МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 вересня 2010 року N 438

Про затвердження положень про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою підвищення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, керівних працівників, спеціалістів, службовців, фахівців та робітників центрального апарату Міністерства наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

1.2. Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що додається.

1.3. Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підрозділах, що безпосередньо йому підпорядковані, керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства забезпечити вивчення особовим складом вимог цього наказу та керівництво в роботі.

3. Нарахування премії особам рядового і начальницького складу центрального апарату Міністерства проводити у відсотках від грошового забезпечення, а іншим працівникам у відсотках від основної та додаткової суми заробітної плати.

4. Виплату премії за минулий місяць проводити поточного місяця разом з виплатою грошового забезпечення або заробітною платою.

5. ДФЗБО (Копитов С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

7. Наказ оголосити особовому складу.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

А. В. Могильов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.09.2010 N 438 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ (далі - Положення) визначає порядок матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу центрального апарату Міністерства з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.

1.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ центрального апарату Міністерства, умови грошового забезпечення яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу сфери", а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують питання грошового забезпечення, здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати служби в межах фонду преміювання та граничних розмірів грошового забезпечення.

1.3. Вимоги Положення не поширюються на керівний склад Міністерства, преміювання якого здійснюється за рішенням органу управління вищого рівня.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання осіб рядового і начальницького складу в центральному апараті Міністерства утворюється в розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

До кожного підрозділу центрального апарату Міністерства доводиться фонд грошового забезпечення, у тому числі фонд преміювання осіб, які проходять службу в зазначеному підрозділі.

2.2. Преміювання здійснюється в межах коштів, які передбачені кошторисом доходів та видатків центрального апарату Міністерства на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу.

3. Показники преміювання

3.1. Розмір премії за результатами роботи за місяць визначається за такими показниками:

виконання заходів, передбачених планами роботи Міністерства, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;

виконавська дисципліна (виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва Міністерства);

своєчасність та якість підготовки довідкових, аналітичних та інших матеріалів, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ України;

стан забезпечення безпеки громадян і громадського порядку, виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів;

службова дисципліна.

3.2. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними в підпункті 3.1 Положення та відповідно до особистого внеску осіб рядового і начальницького складу в загальні результати роботи.

3.3. Підрозділи центрального апарату Міністерства подають до ДФЗБО списки щодо зменшення (позбавлення) розміру премії окремим особам рядового і начальницького складу центрального апарату Міністерства, які не забезпечили вчасного виконання показників, передбачених підпунктами 3.1, 3.2 Положення.

Зазначені списки підписуються керівником (заступником керівника) підрозділу центрального апарату Міністерства.

3.4. Особи рядового і начальницького складу підрозділів центрального апарату Міністерства можуть бути позбавлені премії в повному обсязі за неякісне чи невчасне виконання показників, передбачених підпунктом 3.1 Положення, у разі притягнення до дисциплінарної відповідальності, у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України". Позбавлення чи зменшення премії здійснюється на один місяць.

3.5. Накази про встановлення розміру премій працівникам ОВС України, їх зменшення на відповідний відсоток чи позбавлення у повному розмірі, які подаються щомісячно, в обов'язковому порядку погоджуються з Профспілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ України. Якщо в наказі про накладення дисциплінарного стягнення не обумовлено зменшення премії на відповідний відсоток чи позбавлення її в повному розмірі, у такому випадку преміювання проводиться у повному обсязі.

3.6. У разі прийняття керівником підрозділу рішення про зменшення розміру або позбавлення премії до подання до ДФЗБО списків із зазначенням цих осіб необхідно їх попередньо погодити із Профспілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ.

4. Службова дисципліна - це дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції та інших законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.

4. Порядок і строки преміювання

Наказ про встановлення розміру премії особам рядового і начальницького складу центрального апарату Міністерства готує ДФЗБО на підставі поданих списків осіб рядового і начальницького складу підрозділів центрального апарату на преміювання (додаток 1), списків осіб рядового і начальницького складу підрозділів центрального апарату на зменшення чи позбавлення преміювання (додаток 2), підписаних керівниками підрозділів. Списки на преміювання подаються до Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку терміном до 5-го числа місяця, що настає за місяцем, за який установлюється премія.

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.09.2010 N 438 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підрозділах, що безпосередньо йому підпорядковані, керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підрозділів, що безпосередньо йому підпорядковані, керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі тарифної сітки розрядів і окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), а також інших нормативно-правових актів, що регламентують питання оплати праці відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Вимоги Положення не поширюються на керівний склад Міністерства, преміювання якого здійснюється за рішенням органу управління вищого рівня.

2. Порядок визначення преміювання

Фонд преміювання утворюється в межах коштів на оплату праці.

3. Показники преміювання

3.1. Розмір премії за результатами роботи за місяць визначається за такими показниками:

1) за посадою інженера з ремонту устаткування:

забезпечення своєчасності налагодження та ремонту устаткування;

контроль за дотриманням правил експлуатації та технічного обслуговування;

трудова дисципліна;

2) за посадою завідувача складу:

відповідність фактичної наявності матеріальних цінностей обліковим даним;

належне зберігання товарно-матеріальних цінностей;

трудова дисципліна.

3.2. За конкретними посадами можуть установлюватися додаткові показники для преміювання залежно від функціональних обов'язків працівників та порядку, визначеного законодавством про працю.

3.3. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними в підпункті 3.1 Положення, та залежно від особистого внеску працівників у загальні результати роботи.

3.4. Премія не виплачується працівникам підрозділу, що звільнилися з роботи того місяця, за який провадиться преміювання, якщо інше прямо не передбачено законодавством.

3.5. Керівники (заступники керівників) підрозділів центрального апарату Міністерства та підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Міністерству, подають до ДФЗБО списки щодо зменшення (позбавлення) розміру премії працівникам, які не забезпечили вчасного виконання показників, передбачених підпунктом 3.1 Положення.

Зазначені списки підписуються керівником (заступником керівника) підрозділу центрального апарату Міністерства та підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Міністерству.

3.6. Працівники структурного підрозділу центрального апарату Міністерства можуть бути позбавлені премії в повному обсязі за неякісне чи невчасне виконання покладених на них обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку у разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення в порядку та на умовах, визначених у статті 147 Кодексу законів про працю України.

3.7. У разі прийняття рішення керівником підрозділу про зменшення розміру або позбавлення премії до подання до ДФЗБО списків із зазначенням осіб необхідно їх попередньо погодити із об'єднаним комітетом профспілок МВС України.

3.8. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до роботи, методами переконання та виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

4. Порядок і терміни преміювання

Наказ про встановлення розміру премії готує Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на підставі поданих списків керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального апарату Міністерства та підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Міністерству, на преміювання (додаток 1), списків керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального апарату Міністерства та підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Міністерству, для зменшення чи позбавлення преміювання (додаток 2), підписаних керівником підрозділу. Списки подаються до Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку терміном до 5-го числа місяця, що настає за місяцем, за який установлюється премія.

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.09.2010 N 438 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - працівники), здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), а також інших нормативно-правових актів, що регламентують питання оплати праці, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи та граничних розмірів заробітної плати працівників центрального апарату Міністерства.

1.2. Вимоги Положення не поширюються на керівний склад Міністерства, преміювання якого здійснюється за рішенням органу управління вищого рівня.

2. Порядок визначення преміювання

2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

До кожного підрозділу центрального апарату Міністерства доводиться фонд оплати праці, у тому числі фонд преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу та працюють у зазначеному підрозділі.

2.2. Преміювання здійснюється в межах коштів, які передбачені кошторисом доходів та видатків центрального апарату Міністерства на оплату праці.

3. Показники преміювання і розмір премії

3.1. Розмір премії за результатами роботи за місяць визначається за такими показниками:

виконання заходів, передбачених планами роботи Міністерства, відповідного структурного підрозділу центрального апарату Міністерства;

виконавська дисципліна (виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва Міністерства та відповідного структурного підрозділу центрального апарату);

своєчасність та якість підготовки довідкових, аналітичних та інших матеріалів, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ України;

трудова дисципліна.

3.2. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними в підпункті 3.1 Положення, та залежно від особистого внеску працівників у загальні результати роботи.

3.3. Керівники (заступники керівників) підрозділів центрального апарату Міністерства подають до ДФЗБО списки щодо зменшення (позбавлення) розміру премії керівним працівникам, спеціалістам і службовцям, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, що не забезпечили вчасного виконання показників, передбачених підпунктом 3.1 Положення.

Зазначені списки підписуються керівником (заступником) підрозділу центрального апарату Міністерства.

3.4 Працівники структурного підрозділу центрального апарату Міністерства можуть бути позбавлені премії в повному обсязі за неякісне чи невчасне виконання покладених на них обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, у разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення в порядку та на умовах, визначених у статті 147 Кодексу законів про працю України.

3.5. У разі прийняття керівником підрозділу рішення про зменшення розміру або позбавлення премії до подання ДФЗБО списків із зазначенням осіб необхідно їх попередньо погодити із об'єднаним комітетом профспілок МВС України.

3.6. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців визначені в статті 14 Закону України "Про державну службу".

4. Преміювання за виконання особливо важливих завдань

Преміювання за виконання особливо важливих завдань керівництва Міністерства або з нагоди ювілейних та святкових дат здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом Міністра або його заступника, який є розпорядником коштів.

5. Порядок і терміни преміювання

Наказ про встановлення розміру премії в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівним працівникам, спеціалістам і службовцям, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, готує ДФЗБО на підставі поданих списків керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, на преміювання (додаток 1), списків керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, органів внутрішніх справ центрального апарату Міністерства на зменшення чи позбавлення преміювання (додаток 2), підписаних керівником підрозділу. Списки на преміювання подаються до Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку в термін до 5-го числа місяця, що настає за місяцем, за який установлюється премія.

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 1
до п. 5 Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх спав 

СПИСОК
керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
______,
(назва підрозділу)
що подаються для преміювання за результатами роботи

                                                                 в 20__ року
                                                                                                    (місяць) 

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 2
до п. 5 Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

СПИСОК
керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
_______,
(назва підрозділу)
що подаються для зменшення чи позбавлення преміювання

                                           за результатами роботи в  20__ року
                                                                                                                            (місяць) 

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Підстава 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Підпис особи про ознайомлення 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 1
до п. 4 Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України 

СПИСОК
осіб рядового і начальницького складу
____,
(назва підрозділу)
що подаються для преміювання за результатами роботи

                                                                в 20__ року
                                                                                                   (місяць) 

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 2
до п. 4 Положення про преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України 

СПИСОК
осіб рядового і начальницького складу
___,
(назва підрозділу)
що подаються для зменшення чи позбавлення преміювання

                                         за результатами роботи в 20__ року
                                                                                                                           (місяць) 

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Підстава 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Підпис особи про ознайомлення 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 1
до п. 4 Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підрозділах, що безпосередньо йому підпорядковані, керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

СПИСОК
керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
__
(назва підрозділу)

                                               Подаються для преміювання за результатами
                                                         роботи в 20__ року
                                                                                                           (місяць) 

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 

Додаток 2
до п. 4 Положення про преміювання в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підрозділах, що безпосередньо йому підпорядковані, керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

СПИСОК
керівних працівників, фахівців, технічних службовців і робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
____
(назва підрозділу)

                                      Подаються для зменшення чи позбавлення преміювання
                                            за результатами роботи в 20__ року
                                                                                                                              (місяць)

N з/п 

Посада 

П. І. Б. 

Пропозиції безпосереднього начальника про розмір премії, у відсотках 

Підстава 

Рішення керівника про розмір премії, у відсотках 

Підпис особи про ознайомлення 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

_
(назва підрозділу) 

___________
(підпис) 

_________
(П. І. Б.) 

 

Директор ДФЗБО МВС 

С. М. Копитов 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали