МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 серпня 2011 року N 573

Про затвердження Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та у зв'язку з організаційно-штатними змінами в апараті Міністерства внутрішніх справ України наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

3. Наказ надіслати за належністю.

 

Т. в. о. Міністра
генерал-лейтенант міліції

С. Є. Попков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
17.08.2011 N 573

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент або ДФЗБО) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство або МВС).

1.3. Основними завданнями Департаменту є:

організація фінансового забезпечення діяльності системи МВС, бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС;

формування показників бюджету, фінансування, використання бюджетних коштів;

організація оплати праці та соціальних виплат;

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах системи МВС.

1.4. У своїй діяльності ДФЗБО керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

1.5. ДФЗБО здійснює свою діяльність на підставі планування, поєднання колегіальності в обговоренні та єдиноначальності у вирішенні службових питань з установленням чіткої відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування системи МВС.

1.6. ДФЗБО підпорядковується і підзвітний заступникові Міністра внутрішніх справ України - керівникові апарату.

1.7. ДФЗБО має печатки, штампи та бланки з власним найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності.

1.8. ДФЗБО здійснює діловодство відповідно до вимог і порядку, установлених законодавством та нормативно-правовими актами МВС, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

2. Функції Департаменту

2.1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2.2. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством.

2.3. Здійснення поточного контролю за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень МВС;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані МВС.

2.4. Своєчасне подання звітності.

2.5. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.

2.6. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

2.7. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.8. Забезпечення:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Міністерства, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідних структурних підрозділів Міністерства даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

2.9. Здійснення контролю за відповідністю обсягів видатків Річного плану державних закупівель апарату МВС кошторисним призначенням.

2.10. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.11. Здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників ДФЗБО та працівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку бюджетних установ системи МВС.

2.12. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених в Міністерстві під час контрольних заходів, проведених державними органами, підрозділами Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.13. Організація роботи з питань формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень до спеціального фонду, використання коштів, фонду оплати праці та соціальних виплат, ведення бухгалтерського обліку, складання консолідованої бюджетної та фінансової звітності, внутрішньовідомчих розрахунків у системі МВС.

2.14. Здійснення управління фінансовими ресурсами бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

2.15. Організація планово-фінансової роботи бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, узагальнення і перевірка складених відповідними підрозділами розрахунків щодо їх законності, господарської доцільності та відповідності встановленим нормам належності. Здійснення аналізу фінансової та бюджетної звітності.

2.16. Розгляд проектів кошторисів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується через Міністра внутрішніх справ України, бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів, фінансових планів державних підприємств, які належать до сфери управління МВС, та внесення керівництву МВС пропозицій щодо їх затвердження.

2.17. Підготовка керівництву МВС на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів та інших інформаційно-аналітичних матеріалів оперативної інформації щодо стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

2.18. Організація фінансового забезпечення апарату МВС. Розроблення та подання на розгляд керівництву МВС пропозицій щодо покращення вказаної діяльності.

2.19. Організаційно-методичне забезпечення застосування чинних положень нормативно-правових актів з питань оплати праці в органах внутрішніх справ.

2.20. Організація та проведення методичної роботи з питань забезпечення діяльності бюджетних установ системи МВС, пов'язаної із здійсненням соціальних виплат, оформленням документів для призначення пенсій та виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності працівників ОВС.

2.21. Підготовка відповідних документів для призначення пенсій особам начальницького і рядового складу, військовослужбовцям внутрішніх військ та подання цих документів до органів Пенсійного фонду України.

2.22. Оформлення документів, які згідно з вимогами чинного законодавства надають звільненим з ОВС особам право на отримання пільг.

2.23. Розроблення в установленому порядку проектів законодавчих та нормативно-правових актів за напрямками діяльності Департаменту.

2.24. Опрацювання розроблених структурними підрозділами МВС проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з витрачанням державних коштів та використанням державного майна.

2.25. Організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

2.26. Організація спільно з Департаментом кадрового забезпечення МВС роботи з відбору, розстановки і виховання особового складу ДФЗБО, проведення заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу Департаменту.

2.27. Проведення відповідно до своєї компетенції нарад-семінарів з працівниками бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління МВС. Організація та проведення за результатами службової діяльності заслуховування керівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

2.28. Участь у заходах щодо організації мобілізаційної роботи та цивільної оборони в апараті МВС.

2.29. Вивчення, узагальнення і впровадження ефективного передового досвіду роботи з питань фінансового забезпечення діяльності та організації бухгалтерського обліку в системі МВС.

2.30. Здійснення інших заходів, пов'язаних з реалізацією покладених на Департамент завдань.

3. Організація діяльності Департаменту

3.1. ДФЗБО очолює директор - головний бухгалтер, або начальник - головний бухгалтер (далі - Керівник), який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України в порядку, визначеному законодавством України, та повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

- мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років;

- знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

3.2. Керівник здійснює керівництво діяльністю Департаменту, функціонально підпорядковується заступникові Міністра внутрішніх справ України - керівнику апарату.

3.3. Керівник має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад у встановленому порядку.

3.4. Керівник несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення та повинен постійно їх контролювати.

У разі відсутності керівника Департаменту його обов'язки виконує і несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій заступник керівника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Обов'язки та права керівника

4.1. Обов'язки керівника:

4.1.1. Організовує роботу Департаменту, забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.2. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час організації діяльності.

4.1.3. Погоджує:

- проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, управлінських документів та нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МВС, що належать до компетенції Департаменту;

- кандидатури працівників Міністерства, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку бюджетних установ системи МВС;

- документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

- відповідно до законодавства надання відпусток працівникам Департаменту.

4.1.4. Подає керівництву МВС пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Міністерства і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Міністерства;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- розподілу (перерозподілу) асигнувань державного бюджету;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- оптимальної структури Департаменту, підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку системи МВС, її змін та штатної чисельності працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників Департаменту;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, у тому числі працівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку установ, які підпорядковані МВС, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- організації навчання працівників, у тому числі працівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку установ, які підпорядковані Міністерству, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення Департаменту нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності, організації фінансового забезпечення;

- нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками працівників Департаменту та підрозділів фінансового забезпечення системи МВС, а також про їх заохочення;

- встановлення та зміни розміру надбавок, доплат та премій, установлених працівникам Департаменту, погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку системи МВС;

- направлення особового складу Департаменту в установленому МВС порядку в планові та позапланові службові відрядження;

- присвоєння спеціальних звань особам рядового та начальницького складу та рангів державним службовцям з числа працівників Департаменту.

4.1.5. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій.

4.1.6. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво Міністерства про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

4.1.7. У межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення, приймає рішення та контролює їх виконання.

4.1.8. Відповідно до законодавства України та за службової необхідності встановлює режим роботи Департаменту.

4.1.9. Затверджує положення про структурні підрозділи департаменту та посадові інструкції працівників департаменту.

4.1.10. Організовує відбір, розстановку працівників Департаменту, здійснює контроль за створенням резерву кадрів на висунення, відповідає за рівень організації професійної підготовки працівників, підвищення їх кваліфікації та дотриманням ними дисципліни і законності.

4.1.11. Здійснює постійний контроль за збереженням державної таємниці в Департаменті.

4.1.12. Вирішує відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів МВС питання, пов'язані з проходженням служби і здійсненням трудової діяльності працівниками Департаменту, забезпечує роботу Департаменту з питань соціального захисту особового складу.

4.1.13. Підбиває підсумки службової діяльності Департаменту, його структурних підрозділів, за результатами яких у межах компетенції вживає відповідних заходів реагування.

4.1.14. За дорученням керівництва Міністерства представляє МВС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та в судових органах різних інстанцій з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

4.1.15. Здійснює особистий прийом громадян, розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.16. Призначає осіб, відповідальних за організацію обліку товарно-матеріальних цінностей, що використовуються в Департаменті.

4.1.17. У межах своїх повноважень підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення, інші документи, за винятком тих, що підписуються керівництвом Міністерства в установленому порядку.

4.1.18. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться МВС;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених в апараті Міністерства під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами МВС, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконанням керівниками підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку бюджетних установ, які підпорядковані Міністерству, функцій з контролю.

4.1.19. Реалізує інші обов'язки, передбачені законодавством.

4.2. Керівник має право:

4.2.1. Запитувати в структурних підрозділах МВС інформацію та звітні документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на ДФЗБО завдань, підготовки узагальнених матеріалів, проектів управлінських рішень для проведення нарад.

4.2.2. У необхідних випадках та за погодженням з керівництвом МВС залучати працівників структурних підрозділів МВС, а також спеціалістів установ, підприємств та організацій для розгляду і підготовки пропозицій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2.3. Уносити пропозиції керівництву МВС щодо припинення в порядку, визначеному законодавством, фінансування підпорядкованих МВС України структурних підрозділів у разі допущення ними бюджетних правопорушень.

4.2.4. У межах фонду оплати праці приймати рішення щодо надання матеріальної допомоги працівникам Міністерства.

4.2.5. В межах наданих йому повноважень, притягувати до дисциплінарної відповідальності та заохочувати працівників Департаменту.

4.2.6. За дорученням керівництва Міністерства представляти інтереси МВС у центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також у судових інстанціях з питань, які належать до компетенції Департаменту.

4.2.7. Ініціювати перед керівництвом МВС проведення перевірок (ревізій) установ і організацій, що відносяться до сфери управління МВС, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2.8. Організовувати проведення службових нарад, нарад-семінарів і навчальних зборів з питань фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та ефективного управління майном.

4.2.9. Уносити керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури і штатів ДФЗБО.

4.2.10. Реалізує інші права, передбачені законодавством.

 

Директор Департаменту фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку МВС України

С. М. Копитов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали