Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2019 року N 460

Про затвердження Положення про Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до підпункту 11 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878) (зі змінами), з метою належної організації роботи Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції з питань міжнародного співробітництва наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства внутрішніх справ України від 30 серпня 2016 року N 876 "Про затвердження Положення про Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України" (Положення N 876) (зі змінами) та від 31 серпня 2018 року N 720 "Про затвердження Положення про Відділ з питань дотримання гендерної рівності Міністерства внутрішніх справ України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
06 червня 2019 року N 460

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції, права та організацію діяльності Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України (ДМСЄІ) (далі - Положення).

2. ДМСЄІ є структурним підрозділом апарату МВС, який забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на МВС, щодо здійснення міжнародного співробітництва та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у структурних підрозділах апарату МВС, територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, у Головному управлінні Національної гвардії України та за дорученням Міністра - у центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ).

3. ДМСЄІ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами МВС і цим Положенням.

4. ДМСЄІ під час виконання покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

5. Структура і штатний розпис ДМСЄІ затверджуються в установленому законодавством порядку.

6. ДМСЄІ підпорядковується безпосередньо державному секретареві МВС, його діяльність спрямовується і координується заступником Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов'язків.

7. ДМСЄІ має печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

8. ДМСЄІ здійснює діловодство в порядку, визначеному нормативно-правовими актами МВС. Організація роботи із забезпечення режиму секретності, а також контроль за дотриманням порядку підготовки документів з грифом "Для службового користування", їх зберігання і використання покладається на першого заступника директора Департаменту - начальника управління міжнародного співробітництва та договірно-правової роботи.

9. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення ДМСЄІ здійснюються в межах видатків Державного бюджету України, передбачених на утримання МВС на відповідний рік.

II. Завдання ДМСЄІ

1. Організація та забезпечення міжнародного співробітництва МВС, розроблення та участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції МВС, організація і забезпечення виконання міжнародних договорів України структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Головним управлінням Національної гвардії України та за дорученням Міністра - ЦОВВ.

2. Забезпечення реалізації повноважень Міністра внутрішніх справ щодо ведення переговорів та підписання міжнародних договорів України.

3. Здійснення інформаційної взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

4. Залучення міжнародної технічної допомоги та моніторинг реалізації проектів програм міжнародної технічної допомоги структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Головним управлінням Національної гвардії України та за дорученням Міністра - ЦОВВ.

5. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, моніторинг виконання та додержання вимог законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Головним управлінням Національної гвардії України та за дорученням Міністра - ЦОВВ.

III. Функції ДМСЄІ

1. ДМСЄІ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує формування основних напрямків державної політики щодо міжнародного співробітництва у сферах компетенції МВС;

2) здійснює аналіз стану міжнародного співробітництва МВС, визначає пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва з урахуванням особливостей сучасного розвитку міжнародних відносин та вносить керівництву МВС пропозиції щодо його подальшого розвитку;

3) забезпечує взаємодію із закордонними дипломатичними установами України;

4) організовує та координує роботу представників МВС у складі закордонних дипломатичних установ України;

5) забезпечує інформаційну взаємодію МВС із дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та представниками правоохоронних органів іноземних держав (офіцерами зв'язку) при них, відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції МВС;

6) надає консультативну та організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам з надання сервісних послуг МВС, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, Головному управлінню Національної гвардії України, ЦОВВ з питань налагодження міжнародного співробітництва, дотримання та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

7) здійснює реалізацію заходів, пов'язаних з участю в довгострокових міжнародних програмах та проектах у галузі правоохоронної діяльності, надає керівництву МВС відповідні рекомендації для прийняття рішення;

8) готує пропозиції щодо вдосконалення взаємодії МВС з інституціями та установами Європейського Союзу, міжнародними організаціями, а також організовує та координує реалізацію завдань та заходів, що здійснюються МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра - ЦОВВ;

9) здійснює реалізацію заходів, пов'язаних з використанням у роботі інформації НАТО зі ступенями обмеження доступу "NATO CONFIDENTIAL" та "NATO RESTRICTED" з дотриманням установленого порядку поводження з такою інформацією;

10) здійснює інформаційну взаємодію з Європейським офісом по боротьбі із шахрайством (OLAF);

11) уживає заходів з удосконалення актів законодавства та міжнародних договорів з питань міжнародного співробітництва, організовує та координує виконання міжнародних договорів України структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Головним управлінням Національної гвардії України та за дорученням Міністра - ЦОВВ;

12) розробляє та бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції МВС;

13) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що регламентують міжнародне співробітництво та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

14) опрацьовує проекти міжнародних договорів України, проекти нормативно-правових актів з питань міжнародного співробітництва, які надійшли до МВС, та готує пропозиції до них;

15) здійснює облік та зберігання міжнародних договорів України, укладених МВС або відповідальним за реалізацію яких визначено МВС;

16) уживає заходів щодо залучення для потреб МВС, Національної гвардії України, ЦОВВ міжнародної технічної допомоги, яка надається іноземними державами та міжнародними організаціями;

17) бере участь в оформленні проектних пропозицій та здійсненні державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, здійснює систематичний аналіз, узагальнення та проводить моніторинг використання міжнародної технічної допомоги структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра - ЦОВВ;

18) бере участь в організації виїздів працівників МВС, погодженні виїздів командування Національної гвардії України, керівництва ЦОВВ у службові відрядження за кордон;

19) разом з іншими структурними підрозділами апарату МВС організовує міжнародні заходи за участі керівництва МВС;

20) забезпечує підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів до міжнародних зустрічей за участі керівництва МВС, здійснює організацію та координацію реалізації домовленостей, досягнутих у ході таких зустрічей;

21) забезпечує усний переклад під час проведення міжнародних заходів за участі керівництва МВС;

22) сприяє структурним підрозділам апарату МВС у підготовці листів іноземним партнерам за підписом керівництва МВС з урахуванням усталених правил міжнародного листування;

23) забезпечує дотримання основних положень Державного Протоколу та загальновизнаних у міжнародній протокольній практиці норм під час прийому у МВС іноземних делегацій, представників іноземних держав та міжнародних організацій, а також, за необхідності, під час службових відряджень за кордон керівництва МВС;

24) бере участь в організації та/або проведенні освітніх та наукових заходів, аналітичних та наукових досліджень, підготовці та проведенні нарад, конференцій, семінарів та тренінгів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі спрямованих на підвищення професійного рівня працівників МВС, та за дорученням Міністра - працівників ЦОВВ.

2. ДМСЄІ виконує інші функції, визначені актами законодавства України.

IV. Права ДМСЄІ

1. Одержувати в установленому порядку документи та матеріали від структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Головного управління Національної гвардії України, ЦОВВ, необхідні для виконання покладених на ДМСЄІ завдань.

2. Ініціювати скликання нарад, створення комісій і робочих груп, брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у МВС, з питань, що належать до компетенції ДМСЄІ, та за дорученням керівництва МВС - у заходах, що проводяться в інших органах державної влади.

3. Залучати (за згодою керівників) представників структурних підрозділів апарату МВС та Національної гвардії України, ЦОВВ, інших органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, представників відповідних органів іноземних держав та міжнародних організацій для виконання покладених на ДМСЄІ завдань.

4. Брати участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів у частині відповідності дотримання принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та недискримінації за ознакою статі.

5. Користуватися іншими правами, що обумовлені завданнями і функціями ДМСЄІ.

V. Організація і забезпечення діяльності ДМСЄІ

1. ДМСЄІ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем МВС у встановленому порядку.

2. Директор ДМСЄІ має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади державним секретарем МВС у встановленому порядку.

3. Директор ДМСЄІ:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ДМСЄІ, організовує та забезпечує ефективне і якісне виконання покладених на ДМСЄІ завдань, контроль за їх виконанням;

2) у межах компетенції організовує та контролює додержання Конституції України та виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів МВС;

3) забезпечує взаємодію МВС із Національною гвардією України, ЦОВВ з питань міжнародного співробітництва, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4) організовує роботу із забезпечення діловодства у ДМСЄІ;

5) розподіляє обов'язки між працівниками ДМСЄІ та подає на затвердження державному секретареві МВС посадові інструкції працівників ДМСЄІ, здійснює контроль за їх виконанням;

6) подає керівництву МВС пропозиції з питань організації роботи ДМСЄІ, удосконалення його структури та штатного розпису;

7) уносить державному секретареві МВС пропозиції щодо:

призначення на посади та звільнення з посад державних службовців і працівників Департаменту, присвоєння рангів державним службовцям, доплат, надбавок, премій, їх заохочення, у тому числі державними нагородами, та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

службових відряджень державних службовців ДМСЄІ;

надання працівникам ДМСЄІ передбачених законодавством відпусток;

8) у встановленому порядку запитує та в межах компетенції отримує документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на ДМСЄІ завдань;

9) за дорученням керівництва МВС представляє МВС в органах державної влади і дорадчих органах з питань, що належать до компетенції ДМСЄІ;

10) готує та видає в межах компетенції організаційно-розпорядчі акти з питань, пов'язаних з діяльністю ДМСЄІ, та контролює їх виконання;

11) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДМСЄІ, та проектів міжнародних договорів;

12) забезпечує створення працівникам ДМСЄІ умов для підвищення професійної компетентності та кваліфікації;

13) контролює дотримання правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку працівниками ДМСЄІ та вживає заходів реагування за фактами порушення дисципліни;

14) підписує від імені ДМСЄІ листи, звернення, повідомлення та інші документи, пов'язані з виконанням завдань і функцій Департаменту, візує проекти листів та інших документів з питань міжнародного співробітництва, що подаються керівництву МВС на погодження (візування) та підпис;

15) виконує інші повноваження, визначені актами законодавства України.

4. На час відсутності директора ДМСЄІ його обов'язки виконує один з його заступників.

 

Т. в. о. директора Департаменту
міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції Міністерства
внутрішніх справ України

Р. І. Фуфалько
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали