ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.08.2011 р. N Р-544/0/3-11

Про затвердження Положення про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій у місячний термін внести зміни до положень про апарати відповідних державних адміністрацій.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2006 року N 530-р-06 "Про затвердження Положення про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л.

 

Виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації

В. К. Задорожний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
16.08.2011 N Р-544/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - апарат) є структурним підрозділом Дніпропетровської облдержадміністрації і включає в себе ряд відділів і секторів, що організаційно забезпечують основну діяльність адміністрації. Апарат утворюється головою облдержадміністрації та йому підпорядковується.

Голова облдержадміністрації призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату в установленому законодавством порядку.

1.2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю", розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Апарат відповідно до покладених на нього завдань упроваджує заходи і здійснює кадрове, організаційне та інше забезпечення виконання вищезазначених нормативних актів.

1.4. Положення про апарат, структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату в межах виділених асигнувань затверджує голова облдержадміністрації.

Кошторис та штатний розпис апарату затверджує голова облдержадміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.5. Відділи та сектори апарату облдержадміністрації здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень про відділи та сектори.

1.6. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення роботи апарату облдержадміністрації та вирішення інших питань в апараті можуть створюватися ради і комісії, склад яких та положення про які затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

2. Основні завдання та функції апарату облдержадміністрації

Апарат облдержадміністрації:

2.1. Здійснює:

кадрове, методичне, організаційне та інше забезпечення діяльності облдержадміністрації, взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, депутатським корпусом щодо виконання вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення;

організаційне забезпечення засідань колегії облдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови облдержадміністрації;

організаційну підтримку та забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців;

ведення діловодства в апараті облдержадміністрації;

контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву області; за дорученням голови облдержадміністрації перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях, надає їм допомогу в її організації;

організацію проведення особистих прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації у приміщенні облдержадміністрації та за місцем роботи і проживання громадян;

фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням діяльності облдержадміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;

інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови облдержадміністрації.

2.2. У процесі поточної діяльності забезпечує в межах своїх повноважень:

взаємодію облдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласною радою, апаратами райдержадміністрацій, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад;

функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації та її постійне удосконалення; сприяє розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях;

облік звернень громадян та їх об'єднань, які надійшли до облдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян, здійснює контроль за виконанням доручень керівництва облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування;

в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, консультації під час оформлення запитів;

дотримання режиму роботи в будинку, де розміщується облдержадміністрація, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3. Перевіряє за дорученням голови облдержадміністрації виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації), структурними підрозділами облдержадміністрації, а також райдержадміністраціями (за дорученням голови облдержадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності.

2.4. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою облдержадміністрації.

2.5. За дорученням голови облдержадміністрації перевіряє діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну, консультативну та іншу практичну допомогу, узагальнює та поширює передові форми і методи їх роботи.

2.6. Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації проводить аналітичну роботу щодо суспільно-політичного, соціально-економічного становища в області та подає відповідні пропозиції з цих питань голові облдержадміністрації стосовно його поліпшення.

2.7. За пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації опрацьовує та подає на розгляд для затвердження голові облдержадміністрації проекти річного, квартальних, щомісячних і тижневих планів роботи облдержадміністрації та її керівництва.

2.8. Проводить роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників облдержадміністрації, створенням кваліфікованого кадрового резерву і веденням обліку кадрів; вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників облдержадміністрації; готує погодження щодо призначення та звільнення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

2.9. Організовує роботу координаційної ради з питань державної служби при облдержадміністрації, комісії з питань проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, яких призначає на посади голова облдержадміністрації, комісії державних нагород України при Дніпропетровській облдержадміністрації.

2.10. Бере участь відповідно до чинного законодавства:

у реалізації заходів, пов'язаних із підготовкою і проведенням виборів і референдумів, організовує контроль за матеріально-технічним забезпеченням їх організації і проведення;

у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень обласної ради із зазначених питань, а також - про здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй обласною радою;

у реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

2.11. Аналізує та подає пропозиції:

щодо нагородження державними нагородами і відзнаками (голови облдержадміністрації, відомчими тощо), присвоєння почесного звання України;

щодо преміювання голів райдержадміністрацій та їх заступників, керівників управлінь й інших структурних підрозділів облдержадміністрації та готує відповідні розпорядження голови облдержадміністрації.

2.12. Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

2.13. Розглядає за дорученням голови облдержадміністрації запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

2.14. Надає методичну та організаційну допомогу створеним головою облдержадміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

2.15. Інформує голову облдержадміністрації про роботу постійних комісій, пленарних засідань обласної ради.

2.16. Опрацьовує документи, що надходять до облдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали.

3. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

3.1. Апарат облдержадміністрації очолює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, який призначається на посаду головою облдержадміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації має заступника. У разі тимчасової відсутності заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації його повноваження, пов'язані з організацією роботи апарату, виконує заступник керівника апарату облдержадміністрації.

3.2. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації:

3.2.1. Організовує діяльність облдержадміністрації та спрямовує роботу апарату облдержадміністрації з питань правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення роботи облдержадміністрації.

3.2.2. Контролює виконавську дисципліну в апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях.

3.2.3. Організовує, координує та контролює роботу із зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях.

3.2.4. Спрямовує роботу апарату облдержадміністрації на підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови облдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам управління у Дніпропетровській області, органам місцевого самоврядування.

3.2.5. Забезпечує:

вивчення практичних результатів роботи голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції щодо формування кадрового резерву державних службовців і просування їх по службі;

підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, матеріалів до нагородження державними нагородами України та відзнаками голови облдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції, організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

контроль за виконанням відділами та самостійними секторами апарату облдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації;

експертно-аналітичну оцінку актуальності внесених структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проектів відповідних документів.

3.2.6. За дорученням голови облдержадміністрації перевіряє виконання нормативних документів, планів роботи, своєчасність та якість виконання розпоряджень і доручень Президента України, Уряду України, голови облдержадміністрації.

3.2.7. Здійснює:

керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови облдержадміністрації;

координацію роботи щодо підготовки засідань колегії, нарад за участю голови облдержадміністрації; проектів програм робочих поїздок в область вищих посадових осіб держави.

3.2.8. Затверджує положення про відділи і сектори апарату облдержадміністрації, посадові інструкції його працівників, кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів райдержадміністрацій.

3.2.9. Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

3.2.10. Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації та укладає договори з суб'єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації.

3.2.11. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

3.2.12. Вирішує інші питання відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації.

3.3. Накази заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.

4. Права апарату облдержадміністрації

Апарат облдержадміністрації має право:

4.1. Здійснювати організаційне забезпечення та в межах своєї компетенції проводити перевірки стану додержання на відповідній території Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

4.2. Залучати вчених, представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали.

4.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції. Здійснювати інші функції й повноваження відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації.

5. Організація роботи апарату облдержадміністрації

5.1. Організація роботи апарату облдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 червня 2010 року N Р-320/0/3-10 (зі змінами та доповненнями), а також цього Положення, робота структурних підрозділів апарату облдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

5.2. Відрядження працівників апарату облдержадміністрації здійснюється відповідно до планів роботи облдержадміністрації, а також згідно з викликами центральних органів виконавчої влади на підставі розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

5.3. Надання відпусток працівникам апарату облдержадміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу" та "Про відпустки".

Щорічно, до 15 грудня, до відділу кадрової роботи облдержадміністрації керівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації подаються пропозиції щодо надання щорічних відпусток працівникам апарату облдержадміністрації.

Графік відпусток заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, заступника керівника апарату, керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Графік відпусток працівників відділів та секторів апарату затверджується наказом заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

Відпустки заступнику голови - керівникові апарату облдержадміністрації, заступнику керівника апарату та керівникам структурних підрозділів апарату облдержадміністрації надаються згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації.

Відпустки іншим працівникам апарату облдержадміністрації надаються згідно з наказом заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

Підготовку проекту наказу заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про затвердження графіку відпусток, контроль за його дотриманням та підготовку відповідних проектів наказів про надання відпусток здійснює відділ кадрової роботи облдержадміністрації.

5.4. Апарат облдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань:

5.4.1. Взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними та обласними організаціями, депутатським корпусом, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

5.4.2. Отримує від структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, виданих у межах повноважень обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України.

5.4.3. Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою облдержадміністрації, його першим заступником, заступниками та іншими посадовими особами облдержадміністрації.

5.4.4. Організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

5.4.5. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали