ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.03.2012 р. N 180

Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2012 році

На виконання розпорядження президії НАН України від 13.01.2012 N 16 "Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2012 р." (Розпорядження N 16) та відповідно до постанови президії НАН України від 18.01.2012 N 16 "Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2012 рік":

1. Затвердити Перелік та обсяги фінансування науково-технічних проектів НАН України у 2012 році згідно з додатком.

2. Науковим установам НАН України - виконавцям проектів:

2.1. у двотижневий термін підготувати згідно з додатком 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженим постановою президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111), та подати до президії НАН України договори на виконання робіт за проектами у 2012 році;

2.2. у тижневий термін відповідно до укладених договорів:

- внести зміни до тематичних планів установ на 2012 рік;

- подати до відповідної секції НАН України по 2 копії реєстраційних карток НДР і ДКР;

- подати до Фінансово-економічного відділу президії НАН України один примірник укладеного з виконавцями робіт договору на 2012 рік;

2.3. забезпечити подання до 31.12.2012 до відповідних секцій НАН України звітів про виконання проектів у 2012 році.

3. З метою координації відповідних робіт та контролю за виконанням проектів доручити головам секцій НАН України:

3.1. у двотижневий термін укласти з виконавцями науково-технічних проектів договори на виконання робіт за цими проектами;

3.2. забезпечити поточний контроль за виконанням проектів та цільовим використанням бюджетних коштів, призначених для виконання проектів.

4. Фінансово-економічному відділу президії НАН України внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань на 2012 рік наукових установ НАН України - виконавців проектів згідно з додатком.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на віце-президента НАН України академіка НАН України А. Г. Наумовця.

 

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук
України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 

Додаток
до розпорядження президії НАН України
21.03.2012 N 180

ПЕРЕЛІК
науково-технічних проектів НАН України та обсяги їх фінансування на 2012 рік

N
п/п

Назва проекту

Заявник проекту

1.

Комплекс програм для дослідження впливу розшарувань на міцність шаруватих композитних багатозв'язних оболонок обертання
Розділ 1. Математичне і чисельне моделювання процесів деформування шаруватих композитних оболонок обертання з міжшаровими дефектами.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Розділ 2. Розробка програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання процесів деформування шаруватих композитних оболонок обертання за наявності розшарувань.

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

2.

Розробка методик та комп'ютерних програм системного аналізу і керування процесами активного та напівактивного демпфування вібраційних збурювань супутників дистанційного зондування Землі, в тому числі з використанням магнітореологічних демпферів

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

3.

Розробка математичних моделей і комп'ютерних технологій проведення віртуальних руйнівних випробувань відповідальних оболонкових конструкцій

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

4.

Створення нових конструкційних рішень і технології виготовлення сучасного авіаційного електрообігрівного скління кабін пілотів, оптимізованих за параметрами міцності, тріщиностійкості і довговічності, та впровадження у виробництво

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України

5.

Створення вітчизняного енергоефективного суперкомп'ютера для розв'язування складних науково-технічних задач і задач державного управління

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

6.

Розробити та підготовити до серійного виробництва портативний електронний апарат тренування рухів ТРЕНАР-02

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНМолодьспорту України

7.

Розробка та виготовлення апаратурно-методичного комплексу електричного каротажу для геофізичного дослідження свердловин на нафту та газ

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

8.

Розробка автономного апаратно-аналітичного комплексу виявлення геологічних порушень вугільних пластів сейсмічними методами із гірничих виробок

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України

9.

Розробка і створення автоматизованого гідрофізичного комплексу попутних вимірювань для контролю сірководневої зони Чорного моря, а також для екологічного і біологічного контролю поверхневого шару морів і водоймищ на ходу судна

Морський гідрофізичний інститут НАН України

10.

Розроблення та впровадження першої черги багатоцільової системи оцінки стану атмосфери, короткострокового прогнозу погоди та вітрохвильового режиму Чорного та Азовського морів.

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України

11.

Розробка і виготовлення автоматизованої системи з відеоспостереженням та флеш-пам'яттю для установок з виготовлення складних деталей методом направленої кристалізації

Інститут фізики НАН України

12.

Розроблення і впровадження засобів та технологій визначення стану конструкцій та систем авіаційної техніки методами неруйнівного контролю

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

13.

Впровадження потужного ультразвукового технологічно ефективного обладнання для зміцнення та релаксаційної обробки металевих деталей і конструкцій

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

14.

Створення шовних ниток поліфіламентної структури з антибактеріальним і біоактивуючим нанопокриттям для хірургії

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України

15.

Створення керамічних п'єзоматеріалів для альтернативних екологічно чистих джерел енергії та комплексу обладнання для їх тестування

Науково-технологічний центр "Реактивелектрон" НАН України

16.

Освоєння інформаційної технології кольороподілу на основі нової теоретичної моделі синтезу кольорового зображення

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

17.

Відпрацювання технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

18.

Розробка і виготовлення дослідних зразків імпортозамінюючих систем адаптивного керування та виконавчого обладнання для автоматичного орбітального зварювання трубопроводів діаметром 76 - 219 мм при монтажі і ремонті АЕС України

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

19.

Розробка та впровадження надтвердих (і 50 ГПа) нітридних покриттів на основі багатокомпонентних високоентропійних сплавів
Розділ 1. Розробка технології виготовлення катодів з однофазних багатокомпонентних високоентропійних сплавів, які вміщують три і більше нітридоутворюючих елементів, придатних для вакуумно-дугового розпилення. Визначення фізико-механічних властивостей вихідних матеріалів та нітридних покриттів

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Розділ 2. Розробка та оптимізація технології отримання надтвердих нітридних покриттів з однофазних багатокомпонентних високоентропійних сплавів, які вміщують три і більше нітридоутворюючих елементів. Виготовлення дослідної партії інструментів та їх впровадження

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

20.

Розробка методів виготовлення сцинтиляційних детекторів типу "шашлик" для міжнародних експериментів з фізики високих енергій

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

21.

Розробка та впровадження у виробництво експресних хімічних тест-систем для визначення важких металів, нітратів та катіонних ПАР у рідких пробах

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України"

22.

Розробка та впровадження автоматизованого теплового пункту керування теплоспоживанням з сонячними колекторами та акумулятором тепла

Інститут технічної теплофізики НАН України

23.

Розробка засобів та методів забезпечення впровадження системних та допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах

Інститут електродинаміки НАН України

24.

Створення технології спалювання надвисокозольних палив (кеку) та розробка ескізного проекту установки циркулюючого киплячого шару

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

25.

Установка виробництва теплоізоляційного заповнювача у вигляді порожньотілих мікрокульок

Інститут газу НАН України

26.

Створення системи оперативного контролю, аналізу та управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів в системі теплопостачання населеного пункту (на прикладі м. Коростеня).

Інститут газу НАН України

27.

Опрацювання іонно-плазмової технології нанесення наноструктурованих бактерицидних покриттів на ортопедичні імплантати і фіксуючі засоби та виготовлення дослідної партії цих виробів для проведення верифікації їх використання в клінічних умовах

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

28.

Розробка багатофункціонального аналізатора для ефективного пошуку прихованих джерел іонізуючого випромінювання.

Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

29.

Розроблення і організація виробництва енергозберігаючих засобів автоматизації і світлодіодних систем освітлення в промисловості, на транспорті, в будівництві та комунальній сфері

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

30.

Впровадження нового підходу до представлення результатів діяльності установ НАН України в Інтернеті.

Центр практичної інформатики НАН України

31.

Розроблення та впровадження композиційного тіосульфонатного біоциду для захисту лакофарбових матеріалів від біопошкоджень

Інститут органічної хімії НАН України

32.

Розробка технологій синтезу та створення екологічно чистих координаційних сполук на основі біологічно активних комплексонів для діагностичних матеріалів біомедичного призначення

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

33.

Поліуретанове функціональне покриття для захисту різного типу поверхонь від дії агресивних факторів довкілля

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

34.

Сонячний тепловий повітряний колектор на основі нового типу селективного покриття

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

35.

Розробка хімічних матеріалів для контролю герметичності порожнистих конструкцій, заповнених несиметричним диметилгідразином, та технології їх виробництва

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

36.

Спосіб зневоднення осадів стічних вод з використанням елементів технології GeoTube на Бортничівській станції аерації

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

37.

Розробка методики отримання, напрацювання дослідного зразку та доклінічні вивчення генеричного препарату "ЛЕТРОЗОЛ"
Розділ 1. Розробка методики отримання та напрацювання дослідного зразку генеричного препарату "ЛЕТРОЗОЛ"

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Розділ 2. Доклінічні вивчення генеричного препарату "ЛЕТРОЗОЛ"

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

38.

Розробка діагностикуму для експрес-аналізу спектра стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів - чинників ранніх інфекційних ускладнень в ортопедії та травматології

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

39.

Адаптація експериментальних зразків імунодіагностичних тест-систем для кількісного визначення фібриногену та комплексної тест-системи для одночасного кількісного визначення фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини до вимог промислового виробництва

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

40.

Розробка та створення біоімпедансного апарату для неінвазивної діагностики стану кісткової тканини людини "Остеотест"

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

41.

Комплексна діагностика мієлопроліферативних захворювань в обласних онкологічних центрах

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

42.

Розробка та промислове випробування дослідної технології отримання дизельного біопалива на основі сировини рижію як альтернативної олійної культури

ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

43.

Впровадження технології виробництва біологічно активних речовин з морських гідробіонтів з метою створення нових функціональних продуктів харчування високої біологічної цінності

Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України

44.

Створення комплексних біологічних препаратів та розробка елементів технології захисту з метою підвищення продуктивності зернобобових культур

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

45.

Виявлення генетичних послідовностей, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

46.

Автоматизована система прогнозування соціально-економічного розвитку міста

Інститут економіки промисловості НАН України

 

В. о. головного вченого
секретаря Національної академії
наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали