МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2011 року N 286

Про затвердження Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Законів України "Про міліцію", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою належної організації оперативно-службової діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, пункт 1.1 наказу МВС від 21.01.2010 N 13 "Про організацію діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.05.2011 N 286

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату МВС, який безпосередньо підпорядковується Міністрові внутрішніх справ, уповноваженому ним заступнику, діє у складі кримінальної міліції та згідно із чинним законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

1.4. Структура та штатна чисельність Департаменту затверджується в установленому керівництвом Міністерства порядку. До Департаменту відповідно до чинного законодавства призначаються працівники органів внутрішніх справ, які мають досвід роботи в підрозділах ДСБЕЗ, необхідний для здійснення покладених обов'язків, а також працівники, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, - державні службовці та службовці.

1.5. Департамент у порядку, установленому нормативно-правовими актами МВС, спільно з головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС) забезпечує ефективну діяльність підрозділів ДСБЕЗ.

1.6. Департамент здійснює свою діяльність на підставі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань, пов'язаних з оперативно-службовою діяльністю, відповідно до перспективного та поточного планування, з урахуванням наукових рекомендацій і передового досвіду, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи та виконання конкретних завдань.

1.7. Діяльність Департаменту ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, конспірації, поєднання гласних і негласних засад в оперативно-розшуковій діяльності та дотримання режиму секретності.

1.8. При здійсненні оперативно-службової діяльності Департамент використовує печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, печатки, штампи, бланки з повним і скороченим найменуванням.

1.9. Департамент здійснює діловодство відповідно до порядку, установленого нормативно-правовими актами МВС, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби з економічною злочинністю.

2.2. Своєчасне припинення злочинів у сфері економічної діяльності та запобігання їм.

2.3. Аналіз, прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них керівництва МВС та інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

2.4. Виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності.

2.5. Виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері економічної діяльності та вжиття заходів до їх усунення.

3. Функції Департаменту

3.1. Організація і координація роботи Департаменту та підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС з попередження, виявлення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економічної діяльності, у тому числі з протидії злочинам в органах влади і управління, галузях та сферах економіки, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, злочинам міжрегіонального характеру тощо, а також забезпечення відшкодування завданих зазначеними злочинами збитків.

3.2. Аналіз стану економічної злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогноз криміногенної ситуації. Розроблення та внесення пропозицій керівництву Міністерства щодо організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ.

3.3. Організація взаємодії з підрозділами апарату МВС, іншими правоохоронними та фінансовими органами держави, а також співпраця з правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки.

3.4. Аналіз ефективності використання сил, засобів та оперативно-пошукових обліків у боротьбі зі злочинністю, визначення основних напрямів і тактики оперативно-розшукової діяльності, пов'язаної з виявленням злочинів у сфері економічної діяльності, та вироблення на цій основі пропозицій керівництву Міністерства з підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності. Безпосередня робота з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами.

3.5. Організація та реалізація протидії підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС злочинності у сфері економічної діяльності, надання їм практичної допомоги в організації роботи з попередження і викриття злочинів, у вирішенні інших службових завдань.

3.6. Здійснення поточного та перспективного планування оперативно-службової діяльності Департаменту, узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії економічній злочинності, розроблення методичних рекомендацій і посібників, їх упровадження в практичну діяльність підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС.

3.7. Участь у підготовці матеріалів на засідання колегії МВС та оперативні наради керівництва Міністерства з актуальних питань оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Унесення пропозицій до планів роботи МВС.

3.8. Організація розроблення та реалізації програм, комплексних і цільових оперативно-профілактичних операцій, а також інших заходів, спрямованих на активізацію протидії злочинності на визначених пріоритетних напрямах.

3.9. Ужиття заходів, спрямованих на встановлення майна та цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочинами збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

3.10. За напрямами діяльності організація підготовки законопроектів, підзаконних актів, а також відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення, надання їх у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ведення систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС з питань діяльності ДСБЕЗ.

3.11. Участь у розробленні спільно зі структурними підрозділами апарату МВС та іншими правоохоронними органами проектів міжнародних угод України у сфері боротьби з економічною злочинністю та забезпечення, у межах повноважень, їх виконання.

3.12. Надання територіальним органам внутрішніх справ практичної, методичної та консультативної допомоги в організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, у тому числі на визначених пріоритетних напрямах роботи служби.

3.13. Забезпечення контролю за діяльністю підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС щодо виконання вимог законів, інших нормативно-правових актів України з питань організації боротьби зі злочинністю. Участь у комплексних інспектуваннях, контрольних та інших перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.14. Заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів ДСБЕЗ, оперативних груп з питань організації оперативно-розшукової роботи з розкриття злочинів у сфері економічної діяльності. Підготовка відповідних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності роботи працівників служби на зазначеному напрямку.

3.15. Участь у наукових дослідженнях та розробленні за їх результатами державних програм боротьби зі злочинністю. Підготовка інформаційно-аналітичних, методичних матеріалів щодо стану та підвищення ефективності протидії злочинам у сфері економіки.

3.16. Безпосередня участь у проведенні заходів з попередження і викриття злочинів у сфері економічної діяльності, у тому числі тих, що вчиняються в органах влади, управління та місцевого самоврядування, а також правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

3.17. Ужиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання державних (бюджетних) коштів.

3.18. Організація роботи з протидії злочинам у сфері господарської діяльності та руйнування злочинних схем у бюджетоутворюючих галузях економіки, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації незаконно отриманих майна і коштів.

3.19. Організація та здійснення оперативно-розшукової діяльності, націленої на виявлення та припинення злочинів у сфері економіки, а також комплексне використання джерел оперативної інформації, можливостей оперативної служби та застосування оперативно-технічних заходів у ході провадження оперативно-розшукових справ. Контроль за використанням коштів, призначених для проведення цієї роботи.

3.20. Підготовка управлінських рішень з питань протидії економічній злочинності, які потребують комплексного підходу для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами апарату МВС, науково-дослідними установами і навчальними закладами МВС, іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, наділеними контрольними функціями, координація оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС та надання їм практичної допомоги в організації взаємодії із зазначеними органами.

3.21. Оперативне супроводження ходу розслідування особливо важливих кримінальних справ, які знаходяться в провадженні Генеральної прокуратури України і Головного слідчого управління МВС.

3.22. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, звернень і запитів громадян, підприємств, установ, організацій, а також публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції ДСБЕЗ.

3.23. Здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про правопорушення, ужиття заходів для покращення цієї роботи.

3.24. Організація та ведення секретного діловодства, у тому числі за матеріалами негласної оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами.

3.25. Організація взаємодії з органами досудового слідства, дізнання, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами, а також науково-дослідними установами системи МВС при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами.

3.26. У встановленому порядку співпраця з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовка матеріалів на спільні колегії МВС і відповідних органів держав-учасниць СНД та міжнародні зустрічі, конференції з питань, що належать до компетенції служби.

3.27. Надання відповідним структурним підрозділам Міністерства пропозицій щодо створення та вдосконалення існуючих автоматизованих інформаційних систем оперативно-пошукового і профілактичного призначення. Забезпечення своєчасного поповнення та належного використання оперативно-пошукових обліків.

3.28. Участь, у межах компетенції служби, у проведенні заходів, передбачених спеціальними операціями в разі виникнення надзвичайних подій кримінального характеру.

3.29. Ужиття заходів із забезпечення відбору, розстановки і виховання персоналу Департаменту, створення резерву кадрів для висування, організації їх професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

3.30. Співпраця із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність ДСБЕЗ шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції. Здійснення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності підрозділів ДСБЕЗ та реагування на критичні зауваження.

4. Організація і забезпечення оперативно-службової діяльності Департаменту. Обов'язки, права та відповідальність начальника Департаменту

4.1. Департамент очолює начальник, який підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України та одному із заступників Міністра, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту та контроль за його діяльністю.

Начальник Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Міністром внутрішніх справ України. Перший заступник начальника Департаменту та заступники начальника Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку наказом Міністра внутрішніх справ України за поданням начальника Департаменту.

4.2. Обов'язки начальника Департаменту:

4.2.1. Здійснює безпосереднє керівництво оперативно-службовою діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на Департамент завдань і функцій та реалізацію наданих прав.

4.2.2. Затверджує Посадові інструкції працівників Департаменту, контролює їх виконання, визначає ступінь відповідальності першого заступника та заступників начальника Департаменту, забезпечує відбір, розстановку, переміщення і професійну підготовку особового складу, дотримання службової дисципліни та законності, у встановленому порядку направляє працівників, державних службовців і службовців на перепідготовку та підвищення кваліфікації.

4.2.3. Визначає основні напрямки діяльності особового складу Департаменту відповідно до завдань і функцій, установлених цим Положенням, а також згідно з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком та оперативно-службовою необхідністю встановлює режим роботи працівників, державних службовців і службовців Департаменту.

4.2.4. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо вдосконалення структури і змін штатної чисельності Департаменту та підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС і міськрайлінорганів.

4.2.5. Подає для затвердження керівництву Міністерства перспективні та поточні плани роботи Департаменту, затверджує плани роботи структурних підрозділів Департаменту.

4.2.6. Забезпечує атестування особового складу Департаменту, уносить керівництву Міністерства подання на працівників для присвоєння спеціальних звань, рангів державного службовця, призначення, переміщення і звільнення з посад своїх заступників, начальників управлінь, відділів, секторів та інших працівників підрозділу.

4.2.7. Забезпечує взаємодію Департаменту зі структурними підрозділами апарату МВС, ГУМВС, УМВС, іншими органами державної влади.

4.2.8. Особисто здійснює прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, пов'язаних з діяльністю підрозділів ДСБЕЗ. У межах повноважень організовує розгляд і надає відповіді на звернення та інформаційні запити громадян, пропозиції об'єднань громадян.

4.2.9. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної таємниці в Департаменті та контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах ДСБЕЗ, а також технічний захист інформації в Департаменті.

4.3. Права начальника Департаменту:

4.3.1 У межах компетенції видає обов'язкові для виконання накази (організаційно-розпорядчого характеру), дає доручення та приймає рішення.

4.3.2. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси МВС в органах державної влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.3.3. Спільно з підрозділами фінансового та ресурсного забезпечення МВС врегульовує питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту.

4.3.4. Для розгляду та своєчасного вирішення окремих питань оперативно-службової діяльності визначає порядок роботи та функціонування оперативної наради в Департаменті, підписує рішення, прийняті на оперативній нараді.

4.3.5. З метою врегулювання питань міжвідомчого або міжгалузевого характеру щодо протидії злочинам в економічній сфері за погодженням з керівництвом Міністерства проводить міжвідомчі та міжгалузеві наради із залученням представників інших правоохоронних органів, органів виконавчої влади та структурних підрозділів апарату МВС. За результатами таких нарад складається протокол у кількох примірниках (залежно від кількості сторін або учасників) та підписується кожним представником, який брав участь у нараді.

4.3.6. Надає пропозиції керівництву Міністерства щодо встановлення посадових окладів працівникам Департаменту в розмірах, визначених чинним законодавством, надбавок, доплат, інших додаткових видів грошового забезпечення, преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби, порушує клопотання перед керівництвом Міністерства щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення в межах асигнувань.

4.3.7. У межах повноважень заохочує працівників Департаменту, а також накладає дисциплінарні стягнення. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо їх представлення до нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками, а також заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень правами керівництва Міністерства.

4.3.8. У встановленому порядку пропонує керівництву Міністерства кандидатури працівників Департаменту для виїзду в службові відрядження та надає працівникам Департаменту відпустки.

4.3.9. За погодженням з керівництвом Міністерства заслуховує звіти керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ з питань організації та результатів роботи з попередження, виявлення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, документування протиправної діяльності учасників злочинних груп з ознаками організованості, стану дисципліни серед особового складу цих підрозділів. Уносить пропозиції керівництву Міністерства про притягнення зазначених керівників до дисциплінарної відповідальності.

4.3.10. Організовує проведення оперативних нарад, навчальних семінарів, наукових конференцій, засідань круглих столів з питань протидії злочинності у сфері економіки.

4.3.11. Розглядає подання ГУМВС, УМВС про призначення на посаду і звільнення з посади начальників підрозділів ДСБЕЗ, визначених Положенням про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 510. Вивчає їх моральні та професійні (фахові) якості, висновки і пропозиції доповідає керівництву Міністерства.

4.3.12. У встановленому порядку отримує від територіальних підрозділів ДСБЕЗ необхідну інформацію, звітні документи та інші матеріали, необхідні для прийняття управлінських рішень, підготовки засідань колегії МВС, оперативних нарад при керівництві Міністерства.

4.3.13. Відповідно до змін криміногенної ситуації у зв'язку з учиненням резонансних злочинів, іншими надзвичайними обставинами вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо залучення особового складу підпорядкованих підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС для надання практичної допомоги підрозділам інших регіонів.

4.3.14. Доручає проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій, порушень дисципліни та законності, учинених працівниками Департаменту.

4.4. Начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.5. На період відсутності начальника Департаменту його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників, визначений відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Начальник Департаменту
ДСБЕЗ МВС України
генерал-майор міліції

В. В. Коряк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали