МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2011 року N 160

Про затвердження Положення про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

У зв'язку з організаційно-штатними змінами, що відбулися в системі МВС, та з метою підвищення ефективності діяльності підрозділів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 17.07.2009 N 300.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
26.04.2011 N 160

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство, МВС).

1.2. Департамент очолює начальник, який підпорядкований Міністрові внутрішніх справ та заступникові Міністра - керівнику апарату.

1.3. Начальник Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Міністром внутрішніх справ.

1.4. Начальник Департаменту має першого заступника та двох заступників - начальників відповідних управлінь Департаменту, які призначаються на посади і звільняються з посад наказом Міністра внутрішніх справ за поданням начальника Департаменту, погодженим із заступником Міністра - керівником апарату.

1.5. Структура та штатний розпис Департаменту затверджуються Міністром внутрішніх справ.

1.6. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.7. Свою діяльність Департамент організовує на основі поєднання колегіальності та єдиноначальності у вирішенні службових питань з визначенням відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань.

1.8. Департамент здійснює комплекс заходів, спрямованих на кадрове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів та підрозділів внутрішніх справ, відомчих вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, організацій та установ, діяльність яких координується МВС.

1.9. Департамент організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату МВС та територіальних органів.

1.10. У разі необхідності Департамент розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, які належать до його компетенції.

1.11. Департамент здійснює діловодство відповідно до порядку, визначеного законодавством та установленого нормативно-правовими актами МВС, забезпечує дотримання режиму таємності у своїй діяльності.

II. Основні завдання Департаменту

2.1. Забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи з відбору, розстановки, підготовки та виховання працівників органів і підрозділів внутрішніх справ.

2.2. Удосконалення діяльності підрозділів кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС, здійснення ними інформаційно-аналітичної та методичної роботи, поточного та перспективного планування, упровадження в поточну діяльність сучасних форм організації праці, проходження служби та методів управління.

2.3. Організація роботи із зміцнення дисципліни та законності в діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної та об'єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення яких віднесено до компетенції Департаменту та його територіальних підрозділів, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги органам внутрішніх справ.

2.4. Поліпшення якості відбору особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС.

2.5. Вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки, навчання та виховання працівників органів внутрішніх справ.

2.6. Оптимальний розподіл та ефективне використання наявної штатної чисельності органів внутрішніх справ для виконання покладених на них завдань та функцій, удосконалення структури і штатного розпису системи МВС з урахуванням позитивного досвіду органів та підрозділів внутрішніх справ України, а також правоохоронних органів зарубіжних країн щодо використання сил і засобів у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку.

2.7. Організація та проведення службової та фізичної підготовки особового складу, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в органи внутрішніх справ.

2.8. Координація та керівництво освітньою і науковою діяльністю навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС у забезпеченні навчального процесу курсантів і слухачів, підготовці наукових та науково - педагогічних кадрів в ад'юнктурах, докторантурах, організації та розвитку наукової діяльності.

2.9. Відбір та підготовка працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ для участі в міжнародних миротворчих операціях.

2.10.  Організація культурно-масової та просвітницької роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ. Забезпечення соціального захисту працівників органів внутрішніх справ, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей.

2.11. Забезпечення та контроль за діяльністю служби психологічного забезпечення в органах і підрозділах внутрішніх справ.

III. Функції Департаменту

3.1. Організація заходів щодо комплектування органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС висококваліфікованими, морально-стійкими працівниками та військовослужбовцями. Вивчення та аналіз стану роботи з відбору, розстановки, навчання та виховання працівників, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення.

3.2. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координація роботи помічників начальників структурних підрозділів апарату МВС з кадрового забезпечення.

3.3. Упровадження сучасних методів і новітніх форм організації праці, проходження служби та управління в діяльність підрозділів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС та надання їм практичної допомоги з цих питань. Узагальнення, поширення та впровадження позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки, збереження та зміцнення професійного ядра, навчання і виховання працівників.

3.4. Підготовка та організація виконання перспективних та поточних планів з питань організації роботи з кадрами.

3.5. Інспектування та перевірки організації роботи з кадрами в органах і підрозділах внутрішніх справ, відомчих вищих навчальних закладах, підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків.

3.6. Підготовка та проведення нарад, семінарів, навчально-методичних зборів, навчально-наукових практичних конференцій з актуальних питань роботи з кадрами, підвищення професійного рівня особового складу, упровадження новітніх форм роботи з особовим складом.

3.7. Контроль за станом роботи в структурних підрозділах апарату МВС, органах і підрозділах внутрішніх справ на місцях із забезпечення особистої безпеки працівників при виконанні службових обов'язків. Унесення пропозицій щодо її поліпшення.

3.8. Вивчення професійних та моральних якостей керівного складу органів і підрозділів внутрішніх справ, створення резерву кадрів для висунення на посади номенклатури МВС.

3.9. Організація роботи з відбору кандидатів на посади в структурні підрозділи апарату МВС, підготовка матеріалів та внесення Міністрові внутрішніх справ, заступникові Міністра - керівнику апарату пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення.

3.10. Розроблення проектів положень, наказів, інструкцій, що регламентують питання відбору, підготовки та розстановки працівників, службової дисципліни, проходження служби, права і пільги осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, інші питання роботи з кадрами.

3.11. Підготовка збірників, методичних рекомендацій та розроблення нормативно-правових документів з питань кадрової роботи для органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС.

3.12. Здійснення контролю за якісним комплектуванням підрозділів з кадрового забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ.

3.13. Організація роботи з проведення атестування осіб рядового та начальницького складу в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах, відомчих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах.

3.14. Організація роботи з відбору, підготовки та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ для участі в міжнародних миротворчих місіях, вивчення досвіду інших міністерств та центральних органів виконавчої влади України і зарубіжних країн у цьому напрямі діяльності.

3.15. Організація службової підготовки працівників органів внутрішніх справ.

3.16. Організація та забезпечення початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в органи внутрішніх справ. Здійснення методичного керівництва училищами професійної підготовки та навчальними центрами підготовки працівників міліції, надання їм практичної допомоги з питань удосконалення навчально-методичної, індивідуально-виховної та просвітницької роботи.

3.17. Організація та проведення відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Статуту фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України та Центрального спортивного клубу міліції, фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в органах внутрішніх справ, інших заходів, спрямованих на формування в працівників спеціальних фізичних якостей та навичок, необхідних для вирішення оперативно-службових завдань.

3.18. Визначення та підготовка разом із структурними підрозділами апарату Міністерства переліку посад, що підлягають заміщенню фахівцями відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

3.19. Визначення та планування потреби органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС у кількості начальницького та офіцерського складу, фахівців, які закінчили відомчі вищі навчальні заклади, участь у розподілі випускників вищих навчальних закладів МВС.

3.20. Розроблення програми вдосконалення системи вищої освіти та розвитку наукової діяльності у вищих навчальних закладах МВС, заходів щодо їх реалізації.

3.21. Визначення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з урахуванням потреб територіальних органів, наукових і науково-педагогічних кадрів у відомчих вищих навчальних закладах.

3.22. Унесення керівництву Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, іншим державним органам пропозицій щодо ліцензування і державної акредитації вищих навчальних закладів МВС, проведення підготовки науково-педагогічних кадрів та відкриття спеціалізованих вчених рад.

3.23. Розроблення правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів МВС, узгодження їх з Міністерством освіти і науки, молоді і спорту подання на реєстрацію до Міністерства юстиції. Організація та проведення конкурсного відбору кандидатів на навчання.

3.24. Організація та здійснення контролю за призначенням випускників відомчих вищих навчальних закладів відповідно до спеціалізації та отриманої кваліфікації, комплектування постійного та перемінного складу вищих навчальних закладів МВС.

3.25. Визначення змісту, термінів і форм післядипломної освіти осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, організація роботи щодо її проведення у вищих навчальних закладах МВС.

3.26. Підготовка спільно зі структурними підрозділами МВС пропозицій щодо створення, реорганізації або ліквідації органів і підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та структурних підрозділів.

3.27. Вивчення структури і штатного розпису органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та внесення керівництву Міністерства пропозицій щодо їх удосконалення з урахуванням позитивного досвіду роботи галузевих служб МВС та правоохоронних органів зарубіжних країн.

3.28. Перевірка стану організаційно-штатної роботи, розстановки наявних сил та їх використання виключно за прямим призначенням у підрозділах апарату МВС та територіальних органів.

3.29. Організація роботи з ведення обліків штатної чисельності та особового складу в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, відомчих навчальних закладах і науково-дослідних установах МВС та підготовка звітності з цих питань.

3.30. Здійснення контролю за виконанням наказів та доручень МВС з питань роботи з особовим складом, дотриманням установленого порядку проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС.

3.31. У межах компетенції розгляд подань та підготовка проектів наказів про присвоєння перших, чергових спеціальних звань особам рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ. Підготовка відповідно до встановленого порядку документів про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу та військових звань вищого офіцерського складу.

3.32. Розгляд та підготовка матеріалів про нагородження працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ державними нагородами України, присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками МВС та застосування інших видів заохочень.

3.33. Ведення персонального обліку нагороджених працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС, та осіб, яким присвоєні почесні звання.

3.34. Формування, ведення, облік та зберігання особових справ працівників апарату МВС, осіб начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ, які обіймають посади, віднесені до номенклатури МВС.

3.35. Організація роботи з виготовлення, обліку та знищення службових посвідчень працівників апарату МВС та номенклатури Міністерства, а також інших міністерств та відомств, перелік яких передбачений спільними наказами. Видача службових посвідчень, постійних перепусток державним службовцям, іншим особам та ведення їх обліку.

3.36. Організація роботи з ведення картотек алфавітного та пономерного обліку осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС.

3.37. Проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед особового складу, вивчення їх обставин та причин, підготовка висновків, проектів наказів про притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності.

3.38. Організація і проведення заходів, спрямованих на попередження та профілактику порушень законності в діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ та надзвичайних подій серед особового складу.

3.39. Надання практичної і методичної допомоги органам внутрішніх справ з питань організації проведення службових розслідувань, профілактики порушень законності і надзвичайних подій серед особового складу, вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з цих питань.

3.40. Ведення обліків порушень законності і надзвичайних подій серед особового складу, аналіз та узагальнення такої інформації, підготовка документів профілактичного спрямування.

3.41. Організація в межах компетенції роботи з розгляду запитів, скарг і заяв громадян, запитів та звернень народних депутатів України, здійснення заходів, спрямованих на реалізацію отриманих пропозицій щодо покращання діяльності органів внутрішніх справ, відомчих вищих навчальних закладів, внутрішніх військ МВС.

3.42. Забезпечення в межах повноважень виконання постанов прокурорів, слідчих та рішень судів.

3.43. Здійснення заходів стосовно забезпечення технічного захисту інформації, режиму таємності в службовій діяльності Департаменту.

3.44. Організація та проведення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС.

3.45. Організація роботи інституту наставництва з молодими працівниками з метою їх закріплення на службі в органах внутрішніх справ.

3.46. У межах компетенції розгляд та вирішення соціально-побутових питань осіб начальницького складу, унесення органам виконавчої влади пропозицій щодо надання пільг та допомоги сім'ям працівників, які загинули або постраждали при виконанні службових обов'язків, ветеранам війни та органів внутрішніх справ, учасникам бойових дій, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Забезпечення разом з іншими структурними підрозділами літнього відпочинку дітей працівників міліції.

3.47. Проведення культурно-масової та просвітницької роботи з працівниками органів і підрозділів внутрішніх справ.

3.48. Організація пропаганди міліцейських традицій і ритуалів, методичного керівництва відомчими музеями, закладами культури, проведення заходів, спрямованих на формування в працівників професійної культури й етики, сприяння розвитку художньої самодіяльності, усебічному духовному збагаченню працівників органів внутрішніх справ і членів їхніх сімей.

3.49. Забезпечення взаємодії з державними установами, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, творчими спілками з метою їх залучення до виховного процесу особового складу.

3.50. Організація взаємодії з гуманітарними фондами з метою опрацювання та вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги тим категоріям працівників, які її потребують.

IV. Обов'язки і права начальника Департаменту

4.1. Обов'язки:

4.1.1. Організовує роботу Департаменту, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій. Несе персональну відповідальність за його діяльність.

4.1.2. Уносить керівництву Міністерства пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.

4.1.3. Затверджує розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками начальника Департаменту, а також функціональні обов'язки начальників структурних підрозділів Департаменту.

4.1.4. Організовує роботу з відбору, розстановки працівників Департаменту, створення резерву кадрів для висунення на відповідні посади. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо вирішення цих питань.

4.1.5. Забезпечує дотримання дисципліни та законності особовим складом Департаменту.

4.1.6. Розглядає підсумки службової діяльності управлінь та відділів Департаменту, матеріали перевірок їх роботи та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

4.1.7. Організовує службову підготовку особового складу.

4.1.8. Уживає заходів щодо належного забезпечення режиму секретності працівниками Департаменту.

4.1.9. Особисто несе відповідальність за стан технічного захисту інформації в Департаменті.

4.1.10. Організовує та в межах повноважень надає відповіді на звернення та запити громадян.

4.1.11. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.1.12. Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених цим Положенням.

4.2. Права:

4.2.1. У межах своєї компетенції видає накази, приймає рішення та дає доручення з питань службової діяльності Департаменту, призначає службові розслідування та перевірки.

4.2.2. У встановленому порядку отримує від структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів внутрішніх справ, командування внутрішніх військ МВС, відомчих вищих навчальних закладів матеріали та відомості, необхідні для виконання завдань, покладених на Департамент.

4.2.3. Бере участь у засіданнях постійних або створених за дорученням керівництва МВС робочих груп та комісій МВС з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

4.2.4. У межах компетенції та в установленому порядку вносить керівництву МВС пропозиції про призначення на посади номенклатури Міністерства, переміщення, звільнення з посад або в запас чи відставку осіб начальницького складу та службовців.

4.2.5. Розглядає та вносить керівництву МВС пропозиції щодо присвоєння спеціальних звань, установлення посадових окладів, доплат, надбавок, премій та продовження термінів проходження служби в органах внутрішніх справ працівникам Департаменту.

4.2.6. У межах повноважень заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на осіб начальницького складу та службовців Департаменту, у разі необхідності уносить Міністрові пропозиції з цих питань.

4.2.7. Проводить наради з питань кадрового забезпечення з керівниками структурних підрозділів Міністерства, кадрових апаратів територіальних органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, заслуховує звіти з цих питань, уносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.8. Очолює робочі комісії МВС з відбору та направлення працівників органів і підрозділів внутрішніх справ для участі в міжнародних миротворчих операціях.

4.2.9. Представляє разом з керівництвом МВС відомчі інтереси перед організаціями та установами, що задіяні в забезпеченні діяльності миротворчих місій, до участі в яких залучені працівники органів внутрішніх справ України.

4.2.10. Залучає, за згодою відповідних керівників, фахівців та кваліфікованих спеціалістів відомчих вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, інших організацій для виконання доручень керівництва Міністерства та підготовки нормативних документів або пропозицій з питань кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

4.2.11. Представляє Міністерство внутрішніх справ у заходах, нарадах, конференціях з питань кадрового забезпечення, що проводяться іншими міністерствами, відомствами, організаціями, установами.

4.2.12. У межах компетенції організовує роботу з атестування осіб начальницького складу МВС.

4.2.13. Уносить керівництву Міністерства пропозиції щодо виїздів працівників Департаменту в позапланові службові відрядження.

4.2.14. Доручає проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій, порушень дисципліни і законності, скоєних працівниками Департаменту та органів внутрішніх справ України.

4.2.15. Реалізує інші, передбачені нормативно-правовими актами, повноваження, віднесені до компетенції Міністерства.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали