ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 26.01.2012 р. N 90

Про затвердження Положень про підрозділи митного поста "Дякове" Чопської митниці

На виконання наказу Держмитслужби України митниці від 27.12.2011 N 1761 "Про введення в дію структури та штатного розпису Чопської митниці" та наказу Чопської митниці від 20.01.2012 N 56 "Про затвердження Положення про митний пост "Дякове" наказую:

1. Затвердити Положення про сектори митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове" Чопської митниці, що додається.

2. Затвердити Положення про сектор митного оформлення N 5 митного поста "Дякове" Чопської митниці, що додається.

3. Керівнику митного поста "Дякове" довести даний наказ до особового складу митного поста під підпис та забезпечити його виконання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Чопської митниці згідно розподілу обов'язків.

 

Т. в. о. начальника митниці

В. Г. Середа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
26.01.2012 N 90

ПОЛОЖЕННЯ
про сектори митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове" Чопської митниці

1. Загальні положення

1.1. Положення про сектори митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове" Чопської митниці (далі - Положення) визначає організаційно-правовий статус секторів митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове" Чопської митниці.

1.2. Сектори митного оформлення N 1 - 4 (далі - СМО N 1 - 4) є структурними підрозділами митного поста "Дякове" та підпорядковуються начальнику митного поста.

1.3. СМО N 1 - 4 очолюють начальники секторів митного оформлення N 1 - 4, які призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою.

1.4. Штатний розпис СМО N 1 - 4 формується у межах граничної штатної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про СМО N 1 - 4 розробляється на основі Положення про митний пост "Дякове" та затверджується наказом Чопської митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб СМО N 1 - 4 визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. Посадові особи СМО N 1 - 4 у своїй діяльності керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, Чопської митниці й цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності СМО N 1 - 4 взаємодіють з іншими підрозділами митниці.

1.9. СМО N 1 - 4 здійснюють свої функції в межах міжнародного пункту пропуску на кордоні з Республікою Румунія для автомобільного сполучення "Дякове" та компетенції, визначених цим Положенням.

1.10. Посадові особи СМО N 1 - 4 підпорядковуються начальникам секторів митного оформлення N 1 - 4 відповідно, які є їх безпосередніми керівниками.

Посадові особи СМО N 1 - 4, уповноважені наказом Чопської митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, безпосередньо підпорядковуються начальникам СМО N 1 - 4, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання секторів митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове"

2.1. Здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

2.3. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.4. Підготовка та подання керівництву митного поста пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.5. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.6. За дорученням керівництва митного поста підготовка інформації з питань, що належать до компетенції підрозділу.

3. Функції секторів митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове"

СМО N 1 - 4 відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

3.1. Здійснюють митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначають форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряють документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.2. Здійснюють митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян).

3.1.3. Здійснюють облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснюють усне опитування громадян і посадових осіб підприємств.

3.1.5. Перевіряють системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

3.1.6. Здійснюють огляд територій та приміщень магазину безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.7. Використовують інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Уживають заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.3. Здійснюють митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.4. Використовують під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні) та інші засоби ідентифікації.

3.5. Здійснюють контроль за діяльністю магазину безмитної торгівлі.

3.6. Здійснюють контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.7. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, застосовують уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.8. Здійснюють заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.9. Забезпечують схоронність предметів, прийнятих посадовими особами СМО N 1 - 4 на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.10. Готують та подають керівництву митного поста "Дякове" пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.11. Формують та подають керівництву митного поста звіти про роботу підрозділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції СМО N 1 - 4.

3.12. Надають щоденно до відповідних підрозділів митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах компетенції вживають заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

3.13. За дорученням керівництва митниці, митного поста здійснюють підготовку інформації для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.14. За дорученням керівництва митниці, митного поста беруть участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій, зауважень, заяв, клопотань і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції СМО N 1 - 4.

3.15. Взаємодіють із представниками Мукачівського прикордонного загону та іншими органами державної влади.

3.16. Використовують в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечують експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.17. Контролюють дотримання режиму зон митного контролю, визначених територією міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дякове-Халмеу".

3.18. Виходячи із основних завдань СМО N 1 - 4, виконують інші функції за дорученням керівництва митниці, митного поста.

4. Права секторів митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Дякове"

Сектори митного оформлення N 1 - 4 мають право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, громадян, а також товари та інші предмети, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митного органу.

4.3. Відмовити в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митного поста "Дякове" пропозиції щодо впровадження в діяльність СМО N 1 - 4 передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на СМО N 1 - 4.

4.7. Подавати керівництву митниці, митного поста пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу СМО N 1 - 4, а також щодо заохочення посадових осіб підрозділів чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції СМО N 1 - 4.

5. Відповідальність

Посадові особи СМО N 1 - 4 несуть персональну відповідальність:

5.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців.

5.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

5.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

5.4. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

5.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

5.6. Порушення встановлених Держмитслужбою України часових нормативів митного контролю та оформлення товарів.

5.7. Неналежне проведення контролю вагових параметрів транспортних засобів при переміщенні їх через пункт пропуску.

5.8. За неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України.

5.9. За розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

5.10. В інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Т. в. о. начальника митного
поста "Дякове"

М. Д. Микулін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
26.01.2012 N 90

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор митного оформлення N 5 митного поста "Дякове" Чопської митниці

1. Загальні положення

1.1. Положення про сектор митного оформлення N 5 митного поста "Дякове" Чопської митниці (далі - Положення) визначає організаційно-правовий статус сектора митного оформлення N 5 митного поста "Дякове" Чопської митниці.

1.2. Сектор митного оформлення N 5 (далі СМО N 5) є структурним підрозділом митного поста "Дякове" та підпорядковуються начальнику митного поста.

1.3. СМО N 5 очолює начальник сектору митного оформлення N 5, який призначається на посаду та звільняється в порядку, встановленому Держмитслужбою.

1.4. Штатний розпис СМО N 5 формується у межах граничної штатної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про СМО N 5 та зміни до нього розробляється на основі Положення про митний пост "Дякове" та затверджується наказом Чопської митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб СМО N 5 визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. Посадові особи СМО N 5 у своїй діяльності керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, Чопської митниці й цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності СМО N 5 взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. СМО N 5 здійснює свої функції в межах міжнародного пункту пропуску на кордоні з Республікою Румунія для залізничного сполучення "Дякове", міжнародного пункту пропуску на кордоні з Республікою Румунія для залізничного сполучення "Тересва", міжнародного пункту пропуску на кордоні з Республікою Румунія для залізничного сполучення "Ділове" (пункт контролю "Рахів" та компетенції, визначених цим Положенням.

1.10. Посадові особи СМО N 5 підпорядковуються начальнику сектора митного оформлення N 5, який є їх безпосереднім керівником.

2. Основні завдання сектору митного оформлення N 5 митного поста "Дякове"

2.1. Здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

2.3. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.4. Підготовка та подання керівництву митного поста пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.5. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.6. За дорученням керівництва митного поста підготовка інформації з питань, що належать до компетенції підрозділу.

3. Функції сектору митного оформлення N 5 митного поста "Дякове"

СМО N 5 відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.2. Здійснює митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян).

3.1.3. Здійснює облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснює усне опитування громадян і посадових осіб підприємств.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

3.1.6. Здійснює огляд територій, приміщень та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.7. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.3. Здійснює митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.4. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні) та інші засоби ідентифікації.

3.5. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.6. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.7. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.8. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами СМО N 5 на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.9. Готує та подає керівництву митного поста "Дякове" пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.10. Формує та подає керівництву митного поста звіти про роботу підрозділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції СМО N 5.

3.11. Надає щоденно до відповідних підрозділів митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

3.12. За дорученням керівництва митниці, митного поста здійснює підготовку інформації для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.13. За дорученням керівництва митниці, митного поста бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій, зауважень, заяв, клопотань і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції СМО N 5.

3.14. Взаємодіє із представниками Мукачівського прикордонного загону та іншими органами державної влади.

3.15. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.16. Контролює дотримання режиму зон митного контролю, визначених територією міжнародних пунктів пропуску через державний кордон України з Республікою Румунія для залізничного сполучення: "Дякове-Халмеу", "Ділове, Берлібаш-Валя Вишеулуй", "Тересва-Кимпулунг ла Тиса".

3.17. Виходячи із основних завдань СМО N 5 виконує інші функції за дорученням керівництва митниці, митного поста.

4. Права сектору митного оформлення N 5 митного поста "Дякове"

Сектор митного оформлення N 5 має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, громадян, а також товари та інші предмети, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митного органу.

4.3. Відмовити в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митного поста "Дякове" пропозиції щодо впровадження в діяльність СМО N 5 передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на СМО N 5.

4.7. Подавати керівництву митниці, митного поста пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу СМО N 5, а також щодо заохочення посадових осіб підрозділу чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції СМО N 5.

5. Відповідальність

Посадові особи СМО N 5 несуть персональну відповідальність:

5.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців.

5.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

5.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

5.4. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

5.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

5.6. Порушення встановлених Держмитслужбою України часових нормативів митного контролю та оформлення товарів.

5.7. Неналежне проведення контролю вагових параметрів транспортних засобів при переміщенні їх через пункт пропуску.

5.8. За неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України.

5.9. За розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

5.10. В інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Т. в. о. начальника митного
поста "Дякове"

М. Д. Микулін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали