МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 лютого 2012 року N 72

Про затвердження переліку науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році

На виконання пункту 3 наказу МОЗ від 15.08.2011 N 508 "Про планування тематики на 2012 рік" (Методичні рекомендації N 508) та протоколів Комісії МОЗ України з оцінки проектів наукових досліджень і розробок на 2012 рік від 12 - 16 грудня 2011 року наказую:

1. Затвердити перелік науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, що додається.

2. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В.:

2.1. Довести науково-дослідним установам, вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти IV рівня акредитації (далі - Виконавці) перелік наукових досліджень і розробок, затверджених п. 1 наказу.

2.2. Організувати укладення договорів про виконання наукових досліджень і розробок з Виконавцями та забезпечити контроль за їх виконанням.

3. Виконавцям щокварталу до першого числа місяця наступного кварталу подавати Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції звіти про хід виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

4. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О. І. забезпечити фінансування науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.02.2012 N 72

Перелік
науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

N п/п

Назва науково-дослідної установи, вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, закладу післядипломної освіти (розпорядника, одержувача бюджетних коштів).
Назва науково-дослідної роботи, строки виконання

1

2

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

1.

Розробка механізмів визначення потреби з підготовки медичних працівників різної кваліфікації

Прикладна 2010 - 2012

2.

Наукове обґрунтування та розробка заходів по зниженню смертності в регіонах України за причинами смерті

Прикладна 2010 - 2012

3.

Вивчення стану здоров'я дорослого населення України, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я в регіональному аспекті

Прикладна 2010 - 2012

4.

Наукове обґрунтування підвищення ефективності системи фінансування охорони здоров'я при проведенні економічних реформ в Україні

Прикладна 2011 - 2013

5.

Наукове обґрунтування системи медичного обслуговування національних меншин в Україні (зокрема караїмів, кримчаків, ромів, гуцулів)

Прикладна 2011 - 2013

6.

Наукове обґрунтування напрямів удосконалення інституціонального механізму адаптації законодавства України з питань охорони здоров'я до законодавства Європейського Союзу

Прикладна 2011 - 2013

7.

Наукове обґрунтування заходів з попередження передчасної смерті населення працездатного віку від хвороб системи кровообігу на рівні надання первинної медико-санітарної допомоги населенню

Прикладна 2012 - 2013

8.

Науково-методичний супровід розробки, впровадження та оцінки ефективності клінічних протоколів за спеціальностями педіатрія, акушерство, гінекологія і неонатологія

Прикладна 2012 - 2014

9.

Наукове обґрунтування та розробка моделі моніторингу якості надання медичної допомоги населенню України

Прикладна 2012 - 2014

10.

Наукове обґрунтування розробки системи комунікаційних технологій в охороні здоров'я України

Прикладна 2012 - 2014

11.

Наукове забезпечення реалізації Європейської політики ЗДВ-21 в умовах оптимізації системи охорони здоров'я України

Прикладна 2012 - 2014

12.

Наукове забезпечення і моніторинг реформування системи медичної допомоги в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві

Прикладна 2012 - 2014

 

Державна установа "Національний інститут раку"

13.

Дослідити особливості біологічної відповіді організму в динаміці інтерферонотерапії хворих на меланому шкіри та визначити імунобіологічні критерії ефективності комбінованого лікування

Прикладна 2010 - 2012

14.

Розробити та удосконалити методики комбінованого лікування дітей з прогностично несприятливими формами нейробластоми, саркоми Юїнга та сарком м'яких тканин (не рабдоміосаркоми)

Прикладна 2010 - 2012

15.

Розробити та удосконалити розширені, комбіновані та реконструктивні пластичні операції, спрямовані на підвищення ефективності лікування та покращення якості життя хворих на злоякісні пухлини голови та шиї

Прикладна 2010 - 2012

16.

Розробити та удосконалити методики комплексного лікування хворих на злоякісні пухлини кісток з несприятливими прогностичними факторами перебігу захворювання

Прикладна 2010 - 2012

17.

Розробити нові та удосконалити існуючі методики неад'ювантної та ад'ювантної терапії в комбінованому лікуванні хворих на меланому шкіри та саркому м'яких тканин високого ступеня ризику

Прикладна 2010 - 2012

18.

Дослідити ефективність протипухлинної дії комплексу магнітних мікро- та наночасток і доксорубіцину при електромагнітному опроміненні в експерименті

Фундаментальна 2010 - 2012

19.

Розробити метод комбінованої специфічної та неспецифічної імунотерапії в експерименті та визначити показання до його застосування в комплексному лікуванні хворих на злоякісні новоутворення

Прикладна 2010 - 2012

20.

Вивчити можливості та оптимізувати методики променевих методів дослідження для діагностики злоякісних новоутворень гепатобіліарної зони

Прикладна 2011 - 2013

21.

Розробити терапію супроводу хіміотерапевтичного лікування хворих на злоякісні пухлини молочної залози з урахуванням клініко-лабораторних факторів прогнозу токсичності

Прикладна 2011 - 2013

22.

Вивчити можливості радіонуклідної терапії і діагностики в комплексному лікуванні та моніторингу у хворих на медулярний рак щитоподібної залози

Прикладна 2011 - 2013

23.

Розробити нові методики брахітерапії з використанням джерел високої активності при лікуванні хворих на місцево поширений рак шийки матки

Прикладна 2011 - 2013

24.

Об'єктивізація морфологічної верифікації злоякісності новоутворень шляхом визначення їхнього клітинного субпопуляційного складу за ключовими ознаками багатофакторного морфофункціонального аналізу

Фундаментальна 2011 - 2013

25.

Розробити та вдосконалити патогенетично обґрунтовані методи комплексної терапії злоякісних пухлин матки, спрямовані на покращення медико-соціальної реабілітації хворих

Прикладна 2012 - 2014

26.

Розробити методи лікування хворих на злоякісні пухлини органів черевної порожнини

Прикладна 2012 - 2014

27.

Вдосконалити показання та методики органозберігаючих оперативних втручань при нирково-клітинному раку на основі вивчення морфофункціональних змін в нирках

Прикладна 2012 - 2014

28.

Вивчити розвиток онкоепідеміологічного процесу в популяції України після аварії на Чорнобильській АЕС.

Прикладна 2012 - 2014

29.

Розробити алгоритм комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози

Прикладна 2012 - 2014

30.

Удосконалити морфологічну діагностику новоутворень яєчника з використанням комплексу сучасних цитологічних і гістологічних досліджень

Прикладна 2012 - 2014

31.

Удосконалити методи лікування хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини

Прикладна 2012 - 2014

32.

Оптимізувати лікування хворих на рецидивні і рефрактерні форми злоякісних лімфом та множинної мієломи (мультицентрове дослідження)

Прикладна 2012 - 2014

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

33.

Розробити систему психотерапії та психопрофілактики у комплексному лікуванні кардіохірургічних хворих

Прикладна 2010 - 2012

34.

Науково обґрунтувати, розробити та впровадити критерії якості надання медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію

Прикладна 2010 - 2012

35.

Розробити систему лікувально-профілактичних заходів щодо надання спеціалізованої медичної допомоги особам із хімічною та нехімічною аддикціями (на моделі алкогольної та ігрової залежності)

Прикладна 2010 - 2012

36.

Розробити методологічні та методичні принципи проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи у кримінальному процесі

Прикладна 2011 - 2013

37.

Розробити модель комплексної програми психіатричної та соціально-психологічної корекції з саморуйнівною поведінкою в межах біопсихосоціальної парадигми (психіатричний, соціально-психологічний та психосоматичний аспекти)

Прикладна 2011 - 2013

38.

Розробка критеріїв зміни і припинення примусових заходів медичного характеру хворим з посттравматичними стресовими розладами, які скоїли суспільно небезпечні дії та злочини

Прикладна 2011 - 2013

39.

Судово-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю в цивільному процесі

Прикладна 2012 - 2014

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

40.

Патогенетичні особливості травматичної хвороби у постраждалих з тяжкими полісистемними пошкодженнями на фоні екзогенних інтоксикацій

Фундаментальна 2010 - 2012

41.

Розробити ефективні заходи надання екстреної медичної допомоги при травматичних пошкодженнях людини, що виникають внаслідок дорожньо-транспортних пригод

Прикладна 2010 - 2012

42.

Наукове обґрунтування концепції реорганізації Державної служби медицини катастроф України в сучасних умовах

Прикладна 2011 - 2013

43.

Розробити науково-обґрунтовані принципи функціонування системи медичного захисту населення в особливий період (воєнний час) за умов сучасних військових дій

Прикладна 2012 - 2014

44.

Розробити науково-обгрунтовані сучасні принципи організації надання екстреної медичної допомоги населенню зон надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Прикладна 2012 - 2013

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

45.

Дослідження ендокринної функції підшлункової залози та гуморальних механізмів формування дисфункції жирової тканини на різних етапах розвитку метаболічного синдрому

Прикладна 2010 - 2012

46.

Розробка, вдосконалення та впровадження методів діагностики і лікування жінок із патологією репродуктивної системи, перименопаузи на тлі ендокринопатій

Прикладна 2010 - 2012

47.

Розробка нового методу лікування різних форм гіпокортицизму на підставі застосування комбінованого трансплантата органної культури надниркових залоз і тканини печінки

Прикладна 2011 - 2012

48.

Розробка алгоритму діагностики первинного альдостеронізму та ендоскопічних технологій хірургічного лікування пухлин коркового шару надниркових залоз

Прикладна 2011 - 2013

49.

Уніфікація та стандартизація методів морфологічної діагностики ендокринних захворювань

Прикладна 2011 - 2013

50.

Розробка, вдосконалення та впровадження методів диференційної діагностики форм ожиріння та асоційованих із ним метаболічних порушень, оптимізація терапевтичного та хірургічного лікування

Прикладна 2011 - 2013

51.

Вплив помпової інсулінотерапії на перебіг цукрового діабету у дітей

Прикладна 2012 - 2014

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії"

52.

Фундаментальне дослідження імунобіохімічних властивостей компонентів кордової крові та з'ясування можливості її використання у комплексному лікуванні хвороб серцево-судинної системи у дітей

Фундаментальна 2010 - 2012

53.

Удосконалити методики діагностики первинних і вторинних уражень міокарда за допомогою магнітно-резонансної томографії та мультизрізової томографії

Прикладна 2010 - 2012

54.

Розробити та впровадити методи пренатальної діагностики складних вроджених вад серця для визначення тактики перинатального ведення

Прикладна 2010 - 2012

55.

Оптимізація легеневого кровотоку при ціанотичних вроджених вадах серця ендоваскулярними методами

Прикладна 2011 - 2013

56.

Розробити та впровадити методи лікування вроджених конотрункальних вад серця

Прикладна 2011-2013

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин

57.

Визначити критерії повноцінності та безпечності трансплантату стовбурових клітин пуповидної крові людини і розробити його стандарт

Фундаментальна 2010 - 2012

58.

В експерименті та клініці визначити ефективність застосування клітинних трансплантатів аутологічного та галогенного походження в лікуванні хворих на хронічні ішемічні стани (ішемія кінцівок, міокарда)

Прикладна 2012 - 2014

Державне підприємство "Інститут паліативної та хоспісної медицини"

59.

Вивчення існуючого стану та розробка організаційної моделі амбулаторного обслуговування паліативних пацієнтів в міській та сільській місцевості

Прикладна 2012 - 2014

60.

Клініко-фармакологічне дослідження застосування ад'ювантних лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині

Прикладна 2012 - 2014

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

61.

Наукометрична характеристика сучасного стану інноваційної системи медичної та фармацевтичної галузі України та обґрунтування технологій підвищення якості галузевих засобів наукової комунікації

Прикладна 2010 - 2012

62.

Оцінка сучасної патентно-ліцензійної діяльності у медичній та фармацевтичній галузі та обґрунтування пропозицій для внесення змін до законодавства України з питань правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності у рамках стратегії Європейської політики "Здоров'я для всіх в XXI столітті"

Прикладна 2010 - 2012

Український НДІ медичної реабілітації та курортології

63.

Диференційоване використання лікувальних фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з дисплазією кульшових суглобів, розробка системи профілактики коксартрозу та реабілітації хворих різного віку з дегенеративно-дистрофічною патологією кульшових суглобів

Прикладна 2010 - 2012

64.

Розробка наукових основ еколого-гігієнічного моніторингу водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних

Прикладна 2010 - 2012

65.

Наукове обгрунтування використання перспективних територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для створення центрів санаторного лікування, медичної та соціально-психологічної реабілітації для дітей та дорослих

Прикладна 2010 - 2012

66.

Вивчити на органно-клітинно-субклітинному рівні механізм протекторної дії маломінералізованих вод щодо стрес-індукованої ендогенної інтоксикації

Фундаментальна 2010 - 2012

67.

Розробити диференційовані комплекси санаторно-курортної реабілітації найбільш поширених супутніх захворювань у дітей після радикального лікування онкопатології

Прикладна 2011 - 2013

68.

Розробка системи етапної медичної реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію

Прикладна 2011 - 2013

69.

Розробити систему відновлювального лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С на основі застосування природних та преформованих фізичних чинників

Прикладна 2011 - 2013

Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова"

70.

Дослідження молекулярно-генотипічної структури штамів F.tularensis, ізольованих в Україні в осередках різної активності, та впливу топології ДНК патогену на фенотипічні прояви вірулентності для людини

Прикладна 2010 - 2012

71.

Теоретичне й експериментальне обґрунтування застосування нових комп'ютерних технологій у розробці ефективних засобів проти збудників актуальних інфекцій

Фундаментальна 2011 - 2013

72.

Виявлення біоценотичних особливостей природних осередків і механізмів ензоотії туляремії.

Прикладна 2011 - 2013

73.

Розробити алгоритм просторово-часового аналізу інтенсивності епідпроцесів від ВІЛ-інфекціі та туберкульозу на основі створення інтеграційної епідеміологічної моделі (на прикладі Одеської області)

Прикладна 2012 - 2014

Державне підприємство "Український НДІ медицини транспорту"

74.

Визначення ролі транспорту в епідеміології грипу та наукове обґрунтування і розробка організаційно-методичних засад його профілактики.

Прикладна 2012 - 2014

75.

Розробка науково-методичних заходів щодо імплементації вимог Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти

Прикладна 2012

76.

Наукове обґрунтування та розробка медико-соціальних заходів по зниженню аварійності та важкості наслідків дорожньо-транспортного травматизму

Прикладна 2012 - 2014

77.

Гігієнічне та екологічне обґрунтування сучасних технологій водопостачання та водовідведення об'єктів транспорту

Прикладна 2012 - 2014

78.

Обґрунтування і розробка комплексу гігієнічних заходів щодо профілактики отруєнь, збереження здоров'я працівників транспорту при перевезенні небезпечних вантажів

Прикладна 2012 - 2014

Львівський НДІ епідеміології та гігієни

79.

Розробити концепцію формування та збереження ендемічних територій з рикетсійних інфекцій під дією антропогенних чинників

Фундаментальна 2011 - 2013

80.

Вивчити захворюваність на ГРВІ та ГРИП з урахуванням мікробіологічних, імунологічних та екологічних факторів ризику та розробити науково обґрунтований комплекс профілактичних заходів

Прикладна 2011 - 2013

81.

Виявити чинники ризику виникнення хвороб у людей внаслідок дії небезпечних хімічних речовин окремих видів продукції з метою запобігання їх негативного впливу на здоров'я населення

Прикладна 2011 - 2013

82.

Вдосконалення системи епіднагляду за дифтерією та правцем в умовах зменшення прошарку імунізованого населення

Прикладна 2012 - 2014

83.

Розробити нові технології лікування та реабілітації хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та туберкульозний плеврит

Прикладна 2012 - 2014

84.

Вивчити особливості перебігу деструктивного туберкульозу і хронічного обструктивного захворювання легень та розробити методи підвищення ефективності їх лікування

Прикладна 2012 - 2014

85.

Розробити методологічні підходи до диференційної діагностики кліщових мікст-енфекцій у поєднаних природних вогнищах

Фундаментальна 2012 - 2014

Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

86.

Визначити клініко-функціональні характеристики у хворих і інвалідів після хірургічного лікування деформацій і контрактур передпліччя та кисті, уточнити критерії обмеження працездатності та розробити заходи медико-соціальної реабілітації

Прикладна 2010 - 2012

87.

Удосконалити технологію проведення медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок черепно-мозкових травм з розробкою кількісних оціночних критеріїв та експертно-реабілітаційних програм

Прикладна 2010 - 2012

88.

Визначити патоморфологічні, патофізіологічні чинники процесів післяопераційної адаптації і деадаптації організму при вроджених захворюваннях серця і їх роль у формуванні обмежень життєдіяльності

Фундаментальна 2010 - 2012

89.

Удосконалення критеріїв медико-соціальної експертизи та реабілітації у інвалідів внаслідок захворювань органів дихання у поєднанні з захворюваннями серцево-судинної системи

Прикладна 2011 - 2013

90.

Визначити причини інвалідизації хворих на післятромботичну хворобу нижніх кінцівок і розробити технологію їх медико-соціальної реабілітації із застосуванням сучасних хірургічних втручань

Прикладна 2011 - 2013

Харківський центр серцево-судинної хірургії

91.

Розробка нових методів та вітчизняних наборів інструментів з біфуркаційними ендопротезами для ендоваскулярного та ендоваскулярно-хірургічного протезування аневризм аорто-здухвинного сегмента

Прикладна 2011 - 2013

Науково-практичний медичний центр "Реабілітація"

92.

Детоксикаційні властивості природних мінеральних вод та патогенетичне обґрунтування ефективності їх питного застосування при ендогенній інтоксикації у хворих з хронічною патологією органів травлення

Прикладна 2010 - 2012

93.

Обґрунтування можливостей лікувально-профілактичного застосування природних мінеральних вод при порушеннях кальцій-фосфорного обміну у хворих терапевтичного профілю

Прикладна 2011 - 2013

94.

Обґрунтування відновлювального лікування хворих з негоспітальною пневмонією з використанням галоаерозолів

Прикладна 2011 - 2013

Державна установа "Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії"

95.

Розробка і наукове обґрунтування методик відновлювального лікування дітей з наслідками черепно-мозкової травми на бальнеогрязьовому курорті

Прикладна 2010 - 2012

96.

Вивчення впливу фізичних чинників на прояви синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на етапі санаторно-курортного лікування

Фундаментальна 2012 - 2014

97.

Обґрунтування та розробка диференційованих методик лікування на санаторно-курортному етапі реабілітації для дітей з патологією хребта

Прикладна 2012 - 2014

98.

Розробка лікувальних комплексів санаторно-курортного лікування дівчаток, які перенесли гінекологічні операції

Прикладна 2012 - 2014

Державне підприємство "НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості"

99.

Розробка сучасної технології оцінки та управління ризиками порушення здоров'я гірників вугільних шахт з метою профілактики їхніх професійних і виробничо-обумовлених захворювань

Прикладна 2012 - 2014

Державне підприємство "Український НДІ промислової медицини"

100.

Вібраційна хвороба постекспозиційного періоду (особливості перебігу і клініко-діагностичні критерії цереброваскулярних порушень)

Прикладна 2012 - 2014

Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр"

101.

Розробка безпечних методик кріоекстремальної терапії в клінічній практиці

Прикладна 2011 - 2013

102.

Розробка діагностичного комплексу психофізіологічної оцінки надійності професійної діяльності водіїв

Прикладна 2012 - 2014

Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування"

103.

Підготовка проекту Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії

Прикладна 2011 - 2012

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

104.

Вивчити роль імунопатологічних процесів в патогенезі повторних інфарктів головного мозку та обґрунтувати шляхи їх фармакологічної корекції

Фундаментальна 2010 - 2012

105.

Дослідити механізми розвитку патології життєво важливих органів за судомного синдрому різної етіології і розробити принципи їхньої раціональної фармакологічної корекції

Фундаментальна 2010 - 2012

106.

Дослідження фармакологічних, фізико-хімічних, протимікробних властивостей наночастинок срібла, міді, заліза та вуглецю

Прикладна 2011 - 2013

107.

Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування допечінкової форми портальної гіпертензії у дітей

Прикладна 2010 - 2012

108.

Науково-методичний супровід впровадження у медичній освіті державних та міжнародних стандартів управління, моніторингу і забезпечення якості

Прикладна 2011 - 2013

109.

Гігієнічна оцінка ризиків впливу наночасток металів в умовах виробництва і застосування (гігієнічні, психофізіологічні, екологічні та токсикологічні аспекти)

Прикладна 2010 - 2012

110.

Розробити методи профілактики прогресуючої стенокардії та гострого інфаркту міокарду у хворих на ішемічну хворобу серця на основі вивчення структурних змін ліпопротеїдів сироватки крові та електромагнітних властивостей шкіри

Прикладна 2010 - 2012

111.

Розробка та обґрунтування методів хірургічного лікування хворих на атеросклероз аорти, брахіцефальних і коронарних артерій

Прикладна 2010 - 2012

112.

Дослідження змін фізичних параметрів та показників функціонального стану органів та систем організму під впливом електромагнітного випромінювання мм-діапазону в умовах патології

Прикладна 2010 - 2012

113.

Морфофункціональні особливості де- та регенерації в периферійній нервовій системі за умов дефіциту гормонів щитоподібної залози та можливість їх фармакологічної стимуляції

Фундаментальна 2012 - 2014

114.

Обґрунтування системи механізмів впровадження інноваційних технологій в первинну медико-санітарну допомогу в Україні

Прикладна 2012 - 2014

115.

Ендобіліарні мініінвазивні (черезшкірні, черезпечінкові, під контролем УЗД, ендоскопічні, стентування) при синдромі механічної жовтяниці доброякісного і пухлинного ґенезу

Прикладна 2012 - 2014

116.

Вивчити особливості системного та місцевого імунітету і цитокінового статусу у хворих з різною соматичною патологією, інфікованих герпес вірусними, грибковими та атиповими збудниками, та розробити нові методи діагностики, патогенетичного лікування та імунореабілітації.

Прикладна 2012 - 2014

117.

Біологічна активність оксіамінопохідних аліциклічних та гетероциклічних конденсованих систем по відношенню до вірусів грипу, герпес вірусів, клінічноізольованих штамів бактерій та грибів роду Candida.

Прикладна 2012 - 2012

118.

Обґрунтування методологічних засад моніторингу та оцінка ефективності реалізації реформ в системі охорони здоров'я

Прикладна 2012 - 2012

119.

Розробка методів профілактики та корекції прогресування ускладнень первинної артеріальної гіпертензії у підлітків

Прикладна 2012 - 2012

120.

Наукове обгрунтування та розробка загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: Український вимір"

Прикладна 2012 - 2012

Буковинський державний медичний університет

121.

Патогенетичне лікування ішемічної хвороби серця, попередження серцевої недостатності за впливу депресивних розладів та хроноциркадності - реєстр малих міст України

Прикладна 2011 - 2013

122.

Розробка та впровадження нових лазерних технологій діагностики і прогнозу перебігу передраку та раку найбільш поширених локалізацій

Прикладна 2011 - 2013

123.

Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, медикаментозна корекція

Прикладна 2011 - 2013

124.

Патогенетичне лікування дисфункції проксимального відділу нефрона та синдрому втрати іонів натрію з сечею, попередження розладів клубочко-канальцевого, канальцево-канальцевого балансу та тубуло-гломерулярного зворотного зв'язку за умов впливу екологічно несприятливих чинників

Прикладна 2012 - 2014

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

125.

Вивчити роль молекулярно-генетичних, метаболічних, гемокоагуляційних та імунозапальних чинників у формуванні порушень репаративного остеогенезу і розробити рекомендації з його оптимізації

Фундаментальна 2010 - 2012

126.

Вивчити особливості виникнення та перебігу серцево-судинної патології у інвалідів з системним червоним вовчаком та розробити рекомендації по їх реабілітації

Прикладна 2010 - 2012

127.

Вивчити медико-соціальні аспекти внаслідок вродженої патології серцево-судинної системи та розробити рекомендації з медико-соціальної реабілітації інвалідів

Прикладна 2010 - 2012

128.

Вивчити принципи інвалідності внаслідок захворювань нервової системи у осіб молодого віку та розробити рекомендації по медико-соціальній експертизі та реабілітації інвалідів

Прикладна 2010 - 2012

129.

Вивчити комп'ютерно-томографічні параметри головного мозку юнаків і дівчат різних конституціональних типів у нормі та при епілепсії

Прикладна 2011 - 2013

130.

Розробити сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок цукрового діабету у осіб молодого віку

Прикладна 2012 - 2014

131.

Вивчити стан інвалідності внаслідок хвороб органів дихання у осіб працездатного віку та розробити комплексні програми реабілітації інвалідів

Прикладна 2012 - 2014

132.

Структурні зміни в легенях в умовах ендогенної інтоксикації, що викликана опіком шкіри, та її корекції вітчизняними інфузійними препаратами лактопротеіном з сорбітолом та HAES-LX-5 % (експериментальне дослідження)

Фундаментальна 2012 - 2014

133.

Просторово-часова організація рухів людини і тварин.

Фундаментальна 2012 - 2014

Дніпропетровська державна медична академія

134.

Фармакологічний аналіз дії нейрометаболічних церебропротекторів при енцефалопатіях різного ґенезу в експерименті

Фундаментальна 2010 - 2012

135.

Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД - прогнозування ефективності та шляхи оптимізації

Прикладна 2010 - 2012

136.

Розробка, стандартизація та сертифікація методу отримання специфічної антисироватки до C-реактивного білка

Прикладна 2010 - 2012

137.

Виявлення взаємовідносин безумовно-рефлекторної активності та функціонування індивідуальних тимчасових нервових реакцій у тварин

Фундаментальна 2010 - 2012

138.

Визначення діагностичного значення балансу гормонів нейрогіпофіза і надниркових залоз в умовах формування та згасання тимчасових зв'язків

Прикладна 2011 - 2013

139.

Збереження та покращення репродуктивного здоров'я та якості життя жінок після комплексного лікування проліферативних захворювань геніталій на підставі доказової медицини

Прикладна 2011 - 2013

140.

Клініко-генетичні аспекти перебігу та оптимізації лікування артеріальної гіпертензії у хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень

Прикладна 2011 - 2013

141.

Розробка методики отримання і способів контролю якості фосфоліпідів рослинного походження, які виявляють гіпохолистеринемічні властивості

Прикладна 2011 - 2013

142.

Визначення додаткового ризику розвитку несприятливих кардіоваскулярних подій у хворих на різні форми ішемічної хвороби серця на основі вивчення активності та поліморфізму протеазно-антипротеазної системи

Прикладна 2011 - 2013

143.

Вивчення розповсюдженості факторів ризику серцево-судинних захворювань у дорослій популяції

Прикладна 2012 - 2013

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

144.

Розробити методологічні аспекти раннього відновлюваного лікування та реабілітації хворих з високоенергетичною травмою нижніх кінцівок

Прикладна 2010 - 2012

145.

Розробити та впровадити оптимальне лікування після травматичних гнійних артритів гомілково-ступневого суглобу

Прикладна 2010 - 2012

146.

Травматична хвороба при ушкодженнях таза: патогенетичне обґрунтування принципів лікування

Прикладна 2010 - 2012

147.

Розробити систему лікувальних і реабілітаційних заходів у потерпілих з переломами вертлюгової області стегнової кістки

Прикладна 2010 - 2012

148.

Розробити комплекс реконструктивно-відновного лікування при повних і неповних відчленуваннях кисті і її сегментів для покращення анатомо-функціональних та експертних наслідків

Прикладна 2010 - 2012

149.

Розробити систему управління якістю лабораторних досліджень з використанням інформаційних технологій

Прикладна 2010 - 2012

150.

Міжтканинні й міжклітинні кооперації в реалізації репаративної регенерації органів за різної реактивності організму

Фундаментальна 2010 - 2012

151.

Патогенетичні механізми формування синдрому ендогенної інтоксикації при травматичній хворобі

Фундаментальна 2010 - 2012

152.

Оптимізація трансплантаційної корекції системних уражень при нейроендокринній патології, що супроводжуються аутоімунними реакціями

Фундаментальна 2010 - 2012

153.

Патогенетичні механізми ускладнень і невдач допоміжних репродуктивних технологій та їх профілактика

Прикладна 2011 - 2013

154.

Вивчити вплив генетичних, екологічних, інфекційних факторів, нейроімуноендокринного та метаболічного дисбалансу щодо порушень репродуктивного здоров'я, розвитку плода та формування захворювань у дітей різного віку і розробити сучасні підходи щодо їх профілактики та лікування

Прикладна 2011 - 2013

155.

Методологія та технологія розробки системи практичної підготовки студентів у медичному вищому навчальному закладі відповідно до чинних державних стандартів

Прикладна 2012 - 2014

Запорізький державний медичний університет

156.

Вивчення механізмів нейропротекторної активності та її взаємозв'язку з параметрами молекулярної будови у ряді похідних N та S-замісних азогетероциклів в дослідах in vitro та в умовах моделювання ішемічних пошкоджень головного мозку

Фундаментальна 2010 - 2012

157.

Роль адаптаційних змін функціонального стану ендокриноцитів панкреатичних острівців за умов порушення толерантності до глюкози та розвитку цукрового діабету

Фундаментальна 2011 - 2013

158.

Розробка синтетичних методів отримання О-, N-, S- заміщених та конденсованих ксантинів прогнозованої біологічної дії - потенційних лікарських засобів

Прикладна 2011 - 2013

159.

Морфогенез і рання діагностика онкологічних, серцево-судинних захворювань, фіброзу печінки та підшлункової залози

Прикладна 2011 - 2013

160.

Дослідження впливу сплавів магнію на регенерацію кісткової тканини та розробка пристроїв для остеосинтезу

Прикладна 2011 - 2013

161.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1, 2, 4-тріазолу

Прикладна 2012 - 2014

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

162.

Морфофункціональна характеристика деяких органів і функціональних систем при цукровому діабеті 1-го типу в постнатальному онтогенезі

Фундаментальна 2010 - 2012

163.

Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах

Прикладна 2011 - 2013

164.

Вивчення ефективності нелад'ювантної поліхіміотерапії та променевої терапії в комплексному лікуванні раку органів травлення, дихання, репродуктивної системи

Прикладна 2012 - 2014

165.

TORCH-інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики та лікування

Прикладна 2012 - 2014

Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

166.

Розробка критеріїв діагностики синдрому системної запальної реакції на основі вивчення патогенетичної ролі компонентів протеїназ-інгібіторної системи при критичних станах

Прикладна 2010 - 2012

167.

Вплив біологічно активних речовин рослинного та тваринного походження на умовно-патогенні мікроорганізми

Прикладна 2010 - 2012

168.

Розробка скринінгового біолюмінісцентного методу кількісної оцінки взаємодії речовин біоцидної дії з біомішенями і нерецепторними біомолекулами

Фундаментальна 2012 - 2014

169.

Оцінка екологічного ризику для здоров'я при дії важких металів і пестицидів на систему "мати - плід - новонароджений" та дітей різних вікових груп

Прикладна 2012 - 2014

170.

Встановити патогенетичне значення генетичного поліморфізму рецепторів tlr-4/cd14, порушень та корекції антиендотоксинового імунітету у хворих на цукровий діабет

Прикладна 2012 - 2014

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"

171.

Особливості морфогенезу кісткової, імунної та ендокринної систем під впливом екологічних факторів

Фундаментальна 2010 - 2012

172.

Наукове обґрунтування та розробка комплексу заходів пре- та післянатальної профілактики та корекції дефіциту мікронутрієнтів у дітей

Прикладна 2011 - 2013

173.

Молекулярно-епідеміологічні особливості та характер лікарської стійкості збуднику туберкульозу, що циркулює в Луганській області

Прикладна 2011 - 2013

174.

Роль опіатів у модуляції проліферації, апоптозу і хоумінгу мезенхімальних стовбурових клітин

Фундаментальна 2011 - 2013

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

175.

Вивчити особливості формування травматичної хвороби головного мозку

Прикладна 2010 - 2012

176.

Вплив гострого інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу на ультраструктурне ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності

Фундаментальна 2011 - 2013

Одеський національний медичний університет

177.

Вивчення механізмів тимчасового виключення генів імунного контролю пухлин жіночої репродуктивної сфери інтерферуючими рибонуклеїновими кислотами

Фундаментальна 2010 - 2012

178.

Розробити нові гігієнічні засоби, експериментально вивчити їх фармакологічні властивості та обґрунтувати засоби їх застосування при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота

Прикладна 2011 - 2013

179.

Розробка та впровадження у практику генетичних маркерів (на основі поліморфізма генів) схильності до раку молочної залози та простати

Прикладна 2011 - 2013

180.

Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям Інтегрованому веденні хвороб дитячого віку шляхом підвищення прихильності до лікування та захисту прав дитини

Прикладна 2012 - 2014

181.

Молекулярна епідеміологія штамів M.tuberculosis та генетичний поліморфізм метаболізму ксенобіотиків у хворих на туберкульоз у Південному регіоні України

Прикладна 2012 - 2014

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

182.

Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми

Фундаментальна 2010 - 2012

183.

Дослідження морфологічного стану нирки та великих суглобів за умов поєднаних патологій органів панкреатогепатобіліарної зони

Прикладна 2010 - 2012

184.

Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях

Прикладна 2011 - 2013

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

185.

Вивчення генетичних особливостей розвитку алергічного запалення та формування органів-мішеній

Фундаментальна 2010 - 2012

186.

Комплексне дослідження генетично обумовлених особливостей NF-kB-опосередкованої сигнальної трансдукції, що визначає розвиток хронічного системного запалення, у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу

Фундаментальна 2011 - 2013

187.

Визначити роль запальних захворювань зубо-щелепного апарату в розвитку хвороб, пов'язаних із системним запаленням

Прикладна 2012 - 2014

Національний фармацевтичний університет

188.

Моделювання та розробка нанокон'югатів протиракової дії

Фундаментальна 2011 - 2013

189.

Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції активних речовин у ліпосоми та міцели

Прикладна 2010 - 2012

190.

Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість найбільш вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків)

Прикладна 2010 - 2012

191.

Розробка та фармакологічне дослідження першого в Україні антицитокінового препарату - рекомбінантного антагоністу рецепторів інтерлейкіна-1 і визначення перспектив його застосування в клініці органних порушень

Прикладна 2011 - 2013

192.

Розробка та стандартизація препаратів для профілактики та лікування йододефіцитних станів у дітей

Прикладна 2011 - 2013

193.

Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції)

Фундаментальна 2012 - 2014

194.

Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ JNK і дослідження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної активності

Фундаментальна 2012 - 2014

Харківський національний медичний університет

195.

Комплексна система ранньої діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції

Прикладна 2010 - 2012

196.

Обґрунтувати методологію комплексного лікування екскреторно-токсичного безпліддя за допомогою консервативних та інструментальних методик

Прикладна 2011 - 2012

197.

Обґрунтувати принципи трьохрівневої профілактики спадкової патології на підставі молекулярно-генетичних досліджень

Прикладна 2011 - 2012

198.

Розробити клініко-гігієнічний алгоритм ведення недоношених новонароджених

Прикладна 2011 - 2012

199.

Розробити медико-екологічну та гігієнічну концепцію оптимізації водопостачання та охорони здоров'я населення Харківської, Донецької та Луганської областей через оздоровлення басейну єдиного водного джерела

Прикладна 2011 - 2012

200.

Вивчити дію імпульсних електромагнітних полів та науково обґрунтувати нормативно-методичну документацію, яка регламентує їх вплив в умовах виробництва

Прикладна 2011 - 2012

201.

Створити систему раннього виявлення, корекції та профілактики когнітивних розладів у осіб працездатного віку з органічними та симптоматичними психічними захворюваннями

Прикладна 2011 - 2012

202.

Оптимізувати діагностику та корекції судинних уражень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням на основі вивчення функціонального стану ендотелію та генетичних порушень

Прикладна 2012 - 2014

203.

Обґрунтування системи психогігієнічної профілактики психічних розладів у підлітків, які проживають в умовах великого міста

Прикладна 2012 - 2014

204.

Вплив фізико-біологічних факторів на комунікативні властивості мікроорганізмів, збудників гнійно-запальних процесів

Прикладна 2012 - 2014

205.

Розробити науково обґрунтовану технологію проведення епідеміологічного нагляду та прогнозування епідемічного процесу при вірусних інфекціях в умовах вакцино-профілактики з використанням інформаційних технологій

Прикладна 2012 - 2014

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

206.

Вивчення факторів ризику та розробка профілактичних програм найбільш розповсюджених захворювань в загально-лікарській практиці

Прикладна 2010 - 2012

207.

Корекція цукрового діабету шляхом зміни метаболізму переміщенням здухвинної кишки

Прикладна 2010 - 2012

208.

Розробка заходів профілактики хірургічного та медикаментозного лікування постінфарктної ішемічної кардіоміопатії для попередження смертності у чоловіків працездатного віку

Прикладна 2010 - 2012

209.

Розробка та удосконалення методів функціональної реабілітації стоматологічних хворих з частковою і повною втратою зубів

Прикладна 2010 - 2012

210.

Розробити засади для створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я

Прикладна 2011 - 2013

211.

Визначити ефективність системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи на засадах доказової медицини

Прикладна 2011 - 2013

212.

Епігенетичні, генетичні, біохімічні та імунні фактори регуляції балансу мітозу, постмітотичної гіпертрофії та апоптозу у розвитку патології критичних станів, у тому числі раптової серцевої смерті

Фундаментальна 2011 - 2013

213.

Вивчити можливість зниження показників перинатальних ускладнень після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) шляхом удосконалення методик ДРТ, методів предімплантаційної та медико-генетичної пренатальної діагностики і алгоритмів ведення вагітності після ДРТ

Прикладна 2011 - 2013

214.

Розробка ендоскопічних методів хірургічних втручань при захворюваннях верхніх дихальних шляхів у дітей

Прикладна 2012 - 2014

215.

Оптимізація підходів до вакцинації на підставі вивчення гуморального імунітету у ВІЛ-інфікованих дітей на різних стадіях ВІЛ-інфекції та на фоні антиретровірусної терапії

Прикладна 2012 - 2014

216.

Діагностика та корекція порушень серцево-судинної системи при ревматичних захворюваннях у дітей

Прикладна 2012 - 2014

217.

Розробка нових методів діагностики та хірургічного лікування при захворюваннях та після травматичних ускладнень органів грудної клітки з застосуванням новітніх технологій

Прикладна 2012 - 2014

218.

Вивчення чинників патології репродуктивної системи подружньої пари з метою прогнозування, профілактики та лікування безпліддя та перинатальних ускладнень шляхом оптимізації існуючих та впровадження інноваційних методів в акушерстві, гінекології та репродуктології

Прикладна 2012 - 2014

Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

219.

Комплексна діагностика та прогнозуванню дисфункції ниркового алотрансплантату з використанням неінвазивних методів

Фундаментальна 2011 - 2013

220.

Диференційний підхід до вибору методу лікування ішемічної кардіоміопатії на основі даних коронарографії, морфологічного та комплексного ультразвукового дослідження у сполученні з векторним аналізом

Прикладна 2011 - 2013

221.

Розробка та удосконалення методів лікування дистрофічних та дегенеративних захворювань сітківки та зорового нерва

Прикладна 2012 - 2014

222.

Розробка комплексної програми лікування аневризми черевного відділу аорти

Прикладна 2012 - 2014

223.

Профілактика розвитку кровотеч, лімфореї при трансплантації нирки та печінки шляхом застосування високочастотної електрозварювальної технології

Прикладна 2012 - 2014

Харківська медична академія післядипломної освіти

224.

Клініко-експериментальне обґрунтування донозологічної діагностики та оптимізації патогенетичної терапії онкопатології товстої кишки, на основі вивчення інтегративних систем контролю гомеостатичної функції організму

Прикладна 2010 - 2012

225.

Роль міжклітинних медіаторів у патогенезі остеопорозу

Фундаментальна 2011 - 2013

226.

Наукове обґрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг

Прикладна 2011 - 2013

227.

Вивчення індукції направленого діференцювання стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини і розробка технології використання диференційованих аутологічних клітин для лікування захворювань різного генезу

Прикладна 2011 - 2013

228.

Обґрунтування системи управління якістю і ефективністю первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини сільському населенню

Прикладна 2011 - 2013

229.

Обгрунтування маркерних показників ранньої діагностики раку шлунково-кишкового тракту та покращення лікування на основі вивчення системно-антисистемної функції організму

Прикладна 2012 - 2014

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,  
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали