МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 січня 2012 року N 49

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту економіки оборони та безпеки

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту економіки оборони та безпеки:

управління економіки оборони та безпеки;

управління мобілізаційної роботи та резервів.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.01.2012 N 49

ПОЛОЖЕННЯ
про управління економіки оборони та безпеки у складі департаменту економіки оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Управління економіки оборони та безпеки у складі департаменту економіки оборони та безпеки (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент економіки оборони та безпеки (Положення N 240), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ державного оборонного замовлення;

відділ економіки оборони та безпеки;

відділ економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки;

відділ спеціальної інформації.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

виконання функцій спеціально уповноваженого органу з питань оборонного замовлення:

- здійснення координації і контролю діяльності державних замовників під час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;

- розроблення проектів нормативно-правових актів з питань оборонного замовлення;

- установлення строків подання державними замовниками пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення, інформації про укладені державні контракти та хід їх виконання;

забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної економічної політики у сфері національної безпеки, зокрема правоохоронної, прикордонної діяльності, міграційної політики, державної безпеки та оборони;

участь в опрацюванні питань реформування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів, що мають повноваження у сфері оборони держави;

забезпечення реалізації завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з країнами - членами та країнами - партнерами Північноатлантичного Альянсу;

забезпечення виконання та координація здійснення офсетних договорів;

вивчення міжнародного досвіду з питань співробітництва в галузі економіки оборони та безпеки;

участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у сфері оборони та безпеки, здійснення моніторингу ефективності їх виконання;

організація забезпечення центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва і окремих проблем економіки спеціальною інформацією.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує з урахуванням пропозицій державних замовників проект основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам щодо організації здійснення процедур закупівлі;

отримує від державних замовників звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;

інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонного замовлення;

забезпечує формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

здійснює аналіз пропозицій Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, до проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;

готує та опрацьовує проекти нормативно-правових актів щодо відчуження, реалізації та передачі військового майна, що вивільняється внаслідок реформування Збройних Сил України;

готує пропозиції з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей;

бере участь у підготовці пропозицій та реалізації заходів цивільного демократичного контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів;

виконує в межах повноважень завдання та заходи оборонного планування;

проводить моніторинг виконання показників програм забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, службових осіб митних органів та членів їх сімей;

здійснює моніторинг та оцінку ефективності виконання завдань і заходів, передбачених:

- Державною комплексною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки;

- Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року;

- Державною програмою утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого військового майна;

- іншими програмними та прогнозними документами в оборонній, правоохоронній сферах та сфері державної безпеки;

готує висновки щодо погодження Мінекономрозвитку:

- переліків військового майна, яке може бути відчужено;

- протоколів можливих цін реалізації військового майна в разі, коли воно не користується попитом і його реалізація можлива лише за ціною, меншою від залишкової вартості;

- пропозицій ініціаторів передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або у комунальну власність, передачі житлового фонду розформованих військових містечок разом з об'єктами соціальної інфраструктури у комунальну власність;

визначає економічну доцільність прийняття рішень про направлення підрозділів Збройних Сил України за кордон для участі у військових навчаннях та миротворчих операціях;

вивчає міжнародний досвід з питань застосування компенсаційних (офсетних) договорів при закупівлі продукції та послуг військового призначення та використовує його для оптимізації політики України у сфері оборони;

здійснює організацію діяльності офсетної комісії;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань укладення, реалізації та контролю виконання компенсаційних (офсетних) договорів;

забезпечує участь Мінекономрозвитку у стратегічних командно-штабних воєнних іграх з питань визначення та планування заходів щодо загроз національній безпеці в умовах ескалації кризової ситуації, командно-штабних політико-військових цивільних навчаннях з урегулювання кризових ситуацій;

забезпечує координацію діяльності у рамках Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки, з питань безпеки енергетичної інфраструктури та енергетичної безпеки;

бере участь у розробленні та виконанні економічного блоку питань річних національних програм співробітництва Україна - НАТО;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва департаменту.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань;

за дорученням керівництва департаменту залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту економіки оборони та безпеки - начальник управління економіки оборони та безпеки (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економіки оборони та безпеки.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту економіки оборони та безпеки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту економіки оборони та безпеки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу державного оборонного замовлення, начальника відділу економіки оборони та безпеки, начальника відділу економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки, начальника відділу спеціальної інформації;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту економіки оборони та безпеки подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу державного оборонного замовлення, начальника відділу економіки оборони та безпеки, начальника відділу економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки, начальника відділу спеціальної інформації, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених начальником управління;

координує виконання завдань, пов'язаних із участю у розробленні та реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

бере участь у забезпеченні реалізації завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з країнами - членами Північноатлантичного Альянсу;

координує організацію забезпечення центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва і окремих проблем економіки спеціальною інформацією;

контролює ведення діловодства в управлінні.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу державного оборонного замовлення:

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності начальника управління та заступника начальника управління;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених начальником управління;

здійснює координацію діяльності з реалізації оборонного замовлення.

4.6. Начальник управління і його заступник відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, забезпечують розроблення документів та проектів рішень про плани, обсяги асигнувань, виконавців на здійснення державної програми розвитку озброєння.

4.7. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
економіки оборони та безпеки

Ю. В. Малишенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.01.2012 N 49

ПОЛОЖЕННЯ
про управління мобілізаційної роботи та резервів у складі департаменту економіки оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Управління мобілізаційної роботи та резервів у складі департаменту економіки оборони та безпеки (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент економіки оборони та безпеки (Положення N 240), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ мобілізаційної роботи;

відділ державного матеріального резерву;

відділ техногенної безпеки та резервного фонду бюджету.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

здійснення координації планування, методологічного забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

розроблення та уточнення основних показників мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державного матеріального резерву;

опрацювання та підготовка пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, поповнення, зберігання, освіження та використання запасів державного матеріального резерву та здійснення контролю за її реалізацією;

участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної безпеки;

підготовка висновків щодо економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проектів відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку внесення їх на розгляд керівництва департаменту.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) з питань мобілізаційної підготовки національної економіки:

розроблення та уточнення мобілізаційного плану національної економіки;

координацію в межах компетенції розроблення органами виконавчої влади, іншими державними органами проектів нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки;

організацію відпрацювання основних показників мобілізаційного плану національної економіки;

розроблення проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо встановлення мобілізаційних завдань центральним і місцевим органам виконавчої влади з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей, а також уточнення раніше встановлених мобілізаційних завдань;

координацію планування і науково-методологічне забезпечення розроблення та уточнення проектів мобілізаційних планів в органах виконавчої влади, інших державних органах;

організацію взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційного планування;

координацію роботи щодо створення і підготовки спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань під час проведення мобілізації;

координацію роботи органів виконавчої влади з питань організації системи забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

організацію нормативно-правового та науково-методичного забезпечення заходів щодо нормованого забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами, надання послуг в особливий період;

аналіз стану мобілізаційної готовності національної економіки України, підготовку та подання щорічної доповіді Кабінету Міністрів України;

координацію роботи щодо нормативно-правового та науково-методичного забезпечення формування, збереження і використання мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

координацію роботи щодо визначення номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

аналіз та узагальнення попередніх показників видатків проекту Державного бюджету України на мобілізаційну підготовку центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів;

формування попередніх показників проекту Державного бюджету України за програмою "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" (загальнодержавні витрати) та подання їх до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін);

підготовку розподілу бюджетного призначення за КПКВК 1211050 "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України", проекту спільного наказу про його затвердження та подання їх до Мінфіну;

підготовку пропозицій щодо розпису асигнувань Державного бюджету України за КПКВК 1211050 "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів;

підготовку пропозицій до тимчасового розпису асигнувань Державного бюджету України за КПКВК 1211050 "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України та подання їх до Мінфіну;

підготовку пропозицій Мінфіну щодо внесення змін до річних і помісячних розписів асигнувань, спрямованих на виконання заходів з мобілізаційної підготовки, за обґрунтованими поданнями головних розпорядників коштів;

формування бюджетного запиту за програмою "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" та подання його до Мінфіну;

підготовку пропозицій щодо розподілу граничних видатків Державного бюджету України на заходи мобілізаційної підготовки центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам;

збір, аналіз та узагальнення пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо розподілу визначених їм граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету;

організацію розроблення переліків посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані;

підготовку та надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

участь у підготовці проектів документів для розгляду Міжвідомчою комісією з питань бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

погодження навчальних планів постійно діючих курсів підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади;

2) з питань державного матеріального резерву:

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань державного матеріального резерву;

опрацювання та підготовку пропозицій щодо:

- питань спрямування і координації діяльності Державного агентства резерву (далі - Держрезерв);

- визначення пріоритетних напрямків роботи Держрезерву та шляхів виконання покладених на нього завдань, затвердження планів його роботи;

- погодження розроблених Держрезервом проектів нормативно-правових актів, а також їх подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

- опрацювання та подання на затвердження в установленому порядку Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України проектів наказів, розроблених Держрезервом, для подальшої їх державної реєстрації;

- звітів та відомостей Держрезерву про результати його діяльності та стан державного резерву;

- аналітичних матеріалів з питань державного матеріального резерву;

3) з питань економічної стратегії забезпечення техногенної безпеки:

розроблення організаційних заходів щодо забезпечення системи економічного регулювання питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, цивільного захисту населення;

підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ризиків та загроз техногенного і природного характеру, надзвичайних ситуацій та збитків від них;

виконання рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кабінеті Міністрів України, участь у підготовці матеріалів до засідань Комісії;

участь у:

- розробленні проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, цивільного захисту населення;

- визначенні економічної доцільності надання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них;

- реалізації програм мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, вирішенні комплексних проблем, обумовлених зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;

- розв'язанні економічних питань щодо реалізації заходів програм поводження з радіоактивними відходами, джерелами іонізуючого випромінювання, пошуку та знешкодження затопленої хімічної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин, що залишилися з часів війни;

- підготовці щорічної Національної доповіді про стан техногенної та екологічної безпеки в Україні та Національної доповіді про стан екологічної безпеки в Україні;

4) з питань управління резервним фондом державного бюджету:

опрацювання звернень центральних і місцевих органів виконавчої влади, народних депутатів України щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;

опрацювання експертних висновків центральних органів виконавчої влади щодо доцільності виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та інших непередбачених заходів;

підготовку узагальненого висновку щодо підстав виділення коштів, правильності поданих розрахунків і можливого обсягу виділених асигнувань з резервного фонду державного бюджету;

підготовку, подання та супровід проектів рішень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;

опрацювання та погодження переліків невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, або інших заходів, наданих головними розпорядниками коштів, відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України;

опрацювання звітів центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо використання коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету, та підготовку інформації для щомісячного звітування перед Кабінетом Міністрів України;

моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету і надання інформації про їх витрачання Кабінету Міністрів України та керівництву Мінекономрозвитку;

координацію взаємодії з Державною казначейською службою України в частині проведення видатків та залишків коштів резервного фонду державного бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів згідно з прийнятими Кабінетом Міністрів України рішеннями;

узагальнення інформації, наданої головними розпорядниками бюджетних коштів і Державною казначейською службою України, щодо повернення коштів, виділених за рахунок резервного фонду державного бюджету на умовах повернення, та за підсумками півріччя подання її Кабінету Міністрів України;

участь у вирішенні питань щодо визначення вантажів, коштів, виконання робіт для надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

2.3. Відповідно до компетенції управління забезпечує:

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту опрацювання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, звернень Верховної Ради України, народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, організацій і громадян та підготовку відповідей і пропозицій;

взаємодію з Адміністрацією Президента України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, комітетами Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту економіки оборони та безпеки - начальник управління мобілізаційної роботи та резервів (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економіки оборони та безпеки.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту економіки оборони та безпеки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту економіки оборони та безпеки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у межах повноважень приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності управління, для надсилання іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу мобілізаційної роботи, начальника відділу державного матеріального резерву, начальника відділу техногенної безпеки та резервного фонду бюджету;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі управління;

координує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу управління з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на підпис директору департаменту економіки оборони та безпеки подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу мобілізаційної роботи, начальника відділу державного матеріального резерву, начальника відділу техногенної безпеки та резервного фонду бюджету, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених начальником управління;

здійснює координацію діяльності з питань:

- формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснення контролю за її реалізацією;

- управління резервним фондом державного бюджету;

- техногенної та екологічної безпеки;

контролює ведення діловодства в управлінні.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу мобілізаційної роботи:

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності начальника управління та заступника начальника управління;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених начальником управління;

здійснює координацію діяльності з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.6. Начальник управління і його заступники відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, забезпечують розроблення документів та проектів рішень, які містять державну таємницю, володіють відомостями про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану національної економіки, обсяги матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами.

4.7. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
мобілізаційної роботи та резервів

Д. С. Зуб

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали