МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2012 року N 207

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту реформування публічної адміністрації:

управління реформування публічної адміністрації;

управління реформування системи адміністративних послуг;

управління організації планування та наукового забезпечення.

2. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба):

відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

відділ радників;

відділ протоколу;

відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами;

відділ організації роботи колегії та проведення нарад;

відділ перспективних проектів.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про управління реформування публічної адміністрації у складі департаменту реформування публічної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Управління реформування публічної адміністрації у складі департаменту реформування публічної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент реформування публічної адміністрації (Положення N 240), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ реформування публічної адміністрації та публічної служби;

відділ організації управління в системі центральних і місцевих органів виконавчої влади;

відділ функціонального аналізу та оптимізації.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

підвищення ефективності державного управління, зокрема підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань визначення повноважень та організації (інструментів, процедур та стандартів) діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади;

забезпечення умов для створення професійної, політично нейтральної та відкритої публічної служби шляхом опрацювання пропозицій щодо актуалізації нормативно-правової бази у сфері розвитку державної служби, запобігання та протидії корупції;

здійснення постійного аналізу функціонування системи Мінекономрозвитку та надання пропозицій щодо підвищення її ефективності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

підготовку та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань визначення повноважень та організації діяльності органів виконавчої влади, державної служби, запобігання та протидії корупції;

здійснення постійного аналізу функціонування системи Міністерства та підготовка пропозицій керівництву щодо:

- надання Мінекономрозвитку функцій, необхідних для забезпечення виконання покладених на Міністерство завдань і повноважень;

- спрямування та координації Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади;

- унесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Положення N 634/2011) (у разі необхідності);

проведення функціонального аналізу в апараті Мінекономрозвитку, удосконалення стандартів, інструментів та процедур адміністративного характеру, у тому числі підготовка пропозицій керівництву щодо:

- унесення змін до структури апарату Мінекономрозвитку, розподілу функціональних повноважень між самостійними структурними підрозділами та встановлення їх чисельності;

- зміни граничної чисельності працівників апарату Мінекономрозвитку;

- розподілу обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, його першим заступником, заступником та заступником Міністра - керівником апарату, порядку заміщення зазначених посадових осіб у разі їх тимчасової відсутності;

- підпорядкування самостійних структурних підрозділів керівництву Мінекономрозвитку;

- порядку затвердження положень про структурні підрозділи та внесення до них змін (у разі необхідності);

участь у розгляді питань, пов'язаних зі спрямуванням та координацією через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, зокрема погодження структури, визначення граничної чисельності працівників їх апарату та територіальних органів, утворення територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

методичне керівництво з питань розроблення та затвердження положень про структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку;

участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших програмних документів з питань, віднесених до компетенції управління;

вивчення досвіду інших країн у сфері реформування публічної адміністрації та публічної служби;

координацію діяльності інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, віднесених до компетенції управління;

реалізацію інших функцій, що випливають з покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту реформування публічної адміністрації.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту реформування публічної адміністрації, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту реформування публічної адміністрації здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

- заступника начальника управління - начальника відділу реформування публічної адміністрації та публічної служби;

- начальника відділу організації управління в системі центральних і місцевих органів виконавчої влади;

- начальника відділу функціонального аналізу та оптимізації;

погоджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаментів центрального апарату Мінекономрозвитку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення співробітників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту реформування публічної адміністрації подання про заохочення керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу реформування публічної адміністрації та публічної служби.

4.4. Начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
реформування публічної адміністрації -
начальник відділу реформування публічної
адміністрації та публічної служби

А. В. Шпичко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про управління реформування системи адміністративних послуг у складі департаменту реформування публічної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Управління реформування системи адміністративних послуг у складі департаменту реформування публічної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент реформування публічної адміністрації (Положення N 240), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ аналізу адміністративних послуг;

відділ спрощення адміністративних процедур.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

розроблення пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг та здійснення заходів з її реформування, зокрема щодо вдосконалення механізмів, порядків і умов надання цих послуг та спрощення адміністративних процедур з урахуванням міжнародного досвіду;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо регулювання системи надання адміністративних послуг;

проведення аналізу функціонування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади;

підготовка пропозицій щодо впровадження інформаційних технологій під час надання адміністративних послуг;

ведення реєстру адміністративних послуг;

моніторинг системи надання адміністративних послуг та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо її функціонування.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції стосовно напрямів розвитку та заходів з реформування системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів, порядків і умов надання цих послуг та спрощення адміністративних процедур;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів щодо регулювання системи надання адміністративних послуг, зокрема щодо встановлення порядків, умов та розмірів плати за надання адміністративних послуг;

проводить аналіз функціонування системи надання адміністративних послуг центральними і місцевими органами виконавчої влади, а також аналіз відповідності номенклатури та змісту адміністративних та інших послуг, що надаються органами виконавчої влади, вимогам законодавства;

готує пропозиції щодо впровадження інформаційних технологій під час надання адміністративних послуг, здійснює координацію робіт щодо функціонування єдиного веб-порталу адміністративних послуг;

веде реєстр адміністративних послуг у порядку, встановленому законодавством;

здійснює моніторинг системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо її функціонування;

проводить роботи щодо вдосконалення інформаційної сторінки офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку в частині адміністративних послуг;

готує пропозиції для відповідних структурних підрозділів Міністерства, які надають адміністративні послуги, щодо вдосконалення процедур їх надання, у тому числі шляхом упровадження інформаційних технологій;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших прогнозних та програмних документів з питань, віднесених до компетенції управління;

вивчає досвід інших країн у сфері надання послуг громадянам та суб'єктам підприємницької діяльності, уносить пропозиції щодо запровадження кращих процедур та механізмів їх надання у практику роботи органів виконавчої влади в Україні ("єдине вікно", центри надання адміністративних послуг, веб-портал надання послуг тощо);

координує роботу інших структурних підрозділів Міністерства з питань, віднесених до компетенції управління;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань надання адміністративних послуг;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у комісіях з проведення комплексних перевірок інших органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання в частині додержання законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту реформування публічної адміністрації.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту реформування публічної адміністрації, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту реформування публічної адміністрації здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

- заступника начальника управління - начальника відділу аналізу адміністративних послуг;

- начальника відділу спрощення адміністративних процедур;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту реформування публічної адміністрації подання про заохочення керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу адміністративних послуг:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

готує пропозиції начальнику управління щодо добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

готує пропозиції начальнику управління щодо заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів управління та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вносить пропозиції начальнику управління щодо скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління.

4.5. Начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
реформування публічної адміністрації -
начальник управління реформування
системи адміністративних послуг

І. Ю. Бондар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про управління організації планування та наукового забезпечення у складі департаменту реформування публічної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Управління організації планування та наукового забезпечення у складі департаменту реформування публічної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент реформування публічної адміністрації (Положення N 240), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ модернізації інструментів стратегічного управління;

відділ наукового забезпечення.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

упровадження у практику роботи апарату Мінекономрозвитку інструментів стратегічного управління, у тому числі шляхом наукового забезпечення виконання завдань, функцій та планів діяльності Мінекономрозвитку;

визначення організаційно-методичних засад розроблення, моніторингу та оцінки виконання планів діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

підготовка пропозицій щодо порядку планування, проведення моніторингу та оцінки виконання планів діяльності Міністерства, координація їх розроблення, проведення моніторингу й оцінки їх виконання, підготовка щорічного звіту про результати роботи Мінекономрозвитку;

розроблення та внесення пропозицій щодо порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних робіт, що здійснюються для Міністерства за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201070;

організація розроблення планів науково-дослідних робіт у сфері економічного розвитку і торгівлі, здійснення в межах компетенції контролю за ходом їх виконання, підготовка зведених матеріалів щодо отриманих результатів та шляхів їх упровадження;

організаційне забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів Мінекономрозвитку для закупівель наукових досліджень і розробок та науково-методичної ради Міністерства;

координація взаємодії з науково-дослідними установами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку: Науково-дослідним економічним інститутом (далі - НДЕІ) та Державним науково-дослідним інститутом інформатизації і моделювання економіки (далі - ДНДІІМЕ) - з питань розвитку наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності інститутів;

забезпечення виконання Рамкової угоди про двостороннє співробітництво між Мінекономрозвитку та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості і Міністерстві бюджету, державних рахунків та державної реформи Французької Республіки.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо впровадження у практику роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади інструментів стратегічного управління, у тому числі стратегічного планування, орієнтованого на результат;

розробляє пропозиції щодо визначення організаційно-методичних засад розроблення, моніторингу та оцінки виконання планів діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період);

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів щодо запровадження та вдосконалення системи державного стратегічного планування розвитку економіки, планування діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

готує пропозиції щодо порядку планування, проведення моніторингу та оцінки виконання планів діяльності Міністерства, установлення форматів планових і звітних документів для підготовки самостійними структурними підрозділами Міністерства відповідних матеріалів;

координує розроблення планів діяльності Мінекономрозвитку, проведення моніторингу й оцінки їх виконання, готує щорічний звіт про результати роботи Мінекономрозвитку;

вивчає досвід інших країн у сфері модернізації інструментів стратегічного управління та стратегічного планування, орієнтованого на результат;

разом з відповідальними виконавцями за бюджетною програмою КПКВК 1201070:

- розробляє та опрацьовує проекти нормативних актів щодо організації наукового забезпечення діяльності Мінекономрозвитку (планування, замовлення, закупівля, контроль за виконанням науково-дослідних робіт, що здійснюються за рахунок КПКВК 1201070);

- готує в установленому порядку документи, зокрема пропозиції щодо прогнозних обсягів асигнувань на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, проекти бюджетного запиту та паспорта з належними обґрунтуваннями та розрахунками, звітну інформацію;

- здійснює аналіз щодо виконання та впровадження результатів науково-дослідних робіт, підготовлених за зазначеною бюджетною програмою, на підставі якого подає аналітичні записки та відомості відповідним органам виконавчої влади і керівництву Міністерства;

- готує пропозиції щодо інформаційного наповнення відповідних рубрик зовнішнього та внутрішнього веб-сайтів Мінекономрозвитку стосовно наукового забезпечення діяльності Міністерства;

опрацьовує разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозиції щодо потреб у замовленні науково-дослідних робіт у сфері економічного розвитку і торгівлі, формує за результатами опрацювання переліки і плани виконання науково-дослідних робіт за відповідними напрямами видатків КПКВК 1201070 та готує проекти наказів Мінекономрозвитку щодо їх затвердження;

здійснює контроль за виконанням, прийманням та впровадженням науково-дослідних робіт у сфері економічного розвитку і торгівлі;

готує проекти наказів Мінекономрозвитку щодо затвердження складу та положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства для закупівель наукових досліджень і розробок, а також з інших питань стосовно проведення процедур закупівель наукових досліджень і розробок;

здійснює підготовку необхідної для проведення процедур закупівель наукових досліджень і розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі документації та матеріалів для розгляду на засіданнях комітету з конкурсних торгів Мінекономрозвитку для закупівель наукових досліджень і розробок, ведення звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

розробляє проекти наказів Мінекономрозвитку щодо затвердження складу та положення про науково-методичну раду Міністерства, здійснює організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради Міністерства, готує матеріали для розгляду на її засіданнях;

здійснює організацію (за рішенням науково-методичної ради Мінекономрозвитку) експертизи результатів науково-дослідних робіт у сфері економічного розвитку і торгівлі;

доводить до НДЕІ та ДНДІІМЕ рекомендації науково-методичної ради Мінекономрозвитку щодо усунення недоліків в організації і проведенні наукової та науково-технічної діяльності, методичної роботи, узагальненні експертної практики, підготовці наукових кадрів та вдосконалення цих форм діяльності;

опрацьовує та подає на погодження керівництву Міністерства проект організаційної структури НДЕІ та бере участь в опрацюванні проекту його штатного розпису;

опрацьовує та формує на підставі пропозицій структурних підрозділів Мінекономрозвитку проект тематичного плану науково-дослідних робіт НДЕІ на відповідний рік і готує проект наказу Міністерства щодо його затвердження;

опрацьовує разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозиції щодо потреб у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій з економічних проблем та бере участь у підготовці відповідних матеріалів і проектів наказів Міністерства щодо їх проведення;

розробляє на підставі пропозицій структурних підрозділів Міністерства проект деталізованої програми двостороннього співробітництва між Мінекономрозвитку та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) на відповідний рік;

організовує за участю структурних підрозділів Міністерства здійснення заходів, передбачених програмою двостороннього співробітництва між Мінекономрозвитку та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) на відповідний рік; бере участь у підготовці звітних матеріалів за результатами вжитих заходів;

бере участь у розробленні проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України і Державної програми економічного та соціального розвитку України, інших прогнозних та програмних документів з питань, віднесених до компетенції управління;

координує роботу інших структурних підрозділів Міністерства з питань, віднесених до компетенції управління;

готує довідки та пропозиції керівництву управління, департаменту і Мінекономрозвитку з питань, віднесених до компетенції управління;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, НДЕІ та ДНДІІМЕ;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту/управління брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у комісіях з комплексних перевірок інших органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання з питань, віднесених до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту реформування публічної адміністрації.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту реформування публічної адміністрації, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту реформування публічної адміністрації здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

Начальник управління:

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу наукового забезпечення, начальника відділу модернізації інструментів стратегічного управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту реформування публічної адміністрації подання про заохочення начальника відділу модернізації інструментів стратегічного управління, заступника начальника управління - начальника відділу наукового забезпечення, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу наукового забезпечення виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

4.5. Начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу наукового забезпечення

О. В. Билим

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційно-аналітичного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує координацію та контроль за своєчасним поданням структурними підрозділами Мінекономрозвитку аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

готує та подає керівництву департаменту інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до завдань та функцій Мінекономрозвитку;

проводить роботу з розгляду та аналізу документів, що надходять на адресу Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), готує за результатами їх опрацювання пропозиції керівництву;

забезпечує взаємодію зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку щодо підготовки документів, розгляд або підписання яких здійснюється Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України;

забезпечує оперативну взаємодію Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями тощо;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

при підготовці аналітичних матеріалів залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог до оформлення документів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) - начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

4.6. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

 

Заступник директора департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба) - начальник відділу
інформаційно-аналітичного забезпечення

О. В. Толстенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ радників у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ радників у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень;

надання окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України або Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує для Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України аналітичні матеріали та пропозиції щодо:

- основних напрямів та пріоритетів державної економічної політики;

- окремих законопроектів, проектів указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України;

- співпраці з профільними науковими інститутами, організаціями та експертними структурами, неурядовими організаціями з метою застосування їх розробок і напрацювань у роботі Мінекономрозвитку;

розробляє проекти нормативно-правових актів, готує незалежні експертні висновки, а також прогнози соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень;

виконує окремі доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, зокрема проекти законодавчих та нормативних актів, аналітичні матеріали, методики та методологічні рекомендації;

у межах компетенції відділу взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку стосовно підготовки документів для Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

надавати пропозиції директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) щодо кандидатур для участі у комісіях, нарадах, засіданнях, робочих групах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

4.5. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу радників.

4.6. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

 

Заступник директора департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

О. Б. Шарварко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ протоколу у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ протоколу у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

протокольне забезпечення двосторонніх та багатосторонніх заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

організаційно-протокольне та консульсько-візове забезпечення візитів Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату за кордон та візитів офіційних урядових делегацій, які беруть участь у роботі спільних міжурядових комісій та комітетів з питань торговельно-економічного співробітництва.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

протокольно-організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва та інших міжнародних офіційних заходів за дорученням Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку;

організацію переговорів і зустрічей керівництва Мінекономрозвитку з представниками дипломатичних представництв в Україні та міжнародних організацій;

організацію церемонії урочистого підписання спільних дво- та багатосторонніх документів за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

консульсько-візову підтримку при підготовці відряджень за кордон Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

оформлення виїзних документів (дипломатичні та службові паспорти тощо) для керівництва Мінекономрозвитку та членів офіційних делегацій, які відряджаються за кордон;

координацію співпраці з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади України, дипломатичними представництвами і міжнародними організаціями в Україні, а також структурними підрозділами Мінекономрозвитку в рамках заходів з організації та забезпечення виконання програм візитів офіційних делегацій в Україну;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

збір і облік звітів про виконання програм прийому іноземних громадян структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

збір і облік звітів про перебування делегацій та окремих співробітників Мінекономрозвитку за кордоном і участь у підготовці звітної інформації із зазначеного питання;

унесення пропозицій щодо фінансового забезпечення протокольних заходів (атрибутика, сувенірна продукція, буфетне обслуговування тощо);

вивчення, узагальнення та запровадження міжнародної практики, спрямованої на вдосконалення протокольного забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

за дорученням директора департаменту представляти Мінекономрозвитку в інших міністерствах і центральних органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

залучати працівників Мінекономрозвитку та відповідних організацій (за згодою їх керівників) до підготовки і здійснення заходів з прийому іноземних делегацій та окремих іноземних громадян;

за дорученням директора департаменту проводити зустрічі та переговори, здійснювати оперативний зв'язок із співробітниками дипломатичних представництв і представниками міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) - начальник відділу протоколу (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової таємниці у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу;

затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.6. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

 

Заступник директора
департаменту забезпечення
роботи Міністра (патронатна служба) - 
начальник відділу протоколу

В. М. Сідоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

координація взаємодії керівництва, інших посадових осіб та структурних підрозділів Мінекономрозвитку з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами в частині проходження і прийняття проектів нормативно-правових актів, розробником, співвиконавцем або супроводжувачем яких є Мінекономрозвитку (законопроекти, унесені Кабінетом Міністрів України та народними депутатами України);

координація та організація підготовки структурними підрозділами Мінекономрозвитку доповідей, довідок, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів та засідань Кабінету Міністрів України.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює інформування керівництва Мінекономрозвитку щодо супроводження законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

забезпечує підготовку графіків участі посадових осіб Мінекономрозвитку в засіданнях комітетів Верховної Ради України;

здійснює моніторинг законопроектів, унесених до Верховної Ради України народними депутатами, та координацію підготовки самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку висновків стосовно таких законопроектів;

забезпечує представлення та супроводження на всіх стадіях розгляду керівництвом Мінекономрозвитку в комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів, унесених Кабінетом Міністрів України та Президентом України або повернутих з його пропозиціями, які належать до компетенції Мінекономрозвитку;

забезпечує супроводження керівництвом Мінекономрозвитку в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України внесених народними депутатами України законопроектів, які належать до компетенції Мінекономрозвитку;

систематизує та постійно оновлює інформаційну базу проектів законів України, постанов Верховної Ради України, висновків стосовно них Головного науково-експертного управління та профільних комітетів Верховної Ради України, а також інформаційно-довідкових матеріалів щодо законопроектів, які належать до компетенції Мінекономрозвитку;

забезпечує керівництво Мінекономрозвитку та відповідні структурні підрозділи матеріалами щодо питань, які плануються до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України (законопроектами, проектами постанов Верховної Ради України, висновками стосовно них Головного науково-експертного управління та профільних комітетів Верховної Ради України);

узагальнює пропозиції структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо поданих до Верховної Ради України законопроектів, які потребують першочергового розгляду на сесії Верховної Ради України, та формує їх перелік для надання Кабінету Міністрів України;

забезпечує керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку перепустками до приміщень Верховної Ради України для участі у засіданнях комітетів, робочих груп, парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах відповідно до встановленого у Верховній Раді України порядку;

відслідковує зміни персонального складу комітетів, депутатських фракцій, а також у депутатському корпусі Верховної Ради України;

одержує в Секретаріаті Кабінету Міністрів України матеріали до засідань Кабінету Міністрів України;

організовує підготовку структурними підрозділами Мінекономрозвитку доповідей, довідок, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

подає керівництву Мінекономрозвитку опрацьовані структурними підрозділами матеріали до засідання Кабінету Міністрів України;

здійснює моніторинг проектів нормативно-правових актів, які були розглянуті на засіданні Кабінету Міністрів України;

готує інформаційну довідку щодо результатів розгляду питань та участі керівництва Мінекономрозвитку у пленарних засіданнях, засіданнях комітетів Верховної Ради України, а також у засіданнях Кабінету Міністрів України;

здійснює розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади;

надає консультативно-методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку та органам виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу;

співпрацює з відповідними службами в Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та інших державних органах;

уносить пропозиції стосовно вдосконалення ефективної роботи щодо взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України,

Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, зокрема доповіді, довідки, висновки, зауваження до нормативно-правових актів, аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали з питань порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів та засідань Кабінету Міністрів України;

в оперативному порядку одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку висновки та інформаційно-довідкові матеріали щодо проектів законодавчих актів, унесених народними депутатами України, що належать до компетенції Міністерства, які повинні розглядатися на засіданнях комітетів та пленарних засіданнях Верховної Ради України, а також доповіді та довідкові матеріали щодо додаткових питань порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог до підготовки матеріалів до пленарних засідань Верховної Ради України та засідань Кабінету Міністрів України;

взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень та документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також формує кадровий резерв відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування та звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу координації взаємодії з
Адміністрацією Президента України,
Верховною Радою України, Секретаріатом
Кабінету Міністрів України та іншими
державними органами

В. О. Лазько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організації роботи колегії та проведення нарад у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ організації роботи колегії та проведення нарад у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення діяльності колегії Мінекономрозвитку;

забезпечення проведення апаратних нарад керівного складу Мінекономрозвитку;

підготовка необхідних матеріалів для Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, надання окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України або Міністерства за його дорученням;

взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації з метою обміну інформаційними матеріалами, необхідними для виконання Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України службових обов'язків.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує роботу колегії Міністерства:

- готує на основі пропозицій структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, плани проведення та проекти порядку денного засідань колегії Міністерства;

- організовує проведення засідань колегії Міністерства та готує за їх результатами протокольні рішення та доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

- забезпечує здійснення контролю за виконанням доручень керівництва Мінекономрозвитку, прийнятих на засіданні колегії Міністерства, та інформування Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з цього питання;

забезпечує проведення апаратних нарад керівного складу Міністерства:

- організує проведення апаратних нарад та за їх результатами готує протоколи засідання апаратних нарад;

- забезпечує здійснення контролю за виконанням доручень, прийнятих на апаратних нарадах, та інформування Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з цього питання;

готує проекти окремих доручень Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, здійснює оперативний контроль за своєчасним їх виконанням;

надає сприяння структурним підрозділам Мінекономрозвитку в організації та проведенні нарад під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує окремі доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, зокрема проекти нормативно-правових актів, аналітичні матеріали, методики та методологічні рекомендації, окремі економічні показники тощо, а в разі потреби вимагати її доопрацювання та поглиблення;

отримувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для забезпечення організації та проведення засідань колегії Мінекономрозвитку та інших заходів за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням директора департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу організації
роботи колегії та проведення нарад

О. Л. Сторожук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 207

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ перспективних проектів у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ перспективних проектів у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (Положення N 180), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС та єдиної зовнішньоекономічної політики;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;

готує за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозиції до окремих законопроектів, проектів указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції відділу;

співпрацює з профільними науковими інститутами, організаціями та експертними структурами, неурядовими організаціями з метою застосування їх розробок і напрацювань у роботі Мінекономрозвитку;

виконує окремі доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, зокрема проекти законодавчих та нормативних актів, аналітичні матеріали, методики та методологічні рекомендації;

у межах компетенції відділу взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку стосовно підготовки документів для Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

надавати пропозиції директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) щодо кандидатур для участі у комісіях, нарадах, засіданнях, робочих групах з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

О. Б. Шарварко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали