МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2011 року N 212

Про затвердження нового складу Українського комітету управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення Дніпра (II фаза)

З метою створення ефективного організаційного механізму реалізації української частини проекту Глобального Екологічного Фонду та Програм розвитку ООН N 3246 "Реалізація Стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення забруднюючими речовинами" (Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, фаза II) за участю України і Республіки Білорусь та у зв'язку із структурними змінами у центральних органах виконавчої влади, на часткову зміну наказу Мінприроди від 29.11.2010 N 539, наказую:

1. Затвердити новий склад Українського комітету управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра (далі - Комітет), що додається.

2. Затвердити Положення про Український комітет управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, що додається.

3. Надати голові Комітету право:

у разі потреби вносити на підставі рішення комітету зміни до його складу;

представляти інтереси України в Керівному та Об'єднаному комітетах даного проекту.

4. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Пожарський В. Ю.) забезпечити координацію діяльності проекту в частині міжнародного співробітництва.

5. Організацію забезпечення діяльності Комітету покласти на першого заступника директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Васенко О. Г. та виконавчого секретаря Комітету Урсолу Л. М.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Перший заступник Міністра

М. І. Романов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
21.06.2011 N 212

СКЛАД
Українського комітету управління
Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

1.

Томахін Михайло Лоранович

директор Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі Мінприроди, голова Комітету

2.

Васенко Олександр Георгійович

перший заступник Директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, перший заступник голови Комітету

3.

Пожарський Вадим Юрійович

заступник директора Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, заступник голови Комітету

4.

Білоконь Володимир Миколайович

заступник директора Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності Мінприроди

5.

Бучко Володимир Анатолійович

заступник директора Юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України

6.

Чунарьов Олексій Васильович

заступник голови Держводагенства

7.

Бондар Олександр Іванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

8.

Карнатовська Світлана Валентинівна

Головний спеціаліст відділу моніторингу довкілля, Управління державного екологічного моніторингу Мінприроди

9.

Шевченко Олег Олександрович

начальник відділу з питань європейської інтеграції Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності Мінприроди

10.

Борисюк Михайло Михайлович

завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

11.

Тимочко Тетяна Валентинівна

голова Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою)

12.

Цвєткова Ганна Максимівна

координатор проектів по питній воді ВЕГО МАМА-86 (за згодою)

13.

Пилипчук Микола Олександрович

заступник директора навчально-наукового інституту управління та екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

14.

Урсол Людмила Ігорівна

старший викладач кафедри екологічної стандартизації сертифікації та інжинірингу Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління - секретар Комітету

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
21.06.2011 N 212

ПОЛОЖЕННЯ
про Український комітет управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

1. Загальні положення

1.1 Український комітет управління (далі - Комітет) проекту Глобального Екологічного Фонду та Програми розвитку ООН екологічного оздоровлення басейну Дніпра (фаза II) за участю Республіки Білорусь та України (далі - Програма) - це постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який утворюється згідно наказу Міністра екології та природних ресурсів України на період дії Програми для створення ефективного організаційного механізму її реалізації в Україні. З огляду на суспільно-державну значимість екологічного оздоровлення басейну Дніпра, управління Програмою на національному рівні та організація її реалізації здійснюється на принципах координації зусиль та залучення представників профільних комітетів Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових та громадських установ та організацій.

1.2 Метою створення Комітету є забезпечення координації діяльності при реалізації Програми на міжнародному та національному рівні, її відповідності державним інтересам і національній політиці України в сфері охорони навколишнього природного середовища, природокористування і відповідної узгодженості цієї політики цілям та завданням Стратегічної програми дій з екологічного оздоровлення басейну Дніпра за участю України та Республіки Білорусь.

1.3 Комітет очолює голова, який одночасно представляє Комітет на зустрічах Керівного та Об'єднаного комітетів Програми.

1.4 Комітет провадить свою діяльність на громадських засадах.

1.5 Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Мінприроди, відповідними міжнародними угодами, Проектним документом Програми розвитку ООН, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Комітету

2.1 Комітет забезпечує керівництво та координацію реалізації напрямів Програми на національному рівні шляхом:

- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових та громадських установ, організацій та об'єднань, міжнародних органів та експертів у виконанні завдань, визначених Програмою;

- сприяння реалізації Програми на національному рівні, забезпечення своєчасного та посильного вкладу держави у її виконання;

- сприяння підготовці і узгодженню Угоди між Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Республіки Білорусь та Урядом Російської Федерації "Про співробітництво в галузі використання та охорони басейну ріки Дніпро" - законодавчої основи міжнародного співробітництва в басейні Дніпра;

- розроблення пропозицій щодо формування і впровадження національних механізмів для:

фінансового забезпечення виконання природоохоронних заходів більш чистого виробництва;

нормативного регулювання та проведення моніторингу скидання забруднюючих речовин промисловими підприємствами;

налагодження та вдосконалення системи транскордонного моніторингу в басейні Дніпра;

гармонізації природоохоронного та водного законодавства країн Дніпровського басейну;

створення довгостроково діючої інституціональної мережі управління охороною та використанням водних ресурсів басейну Дніпра;

забезпечення встановлення та підтримання зв'язків та координації діяльності з іншими міжнародними проектами та програмами в басейні Дніпра;

забезпечення інформування всіх гілок влади про виконання та ефективність реалізованих завдань, передбачених Програмою;

забезпечення інформування громадськості про цілі і завдання Програми, активізації її участі в заходах Програми.

3. Відповідно до покладених завдань Комітет

3.1 Організує та координує роботу щодо реалізації Програми на території України, забезпечує на національному рівні виконання вимог Керівного та Об'єднаних комітетів проекту.

3.2 Розробляє та подає пропозиції до щорічного плану діяльності за Програмою в цілому, розглядає та погоджує його. Разом з Національним офісом проекту розробляє, після затвердження загального плану діяльності на поточний рік, щорічний план роботи Комітету, який має відповідати умовам та основним положенням Проектного документа, та забезпечує його виконання.

3.3 Подає пропозиції до порядку денного засідань Керівного та Об'єднаного комітетів з урахуванням фактичного стану реалізації Програми та національної політики.

3.4 Формує та затверджує склад національних робочих експертних груп за такими напрямами (компонентами) Програми:

- впровадження методів більш чистого виробництва;

- транскордонний моніторинг;

- гармонізація законодавства.

3.5 Забезпечує розроблення національних заходів, пов'язаних із виконанням Програми, затверджує загальні вимоги (технічні умови) до залучення експертів та бере участь у відборі виконавців робіт у рамках Програми (міністерства, інші центральної органи виконавчої влади, наукові та господарські установи та організації, недержавні організації, консультанти чи експерти тощо).

3.6 Розглядає пропозиції міністерств, інших центральної органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств, окремих виконавців про фінансування проектів з бюджету Програми, погоджує та вносить їх до Керівного та Об'єднаного комітетів для розгляду та затвердження.

3.7 Вишукує та залучає, в разі необхідності, додаткові ресурси з державних, місцевих або інших джерел фінансування з метою якісного розроблення національних заходів.

3.8 Забезпечує якісне рецензування отриманих результатів шляхом проведення незалежної експертної оцінки або використання інших адекватних методів, їх розгляд та затвердження.

4. Організація роботи Комітету

4.1 Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться згідно з календарним планом, затвердженим головою Комітету, але не рідше ніж один раз за три місяці.

У засіданнях Комітету беруть участь його члени або уповноважені представники, а також особи, запрошені з кожного питання, що розглядається.

У разі неможливості участі у засіданні члена Комітету, його повноваження, за погодженням голови Комітету, тимчасово передаються особі, яка його заміщує.

Головує на засіданнях Комітету його голова, в разі його відсутності - заступник голови або уповноважена головою Комітету особа.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.2 Комітет у межах своїх повноважень приймає рішення, організує та контролює їх виконання. Засідання Комітету є правомочним, коли на ньому присутні не менше половини його членів. Рішення на засіданнях Комітету приймаються, як правило, консенсусом, в разі його відсутності - відкритим голосуванням простою більшістю присутніх членів Комітету, і оформляються відповідним протоколом. Протоколи засідань Комітету готуються секретарем Комітету, підписуються головою Комітету, надсилаються до Групи управління програмою, членам Комітету та доводяться до виконавців у вигляді виписок з протоколу засідання у паперовому або електронному вигляді.

4.3 Підготовку засідань Комітету, організаційно-технічне та інформаційне забезпечення його діяльності здійснює Національний офіс Комітету та секретар Комітету, які також забезпечують організацію виконання прийнятих Комітетом рішень.

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності забезпечує координацію діяльності проекту в частині міжнародного співробітництва.

Схвалено рішенням Українського Комітету
Управління Програмою ПРООН-ГЕФ
екологічного оздоровлення басейну Дніпра

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали