Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 травня 2017 р. N 415-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки (Розпорядження N 142-р), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству фінансів інформацію про хід виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 415-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки (Розпорядження N 142-р)

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі

Податкова система

1. Підвищення стабільності та прогнозованості податкової системи

1) розроблення Стратегії розвитку податкової системи на середньострокову перспективу, що узгоджується з пріоритетами економічного розвитку, реформуванням бюджетного процесу та пенсійної системи

IV квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

схвалено Кабінетом Міністрів України Стратегію розвитку податкової системи на середньострокову перспективу

2) розроблення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу, який, зокрема, відповідатиме Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки (Розпорядження N 142-р)

II квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу

2. Підвищення якості та ефективності податкового адміністрування

1) здійснення постійного контролю за реалізацією плану інституційних змін діяльності ДФС, у тому числі на основі моніторингу основних показників ефективності, визначених Мінфіном

щомісяця

ДФС
Мінфін

забезпечено опублікування на офіційному веб-сайті ДФС щомісячного звіту про досягнення основних показників ефективності ДФС

2) перегляд і оновлення ризикоорієнтованої системи податкового контролю шляхом впровадження передових практик, спрямованих на поліпшення процедури відбору платників податків для планових податкових перевірок та запобігання податковим зловживанням

III квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

переглянуто, оновлено та запроваджено ризикоорієнтовану систему податкового контролю та податкового відбору платників податків для планових податкових перевірок, доступно для використання ДФС та Мінфіном звіти за результатами IT-відбору платників податків із застосуванням ризикоорієнтованої системи для планових перевірок

3) розроблення додаткових IT-рішень для покращення камеральних перевірок

II квартал 2018 р.

ДФС

запроваджено додаткові IT-рішення для покращення камеральних перевірок

4) впровадження електронних податкових перевірок (e-аудит) із застосуванням відповідного програмного забезпечення

IV квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС

забезпечено функціонування електронних податкових перевірок (е-аудит)

5) створення єдиного рахунка для сплати податків і зборів платниками податків

II квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект про створення єдиного рахунка для сплати податків і зборів

6) впровадження повнофункціональної системи сервісного обслуговування платників через електронний кабінет

- " -

ДФС
Казначейство
Мінфін

вдосконалено та розширено перелік послуг сервісного обслуговування для платників через електронний кабінет

7) стандартизація порядку виконання основних функцій та процедур ДФС, зокрема:

 

ДФС
Мінфін

 

здійснення аналізу існуючих функцій та процедур ДФС;

IV квартал 2017 р.

здійснено аналіз існуючих функцій та процедур ДФС

стандартизація функцій та процедур ДФС

II квартал 2019 р.

всі функції та процедури ДФС стандартизовані

8) створення системи оцінки рівня задоволення платників податків якістю обслуговування ДФС

IV квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

створено систему оцінки рівня задоволення платників податків якістю обслуговування ДФС і забезпечено опублікування на офіційному веб-сайті Мінфіну щорічних звітів за результатами її проведення

9) проведення оцінки основних компонентів податкового адміністрування з використанням Методики діагностики податкового адміністрування (TADAT)

IV квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

підготовлено звіт та рекомендації за результатами проведеної оцінки

10) впровадження системи професійного і ефективного нагляду за ДФС з боку Мінфіну

II квартал 2017 р.

- " -

утворено у структурі Мінфіну підрозділ з функцією нагляду за ДФС
розроблено методологію здійснення нагляду за ДФС

11) проведення перевірки (психологічного відбору, контролю кваліфікації та здібностей співробітників, психометричного і поліграфічного тестування тощо) працівників ДФС та її територіальних органів, у тому числі співробітників підрозділів, які виконують контролюючі функції, оприлюднення результатів проведеної перевірки на офіційному веб-сайті ДФС

IV квартал 2018 р.

- " -

проведено систематичні перевірки (психологічний відбір, контроль кваліфікації та здібностей співробітників, психометричне і поліграфічне тестування тощо) працівників ДФС та її територіальних органів, у тому числі співробітників підрозділів, які виконують контролюючі функції
опубліковано результати проведених перевірок на офіційному веб-сайті ДФС

12) запровадження єдиної уніфікованої форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

I квартал 2018 р.

ДФС
Мінфін

запроваджено єдину уніфіковану форму податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

13) створення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій та його опублікування на офіційному веб-сайті ДФС у відкритому доступі

II квартал 2017 р.

ДФС
Мінфін

всі письмові індивідуальні податкові консультації ДФС внесені до реєстру та опубліковані на офіційному веб-сайті ДФС

3. Розширення бази оподаткування

1) розроблення плану заходів з реалізації плану протидії стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (BEPS) за такими напрямами:
боротьба з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування;
уникнення зловживань під час застосування податкових конвенцій;
збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами

IV квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

затверджено Мінфіном план заходів з реалізації плану протидії стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (BEPS)

2) забезпечення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією

II квартал 2019 р.

ДФС
Мінфін
Національний банк (за згодою)

підписано Україною багатосторонню угоду про автоматичний обмін фінансовою інформацією

3) перегляд умов застосування спрощеної системи оподаткування щодо категорій осіб, видів діяльності, граничного обсягу доходу та ставок податку

IV квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

розроблена та представлена на розгляд Кабінету Міністрів України концепція законодавчих ініціатив, які стосуються спрощеної системи оподаткування

4) визначення непрямих методів контролю доходів громадян

- " -

- " -

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України

5) розроблення критеріїв визначення осіб з високими статками і надання повноважень ДФС отримувати доступ до інформації про їх банківські рахунки за умов належного захисту таких даних

II квартал 2018 р.

- " -

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України відповідний законопроект

6) аналіз можливостей розширення бази майнового оподаткування з використанням передового досвіду

I квартал 2019 р.

- " -

підготовлено пропозиції щодо розширення бази майнового оподаткування

4. Підвищення рівня дотримання вимог податкового законодавства платниками податків

1) вдосконалення функції контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та розроблення Стратегії виявлення ризиків, пов'язаних з дотриманням податкової дисципліни

I квартал 2018 р.

ДФС
Мінфін

розроблено та реалізовано ДФС стратегію виявлення ризиків, пов'язаних з дотриманням податкової дисципліни

2) вдосконалення інформаційно-довідкових послуг, що надаються ДФС, та сервісів, розміщених на офіційному веб-сайті ДФС, з метою сприяння добровільному дотриманню платниками податків вимог податкового законодавства

постійно

ДФС
Мінфін

забезпечено оприлюднення ДФС інформації про інформаційно-довідкові послуги, які надаються платникам податків

5. Удосконалення системи митного контролю та сприяння сумлінним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності

1) розроблення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу у частині реформи митниці

I квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС

затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу у частині реформи митниці

2) запровадження централізованого адміністрування митних платежів (єдиний рахунок)

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

забезпечено сплату митних платежів на єдиний рахунок

3) створення системи контролю за введенням в обіг товарів, включаючи розширене використання реєстраторів розрахункових операцій

I квартал 2018 р.

ДФС
Мінфін

забезпечено функціонування системи контролю за обігом товарів

Макроекономічне та бюджетне прогнозування

6. Узгодження строків підготовки та перегляду макроекономічного прогнозу з бюджетним циклом у контексті середньострокового бюджетного планування

1) внесення змін до порядку підготовки макроекономічного прогнозу щодо встановлення нових строків його оприлюднення та перегляду для узгодження із середньостроковим бюджетним циклом

у тримісячний строк після внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування

Мінекономрозвитку
Мінфін

забезпечено узгодження строків підготовки та перегляду макроекономічного прогнозу шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621

2) здійснення оцінки справдження припущень та показників макроекономічного прогнозу під час його перегляду та оприлюднення відповідних висновків

щокварталу починаючи з II кварталу 2018 р.

Мінекономрозвитку

забезпечено оприлюднення висновків за результатами оцінки макроекономічного прогнозу під час його перегляду

3) здійснення оцінки відхилень фактичних показників доходів бюджету від планових з метою виявлення причин відхилення

щокварталу починаючи з III кварталу 2017 р.

Мінфін

забезпечено оприлюднення висновків за результатами оцінки показників доходів бюджету

7. Забезпечення неупередженості та деполітизація процесу прогнозування

1) аналіз та визначення оптимального механізму зовнішнього оцінювання макроекономічного прогнозу та прогнозу доходів бюджету

III квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін

у проекті Закону України "Про державне стратегічне планування" закріплено необхідність здійснення незалежного зовнішнього оцінювання макроекономічного прогнозу та прогнозу доходів бюджету і визначено відповідні повноваження стратегічної ради

2) запровадження незалежного зовнішнього оцінювання макроекономічного прогнозу та прогнозу доходів

у тримісячний строк після утворення стратегічної ради

стратегічна рада
Мінекономрозвитку
Мінфін

оприлюднено результати зовнішнього оцінювання разом з рекомендаціями та пропозиціями

3) оприлюднення короткого опису модельного апарату та основних підходів до макроекономічного прогнозування, які використовуються

II квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

оприлюднено короткий опис модельного апарату та основних принципів (підходів) до макроекономічного прогнозування та прогнозування доходів бюджету

4) оприлюднення короткого опису модельного апарату та основних підходів до прогнозування доходів бюджету, які використовуються

- " -

Мінфін

оприлюднено короткий опис модельного апарату та основних принципів (підходів) до прогнозування доходів бюджету

8. Удосконалення інструментів прогнозування

1) аналіз моделей макроекономічного прогнозування, повноти і доступності необхідних даних та оновлення відповідних процесів та інструментів

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

удосконалено інструментарій макроекономічного прогнозування

2) аналіз моделей бюджетного прогнозування, повноти і доступності необхідних даних та оновлення відповідних процесів та інструментів

- " -

Мінфін

удосконалено інструментарій бюджетного прогнозування

3) посилення спроможності у сфері прогнозування макроекономічних показників

I квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

проведено навчання щодо особливостей застосування удосконаленого інструментарію макроекономічного прогнозування із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання

4) посилення спроможності у сфері прогнозування показників бюджету

- " -

Мінфін

проведено навчання щодо особливостей застосування удосконаленого інструментарію бюджетного прогнозування із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання

9. Посилення координації з питань розроблення макроекономічного та бюджетного прогнозів

проведення регулярних міжвідомчих консультацій з питань макроекономічного прогнозування на рівні спеціалістів

щокварталу починаючи з III кварталу 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Національний банк (за згодою)
Держстат

забезпечено проведення консультацій

Середньострокове бюджетне планування

10. Впровадження середньострокової бюджетної декларації як інструменту поєднання стратегічних пріоритетів держави з можливостями державного бюджету

1) запровадження процедури визначення пріоритетів політики на середньострокову перспективу та відповідного розподілу ресурсу в рамках діяльності Кабінету Міністрів України (стратегічної ради)

у місячний строк після прийняття Закону України "Про державне стратегічне планування"

Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України

2) розроблення основних напрямів бюджетної політики /бюджетної декларації на середньострокову перспективу (визначення у її складі граничних обсягів видатків)

II квартал 2017 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
центральні органи виконавчої влади
Національний банк
(за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України Основні напрями бюджетної політики на 2018 - 2020 роки із граничними обсягами видатків

3) розроблення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження середньострокового бюджетного планування, зокрема щодо змісту бюджетної декларації, повноважень та відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України

4) запровадження бюджетної декларації як основного стратегічного документа бюджетно-податкової політики

III квартал 2018 р.

Мінфін
головні розпорядники бюджетних коштів

проект Державного бюджету України на 2019 рік базується на відповідних показниках бюджетної декларації на 2018 - 2020 роки, будь-які відхилення пояснено

11. Створення надійних середньострокових рамок для планування бюджету

1) удосконалення процедури розподілу граничних обсягів видатків на середньострокову перспективу

у тримісячний строк після внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування

Мінфін

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

2) аналіз можливості запровадження бюджетної маржі та її застосування для створення резерву планування

III квартал 2018 р.

- " -

розроблено відповідні пропозиції

3) розроблення програмного забезпечення для здійснення середньострокового бюджетного планування

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

затверджено технічне завдання на розроблення програмного забезпечення

4) впровадження програмного забезпечення для здійснення середньострокового бюджетного планування, що буде обов'язковим для використання всіма головними розпорядниками бюджетних коштів

III квартал 2018 р.

- " -

впроваджено програмне забезпечення для середньострокового планування бюджету

5) підвищення спроможності для планування політики та бюджетного аналізу

постійно

Мінфін
центральні органи виконавчої влади

проводяться навчання щодо планування політики та бюджетного аналізу із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка

12. Посилення ролі головних розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі

1) розроблення пропозицій щодо оптимізації кількості головних розпорядників бюджетних коштів

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку

у системі центральних органів виконавчої влади до головних розпорядників бюджетних коштів відносяться лише міністерства та центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом

2) визначення додаткових повноважень головних розпорядників бюджетних коштів щодо:
розподілу (перерозподілу) призначень за бюджетними програмами в рамках затверджених середньострокових граничних обсягів видатків;
затвердження паспортів бюджетних програм

у тримісячний строк після внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування

Мінфін
Казначейство

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

3) розроблення заходів із стимулювання більш ефективного управління державними активами, передусім стосовно державних підприємств та майна, які перебувають у сфері управління головних розпорядників бюджетних коштів

I квартал 2018 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
центральні органи виконавчої влади

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

13. Затвердження оновленого календарного плану-графіка підготовки державного бюджету

визначення строків для окремих стадій бюджетного процесу з метою узгодження середньострокового бюджетного планування та однорічного бюджету

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України

14. Підвищення рівня бюджетної дисципліни шляхом запровадження фіскальних правил

1) аналіз та визначення найбільш прийнятних до запровадження фіскальних правил (наприклад, рівень дефіциту, державні гарантії та інші)

II квартал 2018 р.

- " -

підготовлено пропозиції щодо встановлення фіскальних правил

2) закріплення на законодавчому рівні фіскальних правил

IV квартал 2018 р.

- " -

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект про встановлення фіскальних правил

15. Посилення відповідальності суб'єктів законодавчої ініціативи та суб'єктів нормотворення за проведення оцінки впливу на бюджет проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що розробляються (розглядаються) Кабінетом Міністрів України

1) посилення моніторингу якості оцінки впливу прийняття проектів законів та нормативно-правових актів на бюджет

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади

всі проекти законів та нормативно-правових актів проходять оцінку впливу на бюджет відповідно до затвердженої методики

2) визначення порядку здійснення повноважень Міністра фінансів під час розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України проектів законів та нормативно-правових актів у випадку порушення вимог до оцінки впливу таких актів на бюджет або за відсутності відповідних компенсаційних механізмів для збалансування видаткової та дохідної частин бюджету

- " -

Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку здійснення повноважень Міністра фінансів

3) посилення ролі експертного висновку Кабінету Міністрів України щодо впливу законопроекту на показники бюджету та його відповідність законам, що регулюють бюджетні відносини

- " -

Секретаріат Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади

розроблено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів
забезпечено опублікування експертних висновків Кабінету Міністрів України до законопроектів, ініційованих народними депутатами України

4) посилення спроможності суб'єктів законодавчої ініціативи та суб'єктів нормотворення під час проведення оцінки впливу на бюджет законодавчих та інших нормативно-правових актів

постійно починаючи з I кварталу 2018 р.

Мінфін
центральні органи виконавчої влади

проводяться навчання щодо оцінки впливу на бюджет із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка

Управління фіскальними ризиками

16. Включення оцінки фіскальних ризиків до середньострокової бюджетної декларації

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки

II квартал 2017 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку

прийнято відповідний нормативно-правовий акт

2) проведення попередньої оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, та визначення їх впливу на державний бюджет

- " -

Мінфін
Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади

бюджетна декларація на 2018 - 2020 роки містить оцінку фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що відповідає Кодексу фіскальної прозорості МВФ

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розширеної методики оцінки фіскальних ризиків, яка міститиме заходи з мінімізації фіскальних ризиків та включатиме, зокрема, ризики, пов'язані з:
макроекономічною ситуацією;
державними підприємствами і управлінням державним майном;
державними гарантіями;
позабюджетними фондами;
місцевими запозиченнями;
державно-приватним партнерством

II квартал 2018 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
центральні та місцеві органи виконавчої влади
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

прийнято відповідний нормативно-правовий акт
бюджетна декларація на 2019 - 2021 роки містить розширену оцінку фіскальних ризиків, що відповідає Кодексу фіскальної прозорості МВФ

4) проведення комплексної оцінки фіскальних ризиків та визначення їх впливу на державний бюджет

щороку починаючи з 2019 року

Мінфін
Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади

забезпечено опублікування щорічного розширеного звіту про фіскальні ризики, який містить заходи з мінімізації основних фіскальних ризиків

17. Підвищення спроможності Мінфіну щодо оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з державними підприємствами, та розроблення заходів з їх мінімізації

1) посилення інституційної та аналітичної спроможності щодо оцінки розміру ризиків, розроблення сценаріїв, оцінки ймовірності виникнення ризику, а також його очікуваного фіскального впливу

II квартал 2018 р.

Мінфін

внесено зміни до Положення про Міністерство фінансів України щодо визначення повноважень Міністерства в частині управління розширеним спектром фіскальних ризиків та інших нормативно-правових актів
проведено навчання

2) розроблення технічного завдання на створення інформаційно-аналітичної системи для обробки даних щодо фіскальних ризиків

IV квартал 2018 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
центральні органи виконавчої влади

затверджено технічне завдання

3) впровадження інформаційно-аналітичної системи для обробки даних щодо фіскальних ризиків

IV квартал 2019 р.

- " -

впроваджено інформаційно-аналітичну систему для обробки даних щодо фіскальних ризиків

18. Покращення міжвідомчої координації
в управлінні фіскальними ризиками

покращення обміну інформацією та міжвідомчої координації щодо фіскальних ризиків, передусім пов'язаних з об'єктами державної власності, та уточнення обов'язків усіх заінтересованих органів щодо підготовки та надання відповідної інформації

III квартал 2017 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку Фонд державного майна
центральні органи виконавчої влади

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

19. Посилення захисних механізмів під час надання державних гарантій

1) внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо:
обмеження на видачу нових гарантій (наприклад, 5 відсотків обсягу доходів загального фонду державного бюджету);
обмеження гарантованої суми зобов'язання (наприклад, до 100 відсотків зобов'язання з повернення основної суми кредиту або 80 відсотків зобов'язання з повернення основної суми та обслуговування кредиту);
визначення відповідальності центральних органів виконавчої влади щодо моніторингу ризиків, що випливають з державних гарантій;
встановлення вимог до оцінки ризиків та розкриття інформації про державні гарантії

IV квартал 2017 р.

Мінфін

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій

2) запровадження комісії за видачу гарантій, розмір якої розраховуватиметься на основі оцінки ризику, та вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника під час видачі таких гарантій

I квартал 2018 р.

Мінфін

забезпечено стягування комісії за видачу державних гарантій, розрахованої на основі ризику та витрат банку - фінансового агента Кабінету Міністрів України на проведення оцінки ризиків, пов'язаних з наданням державної гарантії (у тому числі на залучення зовнішнього експерта з оцінки інвестиційного проекту)

3) удосконалення механізмів моніторингу ризиків, пов'язаних з державними гарантіями, в тому числі шляхом їх розподілу та залучення гарантом банків - фінансових агентів

IV квартал 2018 р.

- " -

зменшено видатки бюджету на виконання гарантійних випадків

20. Удосконалення бази даних державного сектору економіки

запровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки та розширення наявної інформації про баланс державного сектору з охопленням усіх пасивів і активів, у тому числі землі та нерухомості, їх стану, рівня зношеності та вартості

II квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Фонд державного майна
Держстат
Казначейство
центральні та місцеві органи виконавчої влади

введено в експлуатацію електронну систему збору та обробки інформації

Управління державним боргом

21. Підвищення стійкості державного боргу

удосконалення формату Середньострокової стратегії управління державним боргом

I квартал 2018 р.

Мінфін

розроблена в оновленому форматі стратегія управління державним боргом на 2018 - 2020 роки

22. Створення умов для зниження частки державного боргу, номінованого в іноземній валюті, шляхом розвитку ринку облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті

розроблення плану заходів з розвитку первинного ринку державних цінних паперів, що забезпечуватиме:
побудову кривої дохідності, яка слугуватиме орієнтиром для визначення дохідності решти інструментів;
підвищення ліквідності облігацій внутрішньої державної позики, зокрема, шляхом розвитку інституту первинних дилерів

III квартал 2017 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

наявні актуальні цінові орієнтири за результатами розміщень облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у гривнях, строком від трьох місяців до п'яти років

23. Розширення бази інвесторів у державні цінні папери

визначення заходів з метою стимулювання інвестування в облігації внутрішньої державної позики, включаючи:
усунення бюрократичних та інших перешкод для інвестування нерезидентами в облігації внутрішньої державної позики, номіновані в національній валюті;
завершення переговорів з провідними європейськими депозитаріями щодо відкриття рахунка в депозитарії Національного банку

IV квартал 2018 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін
НКЦПФР (за згодою)

провідним європейським депозитарієм відкрито рахунок в депозитарії Національного банку

Управління ліквідністю

24. Удосконалення механізму прогнозування руху коштів

1) аналіз даних щодо фактичного руху коштів на єдиному казначейському рахунку за останні три роки для визначення закономірностей та налагодження обміну інформацією з головними розпорядниками бюджетних коштів стосовно секторальної специфіки руху грошових потоків

III квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС
центральні органи виконавчої влади

підготовлено аналітичний звіт щодо фактичного руху коштів за останні три роки

2) розроблення методології прогнозів руху коштів та впровадження відповідного аналітичного інструментарію

I квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

затверджено методологію прогнозів руху коштів на єдиному казначейському рахунку

3) збільшення періоду прогнозування поденного руху коштів єдиного казначейського рахунка з одного місяця до трьох місяців з поступовим підвищенням якості прогнозів

- " -

Мінфін
Казначейство
ДФС
Національний банк
(за згодою)

наявні достовірні поденні прогнози руху коштів на єдиному казначейському рахунку на період до трьох місяців

4) аналіз відхилення прогнозних показників руху коштів (до трьох місяців) від фактичних показників з метою підвищення аналітичної спроможності

- " -

- " -

підготовлено аналітичний звіт щодо відхилень прогнозних значень порівняно із фактичними, установлення причин відхилень з метою підвищення точності прогнозів

5) збільшення періоду прогнозування поденного руху коштів єдиного казначейського рахунка до шести місяців з поступовим підвищенням якості прогнозів

III квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС
Національний банк (за згодою)

наявні достовірні поденні прогнози руху коштів на єдиному казначейському рахунку на період до шести місяців

6) забезпечення функціонування підрозділу з управління ліквідністю та розвиток ефективної спроможності прогнозувати рух коштів

IV квартал 2017 р.

Мінфін

підвищено аналітичну спроможність підрозділу з управління ліквідністю Мінфіну
проведено навчання

25. Покращення управління коштами

1) визначення дієвого механізму розміщення тимчасово вільних залишків коштів єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків уряду та здійснення таких розміщень

I квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство

здійснюються операції з розміщення тимчасово вільних залишків коштів єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків уряду строком до одного місяця

2) узгодження строків значних надходжень і видатків державного бюджету

- " -

Мінфін
Казначейство
ДФС

внесено зміни до нормативно-правових актів щодо перегляду строків виплат заробітної плати та соціальних виплат, а також внесення платниками податків платежів до бюджетів

26. Покращення координації між процесами управління ліквідністю та управління боргом

інтеграція функцій з управління ліквідністю та управління боргом для кращого узгодження стратегій випуску боргових інструментів та інвестування вільних залишків коштів

IV квартал 2017 р.

Мінфін

узгоджено плани випуску короткострокових боргових інструментів з прогнозами руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках уряду

II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики

Стратегічне планування

1. Законодавче визначення нової сучасної чіткої системи документів державного стратегічного планування

1) розроблення проекту Закону України "Про державне стратегічне планування", що визначатиме:
систему документів державного стратегічного планування;
вимоги щодо цілевизначення, цілепокладання та взаємозв'язку між такими документами;
основні вимоги до документів, повноваження та відповідальність учасників стратегічного планування;
правовий статус, порядок утворення і повноваження стратегічної ради

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України
інші міністерства
центральні органи виконавчої влади

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України проект Закону України "Про державне стратегічне планування"

2) затвердження порядку та календаря (плану-графіка) підготовки документів державного стратегічного планування

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про державне стратегічне планування"

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

затверджено порядок та календар (план-графік) підготовки документів державного стратегічного планування

3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій/ форматів/ інструкцій щодо підготовки кожного типу документів державного стратегічного планування

у шестимісяч-ний строк після прийняття Закону України "Про державне стратегічне планування"

Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади

затверджено методичні рекомендації /формати / інструкції щодо підготовки кожного типу документів державного стратегічного планування

2. Запровадження розроблення середньострокових стратегічних планів міністерств як основного інструменту для узгодження стратегічного та бюджетного планування

1) внесення змін до бюджетного законодавства та законодавства щодо діяльності Уряду та урядових інституцій щодо:
встановлення чітких вимог до розроблення середньострокових стратегічних планів для міністерств та центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом;
визначення на законодавчому рівні ролі таких планів в процесі стратегічного планування та бюджетному процесі;
визначення повноважень, відповідальності та процедурних питань щодо розроблення, узгодження, затвердження, моніторингу та оцінки виконання (досягнення цілей) стратегічних планів і звітування про результати

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Законів України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) та "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) щодо середньострокових стратегічних планів, узгоджених із змінами до Бюджетного кодексу України стосовно запровадження середньострокового бюджетного планування

2) розроблення середньострокових стратегічних планів міністерств та центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом відповідно до нових вимог

II квартал 2018 р.

центральні органи виконавчої влади

розроблено та затверджено відповідно до нових вимог середньострокові стратегічні плани міністерств та центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом

3. Запровадження обов'язкової оцінки вартості реалізації нових стратегічних документів

1) розроблення та впровадження загальних підходів до оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування та покладення відповідальності за проведення такої оцінки відповідно до затверджених підходів на розробників, а за перевірку дотримання встановлених до оцінки вимог - на Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.

Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мінфін
центральні органи виконавчої влади

проекти документів державного стратегічного планування містять оцінку вартості реалізації відповідно до нових вимог

2) посилення інституційної і кадрової спроможності для проведення оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування в усіх міністерствах і центральних органах виконавчої влади

постійно

Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
центральні органи виконавчої влади

проводяться навчання щодо оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування, здійснюється постійна методологічна підтримка
відсоток співробітників, що пройшли навчання

4. Посилення інституційної спроможності для здійснення стратегічного планування

1) утворення стратегічної ради, яка забезпечуватиме дотримання балансу інтересів, взаємоузгодження політичних документів і документів державного стратегічного планування, розглядатиме та надаватиме рекомендації Уряду щодо прийняття (коригування, скасування) документів державного стратегічного планування, готуватиме висновки за стратегічними документами аналізу політики та новими стратегічними ініціативами

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про державне стратегічне планування"

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

утворено стратегічну раду

2) забезпечення існування дієздатної вертикалі структурних підрозділів із стратегічного планування

II квартал 2018 р.

Міністр Кабінету Міністрів України
міністри
керівники центральних органів виконавчої влади

існує дієздатна вертикаль структурних підрозділів із стратегічного планування, включаючи Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом

3) посилення кадрової спроможності персоналу щодо стратегічного планування, аналізу політики, підготовки аналітичних документів

постійно

Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
центральні органи виконавчої влади

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка

Програмно-цільовий метод

5. Підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за результати діяльності у відповідних сферах та результативність бюджетних програм

запровадження обов'язкової участі головних розпорядників коштів на етапі звітування про виконання державного бюджету за попередній рік та розгляду проекту бюджетної декларації на плановий та два наступні періоди, включаючи представлення своїх стратегічних цілей та звітування щодо їх досягнення

IV квартал 2017 р.

Мінфін
головні розпорядники бюджетних коштів
Секретаріат Кабінету Міністрів України

забезпечено представлення міністрами цілей своєї діяльності під час розгляду Бюджетної декларації на 2018 - 2020 роки Верховною Радою України
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до законодавчих актів щодо звітування головних розпорядників бюджетних коштів (керівників) перед Верховною Радою України

6. Запровадження комплексної оцінки ефективності та доцільності видатків для забезпечення економії та вивільнення ресурсів для нових пріоритетів

1) визначення з міжнародними організаціями загальних підходів до проведення оцінки ефективності та доцільності видатків - секторальної та горизонтальної

III квартал 2017 р.

Мінфін

підготовлено пропозиції щодо організації проведення оцінки ефективності та доцільності видатків

2) проведення з міжнародними організаціями секторальної оцінки ефективності та доцільності видатків з метою виявлення неефективних або неактуальних видатків та підвищення ефективності секторальних політик

IV квартал 2017 р.

міністерства
Мінфін

проведено секторальну оцінку ефективності та доцільності видатків на базі п'яти пілотних міністерств

3) проведення з міжнародними організаціями горизонтальної оцінки ефективності та доцільності видатків, результати якої допоможуть у реалізації завдань Стратегії реформування державного управління (План N 474-р)

I квартал 2018 р.

Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України
інші міністерства

проведено комплексну оцінку ефективності та доцільності видатків на базі п'яти бюджетних програм

7. Оптимізація бюджетних програм та посилення їх відповідності стратегічним цілям

1) удосконалення системи результативних показників для чіткого відображення рівня досягнення стратегічних цілей та задоволення потреб отримувачів державних послуг, у тому числі шляхом запровадження гендерно орієнтованого підходу

у тримісячний строк після внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування

Мінфін

внесено зміни до наказів Мінфіну щодо системи результативних показників

2) оптимізація бюджетних програм, напрямів використання бюджетних коштів та їх результативних показників з урахуванням стратегічних цілей головних розпорядників коштів та видів державних послуг

III квартал 2018 р.

головні розпорядники бюджетних коштів

бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів містять оптимізовані бюджетні програми, напрями використання бюджетних коштів та їх результативні показники з урахуванням стратегічних цілей головних розпорядників бюджетних коштів та видів державних послуг, що надаються

8. Ефективний моніторинг результативності

1) оновлення методології моніторингу та оцінювання результативності бюджетних програм і встановлення вимоги щодо публікації результатів оцінки

IV квартал 2018 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

внесено зміни до нормативно-правових актів

2) проведення оцінювання результативності бюджетних програм відповідно до оновленої методології

постійно починаючи з 2019 року

головні розпорядники бюджетних коштів

забезпечено опублікування головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про результати оцінки ефективності бюджетних програм

Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація

9. Чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1) перегляд розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності

III квартал 2017 р.

Мінрегіон
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування
(за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів

2) забезпечення проведення на постійній основі консультацій між центральними органами виконавчої влади та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо завдань бюджетно-податкової політики, делегованих повноважень, їх фінансового забезпечення у коротко- та середньостроковій перспективі

постійно

центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

відбуваються регулярні консультації

10. Збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування

1) розроблення законодавчих ініціатив щодо закріплення за органами місцевого самоврядування відрахувань від загальнодержавних податків

III квартал 2017 р.

Мінфін
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України

2) удосконалення системи інвентаризації майна та майнових прав

IV квартал 2017 р.

ДФС
Мінфін
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

внесено зміни до нормативно-правових актів щодо налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та ДФС за результатами проведеної інвентаризації майна та майнових прав

3) розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів, зокрема регулювання ставок податків та зборів

II квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України

4) розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів

II квартал 2019 р.

Мінфін
ДФС
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України

11. Удосконалення фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передаються державою
на виконання місцевому самоврядуванню

1) удосконалення механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів з метою:
зменшення диспропорцій бюджетної забезпеченості між місцевими бюджетами;
формування збалансованих місцевих бюджетів;
створення стимулів для нарощування податкового потенціалу територій і ефективного використання коштів

III квартал 2018 р.

Мінфін
центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України

2) перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень

I квартал 2018 р.

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування
(за згодою)

затверджено оновлені галузеві (секторальні) соціальні стандарти і нормативи
внесено відповідні зміни до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів

3) перегляд формул розподілу, а також порядків та умов надання медичної та освітньої субвенцій

IV квартал 2017 р.

МОЗ
МОН
Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування
(за згодою)

внесено зміни до нормативно-правових актів для забезпечення переходу від утримання мережі установ до закупівлі послуг із поетапною оптимізацією мереж у відповідних секторах

4) оптимізація системи пільг та переліку пільгових категорій громадян з подальшим переходом до адресної грошової допомоги

I квартал 2018 р.

Мінсоцполітики Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

внесено зміни до законодавчих актів щодо оптимізації системи пільг

5) поетапний перехід на взаємовідносини державного бюджету з усіма місцевими бюджетами

після завершення процесу об'єднання територіальних громад

Мінфін

збільшено кількість місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом

12. Запровадження середньострокового бюджетного планування та удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні

1) розроблення методичних рекомендацій щодо складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету

I квартал 2018 р.

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

затверджено методичні рекомендації та доведено до місцевих органів влади

2) схвалення прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди

після формування місцевих бюджетів на 2019 рік

місцеві держадміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою)

запроваджено середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні

3) оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів та удосконалення системи результативних показників, зокрема шляхом запровадження гендерно орієнтованого підходу

III квартал 2017 р.

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінкультури
Мінмолодьспорт

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

4) перегляд методології моніторингу та оцінки результативності бюджетних програм місцевих бюджетів та встановлення вимоги щодо публікації результатів оцінки

I квартал 2019 р.

Мінфін

оновлено методологію моніторингу та оцінки результативності бюджетних програм

5) посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та податкової політики і оцінки результативності бюджетних програм

постійно

НАДС
Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, забезпечується постійна методологічна підтримка

13. Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом

1) розроблення методичних рекомендацій щодо управління місцевим боргом

III квартал 2018 р.

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

підготовлено методичні рекомендації та доведено до місцевих органів влади

2) посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань оцінки кредитоспроможності громад, процедур надання та моніторингу місцевих гарантій, методів управління ризиками та боргом

постійно

НАДС
Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, забезпечується постійна методологічна підтримка

14. Посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування

1) уточнення повноважень органів державного фінансового контролю щодо місцевих бюджетів, перегляд контрольних повноважень місцевих фінансових органів (внутрішній контроль та аудит), уніфікація підходів до проведення аудиту місцевих бюджетів органами державного фінансового контролю та незалежними зовнішніми аудиторами

I квартал 2018 р.

Мінфін
Держаудитслужба
Рахункова палата (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

внесено зміни до нормативно-правових актів з питань організації та порядку здійснення моніторингу, нагляду та контролю виконання місцевих бюджетів

2) розроблення загальних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо підготовки та затвердження бюджетних регламентів

- " -

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

затверджено рекомендації щодо розроблення бюджетних регламентів

3) запровадження на постійній основі механізмів контролю з боку громадськості за управлінням місцевими фінансами та комунальним майном

I квартал 2019 р.

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

запроваджено механізми громадського контролю за місцевими фінансами

III. Забезпечення ефективного виконання бюджету

Система публічних закупівель

1. Здійснення заходів, визначених Стратегією реформування системи публічних закупівель (План N 175-р)

актуалізація плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти") (План N 175-р)

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

оновлено план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти") (План N 175-р)

Управління державними інвестиціями

2. Запровадження стратегічного планування державних інвестицій

підготовка та затвердження середньострокового плану пріоритетних державних інвестицій з дотриманням таких принципів:
виділення коштів на нові проекти буде здійснюватися лише після виділення достатнього обсягу ресурсів на ефективне завершення реалізації портфеля раніше розпочатих і відібраних державних інвестиційних проектів;
відбір проектів для фінансування або інших форм державної підтримки буде здійснюватися на основі економічного аналізу та повної інформації про майбутні вигоди та витрати на їх реалізацію

I квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші міністерства

запроваджено середньострокове планування державних інвестицій в рамках середньострокового бюджетного планування

3. Уніфікація підходів для оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів

1) застосування єдиних процедур ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів, які потребують державних інвестицій

IV квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші міністерства

внесено зміни до нормативно-правових актів

2) розроблення методичних рекомендацій з підготовки та оцінки державного інвестиційного проекту з урахуванням його масштабності (вартості) та/або залежно від мети (отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту)

- " -

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінінфраструктури
Міненерговугілля
МОЗ

затверджено доопрацьовані методологічні рекомендації щодо підготовки державних інвестиційних проектів, включаючи економічну оцінку
затверджено інструкції з оцінки інвестиційних проектів для двох найбільш важливих інфраструктурних секторів

3) посилення механізмів оцінки проектів на засадах чіткої відповідальності за якість експертизи інвестиційних проектів, що пропонуються для фінансування за рахунок державних капітальних вкладень, згідно з установленими вимогами

I квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші міністерства

внесено зміни до нормативно-правових актів

4) узагальнення та аналіз базових даних про інвестиційні та експлуатаційні витрати на основі недавніх репрезентативних проектів

II квартал 2019 р.

- " -

створено організаційний механізм аналізу даних інвестиційних проектів, що фінансувалися за кошти державного бюджету

5) забезпечення розвитку спроможності галузевих міністерств здійснювати аналіз витрат і вигід, достовірні оцінки капітальних (та поточних) витрат на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів

постійно

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші міністерства

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка

6) розроблення процедур планування, оцінювання та відбору великомасштабних проектів регіонального розвитку, що фінансуються з місцевих бюджетів, на основі процедур, запроваджених на загальнодержавному рівні

II квартал 2018 р.

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін

внесено зміни до нормативно-правових актів

7) розроблення механізму залучення незалежних експертів для оцінки та експертизи масштабних інвестиційних проектів

- " -

- " -

- " -

4. Удосконалення організаційних аспектів та підвищення прозорості реалізації проектів

1) впровадження централізованої системи моніторингу великомасштабних державних інвестиційних проектів на основі як фінансових, так і фізичних показників, для своєчасного виявлення проектів із високим ризиком виникнення проблем під час їх реалізації та вжиття заходів та посиленого моніторингу, зокрема шляхом розроблення онлайн-інтерфейсів для подачі звітної інформації

II квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку

запроваджено централізовану систему моніторингу, відповідні звіти подаються на розгляд Кабінету Міністрів України
створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему

2) забезпечення доступу громадськості до інформації про хід реалізації державних інвестиційних проектів шляхом її розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів та Мінекономрозвитку

постійно

Мінекономрозвитку
головні розпорядники бюджетних коштів

забезпечено опублікування раз на півроку звіту про стан реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році та оглядового звіту про хід реалізації основних інвестиційних проектів
забезпечено опублікування річного звіту про хід виконання державного інвестиційного плану та досягнуті результати

3) запровадження зовнішнього аудиту виконання великомасштабних проектів (крім фінансових ревізій і перевірок дотримання законодавства) після їх завершення з метою оцінювання ефективності, результативності та впливу проектів

I квартал 2019 р.

Рахункова палата (за згодою)

здійснюється зовнішній аудит виконання великомасштабних проектів після їх завершення

4) покладення відповідальності за моніторинг менш масштабних проектів та вчасне здійснення заходів з їх оптимізації на головних розпорядників бюджетних коштів

II квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
інші міністерства

забезпечення опублікування головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про реалізацію менш масштабних інвестиційних проектів на своїх офіційних веб-сайтах

5. Ефективна централізована система координації управління державними інвестиціями та швидка і об'єктивна оцінка проектів

аналіз доцільності утворення окремого підрозділу з управління державними інвестиціями в структурі Мінекономрозвитку для покладення на нього завдань із координації, аналізу та моніторингу великомасштабних державних інвестиційних проектів, формування та реалізації державної політики з управління державними інвестиціями

III квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку

утворено та ефективно функціонує окремий підрозділ з питань управління державними інвестиціями

6. Інституціоналізація управління проектами

1) розвиток компетенції та навичок у сфері управління проектами та формування постійних груп кваліфікованих фахівців для управління реалізацією державних інвестиційних проектів

постійно

НАДС
Мінекономрозвитку
інші міністерства

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання
утворено постійні групи фахівців для реалізації великомасштабних проектів

2) розроблення настанов з управління проектами

II квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

затверджено нормативно-правові акти

3) посилення механізмів підзвітності на засадах чіткої відповідальності за реалізацію державних інвестиційних проектів у встановлені строки, в рамках бюджету та згідно з установленими вимогами

III квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші міністерства

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

Бухгалтерський облік в державному секторі

7. Актуалізація стратегії реформування бухгалтерського обліку у державному секторі

1) аналіз результатів реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки і Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2013 - 2017 роки (Розпорядження N 774-р)

II квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство

підготовлено аналітичний звіт

2) оновлення Стратегії модернізації системи реформування бухгалтерського обліку у державному секторі та визначення подальших кроків щодо переходу на ведення бухгалтерського обліку за методом нарахувань для операцій з виконання бюджетів

IV квартал 2017 р.

- " -

затверджено оновлену Стратегію модернізації системи реформування бухгалтерського обліку у державному секторі

8. Підготовка бази для подальшого впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також забезпечення відповідності класифікації доходів і видатків у національних стандартах бюджетній класифікації доходів і видатків

IV квартал 2018 р.

- " -

затверджено нормативно-правові акти

2) забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів та відповідного оновлення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

постійно

Мінфін
Казначейство

забезпечено переклад міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі IPSAS
забезпечено актуальність затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відповідність IPSAS

3) розроблення програми навчання фахівців суб'єктів державного сектору з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

I квартал 2018 р.

- " -

запроваджено програму навчання, семінарів

9. Забезпечення повного висвітлення інформації про використання державних коштів у фінансовій звітності

1) забезпечення переходу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів до складення фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням повного пакета національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

- " -

Мінфін
Казначейство
розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

забезпечено консолідацію звітності операцій про виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

2) створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для обміну інформацією та консолідації фінансової звітності з використанням баз даних та інформаційних систем

IV квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство
розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему

Система державного внутрішнього фінансового контролю

10. Забезпечення функціонування центрального підрозділу гармонізації у структурі Мінфіну

1) здійснення організаційних заходів, спрямованих на забезпечення функціонування центрального підрозділу гармонізації у Мінфіні

II квартал 2017 р.

Мінфін

забезпечено функціонування центрального підрозділу гармонізації у структурі Мінфіну

2) підвищення інституційної спроможності центрального підрозділу гармонізації для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

IV квартал 2018 р.

- " -

проведено навчання

11. Посилення ефективності внутрішнього аудиту

1) аналіз стану розвитку та функціональної спроможності підрозділів внутрішнього аудиту і підготовка пропозицій щодо пріоритетів розвитку та підвищення незалежності підрозділів внутрішнього аудиту

IV квартал 2017 р.

Мінфін
центральні органи виконавчої влади

розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності внутрішнього аудиту

2) розроблення та запровадження програм підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів

II квартал 2018 р.

- " -

запроваджено програми підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів

3) проведення навчальних заходів та підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів

постійно починаючи з III кварталу 2018 р.

- " -

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання

12. Впровадження внутрішнього контролю, узгодженого з реалізацією Стратегії реформування державного управління на 2016 - 2020 роки (План N 474-р)

проведення на базі обраних міністерств (не менше чотирьох) пілотних проектів з внутрішнього контролю, спрямованих на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне виконання ними завдань з планування та організації діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та управління ризиками

IV квартал 2020 р.

Мінфін
інші міністерства

реалізовано пілотні проекти з впровадження внутрішнього контролю

Державний фінансовий контроль

13. Посилення інституційної спроможності Держаудитслужби щодо проведення державних фінансових аудитів (спеціалізованих аудитів)

1) вдосконалення та консолідація методологічного та інформаційного забезпечення системи державного фінансового аудиту, зокрема розроблення програми розвитку діючих та впровадження нових напрямів аудиту в Держаудитслужбі та їх стандартизації

I квартал 2018 р.

Держаудитслужба
міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

затверджено програми розвитку діючих та запровадження нових напрямів аудиту в Держаудитслужбі та їх стандартизації

2) запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації для державних аудиторів

постійно

Держаудитслужба

проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання

14. Підвищення ефективності фінансового інспектування

1) удосконалення методики ризикоорієнтованого відбору, що застосовується для проведення фінансових інспекцій

II квартал 2018 р.

Держаудитслужба
міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

фінансове інспектування здійснюється на основі аналізу ризиків та приділення особливої уваги питанням щодо серйозних порушень, шахрайства та корупції

2) створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизованого ризикоорієнтованого відбору об'єктів контролю

IV квартал 2018 р.

Держаудитслужба

створено інформаційно-аналітичну систему

Незалежний зовнішній фінансовий контроль (аудит)

15. Розроблення стратегічного плану розвитку Рахункової палати

розроблення та затвердження стратегічного плану розвитку Рахункової палати на 2017 - 2020 роки з метою реалізації положень нового закону та розширеного мандата

після призначення нового складу Рахункової палати

Рахункова палата (за згодою)

затверджено стратегічний план розвитку Рахункової палати на 2017 - 2020 роки, що охоплює основні (аудит) та допоміжні функції (людські ресурси, інформаційні технології, комунікації та інше)

16. Посилення спроможності Рахункової палати щодо здійснення контролю відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI та ISSAI

розроблення підходів та проведення фінансових аудитів виконання державного бюджету, а також удосконалення підходів до проведення аудитів ефективності відповідно до міжнародних стандартів

I квартал 2018 р.

- " -

збільшено кількість аудитів ефективності та фінансових аудитів, проведених відповідно до міжнародних стандартів

17. Посилення консультативної ролі Рахункової палати стосовно Верховної Ради України

1) удосконалення механізмів співпраці та координації між Рахунковою палатою та Верховною Радою України

IV квартал 2017 р.

- " -

забезпечено всебічний розгляд звітів та рекомендацій Рахункової палати і вжиття необхідних заходів Верховною Радою України

2) удосконалення механізмів моніторингу виконання рекомендацій за результатами аудиту

I квартал 2018 р.

- " -

опубліковано розширені звіти щодо виконання рекомендацій за результатами аудиту

IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами

Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі

1. Розроблення "Бюджету для громадян"

1) розроблення та затвердження структури "Бюджету для громадян", змісту та процедури його складення і опублікування

IV квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство

опубліковано "Бюджет для громадян", що містить макроекономічні показники, на яких базується бюджет, презентацію дохідної та видаткової частин бюджету у зрозумілій для громадян формі, політичні рішення, які мали найбільший вплив на бюджет, дані про державні органи, бюджетні видатки яких змінилися найбільшим чином
встановлено зворотній зв'язок з громадянами через офіційний веб-сайт Мінфіну щодо змісту "Бюджету для громадян"

2. Забезпечення участі громадян у бюджетному процесі

1) забезпечення законодавчого визначення механізмів участі громадян на різних стадіях бюджетного процесу, зберігаючи при цьому його цілісність та існуючі часові рамки, а також розроблення та затвердження системи громадських слухань/консультацій

II квартал 2018 р.

Мінфін

запроваджено систему громадських слухань (консультацій) як частину бюджетного процесу
опубліковано звіти щодо участі громадян у бюджетному процесі

2) розроблення загальних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо визначення механізмів участі громадян у бюджетному процесі, включаючи "бюджет участі"

I квартал 2018 р.

Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

затверджено рекомендації щодо участі громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні

Інформаційні технології в управлінні державними фінансами

3. Розроблення стратегічного плану розвитку IT-систем для підтримки реформи державних фінансів

розроблення та схвалення стратегічного плану розвитку
IT-систем для підтримки реформи державних фінансів, включаючи такі компоненти, як:
централізація функції розроблення, закупівлі, впровадження та інтеграції IT-систем для планування та виконання бюджету, оцінки та моніторингу фіскальних ризиків, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, прогнозування ліквідності, а також розроблення і впровадження інтерфейсів взаємодії із системами;
адміністрування податків, митниці, публічних закупівель та управління державними інвестиціями;
розроблення інтегрованої інформаційної системи для супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету;
створення інтегрованої бази даних Мінекономрозвитку (електронна система закупівель), Мінфіну (єдиний веб-портал використання публічних коштів) та Казначейства;
покращення обміну інформацією між Мінфіном, ДФС та Казначейством;
автоматизація процесів адміністрування податків відповідно до визначених Урядом пріоритетів

III квартал 2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС
Мінекономрозвитку
Держаудитслужба

затверджено стратегічний план розвитку IT-систем для підтримки реформи державних фінансів з переліком завдань, строків їх виконання та відповідальних виконавців
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали