МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 201

Про затвердження Плану заходів

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.2012 N 11300/3/1/1-12 до Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленого протокольним рішенням Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 N 21, наказую:

1. Затвердити План заходів із забезпечення виконання Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженої Указом Президента України від 12.03.2012 N 187/2012 (далі - План заходів).

2. Відповідальним виконавцям до 10 числа місяця, визначеного Планом заходів, розробити законопроекти, проекти указів Президента України та акти Кабінету Міністрів України, передбачені Планом заходів, погодити їх із заінтересованими органами (погодження таких актів здійснюється протягом п'яти днів з моменту надходження) та подати їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.

3. Відповідальним виконавцям щомісяця до 27 числа подавати Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності інформацію про стан виконання Плану заходів в паперовому та електронному вигляді (ent@menr.gov.ua; trofimenko@menr.gov.ua тел. 206-31-46).

4. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності забезпечити узагальнення наданих матеріалів та їх щомісячне подання керівникам відповідних реформ та Мінекономрозвитку до 1 числа місяця, що настає за звітним.

5. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, взяти під особистий контроль виконання віднесених до їх компетенції заходів, передбачених цим Планом заходів.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
30.03.2012 N 201

План заходів із забезпечення виконання Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженої Указом Президента України від 12.03.2012 N 187/2012

N
з/п

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк

Індикатор виконання

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

1

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

До пункту 7.1Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

відділ внутрішнього аудиту

березень

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади підрозділів внутрішнього аудиту

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

2

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

До пункту 73.1Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

Юридичний департамент
структурні підрозділи Мінприроди
центральні органи виконавчої влади

березень

Внесення відповідних пропозицій

3

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

До пункту 74.1.2Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

Юридичний департамент
структурні підрозділи Мінприроди
центральні органи виконавчої влади

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

До пункту 74.1.3Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Юридичний департамент
структурні підрозділи Мінприроди
центральні органи виконавчої влади

жовтень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3

Державний нагляд (контроль)

4

Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

До пункту 84.1.1Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

Юридичний департамент
Держекоінспекція
Держгеонадра

травень

Зменшення з 74 % до 4 % показника стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи державного нагляду (контролю). Зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта господарювання за рік.
Скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду (контролю)

До пункту 84.1.2Перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності

Юридичний департамент
Держекоінспекція
Держгеонадра

травень

До пункту 84.1.3Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

Держекоінспекція
Держгеонадра

липень

До пункту 84.1.4Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

Держекоінспекція
Держгеонадра

листопад

До пункту 84.1.5Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони

Держекоінспекція
Держгеонадра

листопад

5

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю) та публічного діалогу у сфері державного нагляду (контролю)

До пункту 85.1Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:
- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);
- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій

Юридичний департамент
Держекоінспекція
Держгеонадра

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 85.1

Реформування надання адміністративних послуг

6

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

До пункту 88.1.1Видання актів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг

Юридичний департамент
структурні підрозділи Мінприроди
центральні органи виконавчої влади

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 88.1.1

До пункту 88.1.3Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Юридичний департамент
структурні підрозділи Мінприроди
центральні органи виконавчої влади

березень

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

До пункту 88.1.4Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

Юридичний департамент

структурні підрозділи Мінприроди

центральні органи виконавчої влади

березень

До пункту 88.1.5Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

Юридичний департамент
відділ взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю
Управління майном, охорони праці, матеріально-технічного забезпечення

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

7

Затвердження стандартів надання адміністративних послуг

До пункту 89.1.2Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:
- окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

Юридичний департамент
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі
Відділ державної експертизи

березень

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.2

Технічне регулювання

8

Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності з законодавством Європейського Союзу

До пункту 99.5Перегляд технічних регламентів з метою їх адаптації до відповідних директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу

Буде визначено (по результатах засідання колегії Мінприроди 02.04.2012)

 

 

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

9

Забезпечення екологічної безпеки

До пункту 107.1Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра (нова редакція), передбачивши, зокрема:
- перелік випадків, коли надання дозволів на користування надрами здійснюється без аукціону;
- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі спеціальних дозволів на користування надрами;
- вичерпний перелік підстав для анулювання спеціальних дозволів на користування надрами

Держгеонадра
Юридичний департамент

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 107.1

До пункту 107.2Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму поводження з відходами в Україні, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
- дальшого вдосконалення нормативно-правового, науково-методичного та технологічного забезпечення сфери поводження з відходами;
- забезпечення ефективного управління шляхом реалізації пріоритетних заходів у сфері поводження з відходами, впровадження сучасних методів та засобів екологічно безпечного поводження з відходами на інноваційних засадах;
- запобігання або мінімізації утворення відходів;
- максимального, технічно і економічно доцільного використання відходів виробництва і споживання;
- підвищення ефективності діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
- остаточного видалення та захоронення відходів, які не можуть бути перероблені іншим шляхом;
- запобігання чи зниження негативного впливу на довкілля місць розміщення відходів

Департамент екологічної безпеки
Юридичний департамент

липень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 107.2

До пункту 107.3Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо комплексу заходів, спрямованих на створення інфраструктури:
- заготівлі та утилізації непридатних для використання транспортних засобів;
- збирання та утилізації електричного і електронного обладнання;
- поводження з медичними відходами

Департамент екологічної безпеки
Юридичний департамент

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.3

До пункту 107.4Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища суб'єктами господарювання, виробнича діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля

Управління державного екологічного моніторингу
Юридичний департамент

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.4

До пункту 107.5Впровадження технологій дистанційного зондування Землі для проведення державного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища з використанням засобів автоматизації та геоінформаційних систем

Управління державного екологічного моніторингу

грудень

Забезпечення функціонування системи дистанційного зондування Землі

До пункту 107.6Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів із вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

Департамент екологічної безпеки

грудень

Забезпечення вивезення:
15000 тонн непридатних пестицидів;
320 тонн відходів із вмістом берилію;
9000 тонн відходів гексахлорбензолу

До пункту 107.7Розроблення та впровадження пілотного проекту для запровадження на державних підприємствах автоматизованих систем моніторингу викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Управління державного екологічного моніторингу

грудень

Забезпечення реалізації пілотного проекту

Регуляторна політика

10

Зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування

До пункту 110.1Забезпечення залучення незалежних міжнародних інституцій до дослідження інвестиційного клімату в Україні

Держекоінвестагентство
Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності
Юридичний департамент

 

березень

Впровадження системи незалежної оцінки успішності реформ в сфері дерегуляції

Забезпечення раціонального використання запасів вугілля

11

Створення стимулів для нарощування видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів

До пункту 146.1.1Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо концепції нарощування видобутку вугілля з позабалансових і списаних запасів на виходах вугільних пластів

Держгеонадра
Юридичний департамент

березень

Затвердження концепції нарощування видобутку вугілля з позабалансових і списаних запасів на виходах вугільних пластів

До пункту 146.1.2Створення реєстру позабалансових і списаних запасів вугілля із визначенням, зокрема координат їх розташування, гірничих та геологічних умов залягання, якісних показників запасі

Держгеонадра

травень

Забезпечення функціонування реєстру позабалансових і списаних запасів вугілля

До пункту 146.1.4Внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, на розробку списаних і позабалансових запасів вугілля, передбачивши спрощення процедур та оптимізацію умов для надання дозвільних документів, зокрема, шляхом зменшення вартості геологічної інформації

Держгеонадра
Юридичний департамент

червень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпунктах 146.1.4 - 146.1.5

До пункту 146.1.5Внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання гірничого відводу для видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів, передбачивши скорочення переліку документів, необхідних для одержання гірничого відводу, та строків їх отримання

Держгеонадра
Юридичний департамент

червень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпунктах 146.1.4 - 146.1.5

Реформа нафтогазової промисловості

12

Перехід до нової системи природно-ресурсних платежів з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розробку та видобуток вуглеводнів

До пункту 147.1Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нарахування рентних платежів за видобуту нафту, природний газ та газовий конденсат на родовищах із виснаженими запасами та родовищах із складними умовами розробки

Держгеонадра
Юридичний департамент

липень

Досягнення обсягів видобутку вуглеводнів в Україні:
газу - не менше 20,5 млрд. куб. м;
нафти і газового конденсату - не менше 3,6 млн. тонн

13

Ліквідація економічних та правових перешкод для залучення інвестицій у видобуток нафти і газу

До пункту 148.1Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про надра та до Закону України "Про нафту і газ" щодо запровадження можливості внесення прав, наданих власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, як вкладу у спільну діяльність

Держгеонадра
Юридичний департамент

липень

Досягнення обсягів видобутку вуглеводнів в Україні:
газу - не менше 20,5 млрд. куб. м;
нафти і газового конденсату - не менше 3,6 млн. тонн

14

Стимулювання видобування нафти і газу на підставі спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

До пункту 149.1Проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

Держгеонадра

протягом року

Проведення аукціонів із продажу не менше 10 спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

15

Стимулювання видобування нафти і газу на умовах угод про розподіл продукції

До пункту 150.1Проведення конкурсів на укладання угод про розподіл продукції

Держгеонадра

протягом року

Проведення не менш двох конкурсів на укладання угод про розподіл продукції

Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

16

Інвентаризація земель державної власності

До пункту 183.2Проведення інвентаризації земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Департамент заповідної справи

грудень

Завершення інвентаризації 80 % земель територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

До пункту 183.3Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також встановлення пляжних зон

Держводагентство
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

грудень

Встановлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж морів та щодо 70 % водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм, пляжних зон

Реформа системи державного управління

17

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

До пункту 191.1Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій

Юридичний департамент
Держекоінспекція
Держгеонадра

листопад

Внесення відповідних змін до нормативних актів.
Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

18

Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх управління

До пункту 193.1Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" щодо укрупнення департаментів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запровадження їх формування за функціональним принципом, а також визначення мінімальної чисельності працівників департаменту (60 осіб), забезпечення їх більшої самостійності та підвищення керованості апаратом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Департамент економіки та фінансів
відділ кадрового забезпечення
Юридичний департамент

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 193.1

Запровадження мінімальної чисельності працівників департаменту у 60 осіб

Департаменти мають функціональний характер

До пункту 193.2Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Департамент економіки та фінансів
відділ кадрового забезпечення

 у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

До пункту 193.3
Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

відділ кадрового забезпечення

липень

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади права підпису документів та представницьких повноважень

19

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

До пункту 194.1Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" та від 3 вересня 2008 року N 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" у відповідність із законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Юридичний департамент

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 194.1

Впровадження національних проектів та інвестиції

20

Реалізація національного проекту "LNG-термінал" - морський термінал з приймання скрапленого природного газу"

До пункту 205.4Адаптація законодавства до міжнародних технічних стандартів і нормативів у частині проектування та експлуатації об'єктів інфраструктури LNG-терміналу

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі
Відділ державної експертизи
Юридичний департамент

жовтень

Передання необхідної земельної ділянки для реалізації проекту

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали