МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 квітня 2011 року N 174

Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України

З метою вдосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ та у зв'язку з організаційно-штатними змінами, що відбулися в структурі Міністерства внутрішніх справ України, наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 16.12.2007 N 482 "Про затвердження Положення про Департамент інформаційних технологій МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ оголосити начальницькому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.04.2011 N 174

Положення
про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - Департамент або ДІАЗ) Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство або МВС) є структурним підрозділом МВС, який організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, спрямовані на інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (далі - ОВС).

1.2. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення, управління, відділи інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), відділи, сектори інформаційно-аналітичного забезпечення міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ утворюють інформаційно-аналітичну службу МВС України (далі - інформаційно-аналітична служба).

Організаційно-методичне керівництво діяльністю інформаційно-аналітичної служби здійснює ДІАЗ.

1.3. Департамент очолює начальник, який підпорядкований Міністрові внутрішніх справ України. Діяльність ДІАЗ координує та контролює перший заступник Міністра.

1.4. Начальник Департаменту призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому порядку Міністром внутрішніх справ України.

1.5. Структура, чисельність та штатний розклад ДІАЗ затверджуються керівництвом МВС.

1.6. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, відомчими нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.7. ДІАЗ формує основні напрямки діяльності Міністерства у сфері інформатизації та розробляє проекти нормативно-правових актів з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, у разі потреби - інших правоохоронних органів.

1.8. Свою діяльність ДІАЗ організовує згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, за дорученням керівництва МВС з відповідними підрозділами органів державної влади України та правоохоронних органів інших держав.

1.9. Департамент має печатку, а також інші необхідні для виконання покладених на Департамент завдань штампи та бланки.

II. Основні завдання Департаменту

2.1. Організація інформаційно-аналітичної діяльності органів внутрішніх справ України відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, відомчих нормативно-правових актів МВС, які регулюють цю діяльність.

2.2. Формування довідково-інформаційних фондів, ведення оперативно-пошукових та криміналістичних обліків, що утворилися в процесі діяльності ОВС, здійснення обробки персональних даних.

2.3. Організація і здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України.

2.4. Реалізація в межах компетенції Міністерства державної політики у сфері інформатизації, організація виконання державних програм з цього напрямку.

2.5. Організація за дорученням керівництва Міністерства міжвідомчої та міждержавної інформаційної взаємодії, у межах укладених угод про обмін інформацією в сфері боротьби зі злочинністю між урядами держав - учасників Співдружності Незалежних Держав.

2.6. Реалізація вимог законодавства щодо захисту державної таємниці.

2.7. Організація заходів захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем Департаменту.

2.8. Надання в межах повноважень інформаційних послуг фізичним та юридичним особам у порядку встановленому законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю діяльність.

2.9. Створення умов для підвищення ефективності використання системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ.

2.10. Організація впровадження найбільш ефективних форм і методів у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій в діяльність органів внутрішніх справ.

III. Функції Департаменту

3.1. Ведення обліків правопорушників, злочинів та інших правопорушень, скоєних на території України, криміналістичних та оперативних обліків у обсязі, структурі та порядку, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, відомчими документами МВС, що регламентують діяльність правоохоронної системи держави, забезпечення збору та аналізу інформації з відкритих джерел.

3.2. Участь у розробці та впровадженні, разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, єдиних документів первинного обліку і на їх основі - форм державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності та результати профілактичної, оперативно-розшукової, слідчої та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України.

3.3. Формування державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності на території України та результати діяльності правоохоронних органів у боротьбі з нею.

3.4. Забезпечення функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС та корпоративної телекомунікаційної мережі.

3.5. Надання методичної та практичної допомоги підрозділам інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС у веденні автоматизованих обліків, в освоєнні сучасних програмно-технічних засобів, нових інформаційних технологій.

3.6. Узагальнення практики застосування законодавства у сфері інформатизації, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. Подання на розгляд керівництва МВС проектів нормативно-правових актів МВС, внесення змін та доповнень до них, а також визнання такими, що втратили чинність.

3.7. Упровадження сучасних інформаційних технологій та інформаційних систем у діяльність ОВС.

3.8. Забезпечення в межах своєї компетенції взаємодії МВС з:

3.8.1. Центральними органами виконавчої влади у сфері інформатизації.

3.8.2. Правоохоронними органами у сфері боротьби зі злочинністю відповідно до нормативно-правових актів.

3.9. Участь спільно з Управлінням міжнародних зв'язків у підготовці угод із зарубіжними державами з питань обміну інформацією та забезпечення їх виконання в межах законодавства України та наданих повноважень.

3.10. Забезпечення керівництва Міністерства, структурних підрозділів апарату МВС, органів і підрозділів внутрішніх справ оперативно-розшуковою, персонально-довідковою, статистичною, інформаційно-аналітичною та іншою інформацією в межах інформаційних обліків, що визначені нормативно-правовими актами МВС.

3.11. Контроль за якістю і своєчасністю подання до підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення первинних облікових документів та повнотою державних і відомчих статистичних звітів, приведення їх у відповідність до законодавства України у взаємодії зі структурними підрозділами апарату МВС, апаратами статистики Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Державним комітетом статистики України.

3.12. Визначення стратегічних напрямків роботи інформаційно-аналітичної служби та шляхів виконання покладених на неї завдань.

3.13. Формування, ведення та використання комп'ютерних інформаційних підсистем оперативно-розшукового та статистичного призначення, персонально-довідкового та ідентифікаційного обліків засуджених, затриманих за підозрою у скоєнні злочинів і притягнутих до кримінальної відповідальності, підданих адміністративному арешту, осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та правовий статус іноземців, та осіб, які розшукуються.

3.14. Аналіз стану використання інформаційних підсистем у попередженні та розкритті злочинів.

3.15. Опрацювання в цілодобовому режимі запитів ОВС та видача інформації.

3.16. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів внутрішніх справ з виконання завдань, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю.

3.17. Реєстрація та облік справ оперативного призначення, що знаходяться у провадженні оперативних підрозділів апарату МВС, осіб, які проходять у них, а також негласного апарату.

3.18. Вивчення та поширення передового досвіду роботи з питань організації інформаційної роботи, використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-службовій діяльності ОВС.

3.19. Забезпечення створення спільно з Режимно-секретним управлінням МВС комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, що експлуатуються ДІАЗ, та методичне керівництво цією роботою в підрозділах інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС.

3.20. Забезпечення спільно із Департаментом фінансового та ресурсного забезпечення МВС централізованого оснащення програмно-технічними засобами органів та підрозділів внутрішніх справ.

3.21. За дорученням керівництва МВС виконання запитів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.

3.22. Організація та надання відповідей у межах повноважень на звернення та запити громадян.

IV. Обов'язки начальника Департаменту

4.1. Організовує роботу ДІАЗ і несе персональну відповідальність за якісне виконання завдань та функцій, покладених на нього.

4.2. Розподіляє та затверджує функціональні обов'язки своїх заступників і керівників структурних підрозділів Департаменту, завдання підрозділів ДІАЗ та затверджує функціональні обов'язки працівників.

4.3. Визначає основні напрямки діяльності ДІАЗ та характер їх роботи відповідно до завдань і функцій, установлених цим Положенням.

4.4. За напрямком діяльності організовує підготовку проектів відомчих та міждержавних нормативно-правових актів, внесення змін та доповнень до них у відповідності до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення.

4.5. Затверджує перспективні та поточні плани роботи Департаменту.

4.6. За погодженням з першим заступником Міністра здійснює заслуховування керівників управлінь, відділів інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС про результати службової діяльності. Організовує проведення навчальних семінарів та зборів.

4.7. Організовує та здійснює постійний контроль за виконанням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці та захисту інформації в автоматизованих системах ДІАЗ та підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС.

4.8. Організовує роботу з відбору, розстановки працівників Департаменту, створення резерву кадрів для висунення на відповідні посади. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо вирішення цих питань.

4.9. Розглядає підсумки службової діяльності Департаменту та вживає заходів щодо усунення наявних недоліків.

4.10. Забезпечує дотримання дисципліни та законності особовим складом ДІАЗ.

4.11. Організує та контролює роботу зі зверненнями громадян у підпорядкованих підрозділах, здійснює особистий прийом громадян у Департаменті.

4.12. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів та доручень керівництва МВС, що належать до сфери управління ДІАЗ.

4.13. Керівник Департаменту несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення та повинен їх постійно контролювати.

4.14. Організовує та забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці працівників Департаменту.

4.15. Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених цим Положенням.

V. Права начальника Департаменту

5.1. Вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо:

5.1.1. Удосконалення структури та штатів Департаменту, підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ з урахуванням рівня злочинності та обсягів роботи.

5.1.2. Призначення, переміщення і звільнення працівників Департаменту від займаних посад, присвоєння їм чергових спеціальних звань, установлення посадових окладів у межах мінімальних та максимальних розмірів та інших доплат та надбавок.

5.2. Видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, приймає рішення та дає обов'язкові до виконання працівниками ДІАЗ та підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС доручення з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контролює їх виконання.

5.3. Підписує в межах своїх повноважень від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи, за винятком документів, що надсилаються за підписом Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра.

5.4. Погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників управлінь, відділів інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС.

5.5. Робити запити та отримувати від органів, підрозділів і установ системи МВС документи, довідкові та інші матеріали.

5.6. Здійснює координацію робіт у структурних підрозділах Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.7. Інформує керівництво МВС про стан інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та заходи, спрямовані на її вдосконалення.

5.8. Вносить пропозиції керівництву Міністерства про заохочення працівників Департаменту та територіальних підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення.

5.9. Ініціює питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників інформаційно-аналітичної служби.

5.10. За дорученням керівництва МВС представляє в центральних органах виконавчої влади, організаціях, установах інтереси Міністерства з питань інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України.

5.11. Надає Департаменту фінансового та ресурсного забезпечення МВС затверджені проекти інформаційних підсистем для їх фінансування.

5.12. Вносить пропозиції керівництву МВС щодо розбудови системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, створення належних умов праці персоналу, підтримку протипожежної безпеки та інших питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

 

Начальник Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення
полковник міліції

І. А. Аршинов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали