МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2011 року N 221

Про затвердження Положення про Департамент фінансового та ресурсного забезпечення МВС

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 червня 2011 року N 329 (Наказ N 329)

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та у зв'язку з організаційно-штатними змінами в апараті МВС України наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент фінансового та ресурсного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС від 05.08.2004 N 875 "Про затвердження Положення про Департамент фінансових ресурсів та економіки Міністерства внутрішніх справ України", від 17.07.2007 N 239 "Про організацію діяльності Департаменту зв'язку МВС України", від 26.03.2008 N 139 "Про затвердження Положення про Департамент ресурсного забезпечення МВС", від 31.03.2008 N 153 "Про затвердження Положення про Господарське управління МВС України", від 25.06.2008 N 304 "Про затвердження Положення про Управління капітального будівництва та інвестицій МВС", від 31.12.2009 N 567 "Про затвердження Положення про служби Державного нагляду за охороною праці в системі МВС".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
23.05.2011 N 221

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент фінансового та ресурсного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент фінансового та ресурсного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Департамент фінансового та ресурсного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент або ДФРЗ) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство або МВС).

1.3. Основними завданнями ДФРЗ є:

організація фінансового, матеріально-технічного ресурсного забезпечення діяльності системи МВС, бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС;

координація діяльності, пов'язаної з управлінням державним майном, фондами та підприємствами, капітальним будівництвом та залученням інвестицій, господарською діяльністю МВС;

забезпечення розвитку, упровадження і експлуатації систем зв'язку, нагляд та контроль у сфері охорони праці та пожежної безпеки в системі МВС;

організаційно-методичне забезпечення та координація в межах компетенції діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС.

1.4. У своїй діяльності ДФРЗ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

1.5. ДФРЗ здійснює свою діяльність на підставі планування, поєднання колегіальності в обговоренні та єдиноначальності у вирішенні службових питань з установленням чіткої відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань, на основі поєднання раціонального використання бюджетного фінансування та залучених інвестицій, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування системи МВС.

1.6. ДФРЗ координується та контролюється заступником Міністра внутрішніх справ України - керівником апарату.

1.7. ДФРЗ має печатки, штампи та бланки з власним найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності.

1.8. ДФРЗ здійснює діловодство відповідно до вимог і порядку, установлених законодавством та нормативно-правовими актами МВС, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

2. Функції Департаменту.

2.1. Здійснення заходів з організації централізованого матеріально-технічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС), внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішніх військ), навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, інших бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС.

2.2. Організація роботи з питань формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень до спеціального фонду, використання коштів, фонду оплати праці та соціальних виплат, ведення бухгалтерського обліку та складання консолідованої бюджетної та фінансової звітності в системі МВС.

2.3. Упровадження єдиної технічної політики щодо централізованого оснащення ОВС сучасними видами обладнання та технічними засобами.

2.4. Розроблення в установленому порядку проектів законодавчих та нормативно-правових актів за напрямками діяльності Департаменту.

2.5. Забезпечення управління майном, підприємствами та фондами системи МВС, у галузі капітального будівництва. Здійснення обліку об'єктів державної власності, які належать до сфери управління МВС, формування та ведення їх єдиного реєстру разом з Фондом державного майна України.

2.6. Організація та забезпечення в межах компетенції проведення протокольних заходів під час обслуговування іноземних та інших делегацій, які прибувають до апарату МВС.

2.7. Забезпечення впровадження в будівництво прогресивних та ефективних проектних рішень, новітніх раціональних технологій, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

2.8. Здійснення обліку земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні структурних підрозділів системи МВС.

2.9. Надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України узагальнених пропозицій МВС щодо державного оборонного замовлення, а також участь у підготовці державних контрактів з підприємствами на постачання майна для ОВС у межах фінансування з державного бюджету, узгодження з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади номенклатури, обсягів, вартості державних контрактів з оборонного замовлення, переліку їх виконавців, строків виконання.

2.10. Розроблення норм належності та строків корисного використання майна бюджетних установ системи МВС.

2.11. Здійснення заходів щодо енергозбереження, раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у системі МВС та контролю за їх виконанням.

2.12. Організація державного нагляду та відомчого контролю в галузі охорони праці, контроль діяльності служб державного нагляду за охороною праці системи МВС щодо виконання ними правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я працівників ОВС.

2.13. Здійснення організаційно-методичного забезпечення служб зв'язку системи МВС з питань організації, експлуатації і розвитку системи зв'язку.

2.14. Здійснення управління радіочастотним ресурсом України, закріпленим за МВС, облік радіочастотного ресурсу МВС, заходів радіо- і радіотехнічного контролю та електромагнітної сумісності між радіоелектронними засобами, взаємодія з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади з питань використання державних засобів зв'язку, радіоелектронних засобів та радіочастотного ресурсу України та МВС.

2.15. Упровадження сучасних технологій у галузі телекомунікацій в діяльність МВС та організація заходів з економії бюджетних коштів на утримання телекомунікаційної мережі зв'язку.

2.16. Здійснення контролю в системі МВС за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог, стандартів, норм, правил і технічних умов службовими особами та працівниками ОВС.

2.17. Забезпечення взаємодії з органами та підрозділами МНС, діяльність яких пов'язана з проведенням пожежно-профілактичної роботи.

2.18. Забезпечення матеріально-технічними ресурсами бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС, та здійснення розподілу матеріально-технічних цінностей відповідно до затверджених норм належності.

2.19. Визначення відповідно до норм належності бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС, потреби в матеріально-технічних та фінансових ресурсах.

2.20. Розгляд проектів кошторисів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується через Міністра внутрішніх справ України, бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів, фінансових планів державних підприємств, які належать до сфери управління МВС, та внесення керівництву МВС пропозицій щодо їх затвердження.

2.21. Підготовка оперативної інформації керівництву МВС на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

2.22. Організація та проведення методичної роботи щодо забезпечення діяльності бюджетних установ системи МВС із здійснення соціальних виплат, оформлення документів для призначення пенсій та виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності працівників ОВС.

2.23. Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, статистичної, податкової та інших видів звітності за напрямками діяльності, аналіз інформації про фінансовий стан, результати фінансової діяльності апарату МВС.

2.24. Організація планово-фінансової роботи бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, здійснення перевірки складених відповідними підрозділами розрахунків щодо законності, господарської доцільності та відповідності встановленим нормам належності. Аналіз фінансової та бюджетної звітності.

2.25. Здійснення постійного моніторингу стану матеріально-технічного забезпечення, планування перспективних напрямків ресурсного постачання, а також здійснення маркетингових досліджень ринку озброєння, спеціальних засобів, транспорту, зв'язку, речового майна, матеріалів та обладнання для потреб системи МВС.

2.26. Забезпечення організації та проведення встановлених законодавством процедур державних закупівель, вибір постачальників для укладання державних контрактів у межах державного оборонного замовлення. Документальне оформлення процедур закупівель, підготовка проектів контрактів (договорів), додаткових угод з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності про надання послуг, постачання матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та перевірка документації з конкурсних торгів.

2.27. Ведення обліку забезпеченості бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, матеріально-технічними ресурсами згідно із затвердженою номенклатурою та здійснення контролю за станом їх обліку, збереження, експлуатації, доцільністю використання, організації ремонту, реалізації та списання в установленому порядку.

2.28. Організація узагальненого обліку та перевірки порядку зберігання, обліку, знищення і реалізації добровільно зданої, вилученої та знайденої зброї, що надходить до складів озброєння підрозділів ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.

2.29. Організація ремонту та технічного обслуговування озброєння, що зберігається на Центральній базі ресурсного забезпечення МВС (далі - ЦБРЗ), а також в ОВС та навчальних закладах МВС.


2.30. Здійснення в системі МВС перевірки законності використання озброєння, дотримання правил зберігання спеціальних засобів та інших матеріальних цінностей бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС. Ужиття заходів з попередження і викорінення фактів безгосподарності та марнотратства, унесення керівництву МВС пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб. (Наказ N 329)

(пункт 2.30 розділу 2 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2011 р. N 329) (Наказ N 329)

2.31. Проведення заходів з мобілізаційної підготовки в частині матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ в особливий період, організація накопичення та ведення обліку матеріальних засобів непорушного запасу спеціальних формувань МВС, контроль стану їх утримання і зберігання в структурних підрозділах МВС та внутрішніх військ МВС з питань цивільного захисту в Департаменті, а також на ЦБРЗ та її Харківській і Миколаївській філіях.

2.32. Організація та контроль за дотриманням порядку належного зберігання матеріально-технічних ресурсів поточного забезпечення та видаткового запасу (оперативного резерву) на ЦБРЗ.

2.33. Участь у розробленні та вдосконаленні форменого одягу для осіб рядового та начальницького складу ОВС.

2.34. Участь в укладенні та супроводженні, у межах своєї компетенції, договорів на проведення дослідної експлуатації в ОВС та внутрішніх військах нових видів продукції спеціального та військового призначення.

2.35. Організація та проведення спільно з Державним науково-дослідним інститутом МВС експлуатаційних випробувань нових зразків техніки зв'язку з метою їх упровадження в діяльність ОВС та внутрішніх військ.

2.36. Організація, координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою створення Єдиної відомчої телекомунікаційної мережі зв'язку ОВС, здійснення заходів щодо забезпечення та розвитку інтегрованої геоінформаційної системи моніторингу рухомих об'єктів МВС.

2.37. Організація та здійснення заходів радіо- і радіотехнічного контролю за роботою радіоелектронних засобів МВС, погодження проектів та технічних завдань на впровадження і розвиток систем зв'язку органам та підрозділам МВС.

2.38. Організація зв'язку і здійснення технічної експлуатації засобів зв'язку на пунктах управління МВС, підключення заміських пунктів управління ОВС до захищених вузлів зв'язку загальнодержавної мережі.

2.39. Забезпечення цілодобового функціонування в апараті МВС автоматичного телефонного, документального та радіозв'язку, систем відеоспостереження, оповіщення і передачі даних, забезпечення наради керівництва селекторним зв'язком та відеоконференцзв'язком. Здійснення планування експлуатації, технічного обслуговування засобів зв'язку в апараті МВС.

2.40. Внесення на розгляд керівництва МВС пропозицій щодо укладення договорів про будівництво об'єктів та придбання житла для працівників ОВС та членів їх сімей, державних службовців системи МВС, розроблення програм будівництва та/або придбання житла з урахуванням фактичних та перспективних можливостей реального наповнення інвестиційного процесу коштами та матеріально-технічними активами.

2.41. Розроблення та подання керівництву МВС пропозицій щодо ефективного, доцільного та обґрунтованого розподілу капітальних видатків. Підготовка пропозицій з питань розподілу матеріально-технічних ресурсів відповідно до обґрунтованих потреб та рішень керівництва МВС.

2.42. Участь у створенні та діяльності комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів нерухомості.

2.43. Участь у перевірці проектно-кошторисної документації на спорудження об'єктів, у тому числі на проведення капітальних ремонтів у системі МВС.

2.44. Участь у проведенні технічної експертизи законсервованих або припинених будівництвом об'єктів, що перебувають у сфері управління МВС, з метою їх збереження та ефективного використання.

2.45. Розгляд пропозицій та участь у підготовці проектів відповідних рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань установлення майнової належності об'єктів, які знаходяться у сфері управління МВС і перебувають на балансі ОВС, а також тих, які передаються в державну власність до сфери управління МВС.

2.46. Підготовка пропозицій керівництву МВС з питань ефективного використання основних засобів, що перебувають на балансі структурних підрозділів МВС, а також концептуальних підходів до формування та дієвих планів реалізації державної політики у сфері регулювання майнових відносин.

2.47. Згідно із законодавством України сприяння залученню інвестицій з метою виконання планів капітального будівництва в системі МВС.

2.48. Контроль за процесом проектування, проведення технічного нагляду за будівництвом нових, реконструкції і капітального ремонту існуючих об'єктів МВС, відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і Державним будівельним нормам України.

2.49. Організація фінансового, речового, матеріально-технічного, соціально-побутового, комунально-експлуатаційного забезпечення в апараті МВС. Розроблення та подання на розгляд керівництву МВС пропозицій щодо поліпшення цієї діяльності.

2.50. Організація спільно з Департаментом кадрового забезпечення МВС роботи з відбору, розстановки і виховання особового складу ДФРЗ, проведення заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу ДФРЗ.

2.51. Здійснення оперативного керівництва, контролю за діяльністю Автогосподарства МВС України та дільниці з ремонту засобів зв'язку.

2.52. Ведення бухгалтерського обліку та здійснення контролю за рухом і законністю списання товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в користуванні структурних підрозділів апарату МВС, забезпечення проведення інвентаризацій.

2.53. Підготовка проектів розпорядчих актів МВС щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з урахуванням положень законодавства України та відомчих актів МВС і приймання їх.

2.54. Робота з питань зберігання, обліку, закріплення, видачі вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів працівникам апарату МВС.

2.55. Здійснення заходів з підготовки будівель і споруд апарату МВС, бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, до роботи в осінньо-зимовий період.

2.56. Організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

2.57. Вивчення, узагальнення і впровадження ефективного передового досвіду роботи з питань фінансового та ресурсного забезпечення діяльності системи МВС.

2.58. Підготовка керівництву МВС обґрунтованих пропозицій щодо встановлення бюджетним установам і організаціям, що належать до сфери управління МВС, лімітів споживання електричної та теплової енергії, природного газу, послуг зв'язку, водопостачання та водовідведення, здійснення контролю за дотриманням цих лімітів.

2.59. Проведення відповідно до своєї компетенції нарад-семінарів з працівниками бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС. Організація та проведення за результатами службової діяльності заслуховування керівників підрозділів фінансового та ресурсного забезпечення.

2.60. Участь у розгляді, опрацюванні та підготовці висновків і пропозицій, проектів відповідних рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань упорядкування форм майнової належності об'єктів, які знаходяться у сфері управління МВС.

2.61. Ведення обліку об'єктів державної власності та здійснення їх інвентаризації в установленому законодавством порядку. Забезпечення у визначені строки подання каналами електронної пошти до Фонду державного майна України сформованої бази даних для належного формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності. Здійснення в межах компетенції контролю за повнотою даних цього реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам.

2.62. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, наказів, доручень, рішень МВС з питань пожежної безпеки.

2.63. Здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за роботою служб пожежної безпеки ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС на залізницях. Погодження проектів документів з питань пожежної безпеки, які розробляються іншими структурними підрозділами МВС.

2.64. Здійснення контролю за своєчасним проведенням протипожежних заходів під час будівництва, реконструкції, переоснащення та/або капітального ремонту об'єктів МВС. Участь у проведенні пожежно-технічної експертизи проектної документації щодо об'єктів системи МВС, які будуються, реконструюються або технічно розширюються.

2.65. Перевірка відповідності вимогам пожежної безпеки об'єктів нерухомості, що передаються в оренду.

2.66. Контроль за роботою із забезпечення пожежної безпеки на територіях, у будівлях і приміщеннях підприємств установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

2.67. Надання практичної та методичної допомоги в організації і проведенні з працівниками системи МВС цільового тематичного навчання, протипожежних інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

2.68. Здійснення обліку працівників апарату МВС, ветеранів ОВС з числа колишніх працівників апарату МВС, пенсіонерів ОВС та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень відповідно до вимог законодавства. Підготовка пропозицій з питань обліку та надання житла для розгляду житловою комісією МВС.

2.69. Забезпечення державного технічного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства з питань монтажу, ремонту та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, що експлуатується в підрозділах органів внутрішніх справ та внутрішніх військ.

2.70. Здійснення інших заходів, пов'язаних з реалізацією покладених на Департамент завдань.

3. Організація діяльності Департаменту.

3.1. ДФРЗ очолює начальник - головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку.

3.2. На посаду начальника - головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років.

3.3. Начальник - головний бухгалтер здійснює керівництво діяльністю Департаменту, функціонально підпорядковується заступникові Міністра внутрішніх справ України - керівнику апарату.

3.4. Начальник - головний бухгалтер має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому порядку.

3.5. Начальник - головний бухгалтер несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення та повинен постійно їх контролювати.

У разі відсутності начальника - головного бухгалтера його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій заступник начальника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Обов'язки та права начальника - головного бухгалтера

4.1. Обов'язки начальника - головного бухгалтера:

4.1.1. Організовує роботу Департаменту, забезпечує виконання завдань, покладених на Департамент.

4.1.2. Розподіляє та затверджує функціональні обов'язки своїх заступників і керівників структурних підрозділів Департаменту, затверджує функціональні обов'язки підлеглих працівників, здійснює контроль за їх виконанням.

4.1.3. У межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення, приймає рішення, контролює їх виконання.

4.1.4. Відповідно до законодавства України та за службової необхідності встановлює режим роботи Департаменту.

4.1.5. У встановленому МВС порядку вносить керівництву МВС пропозиції про нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками працівників Департаменту та підрозділів фінансового та ресурсного забезпечення системи МВС, а також про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.1.6. Уносить пропозиції керівництву МВС щодо направлення особового складу Департаменту в установленому МВС порядку в планові та позапланові службові відрядження.

4.1.7. Відповідно до законодавства погоджує надання відпусток працівникам Департаменту.

4.1.8. Подає керівництву МВС пропозиції щодо установлення та зміни розміру надбавок, доплат та премій працівникам Департаменту, погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підрозділів фінансового та ресурсного забезпечення системи МВС, уносить пропозиції щодо зміни структури та штатної чисельності працівників Департаменту та підрозділів фінансового та ресурсного забезпечення системи МВС.

4.1.9. Організовує відбір, розстановку працівників Департаменту, здійснює контроль за створенням резерву кадрів на висунення, відповідає за рівень організації професійної підготовки працівників, підвищення їх кваліфікації та дотриманням ними дисципліни і законності.

4.1.10. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо присвоєння спеціальних звань особам рядового та начальницького складу та рангів державним службовцям з числа працівників Департаменту.

4.1.11. Здійснює постійний контроль за збереженням державної таємниці в Департаменті.

4.1.12. Організовує розгляд скарг на дії працівників Департаменту і підрозділів фінансового та ресурсного забезпечення системи МВС.

4.1.13. Вирішує відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів МВС питання, пов'язані з проходженням служби і здійсненням трудової діяльності працівниками Департаменту, забезпечує роботу Департаменту з питань соціального захисту особового складу.

4.1.14. Підбиває підсумки службової діяльності Департаменту, його структурних підрозділів, за результатами яких у межах компетенції вживає відповідних заходів реагування.

4.1.15. За дорученням керівництва Міністерства представляє МВС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та в судових інстанціях з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

4.1.16. Уносить пропозиції керівництву МВС щодо затвердження планів централізованого постачання матеріально-технічних ресурсів та їх розподілу.

4.1.17. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо розподілу (перерозподілу) асигнувань державного бюджету.

4.1.18. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про індивідуальну матеріальну відповідальність, управлінських документів та нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МВС, що належать до компетенції Департаменту, забезпечує дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

4.1.19. Відмовляє в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням установлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво МВС про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

4.1.20. З питань, що належать до компетенції Департаменту, здійснює особистий прийом громадян, розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію.

4.1.21. Призначає осіб, відповідальних за організацію обліку товарно-матеріальних цінностей, що використовуються в Департаменті.

4.1.22. У межах своїх повноважень підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення, інші документи, за винятком тих, що підписуються керівництвом Міністерства в установленому порядку.

4.1.23. Реалізує інші повноваження, які належать до компетенції Департаменту.

4.2. Начальник - головний бухгалтер має право:

4.2.1. Запитувати в структурних підрозділах МВС інформацію та звітні документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на ДФРЗ завдань, підготовки узагальнених матеріалів, проектів управлінських рішень та проведення нарад.

4.2.2. У необхідних випадках та за погодженням з керівництвом залучати працівників структурних підрозділів МВС, а також спеціалістів установ, підприємств та організацій для розгляду і підготовки пропозицій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2.3. Уносити керівництву МВС пропозиції щодо припинення в порядку, визначеному законодавством, фінансування структурних підрозділів, підпорядкованих МВС, у разі допущення ними бюджетних правопорушень.

4.2.4. Уносити керівництву МВС пропозиції щодо залучення в установленому законодавством порядку коштів юридичних і фізичних осіб для виконання планів капітального будівництва.

4.2.5. У межах фонду оплати праці приймати рішення щодо надання матеріальної допомоги працівникам Міністерства.

4.2.6. За дорученням керівництва Міністерства представляти інтереси МВС у центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також у судових інстанціях з питань, які належать до компетенції Департаменту.

4.2.7. Ініціювати перед керівництвом МВС проведення перевірок (ревізій) установ і організацій, що належать до сфери управління МВС з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2.8. Організовувати проведення службових нарад, нарад-семінарів і навчальних зборів з питань фінансового та ресурсного забезпечення, капітального будівництва, інвестиційної діяльності, ефективного управління майном, фондами, підприємствами та використання озброєння, техніки, засобів зв'язку, паливно-енергетичних ресурсів та з питань охорони праці і пожежної безпеки.

4.2.9. Уносити керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури і штатів ДФРЗ.

 

Начальник Департаменту фінансового
та ресурсного забезпечення МВС України
генерал-майор

О. М. Шевчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали