МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2010 року N 362

Про затвердження нової редакції Положення про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога"

Відповідно до Закону України "Про курорти" та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.02.2005 N 62 "Про затвердження переліку спеціалізованих санаторіїв Міністерства праці та соціальної політики України" наказую:

1. Затвердити Положення про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога" (нова редакція), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.2007 N 27 "Про затвердження Положення про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога" та під 24.05.2007 N 253 "Про внесення змін до Положення про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога".

3. Директору спеціалізованого клінічного санаторію "Перемога" Ю. Харченку зареєструвати Положення про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога" (нова редакція) в установленому порядку.

 

Міністр 

В. Надрага 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
09.11.2010 N 362 

Заступник Міністра праці та соціальної політики України
І. Лушніков 

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізований клінічний санаторій "Перемога"

(Нова редакція)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізований клінічний санаторій "Перемога" (далі - Санаторій) є спеціалізованим санаторно-курортним закладом, що входить до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України, та надає громадянам послуги з лікування захворювань серцево-судинної системи відповідно до ст. 22 Закону України "Про курорти" та наказу Мінпраці від 22.02.2005 р. N 62 "Про затвердження переліку спеціалізованих санаторіїв Міністерства праці та соціальної політики України".

1.2. Санаторій здійснює медичну практику з метою надання ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", послуг оздоровчо-лікувального, профілактичного характеру та соціально-медичної реабілітації з використанням природних ресурсів та із застосуванням лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних та інших методів.

1.3. У своїй діяльності Санаторій керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України та цим Положенням.

1.4. Місцезнаходження Санаторію: Україна, 03129, м. Київ, вул. Бударіна, 3.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Санаторій створений з метою надання:

санаторно-курортного лікування, обстеження та забезпечення організованим відпочинком у встановленому порядку осіб, зазначених у пункті 1.2 цього Положення, та інших громадян;

соціально-медичної реабілітації інвалідів;

профілактики захворювань серцево-судинної системи, організації і надання медичної допомоги особам, що захворіли під час перебування у Санаторії;

якісного побутового і культурного обслуговування осіб, які перебувають на санаторно-курортному лікуванні.

2.2. Для досягнення своєї мети Санаторій здійснює:

прийом та розміщення осіб, які прибувають до Санаторію;

призначення і лікування відповідно до сучасних вимог медичної науки, методик комплексної терапії та ефективне використання наявної матеріальної бази;

лікувальне харчування хворих з урахуванням їх стану здоров'я відповідно до сучасних науково обґрунтованих фізіологічних норм;

необхідні діагностичні обстеження хворих за показаннями;

організацію культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням індивідуальних можливостей і стану здоров'я хворих;

контроль за дотриманням хворими і обслуговуючим персоналом установленого режиму лікування, правил внутрішнього розпорядку та перепусткового режиму Санаторію;

виявлення хворих, яким перебування в Санаторії протипоказане, організація їх з реевакуації до місця проживання або госпіталізацію, з одночасним повідомленням органів праці та соціального захисту населення, які видали путівку, для подальшого використання ліжко-днів, що залишилися невикористаними;

вивчення та впровадження в практику передових форм і методів роботи закладів охорони здоров'я, досягнень медичної науки, техніки;

функції з підвищення ефективності санаторно-курортного лікування;

надання медичної допомоги особам, які захворіли в період перебування в Санаторії, організацію в разі потреби консультативної допомоги лікарями-спеціалістами лікувальних закладів;

 організацію медичних обстежень працівників Санаторію;

організацію і проведення санітарно-гігієнічного навчання працівників Санаторію, пропаганди здорового способу життя серед хворих;

контроль за дотриманням державних стандартів та санітарно-гігієнічних норм продуктів харчування.

2.3. Санаторій може здійснювати й інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Санаторій здійснює свою діяльність за наявності ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на проведення медичної практики.

III. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ МАЙНА

3.1. Санаторій володіє, користується та розпоряджається майном на правах оперативного управління. Будь-які операції з майном здійснюються за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

3.2. Майно Санаторію становлять основні фонди, обігові, оборотні і грошові засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

3.3. Джерелами формування майна Санаторію є:

майно, що передане Міністерством праці та соціальної політики України в оперативне управління Санаторію;

кошти, одержані від реалізації путівок на санаторно-курортне лікування та від надання інших платних послуг;

кошти відповідних бюджетів;

благодійні внески;

інші джерела, не заборонені законодавством.

IV. УПРАВЛІННЯ САНАТОРІЄМ

4.1. Санаторій очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністерством праці та соціальної політики України шляхом укладення контракту.

4.2. Директор Санаторію має заступників, які призначаються на посаду директором Санаторію, як і головний бухгалтер, за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

4.3. Заступники директора Санаторію здійснюють свої функції згідно з посадовими інструкціями і несуть відповідальність за стан і результати роботи відповідно до розподілу обов'язків.

4.4. Затвердження штатного розпису Санаторію здійснюється Міністерством праці та соціальної політики України за поданням директора Санаторію.

4.5. Міністерство праці та соціальної політики України здійснює контроль за організацією лікувальної та оздоровчої роботи в Санаторії, а також надає науково-методичну та консультативну допомогу.

4.6. Директор Санаторію:

несе персональну відповідальність за результати діяльності Санаторію;

забезпечує своєчасне відрахування платежів до бюджету;

організовує діяльність структурних підрозділів;

створює необхідні умови для санаторно-курортного лікування, контролює забезпечення умов для повноцінного активного і культурного відпочинку та надання необхідної медичної допомоги, ефективного використання лікувально-діагностичної бази;

відповідає за роботу Санаторію, затверджує розроблені річні, поточні плани роботи всіх підрозділів і забезпечує їх реалізацію, а також здійснює заходи щодо удосконалення їх діяльності;

несе персональну відповідальність за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;

забезпечує економне використання паливно-енергетичних ресурсів і виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища;

організовує проведення капітального і поточного ремонтів будівель і споруд Санаторію, благоустрою території за рахунок коштів загального та спеціального фонду;

в термін, визначений Міністерством праці та соціальної політики України, затверджує графіки заїздів та виїздів відпочиваючих до Санаторію на наступний рік, з обов'язковим урахуванням зупинки на поточний ремонт Санаторію;

забезпечує підбір і підготовку кадрів відповідно до чинного законодавства, розробку правил внутрішнього трудового розпорядку та їх виконання;

контролює складання та реалізацію планів спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників Санаторію, проведення з ними занять з питань професійної підготовки;

організовує в установленому порядку інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків;

створює комісії для списання майна згідно з нормативно-правовими актами в межах компетенції Санаторію;

своєчасно подає у Міністерство праці та соціальної політики України звіт про діяльність Санаторію;

видає накази з питань діяльності Санаторію в межах наданих повноважень і компетенції;

видає накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення з роботи працівників відповідно до чинного законодавства про працю;

встановлює працівникам надбавки та доплати до посадових окладів у межах визначених розмірів та фонду заробітної плати;

здійснює стимулювання працівників Санаторію згідно з Положенням про преміювання, погодженим з профспілковим комітетом;

видає накази про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників Санаторію;

укладає угоди з питань забезпечення функціонування Санаторію, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України;

контролює оренду вільних приміщень Санаторію відповідно до чинного законодавства за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України;

забезпечує відповідно до чинного законодавства закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

продовжує та припиняє за згодою лікарської комісії Санаторію, на підставі відповідного акта та з урахуванням поважних причин терміни лікування (відпочинку) в Санаторії, а також інформує Міністерство праці та соціальної політики України та органи праці та соціального захисту населення, що видали путівку, про випадки грубих порушень санаторного режиму хворими.

4.7. Повноваження трудового колективу Санаторію реалізуються загальними зборами (конференцією). Разом з профспілковим органом уповноваженим трудовим колективом розробляє положення про стимулювання працівників та затверджує правила внутрішнього розпорядку.

Повноваження загальних зборів (конференції) встановлюються окремим положенням.

V. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ХВОРИХ У САНАТОРІЇ

5.1. Показаннями для направлення хворих до Санаторію є:

хронічна ішемічна хвороба серця з нечастими нападами стенокардії напруга з недостатністю кровообігу не вище II-А ступеня;

стан після інфаркту міокарда не раніше 6 місяців після гострого періоду, відсутності частих нападів стенокардії та явищами серцевої недостатності не вище II-А ступеня;

хронічні захворювання серцевого м'язу і клапанного апарату з недостатністю кровообігу не вище II-А рівня;

функціональні розлади серцево-судинної системи;

гіпертонічна хвороба I - II стадії з відсутністю судинних кризів і виражених явищ склерозу судин мозку, серця і нирок;

стан після гострого порушення мозкового кровообігу не раніше 6 місяців після гострого періоду, відсутності виражених порушень опорно-рухового апарату (здатності себе обслуговувати);

гіпотонічна хвороба;

атеросклероз судин нижніх кінцівок без трофічних виразок і прогресуючої ішемії.

5.2. До Санаторію приймаються особи, які не потребують сторонньої допомоги. Інваліди I групи повинні мати супроводжуючих із санаторно-курортною путівкою або довідку лікувально-профілактичного закладу про здатність самостійно себе обслуговувати.

5.3. Протипоказаннями для направлення хворих до санаторію є загальні протипоказання, які викладені в методичних вказівках щодо направлення хворих на санаторно-курортне лікування, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

За наявності протипоказань хворі на підставі рішення консультативної ради лікарів, затвердженим директором Санаторію, ревакуюються, а невикористані дні путівки не відшкодовуються. Протипоказання оформляються актом, що надсилається до Мінпраці та за місцем санаторно-курортного відбору.

5.4. Підставою для прийому хворих до Санаторію є санаторно-курортна путівка встановленого зразка. Особи, які прибувають на лікування до Санаторію, повинні подати заповнену санаторно-курортну путівку, картку санаторно-курортного відбору давністю не більше 2-х місяців, паспорт, пенсійну книжку, ідентифікаційний код.

5.5. Хворий приймається до Санаторію на термін, зазначений у санаторно-курортній путівці. Зарахування днів запізнення, а також повернення грошей не проводиться. Поселення здійснює реєстратура Санаторію, яка в дні заїзду працює цілодобово.

5.6. Санаторно-курортна путівка не підлягає поділу на двох осіб та передачі іншій особі.

5.7. Діти до 16 років до Санаторію не приймаються.

5.8. У випадках госпіталізації хворого з Санаторію рішенням консультативної ради лікарів, затвердженим директором Санаторію, дні перебування в стаціонарі можуть бути компенсовані, якщо хворий повернувся до Санаторію до закінчення терміну санаторно-курортної путівки та стан його здоров'я дозволяє перебувати у ньому.

5.9. Особи, які знаходяться на лікуванні у Санаторії, зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Санаторію.

5.10. Особи, що порушують правила внутрішнього розпорядку Санаторію та санаторно-курортний режим (вживання алкогольних напоїв, пошкодження майна, грубе ставлення до хворих і обслуговуючого персоналу, порушення вимог протипожежної безпеки тощо), виписуються з Санаторію достроково на підставі наказу директора Санаторію з повідомленням причини виписки за місцем одержання санаторно-курортної путівки. У цьому випадку невикористані дні путівки не відшкодовуються.

5.11. Хворий зобов'язаний відшкодувати всі матеріальні збитки через бухгалтерію Санаторію в грошовому еквіваленті, що сталися з його вини (загублений ключ від кімнати, зламаний замок, зіпсовані меблі, сантехнічне і електротехнічне обладнання, неочищувані забруднення килимів, стін, зіпсовані світильники, радіо тощо).

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. Санаторій є спеціалізованим лікувально-оздоровчим закладом кардіологічного профілю. На його базі проводиться медична практика з метою оздоровлення та соціально-медичної реабілітації профільних хворих. Санаторно-курортні методи лікування базуються на науково обґрунтованій системі, розробленій НДІ курортології та фізіотерапії, а також НДІ геронтології Академії медичних наук України.

6.2. Керівництво медичною практикою Санаторію здійснює заступник директора з медичної частини. Він несе відповідальність за:

повноту і якість ведення медичної документації;

якість лікувально-діагностичної роботи, харчування і обслуговування хворих;

раціональне і ефективне використання ліжкового фонду Санаторію, медичних кадрів і медичної техніки;

забезпечення необхідного обсягу всіх видів лікувально-оздоровчих та реабілітаційних заходів;

раціональне використання асигнувань на придбання медикаментів, медичного обладнання, дезинфікуючих засобів;

впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики, лікування, соціально-медичної реабілітації та передових форм роботи;

забезпечення належного порядку в організації консультативної допомоги, прийому і виписки хворих;

проведення аналізу показників діяльності медичної служби Санаторію і обговорення його на нарадах;

планування і організацію проведення конференцій, семінарів, нарад для лікарів і середнього медичного персоналу, санітарно-просвітницької роботи;

забезпечення чіткого статистичного обліку про діяльність медичних підрозділів, представлення звітів в органи статистики і Міністерству праці та соціальної політики України;

організацію підвищення кваліфікації лікарів та середнього медперсоналу і їх атестацію.

6.3. Завідуючі відділеннями Санаторію призначаються директором. Вони разом із заступником директора з медичної частини:

визначають показаних і протипоказаних хворих відповідно профілю Санаторію;

несуть відповідальність за рівень і якість діагностичних і лікувально-оздоровчих заходів;

щоквартально проводять аналіз роботи і розробляють заходи з подальшого покращення обслуговування хворих.

6.4. Для проведення науково-методичної роботи керівництво Санаторію укладає угоди з науково дослідним інститутом Академії медичних наук України.

6.5. На базі Санаторію проводиться апробація нових методів лікування осіб похилого віку, медичної техніки. Санаторій готує методичні рекомендації з нових лікувально-діагностичних методів для медичних установ Міністерства праці та соціальної політики України.

6.6. Лікарі Санаторію за потреби можуть залучатися до виконання наукової роботи науково дослідного інституту Академії медичних наук України.

VII. ФІНАНСОВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРІЮ

7.1. Санаторій с юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, має штамп, круглу печатку із своєю назвою.

7.2. Санаторій має право реалізовувати юридичним та фізичним особам санаторно-курортні путівки відповідно до рішення Міністерства праці та соціальної політики України.

7.3. Утримання Санаторію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших власних надходжень, не заборонених законодавством.

7.4. Санаторій складає проект кошторису видатків за загальним та спеціальним фондом на утримання Санаторію з необхідними розрахунками, обґрунтуваннями і подає на розгляд та затвердження Міністерства праці та соціальної політики України.

Фінансово-господарська діяльність Санаторію здійснюється відповідно кошторису, штатного розпису, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України.

7.5. Санаторій веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, статистичну звітність.

7.6. Бухгалтерський облік здійснюється згідно з чинним законодавством. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством.

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

8.1. Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Санаторію проводяться за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством.

8.2. У разі ліквідації Санаторію, його активи будуть передані іншій установі відповідного типу або зараховані до доходу Державного бюджету України за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали