ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2011 року N 4

Про затвердження нової редакції положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначення її персонального складу

Розглянувши нову редакцію положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та з метою вдосконалення роботи з попереднього розгляду проектів постанов Вищого господарського суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення, відповідно до статей 36, 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Вищого господарського суду України постановляє:

1. Утворити при Вищому господарському суді України Науково-консультативну раду.

2. Затвердити нову редакцію положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначити персональний склад Ради (додаток N 1 і N 2).

3. Утворити у складі Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України секції:

- першої та другої судових палат Вищого господарського суду України;

- третьої судової палати Вищого господарського суду України;

- четвертої судової палати Вищого господарського суду України.

4. Підготовку та проведення Науково-консультативної ради (секції або робочої групи) покласти на правове управління Вищого господарського суду України.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Пленуму Вищого господарського суду України від:

- 28.02.2003 N 3 "Про Науково-консультативну раду при Вищому господарському суді України";

- 27.02.2004 "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій";

- 16.07.2004 "Про внесення доповнення до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій";

- 25.02.2005 "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій";

- 26.07.2007 "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 р. "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій";

- 27.02.2008 "Про внесення змін до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій";

- 26.02.2009 "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 27.02.2004 "Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій".

 

Голова Вищого
господарського суду України
 

В. Татьков 

Секретар Пленуму Вищого
господарського суду України
 

Г. Кравчук 

 

Додаток N 1
до постанови Пленуму Вищого господарського суду України
25.02.2011 N 4 

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України

1. Основні положення

1.1. Науково-консультативна рада при Вищому господарському суді України (далі - Науково-консультативна рада) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Вищого господарського суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення, вивчення і опрацювання проектів узагальнень практики застосування господарськими судами матеріального і процесуального закону з метою забезпечення однакового застосування норм права при розгляді справ, попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Вищого господарського суду України щодо надання роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування господарськими судами законодавства у вирішенні спорів, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Вищого господарського суду України, підготовка яких потребує наукового обґрунтування.

1.2. Порядок організації і діяльності Науково-консультативної ради визначається цим Положенням, що затверджується Пленумом Вищого господарського суду України.

1.3. Діяльність Науково-консультативної ради покликана сприяти відправленню господарськими судами правосуддя відповідно до вимог міжнародних стандартів у сфері судочинства та чинного законодавства України.

2. Склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється строком на три роки з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права, які за характером своєї діяльності пов'язані з роботою господарських судів.

Склад Науково-консультативної ради формується за добровільною згодою її членів.

В роботі Науково-консультативної ради (секції або робочої групи) беруть участь судді Вищого господарського суду України, які не є її членами.

2.2. Персональний склад Науково-консультативної ради, до якого входять голова Науково-консультативної ради, його заступник та інші члени, визначається Пленумом Вищого господарського суду України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

2.3. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого господарського суду України.

2.4. Голова Науково-консультативної ради організовує її роботу згідно з цим Положенням, головує на засіданнях ради, визначає коло питань, що підлягають розгляду, затверджує план роботи ради, визначає порядок підготовки радою рекомендацій, дає доручення членам ради, здійснює заходи щодо реалізації рекомендацій та рішень Науково-консультативної ради, координує роботу секцій та робочих груп.

2.5. У разі відсутності Голови Науково-консультативної ради його обов'язки виконує заступник Голови Науково-консультативної ради.

2.6. З метою ефективної організації роботи у складі Науково-консультативної ради утворюються секції. Кількість секцій визначається Пленумом Вищого господарського суду України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

Головами секцій є заступники Голови Вищого господарського суду України, які є членами Науково-консультативної ради.

Голова секції організовує її роботу, головує на засіданнях, визначає коло питань, що підлягають розгляду, дає доручення членам секції з питань роботи секції, приймає участь у розробці проекту плану роботи Науково-консультативної ради та вчиняє інші дії, направлені на реалізацію завдань роботи секції.

У разі відсутності голови секції його обов'язки виконує заступник голови секції.

Заступником голови секції є секретар судової палати.

2.8. У разі необхідності Науково-консультативна рада або її секції можуть утворювати робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів, підготовки проектів відповідних матеріалів.

3. Компетенція Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає питання, що виникають у судовій діяльності, і на підставі вимог закону та наукового аналізу судової практики розробляє і подає Вищому господарському суду України пропозиції щодо:

3.1.1 проектів постанов Пленуму Вищого господарського суду України з питань застосування матеріального і процесуального законодавства;

3.1.2 матеріалів узагальнення практики застосування господарськими судами матеріального і процесуального закону, і даних судової статистики;

3.1.3 проектів звернень Вищого господарського суду України до Верховного Суду України щодо внесення конституційних подань до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України;

3.1.4 проектів інструкцій, методичних листів та інших документів, які розробляються Вищим господарським судом України;

3.1.5 питань правового характеру, що виникають у судовій практиці.

3.2. На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні розробки та практичні посібники з питань матеріального та процесуального права, а також організації діяльності судів.

3.3. Члени Науково-консультативної ради у зв'язку із виконанням покладених на них завдань мають право:

3.3.1 бути присутніми на засіданнях Пленуму Вищого господарського суду України і брати участь в обговоренні загальних питань судової практики, а також у розробці проектів постанов Пленуму Вищого господарського суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

3.3.2 в установленому порядку знайомитися з матеріалами судової практики і судової статистики Вищого господарського суду України та інших господарських судів;

3.3.3 з власної ініціативи порушувати перед Науково-консультативною радою, а також Головою та заступниками Голови Вищого господарського суду України питання щодо вдосконалення судової практики і чинного законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

3.3.4 готувати наукові висновки з питань правового характеру.

3.4. Голова Науково-консультативної ради або його заступник мають право відповідно до цього Положення та плану роботи Науково-консультативної ради доручити члену Науково-консультативної ради підготувати письмові висновки з окремих питань судової діяльності, а також виконати інші доручення.

4. Порядок роботи Науково-консультативної ради

4.1. Науково-консультативна рада організовує свою роботу згідно із затвердженими на її засіданні планами роботи на перше та друге півріччя поточного року, які формуються за пропозиціями її членів і суддів Вищого господарського суду України, які не є членами ради.

На засідання Науково-консультативної ради в разі нагальної необхідності можуть бути винесені питання, які не передбачені у плані роботи.

4.2. Формами роботи Науково-консультативної ради, секції та робочої групи є засідання.

4.3. Науково-консультативна рада проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на рік; засідання секцій - в разі потреби, але не менше одного разу на півроку. За 15 днів до засідання Науково-консультативної ради, секції або робочої групи членам Науково-консультативної ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Науково-консультативної ради (секції або робочої групи) можуть бути запрошені провідні фахівці апарату Вищого господарського суду України, вчені, практики та фахівці з різних галузей знань, які не є її членами.

4.4. На засіданнях Науково-консультативної ради, засіданнях її секцій та робочих груп забезпечується всебічне, творче обговорення питань, що розглядаються.

4.5. За результатами розгляду винесених на її обговорення питань Науково-консультативна рада надає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Науково-консультативної ради, її секції або робочої групи приймає рішення.

Рекомендації та рішення приймаються більшістю голосів членів Науково-консультативної ради, присутніх на засіданні.

4.6. На засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій ведеться протокол.

Протокол засідання Науково-консультативної ради або її секції оформлюється та підписується головуючим на засіданні.

4.7. Голова Науково-консультативної ради повідомляє її членів про результати розгляду на Пленумі Вищого господарського суду України підготовлених радою рекомендацій.

4.8. Робота Науково-консультативної ради висвітлюється в офіційному друкованому органі Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства", на веб-сайті Вищого господарського суду України та в засобах масової інформації.

4.9. Забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснює Вищий господарський суд України.

 

Додаток N 2
до постанови Пленуму Вищого господарського суду України
25.02.2011 N 4 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України

Татьков Віктор Іванович 

голова Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, Голова Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України; 

Москаленко Віктор Семенович 

заступник голови Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, голова секції четвертої судової палати Вищого господарського суду України, заступник Голови Вищого господарського суду України, заслужений юрист України; 

Осетинський Анатолій Йосипович 

голова секції першої та другої судових палат Вищого господарського суду України, заступник Голови Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України; 

Шульга Олександр Федорович 

голова секції третьої судової палати Вищого господарського суду України, заступник Голови Вищого господарського суду України, заслужений юрист України; 

Кот Олександр Васильович 

заступник голови секції першої та другої судової палат Вищого господарського суду України, секретар першої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України; 

Першиков Євген Володимирович 

заступник голови секції першої та другої судової палат Вищого господарського суду України, секретар другої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України; 

Зарицька Анастасія Олексіївна 

заступник голови секції третьої судової палати Вищого господарського суду України, секретар третьої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України; 

Могил Сергій Костянтинович 

заступник голови секції четвертої судової палати Вищого господарського суду України, секретар четвертої судової палати Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук; 

Абдуліна Ірина Вікторівна 

головний редактор науково-практичного журналу "Інтелектуальна власність"; 

Беляневич Вадим Едуардович 

старший радник юридичної фірми "Василь Кисіль і партнери", кандидат юридичних наук; 

Беляневич Олена Анатоліївна 

доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Білоусов Євген Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; 

Бірюков Олександр Миколайович 

доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Бобкова Антоніна Григорівна 

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, завідувачка кафедри господарського права Донецького національного університету; 

Богдан Йосип Гнатович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України; 

Боднар Тетяна Валеріївна 

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Борисова Валентина Іванівна 

кандидат юридичних наук, професор, завідувачка кафедри цивільного права N 1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого; 

Василенко Ірина Ернстівна 

начальник управління організації захисту прав інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України; 

Вінник Оксана Мар'янівна 

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Гура Руслан Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та господарського права Академії адвокатури України; 

Джунь В'ячеслав Васильович 

доктор юридичних наук, заслужений юрист України; 

Дзера Олександр Васильович 

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України; 

Дубинський Михайло Ілліч 

віце-президент Української асоціації власників товарних знаків, доктор філософії в галузі права; 

Капіца Юрій Михайлович 

директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, кандидат юридичних наук; 

Кисіль Василь Іванович 

професор кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Ковальський Віктор Семенович 

кандидат юридичних наук, Президент видавництва "Юрінком Інтер"; 

Кожарська Ірина Юріївна 

старший викладач Інституту інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія"; 

Коссак Володимир Михайлович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Костицький Василь Васильович 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України; 

Кот Олексій Олександрович 

кандидат юридичних наук, партнер Юридичної фірми "Антіка"; 

Кохановська Олена Велеонінівна 

доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка; 

Кузнецова Наталія Семенівна 

доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університет імені Тараса Шевченка; 

Луць Володимир Васильович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління, академік НАПрН України; 

Майданик Роман Андрійович 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мовчан Сергій Іванович 

представник в України Коаліції з питань захисту інтелектуальної власності, магістр адміністрування бізнесу; 

Носік Володимир Васильович 

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Омельченко Андрій Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

Онуфрієнко Олександр Іванович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"; 

Орлюк Олена Павлівна 

директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Паладій Микола Васильович 

голова Державної служби інтелектуальної власності України, кандидат економічних наук; 

Пахаренко-Андерсон Антоніна Павлівна 

президент Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, доктор наук в галузі права; 

Подцерковний Олег Петрович 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права та процесу Національного університету "Одеська юридична академія"; 

Рябченко Олена Петрівна 

доктор юридичних наук, професор Національного університету Державної податкової служби України; 

Савченко Леся Анатоліївна 

доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету; 

Святоцький Олександр Дмитрович 

головний редактор журналу "Право України", доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; 

Селіванов Анатолій Олександрович 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач Відділу Апарату Верховної Ради України, президент Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права України, заслужений юрист України; 

Сірий Микола Іванович 

старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук; 

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна 

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права N 1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України; 

Теньков Сергій Опанасович 

доктор філософії у галузі права; 

Удовиченко Олександр Сергійович 

суддя Вищого господарського суду України, голова ради суддів господарських судів України, член Вищої ради юстиції, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України; 

Фурса Світлана Ярославівна 

доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Щербина Валентин Степанович 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України; 

Яроцький Віталій Леонідович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права N 2 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України. 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали