МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 311

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби:

відділ кадрового забезпечення центрального апарату;

відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій;

відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби;

відділ підвищення кваліфікації.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
07.03.2012 N 311

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрового забезпечення центрального апарату у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби

1. Загальні положення

1.1. Відділ кадрового забезпечення центрального апарату у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби, а також цим Положенням. З питань організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби - відповідними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ використовує у своїй діяльності круглу печатку Мінекономрозвитку "Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби", круглу номерну печатку Мінекономрозвитку "Для наказів N 2", круглу малу гербову печатку "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", штампи "З оригіналом згідно. Головний спеціаліст департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби", "З оригіналом згідно. Директор департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби" та "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України".

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

реалізація в апараті Мінекономрозвитку державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом;

забезпечення згідно з чинним законодавством реалізації комплексу робіт з кадрами в центральному апараті Мінекономрозвитку;

забезпечення Мінекономрозвитку кваліфікованим персоналом та його ефективне використання;

запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву Мінекономрозвитку;

забезпечення заповнення, обліку та зберігання трудових книжок та особових справ працівників, здійснення разом з іншими структурними підрозділами заходів щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців у межах єдиної комп'ютерної системи "Кадри" Мінекономрозвитку;

ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань державної служби.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

узагальнення практики роботи з кадрами та вносить керівництву пропозиції щодо її вдосконалення;

визначення потреби Мінекономрозвитку в кадрах;

розроблення відповідних розділів річних планів роботи з кадрами центрального апарату Мінекономрозвитку виходячи із загальнодержавних програм стосовно роботи з кадрами;

підготовку подання щодо призначення та звільнення першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та заступника Міністра, Урядових уповноважених;

разом з керівниками інших структурних підрозділів Міністерства розгляд пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників центрального апарату Мінекономрозвитку та своєчасно готує відповідні документи;

виконання комплексу заходів щодо організації та проведення засідань конкурсної комісії Мінекономрозвитку:

- розміщення в засобах масової інформації оголошення щодо проведення конкурсу;

- прийняття від претендентів на зайняття вакантних посад державних службовців центрального апарату Мінекономрозвитку необхідних документів та підготовка їх на розгляд конкурсної комісії;

- вивчення особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінекономрозвитку, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 N 214, та Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 N 1217 (Наказ N 1217);

оформлення документів про прийняття Присяги державного службовця працівниками, яких уперше прийнято на державну службу, та вносить про це записи до трудових книжок;

розгляд пропозицій керівників структурних підрозділів Міністерства щодо проведення стажування працівників на посадах державних службовців та підготовку разом з ними необхідних документів для організації стажування, здійснення контролю за проведенням стажування згідно з Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 N 804;

у встановленому порядку формування кадрового резерву для державної служби, унесення пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо його затвердження та контроль за проведенням роботи з кадровим резервом згідно з Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву, унесення пропозицій керівництву Міністерства щодо її вдосконалення;

проведення з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця періодичного переміщення його по службі в Мінекономрозвитку за його згодою;

розгляд пропозицій керівників структурних підрозділів Міністерства про присвоєння рангів державних службовців, унесення пропозицій керівництву з цих питань та підготовку необхідних документів;

обчислення стажу роботи та державної служби;

розгляд пропозицій керівників структурних підрозділів Міністерства щодо заохочення працівників апарату Міністерства, унесення пропозицій керівництву з цих питань, підготовку необхідних документів, організацію вручення нагород та ведення відповідного обліку;

у межах компетенції заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів щодо застосування заходів дисциплінарного впливу;

у межах компетенції за дорученням керівництва Мінекономрозвитку готує проекти наказів про проведення службового розслідування та застосування дисциплінарного стягнення за результатами службового розслідування;

організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків;

підготовку і подання у відповідні органи звітів з кадрових питань і питань проходження державної служби за формами, затвердженими в установленому порядку наказами Державної служби статистики України та наказами Міністерства соціальної політики України;

разом з іншими підрозділами департаменту заходи щодо впровадження та використання єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри";

розроблення в межах компетенції штатного розпису Мінекономрозвитку;

контроль за розробленням посадових інструкцій у структурних підрозділах;

разом з іншими структурними підрозділами Міністерства контроль за дотриманням законодавства України про працю, Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Мінекономрозвитку;

організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

ведення встановленої облікової документації та систематичного оперативного обліку особового складу апарату Мінекономрозвитку;

підготовку довідок про трудову діяльність працівників і стаж роботи;

облік і контроль надання встановлених законодавством пільг працівникам Міністерства;

підготовку разом з керівниками структурних підрозділів Міністерства графіка щорічних відпусток працівників апарату Мінекономрозвитку, проекту наказу про його затвердження та контролює його виконання;

проведення необхідних розрахунків щодо надання працівникам апарату Мінекономрозвитку щорічних відпусток, інших видів відпусток згідно із Законом України "Про відпустки", перенесення та відкликання з відпусток, а також оформлення необхідних документів з цих питань;

підготовку до здачі в архів Мінекономрозвитку особових справ звільнених працівників та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу;

обчислення трудового стажу для оплати листків тимчасової непрацездатності працівників апарату Мінекономрозвитку та внесення до них відповідних записів;

підготовку та подання до відповідного відділення Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій працівникам апарату Мінекономрозвитку, ведення обліку працюючих пенсіонерів, взаємодію з Пенсійним фондом України з усіх питань пенсійного забезпечення працівників апарату Мінекономрозвитку;

облік та ведення трудових книжок працівників апарату Мінекономрозвитку, забезпечення їх збереження;

розгляд листів, пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз'яснень з питань, що належать до компетенції відділу;

оформлення службових посвідчень працівникам апарату Мінекономрозвитку;

забезпечення в установленому порядку оформлення права входу працівникам Мінекономрозвитку до Секретаріату Кабінету Міністрів України;

облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних працівників в апараті Мінекономрозвитку.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати відповідну інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема журнали обліку робочого часу і табелі обліку робочого часу;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

завіряти круглою номерною печаткою Мінекономрозвитку "Для наказів N 2" копії наказів з особового складу;

завіряти круглою малою гербовою печаткою "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" підпис керівника Міністерства та фотокартку працівника на службових посвідченнях працівників;

завіряти круглою малою гербовою печаткою "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" підпис керівника Міністерства на посвідченнях до заохочувальних відзнак Міністерства;

завіряти круглою печаткою Мінекономрозвитку "Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби" копії документів до особових справ працівників Міністерства;

засвідчувати круглою печаткою Мінекономрозвитку "Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби" відомості при оформленні листків непрацездатності;

засвідчувати круглою печаткою Мінекономрозвитку "Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби" записи в трудових книжках працівників Міністерства;

засвідчувати довідки з місця роботи працівників Міністерства.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби.

4.3. Заступник директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

консультує працівників центрального апарату Міністерства з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань державної служби і роботи з кадрами;

готує статистичні звіти за формами, затвердженими відповідними наказами Державної служби статистики України, та аналітичні довідки на підставі підготовленої спеціалістами відділу інформації щодо дотримання Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та інших законодавчих актів з питань роботи з кадрами в центральному апараті Міністерства;

бере участь у розробленні перспективних та поточних програм і планів роботи з кадрами центрального апарату Міністерства виходячи із загальнодержавних програм щодо роботи з кадрами;

проводить систематичний і всебічний аналіз наявного кадрового складу Міністерства за такими критеріями, як рівень освіти, вік, стаж державної служби, перебування в кадровому резерві, проходження стажування в Міністерстві, з метою внесення пропозицій щодо формування кадрового потенціалу;

разом з керівниками структурних підрозділів Міністерства бере участь у розгляді пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників, вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад;

вивчає пропозиції керівників структурних підрозділів Міністерства щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, здійснює контроль за проведенням стажування відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 N 804;

контролює обробку персональних даних працівників Міністерства в автоматизованій системі "Кадри" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

розробляє необхідні внутрішні документи для організації проведення атестації працівників центрального апарату Міністерства відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1922;

розробляє необхідні внутрішні документи для організації роботи з формування кадрового резерву для державної служби, уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо його затвердження;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби подання про заохочення державних службовців відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.4. Заступник директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби - начальник відділу та його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
кадрового забезпечення та
проходження державної служби -
начальник відділу кадрового забезпечення
центрального апарату

Л. Є. Семенець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
07.03.2012 N 311

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ підвищення кваліфікації у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби

1. Загальні положення

1.1. Відділ підвищення кваліфікації у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби, а також цим Положенням. З питань організації і застосування методики та проведення кадрової роботи, проходження державної служби відділ керується відповідними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Відділ має:

круглу номерну мастильну печатку Мінекономрозвитку "Для наказів";

штамп "Підвищив (ла) кваліфікацію за професійною програмою. Свідоцтво від _________ Підпис".

1.5. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

реалізація державної політики у сфері державної служби з питань кадрової роботи щодо підвищення кваліфікації кадрів;

забезпечення Мінекономрозвитку кваліфікованими кадрами;

прогнозування розвитку персоналу Мінекономрозвитку на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення, заохочення працівників до службової кар'єри, організація підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації;

узагальнення практики застосування законодавства з питань підвищення кваліфікації кадрів, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення і внесення на розгляд керівництва Мінекономрозвитку;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації кадрів;

робота з навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації кадрів відповідно до Законів України "Про освіту" і "Про вищу освіту" та інших нормативно-правових актів України;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань навчання.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;

визначає потребу Мінекономрозвитку в підвищенні кваліфікації державних службовців усіх категорій, подає в установленому порядку замовлення на підвищення їх кваліфікації, організовує укладення відповідних угод з навчальними закладами;

уносить пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України щодо прогнозних показників підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку;

супроводжує бюджетну програму Мінекономрозвитку щодо підвищення кваліфікації державних службовців та забезпечує її виконання;

розробляє річні плани роботи з кадрами з питань навчання, складає плани-графіки підвищення кваліфікації працівників апарату Мінекономрозвитку;

проводить разом із керівниками структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку відбір кандидатів та готує документи щодо направлення на навчання, у тому числі за кордон, працівників, осіб, зарахованих до кадрового резерву, здійснює контроль за ходом і якістю їх навчання;

співпрацює з навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації кадрів в установленому порядку відповідно до Законів України "Про освіту" і "Про вищу освіту" та інших нормативно-правових актів України;

надає організаційно-методичну допомогу з розроблення навчально-тематичних та навчальних планів для підвищення кваліфікації кадрів за професійними програмами, програмами короткострокових і постійно діючих семінарів у навчальних закладах, які здійснюють підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку;

подає звіти Національному агентству України з питань державної служби про відрядження державних службовців за кордон з метою навчання;

готує проекти наказів про відрядження працівників апарату Мінекономрозвитку за кордон;

координує роботу з підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі, докторантурі установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проводить роботу з провідними вищими навчальними закладами з питань проходження практики студентів у Мінекономрозвитку та організовує її з метою залучення обдарованої та талановитої молоді до державної служби;

готує і подає у відповідні органи звіти з питань державної служби щодо навчання за формами, затвердженими в установленому порядку;

здійснює підготовку до подання в архів Мінекономрозвитку документів з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає листи, пропозиції, заяви громадян, надає роз'яснення з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації;

забезпечує ведення електронних особових справ працівників Мінекономрозвитку з питань відряджень та навчання;

здійснює у межах компетенції разом з іншими структурними підрозділами заходи щодо використання автоматизованої системи "Кадри".

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

виносити на розгляд директора департаменту для подання керівництву Мінекономрозвитку найважливіші питання, пов'язані з навчанням кадрів;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп, організовувати семінари з питань, віднесених до його компетенції;

одержувати від посадових осіб Мінекономрозвитку відомості та необхідні документи з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;

користуватися статистичними, звітними та іншими матеріалами, які надходять до Мінекономрозвитку, необхідними для розв'язання питань, що належать до компетенції відділу;

завіряти круглою номерною мастильною печаткою Мінекономрозвитку "Для наказів" копії наказів з особового складу щодо закордонних відряджень працівників Мінекономрозвитку та їх навчання в Україні, копії наказів щодо прийняття до Мінекономрозвитку на практику та стажування.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу та затверджує їх посадові інструкції;

організовує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби подання про заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів працівникам відділу відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
підвищення кваліфікації

Д. І. Іванченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
07.03.2012 N 311

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби

1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби, а також цим Положенням. З питань організації і застосування методики проведення кадрової роботи, державної служби відділ керується відповідними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ використовує у своїй роботі номерну круглу печатку з найменуванням Міністерства "Для наказів".

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь в реалізації державної політики з питань проходження державної служби та управління персоналом в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби;

забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, у центральному апараті Мінекономрозвитку;

аналітичне та організаційно-методичне забезпечення комплексної роботи з управління персоналом у Мінекономрозвитку;

прогнозування розвитку персоналу Мінекономрозвитку на основі систематичного і всебічного аналізу стану кадрового забезпечення;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державної служби, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює згідно з чинним законодавством підготовку заходів, розроблення документів щодо організаційно-методичного керівництва комплексом роботи з кадрами Мінекономрозвитку;

розробляє проекти річних планів роботи з кадрами Мінекономрозвитку (разом з іншими структурними підрозділами департаменту) виходячи із загальнодержавних програм стосовно роботи з кадрами;

здійснює моніторинг реалізації річних планів роботи з кадрами та на підставі аналізу їх виконання вносить керівництву пропозиції щодо актуалізації кадрової роботи;

забезпечує підготовку документів для аналітично-консультативного забезпечення роботи керівництва Мінекономрозвитку з питань управління персоналом;

здійснює організаційне забезпечення діяльності Ради по роботі з кадрами Мінекономрозвитку;

вивчає, аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної служби, розробляє та вносить на розгляд керівництва пропозиції з його вдосконалення, опрацьовує проекти нормативно-правових актів;

у межах компетенції розробляє та опрацьовує проекти наказів Мінекономрозвитку з питань управління персоналом;

приймає, перевіряє документи осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, у центральному апараті Мінекономрозвитку для проведення їх спеціальної перевірки, готує відповідні запити;

узагальнює інформацію про результати спеціальної перевірки та готує відповідні довідки;

здійснює періодичний аналіз та моніторинг стану роботи з персоналом, аналіз кількісного та якісного складу державних службовців Мінекономрозвитку, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

узагальнює та аналізує результати проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями Мінекономрозвитку покладених на них завдань і обов'язків та вносить на підставі аналізу відповідні пропозиції керівництву Мінекономрозвитку;

аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву для державної служби в Мінекономрозвитку, уносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення;

готує статистичні та інформаційні звіти з питань, віднесених до його компетенції;

узагальнює практику роботи з кадрами та готує і вносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення;

у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження в межах України працівників центрального апарату Мінекономрозвитку;

разом з іншими структурними підрозділами департаменту здійснює контроль в апараті Мінекономрозвитку за дотриманням законодавства України про працю, Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

розглядає листи, пропозиції, заяви, скарги громадян, запити та звернення народних депутатів, готує проекти відповідей, довідок, надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції;

здійснює разом з іншими підрозділами департаменту заходи щодо впровадження та використання в межах компетенції Мінекономрозвитку складових єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;

завіряти круглою печаткою з найменуванням Міністерства "Для наказів" копії наказів про відрядження, копії документів про особу, які подаються до Мінекономрозвитку для проведення спеціальної перевірки;

мати відповідно обладнані місця для зберігання документів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної служби, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових з питань, що належать до компетенції відділу;

регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, надання їм відпусток, уносить керівництву пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби подання про заохочення державних службовців, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
організаційно-аналітичного забезпечення
проходження державної служби

Н. Г. Лукасевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
07.03.2012 N 311

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби

1. Загальні положення

1.1. Відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій у складі департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби, а також цим Положенням. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи відділ керується відповідними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Робота відділу здійснюється за річним планом роботи з кадрами Мінекономрозвитку.

1.5. Відділ має круглу номерну мастильну печатку Мінекономрозвитку "Для наказів".

1.6. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи стосовно керівного складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, реалізація державної політики з питань кадрової роботи стосовно керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підвідомчі організації);

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин з керівними кадрами підвідомчих організацій;

прогнозування розвитку персоналу підвідомчих організацій на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення;

спрямування, координація, організаційне, методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підвідомчих організаціях.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

забезпечує організаційне та методичне керівництво комплексом робіт з кадрового забезпечення державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, проведення аналізу стану роботи та контроль тенденції її розвитку за зазначеним напрямом;

забезпечує разом з відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку розроблення програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, та заходів щодо її виконання;

готує подання щодо призначення та звільнення керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

здійснює попередження про встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) обмеження стосовно службовців та керівників установ, які одержують зарплату за рахунок державного бюджету, які відповідно до цього Закону (Декларація N 3206-VI) прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

розглядає матеріали, уносить директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби для подання керівництву Мінекономрозвитку пропозиції та готує документи щодо:

- призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- нагородження та заохочення керівників та працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, організовує вручення нагород;

- накладення та зняття дисциплінарних стягнень на керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

- погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

разом з відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку готує пропозиції керівництву щодо укладення, продовження терміну дії та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії при проведенні атестації керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

надає консультативну, методичну допомогу з питань роботи з кадрами державним підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

здійснює разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку заходи щодо впровадження та використання в межах компетенції Мінекономрозвитку складових єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", уносить пропозиції щодо модифікації автоматизованої системи "Кадри" в частині ведення бази даних кадрів;

здійснює підготовку до здачі в архів Мінекономрозвитку документів з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає листи, пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення з питань, що належать до компетенції відділу, готує відповідні довідки;

здійснює оформлення службових посвідчень керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує листи щодо короткотермінових перепусток іншим особам та стосовно медичного обстеження претендентів на посади керівників, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

готує необхідні аналітичні матеріали для їх розгляду на засіданнях Ради по роботі з кадрами Мінекономрозвитку;

у межах компетенції розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з кадрових питань та державної служби;

здійснює погодження відпусток та відряджень керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених цим Положенням завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з кадрових питань;

перевіряти стан роботи з кадрами на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

отримувати від посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, відомості та необхідні документи з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися статистичними, звітними та іншими матеріалами, які надходять до Мінекономрозвитку, необхідними для вирішення питань, що належать до компетенції відділу;

завіряти круглою номерною мастильною печаткою Мінекономрозвитку "Для наказів" копії наказів з особового складу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
по роботі з керівними кадрами
підвідомчих організацій

О. М. Хатецька

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали