

100 %

100 %

100 %

9

Створення на базі Київського міського центру крові "Міського кріобанку" та оснащення його сучасним обладнанням

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

13602,1

9844,1

2224,0

1534,0

показник затрат, тис. грн

9844,1

2224,0

1534,0

показник продукту (кількість обладнання)

7

2

1

показник ефективності, середня вартість одиниці обладнання, тис. грн

1406,3

1112,0

1534,0

показник якості, забезпечення обладнанням, %

100 %

100 %

100 %

10

Оснастити "Міський кріобанк" витратним матеріалом для проведення довгострокового зберігання компонентів крові рідкісних груп при помірно низьких та ультранизьких температурах

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1258,00

518,00

370,0

370,0

показник затрат, тис. грн

518,0

370,0

370,0

показник продукту (дози компонентів крові, на які закуповуються витратні матеріали)

700

500

500

показник ефективності, вартість витратних матеріалів на одну дозу, тис. грн

0,74

0,74

0,74

показник якості

100 %

100 %

100 %

11

Оснащення Київського міського центру крові обладнанням для стерилізації медичного інвентарю та утилізації біологічних відходів

2017 - 2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2400,0

1600,0

800,0

 

показник затрат, тис. грн

1600,0

800,0

 

показник продукту (кількість одиниць обладнання)

2

1

 

показник ефективності, вартість стерилізаційного обладнання, тис. грн

800,0

800,0

 

показник якості, рівень забезпечення процесу утилізації та стерилізації, %

100 %

100 %

 

12

Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням для проведення шестимісячної карантинізації донорської плазми

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

4113,1

1500,0

1270,9

1342,2

показник затрат, тис. грн

1500,0

1270,9

1342,2

показник продукту (кількість холодильного обладнання)

10

8

8

показник ефективності, вартість одиниці, тис. грн

150,0

158,86

167,78

показник якості, динаміка охопленням карантинізацією крові, %

100 %

100 %

100 %

13

Забезпечення Київського міського центру крові витратним матеріалом для проведення вірусінактивації плазми

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

6454,8

1200,0

2033,5

3221,3

показник затрат, тис. грн

1200,0

2033,5

3221,3

показник продукту (кількість донацій)

500

800

1200

показник ефективності, вартість одиниці витратних матеріалів, тис. грн

2,4

2,5

2,7

показник якості, рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації плазми, %

100 %

100 %

100 %

VIII.

Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху

43700,0

9700,0

17300,0

16700,0

 

 

 

 

1.

Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

показник затрат, тис. грн

5000,0

5000,0

5000,0

показник продукту, кількість пацієнтів з вадами слуху

1000

1000

1000

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

5,0

5,0

5,0

показник якості, забезпечення слухопротезуванням від запланованих

100 %

100 %

100 %

2.

Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

6300,0

2100,0

2100,0

2100,0

показник затрат, тис. грн

2100,0

2100,0

2100,0

показник продукту, кількість пацієнтів

2

2

2

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

1050,0

1050,0

1050,0

показник якості, динаміка приросту забезпечення слуховими апаратами пацієнтів

5,5 %

5,50 %

5,50 %

3.

Здійснення заміни мовного процесора

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

22400,0

2600,0

10200,0

9600,0

показник затрат, тис. грн

2600,0

10200,0

9600,0

показник продукту, кількість пацієнтів

10

33

30

показник ефективності, вартість одного мовного процесора

260,0

309,1

320,0

показник якості, динаміка приросту показника забезпечення пацієнтів, що потребують заміни мовного процесора, %

8 %

15 %

45 %

IX.

Наркологічна допомога

9177,0

2500,0

2875,0

3802,0

 

 

 

 

1.

Для забезпечення надання якісної наркологічної допомоги мешканцям м. Києва та запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції продовжити розширення сайтів замісної підтримувальної терапії, амбулаторних програм детоксикації для наркологічних хворих на базі Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія"

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, Київська міська наркологічна лікарня "Соціотерапія"

Бюджет міста Києва

9177,0

2500,0

2875,0

3802,0

показник затрат, тис. грн

2500,0

2875,0

3802,0

показник продукту, кількість пацієнтів

8566

8566

8566

показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн

0,29

0,34

0,44

показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

X.

Репродуктивне здоров'я

36087,8

13337,0

11024,3

11726,5

 

 

 

 

1.

Створення умов безпечного материнства

31487,8

9737,0

10524,3

11226,5

 

 

 

 

 

1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

12710,5

4000,0

4236,4

4474,1

показник затрат, тис. грн

4000,0

4236,4

4474,1

показник продукту, кількість породіль в пологових будинках, що потребують проведення невідкладної терапії

35

35

35

показник ефективності, витрати на одну породіллю

114,29

121,04

127,83

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками та попередження материнської смертності від крововтрат, %

100 %

100 %

100 %

1.2. Здійснення заходів щодо забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, відповідно до клінічного протоколу

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

953,3

300,0

317,7

335,6

показник затрат, тис. грн

300,0

317,7

335,6

показник продукту, кількість жінок з тяжкими захворюваннями

800

800

800

показник ефективності, витрати на одну пацієнтку

0,38

0,40

0,42

показник якості, рівень забезпечення попередження смертності жінок репродуктивного віку шляхом забезпечення контрацептивами, %

100 %

100 %

100 %

1.3. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3495,4

1100,0

1165,0

1230,4

показник затрат, тис. грн

1100,0

1165,0

1230,4

показник продукту, кількість пацієнтів, що потребують введення імуноглобуліну

1746

1849

1953

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,63

0,63

0,63

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, та попередження смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених - кровотечі, %

100 %

100 %

100 %

1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

10715,7

3200,0

3600,9

3914,8

показник затрат, тис. грн

3200,0

3600,9

3914,8

показник продукту, кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів

127

130

133

показник ефективності, витрати на лікування однієї дитини, тис. грн

25,20

27,70

29,43

показник якості, динаміка збереження життя новонародженим шляхом забезпечення ліками, %

100 %

100 %

100 %

1.5. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папілома - вірусу людини

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

2081,3

655,0

693,7

732,6

показник затрат, тис. грн

655,0

693,7

732,6

показник продукту, кількість дівчаток від 10 до 14 років життя

473

473

473

показник ефективності, вартість затрат на одну вакцинацію, тис. грн

1,38

1,47

1,55

показник якості, динаміка попередження захворювання на рак шийки матки, %

10 %

30 %

40 %

1.6. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORC-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА

Бюджет міста Києва

1531,6

482,0

510,5

539,1

показник затрат, тис. грн

482,0

510,5

539,1

показник продукту, кількість пацієнтів

2200

2200

2200

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,22

0,23

0,25

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів обстеженням, %

100 %

100 %

100 %

2.

Здоров'я жінки

4600,0

3600,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

2.1. Організація Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (структурний підрозділ закладу охорони здоров'я без права юридичної особи)

3300,0

2900,0

200,0

200,0

 

 

 

 

2.1.1. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань відповідним обладнанням

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2700,0

2700,0

 

 

показник затрат, тис. грн

2700,0

 

 

показник продукту, аналізатор

1

 

 

показник ефективності, вартість одиниці обладнання

2700,0

 

 

показник якості, забезпечення проведення обстеження пацієнтів, попередження розвитку запущених форм онкопроцесу, %

100 %

 

 

2.1.2. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань розхідними матеріалами

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

600,0

200,0

200,0

200,0

показник затрат, тис. грн

200,0

200,0

200,0

показник продукту (кількість досліджень, на які закуповуються витратні матеріали)

5000,0

5000,0

5000,0

показник ефективності, вартість одного дослідження

0,04

0,04

0,04

показник ефективності, відсоток забезпечення витратними матеріалами для дослідження

100 %

100 %

100 %

2.2. Реабілітація після лікування раку грудної залози

900,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

2.2.1. Розробити та опрацювати перелік заходів щодо психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Без фінансування

 

 

 

 

показник затрат, тис. грн

 

 

 

показник продукту

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

показник якості

 

 

 

2.2.2. Створити кабінет / кабінети психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Інші кошти (кошти благодійних організацій)

900,0

300,0

300,0

300,0

показник затрат, тис. грн

300,0

300,0

300,0

показник продукту, кількість кабінетів в місті Києві

3

3

3

показник ефективності, вартість обладнання одного кабінету, тис. грн

100,0

100,0

100,0

показник якості, охоплення психологічною реабілітацією жінок, що перенесли онкологічне захворювання, %

30 %

60 %

90 %

2.3. Скринінг патології шийки матки

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Забезпечити навчання кадрів серед лікарів-лаборантів та лаборантів з цитологічної діагностики (20-30 спеціалістів)

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

400,0

400,0

 

 

показник затрат, тис. грн

400,0

400,0

 

показник продукту, кількість лікарів, що підлягають навчанню

30

30

 

показник ефективності, витрати на навчання одного лікаря, тис. грн

13,3

13,3

 

показник якості, динаміка підвищення забезпечення кваліфікованими кадрами

50 %

50 %

 

XI.

Хоспісна та паліативна допомога

22519,0

7266,0

7380,3

7872,7

 

 

 

 

1.

Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

7519,0

2266,0

2380,3

2872,7

показник затрат, тис. грн

2266,0

2380,3

2872,7

показник продукту, кількість пацієнтів

136875

136875

136875

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

0,017

0,017

0,021

показник якості, показник забезпечення хоспісною та паліативною допомогою пацієнтів, %

100 %

100 %

100 %

2.

Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

показник затрат, тис. грн

5000,0

5000,0

5000,0

показник продукту, кількість пацієнтів

2399

2399

2399

показник ефективності, затрати на одного пацієнта

2,08

2,08

2,08

показник якості, показник приросту забезпечення стомованих хворих засобами догляду за стомою, %

20 %

20 %

20 %

В.

Екстрена медична допомога

1652,4

520,0

550,7

581,6

 

 

 

 

1.

Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

1652,4

520,0

550,7

581,6

 

 

 

 

 

1.1. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу у хворих на гострий коронарний синдром

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

Бюджет міста Києва

1652,4

520,0

550,7

581,6

показник затрат, тис. грн

520,0

550,7

581,6

показник продукту, кількість хворих, що підлягають проведенню тромболізису

185

190

195

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

2,81

2,90

2,98

показник якості, показник забезпечення своєчасною тромболітичною терапією пацієнтів на догоспітальному етапі, збереження життя хворим, %

100 %

100 %

100 %

Г.

Третинна високоспеціалізована медична допомога

749693,5

244446,9

250750,6

254496,0

 

 

 

 

I.

Заклади охорони здоров'я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу

93655,2

29464,6

31218,3

32972,3

 

 

 

 

1.

Розвиток нейрохірургії

93655,2

29464,6

31218,3

32972,3

 

 

 

 

 

1.1. Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

93655,2

29464,6

31218,3

32972,3

показник затрат, тис. грн

29464,6

31218,3

32972,3

показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають обстеженню

3200

3300

3400

показник ефективності, витрати на лікування одного пацієнта

9,21

9,46

9,69

показник якості

100 %

100 %

100 %

2.

Розвиток дитячої нейрохірургії

16035,5

15600,0

211,8

223,7

 

 

 

 

 

2.1. Закупівля операційного обладнання (мікроскоп операційний з кріслом) для Київського міського центру дитячої нейрохірургії

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

7800,0

7800,0

 

 

показник затрат, тис. грн

7800,0

 

 

показник продукту (забезпечення Центру дитячої нейрохірургії сучасним обладнанням)

1

 

 

показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн

7800,0

 

 

показник якості, приведення у відповідність до табеля оснащення МТБ закладу для забезпечення високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги дітям, %

100 %

 

 

2.2. Закупівля стола нейрохірургічного операційного для проведення оперативних втручань у дітей

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

600,0

600,0

 

 

показник затрат, тис. грн

600,0

 

 

показник продукту (одиниця обладнання)

1

 

 

показник ефективності, вартість операційного столу, тис. грн

600,0

 

 

показник якості, забезпечення сучасним обладнанням Центру та надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам, %

100 %

 

 

2.3. Закупівля лікворошунтуючих систем для Київського міського центру дитячої нейрохірургії

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

635,5

200,0

211,8

223,7

показник затрат, тис. грн

200.0

211,8

223,7

показник продукту (кількість пацієнтів)

10

10

10

показник ефективності, вартість однієї системи, тис. грн

20,00

21,18

22,37

показник якості, динаміка охоплення лікворошунтуванням пацієнтів, що потребують лікування, %

100 %

100 %

100 %

2.4. Закупівля церебрального ендоскопу для впровадження в практику дитячої нейрохірургії ендоскопічних оперативних втручань

2017

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

7000,0

7000,0

 

 

показник затрат, тис. грн

7000,0

 

 

показник продукту, (обладнання, що підлягає закупівлі, - ендоскоп)

1

 

 

показник ефективності, вартість ендоскопу, тис. грн

7000,0

 

 

показник якості, рівень забезпечення відповідно до потреби

100 %

 

 

3.

Хірургія серця та судин

640002,8

199382,3

219320,5

221300,0

 

 

 

 

 

Забезпечити киян, які потребують кардіохірургічного втручання, лікарськими засобами та виробами медичного призначення

640002,8

199382,3

219320,5

221300,0

 

 

 

 

 

3.1. Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

640002,8

199382,3

219320,5

221300,0

показник затрат, тис. грн

199382,3

219320,5

221300,0

показник продукту (кількість пацієнтів, що потребують забезпечення)

2200

2200

2200

показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн

90,6

99,6

100,6

показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів препаратами, %

100 %

100 %

100 %

3.2. Забезпечення співпраці закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я, з Державною установою "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

2017 - 2019

Департамент охорони здоров'я

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали