МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 березня 2012 року N 325

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту розвитку торгівлі

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту розвитку торгівлі:

відділ політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі;

відділ аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі;

відділ з питань захисту прав споживачів;

відділ з питань державного ринкового нагляду;

відділ з питань інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2012 N 325

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі у складі департаменту розвитку торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Відділ політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі у складі департаменту розвитку торгівлі (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку торгівлі, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є забезпечення формування державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг шляхом:

підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування сфери внутрішньої торгівлі, заходів, спрямованих на покращення торговельного обслуговування населення та споживчого ринку;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері внутрішньої торгівлі, внесення пропозицій щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними, у тому числі європейськими, правилами і стандартами, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

розроблення порядку організації торговельної діяльності, правил торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, а також порядку їх застосування;

підготовки пропозицій щодо забезпечення продовольчої та цінової стабільності на споживчому ринку, насичення споживчого ринку продукцією високої якості з урахуванням попиту населення, а також покращення рівня надання послуг суб'єктами господарювання сфери торгівлі і побутових послуг;

здійснення координації діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань регіонального розвитку внутрішньої торгівлі та побутових послуг.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє заходи щодо реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг, спрямовані на розвиток споживчого ринку, і рекомендації стосовно регулювання торговельної практики, пов'язаної з організацією торгівлі;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів у сфері внутрішньої торгівлі;

здійснює підготовку проектів висновків до проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

бере участь у розробленні та організації виконання програмних документів щодо забезпечення формування державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг і здійснення контролю за її реалізацією;

здійснює узагальнення практики застосування законодавства з питань державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг, розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів;

розробляє пропозиції для визначення пріоритетних напрямів розвитку внутрішньої торгівлі, побутового обслуговування населення та заходи, спрямовані на покращення торговельного обслуговування;

бере участь у розробленні пропозицій щодо реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

здійснює інформаційне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої торгівлі;

здійснює за дорученням керівництва департаменту організацію роботи спільно з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань удосконалення сфери внутрішньої торгівлі;

розробляє кваліфікаційні характеристики (посади) на нові професії у сфері торгівлі та ресторанного господарства;

бере участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг;

ініціює заходи щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців та громадськістю з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій, зокрема щодо політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку торгівлі.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку торгівлі, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

працює з секретними відомостями про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку торгівлі здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції співробітникам відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку торгівлі подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника відділу:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника відділу в разі його тимчасової відсутності;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої торгівлі;

організовує підготовку пропозицій стосовно визначення пріоритетних напрямів розвитку внутрішньої торгівлі, побутового обслуговування населення, розроблення заходів, спрямованих на покращення торговельного обслуговування, разом з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника відділу
політики, інфраструктури та регіонального
розвитку внутрішньої торгівлі

В. М. Пономаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2012 N 325

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі у складі департаменту розвитку торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Відділ аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі у складі департаменту розвитку торгівлі (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку торгівлі, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг і проведення аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі шляхом:

розроблення прогнозних показників розвитку сфери внутрішньої торгівлі, формування і координації виконання програм розвитку внутрішньої торгівлі та інших окремих заходів щодо стимулювання розвитку торгівлі;

здійснення моніторингу та аналізу стану внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку України і світу;

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів у сфері внутрішньої торгівлі і побутових послуг, здійснює підготовку проектів висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

розробляє державні соціальні нормативи у сфері внутрішньої торгівлі і побутових послуг;

розробляє граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування;

здійснює узагальнення практики застосування законодавства з питань проведення аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі, розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів;

здійснює аналіз та розроблення заходів щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування сфери внутрішньої торгівлі, побутового обслуговування населення, спрямованих на покращення торговельного обслуговування;

здійснює проведення моніторингу статистичних показників сфери внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку України і світу та підготовлення відповідних аналітичних матеріалів;

здійснює підготовку прогнозних показників розвитку внутрішньої торгівлі та побутових послуг на коротко- та середньостроковий періоди;

ініціює заходи щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців та громадськістю з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні програмних документів щодо забезпечення формування державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг, здійснення контролю за їх реалізацією;

бере участь у підготовці роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій, зокрема щодо моніторингу, аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку торгівлі.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку торгівлі, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку торгівлі здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку торгівлі подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу аналізу та
прогнозування розвитку
внутрішньої торгівлі

Т. В. Прибильська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2012 N 325

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань захисту прав споживачів у складі департаменту розвитку торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань захисту прав споживачів у складі департаменту розвитку торгівлі (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав й інтересів споживачів та реклами шляхом:

розроблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування сфери захисту прав й інтересів споживачів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері захисту прав й інтересів споживачів та реклами, внесення пропозицій щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними, у тому числі європейськими, правилами і стандартами, які визначають вимоги щодо сфери захисту прав споживачів та реклами;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечення міжгалузевої координації у сфері захисту прав споживачів;

розроблення пропозицій з питань спрямування і координації діяльності Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція);

участі в роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій із захисту прав споживачів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює контроль за реалізацією державної політики у сфері захисту прав й інтересів споживачів та реклами;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів у сфері захисту прав й інтересів споживачів та реклами;

здійснює підготовку проектів висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює координацію діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань захисту прав споживачів та реклами;

готує проект щорічної доповіді про стан забезпечення прав споживачів, здійснює відповідні заходи з доведення щорічної доповіді до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

здійснює підготовку пропозицій та виконання прийнятих рішень щодо взаємодії Мінекономрозвитку з Держспоживінспекцією, а саме:

- визначення порядку обміну інформацією між Міністерством і Держспоживінспекцією;

- визначення пріоритетних напрямів роботи та шляхів виконання покладених на неї завдань;

- опрацювання планів роботи Держспоживінспекції;

- проведення аналізу виконання річних планів роботи Держспоживінспекції та розроблення пропозицій щодо вдосконалення її діяльності;

- проведення перевірки діяльності Держспоживінспекції та її територіальних органів;

- усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок;

- погодження структури Держспоживінспекції;

- погодження розроблених Держспоживінспекцією проектів нормативно-правових актів;

- удосконалення та подання проектів нормативно-правових актів у встановленому порядку на розгляд керівництва Мінекономрозвитку і департаменту;

- порушення в установленому порядку перед керівництвом Мінекономрозвитку і департаменту питання щодо скасування актів Держспоживінспекції повністю чи частково;

бере участь в організації виконання державних програм щодо забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав й інтересів споживачів та реклами, здійсненні контролю за їх реалізацією;

розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери захисту прав й інтересів споживачів та реклами;

ініціює заходи щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців та громадськістю, залучення їх до обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь в організації громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, які можуть суттєво впливати на обсяг і зміст прав та інтересів споживачів;

інформує та надає роз'яснення споживачам щодо здійснення державної політики у сфері захисту прав споживачів та реклами.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку торгівлі.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку торгівлі здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку торгівлі подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу з питань
захисту прав споживачів

І. Ю. Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2012 N 325

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань державного ринкового нагляду у складі департаменту розвитку торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань державного ринкового нагляду у складі департаменту розвитку торгівлі (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку торгівлі, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері державного ринкового нагляду;

проведення оцінки ринкового нагляду;

здійснення організаційного та інформаційного забезпечення роботи ради ринкового нагляду;

ініціювання заходів щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців та громадськістю з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань державного ринкового нагляду;

здійснює підготовку проектів висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та узагальнює зарубіжний досвід з питань організації ринкового нагляду з метою вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державного ринкового нагляду;

аналізує та узагальнює результати оцінки ринкового нагляду і на їх основі розробляє висновки, рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення заходів з організації ринкового нагляду;

опрацьовує пропозиції, розроблені радою ринкового нагляду;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

надає методичну та консультативну допомогу органам державного ринкового нагляду щодо організації ринкового нагляду;

інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у сфері державного ринкового нагляду.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку торгівлі.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку торгівлі, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує виконання робіт з питань державного ринкового нагляду;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку торгівлі здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

організовує у відділі разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку торгівлі подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу з питань
державного ринкового нагляду

І. Ю. Муральова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2012 N 325

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду у складі департаменту розвитку торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду у складі департаменту розвитку торгівлі (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства, Положенням про департамент розвитку торгівлі, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує роботу інформаційної системи здійснення державного ринкового нагляду;

координація діяльності органів виконавчої влади у сфері державного ринкового нагляду, пов'язаної з її інформаційним забезпеченням;

розроблення та забезпечення функціонування інформаційної системи здійснення державного ринкового нагляду;

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державного ринкового нагляду.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо вдосконалення інформаційного забезпечення державного ринкового нагляду;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань інформаційного забезпечення державного ринкового нагляду;

здійснює підготовку проектів висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду;

координує взаємодію між митними органами та органами державного ринкового нагляду;

забезпечує ведення електронного реєстру рішень органів ринкового нагляду;

забезпечує функціонування і безоплатний допуск до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

надає інформаційну та консультативну допомогу з питань інформаційного забезпечення державного ринкового нагляду;

координує діяльність органів ринкового нагляду щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

вивчає та узагальнює зарубіжний і вітчизняний досвід з питань державного ринкового нагляду;

бере участь у розробленні відповідних розділів проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України і Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших прогнозних та програмних документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку брати участь у комісіях з комплексних перевірок інших органів виконавчої влади.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку торгівлі.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку торгівлі, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку торгівлі здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку торгівлі подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу з питань
інформаційного забезпечення у сфері
державного ринкового нагляду

Т. О. Смолка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали