ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2011 року N 110

Про затвердження нової редакції Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби та визнання таким, що втратив чинність, наказу Головдержслужби
від 27.11.2009 N 357

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 18 липня 2011 року N 175 (Наказ N 175)

З метою удосконалення наявної структурної моделі веб-сайтів та відповідного наповнення методичними матеріалами щодо висвітлення в повному обсязі інформації про діяльність територіальних органів Головдержслужби та забезпечення актуальності інформації, а також удосконалення їх рейтингового оцінювання наказую:

1. Затвердити Порядок супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби у новій редакції, що додається.

2. Наказ Головдержслужби від 27 листопада 2009 року N 357 "Про затвердження Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби України" визнати таким, що втратив чинність.

3. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів, підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби з питань правової роботи та модернізації державної служби.

 

Начальник Головдержслужби

Т. Мотренко

 

Додаток
до наказу Головдержслужби
26.04.2011 N 110

ПОРЯДОК
супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

1. Порядок супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби визначає основні засади змістовного наповнення веб-сайтів та відповідальних за підготовку, розміщення і актуальність інформації в тематичних рубриках.

2. Офіційні веб-сайти територіальних органів Головдержслужби є складовою частиною офіційного веб-порталу Головдержслужби України.

3. На веб-сайтах заборонено розміщувати інформацію, яка має статус відомостей, що становлять державну таємницю, та іншу інформацію, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. З метою виключення розміщення в мережі Інтернет інформації, що становить державну таємницю, особам, відповідальним за збір інформації, необхідно керуватись Зводом відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ), затвердженим наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440.

4. Інформаційне наповнення веб-сайтів територіальних органів здійснюється виключно українською мовою. Публікація матеріалів в розділах/рубриках здійснюється шляхом створення та наповнення HTML-сторінок завчасно підготовленим та літературно відредагованим текстом. Розміщувати інформаційні матеріали за допомогою гіперпосилань на документи форматів *.doc, *.xls, дозволяється лише у виключних випадках, зокрема - обсяг матеріалів яких становить більше ніж 30 сторінок, а також зразки заяв чи документів. Всі матеріали розміщуються 10 кеглем (розмір шрифту), міжстроковий інтервал одинарний, шрифт "Verdana". Для кожної тематичної сторінки (публікації) на сайті обов'язково заповнюються поля "Титул", "Ключові слова" та "Опис".

В кінці кожної публікації обов'язково необхідно зазначати дату розміщення або оновлення інформації.

5. Рішення щодо розміщення матеріалів на веб-сайтах приймає керівник територіального органу. Керівником територіального органу розглядається зміст, обсяг, цілісність, місце розміщення, а також термін актуальності інформації.

6. За розміщення та оновлення інформації на веб-сайтах територіальних органів Головдержслужби відповідають особи (далі - контент-менеджери), які визначені керівником відповідного територіального органу. Розміщення інформації здійснюється контент-менеджерами за допомогою системи адміністрування веб-сайту "Портал-Менеджер PHP" (далі - Система). Ідентифікатор (логін), пароль та необхідні права доступу для роботи в Системі новопризначеним контент-менеджерам надаються департаментом модернізації державної служби впродовж одного робочого дня після отримання відповідної заявки (додаток 1).

Контент-менеджер повинен зберігати в таємниці призначені йому ідентифікатор (логін) і пароль для роботи в Системі для забезпечення цілісності та достовірності інформації.

У разі звільнення контент-менеджера керівник територіального органу Головдержслужби України того ж дня зобов'язаний повідомити про це департамент модернізації державної служби, з метою припинення його доступу до Системи, за визначеною формою (додаток 1).

7. Департамент модернізації державної служби надає оперативну консультативну допомогу контент-менеджерам з питань роботи в Системі за допомогою електронної пошти, телефонного зв'язку та інших програм мережевого спілкування.

8. Перелік та структура обов'язкових рубрик веб-сайту територіального органу, терміни оновлення інформації, методичні рекомендації щодо наповнення, а також відповідальні куратори за повноту та актуальність інформації наведені в додатку 2.

9. У разі необхідності запровадження нового або вилучення існуючого розділу/рубрики (запровадженого за власною ініціативою) керівник територіального органу, який виступає ініціатором відповідних змін, подає до департаменту модернізації державної служби супровідну форму відповідно до додатку 3. Департамент модернізації державної служби впродовж трьох робочих днів здійснює аналіз доцільності запропонованих змін та у разі позитивного рішення вносить відповідні зміни до структури веб-сайту.

10. Розміщення наскрізних опитувань на всіх веб-сайтах територіальних органів здійснюється централізовано департаментом модернізації державної служби відповідно п. 20 Порядку супроводження веб-сайтів Головного управління державної служби України, затвердженого наказом Головдержслужби від 07.07.2008 р. N 184. Територіальним органом може бути розроблено та розміщено власне опитування, але лише у відповідному тематичному розділі з можливим посиланням через відповідний банер.

11. Банери на веб-сайтах територіальних органів Головдержслужби створюються і видаляються за рішенням керівника територіального органу, що не суперечить наданим дорученням. Всі банери мають бути актуальними, тобто інформація з доступом через банер має поновлюватись першочергово. Розміщення банерів завжди здійснюється під розділом "Опитування".

12. Для посилення контролю за наповненням та актуальністю інформації на веб-сайтах територіальних органів Головдержслужби визначено відповідальних кураторів з числа структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби України (додаток 2).

Відповідальні куратори постійно проводять моніторинг підконтрольних рубрик на веб-сайтах територіальних органів Головдержслужби щодо правильності та актуальності розміщеної інформації, а також її відповідності методичним рекомендаціям та загальним вимогам відповідно до наведеного Порядку.

13. В останній робочий день місяця відповідальні куратори надсилають на електронну адресу monitoring@guds.gov.ua довідки щодо актуальності та оновлення інформації (додаток 4). Назва довідки формується із скороченої назви структурного підрозділу та дати її формування, наприклад: ЮД_29.04.2011.doc.

На основі наданих довідок департамент модернізації державної служби формує зведену інформацію щодо наявних помилок та зауважень й надсилає її до територіальних органів. Територіальні органи Головдержслужби зобов'язані вжити всіх можливих заходів для усунення зазначених недоліків у двотижневий термін.

14. В останній робочий день місяця територіальні органи Головдержслужби готують довідки щодо актуальності та оновлення ними інформації на власних веб-сайтах за поточний місяць (додаток 5). Назва довідки формується із скороченої назви територіального органу та дати її формування, наприклад: Львів_27.04.2011.doc.

Зазначена довідка підписується електронним підписом керівника відповідного територіального органу або особою, що його заміщує, та направляється на адресу monitoring@guds.gov.ua. Надходження зазначеної довідки на будь-яку іншу адресу не є підставою для її розгляду.


15. Департамент модернізації державної служби щомісячно до 10 числа готує довідку щодо рейтингового оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами відповідно методики, наведеної у додатку 6. Відповідна довідка розміщується на офіційному веб-сайті Головдержслужби в розділі "Напрями діяльності - Е-урядування - Е-урядування в Головдержслужбі - Рейтинг веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби". Відповідно до рейтингового оцінювання готується аналітична записка щодо змін рейтингових балів веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби більше ніж на 30 %. (Наказ N 175)

(пункт 15 у редакції наказу Головного управління державної служби України від 18.07.2011 р. N 175) (Наказ N 175)

16. Керівники територіальних органів у яких зафіксовані зміни рейтингового балу, у порівнянні з попереднім періодом, більше ніж на 30 % впродовж 1 робочого дня, з моменту оприлюднення довідки на офіційному веб-сайті, подають до департаменту модернізації державної служби пояснювальні записки щодо причин таких змін. (Наказ N 175)

(Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з наказом Головного управління державної служби України від 18.07.2011 р. N 175 (Наказ N 175), у зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17 (Наказ N 175)) (Наказ N 175)

17. (Наказ N 175) Керівник територіального органу несе персональну відповідальність за порушення вимог цього Порядку.

 

Додаток 1
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

Департаменту модернізації державної служби

Заявка
на підключення / відключення до / від
(необхідне підкреслити)
системи адміністрування веб-сайту

у ________ області

П. І. Б. контент-менеджера

______

Посада

______

N контактного телефону (в тому числі ip)

 

Керівник територіального органу

______


 

Прошу здійснити необхідні налаштування у зв'язку із
_____
__________
__________
__________

 

Додаток 2
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

Перелік та структура обов'язкових рубрик веб-сайтів територіальних органів

Рубрика веб-сайту

Періодичність (термін) оновлення

Рекомендації

Відповідальні куратори, що здійснюють моніторинг

Ліве меню

 

 

 

Загальна інформація

-

-

-

Про Управління

щокварталу, до 10 числа

Містить інформацію про орган, керівника, основні завдання та цілі, а також пріоритетні напрямки діяльності Управління.

департамент модернізації державної служби

Контактна інформація

протягом доби після затвердження кадрових змін

Містить загальну інформацію про контакти Управління, як то індекс, адреса, E-mail, телефон та факс приймальні, розміщення на карті. А також відомості про контакти та профілі кожного працівника.

Правові засади діяльності

протягом 3 робочих днів після набрання чинності

Містить перелік нормативно-правових актів та документів на підставі яких Управління здійснює свою діяльність.

юридичний департамент

Прийом громадян

протягом 3 робочих днів після затвердження (внесення змін)

Містить Закон України "Про звернення громадян"; Порядок проведення особистого прийому та розгляду звернень громадян; Графіки проведення особистого прийому громадян, прямих телефонних ліній; Інформацію щодо опрацювання звернень громадян;
Відповіді на типові звернення.

юридичний департамент

Діяльність Управління

-

-

-

Плани діяльності

протягом 3 робочих днів після затвердження

Містить план роботи територіальних органів на рік, місячні плани та посилання на Стратегічний план Головдержслужби, тощо

департамент модернізації державної служби

Підсумки діяльності

протягом 3 робочих днів після затвердження

Розміщуються інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Управління поквартально та за півріччя. Виконання показників реалізації Політики та Стратегічного плану діяльності. Підсумки проведення етапів Спартакіади, турів Всеукраїнських конкурсів "Кращий державний службовець" та "Приязна адміністрація" шляхом розміщення посилань на відповідні публікації розділу "Проекти з розвитку персоналу".

Методичні рекомендації

протягом 3 робочих днів після затвердження

Містять офіційні методичні рекомендації, інформаційно-практичні довідники, збірники нормативних документів з різноманітних питань, інформаційні бюлетені з питань проходження державної служби, тощо.

департамент персоналу державних органів та місцевого самоврядування та юридичний департамент (в межах повноважень)

Система управління якістю ISO 9001:2009

-

-

-

Нормативно-правова база

протягом 3 робочих днів після офіційного опублікування НПА

Розміщуються актуальні НПА, що висвітлюють принципи управління якістю, основи яких закладено в міжнародних стандартах, прийнятих міжнародною організацією зі стандартизації. Державні стандарти України ДСТУ ISO. Також інформація про Міжнародну організацію зі стандартизації.

департамент модернізації державної служби

Політика та Настанова з якості

протягом 3 робочих днів після затвердження

Розміщується Політика Головдержслужби України на поточний рік; Настанова з якості та перелік методик процесів Головдержслужби шляхом створення посилань на відповідні документи офіційного веб-сайту Головдержслужби.

Зворотний зв'язок із споживачами послуг

протягом 3 робочих днів після опрацювання

Міститься інформація щодо проведених анкетувань в графічному та аналітичному вигляді, а також розміщуються інтерактивні анкети у вигляді опитування.

ЄДКС "Кадри"

-

-

-

Роз'яснення та НПА

протягом 5 робочих днів після надходження запитання

В верхній частині публікації розміщується П. І. Б., посада та контакти особи, відповідальної за супроводження системи ЄДКС "Кадри". Мета та основні завдання програми.
Нормативно-правові акти та документи, які регламентують порядок збору та супроводження інформації про державних службовців.
В нижній частині розміщуються типові питання-відповіді та роз'яснення.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Оновлення та методичні рекомендації

протягом 5 робочих днів після отримання

Розміщуються методичні рекомендації, інструкції користувача для роботи з системою "Картка" та оновлення до версій чи підсистем.

Запобігання проявам корупції

-

-

-

Антикорупційні НПА та довідкові матеріали

протягом 3 робочих днів після затвердження нормативно-правових актів

Розміщуються нормативно-правові акти з посиланням на відповідні документи в базі даних веб-сайту Верховної Ради України; матеріали з питань запобігання проявам корупції, що розміщені на офіційних веб-сайтах Головдержслужби, Міністерства юстиції, Держкомстату тощо

юридичний департамент

Контроль за дотриманням законодавства про державну службу

протягом 3 робочих днів після участі у відповідних заходах

Розміщується аналіз типових недоліків та порушень, виявлених під час перевірок, надання консультативно-методичної допомоги, участі у службових розслідуваннях.
Результати проведення тематичних прямих телефонних ліній за участю керівництва (щомісячні аналітичні звіти).

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції

протягом 3 робочих днів після проведення відповідних заходів

Інформація щодо проведених тренінгів, навчань та роз'яснювальних робіт щодо нового антикорупційного законодавства. Внесені пропозиції та ініціативи.

Підготовка та підвищення кваліфікації

-

-

-

Співпраця з магістратурами

протягом 5 робочих днів після надходження оновлень

Умови та порядок вступу, оголошення, зразки документів, тощо.
Короткий опис змісту програм навчальної програми підготовки магістрів; Моніторинг працевлаштування магістрів; Плани спільних заходів.

управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації

 

Загальна інформація про Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації та його керівництво.
План-графік підвищення кваліфікації на поточний рік та їх виконання; Аналітичні матеріали щодо підвищення кваліфікації, перелік навчальних закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації

Методичні рекомендації

протягом 5 робочих днів після надходження оновлень

Розміщуються методичні рекомендації щодо вивчення потреб у підготовці магістрів в освітній галузі "Державне управління"; відбору та направлення на навчання до ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба"; вивчення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Проекти з розвитку персоналу

-

-

-

Приязна адміністрація

протягом 5 робочих днів після надходження оновлень

Нормативно-правові акти, матеріали з організаційно-методичного супроводження, інформацію про роботу організаційних комітетів, аналітичні матеріали, висвітлення подій в ЗМІ, посилання на зразки анкет, підсумки проведення конкурсів, тощо

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Кращий державний службовець

управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Спартакіада державних службовців

Нормативно-правові акти, матеріали з організаційно-методичного супроводження, графіки заходів та результати змагань

адміністративно-фінансовий департамент

Корисні посилання

-

Посилання на ключові органи державної влади і місцевого самоврядування області, а також важливі для роботи інтернет-ресурси. Бажано посилання ділити за тематичними групами.

департамент модернізації державної служби

Верхнє меню

 

 

 

Новини

протягом 1 робочого дня

Новинні повідомлення містять короткий змістовний заголовок без зазначення дати розміщення.
Анонси новин можуть містити не більше однієї фотографії чи тематичного зображення, витриманих в одному розмірі (рекомендовано 170*120 px). Сама новина це змістовне висвітлення події з можливими висновками, результатами, тощо. Може містити декілька фотографій та посилання на відповідну фотогалерею.

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Оголошення

за 2 робочі дні до проведення заходу

Мають змістовні заголовки зі словами "Оголошено … про", "Увага …" і т.п. Обов'язково містять дату розміщення.

Фотогалерея

протягом 2 робочих днів після проходження заходу

Всі фотоматеріали розміщуються з зазначенням дати та мають супроводжуватися коментарями чи коротким описом події та посиланням на відповідне новинне повідомлення.

Вакансії

протягом 1 робочого дня після оголошення конкурсу

Завжди містить повідомлення про наявні в Управлінні вакансії (або їх відсутність) з зазначенням дати актуальності інформації. Текст оголошення має містити умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік документів, які подаються для участі у конкурсі; перелік питань, які виносяться на іспит зі знання законодавства; контактні телефони.

Можливе розміщення даних щодо наявних вакансій в органах виконавчої влади області.

департамент модернізації державної служби

Праве меню

 

 

 

Територіальні органи Головдержслужби

-

Містить посилання на головну сторінку веб-порталу територіальних управлінь Головдержслужби України.

департамент модернізації державної служби

Статистичні та аналітичні матеріали

щорічно, до кінця травня

Розміщується інформація про кількісний та якісний склад державних службовців, аналітична інформація з приводу гендерної політики в межах відповідної території. А також посилання на інтерактивну систему "Державна служба в цифрах" офіційного веб-сайту Головдержслужби.

Моніторинг

протягом 10 робочих днів після затвердження

Наповнення проводиться відповідно до вимог, викладених у додатку 3 наказу Головдержслужби від 31.12.2010 року N 337 (Порядок N 337)

На допомогу кадровику

-

Містить методичні рекомендації щодо оформлення документів з окремих питань кадрової роботи та зразки документів; можливо розміщувати відповіді на типові питання.

департамент персоналу державних органів та місцевого самоврядування

Взаємодія з громадськістю

-

-

-

Нормативно-правова база

протягом 5 робочих днів після затвердження нормативно-правових актів

Містить перелік нормативно-правових актів, що регламентують права громадян на отримання інформації, аналогічно до розміщеного переліку на офіційному веб-сайту Головдержслужби у відповідній рубриці.

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Плани взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

Останній робочий день місяця

Розміщуються плани на наступний місяць відповідно до форми, затвердженої резолюцією КМУ від 18.02.2011 року N 41494/2411/1-10. В плані зазначати точну дату проведення комунікативного заходу, назву та форму заходу, а також контактних осіб.

Прес-релізи

у день проведення заходу

Розміщується інформація про події, що розповсюджується серед різних ЗМІ для оповіщення громадськості про новини та події, що відбулися в Управлінні.

Виступи, доповіді

протягом одного дня

Матеріали, які готуються Управлінням для участі керівництва у заходах.

ЗМІ про Управління

протягом 5 робочих днів

Розміщується інформація щодо висвітлення діяльності Управління в засобах масової інформації.

Діяльність Громадської експертної групи

протягом 3 робочих днів після засідання

Розміщуються нормативно-правові документи, плани та звіти, матеріали засідань, інша корисна інформація.

Контакти

протягом 1 робочого дня після затвердження кадрових змін

Містить П. І. Б., контактний телефон, e-mail відповідальної особи за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю.

Опитування

протягом 1 робочого дня після прийняття рішення про проведення опитування

Опитування розміщується централізовано департаментом модернізації державної служби.

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Банерна зона

-

Банери завжди розміщуються під опитуванням;
Зображення та підписи на банерах мають бути чіткими та зрозумілими.

департамент модернізації державної служби

 

Додаток 3
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

Департаменту модернізації державної служби

СУПРОВІДНА ФОРМА

від _
_________
на створення / вилучення розділу/ рубрики
(необхідне підкреслити)

Бажана назва рубрики на веб-сайті
___________
___________

Місце розташування рубрики на сайті:
___________
___________
__________

Відповідальна особа за наповнення рубрики
__________

Контактний телефон (в тому числі ip)
__________

Обґрунтування доцільності внесення змін
___________
___________

Керівник територіального органу

___________


 

 

Додаток 4
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

Департаменту модернізації державної служби

Довідка щодо актуальності та оновлення інформації
за період _

 

Зауваження

Пропозиції

Назва територіального органу

 

 

Ліве меню

 

 

Назва рубрики

 

 

Назва розділу

 

 

 

 

 

Верхнє меню

 

 

Назва рубрики

 

 

 

 

 

Праве меню

 

 

Назва рубрики

 

 


(П. І. Б. керівника)

___________
(дата)

 

Додаток 5
до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби

Департаменту модернізації державної служби

Довідка щодо актуальності та оновлення інформації
від ___
за період ________

Рубрика веб-сайту

Загальна кількість розміщених публікацій (включно із зв'язаними)

Кількість розміщених публікацій за звітний період

Кількість оновлених публікацій за звітний період

Дата останньої публікації

Ліве меню

 

 

 

 

Загальна інформація

 

 

 

 

Про управління

 

 

 

 

Контактна інформація

 

 

 

 

Правові засади діяльності

 

 

 

 

Прийом громадян

 

 

 

 

Діяльність управління

 

 

 

 

Плани діяльності

 

 

 

 

Підсумки діяльності

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Система управління якістю ISO 9001:2001

 

 

 

 

Нормативно-правова база

 

 

 

 

Політика та Настанова з якості

 

 

 

 

Зворотний зв'язок із споживачами послуг

 

 

 

 

ЄДКС "Кадри"

 

 

 

 

Роз'яснення та НПА

 

 

 

 

Оновлення та методичні рекомендації

 

 

 

 

Запобігання проявам корупції

 

 

 

 

Антикорупційні НПА та довідкові матеріали

 

 

 

 

Контроль за дотриманням законодавства про державну службу

 

 

 

 

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції

 

 

 

 

Підготовка та підвищення кваліфікації

 

 

 

 

Співпраця з магістратурами

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Проекти з розвитку персоналу

 

 

 

 

Приязна адміністрація

 

 

 

 

Кращий державний службовець

 

 

 

 

Спартакіада державних службовців

 

 

 

 

Корисні посилання

 

 

 

 

Верхнє меню

 

 

 

 

Новини

 

 

 

 

Оголошення

 

 

 

 

Фотогалерея

 

 

 

 

Вакансії

 

 

 

 

Праве меню

 

 

 

 

Територіальні органи Головдержслужби

 

 

 

 

Статистичні та аналітичні матеріали

 

 

 

 

Моніторинг

 

 

 

 

На допомогу кадровику

 

 

 

 

Взаємодія з громадськістю

 

 

 

 

Нормативно-правова база

 

 

 

 

Плани взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

 

 

 

 

Прес-релізи

 

 

 

 

Виступи, доповіді, інтерв'ю

 

 

 

 

ЗМІ про Управління

 

 

 

 

Діяльність Громадської експертної групи

 

 

 

 

Контакти

 

 

 

 

Опитування

 

 

 

 

Банерна зона

 

 

 

 


(П. І. Б. керівника)

_____
(підпис)

___________
(дата)

 


Додаток 6до Порядку супроводження веб-сайтів територіальних органів Головдержслужби(у редакції наказу Головдержслужби від 18 липня 2011 р. N 175) (Наказ N 175)

МЕТОДИКАрейтингового оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами (Наказ N 175)

Рейтингове оцінювання роботи територіальних органів Головдержслужби із власними веб-сайтами визначається як базовий бал, відкоригований на підставі обрахованих коефіцієнтів виконання планових показників супроводу відповідних веб-сайтів територіальних органів за звітний період: (Наказ N 175)

Р = Бб * Кв * Ко * Кп * Квп, де (Наказ N 175)

Р - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби, що складається з: (Наказ N 175)

Бб - базового балу, який становить 10 балів; (Наказ N 175)

Коефіцієнт зміни рейтингової оцінки (Кз) обраховується за формулою: (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

ж  (Наказ N 175)

Рпм - Роп (Наказ N 175)

ц  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Кз (Наказ N 175)

= (Наказ N 175)

з  (Наказ N 175)

___________ (Наказ N 175)

ч (Наказ N 175)

* 100 %, де (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

и  (Наказ N 175)

Роп (Наказ N 175)

ш (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Рпм - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби за попередній місяць; (Наказ N 175)

Роп - рейтингова оцінка веб-сайту територіального органу Головдержслужби за обрахунковий період. (Наказ N 175)

Кв - коефіцієнт виконання показника відвідування відповідного веб-сайту. Обраховується на основі базового показника, що складає 15 % від загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в регіоні**: (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

ж  (Наказ N 175)

Кбаза - Квс (Наказ N 175)

ц  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Кв (Наказ N 175)

= (Наказ N 175)

1 - 0,9 (Наказ N 175)

з  (Наказ N 175)

_ (Наказ N 175)

ч  (Наказ N 175)

, де (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

и  (Наказ N 175)

Кбаза (Наказ N 175)

ш  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Кбаза - базовий показник відвідуваності; (Наказ N 175)

Квс - кількість відвідувачів веб-сайту; (Наказ N 175)

* - щомісячно, починаючи з вересня 2011 року, показник зростає на 0,5 % відсотка доки не досягне 18 %; (Наказ N 175)

** - для м. Києва враховується лише кількість державних службовців в органах державної влади місцевого рівня. (Наказ N 175)

Ко - коефіцієнт планового показника оновлення рубрик веб-сайту обраховується на основі планового місячного показника, який становить 20 обов'язково оновлених рубрик. У випадку ненадання довідки щодо актуальності та оновлення інформації на власних веб-сайтах за поточний місяць відповідний коефіцієнт не обраховується, а рейтингова оцінка зменшується на 1,0 бал. (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

ж  (Наказ N 175)

Кплан - Кор (Наказ N 175)

ц  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Ко (Наказ N 175)

= (Наказ N 175)

1 - 0,9 (Наказ N 175)

з  (Наказ N 175)

_ (Наказ N 175)

ч  (Наказ N 175)

, де (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

и  (Наказ N 175)

Кплан (Наказ N 175)

ш  (Наказ N 175)

  (Наказ N 175)

Кплан - планова кількість оновлених рубрик; (Наказ N 175)

Кор - кількість оновлених рубрик відповідальними особами в територіальному органі; (Наказ N 175)

Кп - коефіцієнт безпомилковості супроводу відповідного веб-сайту, що обраховується на основі планового місячного показника - 0 помилок. Коефіцієнт висвітлює якість роботи з контентом та вираховується у вигляді зменшення бала на 0,025 за кожне зауваження, що надійшло від відповідальних кураторів: (Наказ N 175)

Кп = 1 - 0,9 (N / 15), де (Наказ N 175)

N - кількість допущених помилок; (Наказ N 175)

15 - граничний показник. (Наказ N 175)

Квп - коефіцієнт корекції контенту висвітлює роботу над помилками, що були вказані та надіслані до територіальних органів відповідно до зауважень відповідальних кураторів. Коефіцієнт вираховується у вигляді зменшення бала на 0,05 за кожне повторне зауваження: (Наказ N 175)

Квп = 1 - 0,9 (N / 15), де (Наказ N 175)

N - кількість повторних помилок. (Наказ N 175)

15 - граничний показник. (Наказ N 175)

(Методика у редакції наказу Головного управління державної служби України від 18.07.2011 р. N 175) (Наказ N 175)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали