МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2012 року N 46

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією:

відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією; відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії;

відділ співробітництва в рамках СНД;

відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС.

2. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі адміністративно-господарського департаменту:

відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель;

господарський відділ;

відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій;

відділ з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - департамент), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

забезпечення участі в розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією;

підготовка пропозицій та реалізація заходів щодо розв'язання проблемних питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією;

координація діяльності центральних органів виконавчої влади з розроблення і виконання двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з Російською Федерацією, довгострокових програм економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією;

організація роботи двосторонніх урядових комісій та їх українських частин з питань економічного співробітництва України з Російською Федерацією в межах компетенції Міністерства.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

формує та координує реалізацію державної політики у сфері економічних відносин з Російською Федерацією;

готує (за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) пропозиції і розробляє заходи, спрямовані на розв'язання проблемних питань та покращення торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією;

координує роботу з розроблення, підготовки до підписання та контролю стану виконання програм довгострокового економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією;

готує пропозиції щодо коригування та конкретизації заходів до програм довгострокового економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією, наповнюючи їх реальними проектами та заходами, у просуванні та реалізації яких заінтересована Українська Сторона;

координує роботу Української частини Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, підготовку та проведення переговорів з питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією;

бере участь у розробленні, підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва, що укладаються Україною з Російською Федерацією;

координує роботу та забезпечує контроль за виконанням протокольних рішень Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії;

бере участь у відпрацюванні механізмів узгодження і наближення нормативно-правових актів, що регулюють торговельно-економічні відносини з Російською Федерацією;

бере участь у розробленні разом з облдержадміністраціями концептуальних положень розвитку економічного співробітництва України з Російською Федерацією на регіональному рівні, надає організаційно-методичну допомогу облдержадміністраціям із цих питань;

координує роботу щодо розвитку прикордонного співробітництва України з Російською Федерацією;

здійснює моніторинг законодавчої бази Російської Федерації, прогнозну оцінку впливу її змін на товарообіг між Україною та Російською Федерацією;

проводить аналіз торговельного балансу України з Російською Федерацією, готує пропозиції щодо його поліпшення з урахуванням інформаційно-аналітичних матеріалів, що надаються економічним відділом у складі Посольства України в Російській Федерації;

бере участь разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку в підготовці пропозицій щодо вдосконалення системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Міністерства та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

сприяє обміну інформацією з питань, що належать до компетенції відділу, зі спорідненими структурними підрозділами аналогічних міністерств Російської Федерації.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію, необхідну для виконання визначених функцій, зокрема, пов'язану з підготовкою до проведення засідань Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, візитів на міждержавному рівні, інших заходів, що здійснюються в рамках взаємовідносин України з Російською Федерацією, а також залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу, у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів і нарад з питань економічного співробітництва;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

уносить директору департаменту на розгляд пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підвищення ефективності роботи фахівців, у тому числі направлення їх на стажування чи навчання в межах України та за кордон;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з Російською Федерацією

В. П. Шевченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - департамент), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії (далі - окремі країни СНД);

підготовка пропозицій та реалізація заходів щодо розв'язання проблемних питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва України з окремими країнами СНД;

координація діяльності центральних органів виконавчої влади при розробленні і виконанні двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з окремими країнами СНД, довгострокових програм економічного співробітництва між Україною та окремими країнами СНД;

організація роботи двосторонніх урядових комісій та їх українських частин з питань економічного співробітництва України з окремими країнами СНД у межах компетенції Мінекономрозвитку.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує (за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) пропозиції і розробляє заходи, спрямовані на розв'язання проблемних питань та покращення торговельно-економічного співробітництва з окремими країнами СНД;

координує роботу з розроблення, підготовки до підписання та контролю стану виконання програм довгострокового економічного співробітництва між Україною та окремими країнами СНД;

готує пропозиції щодо коригування та конкретизації заходів до програм довгострокового економічного співробітництва між Україною й окремими країнами СНД, наповнюючи їх реальними проектами та заходами, у просуванні та реалізації яких заінтересована Українська Сторона;

координує роботу українських частин спільних міжурядових комісій, підготовку та проведення переговорів з питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва з окремими країнами СНД;

бере участь у розробленні, підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва, що укладаються Україною з окремими країнами СНД;

координує роботу та забезпечує контроль за виконанням протокольних рішень спільних міжурядових комісій з окремими країнами СНД;

бере участь у відпрацюванні механізмів узгодження і наближення нормативно-правових актів, що регулюють торговельно-економічні відносини з окремими країнами СНД;

бере участь у розробленні разом з облдержадміністраціями концептуальних положень розвитку економічного співробітництва України з окремими країнами СНД на регіональному рівні, надає організаційно-методичну допомогу облдержадміністраціям із цих питань;

координує роботу щодо розвитку прикордонного співробітництва України з окремими країнами СНД;

здійснює моніторинг законодавчої бази окремих країн СНД, прогнозну оцінку впливу її змін на товарообіг між Україною та окремими країнами СНД, зокрема, в частині, що формує їх цінову, митну та фіскальну політику;

проводить аналіз торговельного балансу України з окремими країнами СНД, готує пропозиції щодо його поліпшення;

бере участь разом із причетними структурними підрозділами Мінекономрозвитку в підготовці пропозицій щодо вдосконалення системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Міністерства та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених функцій, зокрема, пов'язану з підготовкою до проведення засідань спільних міжурядових комісій, візитів на міждержавному рівні, інших заходів, що здійснюються в рамках взаємовідносин України з окремими країнами СНД, а також залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу, у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів і нарад з питань економічного співробітництва;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з Білорусією,
Молдовою, країнами
Закавказзя та Центральної Азії

Т. М. Гаврилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ співробітництва в рамках СНД у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1. Загальні положення

1.1. Відділ співробітництва в рамках СНД у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - департамент), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики з питань багатостороннього економічного і соціального співробітництва України з державами - учасницями СНД та координація діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань;

розроблення пропозицій та реалізація заходів, спрямованих на розв'язання проблемних питань багатостороннього торговельно-економічного співробітництва України в рамках СНД;

організація роботи щодо розроблення та підготовки багатосторонніх документів з питань економічного співробітництва з країнами СНД та координація їх виконання.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробленні концепцій і стратегій багатостороннього економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД;

здійснює експертне опрацювання та підготовку до підписання багатосторонніх угод і міждержавних, міжурядових та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках СНД;

узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, шляхом унесення пропозицій щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів, розширення договірно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності, сприяння впровадженню прогресивних форм і методів зовнішньоекономічних відносин з країнами СНД;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо торговельно-економічного співробітництва України з державами СНД та формує пропозиції для подальшого вдосконалення багатостороннього співробітництва в рамках Співдружності;

готує (за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) пропозиції і розробляє заходи, спрямовані на розв'язання проблемних питань та покращення економічного співробітництва з країнами СНД;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Міністерства і департаменту;

здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з питань підготовки до засідань Економічної ради СНД, Ради глав урядів СНД, робочих груп з питань економічного співробітництва. У межах своїх повноважень здійснює моніторинг виконання рішень Економічної ради СНД, Ради глав урядів СНД, робочих груп;

забезпечує підготовку директивних матеріалів для делегацій України на засідання Економічної ради СНД та Ради глав урядів СНД;

співпрацює в межах компетенції з Виконавчим комітетом СНД, з повноважними представниками України в Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД та при координаційних інститутах СНД, а також з дипломатичними представництвами країн СНД в Україні та економічними відділами посольств України в країнах СНД щодо розв'язання питань багатостороннього економічного співробітництва;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує взаємодію з відділами департаменту та структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідну для роботи інформацію;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах, у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів з питань економічного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу;

взаємодіяти з Виконавчим комітетом СНД з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва брати участь у роботі експертних та робочих груп країн СНД під час проведення переговорів щодо підготовки до укладення багатосторонніх міжнародних договорів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

контролює дотримання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботи у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
співробітництва в рамках СНД

В. А. Чапко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1. Загальні положення

1.1. Відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - департамент), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у реалізації державної політики з питань багатостороннього торговельно-економічного співробітництва України з державами - учасницями ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС та координація діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань;

розроблення пропозицій та підготовка заходів, спрямованих на розв'язання проблемних питань співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС;

організація роботи щодо розроблення та підготовки багатосторонніх договорів з питань економічного співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює експертне опрацювання та підготовку до підписання багатосторонніх договорів, угод і міждержавних, міжурядових та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ;

узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, уносить пропозиції щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів, розширення договірно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності, сприяння впровадженню прогресивних форм і методів зовнішньоекономічних відносин у рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, що стосуються торговельно-економічного співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС та Митного союзу, а також формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення багатостороннього співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС;

готує разом із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції і розробляє заходи, спрямовані на розв'язання проблемних питань та покращення економічного співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС та з країнами Митного союзу;

проводить моніторинг законодавства Митного союзу в контексті можливого впливу на торговельні відносини між Україною та країнами Митного союзу, які регламентуються міжурядовими угодами про вільну торгівлю;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Міністерства та на вимогу керівництва Міністерства і департаменту;

координує та організовує роботу з проведення засідань галузевої групи з торговельно-економічних питань у рамках ГУАМ і спільної галузевої робочої групи з питань економіки та торгівлі ГУАМ;

проводить аналіз проектів та підписаних документів, які приймаються на засіданнях Інтеграційного комітету Міждержавної ради ЄврАзЕС, Комісії Митного союзу, здійснює підготовку пропозицій та рекомендацій з питань співробітництва для подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України;

координує роботу центральних органів виконавчої влади з підготовки планів роботи з економічних питань у рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС, а також розроблення перспективних напрямів багатостороннього торговельно-економічного співробітництва;

бере участь у нарадах з питань багатостороннього торговельно-економічного співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС та Митного союзу в центральних органах виконавчої влади України;

бере участь у складі делегацій України в експертних засіданнях з опрацювання документів багатостороннього співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

сприяє створенню механізму взаємодії ділових кіл держав - учасниць ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС під час розроблення та реалізації спільних економічних проектів.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідну для роботи інформацію;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції, залучати до участі в них представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших установ і організацій (за згодою їх керівників);

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку брати участь у діяльності експертних та робочих груп з опрацювання документів багатостороннього співробітництва в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку брати участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів і нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

уносити в межах своєї компетенції пропозиції керівництву департаменту з питань реалізації державної зовнішньоекономічної політики в торговельно-економічних відносинах України в рамках ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та організовує підготовку пропозицій до них;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює дотримання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу
співробітництва в рамках структурних
утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС

О. І. Красуля

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель у складі адміністративно-господарського департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель у складі адміністративно-господарського департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про адміністративно-господарський департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

організація матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів центрального апарату Мінекономрозвитку в межах фінансування на поточний рік;

організаційне забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства;

забезпечення двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і представницьких зустрічей керівництва Мінекономрозвитку сувенірною продукцією та канцелярським приладдям на підставі окремих доручень керівництва Міністерства відповідно до графіка засідань комісій та затвердженого кошторису;

забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за напрямом діяльності відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

формує та подає керівництву департаменту пропозиції до бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний рік за бюджетними програмами головного розпорядника бюджетних коштів;

здійснює збір, аналіз і узагальнення інформації, наданої структурними підрозділами Мінекономрозвитку, щодо потреби в матеріально-технічних засобах (канцтовари, господарські товари, побутова техніка тощо);

розробляє норми матеріально-технічного забезпечення працівників Мінекономрозвитку за закріпленою номенклатурою і здійснює планування забезпечення;

здійснює збір, аналіз і узагальнення пропозицій до річного плану закупівель від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, погоджених з департаментом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, і подає на розгляд комітету з конкурсних торгів для прийняття ним рішення;

оприлюднює інформацію про здійснення закупівель відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель;

готує звіти про результати проведення торгів на підставі наданих структурними підрозділами Мінекономрозвитку копій укладених договорів;

організовує роботу комітету з конкурсних торгів за дорученнями голови комітету з конкурсних торгів Мінекономрозвитку;

забезпечує двосторонні міжурядові комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва та представницькі заходи за участю керівництва Мінекономрозвитку сувенірною продукцією на підставі відповідних завчасних звернень структурних підрозділів;

забезпечує структурні підрозділи Мінекономрозвитку матеріально-технічними засобами, канцтоварами, папером тощо відповідно до затверджених норм;

здійснює належне оформлення первинних документів на приймання, зберігання, видачу і списання матеріально-технічних засобів, закріплених за посадовими особами відділу;

бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Мінекономрозвитку;

координує роботу автотранспорту, що забезпечує діяльність Мінекономрозвитку;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

оформлює відповідну поточну та статистичну звітність і забезпечує її подання до Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, та контрагентів, необхідні для виконання функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

вимагати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для підготовки документації конкурсних торгів учасникам (технічні вимоги до предмета закупівлі, його розрахункова вартість, кількісні та якісні характеристики; експертні висновки і рецензії; копії необхідних креслень, проектів; перелік відповідних ліцензій; реквізити організацій - учасників торгів тощо).

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює заступник директора адміністративно-господарського департаменту - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору адміністративно-господарського департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

організовує роботу комітету з конкурсних торгів Мінекономрозвитку;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора адміністративно-господарського департаменту, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань і функцій, покладених на відділ, працює з відомостями про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, термінів виконання заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови введення в державі воєнного стану (ЗВДТ - 2.1.2);

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу; затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору адміністративно-господарського департаменту подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів працівників відділу відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи відділу; забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів із підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора адміністративно-господарського департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора
адміністративно-господарського
департаменту - начальник відділу
матеріально-технічного забезпечення
та організації закупівель

К. О. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про господарський відділ у складі адміністративно-господарського департаменту

1. Загальні положення

1.1. Господарський відділ у складі адміністративно-господарського департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про адміністративно-господарський департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

забезпечення розміщення структурних підрозділів центрального апарату Мінекономрозвитку та створення належних умов для праці співробітників;

здійснення контролю технічного стану та дотримання правил експлуатації і переміщення матеріальних цінностей, які передані структурним підрозділам центрального апарату Мінекономрозвитку та матеріально відповідальним особам;

організація та ведення господарських справ центрального апарату Мінекономрозвитку.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

веде облік та зберігання матеріальних цінностей;

контролює технічний стан матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Мінекономрозвитку;

бере участь у проведенні в установленому порядку інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Мінекономрозвитку;

здійснює оформлення перепусток на право ввезення матеріальних цінностей у Будинок Уряду та (або) їх вивезення з нього;

готує документи на списання матеріальних цінностей, технічних та інших засобів, закріплених за посадовими особами відділу, які не придатні для подальшого використання;

уживає заходів з утримання службових приміщень Мінекономрозвитку в належному санітарно-гігієнічному стані;

організовує ремонт службових приміщень Мінекономрозвитку;

готує необхідну документацію з укладання договорів з постачальниками енергоносіїв, комунальних послуг тощо;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

готує пропозиції щодо придбання та розподілу меблів, обладнання, господарського інвентарю тощо, необхідних для забезпечення роботи центрального апарату Мінекономрозвитку;

уносить пропозиції та подає відповідні матеріали керівництву з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

вимагати від працівників Мінекономрозвитку дотримання правил техніки безпеки та утримання службових приміщень у належному стані;

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, які необхідні для виконання функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору адміністративно-господарського департаменту.

4.3. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора адміністративно-господарського департаменту, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу;

затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту подання про заохочення співробітників відділу, накладення дисциплінарних стягнень, переміщення та звільнення, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності робота відділу;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів із підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, працює з відомостями про дислокацію, характеристики запасних пунктів Мінекономрозвитку (ЗВДТ - 1.12.2);

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора адміністративно-господарського департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

За відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник господарського відділу

С. М. Пузир

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій у складі адміністративно-господарського департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій у складі адміністративно-господарського департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про адміністративно-господарський департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

здійснення відповідно до законодавства функцій з управління підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підвідомчі організації);

забезпечення проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підвідомчих організацій;

організаційне і методологічне забезпечення ефективної роботи підвідомчих організацій;

узагальнення та аналіз зведеної фінансової звітності підвідомчих організацій;

формування інформації про фінансово-господарську діяльність підвідомчих організацій;

ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Мінекономрозвитку, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

участь у розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, інших органів, установ і організацій;

надання методологічної та консультативної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

ведення та впорядкування обліку підвідомчих організацій;

підготовку пропозицій щодо створення, реорганізації і ліквідації підвідомчих організацій;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

участь у проведенні разом із відповідними підрозділами Мінекономрозвитку реорганізації та ліквідації підвідомчих організацій;

опрацювання установчих документів (статутів, положень) підвідомчих організацій та здійснення контролю за їх дотриманням;

унесення пропозицій щодо умов проведення конкурсів з визначення керівників підвідомчих організацій;

розгляд наданих на опрацювання департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби контрактів із керівниками підвідомчих організацій;

опрацювання та подання на затвердження керівництву Мінекономрозвитку річних фінансових планів підвідомчих організацій і здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

моніторинг фінансової діяльності шляхом опрацювання, фінансових звітів і звітів про виконання показників фінансових планів підвідомчих організацій;

узагальнення зведеної фінансової звітності підвідомчих організацій;

підготовку аналітичної інформації щодо фінансового стану підвідомчих організацій;

здійснення контролю за відрахуванням до державного бюджету частини прибутку (доходу) підвідомчими організаціями;

участь у перевірках фінансово-господарської діяльності підвідомчих організацій;

здійснення контролю за проведенням інвентаризації майна підвідомчих

організацій відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Мінекономрозвитку і підвідомчих організацій, та здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого використання;

підготовку пропозицій щодо погодження передачі об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національної академії наук України, галузевих академій наук, а також передачі об'єктів комунальної власності в державну власність у випадках, передбачених законодавством;

підготовку пропозицій щодо погодження підвідомчим організаціям договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані;

надання підвідомчим організаціям методичної допомоги в оформленні прав на нерухоме майно і земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточненні їх меж;

підготовку пропозицій щодо надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договорів оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

здійснення контролю виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі передбачені договорами оренди;

здійснення контролю за використанням орендованого державного майна; здійснення контролю фінансово-господарської діяльності підвідомчих організацій;

підготовку аналітичних документів з питань діяльності підвідомчих організацій; унесення пропозицій до контрактів з керівниками підвідомчих організацій у частині терміну їх дії, оплати праці та матеріального стимулювання;

розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

підготовку пропозицій та відповідних матеріалів керівництву з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підвідомчих організацій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп відповідно до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснювати контроль за своєчасним наданням фінансової звітності посадовими особами підвідомчих організацій, отримувати від них необхідні пояснення та документи щодо фінансово-господарської діяльності, додержання кошторисної дисципліни, іншої діяльності, а також вимагати матеріали, пов'язані з витратами грошових коштів і матеріальних цінностей;

повертати на доопрацювання складені з порушенням вимог нормативних документів матеріали щодо стану і прогнозу фінансово-господарської діяльності підвідомчих організацій.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору адміністративно-господарського департаменту.

4.3. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора адміністративно-господарського департаменту, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу;

затверджує посадові інструкції працівників відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору адміністративно-господарського департаменту подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління підвідомчими організаціями;

відповідно до завдань, покладених на відділ, працює з цілком таємними та таємними документами щодо розроблення нормативно-правових актів, які готуються або координуються Мінекономрозвитку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора адміністративно-господарського департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади та підвідомчих організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. За відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.6. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу координації
фінансово-господарської діяльності
підвідомчих установ і організацій

Т. С. Писарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.01.2012 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці у складі адміністративно-господарського департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціально-побутового забезпечення та охорони праці у складі адміністративно-господарського департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про адміністративно-господарський департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

збирання, аналіз та узагальнення питань соціально-побутового характеру й охорони праці працівників Мінекономрозвитку;

підготовка пропозицій щодо надання допомоги працівникам Мінекономрозвитку у вирішенні питань соціально-побутового характеру та охорони праці;

ведення обліку та оформлення відповідних документів щодо потреби забезпечення житлом працівників Мінекономрозвитку;

організація медичного та санаторно-курортного забезпечення працівників Мінекономрозвитку;

організація пільгового медичного, санаторно-курортного забезпечення працівників Мінекономрозвитку, які належать до категорії соціально незахищених або здійснюють опіку та піклування;

підготовка пропозицій, аналіз та координація дій з питань соціально-побутового забезпечення між структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

ужиття заходів із поліпшення умов праці співробітників Мінекономрозвитку;

організація та здійснення контролю за додержанням нормативно-правових актів з питань охорони праці в структурних підрозділах Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

веде аналіз та облік питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці;

здійснює комплексне управління та контроль за організацією роботи з охорони праці;

організовує та координує роботу з профспілковим комітетом Мінекономрозвитку;

організовує і веде облік та розрахунок потреби забезпечення житлом працівників Мінекономрозвитку;

бере участь в організації проведення спортивних, святкових та урочистих заходів у Мінекономрозвитку;

проводить аналіз сфери надання медично-профілактичних послуг та послуг з оздоровлення;

готує документацію з укладання договорів з організаціями та установами на отримання медично-профілактичних послуг і послуг з оздоровлення, страхування та інших питань соціального забезпечення;

здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з охорони праці (проведення інструктажу на робочих місцях, упровадження системи контролю за дотриманням правил техніки безпеки);

організовує проведення навчання, лекцій, семінарів і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

готує пропозиції та відповідні матеріали керівництву з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь нарадах та семінарах, що належать до компетенції відділу;

проводити перевірки в структурних підрозділах центрального апарату Мінекономрозвитку і на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо додержання ними законодавчих та інших актів з питань охорони праці.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору адміністративно-господарського департаменту.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора адміністративно-господарського департаменту, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу;

затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

готує і подає на підпис директору адміністративно-господарського департаменту подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів із підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора адміністративно-господарського департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу з питань
соціально-побутового
забезпечення та охорони праці

В. В. Колесник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали