МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2012 року N 170

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту регіональної політики:

управління планування регіонального розвитку;

управління інструментів регіонального розвитку;

відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

відділ транскордонного співробітництва.

2. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту інформаційних технологій:

відділ супроводження інформаційних ресурсів;

відділ супроводження користувачів;

відділ розробки інформаційних систем;

відділ захисту інформації.

 

Заступник Міністра - керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про управління планування регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики

1. Загальні положення

1.1. Управління планування регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент регіональної політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів;

відділ моніторингу регіонального розвитку та координації регіональних економічних служб.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

формування та забезпечення реалізації разом з іншими центральними органами виконавчої влади державної політики щодо регіонального розвитку, координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

розроблення та опрацювання в межах своїх повноважень проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики, пропозицій щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;

моніторинг показників розвитку регіонів, проведення аналізу стану та тенденцій економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, розроблення пропозицій щодо розв'язання проблем розвитку регіонів;

середньо- та довгострокове планування регіонального розвитку, координація роботи місцевих органів влади з цих питань;

підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади розділу проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період щодо питань розвитку регіонів;

організаційно-методичне керівництво і координація роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

розроблення Державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів заходів щодо її реалізації, аналіз стану їх виконання, здійснення методологічного керівництва та координації діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку;

сприяння комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

сприяння створенню належних умов для забезпечення реалізації місцевими органами виконавчої влади прав та повноважень, визначених Конституцією і законами України;

координація та контроль в установленому порядку діяльності економічних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, участь у розробленні та реалізації в межах своїх повноважень заходів щодо розв'язання питань оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади;

участь у підготовці і проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів з питань регіональної політики, здійснення інформаційної і консультаційної роботи з підготовки та проведення таких заходів;

здійснення інших повноважень, визначених наказами та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє основні напрями, стратегічні пріоритети та завдання державної регіональної політики і забезпечує контроль за її практичною реалізацією;

забезпечує разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади підготовку державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку, аналізує стан виконання державної стратегії регіонального розвитку, готує щорічні звіти про стан виконання плану заходів з її реалізації;

здійснює моніторинг показників соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць та проблем розвитку регіонів; у межах компетенції готує пропозиції Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади щодо підвищення ефективності механізмів стимулювання та вирівнювання розвитку регіонів, розв'язання їх проблем;

бере участь разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади у підготовці розділу "Регіональна політика" до щорічного Послання Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозів економічного і соціального розвитку України на коротко-, середньо- та довгострокові періоди, проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний період, інших документів соціально-економічного розвитку регіонів;

проводить щоквартальний аналіз результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, готує пропозиції Кабінету Міністрів України з цих питань;

здійснює оцінку міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів та готує Кабінету Міністрів України інформаційні матеріали з цього питання;

готує аналітичні матеріали до робочих поїздок керівництва Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку до Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

проводить моніторинг та аналіз виконання рішень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів щодо регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів, готує аналітичні матеріали та пропозиції Кабінету Міністрів України з цих питань;

здійснює контроль за втіленням у життя місцевими органами виконавчої влади основних положень програм соціально-економічного розвитку регіонів, готує аналітичні матеріали та пропозиції з цих питань;

розглядає запити та звернення народних депутатів, організацій та громадян і готує відповіді в межах компетенції;

здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи економічних служб місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної регіональної політики, розроблення проектів прогнозів та програм економічного і соціального розвитку регіонів;

організовує та проводить методичні наради-семінари з керівниками регіональних економічних служб з питань удосконалення практики економічної роботи із забезпечення комплексного розвитку регіонів;

розповсюджує прогресивний досвід роботи місцевих органів виконавчої влади;

розглядає документи щодо призначення на посади керівників і заступників керівників економічних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

за дорученням керівництва виконує інші повноваження.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

надсилати проекти нормативних документів, розробником яких воно є, на розгляд, погодження та для одержання пропозицій відповідним структурним підрозділам центрального апарату Міністерства;

ініціювати перевірку Міністерством у випадках, передбачених законом, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади та брати участь у такій перевірці у межах компетенції.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів і начальника відділу моніторингу регіонального розвитку та координації регіональних економічних служб;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту регіональної політики подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів і начальника відділу моніторингу регіонального розвитку та координації регіональних економічних служб, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту.

Заступник начальника управління - начальник відділу середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління планування регіонального розвитку в разі його тимчасової відсутності;

забезпечує разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади підготовку державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку, аналізує стан виконання державної стратегії регіонального розвитку, готує щорічні звіти про стан виконання плану заходів з її реалізації;

проводить моніторинг та аналіз виконання рішень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів щодо регіональної політики, готує аналітичні матеріали та пропозиції Кабінету Міністрів України з цих питань;

здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи економічних служб місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної регіональної політики, розроблення проектів прогнозів та програм економічного і соціального розвитку регіонів;

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління планування
регіонального розвитку

С. М. Верхоглядова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інструментів регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики

1. Загальні положення

1.1. Управління інструментів регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент регіональної політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та гранична чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ стимулювання розвитку регіонів;

відділ державних програм та проектів розвитку територій;

відділ державної підтримки регіонального та місцевого розвитку.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

реалізація та вдосконалення інструментів стимулювання регіонального розвитку;

запровадження та вдосконалення договірних засад у відносинах між Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами щодо регіонального розвитку;

сприяння комплексному соціально-економічному розвитку регіонів шляхом реалізації державних програм, спрямованих на розвиток окремих територій, узгодження галузевих та секторальних програм розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики;

сприяння зменшенню основних територіальних диспропорцій шляхом реалізації програм подолання депресивності територій, яким надано статус депресивних за результатами моніторингу показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними;

запровадження механізму концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку, виконанні заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури регіонів;

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення та реалізації інструментів стимулювання регіонального розвитку.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє в межах своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань реалізації та вдосконалення інструментів стимулювання регіонального розвитку;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань регіональної політики, розробляє пропозиції щодо розв'язання проблем соціально-економічного розвитку регіонів;

здійснює координацію розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове і методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державну реєстрацію таких угод після їх схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

здійснює моніторинг виконання угод щодо регіонального розвитку, забезпечує щорічне подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку, використання виділених на ці потреби коштів державного бюджету;

розробляє державні програми, спрямовані на розвиток окремих територій, та здійснює моніторинг їх виконання, забезпечує організаційно-методичне керівництво та координацію узгодження державних програм, спрямованих на розвиток територій, з відповідними місцевими програмами;

готує за результатами аналізу та оцінки ефективності виконання заходів державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих територій, пропозиції щодо розв'язання проблем та підвищення ефективності їх реалізації;

здійснює проведення в установленому порядку моніторингу показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними та координує роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо участі у проведенні моніторингу; формує перелік показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

готує узагальнену інформацію за результатами моніторингу та вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо надання територіям статусу депресивних і здійснює моніторинг їх виконання;

розробляє за участю центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

здійснює щорічне подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання програм подолання депресивності територій, використання виділених на ці потреби коштів державного бюджету;

розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів;

розробляє в межах повноважень пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік щодо фінансового забезпечення реалізації спільних заходів угод регіонального розвитку, підтримки розвитку депресивних територій, державної допомоги регіонам через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, на виконання інвестиційних програм (проектів) та державний фонд регіонального розвитку;

сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів шляхом розроблення порядків використання коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, на виконання інвестиційних програм (проектів), погодження переліку об'єктів і заходів, які фінансуються за рахунок цих джерел;

бере участь у розробленні та реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших програмних документів Кабінету Міністрів України;

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, сприяє адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань, що належать до його компетенції;

розглядає в установленому законодавством порядку запити і звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, організацій і громадян з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність управління в складі департаменту через веб-сайт Міністерства, організовує проведення семінарів, конференцій тощо з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує виконання інших функцій.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу стимулювання розвитку регіонів, начальника відділу державних програм та проектів розвитку територій, начальника відділу державної підтримки регіонального та місцевого розвитку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту регіональної політики подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу стимулювання розвитку регіонів, начальника відділу державних програм та проектів розвитку територій, начальника відділу державної підтримки регіонального та місцевого розвитку, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

виконує інші доручення директора департаменту.

Заступник начальника управління:

координує підготовку пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік щодо державної підтримки регіонів через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, на виконання інвестиційних програм (проектів), Державний фонд регіонального розвитку та розроблення порядків використання і погодження переліку об'єктів і заходів, які фінансуються за рахунок цих коштів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо розв'язання проблем соціально-економічного розвитку регіонів, запровадження механізму концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку;

координує роботу з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань стимулювання регіонального розвитку;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань реалізації та вдосконалення інструментів стимулювання регіонального розвитку, готує необхідні матеріали для їх супроводження;

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

Заступник начальника управління - начальник відділу стимулювання розвитку регіонів:

здійснює координацію роботи з підготовки проектів угод щодо регіонального розвитку;

розробляє проекти нормативно-правових актів щодо схвалення угод, удосконалення договірних засад, готує необхідні матеріали для їх супроводження;

забезпечує державну реєстрацію угод після їх схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

координує здійснення моніторингу виконання угод щодо регіонального розвитку, забезпечує підготовку матеріалів для щорічного подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку, використання виділених на ці потреби коштів державного бюджету;

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності начальника та заступника начальника управління.

4.4. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління інструментів
регіонального розвитку

Г. М. Науменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою у складі департаменту регіональної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою у складі департаменту регіональної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент регіональної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

розроблення та участь у розробленні в межах своїх повноважень проектів нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, пропозицій щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;

розроблення в межах своїх повноважень заходів щодо формування економічно достатніх територіальних громад, зміцнення їх матеріально-фінансової бази, реформування адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

аналіз чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

налагодження співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними та недержавними інституціями з метою вирішення актуальних питань місцевого економічного розвитку;

сприяння створенню належних умов для забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування та територіальними громадами прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

сприяння реалізації національної політики економічних реформ на рівні місцевого самоврядування та комплексному соціально-економічному розвитку територій;

підготовку в межах компетенції концептуальних документів, нормативно-правових актів, пропозицій з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

розроблення пропозицій та участь у межах компетенції у підготовці заходів щодо зміцнення фінансової спроможності територіальних громад, ефективного управління комунальною власністю та місцевим господарством у цілому, підвищення інвестиційної привабливості територій, запровадження стратегічного планування розвитку громад;

проведення моніторингу діяльності центральних органів виконавчої влади, державних установ, асоціацій органів місцевого самоврядування у сфері нормативно-правового забезпечення розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, удосконалення адміністративно-територіального устрою відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05.06.2003 N 939-IV "Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування";

підготовку та подання до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України інформаційно-аналітичних матеріалів із зазначених питань;

узагальнення практики застосування та впливу законодавства України на економічне зростання та розвиток територіальних громад, розроблення пропозиції щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;

вивчення, аналіз та узагальнення іноземного досвіду з питань місцевого самоврядування та вдосконалення адміністративно-територіального устрою, підготовку пропозицій щодо його використання в Україні;

сприяння поширенню та застосуванню кращих вітчизняних практик становлення конкурентоспроможних територіальних громад;

підготовка пропозицій щодо розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

здійснення контролю у межах своїх повноважень за додержанням зобов'язань, що випливають з Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації від 16.03.2000 "Про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", та проведення моніторингу виконання зазначених зобов'язань;

організацію роботи з підготовки місцевими органами влади розрахунків щодо участі Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

розгляд за дорученням керівництва Мінекономрозвитку запитів і звернень центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, організацій і громадян з питань, що належать до компетенції відділу, та підготовку відповідних пропозицій;

участь у підготовці і проведенні конференцій, семінарів та інших заходів з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, здійснення інформаційної і консультаційної роботи з питань підготовки та проведення таких заходів;

виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, зокрема з питань, що впливають на соціальний та економічний розвиток територіальних громад;

ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту регіональної політики.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання відділом в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регіональної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує, бере участь та координує підготовку проектів рішень, інформаційно-аналітичних матеріалів та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає в установленому порядку директору департаменту регіональної політики подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

за дорученням керівництва Міністерства та директора департаменту регіональної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, бере участь у підготовці заходів, які здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки України в умовах воєнного стану, зокрема Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу з економічних
питань розвитку місцевого самоврядування
та адміністративно-територіального устрою

І. О. Провицька

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ транскордонного співробітництва у складі департаменту регіональної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ транскордонного співробітництва у складі департаменту регіональної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент регіональної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

здійснення загальної координації транскордонного співробітництва та контролю за дотриманням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

сприяння реалізації спільних між Україною та іншими країнами міжнародних проектів технічної допомоги у сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва, поширення інформації про перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України серед інших держав з метою налагодження міжнародного співробітництва.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного, прикордонного та міжрегіонального співробітництва та контроль за дотриманням законодавства з цих питань, у тому числі в рамках державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

розробляє та опрацьовує за дорученням керівництва проекти міжнародних договорів, проекти нормативно-правових актів з питань розвитку регіонів, які беруть участь у транскордонному співробітництві, а також готує аналітичні та інформаційні матеріали щодо нормативно-правового забезпечення транскордонного співробітництва;

розробляє та здійснює за дорученням керівництва заходи, спрямовані на розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

бере участь за дорученням керівництва у переговорах з представниками міжнародних організацій та інших країн з питань, що належать до компетенції відділу, а також розробляє спільні з міжнародними організаціями проекти та програми регіональної підтримки;

надає інформаційну, методичну, організаційну підтримку органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань транскордонного, прикордонного та міжрегіонального співробітництва;

сприяє участі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у міжнародному співробітництві, у тому числі у рамках програм Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) та ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство";

здійснює інформаційне та організаційне супроводження діяльності урядових та міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва;

забезпечує виконання Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 N 1358 "Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва";

уносить пропозиції та надає фінансове обґрунтування до проекту Державного бюджету України та проекту державного замовлення на здійснення заходів у сфері розвитку транскордонного співробітництва щодо організації та проведення засідань міжурядових комісій і робочих груп з питань транскордонного співробітництва та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

бере участь у підготовці, укладанні фінансових договорів з вищими навчальними закладами - виконавцями державного замовлення у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва та здійснює супровід фінансової документації за цими договорами;

надає консультативну допомогу представникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій, управлінським кадрам для сфери підприємництва з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, семінарів та конференцій, проведення переговорів за участю представників міжнародних організацій та інших держав, утворення робочих груп з питань, що належать до завдань відділу;

за дорученням директора департаменту брати участь у нарадах, робочих групах, конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту регіональної політики - начальник відділу транскордонного співробітництва, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту регіональної політики - начальник відділу транскордонного співробітництва безпосередньо підпорядкований директору департаменту регіональної політики Мінекономрозвитку.

4.3. Заступник директора департаменту регіональної політики - начальник відділу транскордонного співробітництва:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регіональної політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює дотримання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регіональної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту регіональної політики подання про заохочення працівників відділу, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби у відділі роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу.

Заступник директора департаменту регіональної політики - начальник відділу транскордонного співробітництва у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.4. Заступник начальника відділу виконує обов'язки заступника директора департаменту регіональної політики - начальника відділу транскордонного співробітництва в разі його тимчасової відсутності.

4.5. Заступник директора департаменту регіональної політики - начальник відділу транскордонного співробітництва та його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
регіональної політики - начальник відділу
транскордонного співробітництва

І. В. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ супроводження інформаційних ресурсів у складі департаменту інформаційних технологій

1. Загальні положення

1.1. Відділ супроводження інформаційних ресурсів (далі - відділ) у складі департаменту інформаційних технологій (далі - департамент) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент інформаційних технологій, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

реалізація інформаційної підтримки та визначення основних напрямів розвитку інформаційних ресурсів Міністерства (у частині розбудови статистичних баз даних);

забезпечення керівництва Мінекономрозвитку, його структурних підрозділів оперативними інформаційними і презентаційними матеріалами з питань економічного та соціального розвитку країни;

підготовка щомісячного інформаційного огляду "Моніторинг макроекономічних та галузевих показників" для забезпечення керівництва Мінекономрозвитку інформацією щодо поточних тенденцій та динаміки зміни основних параметрів економічного і соціального розвитку країни;

участь у розробленні заходів з питань інформаційного забезпечення керівництва Міністерства, інформаційної взаємодії та вдосконалення системи державної статистики (інформаційно-технологічна компонента);

участь у розробленні структури та формуванні інформаційного наповнення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва країни та Уряду;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань доступу до статистичної інформації, яка надходить до Міністерства.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує проведення обстеження та визначення потреб структурних підрозділів Міністерства у забезпеченні статистичною інформацією, необхідною для проведення інформаційно-аналітичної роботи;

забезпечує проведення комплексу робіт з розроблення структури та формування інформаційного наповнення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади;

здійснює проектування, ведення та обробку інформаційного фонду макроекономічних та галузевих показників і графічних додатків для підготовки періодичних інформаційних та презентаційних матеріалів;

забезпечує підготовку та випуск щомісячного економічного огляду "Моніторинг макроекономічних та галузевих показників";

здійснює модернізацію розділів щомісячного економічного огляду "Моніторинг макроекономічних та галузевих показників", яка пов'язана з переходом Державної служби статистики України на міжнародну систему розрахунків показників економічного та соціального розвитку;

забезпечує підготовку та випуск:

- щотижневого оперативного огляду щодо соціально-економічних показників розвитку України (інформаційна записка "Основні показники соціального та економічного розвитку України");

- періодичних презентаційних матеріалів українською та англійською мовами ("Соціально-економічний розвиток України", "Динаміка української економіки", "Зовнішнє інвестування економіки України", "Україна та країни ЄС");

забезпечує розробку нових форматів презентаційних матеріалів;

забезпечує підготовку за запитом керівництва та структурних підрозділів Міністерства інформаційних матеріалів (динамічних рядів даних, діаграм, графіків, таблиць тощо) щодо основних макроекономічних показників розвитку України;

надає консультативну та методичну допомогу працівникам Мінекономрозвитку з питань доступу до статистичної інформації, яка надходить до Міністерства;

бере участь у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань розбудови єдиного електронного інформаційного простору, розвитку електронних інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку, інформаційної взаємодії, удосконалення системи державної статистичної звітності;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту інформаційних технологій бере участь у реалізації загальнодержавних проектів з питань інформатизації, інформаційної взаємодії, удосконалення системи державної статистичної звітності;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення інформаційної взаємодії Міністерства з іншими державними органами;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для реалізації визначених функцій, зокрема для здійснення моніторингу основних параметрів соціально-економічного розвитку країни;

ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій брати участь у нарадах, консультаціях та семінарах з питань, які належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту інформаційних технологій у межах повноважень взаємодіяти з відповідними підрозділами Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу супроводження інформаційних ресурсів (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту інформаційних технологій.

Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та визначених цим Положенням функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання відділом в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту інформаційних технологій подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

У разі тимчасової відсутності начальника його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.4. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
супроводження інформаційних ресурсів

Т. В. Богуславська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ супроводження користувачів у складі департаменту інформаційних технологій

1. Загальні положення

1.1. Відділ супроводження користувачів у складі департаменту інформаційних технологій (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент інформаційних технологій (Положення N 306), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

організаційно-технічне забезпечення виконання робіт з комп'ютеризації діяльності Мінекономрозвитку, спрямованої на автоматизацію процесів інформаційно-обчислювального обслуговування потреб Міністерства;

забезпечення технічної підтримки та системного супроводження засобів обчислювальної техніки Мінекономрозвитку;

супроводження й оновлення офісного та прикладного програмного забезпечення, що використовується в Мінекономрозвитку;

забезпечення технічної підтримки та ефективної експлуатації друкувальної техніки, що використовується в Мінекономрозвитку;

забезпечення функціонування та розвиток автоматизованої системи "Діловодство та КВД" Мінекономрозвитку;

надання консультативної допомоги працівникам Мінекономрозвитку з питань користування автоматизованою системою "Діловодство та КВД";

здійснення системного адміністрування серверів баз даних та серверів застосувань Мінекономрозвитку;

надання пропозицій стосовно комплексної інформатизації діяльності Мінекономрозвитку, упровадження новітніх інформаційних технологій, придбання сучасних засобів обчислювальної техніки для потреб Мінекономрозвитку;

обґрунтування і внесення пропозицій щодо фінансування впровадження нових інформаційних систем та придбання сучасних засобів обчислювальної техніки для потреб Мінекономрозвитку;

координація побудови єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

технічне обслуговування і супроводження комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, друкувальної техніки;

системне супроводження, інсталяцію, оновлення і відновлення працездатності операційних систем, офісного, прикладного та мережевого програмного забезпечення;

організацію та контроль за виконанням ремонтних та профілактичних робіт комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, друкувальної техніки;

підключення до телекомунікаційної мережі нових робочих місць;

підключення користувачів до мережі Інтернет та електронної пошти;

поновлення антивірусних баз на комп'ютерах користувачів, що не під'єднані до локальної мережі Мінекономрозвитку;

організацію закупівлі, облік та зберігання технічних засобів, комплектуючих виробів, витратних матеріалів, програмного забезпечення;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань упровадження і використання в органах виконавчої влади сучасних інформаційних технологій, легалізації програмного забезпечення та державних закупівель засобів обчислювальної техніки, що надходять на розгляд від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

співробітництво та постійну взаємодію з аналогічними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності - провідними компаніями у галузі комп'ютерної індустрії з метою прискорення та підвищення ефективності процесу здійснення інформатизації діяльності Мінекономрозвитку.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

направляти своїх спеціалістів на навчання з метою підвищення кваліфікації;

інформувати директора департаменту інформаційних технологій у разі покладення на відділ роботи, що не належить до його компетенції чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для виконання завдань відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту інформаційних технологій.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

аналізує та надає пропозиції для планування заходів з технічного захисту інформації за результатами спеціальних досліджень, інструментального контролю ефективності технічного захисту секретної інформації;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту інформаційних технологій подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу.

Заступник начальника відділу виконує обов'язки начальника відділу в разі його тимчасової відсутності.

4.4. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, які надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу супроводження
користувачів

Є. О. Толочний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розробки інформаційних систем у складі департаменту інформаційних технологій

1. Загальні положення

1.1. Відділ розробки інформаційних систем (далі - відділ) у складі департаменту інформаційних технологій (далі - департамент) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент інформаційних технологій (Положення N 306), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення подальшої розбудови та актуалізації інформаційного наповнення інформаційної системи для прийняття управлінських рішень та прогнозування Міністерства;

упровадження сучасних веб-технологій, планування та виконання робіт з модернізації та подальшого розвитку офіційних веб-ресурсів Мінекономрозвитку та веб-ресурсів загального користування;

забезпечення розміщення інформації, її модифікації та адміністрування контенту офіційного веб-сайта та внутрішнього веб-порталу Мінекономрозвитку;

забезпечення керівництва Мінекономрозвитку оперативними інформаційними і презентаційними матеріалами з основних макрофінансових показників;

планування та виконання робіт з розбудови єдиного інформаційного простору Міністерства і забезпечення інформаційної взаємодії Міністерства та його структурних підрозділів з іншими державними органами, установами та організаціями всіх форм власності;

розроблення підходів та методів упровадження єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва країни та Уряду (інформаційно-технологічна компонента);

планування та виконання робіт з упровадження технологій електронного урядування в Мінекономрозвитку;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань розвитку електронного урядування, інформаційного суспільства в Україні, системи національних інформаційних ресурсів та доступу до інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує інформаційне супроводження та оперативне оновлення інформаційного наповнення інформаційної системи для прийняття управлінських рішень та прогнозування Міністерства, здійснює планування та виконання комплексу робіт щодо її подальшого розвитку;

забезпечує здійснення адміністрування, технологічного супроводження, а також загальної координації процедур інформаційної підтримки функціонування внутрішнього веб-порталу Мінекономрозвитку;

здійснює планування та виконання робіт з модернізації та подальшого розвитку офіційного веб-сайта та внутрішнього веб-порталу Міністерства;

забезпечує актуалізацію інформаційного наповнення та випуск:

- щотижневого оперативного огляду основних макрофінансових показників;

- щотижневого моніторингу макрофінансових та соціально-економічних показників розвитку України;

здійснює облік та систематизацію електронних інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку;

забезпечує проведення навчання та надання консультативної і методичної допомоги з питань інформаційного супроводження та користування інформаційними ресурсами внутрішнього веб-порталу та інформаційної системи для прийняття управлінських рішень та прогнозування Міністерства;

надає консультативну і методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань функціонування та забезпечення інформаційної підтримки офіційного веб-сайта Міністерства;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань єдиного електронного інформаційного простору та розвитку електронних інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій бере участь у реалізації загальнодержавних проектів з питань інформатизації, розвитку електронного урядування та побудови сучасного інформаційного суспільства в країні, створення системи національних інформаційних ресурсів;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій бере участь у здійсненні координаційних та інших заходів щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії на рівні загальнодержавних інформаційних систем.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідні документи та інформаційні матеріали для підготовки та випуску щотижневого оперативного огляду основних макрофінансових показників;

ініціювати скликання нарад, проведення консультацій та утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням директора департаменту інформаційних технологій брати участь у нарадах і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу, та представляти в установленому законодавством порядку позицію Мінекономрозвитку в державних органах під час розгляду зазначених питань;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту інформаційних технологій у межах повноважень взаємодіяти з відповідними підрозділами Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем безпосередньо підпорядкований директору департаменту інформаційних технологій.

Заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання відділом в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Міністерства та директора департаменту інформаційних технологій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту інформаційних технологій подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу.

У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу розробки інформаційних систем його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу розробки
інформаційних систем

В. Ю. Герасимович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ захисту інформації у складі департаменту інформаційних технологій

1. Загальні положення

1.1. Відділ захисту інформації у складі департаменту інформаційних технологій (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства, Положенням про департамент інформаційних технологій (Положення N 306), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

координація заходів з реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

забезпечення дотримання вимог щодо захисту інформації під час проведення робіт з проектування та розвитку єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи Мінекономрозвитку;

реалізація стратегії технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;

організація, проведення робіт з технічного захисту інформації та контроль за станом технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку;

надання пропозицій стосовно обсягів фінансування розвитку та впровадження робіт з технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку;

забезпечення належного функціонування в структурних підрозділах Мінекономрозвитку відомчого, корпоративного та міського телефонного зв'язку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

планування та організаційно-технічне супроводження виконання робіт з побудови комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку;

технічний захист єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи Мінекономрозвитку;

технічний захист системного програмного забезпечення та телекомунікаційних вузлів Мінекономрозвитку;

технічний захист автоматизованих систем та прикладного програмного забезпечення допоміжного призначення у підрозділах Мінекономрозвитку;

технічний захист серверів баз даних та серверів застосувань;

технічний захист внутрішніх та зовнішніх веб-ресурсів Мінекономрозвитку;

здійснення контролю за станом технічного захисту інформації в автоматизованих системах у підрозділах Мінекономрозвитку;

участь у межах повноважень у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

участь у межах повноважень у виконанні Мінекономрозвитку функцій державного замовника за відповідними розділами, завданнями, проектами Національної програми інформатизації України;

постійне вивчення та випробування новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, розроблених у наукових центрах провідних фірм - виробників програмно-технічних засобів;

організація та виконання робіт з технічного обслуговування цифрової телефонної системи зв'язку;

організація та виконання робіт з технічного обслуговування аналогової телефонної системи зв'язку;

організація та контроль за виконанням ремонтних та профілактичних робіт щодо обладнання цифрового та аналогового телефонного зв'язку.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту інформаційних технології брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

надавати керівництву Мінекономрозвитку через директора департаменту інформаційних технологій пропозиції щодо основних принципів побудови та складових КСЗІ Мінекономрозвитку та розвитку систем зв'язку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу захисту інформації (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту інформаційних технологій.

4.2. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання відділом в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає в межах компетенції необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі, відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, виконує роботу, пов'язану з організацією, змістом, станом і планами розвитку технічного захисту секретної інформації;

розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує раціональний розподіл обов'язків між працівниками відділу, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту інформаційних технологій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту інформаційних технологій подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.4. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу захисту інформації

С. С. Тарасов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали